Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 27.12.2019 do 30.06.2020


Platnosť od: 27.12.2019
Účinnosť od: 27.12.2019
Účinnosť do: 30.06.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Odpadové hospodárstvo, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 27.12.2019 do 30.06.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 460/2019 s účinnosťou od 27.12.2019

Legislatívny proces k zákonu 460/2019
Legislatívny proces k zákonu 460/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 ...

1.

V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).

2.

V § 1 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) látky, ktoré sú určené na použitie ako kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu8a) a ktoré nepozostávajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aznie:

„8a)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na ...

10.

V § 3 odsek 9 znie:

„(9) Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane ...

14.

V § 5 ods. 4 písm. c) sa slová „v mieste ich vzniku“ nahrádzajú slovami

„1. v mieste ich vzniku, 2. na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo 3. v zariadení, na ktoré ...

18.

V § 8 ods. 3 písm. a) sa za slovom „bifenylov“ vkladá čiarka a slová „alebo o obci, ktorí program vypracúvajú“ ...

24.

§ 10 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

25.

V § 12 odsek 6 znie:

„(6) Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

„22b) § 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

28.

V § 14 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak nie je v § 12 ods. ...

29.

V § 14 odsek 5 znie:

„(5) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 8 ods. 5 písm. i) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 ...

30.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa citácia „zákon č. 264/1999 Z. z.,“, na konci sa vkladá ...

32.

V § 15 ods. 14 úvodnej vete sa slová „odsekoch 7 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekoch 7, 12 a 19“.

33.

V § 15 sa odsek 14 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo osoba uvedená v odseku 2, ak prejaví záujem o zabezpečenie ...

34.

V § 15 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú na zabezpečenie zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia ...

35.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Postup podľa odseku 14 sa uplatní aj po oznámení orgánu Policajného zboru podľa odseku 15, ktorý ...

38.

V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a ...

43.

V § 17 ods. 2 sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

44.

V § 21 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až t) sa označujú ako písmená i) až s).

45.

V § 21 ods. 4 sa slová „písmen r) a s)“ nahrádzajú slovami „písmen q) a r)“.

46.

V § 24 ods. 4 sa slová „alebo osobitných účtoch“ nahrádzajú slovom „ministerstva“.

48.

V § 27 ods. 6 úvodnej vete sa slová „až k)“ nahrádzajú slovami „až l)“.

49.

V § 27 ods. 7 písm. d) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

55.

V poznámke pod čiarou k odkazu 59 sa citácia „zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o ...

56.

V § 28 ods. 12 písm. c) sa slovo „pozostáva“ nahrádza slovami „je zložený“.

66.

V § 32 ods. 5 sa za slovo „svoju“ vkladá slovo „riadnu“.

67.

V § 32 ods. 29 sa slovo „predchádzajúcom“ nahrádza slovom „príslušnom“ a slovo „predchádzajúci“ sa nahrádza ...

68.

V § 34 ods. 6 sa slová „osvetľovacie zariadenia“ nahrádzajú slovami „svetelné zdroje“.

70.

V § 52 ods. 7 sa slová „určený “ nahrádzajú slovami „navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh Slovenskej ...

71.

V § 52 odsek 28 znie:

„(28) Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá ...

74.

V § 54 odsek 5 znie:

„(5) Výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať a) ich ...

76.

V § 59 ods. 5 sa za slová „v obci“ vkladá čiarka a slová „s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku ...

78.

V § 64 ods. 2 písm. g) a § 65 ods. 1 písm. v) sa za slovo „zaslať“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slová ...

79.

V § 67 ods. 4 druhej úvodnej vete sa slová „ten, kto túto činnosť vykonal“ nahrádzajú slovami „osoba ...

80.

§ 70 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) uzatvorenie zmluvy o spätnom zbere s distribútorom pneumatík, ktorý o to požiadal, do 30 dní od ...

81.

V § 71 ods. 1 úvodná veta znie:

„(1)
Distribútor pneumatík je povinný“.

87.

V § 79 odsek 17 znie:

„(17) Malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly musia byť zneškodnené bezodkladne po ukončení ...

88.

V § 79 ods. 20 sa slová „činnosťou D10 uvedenou v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „činnosťami uvedenými ...

91.

V § 80 odsek 10 znie:

„(10)
Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.“.

94.

V § 81 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „§ 10 ods. 1 a“.

98.

V § 81 ods. 15 sa slová „programom obce“ nahrádza slovami „programom kraja“.

102.

§ 81 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:

„(26) Na území vojenského obvodu108a) úlohy a povinnosti obce podľa tohto zákona plní Ministerstvo obrany ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 108a znie:

„108a) § 2 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 96/2012 Z. z.“.

107.

V § 88a ods. 5 sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „alebo odseku 4“.

108.

V § 90 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti ...

109.

V § 90 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. v predchádzajúcich troch rokoch jej nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti ...

110.

V § 90 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon ...

111.

V § 91 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,“.

112.

V § 91 ods. 4 písmeno b) znie:

„b)
osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,“.

113.

V § 91 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).

114.

V § 91 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

115.

V § 92 ods. 2 prvá veta znie: „Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej platnosti najskôr ...

116.

V § 93 odsek 1 znie:

„(1) Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o ...

117.

V § 93 ods. 2 písm. b) sa za slovo „činností“ vkladajú slová „alebo rozšírenie rozsahu činností“.

118.

V § 94 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 28 ods. 4 písm. a), c), d) prvý bod a druhý bod, ...

119.

V § 94 ods. 3 písmeno e) znie:

„e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 44 ods. 8 písm. a), c), f) alebo písm. u),“. ...

120.

V § 94 ods. 4 písmeno e) znie:

„e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. m),“. ...

123.

V § 95 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,“.

124.

§ 95 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle údaje potrebné ...

125.

V § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slová „100 ton“ vkladajú slová „a zariadenia na zmenšovanie ...

126.

V § 97 ods. 1 písm. o) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.

128.

V § 97 ods. 18 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ak sa konanie o predĺženie platnosti súhlasu neskončí do troch mesiacov bez zavinenia žiadateľa, platia ...

130.

§ 104 vrátane nadpisu znie:

„§ 104 Základné ustanovenie Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú: a) ministerstvo, b) inšpekcia, c) okresný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 137a sa vypúšťa.

131.

V § 105 ods. 2 písmeno af) znie:

„af)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby analýzy zmesového komunálneho odpadu,“.

132.

V § 105 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa čiarka a slovo „obce“.

133.

V § 105 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „zoznam nebezpečných vlastností podľa Bazilejského dohovoru, ...

134.

V § 105 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie ...

135.

V § 105 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „podrobnosti o zasielaní údajov podľa § 28 ...

136.

V § 105 ods. 3 písmeno aa) znie:

„aa)
metodiku analýzy zmesového komunálneho odpadu,“.

137.

V § 105 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:

„ac) podrobnosti týkajúce sa zohľadnenia trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovného použitia, recyklovateľnosti ...

141.

V § 107 písm. d) sa vypúšťajú slová „posudzuje program obce a“ a slová „ktoré presahujú“ sa nahrádzajú ...

142.

V § 107 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vyjadrenie k dokumentácii v konaní o povolení ...

144.

V § 108 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „posudzuje program obce a“ a slová „ktoré nepresahujú“ sa ...

146.

V § 108 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „§ 21 ods. 3 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 3 ...

149.

V § 112 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Poverenie vedúceho orgánu kontroly alebo ním splnomocneného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 145a znie:

„145a) § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...

150.

V poznámke pod čiarou k odkazu 146 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. ...

151.

§ 112 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Orgán štátneho dozoru a orgán Policajného zboru nezodpovedajú za škodu spôsobenú kontrolovanej ...

152.

V § 113 ods. 2 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmená n) až r) sa označujú ako písmená m) až q).

153.

V § 113 ods. 2 písmeno m) znie:

„m) vydanie písomného potvrdenia v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 5 na určenie rozsahu disponovania ...

154.

V § 114 ods. 4 prvej vete sa za slovom „inak“ vkladajú slová „a ak nejde o mobilné zariadenie“.

155.

V § 114a ods. 1 písm. a) treťom bode sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.

156.

V § 114c ods. 8 písm. a) treťom bode sa vypúšťa slovo „alebo“ a štvrtom bode sa na konci pripája slovo ...

157.

V § 114c ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. po preskúmaní dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa odseku 5 dospel k záveru, že neboli vykonané ...

158.

V § 114c ods. 9 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
odseku 8 písm. a) piateho bodu do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

159.

V § 114c ods. 12 sa slová „a štvrtého“ nahrádzajú slovami „až piateho“.

160.

V § 114c ods. 13 úvodnej vete sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „piateho“.

161.

§ 114c sa dopĺňa odsekmi 16 až 19, ktoré znejú:

„(16) Prevádzkovateľ skládky odpadov, na ktorú sa nevzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky ...

162.

§ 117 vrátane nadpisu znie:

„§ 117 Iné správne delikty (1) Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy ...

163.

Jedenásta časť sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 150 až 159a sa vypúšťajú.

164.

Za § 135e sa vkladajú § 135ea a 135eb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 135ea Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Rozhodnutia, či zariadenie je, ...

165.

V § 135f druhej vete sa slová „31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“ a tretia veta ...

166.

Za § 135f sa vkladá § 135g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 135g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. júla 2021 Jednorazové výrobky z plastu uvedené ...

167.

Za § 136a sa vkladá § 136b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 136b Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2020 Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej ...

168.

Nadpis nad § 137 znie: „Záverečné ustanovenia“.

169.

Za § 137 sa vkladá § 137a, ktorý znie:

„§ 137a Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

177.

Príloha č. 9 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 9 k zákonu č. 79/2015 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...

178.

Slová „škodlivé látky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „nebezpečné látky“ ...

179.

Slová „viacvrstvové kombinované materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. III

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 3 a 5“.

2.

V § 68 písm. g) sa za slovami „§ 13 ods. 6 a 7“ vkladajú slová „a § 14 ods. 6 a 7“.

Čl. IV

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene ...

1.

V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „listinnej podobe alebo“.

2.

V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „31. mája“ nahrádzajú slovami „28. februára“.

3.

V § 6 ods. 8 sa slová „do 12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „do 11 mesiacov“.

Čl. VI

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aj) a ak), ktoré znejú:

„aj) financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení podľa osobitného predpisu,11ia) ak) zabezpečenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11ia a 11ib znejú:

„11ia)§ 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych ...

2.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

(16)

Prostriedky fondu poskytnuté podľa § 4g ods. 4 písm. a) a § 4h ods. 4 písm. a) nesmú v súčte prekročiť ...

3.

V § 4f ods. 1 písm. a) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.

4.

Za § 4f sa vkladajú § 4g a 4h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 4g Financovanie preventívnych opatrení a nápravných opatrení (1) Ministerstvo vnútra môže požiadať ...

Poznámka pod čiarou k odkazom 12o až 12q znejú:

„12o) § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 359/2007 Z. z. 12p) § 31 zákona č. 359/2007 Z. z. 12q) § 108 ...

5.

V § 10 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 a 4 sa slová „§ 4b a 4c“ nahrádzajú slovami „§ 4b, 4c, 4g a 4h“. ...

6.

V § 10 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. m) a ad)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. ...

7.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Časový interval čerpania prostriedkov fondu upravený zmluvou podľa odseku 1 písm. b) možno na návrh ...

Čl. VII

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 58 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak zverejňované dokumenty a rozhodnutia podľa tohto zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35ba znie:

„35ba) § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...

Čl. VIII

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 31 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak boli príslušnému orgánu na účel financovania preventívnych opatrení alebo nápravných opatrení ...

Čl. IX

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...

1.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo a) sleduje výskum a vývoj v oblasti najlepších dostupných techník a uverejňovanie ...

2.

V § 32 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 4 až 9, 11 až 13, 15 až 17, 19 až 23, ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore