Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné k dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67506
Dôvodové správy: 1680
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.10.2017
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon zmenkový a šekový 191/1950 účinný od 23.12.2015


Platnosť od: 28.12.1950
Účinnosť od: 23.12.2015
Autor: Národné shromaždenie československej republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD61132 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon zmenkový a šekový 191/1950 účinný od 23.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 191/1950 s účinnosťou od 23.12.2015 na základe 438/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

Čl. I. - ZMENKA.

Prvá časť.

CUDZIA ZMENKA.

Prvý diel.
VYSTAVENIE A FORMA CUDZEJ ZMENKY.

§ 1.

Cudzia zmenka obsahuje:

1.

označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je ...

2.

bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu;

3.

meno toho, kto má platiť (zmenečníka);

4.

údaj sročnosti;

5.

údaj miesta, kde sa má platiť;

6.

meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť;

7.

dátum a miesto vystavenia zmenky;

8.

podpis vystaviteľa.

§ 2.
(1)

Listina, v ktorej chýba niektorá náležitosť uvedená v predchádzajúcom paragrafe, nie je platná ...

(2)

O zmenke, v ktorej nie je údaj sročnosti, platí, že je sročná na videnie.

(3)

Ak niet osobitného údaja, platí, že miesto uvedené pri mene zmenečníka je platobným miestom ...

(4)

Ak sa v zmenke neudáva miesto vystavenia, platí, že bola vystavená v mieste uvedenom pri mene vystaviteľa. ...

§ 3.
(1)

Zmenka môže znieť na vlastný rad vystaviteľa.

(2)

Vo zmenke môže byť udaný ako zmenečník sám vystaviteľ.

(3)

Zmenku možno vystaviť na účet tretej osoby.

§ 4.

Zmenku možno urobiť sročnou u tretej osoby, a to buď v mieste bydliska zmenečníka, alebo v inom ...

§ 5.
(1)

Vo zmenke sročnej na videnie alebo na určitý čas po videní môže vystaviteľ ustanoviť zúrokovanie ...

(2)

Úrokovú mieru treba udať vo zmenke; ak chýba tento údaj, platí úroková doložka za nenapísanú. ...

(3)

Úrok sa počíta od dáta vystavenia zmenky, pokiaľ nie je určený deň iný.

§ 6.
(1)

Ak je zmenková suma udaná ako slovami, tak aj číslami a ak sa tieto údaje neshodujú, platí suma ...

(2)

Ak je zmenková suma udaná niekoľko ráz slovami alebo niekoľko ráz číslami a ak sa tieto údaje ...

§ 7.

Ak sú na zmenke podpisy osôb, ktoré sa nemôžu zmenečne zaväzovať, podpisy nepravé, podpisy ...

§ 8.

Kto sa podpíše na zmenku ako zástupca osoby, za ktorú nie je oprávnený konať, je sám zmenečne ...

§ 9.
(1)

Vystaviteľ zodpovedá za prijatie a zaplatenie zmenky.

(2)

Svoju zodpovednosť za prijatie môže vystaviteľ vylúčiť; každá doložka, ktorou vylúči svoju ...

§ 10.

Ak nebola zmenka, ktorá bola pri vydaní neúplná, vyplnená tak, ako bolo dojednané, nemožno namietať ...

Druhý diel.
INDOSAMENT.

§ 11.
(1)

Každú zmenku, i keď nebola vystavená na rad, možno previesť indosamentom (rubopisom).

(2)

Ak pojal vystaviteľ do zmenky slová „nie na rad“ alebo inú doložku rovnakého významu, možno ...

(3)

Zmenku možno indosovať (previesť rubopisom) aj na zmenečníka, nech prijal zmenku alebo nie, na ...

§ 12.
(1)

Indosament musí byť bezpodmienečný. Akákoľvek podmienka, od ktorej bol urobený závislým, platí ...

(2)

Čiastočný indosament je neplatný.

(3)

Ak znie indosament na majiteľa, platí za nevyplnený.

§ 13.
(1)

Indosament treba napísať na zmenku alebo na list s ňou spojený (prívesok). Musí ho podpísať ...

(2)

V indosamente nemusí byť udaný indosatár (na koho sa zmenka rubopisom prevádza); indosament môže ...

§ 14.
(1)

Indosamentom sa prevádzajú všetky práva zo zmenky.

(2)

Ak ide o blankoindosament, môže majiteľ:

a)
vyplniť indosament vo svojom mene alebo v mene niekoho iného;
b)
indosovať zmenku ďalej blankoindosamentom alebo na určitú osobu;
c)
odovzdať zmenku tretej osobe bez vyplnenia blankoindosamentu a bez indosácie zmenky.
§ 15.
(1)

Ak tu niet opačnej doložky, indosant zodpovedá za prijatie a zaplatenie zmenky.

(2)

Indosant môže zakázať ďalšiu indosáciu zmenky; v tomto prípade nezodpovedá tým, na ktorých ...

§ 16.
(1)

O tom, kto má zmenku v rukách, platí, že je oprávneným majiteľom, ak preukáže svoje právo ...

(2)

Ak niekto príde o zmenku akýmkoľvek spôsobom, nie je nový majiteľ, ktorý preukáže svoje právo ...

§ 17.
(1)

Kto je žalovaný zo zmenky, nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných ...

(2)

V konaní, v ktorom sa uplatňuje alebo vymáha nárok zo zmenky sa z úradnej povinnosti prihliadne ...

§ 18.
(1)

Ak obsahuje indosament doložku „hodnota na vybranie“, „na inkaso“, „in prokúra“ alebo ...

(2)

Osoby zmenečne zaviazané môžu v tomto prípade robiť majiteľovi len také námietky, ktoré by ...

(3)

Zmocnenie obsiahnuté v zmocňovacom indosamente nezaniká ani smrťou zmocniteľa, ani stratou jeho ...

§ 19.
(1)

Ak obsahuje indosament doložku „hodnota na zabezpečenie“, „hodnota v zálohu“ alebo inú doložku ...

(2)

Osoby zmenečne zaviazané nemôžu robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na ich vlastných ...

§ 20.
(1)

Indosament po sročnosti zmenky má rovnaké účinky ako indosament pred sročnosťou. Ale ak bola ...

(2)

Dokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že nedatovaný indosament bol na zmenku napísaný pred ...

Tretí diel.
PRIJATIE ZMENKY.

§ 21.

Majiteľ zmenky alebo aj ten, kto zmenku má len v rukách, môže ju až do sročnosti predložiť ...

§ 22.
(1)

Vystaviteľ môže v každej zmenke ustanoviť buď s určením lehoty, alebo bez neho, že zmenka sa ...

(2)

Vystaviteľ môže zakázať v zmenke jej predloženie na prijatie, ak nejde o zmenku splatnú u tretej ...

(3)

Vystaviteľ môže tiež ustanoviť, že zmenku neslobodno predložiť na prijatie pred určitým dňom. ...

(4)

Ak vystaviteľ nezakáže predložiť zmenku na prijatie, môže každý indosant buď s určením lehoty, ...

§ 23.
(1)

Zmenka vystavená na určitý čas po videní musí sa predložiť na prijatie do jedného roku od dáta ...

(2)

Vystaviteľ môže túto lehotu skrátiť alebo určiť lehotu dlhšiu.

(3)

Indosanti môžu skrátiť tieto lehoty.

§ 24.
(1)

Zmenečník môže žiadať, aby predloženie zmenky na prijatie sa ešte opakovalo v deň nasledujúci ...

(2)

Majiteľ nie je povinný zmenku, predloženú na prijatie, ponechať v rukách zmenečníka.

§ 25.
(1)

Prijatie sa píše na zmenku. Vyjadruje sa slovom „prijaté“ alebo iným slovom rovnakého významu; ...

(2)

Ak je zmenka sročná v určitý čas po videní alebo ak ju treba podľa osobitnej doložky predložiť ...

§ 26.
(1)

Prijatie musí byť bezpodmienečné; zmenečník ho však môže obmedziť na časť zmenkovej sumy. ...

(2)

Ak sa odchyľuje prijatie od obsahu zmenky inak, rovná sa to odopretiu prijatia. Ale prijímateľ je ...

§ 27.
(1)

Ak udá vystaviteľ vo zmenke ako platobné miesto iné miesto než miesto bydliska zmenečníka, a ...

(2)

Ak je zmenka splatná v bydlisku zmenečníka, môže zmenečník v prijatí udať adresu v tom mieste, ...

§ 28.
(1)

Prijatím sa zmenečník zaväzuje zaplatiť zmenku pri sročnosti.

(2)

Ak nie je zmenka zaplatená, má majiteľ, aj keď je vystaviteľom, proti prijímateľovi priamy nárok ...

§ 29.
(1)

Ak prečiarkne zmenečník svoje prijatie napísané na zmenku, skôr než ju vráti, platí, že prijatie ...

(2)

Ale ak zmenečník písomne oznámi prijatie zmenky majiteľovi alebo ktorejkoľvek osobe, ktorá sa ...

Štvrtý diel.
ZMENEČNÉ RUČENIE.

§ 30.
(1)

Zaplatenie zmenky možno pre celú zmenkovú sumu alebo pre jej časť zaručiť zmenečným ručením. ...

(2)

Túto záruku môže dať tretia osoba alebo aj ten, kto sa už na zmenku podpísal.

§ 31.
(1)

Ručiteľské vyhlásenie sa píše na zmenku alebo na prívesok.

(2)

Ručenie sa vyjadruje slovami „ako ručiteľ“ alebo inou doložkou rovnakého významu; ručiteľ ...

(3)

O holom podpise ručiteľa na líci zmenky platí, že zakladá zmenečné ručenie, ak nejde o podpis ...

(4)

Vo vyhlásení treba udať, za koho sa prejíma. Ak to nie je udané, platí, že sa prejíma za vystaviteľa. ...

§ 32.
(1)

Zmenečný ručiteľ je zaviazaný ako ten, za koho sa zaručil.

(2)

Záväzok zmenečného ručiteľa je platný i vtedy, ak záväzok, za ktorý sa zaručil, je neplatný ...

(3)

Ak zaplatí zmenečný ručiteľ zmenku, nadobúda práva zo zmenky proti tomu, za koho sa zaručil ...

Piaty diel.
SROČNOSŤ ZMENKY.

§ 33.
(1)

Zmenku možno vystaviť:

na videnie,

na určitý čas po videní,

na určitý čas po dáte vystavenia,

na určitý deň.

(2)

Zmenky s iným časom sročnosti alebo s postupnou sročnosťou sú neplatné.

§ 34.
(1)

Zmenka na videnie je sročná pri predložení. Musí byť predložená na platenie do jedného roku ...

(2)

Vystaviteľ môže ustanoviť, že zmenku na videnie neslobodno predložiť na platenie pred určitým ...

§ 35.
(1)

Sročnosť zmenky vystavenej na určitý čas po videní spravuje sa dátom prijatia alebo dátom protestu. ...

(2)

Ak nebol urobený protest, platí voči prijímateľovi, že nedatované prijatie sa stalo posledného ...

§ 36.
(1)

Zmenka vystavená na jeden mesiac alebo na niekoľko mesiacov po dáte vystavenia alebo po videní je ...

(2)

Ak je zmenka vystavená na jeden a pol mesiaca alebo na niekoľko mesiacov a pol mesiaca po dáte vystavenia ...

(3)

Ak je sročnosť určená na začiatok, stred alebo koniec mesiaca, rozumie sa tým prvý, pätnásty ...

(4)

Výrazy „osem dní“ alebo „pätnásť dní“ neznamenajú jeden alebo dva týždne, ale celých ...

(5)

Výrazom „pol mesiaca“ sa rozumie pätnásť dní.

§ 37.
(1)

Ak je zmenka sročná určitého dňa v mieste, ktorého kalendár sa líši od kalendára miesta, kde ...

(2)

Ak sa líši kalendár miesta vystavenia od kalendára platobného miesta, prepočíta sa pri zmenke ...

(3)

Lehoty na predloženie zmeniek počítajú sa podľa ustanovení odseku 2.

(4)

Ustanovenia tohto článku nemožno použiť, ak vyplýva z doložky na zmenke alebo z iných údajov ...

Šiesty diel.
PLATENIE.

§ 38.
(1)

Zmenku sročnú v určitý deň alebo v určitý čas po dáte vystavenia alebo po videní musí majiteľ ...

(2)

Predloženie zmenky odúčtovni rovná sa jej predloženiu na platenie.

§ 39.
(1)

Zmenečník môže pri platení zmenky žiadať, aby mu bola vydaná zmenka opatrená potvrdením majiteľa ...

(2)

Majiteľ nesmie odmietnuť čiastočné platenie.

(3)

Pri čiastočnom platení môže sa zmenečník domáhať, aby sa toto platenie na zmenke vyznačilo ...

§ 40.
(1)

Majiteľ zmenky nie je povinný prijať platenie pred sročnosťou.

(2)

Zmenečník, ktorý platí pred sročnosťou, koná na vlastné nebezpečenstvo.

(3)

Kto platí pri sročnosti, oslobodzuje sa od svojho záväzku, ak len nekoná podvodne alebo ak mu nemožno ...

§ 41.
(1)

Ak znie zmenka na menu, ktorá nie je v obehu v platobnom mieste, možno zmenkovú sumu zaplatiť v ...

(2)

Hodnota cudzej meny sa určí podľa zvyklostí platobného miesta. Vystaviteľ môže však ustanoviť, ...

(3)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov nemožno použiť, ak ustanovil vystaviteľ platenie v určitej ...

(4)

Ak je zmenková suma udaná druhom peňazí, ktorý má rovnaké označenie, ale rozličnú hodnotu ...

§ 42.

Ak sa zmenka nepredloží na platenie v lehote určenej v § 38, môže každý dlžník složiť zmenkovú ...

Siedmy diel.
POSTIH PRE NEPRIJATIE A PRE NEPLATENIE.

§ 43.
(1)

Ak nebola zmenka zaplatená, môže majiteľ pri sročnosti zmenky vykonať postih proti indosantom, ...

(2)

Rovnaké právo má majiteľ ešte pred sročnosťou zmenky:

1.

ak bolo prijatie celkom alebo čiastočne odopreté;

2.

ak bola nariadená exekučná likvidácia majetku zmenečníka, či už zmenku prijal alebo nie, alebo ...

3.

ak bola nariadená exekučná likvidácia majetku vystaviteľa zmenky, ktorý zakázal jej predloženie ...

§ 44.
(1)

Odopretie prijatia alebo platenia musí sa zistiť verejnou listinou (protestom pre neprijatie alebo ...

(2)

Protest pre neprijatie musí byť urobený v lehotách určených pre predloženie na prijatie. Ak bola ...

(3)

Protest pre neplatenie musí byť urobený, ak ide o zmenku sročnú určitého dňa alebo v určitý ...

(4)

Ak sa urobí protest pre neprijatie, netreba ani predložiť zmenku na platenie, ani urobiť protest ...

(5)

Ak zmenečník, či už zmenku prijal alebo nie, zastaví svoje platy, alebo ak bola bezvýsledne vedená ...

(6)

Ak bola nariadená exekučná likvidácia majetku zmenečníka, či už zmenku prijal alebo nie, alebo ...

§ 45.
(1)

Majiteľ musí dať zprávu o odopretí prijatia alebo o odopretí zaplatenia svojmu indosantovi a vystaviteľovi ...

(2)

Ak sa dáva podľa predchádzajúceho odseku zpráva osobe, ktorá sa na zmenke podpísala, musí sa ...

(3)

Ak niektorý indosant neudá svoju adresu alebo ak ju udá nečitateľne, postačí dať zprávu indosantovi, ...

(4)

Zprávu možno dať v každej forme, aj len vrátením zmenky.

(5)

Kto je povinný dať zprávu, musí dokázať, že ju dal v predpísanej lehote. Lehota je dodržaná, ...

(6)

Kto nepodá zprávu včas, nestráca svoje práva; zodpovedá za škodu, ktorú azda jeho nedbanlivosť ...

§ 46.
(1)

Vystaviteľ, indosant alebo zmenečný ručiteľ môže doložkou „bez trov“, „bez protestu“ ...

(2)

Doložka neoslobodzuje majiteľa od povinnosti zmenku včas predložiť a dať potrebné zprávy. Preukázať, ...

(3)

Doložka pripojená vystaviteľom je účinná proti všetkým osobám, ktoré sa podpísaly na zmenke; ...

§ 47.
(1)

Všetci, ktorí zmenku vystavili, prijali, indosovali alebo sa na nej zaručili, sú zaviazaní majiteľovi ...

(2)

Majiteľ môže žiadať plnenie od každého z nich alebo od niekoľkých z nich alebo od všetkých ...

(3)

Rovnaké právo má každá osoba, ktorá sa podpísala na zmenku a ju vyplatila.

(4)

Uplatnenie nároku proti niektorej osobe zmenečne zaviazanej neprekáža majiteľovi, aby sa domáhal ...

§ 48.
(1)

Majiteľ môže postihom žiadať:

1.

zmenkovú sumu, pokiaľ nebola zmenka prijatá alebo zaplatená, s úrokami, ak boly dojednané;

2.

šesťpercentové úroky odo dňa sročnosti;

3.

trovy protestu a podaných zpráv, ako aj ostatné trovy;

4.

odmenu vo výške jednej tretiny percenta zmenkovej sumy alebo v menšej dohodnutej výške.

(2)

Ak sa vykoná postih pred sročnosťou, odpočítajú sa od zmenkovej sumy úroky za medzidobie. Tieto ...

§ 49.

Kto vyplatí zmenku, môže vymáhať od svojich predchodcov:

1.

celú sumu, ktorú zaplatil;

2.

šesťpercentové úroky z tejto sumy odo dňa, keď zaplatil;

3.

svoje trovy;

4.

odmenu, ktorá sa vypočíta podľa § 48 ods. 1 č. 4.

§ 50.
(1)

Každá osoba zmenečne zaviazaná, proti ktorej sa vykoná alebo môže vykonať postih, môže sa ...

(2)

Každý indosant, ktorý vyplatil zmenku, môže prečiarknuť svoj indosament a indosamenty po ňom ...

§ 51.

Pri postihu po čiastočnom prijatí môže sa ten, kto zaplatí sumu, pre ktorú zmenka nebola prijatá, ...

§ 52.
(1)

Kto je oprávnený na postih, môže, ak tu niet doložky tomu prekážajúcej, dať si zaplatiť novou ...

(2)

Návratná zmenka obsahuje okrem súm uvedených v §§ 48 a 49 odmenu dohodcu a zmenkový poplatok ...

(3)

Ak vystaví návratnú zmenku majiteľ, určí sa jej zmenková suma podľa kurzu zmenky na videnie, ...

§ 53.
(1)

Zmeškaním lehôt určených

na predloženie zmenky na videnie alebo na určitý čas po videní,

na protestáciu pre neprijatie alebo pre neplatenie,

na predloženie zmenky na platenie pri doložke „bez trov“ stráca majiteľ svoje práva proti indosantom, ...

(2)

Ak nebola zmenka predložená na prijatie v lehote určenej vystaviteľom, stráca majiteľ ako práva ...

(3)

Ak je lehota na predloženie obsiahnutá v indosamente, môže sa na to odvolávať len indosant.

§ 54.
(1)

Ak prekáža včasnému predloženiu zmenky alebo včasnej protestácii neprekonateľná prekážka ...

(2)

Majiteľ je povinný bezodkladne dať zprávu svojmu indosantovi o prípade vyššej moci, vyznačiť ...

(3)

Ak prestane vyššia moc, musí majiteľ bezodkladne predložiť zmenku na prijatie alebo na platenie ...

(4)

Ak trvá vyššia moc dlhšie ako tridsať dní po sročnosti, možno vykonať postih bez toho, že ...

(5)

Pri zmenkách na videnie alebo na určitý čas po videní počíta sa tridsaťdňová lehota odo dňa, ...

(6)

O skutočnostiach, ktoré sa týkajú iba osoby majiteľa alebo toho, koho majiteľ poveril predložiť ...

Ôsmy diel.
ZMENKOVÁ INTERVENCIA.

1.

Všeobecné ustanovenia.

§ 55.
(1)

Vystaviteľ, indosant alebo zmenečný ručiteľ môže udať osobu, ktorá má v núdzi zmenku prijať ...

(2)

Pri podmienkach ďalej uvedených možno zmenku prijať alebo zaplatiť pre česť hocktorého postihového ...

(3)

Každý tretí aj zmenečník, ako aj každá osoba už zmenečne zaviazaná, okrem prijímateľa, môže ...

(4)

Kto zmenku pre česť príjme alebo zaplatí, je povinný o tom do dvoch pracovných dní podať zprávu ...

2.

Prijatie pre česť.

§ 56.
(1)

Prijatie pre česť je prípustné vo všetkých prípadoch, v ktorých môže majiteľ vykonať postih ...

(2)

Ak je na zmenke udaná osoba, ktorá má v prípade núdze v platobnom mieste zmenku prijať alebo zaplatiť, ...

(3)

V ostatných prípadoch môže majiteľ prijatie pre česť odmietnuť. Ak ho však pripustí, stráca ...

§ 57.

Prijatie pre česť sa na zmenke vyznačí; prijímateľ pre česť ho podpíše. Musí v ňom udať ...

§ 58.
(1)

Prijímateľ pre česť je zaviazaný majiteľovi a indosantom, ktorí nasledujú za pocteným, rovnako ...

(2)

Napriek prijatiu pre česť môže sa poctený a tí, ktorí sú mu zmenečne zaviazaní, domáhať ...

3.

Platenie pre česť.

§ 59.
(1)

Platenie pre česť je prípustné vo všetkých prípadoch, keď majiteľ môže vykonať postih pri ...

(2)

Platenie pre česť musí obsahovať celú sumu, ktorú by musel zaplatiť poctený.

(3)

Platenie pre česť sa musí stať najneskoršie v deň po uplynutí lehoty určenej na urobenie protestu ...

§ 60.
(1)

Ak bola zmenka prijatá pre česť osobami, ktoré majú bydlisko v platobnom mieste, alebo ak sú ako ...

(2)

Ak sa nevykoná protest v tejto lehote, je oslobodený od záväzku ten, kto udal podpornú adresu, ...

§ 61.

Ak odmietne majiteľ zaplatenie pre česť, stráca svoje postihové práva proti tým, ktorí by boli ...

§ 62.
(1)

Platenie pre česť treba potvrdiť na zmenke s uvedením toho, pre česť ktorého sa stalo. Ak chýba ...

(2)

Platiacemu pre česť treba vydať zmenku a protest, ak bol urobený.

§ 63.
(1)

Čestný platiaci nadobúda práva zo zmenky proti poctenému a proti osobám, ktoré sú mu zmenečne ...

(2)

Indosanti nasledujúci po poctenom sú oslobodení od záväzku.

(3)

Ak sa ponúka niekoľko platení pre česť, má prednosť to, ktorým sa oslobodí od záväzku najviac ...

Deviaty diel.
ZMENKOVÉ ROVNOPISY A ODPISY.

1.

Rovnopisy.

§ 64.
(1)

Zmenku možno vystaviť vo dvoch alebo viacerých rovnopisoch.

(2)

Tieto rovnopisy musia byť v texte listiny číslované, inak platí každý rovnopis za osobitnú zmenku. ...

(3)

Každý majiteľ zmenky, v ktorej nie je udané, že bola vystavená v jedinom rovnopise, môže sa ...

(4)

Indosanti sú povinní opakovať svoje indosamenty na nových rovnopisoch.

§ 65.
(1)

Ak bol zaplatený jeden rovnopis, zanikajú práva zo všetkých rovnopisov, aj keď v nich nie je ustanovené, ...

(2)

Indosant, ktorý previedol rovnopisy na rôzne osoby, ako aj indosanti nasledujúci, sú zaviazaní ...

§ 66.
(1)

Kto zašle jeden rovnopis na prijatie, musí v ostatných rovnopisoch udať meno osoby, ktorá má rovnopis ...

(2)

Ak to odoprie, môže majiteľ vykonať postih iba vtedy, ak dá prv zistiť protestom:

1.

že mu na jeho žiadosť nebol vydaný rovnopis zaslaný na prijatie;

2.

že nebolo možno dosiahnuť prijatie alebo zaplatenie na iný rovnopis.

2.

Odpisy.

§ 67.
(1)

Každý majiteľ zmenky je oprávnený zhotovovať si jej odpisy.

(2)

V odpise musí byť presne opakovaný text prvopisu s indosamentmi a so všetkými ostatnými doložkami ...

(3)

Odpis možno indosovať a opatriť ručiteľským vyhlásením rovnako a s tými istými účinkami ...

§ 68.
(1)

V odpise musí byť označená osoba, ktorá má prvopis. Táto osoba je povinná vydať prvopis oprávnenému ...

(2)

Ak to odoprie, môže majiteľ vykonať postih proti tým, ktorí odpis indosovali alebo na ňom prevzali ...

(3)

Ak obsahuje prvopis po poslednom indosamente, napísanom naň pred zhotovením odpisu, doložku „odtiaľ ...

Desiaty diel.
ZMENY.

§ 69.

Ak bol text zmenky zmenený, sú tí, ktorí sa podpísali na zmenku po tejto zmene, zaviazaní podľa ...

Jedenásty diel.
PREMLČANIE.

§ 70.
(1)

Zmenečné nároky proti prijímateľovi sa premlčujú v troch rokoch odo dňa sročnosti zmenky.

(2)

Nároky majiteľa proti indosantom a proti vystaviteľovi sa premlčujú v jednom roku od dáta protestu ...

(3)

Nároky indosantov proti iným indosantom a proti vystaviteľovi sa premlčujú v šiestich mesiacoch ...

§ 71.

Prerušenie premlčania je účinné len proti tomu, u koho nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie. ...

Dvanásty diel.
VŠEOBECNÉ PREDPISY.

§ 72.
(1)

Ak sa zmenka stane sročnou v deň pracovného pokoja, možno sa domáhať zaplatenia až v najbližší ...

(2)

Ak pripadne posledný deň lehoty, v ktorej sa má stať niektorý z týchto úkonov, na deň pracovného ...

§ 73.

Do zákonných lehôt alebo lehôt vo zmenke určených nepočíta sa deň, od ktorého sa lehoty začínajú. ...

§ 74.

Nepripúšťajú sa žiadne dni odkladu, ani zákonné ani sudcovské.

Druhá časť.

VLASTNÁ ZMENKA.

§ 75.

Vlastná zmenka obsahuje:

1.

označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je ...

2.

bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu;

3.

údaj sročnosti;

4.

údaj miesta, kde sa má platiť;

5.

meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť;

6.

dátum a miesto vystavenia zmenky;

7.

podpis vystaviteľa.

§ 76.
(1)

Listina, v ktorej chýba niektorá náležitosť uvedená v predchádzajúcom paragrafe, nie je platná ...

(2)

O vlastnej zmenke, v ktorej niet údaja sročnosti, platí, že je sročná na videnie.

(3)

Ak niet osobitného údaja, platí, že miesto vystavenia zmenky je miestom platobným a zároveň miestom ...

(4)

Ak nie je vo vlastnej zmenke udané miesto vystavenia, platí, že bola vystavená v mieste, uvedenom ...

§ 77.
(1)

Pokiaľ to neodporuje povahe vlastnej zmenky, platia pre ňu ustanovenia dané pre cudziu zmenku o

indosamente (§§ 11 až 20),

sročnosti (§§ 33 až 37),

platení (§§ 38 až 42),

postihu pre neplatenie (§§ 43 až 50, 52 až 54),

platení pre česť (§§ 55, 59 až 63),

odpisoch (§§ 67 a 68),

zmenách (§ 69),

premlčaní (§§ 70 a 71),

dňoch pracovného pokoja, počítaní lehôt a zákazu dní odkladu (§§ 72 až 74).

(2)

Pre vlastnú zmenku platia ďalej ustanovenia o cudzích zmenkách splatných u tretej osoby alebo v ...

(3)

Rovnako platia pre vlastnú zmenku ustanovenia o zmenečnom ručení (§§ 30 až 32); v prípade § ...

§ 78.
(1)

Vystaviteľ vlastnej zmenky je zaviazaný rovnako ako prijímateľ cudzej zmenky.

(2)

Vlastná zmenka, sročná určitý čas po videní, musí byť predložená vystaviteľovi na videnie ...

Tretia časť.

DOPLŇUJÚCE PREDPISY.

Prvý diel.
PROTEST A NIEKTORÉ INÉ ZMENKOVÉ ÚKONY.

§ 79.

Protest musí byť urobený súdom, notárom alebo miestnym národným výborom.

§ 80.

V protestnej listine treba uviesť:

1.

meno toho, pre koho a proti komu sa protest robí;

2.

údaj, že ten proti komu sa protest robí, bol bez výsledku vyzvaný na zmenečné plnenie alebo že ...

3.

údaj miesta a dáta, kde a kedy sa stala výzva alebo bezvýsledný pokus o ňu;

4.

ak ide o prijatie alebo zaplatenie pre česť, poznámku, od koho, pre koho a ako bolo ponúknuté alebo ...

5.

ak požiada zmenečník, ktorému bola zmenka predložená na prijatie, aby mu bola ešte znovu predložená ...

6.

doslovný odpis zmenky (odpisu) so všetkými indosamentmi a poznámkami;

7.

podpis protestného orgánu, úradnú pečať alebo úradnú pečiatku.

§ 81.

Ak sa požaduje plnenie zo zmenky od niekoľkých osôb alebo niekoľko ráz od tej istej osoby, stačí ...

§ 82.

Zmenku možno zaplatiť do rúk protestného orgánu. Oprávnenie protestného orgánu na to, aby prijal ...

§ 83.
(1)

Protestný orgán je povinný za náhradu výdavkov bez meškania vydať majiteľovi zmenky alebo jeho ...

(2)

Rovnako je povinný protesty podľa celého ich obsahu deň za dňom v časovom a číselnom poriadku ...

§ 84.

Kto robí protest, môže až do vydania protestnej listiny tomu, pre koho sa protest robí, opraviť ...

§ 85.

Protesty treba robiť v čase od deviatej do osemnástej hodiny a mimo toho času, len ak s tým výslovne ...

§ 86.

Na zmenke alebo na prívesku sa vyznačí, že protest bol vykonaný. Opomenutie tohto záznamu nemá ...

§ 87.
(1)

Predloženie zmenky na prijatie alebo na zaplatenie, zhotovenie protestu, vyžiadanie rovnopisu zmenky, ...

(2)

Ak je v proteste poznamenané, že sa nepodarilo vypátrať miestnosti, kde sa prevádza podnik, ani ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nedotýka zodpovednosti protestného orgánu, ktorý opomenul konať vhodné ...

§ 88.

Úkony, ktoré sa majú vykonať v určitom mieste uvedenom na zmenke, môžu byť vykonané v inom ...

Druhý diel.
OBOHATENIE.

§ 89.
(1)

Vystaviteľ alebo prijímateľ, ktorých zmenečný záväzok zanikol premlčaním alebo tým, že nebol ...

(2)

Nárok na vydanie obohatenia sa premlčuje v troch rokoch odo dňa zániku zmenečného záväzku.

(3)

Proti indosantom, ktorých zmenečný záväzok zanikol, niet takého nároku.

Tretí diel.
STRATENÉ ALEBO ZNIČENÉ ZMENKY A PROTESTNÉ LISTINY.

§ 90.
(1)

Zmenku, ktorá sa stratila alebo bola zničená, možno vyhlásiť za umorenú.

(2)

Protestnú listinu, ktorá sa stratila alebo bola zničená, možno nahradiť výpisom z knihy protestov, ...

Štvrtá časť.

OSOBITNÉ USTANOVENIA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA ZMENKOVÉHO.

§ 91.
(1)

Spôsobilosť osoby zmenečne sa zaväzovať spravuje sa právom štátu, ktorého je príslušníkom. ...

(2)

Kto nie je spôsobilý zmenečne sa zaväzovať podľa práva uvedeného v predchádzajúcom odseku, ...

§ 92.
(1)

Forma zmenkového vyhlásenia sa spravuje právom štátu, v ktorom bolo vyhlásenie urobené.

(2)

Ak sa však zmenkové vyhlásenie, ktoré je podľa ustanovenia predchádzajúceho odseku neplatné, ...

(3)

Zmenkové vyhlásenie československého občana v cudzine platí v Československej republike proti ...

§ 93.
(1)

Účinky záväzných vyhlásení prijímateľa cudzej zmenky a vystaviteľa vlastnej zmenky sa spravujú ...

(2)

Účinky ostatných zmenkových vyhlásení sa spravujú právom štátu, v ktorom boly urobené.

§ 94.

Lehoty na výkon postihových práv sa spravujú pre všetky osoby zmenečne zaviazané právom miesta, ...

§ 95.

Právom miesta vystavenia zmenky sa spravuje, či majiteľ cudzej zmenky nadobúda pohľadávku, ktorá ...

§ 96.
(1)

Právom platobného miesta sa spravuje, či možno obmedziť prijatie cudzej zmenky na časť zmenkovej ...

(2)

Rovnaká zásada platí pre zaplatenie vlastnej zmenky.

§ 97.

Forma protestu a lehoty na protest, ako aj forma ostatných úkonov, ktoré sú potrebné na uplatnenie ...

§ 98.

Právom platobného miesta sa spravuje opatrenie, ktoré treba urobiť, ak bola zmenka stratená alebo ...

Čl. II. - ŠEK.

§ 1.

Šek obsahuje:

1.

označenie, že ide o šek, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto ...

2.

bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu;

3.

meno toho, kto má platiť (šekovníka);

4.

údaj miesta, kde sa má platiť;

5.

dátum a miesto vystavenia šeku;

6.

podpis vystaviteľa.

§ 2.
(1)

Listina, v ktorej chýba niektorá náležitosť uvedená v predchádzajúcom paragrafe, nie je platná ...

(2)

Ak niet osobitného údaja, platí, že miesto uvedené pri mene šekovníka je miestom platobným. ...

(3)

Ak niet týchto údajov, ani nejakého iného údaja, je šek splatný v mieste, kde má šekovník ...

(4)

Ak nie je v šeku udané miesto vystavenia, platí, že bol vystavený v mieste uvedenom pri mene vystaviteľa. ...

§ 3.

Šek sa vystavuje na peňažný ústav (bankára), u ktorého má vystaviteľ pohľadávku, a podľa ...

§ 4.

Šek nemožno prijať. Údaj na šeku, že sa šek prijíma, platí za nenapísaný.

§ 5.
(1)

V šeku možno ustanoviť, že sa má platiť:

a)
určitej osobe s výslovnou doložkou „na rad“ alebo bez takejto doložky;
b)
určitej osobe s doložkou „nie na rad“ alebo s doložkou rovnakého významu;
c)
majiteľovi.
(2)

O šeku vystavenom pre určitú osobu s doložkou „alebo majiteľovi“ alebo s doložkou rovnakého ...

(3)

O šeku, v ktorom nie je uvedené, pre koho bol vystavený, platí, že je vystavený na majiteľa.

§ 6.
(1)

Šek môže znieť na vlastný rad vystaviteľa.

(2)

Šek možno vystaviť na účet tretej osoby.

(3)

Šek nemožno vystaviť na vystaviteľa, okrem ak ide o šek vystavený medzi rôznymi závodmi toho ...

§ 7.

Akákoľvek úroková doložka v šeku platí za nenapísanú.

§ 8.

Šek možno urobiť splatným v bydlisku tretej osoby, či už v mieste, kde má svoje bydlisko šekovník ...

§ 9.
(1)

Ak je šeková suma udaná ako slovami, tak číslami a ak sa tieto údaje neshodujú, platí suma vyjadrená ...

(2)

Ak je šeková suma udaná niekoľko ráz slovami alebo niekoľko ráz číslami a ak sa tieto údaje ...

§ 10.

Ak sú na šeku podpisy osôb, ktoré sa nemôžu šekove zaväzovať, podpisy nepravé, podpisy vymyslených ...

§ 11.

Kto sa podpíše na šek ako zástupca osoby, za ktorú nie je oprávnený konať, je sám šekove zaviazaný, ...

§ 12.
(1)

Vystaviteľ zodpovedá za zaplatenie šeku.

(2)

Každá doložka, ktorou vylúči túto zodpovednosť, platí za nenapísanú.

§ 13.

Ak nebol šek, ktorý bol pri vydaní neúplný, vyplnený tak, ako bolo dojednané, nemožno majiteľovi ...

§ 14.
(1)

Šek vystavený pre určitú osobu možno previesť indosamentom (rubopisom), aj keď neznie výslovne ...

(2)

Šek vystavený pre určitú osobu s doložkou „nie na rad“ alebo inou doložkou rovnakého významu ...

(3)

Šek možno indosovať (previesť rubopisom) aj na vystaviteľa alebo na každú inú osobu šekove ...

§ 15.
(1)

Indosament musí byť bezpodmienečný. Akákoľvek podmienka, od ktorej bol urobený závislým, platí ...

(2)

Čiastočný indosament je neplatný.

(3)

Neplatný je aj indosament šekovníka.

(4)

Ak znie indosament na majiteľa, platí za nevyplnený.

(5)

Indosament na šekovníka platí len ako potvrdenie o platení, okrem ak má šekovník niekoľko závodov ...

§ 16.
(1)

Indosament treba napísať na šek alebo na list s ním spojený (prívesok). Musí byť podpísaný ...

(2)

V indosamente nemusí byť udaný indosatár (na koho sa šek rubopisom prevádza); indosament môže ...

§ 17.
(1)

Indosamentom sa prevádzajú všetky práva zo šeku.

(2)

Ak ide o blankoindosament, môže majiteľ:

a)
vyplniť indosament v svojom mene alebo v mene niekoho iného;
b)
ďalej indosovať šek blankoindosamentom alebo na určitú osobu;
c)
odovzdať šek tretej osobe bez vyplnenia blankoindosamentu a bez indosovania šeku.
§ 18.
(1)

Ak tu niet opačnej doložky, zodpovedá indosant za zaplatenie šeku.

(2)

Indosant môže zakázať ďalšiu indosáciu šeku; v tomto prípade nezodpovedá tým, na ktorých ...

§ 19.

O tom, kto má v rukách šek, ktorý možno previesť indosamentom, platí, že je oprávneným majiteľom, ...

§ 20.

Indosament na šeku vystavenom na majiteľa zaväzuje indosanta podľa ustanovení o postihu, nemení ...

§ 21.

Ak niekto akýmkoľvek spôsobom príde o šek, nie je jeho nový majiteľ - či už ide o šek na majiteľa ...

§ 22.

Kto je žalovaný zo šeku, nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných ...

§ 23.
(1)

Ak obsahuje indosament doložku „hodnota na vybranie“, „na inkaso“, „in prokura“ alebo inú ...

(2)

Osoby šekove zaviazané môžu v tomto prípade robiť majiteľovi len také námietky, ktoré by mohly ...

(3)

Zmocnenie obsiahnuté v zmocňovacom indosamente nezaniká ani zmocniteľovou smrťou, ani stratou jeho ...

§ 24.
(1)

Indosament urobený po proteste alebo po zistení rovnakého významu alebo po uplynutí lehoty na predloženie ...

(2)

Kým sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že nedatovaný indosament bol napísaný na šek pred protestom ...

§ 25.
(1)

Zaplatenie šeku môže byť pre celú šekovú sumu alebo pre jej časť zaručené šekovým ručením. ...

(2)

Túto záruku môže dať tretia osoba, vyjmúc šekovníka, alebo aj ten, kto sa už na šek podpísal. ...

§ 26.
(1)

Ručiteľské vyhlásenie sa píše na šek alebo na prívesok.

(2)

Ručenie sa vyjadruje slovami „ako ručiteľ“ alebo inou doložkou rovnakého významu; ručiteľ ...

(3)

O holom podpise na líci šeku platí, že zakladá šekové ručenie, ak nejde o podpis vystaviteľa. ...

(4)

Vo vyhlásení treba udať, za koho sa prejíma. Ak to nie je udané, platí, že sa prejíma za vystaviteľa. ...

§ 27.
(1)

Šekový ručiteľ je zaviazaný rovnako ako ten, za koho sa zaručil.

(2)

Záväzok šekového ručiteľa je platný i vtedy, ak je záväzok, za ktorý sa zaručil, neplatný ...

(3)

Ak šekový ručiteľ šek zaplatí, nadobúda práva zo šeku proti tomu, za koho sa zaručil, a proti ...

§ 28.
(1)

Šek je sročný na videnie. Každý odchylný údaj platí za nenapísaný.

(2)

Šek, ktorý sa predloží na platenie predo dňom, ktorý je v ňom udaný ako dátum vystavenia, je ...

§ 29.
(1)

Šek, ktorý je vystavený a splatný v tom istom štáte, treba predložiť na platenie do osem dní. ...

(2)

Šek, ktorý je vystavený v inom štáte, než v ktorom je splatný, treba predložiť na platenie ...

(3)

Pritom o šekoch, ktoré sú vystavené v niektorom európskom štáte a sú splatné v niektorom pobrežnom ...

(4)

Uvedené lehoty začínajú sa odo dňa, ktorý je udaný na šeku ako dátum vystavenia.

§ 30.

Ak je šek vystavený na miesto, kalendár ktorého sa líši od kalendára miesta, kde bol vystavený, ...

§ 31.

Predloženie šeku odúčtovni rovná sa jeho predloženiu na platenie.

§ 32.
(1)

Odvolanie šeku je účinné až po uplynutí lehoty na predloženie.

(2)

Ak nebol šek odvolaný, môže šekovník platiť aj po uplynutí lehoty na predloženie.

§ 33.

Na platnosť šeku nemá vplyv ani smrť vystaviteľa, ani strata jeho spôsobilosti na právne úkony, ...

§ 34.
(1)

Šekovník sa môže pri platení šeku domáhať, aby mu bol vydaný šek opatrený potvrdením majiteľa ...

(2)

Majiteľ nesmie odmietnuť čiastočné platenie.

(3)

Pri čiastočnom platení sa môže šekovník domáhať, aby toto platenie bolo na šeku vyznačené ...

§ 35.

Šekovník, ktorý platí indosovateľný šek, je povinný skúmať správnosť poradia indosamentov, ...

§ 36.
(1)

Ak šek znie na menu, ktorá nie je v obehu v platobnom mieste, možno šekovú sumu zaplatiť v tuzemskej ...

(2)

Hodnota cudzej meny sa určí podľa zvyklostí platobného miesta. Vystaviteľ však môže ustanoviť, ...

(3)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov nemožno použiť, ak vystaviteľ ustanovil platenie v určitej ...

(4)

Ak je šeková suma udaná druhom peňazí, ktorý má rovnaké označenie, ale rozličnú hodnotu v ...

§ 37.
(1)

Vystaviteľ alebo majiteľ šeku môžu ho križovať s účinkami uvedenými v § 38.

(2)

Križovanie sa deje dvoma rovnobežnými čiarami na líci šeku. Môže byť všeobecné alebo osobitné. ...

(3)

Križovanie je všeobecné, ak niet medzi oboma čiarami žiadneho označenia alebo ak je medzi nimi ...

(4)

Všeobecné križovanie možno zmeniť na osobitné križovanie, ale osobitné križovanie nemožno ...

(5)

O prečiarknutí križovania alebo mena označeného peňažného ústavu (bankára) platí, ako by ...

§ 38.
(1)

Šek všeobecne križovaný môže šekovník zaplatiť len peňažnému ústavu (bankárovi) alebo ...

(2)

Šek s osobitným križovaním môže šekovník zaplatiť len označenému peňažnému ústavu (bankárovi), ...

(3)

Peňažný ústav (bankár) môže nadobudnúť križovaný šek len od niektorého svojho zákazníka ...

(4)

Ak je na šeku viac osobitných križovaní, môže ho šekovník zaplatiť iba vtedy, ak ide o dve ...

(5)

Šekovník alebo peňažný ústav (bankár), ktorý koná proti týmto ustanoveniam, zodpovedá za ...

§ 39.
(1)

Vystaviteľ a majiteľ šeku môže zakázať, aby šek bol zaplatený v hotovosti, doložkou „len ...

(2)

V tomto prípade môže šekovník vyrovnať šek len účtovnícky (dobropisom, prevodom, započítaním). ...

(3)

O prečiarknutí doložky „len na zúčtovanie“ platí, ako by sa nestalo.

(4)

Šekovník, ktorý koná proti týmto ustanoveniam, zodpovedá za vzniknutú škodu až do výšky šekovej ...

§ 40.

Majiteľ môže vykonať postih proti indosantom, vystaviteľovi a iným osobám šekove zaviazaným, ...

1.

verejnou listinou (protestom);

2.

písomným, datovaným vyhlásením šekovníka, napísaným na šek s údajom dňa predloženia;

3.

datovaným vyhlásením odúčtovne, že šek bol včas predložený a že nebol zaplatený.

§ 41.
(1)

Protest alebo zistenie rovnakého významu treba urobiť pred uplynutím lehoty na predloženie.

(2)

Ak je šek predložený v posledný deň tejto lehoty, možno urobiť protest alebo zistenie rovnakého ...

§ 42.
(1)

Majiteľ musí upovedomiť o odopretom zaplatení svojho indosanta a vystaviteľa do štyroch pracovných ...

(2)

Ak sa dáva podľa predchádzajúceho odseku zpráva osobe, ktorá sa na šek podpísala, musí byť ...

(3)

Ak niektorý indosant neudá svoju adresu alebo ak ju udá nečitateľne, postačí dať zprávu indosantovi, ...

(4)

Zprávu možno dať v každej forme, tiež len vrátením šeku.

(5)

Kto je povinný dať zprávu, musí dokázať, že ju dal v predpísanej lehote. Lehota je dodržaná, ...

(6)

Kto nepodá zprávu včas, nestráca svoje práva; zodpovedá však za škodu, ktorá azda bola jeho ...

§ 43.
(1)

Vystaviteľ, indosant alebo šekový ručiteľ môže doložkou „bez trov“, „bez protestu“ alebo ...

(2)

Doložka neoslobodzuje majiteľa od povinnosti šek včas predložiť a dať potrebné zprávy. Preukázať, ...

(3)

Doložka pripojená vystaviteľom je účinná proti všetkým osobám, ktoré sa na šek podpísaly; ...

§ 44.
(1)

Všetky osoby šekove zaviazané zodpovedajú majiteľovi rukou spoločnou a nerozdielnou.

(2)

Majiteľ môže žiadať plnenie od každej z nich alebo od niekoľkých z nich alebo od všetkých ...

(3)

Rovnaké právo má každá osoba šekove zaviazaná, ktorá šek vyplatila.

(4)

Uplatnenie nároku proti niektorej osobe šekove zaviazanej nebráni majiteľovi, aby sa domáhal svojich ...

§ 45.

Majiteľ môže postihom žiadať:

1.

šekovú sumu, pokiaľ nebol šek zaplatený;

2.

šesťpercentové úroky odo dňa predloženia;

3.

trovy protestu alebo zistenia rovnakého významu a trovy zpráv, ako aj ostatné trovy;

4.

odmenu vo výške jednej tretiny percenta šekovej sumy alebo v menšej dohodnutej výške.

§ 46.

Kto vyplatí šek, môže vymáhať od svojich predchodcov:

1.

celú sumu, ktorú zaplatil;

2.

šesťpercentové úroky z tejto sumy odo dňa, keď zaplatil;

3.

svoje trovy;

4.

odmenu, ktorá sa vypočíta podľa § 45 č. 4.

§ 47.
(1)

Každá osoba šekove zaviazaná, proti ktorej sa vykoná alebo môže vykonať postih, môže sa domáhať, ...

(2)

Každý indosant, ktorý šek vyplatil, môže prečiarknuť svoj indosament a indosamenty za ním nasledujúce. ...

§ 48.
(1)

Ak prekáža včasnému predloženiu šeku alebo včasnej protestácii alebo zisteniu rovnakého významu ...

(2)

Majiteľ je povinný bezodkladne dať zprávu svojmu indosantovi o prípade vyššej moci, vyznačiť ...

(3)

Ak prestane vyššia moc, musí majiteľ bezodkladne predložiť šek na platenie a prípadne dať urobiť ...

(4)

Ak trvá vyššia moc dlhšie ako pätnásť dní odo dňa, ktorého majiteľ, hoc i pred uplynutím ...

(5)

O skutočnostiach, ktoré sa týkajú iba osoby majiteľa alebo toho, koho majiteľ poveril predložiť ...

§ 49.

Ak nejde o šek na majiteľa, môže byť každý šek, ktorý je vystavený v jednom štáte a splatný ...

§ 50.
(1)

Ak bol zaplatený jeden rovnopis, zanikajú práva zo všetkých rovnopisov, aj keď v nich nie je ustanovené, ...

(2)

Indosant, ktorý previedol rovnopisy na rôzne osoby, ako aj indosanti nasledujúci, sú zaviazaní ...

§ 51.

Ak bol text šeku zmenený, sú tí, ktorí sa podpísali na šek po tejto zmene, zaviazaní podľa ...

§ 52.
(1)

Postihové nároky majiteľa proti indosantom, vystaviteľovi a ostatným osobám šekove zaviazaným ...

(2)

Postihové nároky jednotlivých osôb zaviazaných na zaplatenie šeku proti iným takýmto osobám ...

§ 53.

Prerušenie premlčania je účinné proti tomu, u koho nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie. ...

§ 54.
(1)

Predloženie a protest šeku sa môže stať len v pracovný deň.

(2)

Ak pripadne posledný deň lehoty, v ktorej sa má stať niektorý úkon týkajúci sa šeku, najmä ...

§ 55.

Do zákonných lehôt sa nepočíta deň, od ktorého sa lehoty začínajú.

§ 56.

Nepripúšťajú sa žiadne dni odkladu, ani zákonné ani sudcovské.

§ 57.

Protest musí byť urobený súdom, notárom alebo miestnym národným výborom.

§ 58.

V protestnej listine treba uviesť:

1.

meno toho, pre koho a proti komu sa protest robí;

2.

údaj, že ten, proti komu sa protest robí, bol bez výsledku vyzvaný na šekové plnenie alebo že ...

3.

údaj miesta a dáta, kde a kedy sa stala výzva alebo bezvýsledný pokus o ňu;

4.

doslovný odpis šeku so všetkými indosamentmi a poznámkami;

5.

podpis protestného orgánu, úradnú pečať alebo úradnú pečiatku.

§ 59.

Ak sa požaduje plnenie zo šeku od niekoľkých osôb alebo niekoľko ráz od tej istej osoby, stačí ...

§ 60.

Šek možno zaplatiť do rúk protestného orgánu. Oprávnenie protestného orgánu na to, aby prijal ...

§ 61.
(1)

Protestný orgán je povinný za náhradu výdavkov bez meškania vydať majiteľovi šeku alebo jeho ...

(2)

Rovnako je povinný protesty podľa celého ich obsahu deň za dňom v časovom a číselnom poriadku ...

§ 62.

Kto robí protest, môže až do vydania protestnej listiny tomu, pre koho sa protest robí, opraviť ...

§ 63.

Protesty treba robiť v čase od deviatej do osemnástej hodiny a mimo tohto času, len ak s tým výslovne ...

§ 64.

Na šeku alebo na prívesku sa vyznačí, že protest bol vykonaný. Opomenutie tohto záznamu nemá ...

§ 65.
(1)

Predloženie šeku na zaplatenie, zhotovenie protestu, vyžiadanie rovnopisu šeku, ako aj všetky ostatné ...

(2)

Ak je v proteste poznamenané, že sa nepodarilo vypátrať miestnosti, kde sa prevádza podnik, ani ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nedotýka zodpovednosti protestného orgánu, ktorý opomenul konať vhodné ...

§ 66.

Úkony, ktoré sa majú vykonať na určitom mieste uvedenom na šeku, môžu byť vykonané na inom ...

§ 67.
(1)

Vystaviteľ, postihový záväzok ktorého zanikol tým, že šek nebol včas predložený, alebo premlčaním, ...

(2)

Nárok na vydanie obohatenia sa premlčuje v jednom roku od vystavenia šeku.

§ 68.
(1)

Šek, ktorý sa stratil alebo bol zničený, možno vyhlásiť za umorený.

(2)

Protestnú listinu, ktorá sa stratila alebo bola zničená, možno nahradiť výpisom z knihy protestov, ...

§ 69.
(1)

Spôsobilosť osoby šekove sa zaväzovať sa spravuje právom štátu, ktorého je príslušníkom. ...

(2)

Kto nie je spôsobilý šekove sa zaväzovať podľa práva uvedeného v predchádzajúcom odseku, je ...

§ 70.
(1)

Koho možno označiť za šekovníka, spravuje sa právom štátu, v ktorom je šek splatný.

(2)

Ak je podľa tohto práva šek neplatný so zreteľom na osobu šekovníka, sú predsa platné záväzky ...

§ 71.
(1)

Forma šekového vyhlásenia sa spravuje právom štátu, v ktorom bolo vyhlásenie urobené. Stačí ...

(2)

Ale ak sa šekové vyhlásenie, ktoré je podľa ustanovenia predchádzajúceho odseku neplatné, shoduje ...

(3)

Šekové vyhlásenie československého občana v cudzine platí v Československej republike proti ...

§ 72.

Účinky šekových vyhlásení sa spravujú právom štátu, v ktorom boly urobené.

§ 73.

Lehoty na výkon postihových práv sa spravujú pre všetky osoby šekove zaviazané právom miesta, ...

§ 74.

Právom štátu, v ktorom je šek splatný, sa spravuje:

1.

či šek musí byť sročný na videnie alebo či môže byť vystavený na určitý čas po videní, ...

2.

lehota na predloženie;

3.

či možno šek prijať, overiť, potvrdiť alebo vidovať, a aké účinky majú tieto doložky;

4.

či majiteľ môže žiadať čiastočné zaplatenie a či ho musí prijať;

5.

či možno šek križovať alebo opatriť doložkou „len na zúčtovanie“ alebo doložkou rovnakého ...

6.

či majiteľovi patria osobitné práva na krytie a aký je obsah týchto práv;

7.

či vystaviteľ môže šek odvolať alebo podať odpor proti zaplateniu šeku;

8.

opatrenie, ktoré treba urobiť, ak sa šek stratil alebo bol ukradnutý;

9.

či je na zachovanie postihových práv proti indosantom, vystaviteľovi a iným osobám šekove zaviazaným ...

§ 75.

Forma protestu a lehoty na protest, ako aj forma ostatných úkonov, ktoré sú potrebné na uplatnenie ...

Čl. III. - SPOLOČNÉ USTANOVENIA.

§ 1.
Zmenková a šeková spôsobilosť.

Zmenečne alebo šekove sa môže zaväzovať každý, kto je spôsobilý vlastnými úkonmi sa zaväzovať. ...

Ustanovenia o niektorých zmenkových a šekových prejavoch.
§ 2.
(1)

Zmenkové alebo šekové prejavy, urobené krížikmi alebo inými znakmi, sú platné len vtedy, ak ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 platí aj o zmenkových alebo šekových prejavoch osôb slepých, hluchonemých, ...

§ 3.
(1)

Neplatné sú zmenkové alebo šekové prejavy urobené tak, že niekto podpíše meno zastúpenej osoby. ...

(2)

Zmocnenie na podpis zmenky alebo šeku musí byť písomné. V prípadoch uvedených v § 2 je na platnosť ...

(3)

Tým nie sú dotknuté zákonné ustanovenia o podpisoch za podnik, ako aj o forme zmocnenia na tieto ...

§ 3a

Neplatné sú zmenkové alebo šekové prejavy urobené v rozpore so zákazom použitia zmenky na zabezpečenie ...

§ 4.
Moratórium v cudzích štátoch.

Ak prekážajú včasnému úkonu, ktorý je v cudzine potrebný na uplatnenie alebo na zachovanie zmenkových ...

§ 5.
Prerušenie premlčania.
(1)

Prerušením premlčania (čl. I § 71 a čl. II § 53) sa rozumejú všetky prípady, kde podľa ustanovení ...

(2)

Ak oznámi žalovaný tretej osobe, že sa začalo súdne konanie, má to na premlčanie rovnaké účinky ...

§ 6.
Odúčtovne.

Vládne nariadenie určí odúčtovne podľa čl. I § 38 ods. 2 a čl. II § 31 a podmienky, za akých ...

§ 7.
Náhrada za falošné alebo sfalšované šeky.

Za škodu vzniknutú z vyplatenia falošného alebo sfalšovaného šeku, ktorú nezavinil šekovník ...

Prechodné a záverečné ustanovenia.
§ 8.

Nedotknuté zostávajú ustanovenia osobitných predpisov o vydávaní cenných papierov Národnou bankou ...

§ 9.

Ustanovenia tohto zákona neplatia o zmenkách a šekoch, ktoré boly vystavené predo dňom, keď tento ...

§ 9a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Ak na zmenkách alebo na šekoch, ktoré boli vydané v Slovenskej republike v období predo dňom zavedenia ...

(2)

Zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu, sa odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike ...

(3)

Zmenky a šeky, ktoré znejú na slovenskú menu a ktoré sa nespravujú slovenským právnym poriadkom, ...

§ 10.
Zrušovacie ustanovenia.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré upravujú veci, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, najmä:

1.

zákon č. 84/1906 r. z., o šeku;

2.

zákon zmenkový č. 1/1928 Sb.;

3.

vládne nariadenie č. 111/1941 Sb., ktorým sa vydáva a zavádza jednotný zmenkový poriadok;

4.

vládne nariadenie č. 372/1941 Sb., ktorým sa vydáva a zavádza jednotný šekový poriadok;

5.

zákon zmenkový č. 255/1941 Sl. z.;

6.

zákon šekový č. 256/1941 Sl. z.

§ 11.
Účinnosť zákona.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister spravodlivosti po dohode ...

Gottwald v. r.Dr. John v. r.Zápotocký v. r.Dr. Rais v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, § 5a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.