Podzákonné predpisy k predpisu 19/2002

 1. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 19/2014 účinný od 01.03.2014
 2. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 19/2014 účinný od 01.03.2014 do 01.01.2015
 3. platnýRek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 192/2006 účinný od 01.09.2013
 4. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom 193/2002 účinný od 01.05.2002 do 29.05.2013
 5. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 193/2006 účinný od 15.04.2006
 6. platnýRek. nariadenie vlády o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel 193/2009 účinný od 01.11.2014
 7. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 194/2006 účinný od 15.04.2006
 8. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž 195/2006 účinný od 15.04.2006
 9. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery motorových vozidiel kategórie M1 196/2006 účinný od 15.04.2006
 10. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny vozidiel kategórie N 197/2006 účinný od 15.04.2006
 11. platnýRek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel 198/2006 účinný od 01.09.2013
 12. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom 199/2002 účinný od 01.05.2002 do 29.11.2011
 13. neplatnýRek. nariadenie vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty 199/2005 účinný od 15.03.2010 do 30.12.2010
 14. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 199/2006 účinný od 15.04.2006
 15. platnýNariadenie vlády o opatreniach proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 200/2006 účinný od 15.04.2006
 16. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov 200/2014 účinný od 15.08.2014
 17. platnýRek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel 201/2006 účinný od 01.09.2013
 18. platnýNariadenie vlády ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd 201/2011 účinný od 01.07.2011
 19. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z. 201/2014 účinný od 15.08.2014
 20. neplatnýRek. nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb 20/2009 účinný od 01.04.2010 do 31.12.2010
 21. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb 20/2014 účinný od 01.03.2014
 22. platnýRek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel 202/2006 účinný od 01.09.2013
 23. platnýNariadenie vlády ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania 202/2014 účinný od 01.08.2014
 24. platnýRek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča 203/2006 účinný od 01.09.2013
 25. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov motorových vozidiel 204/2006 účinný od 21.04.2006
 26. platnýRek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám 205/2006 účinný od 01.09.2013
 27. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na tachometre dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 206/2006 účinný od 15.04.2006
 28. platnýNariadenie vlády o technických požiadavkách na riadenie poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 207/2006 účinný od 15.04.2006
 29. platnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z.z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi 208/2006 účinný od 15.04.2006
 30. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení neskorších predpisov 106/2010 účinný od 15.09.2010 do 01.11.2012
MENU
Hore