Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 19/2014 účinný od 01.03.2014

Platnosť od: 07.02.2014
Účinnosť od: 01.03.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 19/2014 účinný od 01.03.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 19/2014 s účinnosťou od 01.03.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) znie:

„a)
je obhospodarovaná,“.

2.

V § 8 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) obchodné meno právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo ...

3.

V § 9 ods. 3 písm. a) sa na konci vypúšťajú slová „a vhodné režimy písm. a)“.

4.

V § 10 ods. 7 písm. b) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „žiadateľ môže vykonať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) Čl. 40 ods. 4 druhý pododsek nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým ...

5.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014 Podmienky poskytnutia priamych ...

6.

Prílohy č. 2, 3 a 5 znejú:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z. Dobré poľnohospodárske a environmentálne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 32 až 54 znejú:

„32) § 35 písm. a), c), d) a e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore