Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd 201/2011 účinný od 01.07.2011

Platnosť od: 30.06.2011
Účinnosť od: 01.07.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Vodné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 201/2011 s účinnosťou od 01.07.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd,

b)

minimálne pracovné kritériá analytických metód uplatňovaných pri monitorovaní stavu vôd, sedimentov ...

c)

pravidlá preukazovania kvality výsledkov analýzy a kontroly kvality.

§ 2
Analytické metódy
(1)

Analytické metódy na monitorovanie stavu vôd, sedimentov a živých organizmov zahŕňajú laboratórne ...

(2)

Analytické metódy sa overujú a dokumentujú podľa technickej normy2) alebo v súlade s inými zodpovedajúcimi ...

§ 3
Minimálne pracovné kritériá analytických metód
(1)

Minimálne pracovné kritériá používaných analytických metód zohľadňujú hodnotu neistoty merania ...

(2)

Neistota merania je nezáporný parameter, ktorý charakterizuje rozptyl hodnôt, ktoré sa prisudzujú ...

(3)

Limit kvantifikácie je stanovený násobok limitu detekcie pri hodnote koncentrácie stanovovaného ...

(4)

Limit detekcie je hodnota výstupného signálu alebo koncentrácie, nad ktorou možno na stanovenej ...

(5)

Ak pri ukazovateli neexistuje environmentálna norma kvality alebo ak neexistuje analytická metóda ...

§ 4
Výpočet priemerných hodnôt
(1)

Ak sú na účely výpočtu priemerných hodnôt merané hodnoty fyzikálno-chemických alebo chemických ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na merané hodnoty, ktoré predstavujú celkové sumy skupiny fyzikálno-chemických ...

§ 5
Preukazovanie kvality výsledkov analýzy a kontrola kvality
(1)

Právnické osoby s akreditáciou,4) ktoré vykonávajú chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd, ...

(2)

Spôsobilosť na výkon analýz fyzikálno-chemických ukazovateľov alebo chemických ukazovateľov ...

a)

účasťou v programoch skúšok spôsobilosti, ktoré zahŕňajú analytické metódy podľa § 2 v ...

b)

reprezentujú programy monitorovania podľa osobitných predpisov,5)

c)

analýzou dostupných referenčných materiálov reprezentujúcich odoberané vzorky a obsahujúcich ...

(3)

Programy skúšok spôsobilosti podľa odseku 2 písm. a) zabezpečujú akreditované organizácie alebo ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe. ...

§ 7
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Iveta Radičová v. r.

Poznámky

  • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie ...
  • 2)  STN EN ISO/IEC 17025: 2005 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných ...
  • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti ...
  • 4)  § 4 ods. 8 a § 4b ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
  • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z.Príloha č. 1 časť A nariadenia vlády Slovenskej ...
  • 6)  STN EN ISO/IEC 17043: 2010 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na medzilaboratórne skúšky ...
  • 7)  STN EN ISO/IEC 17043: 2010 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na medzilaboratórne skúšky ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore