Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na tachometre dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 206/2006 účinný od 15.04.2006

Platnosť od: 14.04.2006
Účinnosť od: 15.04.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na tachometre dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 206/2006 účinný od 15.04.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 206/2006 s účinnosťou od 15.04.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na tachometre dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá1) ...

(2)

Vozidlo uvedené v odseku 1 musí byť vybavené tachometrom, ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)

typom vozidla vzťahujúcim sa na tachometer vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch: ...

1.

označenie rozmerov použitých pneumatík z rozsahu bežne používaných pneumatík,

2.

celkový pomer prenosu na tachometer vrátane všetkých adaptérov redukčného pohonu,

3.

typ tachometra charakterizovaný

3a.

toleranciou meracieho mechanizmu tachometra,

3b.

technickou konštantou tachometra,

3c.

rozsahom zobrazovaných rýchlostí,

b)

tachometrom tá časť zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel, ktorá udáva vodičovi rýchlosť ...

§ 3
(1)

Tachometer musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.3, 1.4.1, 1.4.2 a 2 prílohy ...

(2)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa považujú za rovnocenné s technickými požiadavkami ...

(3)

Na účely odseku 1 sa rozumie

a)

bežne používanými pneumatikami typ pneumatiky určený výrobcom pre daný typ vozidla a uvedený ...

b)

prevádzkovou hmotnosťou hmotnosť nezaťaženého vozidla v pohotovostnom stave, ku ktorej sa pripočítajú ...

1.

palivo v nádrži naplnenej aspoň na 90 % objemu uvádzaného výrobcom,

2.

doplnkové vybavenie bežne dodávané výrobcom naviac k vybaveniu potrebnému pre bežnú prevádzku, ...

2a.

pred plnením pripravenú zmes paliva a oleja, ak sa palivo a olej pred plnením zmiešajú,

2b.

len benzín, ak sú palivo a olej plnené samostatne; v takom prípade je olej už zahrnutý v meraní ...

§ 4
(1)

Udelenie typového schválenia ES komponentu4) pre typ tachometra alebo typového schválenia ES vozidla5) ...

(2)

Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ tachometra nepredkladá spolu ...

(3)

Štátny dopravný úrad7) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom ...

(4)

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu8) a prílohy č. ...

(5)

Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na tachometre a na podmienky ...

§ 5

Príslušný štátny orgán9) nesmie zakázať uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. ...

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Poznámky

  • 1)  § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ...
  • 2)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
  • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
  • 4)  § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
  • 5)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
  • 6)  § 3 ods. 2 písm. a) prvý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
  • 7)  § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
  • 8)  § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
  • 9)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore