Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb 20/2014 účinný od 01.03.2014

Platnosť od: 07.02.2014
Účinnosť od: 01.03.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb 20/2014 účinný od 01.03.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 20/2014 s účinnosťou od 01.03.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Čl. 133b nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné ...

2.

V § 4 ods. 7 sa slová „smrť zvieraťa“ nahrádzajú slovami „najmä usmrtenie zvieraťa, úhyn ...

3.

V § 4 odsek 16 znie:

„(16) Zmluva podľa odseku 15 písm. b) musí obsahovať potvrdenie o stave zvierat za kategóriu ...

4.

V § 5 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) podáva žiadosť spolu s jednotnou žiadosťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory ...

Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.

5.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. c) podáva žiadosť každoročne do 31. marca ...

6.

V § 5 ods. 3 písm. e) sa slová „31. marca kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „dátumu ...

7.

V § 5 ods. 4 až 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

8.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014 Podmienky poskytnutia prechodných ...

9.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 152/2013 Z. z. ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore