Všetky konsolidované znenia predpisu 160/2015

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 25.07.2023 261/2023 Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 261/2023 účinný od 25.07.2023
2 01.07.2023 201/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 201/2023 účinný od 01.07.2023 do 24.07.2023
261/2023 Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 261/2023 účinný od 01.07.2023 do 24.07.2023
3 01.06.2023 150/2022 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.06.2023 do 30.06.2023
4 01.12.2022 398/2022 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2022 účinný od 01.12.2022 do 31.05.2023
5 17.07.2022 111/2022 Zákon o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 111/2022 účinný od 17.07.2022 do 30.11.2022
6 01.07.2022 108/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 108/2022 účinný od 01.07.2022 do 16.07.2022
7 01.08.2021 423/2020 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 423/2020 účinný od 01.08.2021 do 30.06.2022
8 01.07.2021 211/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2021 účinný od 01.07.2021 do 31.07.2021
9 12.12.2018 350/2018 Zákon o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. 350/2018 účinný od 12.12.2018 do 30.06.2021
10 01.05.2017 87/2017 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 87/2017 účinný od 01.05.2017 do 11.12.2018
11 01.07.2016 účinný od 01.07.2016 do 30.04.2017
MENU
Hore