Články k predpisu 160/2015

O podpise sudcov občianskoprávneho a obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR na písomnom vyhotovení dovolacieho rozhodnutia

Abstrakt
článok sa zaoberá spornou otázkou ohľadne toho, kto zo sudcov má podpisovať písomné vyhotovenie dovolacieho rozhodnutia v prípadoch dovolacieho senátu občianskoprávneho a obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
konanie na dovolacom súde
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 243b
160/2015 paragrafy: 444


Vydané: 02.08.2023
Autor: JUDr., Martin Vladik
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Martin Vladik

PRIPRAVOVANÉ ZMENY PROCESNÉHO PRÁVA A KONOTÁCIE S REKODIFIKÁCIOU KORPORÁTNEHO PRÁVA

Abstrakt
Od roku 2020 prebieha v oblasti legislatívy veľké množstvo prípravných prác, ktoré všetky sledovať je skoro nemožné. Naraz sa pripravuje veľké množstvo zmien v právnych predpisoch základných agend hmotného práva, pracuje sa na príprave nového Občianskeho zákonníka, reforme obchodného práva, trestného práva atď. Veľké množstvo navrhovaných zmien je veľmi ťažko sledovateľné odborníkmi, ktorých názor tak môže zaniknúť, resp. vôbec na návrhy nestihnú zareagovať. Často plánované zmeny a de lege ferenda úvahy napokon v schválenom znení vyzerajú úplne inak, ako odborná verejnosť očakávala. V nasledujúcich riadkoch tak nepredkladáme úvahy nad možným neistým výsledkom budúcich legislatívnych prác, sústredíme sa na sumár judikatúry, ktorá už realizované zmeny interpretuje, a komentujeme pár nedostatkov, s ktorými sa doposiaľ legislatíva nevysporiadala.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zastúpenie advokátom
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 25
160/2015 paragrafy: 89, 90, 91, 92


Vydané: 12.09.2022
Autor: JUDr., Andrea Moravčíková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Andrea Moravčíková, PhD.

Je kontumačný rozsudok na pojednávaní fakultatívny?

Abstrakt
Zákonným podmienkam na vydanie rozsudku pre zmeškanie už bol prednedávnom venovaný osobitný priestor v rámci tejto rubriky (BSA 1-2/2022 „Sprísnené podmienky na vydanie kontumačného rozsudku“). Nešlo však o zodpovedanie otázky, či je súd podľa § 274 a § 278 CSP vždy povinný kontumačne rozhodnúť, ak sú splnené kritériá vymedzené právnou normou. Okrajový odkaz na nález Ústavného súdu SR zo dňa 22. 7. 2021 sp. zn. III. ÚS 121/2021 (osobitne ods. 17) vyvolal u viacerých kolegov podnety na spracovanie práve tejto témy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
rozsudok pre zmeškanie
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 153b
160/2015 paragrafy: 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281


Vydané: 01.07.2022
Autor: JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.

NESPRÁVNE PRÁVNE POSÚDENIE VECI V DÔSLEDKU NEODKLONENIA SA OD (PREKONANEJ) JUDIKATÚRY [1]

Abstrakt
Autor príspevku pojednáva o právnom posúdení veci v prípadoch, ktoré vyžadujú odklon konajúceho súdu od ustálenej judikatúry z dôvodu, že táto judikatúra na okolnosti daného prípadu nedopadá alebo je prekonaná a zamýšľa sa nad otázkou, či odklonenie sa od ustálenej judikatúry v takomto prípade je možnosťou súdu, alebo jeho povinnosťou. Takisto sa zaoberá možnosťami účastníka konania domáhať sa zmeny právneho posúdenia veci v takejto situácii.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nesprávne právne posúdenie veci
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 241
160/2015 paragrafy: 428, 429


Vydané: 20.06.2022
Autor: doc. JUDr., Peter Molnár, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Peter Molnár, PhD.

SMRŤ DLŽNÍKA V PROCESE ODDLŽENIA FYZICKEJ OSOBY

Abstrakt
Právna doktrína chápe smrť fyzickej osoby ako ultimatívnu právnu skutočnosť, pri ktorej je objektívne nespochybniteľné, že v budúcnosti nastane. Smrťou zaniká ex lege spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti, a teda jej právna subjektivita. Smrť fyzickej osoby – dlžníka má nesporne veľký význam na priebeh oddlženia fyzickej osoby podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Predkladaný článok analyzuje právnu úpravu, ako aj postup príslušných orgánov v prípade smrti dlžníka počas procesu oddlženia fyzickej osoby, ako aj vplyv prebiehajúceho insolvenčného konania na dedičské konanie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
nerozlučné spoločenstvo
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 91
160/2015 paragrafy: 77


Vydané: 20.06.2022
Autor: Mgr., Jakub Dzimko
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Jakub Dzimko

POSTAVENIE ŽALOBCOV V SPOROCH PROTI POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI[1]

Abstrakt
Obsahom nasledujúceho príspevku bude analýza postavenia žalobcov, ktorí svoj nárok voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti odvodzujú od tvrdeného non lege artis poskytnutia zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ktorého sa domáhajú náhrady škody na zdraví a/alebo náhrady nemajetkovej ujmy. Cieľom príspevku autoriek je analyzovať postavenie žalobcov vtzv. medicínskom spore za účelom potvrdenia alebo vyvrátenia hypotézy, či v zmysle de lege lata právnej úpravy je status žalobcov, ako „štandardných“ sporových strán pri uplatňovaní ich nárokov vyhovujúci, s prihliadnutím na princíp rovnosti strán. Uvedené budeme skúmať jednak v kontexte poslaneckého návrhu zákona, ktorým bol zámer novelizovať CSP tak, aby sa spory sochranou slabšej strany rozšírili ožalobu o náhradu škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj vo svetle aktuálnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov pri prejednaní a rozhodovaní týchto sporov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
spotrebiteľské spory
Priradené k predpisu:
160/2015 paragrafy: 290


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr., Miroslava Kušníriková, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Miroslava Kušníriková, PhD.

K NIEKTORÝM ASPEKTOM PREKVAPIVÝCH ROZHODNUTÍ Z POHĽADU ODVOLACIEHO KONANIA

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá témou prekvapivých rozhodnutí súdov aich zamedzeniu. Poukazuje na prijatie právnej úpravy na zamedzenie vydávania prekvapivých rozhodnutí a jej preklopení do nového procesného kódexu. Zaoberá sa zamedzením vydávania prekvapivých rozhodnutí na súde prvej inštancie zpohľadu odvolacieho súdu. Následne sa venuje zamedzeniu vydávania prekvapivých rozhodnutí v odvolacom konaní. Problematiku vníma a predkladá prostredníctvom judikatúry najvyšších súdnych autorít.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
zásada predvídateľnosti rozhodnutí súdu
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 213
160/2015 paragrafy: 382


Vydané: 20.06.2022
Autor: Mgr., Viliam Poništ, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Viliam Poništ, PhD.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ A INŠTITÚTY CIVILNÉHO PRÁVA PROCESNÉHO

Abstrakt
Odborná spisba venuje spravidla iba nepatrnú pozornosť vplyvu inštitútov civilného práva procesného na katastrálnu prax, a to napriek tomu, že tieto inštitúty majú v katastrálnej praxi neraz zásadný vplyv. Autor vpredmetnom príspevku približuje niektoré prieniky civilného práva procesného a katastra nehnuteľností, resp. niektoré vybrané inštitúty civilného práva procesného relevantné v katastrálnej praxi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
zabezpečovacie opatrenie
Priradené k predpisu:
160/2015 paragrafy: 343


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr., Róbert Jakubáč, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Róbert Jakubáč, PhD.

ROZHODOVANIE O TROVÁCH KONANIA VEDENÉHO NA PODKLADE FORMULÁROVEJ ŽALOBY[1]

Abstrakt
Základné zásady rozhodovania o trovách v štandardných prípadoch neumožňujú odklon od zákonom stanovených pravidiel kreovaných najmä sohľadom na výsledok konania, ktorými sú zásada úspechu, zásada zodpovednosti za zavinenie, relevantnou je aj zásada zodpovednosti za vznik separátnych trov. Vo výnimočných, odôvodnených prípadoch však ich striktná aplikácia ustupuje potrebe zmierniť, či odstrániť neprimerané následky zákonom regulovaných pravidiel rozhodovania o trovách. V procese kreovania rozhodnutia o trovách konania súdy argumentačne podporujú výsledok rozhodovania prihliadnutím na abstraktné mechanizmy regulácie, akými sú dobré mravy, či spravodlivosť. Predkladaný príspevok je venovaný trovám konania v sporovom procese v kontexte rozhodovania o znížení, či „oslobodení“ od povinnosti ich náhrady v konaniach vedených na podklade tzv. formulárových žalôb. Pri spracovaní príspevku autorky svoju pozornosť primárne zamerali na analýzu aktuálnej rozhodovacej praxe všeobecných súdov, ktoré v tejto otázke vykazujú nejednotnosť, so zohľadnením relevantných rozhodnutí Ústavného súdu SR.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
náhrada trov konania
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 142, 143, 144, 145, 146, 147, 147a, 148, 148a, 149, 150
160/2015 paragrafy: 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261


Vydané: 20.06.2022
Autor: JUDr., Viktória Koľveková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Viktória Koľveková

Ústavný súd zaobľuje hrany veľkého senátu

Abstrakt
V rámci postupného vývoja názorov na pôsobnosť veľkého senátu podľa § 48 CSP, jeho význam a postavenie v justičnom systéme, bola odborná verejnosť konfrontovaná s viacerými zaujímavými rozhodnutiami. Jedným z najznámejších je uznesenie veľkého senátu občianskoprávneho kolégia NS SR zo dňa 28. 4. 2020 sp. zn 1 VCdo 3/2019, ktoré vyvolalo intenzívnu diskusiu nielen v Bulletine slovenskej advokácie (pozri BSA č. 6/2020 a 12/2020).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
veľký senát
Priradené k predpisu:
160/2015 paragrafy: 48


Vydané: 01.12.2021
Autor: JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.

Čo všetko možno schovať pod zmätočnosť podľa § 420 písm. f) CSP?

Abstrakt
Dôvod prípustnosti dovolania podľa § 420 písm. f) CSP, ktorý je v nadväznosti na § 431 ods. 1 CSP zároveň aj dovolacím dôvodom, je v dovolacej praxi uplatňovaný so železnou pravidelnosťou. Frekvencia jeho výskytu, či už samostatne alebo popri iných dovolacích dôvodoch, je natoľko intenzívna, že umožňuje prijať záver o najčastejšom dovolacom dôvode.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
dovolanie v sporovom konaní
Priradené k predpisu:
160/2015 paragrafy: 419, 420, 421, 422, 423


Vydané: 01.10.2021
Autor: JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.

VYMÁHATEĽNÁ POHĽADÁVKA AKO PREDPOKLAD ODPOROVACEJ ŽALOBY

Abstrakt
Právna úprava odporovateľného právneho úkonu zakotvená v § 42a OZ nie je jednoznačná. Výklad pojmu vymáhateľná pohľadávka, ako jeden z predpokladov pre podanie odporovacej žaloby, sa nezjednotil ani po 24 rokoch. Niektoré senáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa odklonili od názoru, ktorý bol zverejnený v judikáte ešte v roku 2001. A tak sa otázka, ako vykladať pojem vymáhateľná pohľadávka znovu dostal na rokovanie občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu. Predmetom článku je úvaha o tom, ako tento pojem vykladať tak, aby veriteľ neutrpel na svojich právach.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
veľký senát
Priradené k predpisu:
160/2015 paragrafy: 48


Vydané: 22.04.2021
Autor: prof. JUDr., Svetlana Ficová, CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Svetlana Ficová, CSc.

Prvé rozhodnutie veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia NS SR

Abstrakt
Takmer päť rokov čakala slovenská právnická verejnosť na prvé rozhodnutie veľkého senátu obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Čas dozrel koncom februára, keď dovolací súd vydal uznesenie zo dňa 25. 2. 2021 sp. zn. 1VObdo/1/2020.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
rozhodnutie o prípustnosti intervencie
Priradené k predpisu:
160/2015 paragrafy: 83


Vydané: 01.04.2021
Autor: JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., František Sedlačko, PhD., LL.M.

K novotám v sporoch s ochranou slabšej strany[1]

Abstrakt
Cieľom článku bol bližší pohľad na problematiku prípustnosti novôt v odvolacom konaní v civilnom sporovom procese, s osobitným dôrazom na spory s ochranou slabšej strany. Autori poskytli vlastný pohľad na účinky právnej úpravy, a dospievajú k záveru, že v týchto sporoch v konaní pred súdom prvej inštancie v skutočnosti dochádza k „posunutiu“ zákonnej koncentrácie konania, a nie k jej vylúčeniu. Pri striktnom výklade legálneho obsahu pojmu prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany a jednotlivých prostriedkov, vo vzťahu ku ktorým právna úprava výslovne vylučuje použitie koncentrácie, by bolo možné uvažovať o tom, že vo vzťahu k hmotnoprávnej námietke sa koncentrácia použije štandardne. V situácii, kedy sa v praxi vyskytujú dva výklady koncentrácie v odvolacom konaní so slabšou stranou autori zastávajú názor, že v sporoch s ochranou slabšej strany nie je de lege lata priestor pre uplatnenie žiadnej výnimky v porovnaní so všeobecnou úpravou odvolacieho konania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
viazanosť odvolacími dôvodmi podľa Civilného sporového poriadku
Priradené k predpisu:
160/2015 paragrafy: 380


Vydané: 01.04.2021
Autor: doc. JUDr., Peter Molnár, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Peter Molnár, PhD.

Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ustálená súdna prax

Abstrakt
Civilný sporový poriadok na viacerých miestach používa slovné spojenie rozhodovacia prax, ktorá v rôznych podobách nadobúda normatívny význam. Ide o kategórie ustálená rozhodovacia prax, rozdielna rozhodovacia prax a absentujúca rozhodovacia prax k určitej právnej otázke. Pre praktické uvedenie týchto kategórií do života je nevyhnutné vytvorenie materiálno-technických predpokladov. Jedným z týchto predpokladov je zabezpečenie publikácie súdnych rozhodnutí (predovšetkým všetkých rozhodnutí Najvyššieho súdu SR!) a ich verejná dostupnosť ako aj zabezpečenie dostatočne efektívneho vyhľadávania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právna istota
Priradené k predpisu:
160/2015 paragrafy: čl. 2


Vydané: 27.01.2021
Autor: Mgr., Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Mgr., Tomáš Čentík

Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd

Abstrakt
Portál www.najpravo.sk v článku Nový fenomén: Vyber si svoj súd zo dňa 9.5.2012 poukázal na triky, ktoré v tom čase používali podnikatelia a advokáti na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa miestnej príslušnosti súdov. V roku 2020 som sa vo svojej praxi stretol s týmto konaním a na moje prekvapenie, platná právna úprava (Civilný sporový poriadok) podľa môjho názoru stále umožňuje zneužitie zákonnej úpravy týkajúcej sa miestnej príslušnosti, pričom takýto postup bude síce po formálnej stránke v súlade s Civilným sporovým poriadkom, avšak v skutočnosti bude mať za následok popretie ústavného práva žalovaného subjektu na zákonného sudcu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
prikázanie sporu inému súdu
Priradené k predpisu:
160/2015 paragrafy: 39


Vydané: 24.01.2021
Autor: JUDr., Marek Kundrát, LL.M.
Zdroj: Najprávo


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marek Kundrát, LL.M.

Plynutie lehoty na podanie meritórnej žaloby pri nariadení neodkladného opatrenia

Abstrakt
Ak súd vo výroku uznesenia o nariadení neodkladného opatrenia vydaného pred začatím meritórneho sporu uloží povinnosť podať žalobu, musí zároveň pre túto povinnosť určiť lehotu a s ňou deň, od ktorého sa táto lehota má počítať.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
90%
neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia
Priradené k predpisu:
160/2015 paragrafy: 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340


Relevancia k §
90%
nariadenie predbežného opatrenia
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 74, 75, 75a, 75b, 76, 77, 77a
160/2015 paragrafy: 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340


Vydané: 04.12.2020
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

Zmenkové spory podľa Civilného sporového poriadku

Abstrakt
Cieľom článku je poukázať na viaceré praktické a problematické aspekty uplatňovania nárokov zo zmenky v civilnom konaní podľa Civilného sporového poriadku. Autor sa konkrétne zaoberá obsahom žaloby, predkladaním originálu zmenky aj s poukazom na elektronizáciu súdnych konaní. Autor ďalej poukazuje na praktické problémy súvisiace s kauzálnou príslušnosťou súdov na prejednávanie zmenkových sporov a analyzuje novelizáciu Civilného sporového poriadku, ktorou sa priznáva odkladný účinok dovolaniam v zmenkových sporoch.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
žalobný petit
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 79
160/2015 paragrafy: 132


Vydané: 01.12.2020
Autor: JUDr., David Vöröš
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., David Vöröš

Advokát v sporovom konaní – 4 najväčšie zmeny

Abstrakt
Článok 13 odsek 2 Civilného sporového poriadku upravuje jeden z princípov sporového konania: „Zákon ustanoví, kedy je zastúpenie povinné a v ktorých prípadoch je strana sporu povinná byť zastúpená advokátom.“

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
poučovacia povinnosť súdu
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 5
160/2015 paragrafy: 160
162/2015 paragrafy: 26


Vydané: 11.09.2020
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

Odročenie pojednávania podľa CSP: 4 najväčšie zmeny

Abstrakt
Civilný sporový poriadok zavádza všeobecné pravidlo pre odročenie pojednávania - podľa § 183 odsek 1 CSP môže byť pojednávanie odročené len z dôležitých z dôvodov, pričom na návrh strany môže byť odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
odročenie pojednávania
Priradené k predpisu:
99/1963 paragrafy: 119
160/2015 paragrafy: 183, 184


Vydané: 11.09.2020
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.
MENU
Hore