Dôvodové správy k predpisu 160/2015

 1. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina ČEPČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
  K predpisu 201/2023 , dátum vydania: 08.06.2023
 2. Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov
  K predpisu 150/2022 , dátum vydania: 30.04.2022
 3. Vládny návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 111/2022 , dátum vydania: 06.04.2022
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 108/2022 , dátum vydania: 05.04.2022
 5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 211/2021 , dátum vydania: 01.06.2021
 6. Vládny návrh zákona o reforme súdnictva
  K predpisu 423/2020 , dátum vydania: 29.12.2020
 7. Vládny návrh zákona o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.
  K predpisu 350/2018 , dátum vydania: 12.12.2018
 8. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
  K predpisu 87/2017 , dátum vydania: 20.04.2017
 9. Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok
  K predpisu 160/2015 , dátum vydania: 17.07.2015
 10. Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok
  K predpisu 160/2015 , dátum vydania: 17.07.2015
 11. Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok
  K predpisu 160/2015 , dátum vydania: 17.07.2015
MENU
Hore