Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 30.04.2022
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Daňové právo, Občianske súdne konanie, Notárstvo, Prokuratúra, Všeobecné súdnictvo, Trestné činy, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.06.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 150/2022 s účinnosťou od 01.06.2023

Legislatívny proces k zákonu 150/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 308/2021 Z. z. a zákona č. 432/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Konanie v prvom stupni v obvode Mestského súdu Bratislava I vykonáva Mestský súd Bratislava I, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

2.
V § 16 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Na konanie v prvom stupni o obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť rokov, alebo ak bol skutok spáchaný organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, sú príslušné
a)
Mestský súd Bratislava I pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

b)
Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,

c)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,

d)
Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu Nitra,

e)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,

f)
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,

g)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,

h)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.

(2)
Na konanie v prvom stupni o trestných činoch vojakov podľa § 128 ods. 3 písm. a), b) a d) Trestného zákona a trestných činov vojnovej zrady, služby v cudzom vojsku a nenastúpenia služby v ozbrojených silách sú príslušné
a)
Mestský súd Bratislava I pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,

b)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,

c)
Okresný súd Prešov pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.“.

3.
V § 17 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

4.
V § 19 ods. 1, § 21 ods. 2 písm. a), § 24 ods. 2 a § 280 ods. 1 sa slová „v sídle krajského súdu“ nahrádzajú slovami „podľa § 16 ods. 1“.
5.
V § 24 ods. 4 sa slová „v sídle toho krajského súdu“ nahrádzajú slovami „podľa § 16 ods. 2“.
6.
V § 248 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Hlavné pojednávanie možno uskutočniť v pojednávacej miestnosti mimo sídla súdu, ak je to vhodné a účelné pre plynulé konanie vo veci; súd pritom prihliada najmä na miesto výkonu väzby, ako aj na to, či v obvode pôsobí jedna alebo viac prokuratúr. Za podmienok podľa predchádzajúcej vety možno uskutočniť hlavné pojednávanie v sídle súdu, ak je vec pridelená sudcovi, ktorý pôsobí na pracovisku zriadenom zákonom.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

7.
V § 301 sa na konci pripája táto veta: „Na konanie neverejného zasadnutia sa primerane použije § 248 ods. 2.“.
8.
V § 315 prvá veta znie: „O odvolaní proti rozsudku okresného súdu rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode má sídlo okresný súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni; o odvolaní proti rozsudku súdu podľa § 16 ods. 2 rozhoduje Krajský súd v Trenčíne.“.
9.
V § 521 ods. 2 sa slová „Okresný súd Bratislava 1“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I“.
10.
V § 562 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

11.
V § 562 ods. 1 sa slová „v sídle krajského súdu“ nahrádzajú slovami „podľa § 16 ods. 1“.
12.
V § 562 ods. 2 sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I“.
13.
Za § 567r sa vkladá § 567s, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠567s
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. januára 2023
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd.“.

Čl. II

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 350/2018 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 211/2021 Z. z., zákona č. 108/2022 Z. z. a zákona č. 111/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvej inštancii je pre obvod Mestského súdu Bratislava IV miestne príslušný Mestský súd Bratislava IV.“.

2.
V § 20 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

3.
V prvej časti tretej hlave tretí diel vrátane nadpisu znie:

„TRETÍ DIEL
KAUZÁLNA PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU
§ 22
Príslušnosť v obchodnoprávnych sporoch
Na konanie v obchodnoprávnych sporoch sú príslušné
a)
Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

b)
Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,

c)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,

d)
Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,

e)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,

f)
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,

g)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,

h)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.


§ 23
Príslušnosť v zmenkových sporoch a šekových sporoch
Na konanie v sporoch týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov vrátane sporov týkajúcich sa zmenkových protestov sú príslušné
a)
Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

b)
Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,

c)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,

d)
Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,

e)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,

f)
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,

g)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,

h)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.


§ 24
Príslušnosť v pracovnoprávnych sporoch
Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky sú príslušné
a)
Mestský súd Bratislava IV pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

b)
Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,

c)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,

d)
Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,

e)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,

f)
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,

g)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,

h)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.


§ 25
Príslušnosť v sporoch z priemyselného vlastníctva
(1)
Na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je príslušný Okresný súd Banská Bystrica; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

(2)
Ak má spor z priemyselného vlastníctva súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania alebo autorskoprávneho sporu, je príslušný súd podľa odseku 1.

§ 26
Príslušnosť v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch
Na konanie v sporoch z nekalého súťažného konania a v autorskoprávnych sporoch je príslušný
a)
Mestský súd Bratislava III pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,

b)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,

c)
Mestský súd Košice pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.


§ 27
Príslušnosť v sporoch z hospodárskej súťaže
Na konanie v sporoch z hospodárskej súťaže okrem sporov podľa § 26 je príslušný Mestský súd Bratislava III; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

§ 28
Príslušnosť v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania
Na konanie v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania okrem spotrebiteľského rozhodcovského konania je príslušný
a)
Mestský súd Bratislava III pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,

b)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,

c)
Mestský súd Košice pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.


§ 29
Príslušnosť v sporoch z burzových obchodov
Na konanie v sporoch z burzových obchodov a ich sprostredkovania je príslušný Mestský súd Bratislava III; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

§ 30
Príslušnosť v sporoch určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu
Na konanie v sporoch určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu je príslušný Okresný súd Malacky; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

§ 31
Príslušnosť v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach
Na konanie v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach je príslušný
a)
Krajský súd v Bratislave pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,

b)
Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,

c)
Krajský súd v Košiciach pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.


§ 32
Príslušnosť v sporoch o náhradu jadrovej škody
Na konanie v sporoch o náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s jadrovou udalosťou podľa osobitného predpisu, je príslušný Okresný súd Nitra; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

§ 33
Príslušnosť vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie
Na konanie vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach, nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie, je príslušný Mestský súd Bratislava IV; jeho územným obvodom je celé územie Slovenskej republiky.“.

4.
§ 34 znie:

㤠34
(1)
Ak odsek 2 neustanovuje inak, o odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode má sídlo okresný súd, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.

(2)
Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní podľa
a)
§ 22 písm. f) a h) a § 23 písm. f) a h) je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici,

b)
§ 22 písm. d) a g) a § 23 písm. d) a g) je príslušný Krajský súd v Bratislave,

c)
§ 22 písm. e) a § 23 písm. e) je príslušný Krajský súd v Košiciach.

(3)
O odvolaní proti rozhodnutiu krajského súdu rozhoduje najvyšší súd, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

5.
V § 40 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „kauzálnu príslušnosť v obchodnoprávnych sporoch súd skúma iba na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí.“.
6.
V § 173 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pojednávanie sa uskutoční v pojednávacej miestnosti mimo sídla súdu v jeho obvode, ak je to vhodné a účelné pre plynulé konanie vo veci; súd pritom prihliada na bydlisko strán sporu, osobitne na bydlisko žalovaného. Za podmienok podľa predchádzajúcej vety sa uskutoční pojednávanie v sídle súdu, ak je vec pridelená sudcovi, ktorý pôsobí na pracovisku zriadenom zákonom.“.
7.
V § 175 odsek 2 znie:

„(2)
Ak sa na zaručenie spravodlivého procesu nevyžaduje fyzická prítomnosť strany na pojednávaní, súd umožní strane účasť na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie, a to aj v na to určených priestoroch súdu, ktorý je strane najbližšie.“.

8.
Za § 471b sa vkladá § 471c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠471c
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. januára 2023
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd.“.

Čl. III

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z. a zákona č. 108/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:

„(3)
Na konanie vo veciach podľa prvej hlavy a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti je pre obvod Mestského súdu Bratislava II miestne príslušný Mestský súd Bratislava II.

(4)
Na konanie vo veciach podľa druhej a šiestej až ôsmej hlavy druhej časti je pre obvod Mestského súdu Bratislava IV miestne príslušný Mestský súd Bratislava IV.

(5)
Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vo veciach podľa prvej hlavy a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti vydanému okresným súdom so sídlom v obvode
a)
Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Trenčíne je príslušný Krajský súd v Žiline,

b)
Krajského súdu v Bratislave a Krajského súdu v Nitre je príslušný Krajský súd v Trnave,

c)
Krajského súdu v Košiciach je príslušný Krajský súd v Prešove.

(6)
Na konanie odvolaní proti rozhodnutiu vo veciach podľa štvrtej hlavy a piatej hlavy druhej časti vydanému okresným súdom so sídlom v obvode
a)
Krajského súdu v Trenčíne a Krajského súdu v Žiline je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici,

b)
Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave je príslušný Krajský súd v Bratislave,

c)
Krajského súdu v Prešove je príslušný Krajský súd v Košiciach.

(7)
Krajský súd príslušný podľa odseku 5 uskutoční pojednávanie, ak bolo nariadené, v pojednávacej miestnosti toho krajského súdu, v ktorého obvode je sídlo okresného súdu, proti ktorého rozhodnutiu bolo podané odvolanie; účasť na pojednávaní prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie tým nie je dotknutá.“.

2.
§ 33 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Pojednávanie sa uskutoční v pojednávacej miestnosti mimo sídla súdu v jeho obvode, ak je to vhodné a účelné pre plynulé konanie vo veci s ohľadom na oprávnené záujmy účastníkov konania; súd pritom prihliada na bydlisko účastníkov konania a na sídlo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Za podmienok podľa predchádzajúcej vety sa uskutoční pojednávanie v sídle súdu, ak je vec pridelená sudcovi, ktorý pôsobí na pracovisku zriadenom zákonom.

(4)
Za podmienok podľa odseku 3 možno pojednávanie alebo iný úkon súdu uskutočniť aj mimo sídla súdu alebo pracoviska zriadeného zákonom, najmä v priestoroch orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.

3.
§ 124 vrátane nadpisu znie:

㤠124
Miestna príslušnosť súdu
Na konanie o návrat maloletého, ktorý bol neoprávnene premiestnený alebo zadržaný, je miestne príslušný
a)
Mestský súd Bratislava II pre obvod Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave,

b)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,

c)
Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.“.

4.
V § 279 odsek 3 znie:

„(3)
Obchodný register vedie:
a)
Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

b)
Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,

c)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,

d)
Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,

e)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,

f)
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,

g)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,

h)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.“.

5.
Za § 396a sa vkladá § 396b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠396b
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. januára 2023
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd.“.

Čl. IV

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z. a zákona č. 512/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 12 sa vypúšťa.
2.
§ 14 sa vypúšťa.
3.
V § 19 ods. 1 sa slová „najvyšší správny súd, krajské súdy a v zákonom ustanovených prípadoch aj okresné súdy“ nahrádzajú slovami „najvyšší správny súd a krajské súdy“.
4.
V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

„f)
žalobách vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov,

g)
žalobách vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja,

h)
žalobách vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí.“.

5.
§ 24 sa vypúšťa.
6.
V § 49 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
v konaní podľa § 23 ods. 2 písm. f) až h),“.

7.
V § 85 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
8.
V § 85 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
9.
V § 264 ods. 2, § 293 ods. 2 a § 303 ods. 2 sa slovo „okresný“ nahrádza slovom „správny“.
10.
§ 439 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Kasačná sťažnosť nie je prípustná ani proti právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu vo veciach podľa § 23 ods. 2 písm. f) až h).“.

11.
Za § 493a sa vkladá § 493b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠493b
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. januára 2023
Konania začaté podľa § 12 v znení účinnom do 31. decembra 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.“.

Čl. V

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 108/2022 Z. z. sa mení takto:

V § 68a písm. b) sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava II“.

Čl. VI

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 71/2021 Z. z. a zákona č. 432/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 27 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na Mestskom súde Košice vyhotovuje a podpisuje výkaz podpredseda súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva.“.

Čl. VII

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 39 ods. 2 sa slová „tento zákon“ nahrádzajú slovami „odsek 3 alebo odsek 4 alebo príloha č. 1“.
2.
V § 46 ods. 3 sa za slová „krajskej prokuratúry,“ vkladajú slová „a ak tak určí krajský prokurátor aj okresný prokurátor a prokurátor okresnej prokuratúry, ktorý vo veci konal v prvom stupni,“.
3.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11)
Ak majú v obvode súdu sídlo dve alebo viaceré prokuratúry, na konanie pred súdom je príslušný prokurátor tej prokuratúry, v ktorej obvode je miesto rozhodné pre založenie miestnej príslušnosti súdu.“.

4.
V § 56b sa slovo „prílohe“ nahrádza slovami „prílohe č. 2“.
5.
Pred prílohu sa vkladá príloha č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1
k zákonu č. 153/2001 Z. z.
SÍDLA A OBVODY OKRESNÝCH PROKURATÚR
1.
Sídlom Okresnej prokuratúry Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jej obvod tvorí územný obvod okresu Banská Bystrica.

2.
Sídlom Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou jej obvod tvorí územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou.

3.
Sídlom Okresnej prokuratúry Bardejov je mesto Bardejov; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bardejov a Stropkov.

4.
Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava I je Bratislava – mestská časť Staré Mesto; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava I.

5.
Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava II je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava II; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava II.

6.
Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava III je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava III; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava III.

7.
Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava IV je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava IV; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava IV.

8.
Sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava V je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava V; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava V.

9.
Sídlom Okresnej prokuratúry Brezno je mesto Brezno; jej obvod tvorí územný obvod okresu Brezno.

10.
Sídlom Okresnej prokuratúry Čadca je mesto Čadca; jej obvod tvorí územný obvod okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.

11.
Sídlom Okresnej prokuratúry Dolný Kubín je mesto Dolný Kubín; jej obvod tvorí územný obvod okresu Dolný Kubín.

12.
Sídlom Okresnej prokuratúry Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jej obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.

13.
Sídlom Okresnej prokuratúry Galanta je mesto Galanta; jej obvod tvorí územný obvod okresov Galanta a Šaľa.

14.
Sídlom Okresnej prokuratúry Humenné je mesto Humenné; jej obvod tvorí územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.

15.
Sídlom Okresnej prokuratúry Kežmarok je mesto Kežmarok; jej obvod tvorí územný obvod okresu Kežmarok.

16.
Sídlom Okresnej prokuratúry Komárno je mesto Komárno; jej obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.

17.
Sídlom Okresnej prokuratúry Košice I je mesto Košice; jej obvod tvorí územný obvod okresov Košice I a Košice III.

18.
Sídlom Okresnej prokuratúry Košice II je mesto Košice; jej obvod tvorí územný obvod okresov Košice II a Košice IV.

19.
Sídlom Okresnej prokuratúry Košice-okolie je mesto Košice; jej obvod tvorí územný obvod okresu Košice-okolie.

20.
Sídlom Okresnej prokuratúry Levice je mesto Levice; jej obvod tvorí územný obvod okresu Levice.

21.
Sídlom Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jej obvod tvorí územný obvod okresu Liptovský Mikuláš.

22.
Sídlom Okresnej prokuratúry Lučenec je mesto Lučenec; jej obvod tvorí územný obvod okresov Lučenec a Poltár.

23.
Sídlom Okresnej prokuratúry Malacky je mesto Malacky; jej obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.

24.
Sídlom Okresnej prokuratúry Martin je mesto Martin; jej obvod tvorí územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.

25.
Sídlom Okresnej prokuratúry Michalovce je mesto Michalovce; jej obvod tvorí územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.

26.
Sídlom Okresnej prokuratúry Námestovo je mesto Námestovo; jej obvod tvorí územný obvod okresov Námestovo a Tvrdošín.

27.
Sídlom Okresnej prokuratúry Nitra je mesto Nitra; jej obvod tvorí územný obvod okresov Nitra a Zlaté Moravce.

28.
Sídlom Okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom; jej obvod tvorí územný obvod okresov Nové mesto nad Váhom a Myjava.

29.
Sídlom Okresnej prokuratúry Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jej obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.

30.
Sídlom Okresnej prokuratúry Partizánske je mesto Partizánske; jej územný obvod tvorí územný obvod okresu Partizánske.

31.
Sídlom Okresnej prokuratúry Pezinok je mesto Pezinok; jej obvod tvorí územný obvod okresov Pezinok a Senec.

32.
Sídlom Okresnej prokuratúry Piešťany je mesto Piešťany; jej obvod tvorí územný obvod okresov Piešťany a Hlohovec.

33.
Sídlom Okresnej prokuratúry Poprad je mesto Poprad; jej obvod tvorí územný obvod okresu Poprad.

34.
Sídlom Okresnej prokuratúry Považská Bystrica je mesto Považská Bystrica; jej obvod tvorí územný obvod okresov Považská Bystrica a Púchov.

35.
Sídlom Okresnej prokuratúry Prešov je mesto Prešov; jej obvod tvorí územný obvod okresov Prešov a Sabinov.

36.
Sídlom Okresnej prokuratúry Prievidza je mesto Prievidza; jej obvod tvorí územný obvod okresu Prievidza.

37.
Sídlom Okresnej prokuratúry Revúca je mesto Revúca; jej obvod tvorí územný obvod okresu Revúca.

38.
Sídlom Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jej obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota.

39.
Sídlom Okresnej prokuratúry Rožňava je mesto Rožňava; jej obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava.

40.
Sídlom Okresnej prokuratúry Ružomberok je mesto Ružomberok; jej obvod tvorí územný obvod okresu Ružomberok.

41.
Sídlom Okresnej prokuratúry Senica je mesto Senica; jej obvod tvorí územný obvod okresu Senica.

42.
Sídlom Okresnej prokuratúry Skalica je mesto Skalica; jej obvod tvorí územný obvod okresu Skalica.

43.
Sídlom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jej obvod tvorí územný obvod okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.

44.
Sídlom Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa; jej obvod tvorí územný obvod okresu Stará Ľubovňa.

45.
Sídlom Okresnej prokuratúry Svidník je mesto Svidník; jej obvod tvorí územný obvod okresu Svidník.

46.
Sídlom Okresnej prokuratúry Topoľčany je mesto Topoľčany; jej obvod tvorí územný obvod okresu Topoľčany.

47.
Sídlom Okresnej prokuratúry Trebišov je mesto Trebišov; jej obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.

48.
Sídlom Okresnej prokuratúry Trenčín je mesto Trenčín; jej obvod tvorí územný obvod okresov Ilava a Trenčín.

49.
Sídlom Okresnej prokuratúry Trnava je mesto Trnava; jej obvod tvorí územný obvod okresu Trnava.

50.
Sídlom Okresnej prokuratúry Veľký Krtíš je mesto Veľký Krtíš; jej obvod tvorí územný obvod okresu Veľký Krtíš.

51.
Sídlom Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou; jej obvod tvorí územný obvod okresu Vranov nad Topľou.

52.
Sídlom Okresnej prokuratúry Zvolen je mesto Zvolen; jej obvod tvorí územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.

53.
Sídlom Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jej obvod tvorí územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

54.
Sídlom Okresnej prokuratúry Žilina je mesto Žilina; jej obvod tvorí územný obvod okresov Žilina a Bytča.

SÍDLA A OBVODY KRAJSKÝCH PROKURATÚR
1.
Sídlom Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Banská Bystrica,

b)
Okresnej prokuratúry Brezno,

c)
Okresnej prokuratúry Lučenec,

d)
Okresnej prokuratúry Revúca,

e)
Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota,

f)
Okresnej prokuratúry Veľký Krtíš,

g)
Okresnej prokuratúry Zvolen,

h)
Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom.

2.
Sídlom Krajskej prokuratúry v Bratislave je mesto Bratislava; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Bratislava I,

b)
Okresnej prokuratúry Bratislava II,

c)
Okresnej prokuratúry Bratislava III,

d)
Okresnej prokuratúry Bratislava IV,

e)
Okresnej prokuratúry Bratislava V,

f)
Okresnej prokuratúry Malacky,

g)
Okresnej prokuratúry Pezinok.

3.
Sídlom Krajskej prokuratúry v Košiciach je mesto Košice; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Košice I,

b)
Okresnej prokuratúry Košice II,

c)
Okresnej prokuratúry Košice-okolie,

d)
Okresnej prokuratúry Michalovce,

e)
Okresnej prokuratúry Rožňava,

f)
Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves,

g)
Okresnej prokuratúry Trebišov.

4.
Sídlom Krajskej prokuratúry v Nitre je mesto Nitra; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Komárno,

b)
Okresnej prokuratúry Levice,

c)
Okresnej prokuratúry Nitra,

d)
Okresnej prokuratúry Nové Zámky,

e)
Okresnej prokuratúry Topoľčany.

5.
Sídlom Krajskej prokuratúry v Prešove je mesto Prešov; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Bardejov,

b)
Okresnej prokuratúry Humenné,

c)
Okresnej prokuratúry Kežmarok,

d)
Okresnej prokuratúry Poprad,

e)
Okresnej prokuratúry Prešov,

f)
Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa,

g)
Okresnej prokuratúry Svidník,

h)
Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou.

6.
Sídlom Krajskej prokuratúry v Trenčíne je mesto Trenčín; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou,

b)
Okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom,

c)
Okresnej prokuratúry Partizánske,

d)
Okresnej prokuratúry Prievidza,

e)
Okresnej prokuratúry Trenčín.

7.
Sídlom Krajskej prokuratúry v Trnave je mesto Trnava; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Dunajská Streda,

b)
Okresnej prokuratúry Galanta,

c)
Okresnej prokuratúry Piešťany,

d)
Okresnej prokuratúry Skalica,

e)
Okresnej prokuratúry Senica,

f)
Okresnej prokuratúry Trnava.

8.
Sídlom Krajskej prokuratúry v Žiline je mesto Žilina; jej územný obvod tvoria obvody
a)
Okresnej prokuratúry Čadca,

b)
Okresnej prokuratúry Dolný Kubín,

c)
Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš,

d)
Okresnej prokuratúry Martin,

e)
Okresnej prokuratúry Námestovo,

f)
Okresnej prokuratúry Považská Bystrica,

g)
Okresnej prokuratúry Ružomberok,

h)
Okresnej prokuratúry Žilina.“.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 2.

Čl. VIII

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:

㤠2
Sídla a obvody okresných súdov
(1)
Sídlom Mestského súdu Bratislava I je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.

(2)
Sídlom Mestského súdu Bratislava II je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.

(3)
Sídlom Mestského súdu Bratislava III je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.

(4)
Sídlom Mestského súdu Bratislava IV je mesto Bratislava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.

(5)
Sídlom Mestského súdu Košice je mesto Košice; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.

(6)
Sídlom Okresného súdu Banská Bystrica je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno. Okresný súd Banská Bystrica má pracovisko v meste Brezno.

(7)
Sídlom Okresného súdu Bardejov je mesto Bardejov; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Bardejov, Svidník a Stropkov. Okresný súd Bardejov má pracovisko v meste Svidník.

(8)
Sídlom Okresného súdu Dunajská Streda je mesto Dunajská Streda; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Dunajská Streda.

(9)
Sídlom Okresného súdu Galanta je mesto Galanta; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Galanta a Šaľa.

(10)
Sídlom Okresného súdu Humenné je mesto Humenné; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.

(11)
Sídlom Okresného súdu Komárno je mesto Komárno; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Komárno.

(12)
Sídlom Okresného súdu Levice je mesto Levice; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Levice.

(13)
Sídlom Okresného súdu Liptovský Mikuláš je mesto Liptovský Mikuláš; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Okresný súd Liptovský Mikuláš má pracovisko v meste Ružomberok.

(14)
Sídlom Okresného súdu Lučenec je mesto Lučenec; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš. Okresný súd Lučenec má pracovisko v meste Veľký Krtíš.

(15)
Sídlom Okresného súdu Malacky je mesto Malacky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Malacky.

(16)
Sídlom Okresného súdu Martin je mesto Martin; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.

(17)
Sídlom Okresného súdu Michalovce je mesto Michalovce; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.

(18)
Sídlom Okresného súdu Námestovo je mesto Námestovo; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín. Okresný súd Námestovo má pracovisko v meste Dolný Kubín.

(19)
Sídlom Okresného súdu Nitra je mesto Nitra; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. Okresný súd Nitra má pracovisko v meste Topoľčany.

(20)
Sídlom Okresného súdu Nové Zámky je mesto Nové Zámky; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Nové Zámky.

(21)
Sídlom Okresného súdu Pezinok je mesto Pezinok; jeho územný obvod tvorí územný obvod okresov Pezinok a Senec.

(22)
Sídlom Okresného súdu Poprad je mesto Poprad; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Poprad a Kežmarok. Okresný súd Poprad má pracovisko v meste Kežmarok.

(23)
Sídlom Okresného súdu Prešov je mesto Prešov; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Prešov a Sabinov.

(24)
Sídlom Okresného súdu Prievidza je mesto Prievidza; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Okresný súd Prievidza má pracoviská v meste Bánovce nad Bebravou a v meste Partizánske.

(25)
Sídlom Okresného súdu Rimavská Sobota je mesto Rimavská Sobota; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rimavská Sobota a Revúca. Okresný súd Rimavská Sobota má pracovisko v meste Revúca.

(26)
Sídlom Okresného súdu Rožňava je mesto Rožňava; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Rožňava.

(27)
Sídlom Okresného súdu Senica je mesto Senica; jeho územný obvod tvorí územný obvod okresov Senica a Skalica. Okresný súd Senica má pracovisko v meste Skalica.

(28)
Sídlom Okresného súdu Spišská Nová Ves je mesto Spišská Nová Ves; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.

(29)
Sídlom Okresného súdu Stará Ľubovňa je mesto Stará Ľubovňa; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Stará Ľubovňa.

(30)
Sídlom Okresného súdu Trebišov je mesto Trebišov; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Trebišov.

(31)
Sídlom Okresného súdu Trenčín je mesto Trenčín; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Okresný súd Trenčín má pracovisko v meste Nové Mesto nad Váhom.

(32)
Sídlom Okresného súdu Trnava je mesto Trnava; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Okresný súd Trnava má pracovisko v meste Piešťany.

(33)
Sídlom Okresného súdu Vranov nad Topľou je mesto Vranov nad Topľou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Vranov nad Topľou.

(34)
Sídlom Okresného súdu Zvolen je mesto Zvolen; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.

(35)
Sídlom Okresného súdu Žiar nad Hronom je mesto Žiar nad Hronom; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica.

(36)
Sídlom Okresného súdu Žilina je mesto Žilina; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica a Púchov. Okresný súd Žilina má pracoviská v meste Čadca a v meste Považská Bystrica.

§ 3
Sídla a obvody krajských súdov
(1)
Sídlom Krajského súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Banská Bystrica,

b)
Okresného súdu Lučenec,

c)
Okresného súdu Rimavská Sobota,

d)
Okresného súdu Zvolen,

e)
Okresného súdu Žiar nad Hronom.

(2)
Sídlom Krajského súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria obvody
a)
mestských súdov podľa § 2 ods. 1 až 4,

b)
Okresného súdu Malacky,

c)
Okresného súdu Pezinok.

(3)
Sídlom Krajského súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria obvody
a)
Mestského súdu Košice,

b)
Okresného súdu Michalovce,

c)
Okresného súdu Rožňava,

d)
Okresného súdu Spišská Nová Ves,

e)
Okresného súdu Trebišov.

(4)
Sídlom Krajského súdu v Nitre je mesto Nitra; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Komárno,

b)
Okresného súdu Levice,

c)
Okresného súdu Nitra,

d)
Okresného súdu Nové Zámky.

(5)
Sídlom Krajského súdu v Prešove je mesto Prešov; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Bardejov,

b)
Okresného súdu Humenné,

c)
Okresného súdu Poprad,

d)
Okresného súdu Prešov,

e)
Okresného súdu Stará Ľubovňa,

f)
Okresného súdu Vranov nad Topľou.

(6)
Sídlom Krajského súdu v Trenčíne je mesto Trenčín; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Prievidza,

b)
Okresného súdu Trenčín.

(7)
Sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Trnava; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Dunajská Streda,

b)
Okresného súdu Galanta,

c)
Okresného súdu Senica,

d)
Okresného súdu Trnava.

(8)
Sídlom Krajského súdu v Žiline je mesto Žilina; jeho obvod tvoria obvody
a)
Okresného súdu Liptovský Mikuláš,

b)
Okresného súdu Martin,

c)
Okresného súdu Námestovo,

d)
Okresného súdu Žilina.“.

2.
§ 7 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
3.
Za § 18k sa vkladajú § 18l až 18n, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠18l
Prechodné ustanovenia
k úpravám sídiel a obvodov okresných súdov
(1)
Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcov a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. januára 2023 z
a)
Okresného súdu Bánovce nad Bebravou a Okresného súdu Partizánske na Okresný súd Prievidza,

b)
Okresného súdu Brezno na Okresný súd Banská Bystrica,

c)
Okresného súdu Čadca a Okresného súdu Považská Bystrica na Okresný súd Žilina,

d)
Okresného súdu Dolný Kubín na Okresný súd Námestovo,

e)
Okresného súdu Kežmarok na Okresný súd Poprad,

f)
Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na Okresný súd Trenčín,

g)
Okresného súdu Piešťany na Okresný súd Trnava,

h)
Okresného súdu Revúca na Okresný súd Rimavská Sobota,

i)
Okresného súdu Ružomberok na Okresný súd Liptovský Mikuláš,

j)
Okresného súdu Skalica na Okresný súd Senica,

k)
Okresného súdu Svidník na Okresný súd Bardejov,

l)
Okresného súdu Topoľčany na Okresný súd Nitra,

m)
Okresného súdu Veľký Krtíš na Okresný súd Lučenec.

(2)
V agende obchodného registra prechádza k 1. januáru 2023 výkon súdnictva z Okresného súdu Trenčín na Okresný súd Žilina vo všetkých, aj právoplatne skončených, veciach týkajúcich sa právnických osôb a fyzických osôb zapísaných do obchodného registra, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v okresoch Považská Bystrica a Púchov.

(3)
Predseda okresného súdu podľa odseku 1, ktorý 1. januára 2023 zaniká, je od 1. januára 2023 podpredsedom okresného súdu, ktorý je nástupníckym súdom zanikajúceho okresného súdu; funkčné obdobie podpredsedu súdu v tomto prípade uplynie uplynutím zvyšku pôvodného funkčného obdobia predsedu súdu.

(4)
Ak má pred 1. januárom 2023 uplynúť funkčné obdobie predsedu okresného súdu, ktorý od 1. januára 2023 zaniká, funkčné obdobie predsedu okresného súdu uplynie 31. decembra 2022; ak v tomto období zanikne funkcia predsedu okresného súdu z iného dôvodu, výberové konanie na funkciu predsedu okresného súdu sa nevyhlasuje.

(5)
Na účely zabezpečenia špecializácie sudcov okresných súdov podľa § 2 na občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, rodinnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu možno prerozdeliť veci podľa odseku 1 v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti.

(6)
Nerovnomerná zaťaženosť sudcov okresného súdu, ktorá vznikne v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 1 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu;4) túto nerovnomernú zaťaženosť rieši predseda okresného súdu v rozvrhu práce úpravou rozsahu, v akom sú sudcom prideľované veci.

§ 18m
Prechodné ustanovenia
k zriadeniu Mestského súdu Košice
(1)
Okresný súd Košice I sa od 1. januára 2023 označuje ako Mestský súd Košice.

(2)
Výkon súdnictva, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcov a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. januára 2023 z Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice-okolie na Mestský súd Košice.

(3)
Predseda okresného súdu podľa odseku 2, ktorý 1. januára 2023 zaniká, je od 1. januára 2023 podpredsedom Mestského súdu Košice; funkčné obdobie podpredsedu súdu v tomto prípade uplynie uplynutím zvyšku pôvodného funkčného obdobia predsedu súdu.

(4)
Ak má pred 1. januárom 2023 uplynúť funkčné obdobie predsedu okresného súdu, ktorý od 1. januára 2023 zaniká, funkčné obdobie predsedu okresného súdu uplynie 31. decembra 2022; ak v tomto období zanikne funkcia predsedu okresného súdu z iného dôvodu, výberové konanie na funkciu predsedu okresného súdu sa nevyhlasuje.

(5)
Predseda Okresného súdu Košice I prerokuje návrh prvého rozvrhu práce Mestského súdu Košice do 15. novembra 2022 so sudcami súdov podľa odseku 2 a vydá prvý rozvrh práce Mestského súdu Košice do 15. decembra 2022.

(6)
Na účely zabezpečenia špecializácie sudcov Mestského súdu Košice na občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, rodinnoprávnu agendu a trestnoprávnu agendu možno prerozdeliť veci v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti.

(7)
Nerovnomerná zaťaženosť sudcov Mestského súdu Košice, ktorá vznikne v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 2 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu;4) táto nerovnomerná zaťaženosť sa rieši v rozvrhu práce Mestského súdu Košice úpravou rozsahu, v akom sú sudcom prideľované veci.

§ 18n
Prechodné ustanovenia
k zriadeniu mestských súdov v Bratislave
(1)
Od 1. januára 2023 sa
a)
Okresný súd Bratislava I označuje ako Mestský súd Bratislava I,

b)
Okresný súd Bratislava II označuje ako Mestský súd Bratislava II,

c)
Okresný súd Bratislava III označuje ako Mestský súd Bratislava III,

d)
Okresný súd Bratislava IV označuje ako Mestský súd Bratislava IV.

(2)
Od 1. januára 2023 prechádza výkon súdnictva
a)
v trestnoprávnych veciach z Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I,

b)
v rodinnoprávnych veciach vrátane vecí podľa prvej a tretej hlavy druhej časti, tretej časti a štvrtej časti Civilného mimosporového poriadku z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava II,

c)
v obchodnoprávnych veciach vrátane vecí podľa § 23 a § 26 až 29 Civilného sporového poriadku v znení účinnom od 1. januára 2023 a agendy konkurzu, reštrukturalizácie, oddĺženia a obchodného registra z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava III,

d)
v ostatných veciach z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV.

(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na veci pridelené sudcovi pred 1. januárom 2023 v agende, ktorá netvorí prevažujúci obsah jeho rozhodovacej činnosti; konanie v týchto veciach dokončí sudca, ktorému bola vec pôvodne pridelená. Ak súd vyššieho stupňa po 1. januári 2023 zruší rozhodnutie vydané vo veci podľa predchádzajúcej vety, vráti vec mestskému súdu, ktorý je príslušný na konanie podľa predpisov účinných od 1. januára 2023.

(4)
Ak odseky 5 až 10 neustanovujú inak, všetky práva a povinnosti vrátane správy majetku štátu, práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov a práv a povinností z osobitných vzťahov sudcov a prísediacich z radov občanov k štátu prechádzajú od 1. januára 2023 z Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV.

(5)
V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti z osobitných vzťahov sudcov k štátu z
a)
Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. a),

b)
Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava II, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. b),

c)
Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava III, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. c),

d)
Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV, ak ide o sudcov, ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda podľa odseku 2 písm. d).

(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na predsedov mestských súdov podľa odseku 1.

(7)
V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti z osobitných vzťahov prísediacich z radov občanov k štátu z Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I.

(8)
V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 2 prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich jeho výkon a správa majetku štátu, ktorý bol k 31. decembru 2022 v správe okresných súdov a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu súdnictva podľa odseku 2, v prípade agendy podľa
a)
odseku 2 písm. a) z Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava I,

b)
odseku 2 písm. b) z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava II,

c)
odseku 2 písm. c) z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava III,

d)
odseku 2 písm. d) z Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu Bratislava V na Mestský súd Bratislava IV.

(9)
Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa odseku 8 sa upravia dohodou medzi mestskými súdmi, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(10)
Predseda Okresného súdu Bratislava V je od 1. januára 2023 podpredsedom Mestského súdu Bratislava IV; funkčné obdobie podpredsedu súdu v tomto prípade uplynie uplynutím zvyšku pôvodného funkčného obdobia predsedu súdu.

(11)
Predseda príslušného okresného súdu podľa odseku 1 prerokuje návrh prvého rozvrhu práce mestského súdu do 15. novembra 2022 so sudcami súdov podľa odseku 5 a vydá prvý rozvrh práce mestského súdu do 15. decembra 2022.

(12)
Nerovnomerná zaťaženosť sudcov mestského súdu podľa odseku 1, ktorá vznikne v dôsledku prechodu výkonu súdnictva podľa odseku 2 v agende tvoriacej prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti vo veciach, v ktorých konanie začalo po 28. februári 2015 s výnimkou trestnoprávnej agendy, nie je dôvodom na prerozdelenie vecí podľa osobitného predpisu;4) túto nerovnomernú zaťaženosť rieši predseda príslušného mestského súdu v rozvrhu práce úpravou rozsahu, v akom sú sudcom prideľované veci.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

„4) § 51 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IX

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 275/2018 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z. a zákona č. 432/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Organizácia práce na súde musí rešpektovať špecializáciu sudcov na hlavné súdne agendy, ktorými sú občianskoprávna agenda, obchodnoprávna agenda, trestnoprávna agenda, rodinnoprávna agenda a agenda správneho súdnictva.“.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

2.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Mestský súd má postavenie okresného súdu.“.

3.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
4.
V § 15 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na Mestskom súde Košice sa zriaďuje občianskoprávne grémium, obchodnoprávne grémium, trestnoprávne grémium a rodinnoprávne grémium.“.
5.
V § 17 ods. 1 prvá veta znie: „Na krajskom súde sa zriaďuje občianskoprávne kolégium a trestnoprávne kolégium.“.
6.
V § 39 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Predsedu súdu v čase jeho neprítomnosti alebo keď funkcia predsedu súdu nie je obsadená zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda súdu; ak na súde pôsobia viacerí podpredsedovia súdu, predseda súdu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia súdu zastupujú. Predseda súdu môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu súdu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.

(2)
Funkcia podpredsedu súdu sa zriaďuje na všetkých súdoch. Na okresných súdoch a krajských súdoch pôsobí jeden podpredseda súdu a na Mestskom súde Košice pôsobí podpredseda súdu pre občianskoprávnu agendu, obchodnoprávnu agendu, trestnoprávnu agendu a rodinnoprávnu agendu. Ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva, minister môže na návrh predsedu súdu vymenovať aj viac podpredsedov súdu.“.

7.
Doterajší text § 40 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak ide o funkciu podpredsedu súdu na Mestskom súde Košice, návrh predsedu súdu a rozhodnutie o vymenovaní podpredsedu súdu musí obsahovať aj označenie oblasti výkonu súdnictva, ktorú má podpredseda súdu riadiť.“.

8.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Povinnosti podľa odseku 3 vykonáva na Mestskom súde Košice popri predsedovi súdu aj podpredseda súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva; na tento účel je podpredseda súdu navrhovateľom v disciplinárnom konaní, ak ide o sudcu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva.“.

9.
V § 50 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Rozvrh práce musí rešpektovať zásadu špecializácie sudcov na hlavné súdne agendy.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

10.
V § 51 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na príslušnom mestskom súde sa do rozvrhu služieb podľa § 50 ods. 2 písm. h) zaraďujú všetci sudcovia, ktorých prevažujúci obsah ich rozhodovacej činnosti tvorí trestnoprávna agenda.“.
11.
Za § 51a sa vkladá § 51b, ktorý znie:

㤠51b
(1)
Rozvrh práce okresného súdu môže byť založený na obvodovom systéme, ktorým sa vytvára obvod pracoviska zriadeného zákonom v rámci obvodu okresného súdu pre určenú hlavnú súdnu agendu, ak sú na vybavovanie výlučne tejto agendy rozvrhom práce určené aspoň tri senáty alebo aspoň traja samosudcovia; obvod pracoviska musí rešpektovať územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky a v prípade trestnoprávnej agendy aj obvod okresnej prokuratúry, ak majú v obvode okresného súdu sídlo dve alebo viaceré okresné prokuratúry.

(2)
Ak je podľa odseku 1 vytvorený obvod pracoviska, veci, v ktorých je miesto rozhodné pre založenie miestnej príslušnosti okresného súdu v obvode pracoviska, sa prideľujú senátom alebo samosudcom podľa odseku 1; tým nie je dotknuté prideľovanie alebo prerozdeľovanie vecí, v ktorých je miesto rozhodné pre založenie miestnej príslušnosti okresného súdu mimo obvodu pracoviska, týmto sudcom, ak je to potrebné z dôvodu zabezpečenia rovnomernej zaťaženosti sudcov okresného súdu.

(3)
Ak je podľa odseku 1 vytvorený obvod pracoviska a ak je to potrebné z dôvodu zabezpečenia rovnomernej zaťaženosti sudcov okresného súdu, môžu byť veci, v ktorých je miesto rozhodné pre založenie miestnej príslušnosti okresného súdu v obvode pracoviska, prideľované všetkým sudcom okresného súdu, ktorí podľa rozvrhu práce vybavujú príslušnú hlavnú agendu.“.

12.
V § 52 ods. 1 druhej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ako aj zásadu špecializácie sudcov na hlavné súdne agendy s cieľom efektívneho výkonu súdnictva“ a na konci sa pripája táto veta: „Na Mestskom súde Košice zodpovedá za prípravu návrhu rozvrhu práce podpredseda súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva.“.
13.
V § 52 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v prípade Mestského súdu Košice aj s príslušným podpredsedom súdu“.
14.
V § 63 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na Mestskom súde Košice vybavuje sťažnosti podpredseda súdu v ním riadenej oblasti výkonu súdnictva.“.
15.
V § 67 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podpredsedom súdu podľa § 63 ods. 1“.
16.
V § 73 ods. 3 a § 78 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre Mestský súd Košice.“.
17.
V § 73 ods. 4 sa za slovo „pre“ vkladajú slová „Mestský súd Košice a“.
18.
§ 84 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Predseda Mestského súdu Košice a riaditeľ správy Mestského súdu Košice vypracúvajú vecne odôvodnený návrh rozpočtu Mestského súdu Košice, ktorý môže obsahovať aj návrh rozpočtových priorít Mestského súdu Košice do 15. novembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa pripravuje rozpočet na nasledujúci rok. Návrh rozpočtu Mestského súdu Košice prerokuje minister s predsedom tohto súdu. Takto pripravené podklady k tvorbe rozpočtu Mestského súdu Košice predloží predseda tohto súdu v termíne do 31. decembra roka ministerstvu a súdnej rade.“.

19.
V § 85 druhej vete sa za slová „na vedomie“ vkladajú slová „predsedovi Mestského súdu Košice,“.
20.
V § 87 druhej vete sa za slová „krajského súdu“ vkladajú slová „s výnimkou Mestského súdu Košice“.
21.
V § 88 ods. 1 druhej vete sa za slová „v súčinnosti s“ vkladajú slová „predsedom Mestského súdu Košice a“.

Čl. X

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 343/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 72/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z. a zákona č. 111/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 196 sa vkladá § 196a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠196a
Príslušnosť
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sú kauzálne príslušné
a)
Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave,

b)
Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach,

c)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,

d)
Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,

e)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,

f)
Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,

g)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,

h)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline.

(2)
Na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie, v ktorom sa má ustanoviť správca z oddielu špeciálnych správcov zoznamu správcov, sú kauzálne príslušné
a)
Mestský súd Košice pre obvody Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove,

b)
Okresný súd Žilina pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Žiline,

c)
Okresný súd Nitra pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave.

(3)
Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní podľa
a)
odseku 1 písm. c), f) a h) a odseku 2 je príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici,

b)
odseku 1 písm. a), d) a g) je príslušný Krajský súd v Bratislave,

c)
odseku 1 písm. b) a e) je príslušný Krajský súd v Košiciach.

(4)
Na konanie podľa tohto zákona je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dlžník bydlisko alebo sídlo.

(5)
Príslušnosť súdu na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi, ktorý je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli ku dňu, ktorý predchádza o šesť mesiacov deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.

(6)
Súd, na ktorom prebieha konanie podľa tohto zákona, je príslušný aj na spory vyvolané osobitnou povahou konaní podľa tohto zákona, s výnimkou sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

(7)
Na konanie v sporoch o náhradu škody podľa § 11a je príslušný súd, ktorý vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, v ktorého mene mala byť porušená povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, alebo súd, ktorý by bol príslušným na vyhlásenie konkurzu, ak by takýto návrh bol podaný.“.

2.
V § 197 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 9.

3.
Za § 206n sa vkladá § 206o, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠206o
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. januára 2023
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2022 sa dokončia na súdoch vecne a miestne príslušných podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; to neplatí, ak podľa osobitného predpisu výkon súdnictva prechádza z vecne a miestne príslušného súdu na iný súd.“.

Čl. XI

Zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 396/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 9 ods. 3 sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I“.

Čl. XII

Zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii v znení zákona č. 396/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 10 ods. 1 druhej vete sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I“.

Čl. XIII

Zákon č. 161/2013 Z. z. o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii v znení zákona č. 396/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 12 ods. 1 druhej vete sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I“.

Čl. XIV

Zákon č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 7 odsek 4 znie:

„(4)
Ak sa na vykonanie vyšetrovacieho úkonu uvedeného v európskom vyšetrovacom príkaze vyžaduje podľa právneho poriadku Slovenskej republiky príkaz súdu, na jeho vydanie je príslušný okresný súd podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku v obvode krajskej prokuratúry, ktorá zabezpečuje vybavenie európskeho vyšetrovacieho príkazu.“.

2.
V § 36 ods. 1 sa slová „Okresný súd Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava I“.

Čl. XV

Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia sa mení takto:

V § 30 ods. 1 sa slová „Okresný súd Bratislava II“ nahrádzajú slovami „Mestský súd Bratislava III“.

Čl. XVI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022 okrem čl. I až VII, čl. VIII bodov 1 a 2, § 18l ods. 1 až 3, 5 a 6, § 18m ods. 1 až 3, 6 a 7 a § 18n ods. 1 až 10 a 12 v bode 3 a čl. IX až XV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore