Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.06.2023

Platnosť od: 30.04.2022
Účinnosť od: 01.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Daňové právo, Občianske súdne konanie, Notárstvo, Prokuratúra, Všeobecné súdnictvo, Trestné činy, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov 150/2022 účinný od 01.06.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 150/2022 s účinnosťou od 01.06.2023

Legislatívny proces k zákonu 150/2022

MENÍ:
11/2019 Z. z. Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia 11/2019 účinný od 01.06.2023
236/2017 Z. z. Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 236/2017 účinný od 01.06.2023
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.07.2024
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.01.2025
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 15.03.2024
161/2013 Z. z. Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii 161/2013 účinný od 01.06.2023
183/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 183/2011 účinný od 01.06.2023
533/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii 533/2011 účinný od 01.06.2023
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 20.03.2024
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2025
371/2004 Z. z. Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.06.2023
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.08.2023
153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 20.03.2024
385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 20.03.2024
97/1963 Zb. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 97/1963 účinný od 01.06.2023
MENENÝ:
398/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2022 účinný od 01.12.2022
Načítavam znenie...
MENU
Hore