Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.12.2021 do 30.12.2021

Platnosť od: 17.07.1995
Účinnosť od: 01.12.2021
Účinnosť do: 30.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST166JUD24DS230EUPP1ČL1

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.12.2021 do 30.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 145/1995 s účinnosťou od 01.12.2021 na základe 404/2021 a 402/2021


Príloha
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.


PREHĽAD

Časť Položka I. Všeobecná správa 1 až 15 II. Vnútorná správa 16 až 36 III. Pôdohospodárstvo 37 až 52 IV. Veterinárna správa 53 až 58 V. Stavebná správa 59 až 62 VI. Doprava 63 až 98 VII. Telekomunikácie 99 až 123 VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154 IX. Colníctvo 155 až 159 X. Životné prostredie 160 až 171 XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia 172 až 194 XII. Jadrová bezpečnosť 195 až 201 XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 202 až 209 XIV. Hospodárska súťaž 210 až 212 XV. Puncovníctvo 213 XVI. Priemyselné práva 214 až 235 XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia 236 až 239 XVIII. Konzulárne poplatky 240 až 265 XIX. Štatistika 266 až 267 XX. Dôveryhodné služby 268 XXI. Poštová činnosť 269 až 270 XXII. Ochrana utajovaných skutočností 271 a 272 XXIII. Ochrana osobných údajov 273 XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky 274 XXV. Kybernetická bezpečnosť 276

sadzobníka správnych poplatkov

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
I. ČASŤ

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu ..... 2 eurá b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ..... 5 eur c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku ..... 2 eurá v cudzom jazyku ..... 3 eurá d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ..... 9,50 eura e) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 5 eur f) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 30 eur g) Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50 eur h) Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50 eur i) Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán jedným rozhodnutím 100 eur j) Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike 10 eur k) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky ..... 250 eur l) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky ..... 250 eur m) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka v slovenskom jazyku ..... 5 eur v cudzom jazyku ..... 8 eur n) vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom ..... 4 eurá o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov8c) za každé aj začaté dve strany 0,50 eura p) Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu 5 eur. Oslobodenie Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov. Poznámky1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.3. Poplatok podľa písmena p) tejto položky sa vyberá podľa čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú.v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).

Položka 1

Položka 2

Položka 3

Položka 4

Položka 5

Položka 5a

Položka 6

Položka 6a

Položka 8

Položka 9

Položka 10

Položka 11

Položka 13

Položka 13a

Položka 15
II. ČASŤ

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 eur b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 eur c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 eur d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) 70 eur e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 eur f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 eur g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 eur h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16) 200 eur Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich. Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Položka 16

Položka 17

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ........10 eur

Položka 18

Položka 19

Položka 20

Položka 21

Položka 22

Položka 22a
a)
Vydanie občianskeho preukazu .............................................................................. 4,50 eura

b)
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov .............................................................. 9 eur

c)
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ...................................................................... 16,50 eura

d)
Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel .............................................................................................. 3 eurá


Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

3.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.

4.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony.

5.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje.

6.
Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

7.
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu straty alebo odcudzenia po uplynutí platnosti občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.

8.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.


Splnomocnenie
1.
Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu s platnosťou na menej ako 10 rokov z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

2.
Správny orgán vyberie okrem poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky poplatok vo výške 20 eur za urýchlené vydanie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní na žiadosť občana.


Položka 23

Položka 24

Položka 26

Položka 27

Položka 28

Položka 30

Položka 31

Položka 32

Položka 33

Položka 34

Položka 34a

Položka 35

a) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky ..... 20 eur b) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu ..... 5 eur c) predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok ..... 10 eur
Zápis
III. ČASŤ

a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ..... 200 eur b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ..... 100 eur c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu 1. fyzická osoba ..... 100 eur 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 250 eur OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.

Položka 38

Položka 39

Položka 40

Položka 41

Položka 41a

Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti
1.
obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodára za každých, aj začatých päť strán .................................................................................................10 eur

2.
vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán ...........................................................................................................................10 eur

3.
fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej v prvom bode a druhom bode za každých, aj začatých päť strán .....................20 eur.


Položka 42

Položka 42a

Položka 43

Položka 44

Položka 45

Položka 46

Položka 47

Položka 48

Položka 49a

Položka 52
IV. ČASŤ

Vydanie záväzného posudku17a) ........................................................................................... 33 eur

Položka 56
V. ČASŤ

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) a) na stavby na bývanie 1. na stavbu rodinného domu ..... 50 eur 2. na stavbu bytového domu ..... 200 eur b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2..... 25 eur 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 35 eur 2. bytových domov ..... 100 eur d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur 4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 30 eur e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 50 eur 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 50 eur 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 50 eur 4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 50 eur 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 50 eur f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ..... 20 eur g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane ..... 100 eur nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 200 eur nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 400 eur nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 600 eur nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 800 eur nad 10 000 000 eur ..... 1 000 eur h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ..... 50 eur i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .......... 60 eur j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur Oslobodenie 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Poznámky 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]. 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 59

Položka 60

Položka 60a

Položka 61

Položka 62

Položka 62a

Položka 62b
VI. ČASŤ

a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a)......... 3 eurá b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a) 0,50 eura

Položka 63

Položka 63a

Položka 64

Oslobodenie: 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.

Položka 65
a)
Tabuľka č. 1
Výkon motora v kW Sadzba poplatku v eurách nad do 80 vrátane 33 80 86 vrátane 90 86 92 vrátane 110 92 98 vrátane 150 98 104 vrátane 210 104 110 vrátane 260 110 121 vrátane 360 121 132 vrátane 530 132 143 vrátane 700 143 154 vrátane 870 154 165 vrátane 1 100 165 176 vrátane 1 250 176 202 vrátane 1 900 202 228 vrátane 2 300 228 254 vrátane 2 700 254 a viac 3 900

RP = Pkw x RV1-n kde: RP – výška poplatku, Pkw – sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1, RV1-n – koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla, ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 2.
b)
Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.......................................................... 33 eur

c)
Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.........................................................33 eur

d)
Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla,20aa) zástupca výrobcu vozidla,20ab) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla........................................................... 33 eur


Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 43 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.
Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla.

3.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri zápise držiteľa podľa prvej vety je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

4.
Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu,20ad) na ktorého základe sa vypočíta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako je uvedený v tabuľke č. 2 zodpovedajúci veku vozidla odo dňa prvej evidencie vozidla. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto položky.

5.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorového vozidla na vodíkový pohon.

6.
Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.


Položka 66

Položka 67

Podanie návrhu o
a)
udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla

1.
pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

2.
pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 300 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 200 eur

b)
udelenie viacstupňového typového schválenia EÚ celého vozidla

1.
pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 200 eur

.
pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................... 150 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 100 eur

c)
udelenie predbežného typového schválenia EÚ celého vozidla

1.
pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 600 eur

2.
pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 500 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 400 eur

d)
udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla vyrábaného v malej sérií

1.
pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

2.
pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ......................................................... 300 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................... 200 eur

e)
rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa písmen a), c) a d)

1.
pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............. 200 eur

2.
pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ....................................................... 150 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................. 100 eur

f)
rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa písmena b)

1.
pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............ 100 eur

2.
pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................ 75 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................. 50 eur

g)
udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

1.
pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 150 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 200 eur

h)
udelenie viacstupňového vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

1.
pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 100 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 150 eur

i)
udelenie predbežného vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

1.
pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 300 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 400 eur

j)
udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla vyrábaného v malej sérií

1.
pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS ..................................................... 150 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................. 200 eur

k)
rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla podľa písmen g) až j) ............................................................................... 50 eur

l)
udelenie typového schválenia EÚ vozidla podľa regulačného aktu ......... 200 eur

m)
udelenie typového schválenia EÚ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného aktu .............. 150 eur

n)
rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ podľa regulačného aktu

1.
podľa písmena l) ............................................................................... 100 eur

2.
podľa písmena m) ............................................................................... 75 eur

o)
vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ................................................... 100 eur

p)
rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa písmena o) ...................................................................................... 50 eur

q)
udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov ................................................................ 300 eur

r)
rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov podľa písmena q) ...................................................... 200 eur

s)
uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla ...................... .......... 100 eur

t)
uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla ............... 50 eur

u)
zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie EÚ pri použití nových technológií alebo koncepcií nezlučiteľných s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi .................................................................... 200 eur

v)
povolenie hromadnej prestavby typu vozidla ......................................... 50 eur

w)
schválenie hromadnej prestavby typu vozidla

1.
montážou plynového zariadenia ....................................................... 20 eur

2.
pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ........... 10 eur

3.
inou prestavbou ako v prvom a druhom bode ................................. 200 eur

x)
rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby typu vozidla

1.
montážou plynového zariadenia ........................................................ 20 eur

2.
pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ............ 10 eur

3.
inou prestavbou ako v prvom a druhom bode .................................... 50 eur

y)
povolenie skúšobnej prevádzky vozidla ................................................. 100 eur


Splnomocnenie

Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena v) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.


Položka 68

Podanie návrhu o
a)
vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla

1.
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 100 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 200 eur

b)
jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla

1.
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 200 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 400 eur

c)
vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou ................................................................. 20 eur

d)
vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

1.
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 20 eur

2.
pre kategórie vozidiel M2, M3 ...................................................... 100 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ............... 50 eur

e)
vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ..................................................... 50 eur

f)
uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla .................... 100 eur

g)
jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla

1.
pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 500 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 300 eur

h)
vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

1.
pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 300 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 150 eur

i)
opätovné schválenie jednotlivého vozidla ............................................. 20 eur

j)
dodatočné schválenie jednotlivého vozidla .......................................... 100 eur

k)
povolenie prestavby jednotlivého vozidla .............................................. 20 eur

l)
schválenie prestavby jednotlivého vozidla

1.
montážou plynového zariadenia .................................................... 20 eur

2.
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 100 eur

3.
pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode ............................. 300 eur

m)
zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu ..................... 20 eur

n)
zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora ........................................... 10 eur

o)
zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle ................. 10 eur

p)
vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla z dôvodu zápisu vykonanej hromadnej prestavby na vozidle .............................................. 10 eur

q)
vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla na schvaľovací orgán ............................ 10 eur

r)
vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického osvedčenia vozidla alebo vydanie technického osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla ................................ 10 eur

s)
dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla .................................................................................................... 10 eur

t)
povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l) pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona20a) ..................................................................... 2 eurá

u)
povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku ................................................... 10 eur


Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo dovezené vozidlo v zahraničí evidované na svoje meno v rámci zastupiteľských úradov, diplomati, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia.

2.
Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná iná technická zmena na vozidle, ak ide o opravu nesprávnych technických údajov a táto chyba bola zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.


Splnomocnenie
1.
Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2, aj ak osobitný predpis ustanovuje niektoré prílohy návrhu výlučne v listinnej podobe, napríklad predloženia osvedčenia o zhode COC alebo dokladov vozidla.

2.
Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena k) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

3.
Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen f) až h), ak poplatník (účastník konania) pri doručení návrhu žiada rozhodnúť urýchlene do piatich pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Trojnásobok poplatku podľa písmen f) až h) za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň podania návrhu. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o návrhu nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.


Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov a v prípade písmena s) aj vydanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.

2.
Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.


Položka 68a
a)
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu ........................................ 6 eur

b)
Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch ............................................ 6 eur

c)
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu .......... 30 eur


Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časti II vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

Položka 69a

Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie už stratilo platnosť (vozidlá ukončenej série), a to za každé povolené vozidlo
a)
kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa ............................................. 25 eur

b)
ostatných kategórií iných, ako sú uvedené v písmene a) ...................... 50 eur


Položka 69b

Položka 70

Položka 71

Položka 72

Podanie návrhu o
a)
udelenie osvedčenia výrobcu .............................................................. 20 eur

b)
udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu ............................................... 30 eur

c)
zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti ............................................................................................... 20 eur

d)
zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti ................................................................................................ 30 eur


Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.


Položka 72a

Podanie návrhu o
a)
udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania ................... 200 eur

b)
zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania ..................... 100 eur

c)
oznámenie technickej služby overovania v orgánoch Európskej únie .............................................................................. 300 eur

d)
doplnenie oznámenia technickej služby overovania v orgánoch Európskej únie .............................................................................. 150 eur

e)
oznámenie technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. 200 eur

f)
doplnenie oznámenia technickej služby overovania v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. 100 eur


Poznámky
1.
Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.


Položka 73

Podanie návrhu o
a)
dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z cestnej premávky

1.
v lehote do päť rokov ........................................................................ 5 eur

2.
v lehote nad päť rokov ..................................................................... 50 eur

b)
opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla ................................................ 5 eur

c)
pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN ..................... 20 eur

d)
povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá ................... 20 eur

e)
vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí .............................................................................. 10 eur

f)
vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý sa žiada ................................................................................... 10 eur


Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2.
Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla sa poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum začiatku predchádzajúceho dočasného vyradenia vozidla.


Položka 73a

Položka 74

Položka 75

Položka 76

Položka 77

Položka 77a

Položka 77b

Položka 78

Podanie návrhu o
a)
povolenie na zriadenie

1.
stanice technickej kontroly ........................................................... 600 eur

2.
pracoviska emisnej kontroly ......................................................... 600 eur

3.
pracoviska kontroly originality ..................................................... 600 eur

b)
udelenie oprávnenia

1.
na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 600 eur

2.
na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 600 eur

3.
na vykonávanie kontroly originality ............................................. 600 eur

4.
na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

c)
zmenu rozsahu udeleného oprávnenia

1.
na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 300 eur

2.
na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 300 eur

3.
na vykonávanie kontroly originality ............................................. 300 eur

4.
na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

d)
zmenu udeleného oprávnenia inú ako podľa písmena c) ................. 20 eur

e)
povolenie na zriadenie

1.
stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete ...................................................................... 3 000 eur

2.
pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete ....................................................................... 1 000 eur

3.
pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete ...................................................................... 1 000 eur


Poznámky
1.
Ak sa jedným návrhom podľa tejto položky požaduje viac povolení, oprávnení alebo zmien, poplatky sa sčítavajú.

2.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

3.
Ak sa povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa písmena e) prvého bodu tejto položky vydáva na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného povolenia pre existujúcu stanicu technickej kontroly, poplatok podľa tejto položky sa nevyberie.


Položka 78a

Podanie
a)
prihlášky o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia

1.
technika technickej kontroly ......................................................... 100 eur

2.
technika emisnej kontroly ............................................................. 100 eur

3.
technika kontroly originality ......................................................... 100 eur

4.
technika montáže plynových zariadení ........................................... 50 eur

b)
návrhu o vydanie osvedčenia

1.
technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

2.
technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

3.
technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

4.
technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

c)
návrhu na zmenu rozsahu osvedčenia

1.
technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

2.
technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

3.
technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

4.
technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

d)
návrhu na inú zmenu ako podľa písmena c) vydaného osvedčenia

1.
technika technickej kontroly ......................................................... 25 eur

2.
technika emisnej kontroly ............................................................. 25 eur

3.
technika kontroly originality ......................................................... 25 eur

4.
technika montáže plynových zariadení ..........................................10 eur


Splnomocnenie

Pri podaní návrhu na opakovanú skúšku podľa písmen a) sa vyberie poplatok
a)
v sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v plnom rozsahu alebo

b)
v 50 % sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v čiastočnom rozsahu.


Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 78b

Podanie návrhu o
a)
schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality .......................... 100 eur

b)
zmenu alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení zariadenia používaného pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality ......................................... 100 eur

c)
udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ........................... 100 eur

d)
zmenu osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ........................... 100 eur


Splnomocnenie

Správny orgán môže v prípade ukončenia výroby zariadenia upustiť od vybratia poplatku podľa písmena a) alebo b).

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 79

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych ciest pri nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave
a)
za každú jednotlivú dopravu

1.
nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky, najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky vrátane nákladu .............................................................................. 60 eur

2.
nadmerná doprava

2a.
pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti, ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je do 40 vrátane............................................................................. 150 eur nad 40 do 60 vrátane................................................................. 250 eur nad 60 do 120 vrátane................................................................ 350 eur nad 120 ..................................................................................... 700 eur

2b.
pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je do 10 vrátane ............................................................................ 100 eur nad 10 do 11,50 vrátane ........................................................... 150 eur nad 11,50 do 12,50 vrátane....................................................... 200 eur nad 12,50 .................................................................................. 500 eur

b)
za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

c)
za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

d)
za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1.
za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1a.
neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu ........................................................... 100 eur

1b.
prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu ........................................................... 200 eur

2.
za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov

2a.
pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 500 eur

2b.
pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................ 1 000 eur

3.
za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

3a.
pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 1 000 eur

3b.
pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................... 2 000 eur


Splnomocnenie
1.
Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2.
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadrozmernú dopravu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

3.
Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú dopravu, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa čiastkové sadzby podľa písmena a) bodov 2a. a 2b. posudzujú jednotlivo podľa toho, o aké percentuálne preťaženie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu alebo nápravového zaťaženia ide

3a.
pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie (vyjadrené v %) je do 10 % vrátane ........... päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a, nad 10 % ................ desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a,

3b.
pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je do 10 % vrátane ........... päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b, nad 10 % ..................... desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b. Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti Poznámky sa určí ako súčet čiastkových sadzieb bodov 3a. a 3b.

4.
Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.


Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

2.
Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti.

3.
Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

4.
Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov trasy.

5.
Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v písmene a) bode 1.

6.
Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

7.
Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8.
Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9.
Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

10.
Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.

11.
Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

12.
Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

13.
Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, taká doprava sa posudzuje ako doprava bez povolenia na zvláštne užívanie.

14.
Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena d) bez povolenia na zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene a).


Položka 80a

Položka 81

Položka 82

Položka 83

Položka 84

Položka 85

Položka 85a

Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta25aaa) ........... 10 000 eur.

Položka 86

Položka 87

Položka 88

Položka 89

Položka 90

Položka 91

Položka 91a

Položka 91b

Položka 91c

Položka 91d

Položka 92

Položka 93

Položka 94

Položka 95

Položka 96

Položka 97

Položka 98

a) Vydanie dočasného registračného listu ............................................................ 140 eur b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list ............................................. 250 eur c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď ......... 140 eur d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny .................................................................. 140 eur PoznámkyPoplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
VII. ČASŤ

a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27)..... 49,50 eura b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a)..... 16,50 eura Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.

Položka 99

Položka 100

Položka 101

Položka 102

Položka 103

Položka 104
VIII. ČASŤ

Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí a) fyzická osoba ..... 16,50 eura b) právnická osoba ..... 33 eur

Položka 133

Položka 134

Položka 138

Položka 140
a)
Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

1.
štátnej lotérie ............................................................................................... 1 000 eur,

2.
okamžitých lotérií ............................................................................................. 500 eur,

3.
charitatívnych lotérií .................................................................................... 1 000 eur,

4.
žrebových peňažných lotérií alebo žrebových peňažno-vecných lotérií .......... 700 eur,

5.
stávkových hier okrem kurzových stávok ....................................................... 1 000 eur,

6.
binga vrátane špeciálneho binga .................................................................... 4 000 eur,

7.
hazardných hier na výherných prístrojoch v herni ........................................ 50 000 eur,

8.
hazardných hier na termináloch videohier v herni ........................................ 50 000 eur,

9.
hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni ........................................................ 50 000 eur,

10.
hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni ....................................................................................................... 50 000 eur,

11.
kurzových stávok v herni a prevádzkach .................................................... 100 000 eur,

12.
hazardných hier v kasíne ................................................................. ......... 250 000 eur,

13.
hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier, na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne ............................................................................. 2 000 000 eur,

14.
hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne ...... 3 000 000 eur,

15.
internetových hier v internetovom kasíne ................................................ 3 000 000 eur,

16.
kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni ............... 3 000 000 eur,

17.
kurzových stávok v internetovej herni ...................................................... 3 000 000 eur,

18.
hazardných hier neuvedených v prvom bode až sedemnástom bode ............. 50 000 eur,

19.
hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni .......................................................... 5 000 000 eur; správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

20.
internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok v internetovej herni ................................................................................. 5 000 000 eur; správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

21.
hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni ................................................................................ 5 000 000 eur; správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená

22.
internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni ............................................................................... 5 000 000 eur; správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

b)
oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní ........................................ 500 eur,

c)
zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

1.
hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až štvrtom bode ................... 500 eur,

2.
hazardných hrách uvedených v písmene a) piatom až dvadsiatom druhom bode ......... 1 000 eur,

d)
oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie ........................................................ 50 eur,

e)
vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie ......... 100 eur.


Položka 141

Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov .............................. 2 000 eur.

Položka 142

Položka 143

Položka 144

Položka 146

Položka 147a

Položka 148

Poznámky
1.
Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

2.
Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

3.
Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.4)


Položka 149

Položka 149a

Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov ..... 20 eur, b) účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení 1. súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ..... 99,50 eura, 2. výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 567/2008 Z. z. ..... 16,50 eura, 3. účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a výsledok hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..... 10 eur, 4. účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. a účtovnú závierku neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ..... 10 eur, 5. webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ..... 10 eur, c) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ..... 3,50 eura, d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra a ich pobočiek ..... 20 eur, 2. prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra alebo ich pobočiek ..... 166 eur, 3. zmeny v údajoch podľa prvého bodu ..... 10 eur, 4. zmeny v údajoch podľa druhého bodu ..... 16,50 eura, e) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ..... 3,50 eura, f) rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala a ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti ..... 66,50 eura, g) iné údaje ..... 20 eur, h) oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..... 3,50 eura. Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené údaje zverejňované v Obchodnom vestníku registrovými úradmi,36) konkurznými správcami, súdnymi exekútormi, dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska a údaje zverejňované podľa § 218a ods. 6, § 218o ods. 1 písm. a) a § 220gb Obchodného zákonníka. Poznámka Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.
Položka 150

Položka 150a

Položka 151

Položka 152

Položka 153

Položka 153a

Položka 154
X. ČASŤ

Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p) 1. fyzická osoba ..... 10 eur 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..... 100 eur Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia, ktoré obsahuje ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskumno-vývojovú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním. 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37) 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

Položka 160

Položka 161

Položka 161a

Položka 161b

Položka 161c

Položka 161d

Položka 161e

Položka 161f

Položka 162

Položka 163

Položka 164

Položka 165

Položka 167

Položka 168

Položka 169

Položka 170

Položka 170a

Žiadosť o povolenie
a)
dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

1.
fyzickej osobe ...........................................................................................................10 eur

2.
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ............................................. 50 eur

b)
trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

1.
fyzickej osobe .......................................................................................................... 20 eur

2.
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ........................................... 100 eur


Oslobodenie Správny orgán môže od poplatku podľa tejto položky oslobodiť fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberateľa starobného dôchodku, poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Položka 171

Položka 171a

Položka 171b

Položka 171c

Položka 171d

Položka 171e

Položka 171f

Položka 171l

Položka 171 m

Položka 171n

Položka 171o

Položka 171p
XI. ČASŤ

Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov a kvapalín .................................................................... 2 000 eur

Položka 172

Položka 172a

Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) .......................... 15 eur
Položka 172b

Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) .......................... 35 eur
Položka 172c

Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n).......................... 15 eur
Položka 172d

Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ......................... 35 eur
Položka 172e

Položka 173

Položka 174

Položka 175

Položka 176

Položka 177

Položka 178

Položka 180

Položka 181

Položka 182

Položka 183

Položka 184

Položka 185

Položka 186

Položka 187

Položka 188

Položka 189

Položka 190

Položka 191

Položka 192

Položka 193

Položka 194

Položka 194a

Položka 194b

Položka 194c

Položka 194d

Položka 194e

Položka 194f

Položka 194g

Položka 194h

Položka 194i

Položka 194j

Položka 194k

Položka 194l

Položka 194m
XIII. ČASŤ

a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur, najviac 995,50 eura b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur, ak ide o 1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 995,50 eura 2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 265,50 eura 3. osobné lanové dráhy najviac 16 596,50 eura 4. tlakové zariadenia najviac 265,50 eura 5. plynové zariadenia najviac 265,50 eura c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur, ak ide o 1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 663,50 eura 2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 82,50 eura 3. osobné lanové dráhy najviac 331,50 eura 4. tlakové zariadenia najviac 215,50 eura 5. plynové zariadenia najviac 165,50 eura d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus 39,50 eura e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie 1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia 33 eur 2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením 16,50 eura Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad.2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

Položka 202

Položka 203

Položka 204

Položka 205

Položka 206

Položka 207

Položka 208

Položka 209
XIV. ČASŤ

Oznámenie koncentrácie.................................................................................................................. 5 000 eur. Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50 % poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu, že dôvod na konanie nebol daný.

Položka 212
XV. ČASŤ

a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov..... 12 eur b) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky a zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov ......... 2 eurá c) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin ................. 30 eur Poznámka Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.

Položka 213
XVI. ČASŤ

Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o a) pokračovanie v konaní....................................................................................................... 66 eur b) uvedenie do predošlého stavu........................................................................................... 166 eur c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty............................................................................. 20 eur d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie........................................... 20 eur

Položka 214

Položka 215

PATENTY

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Poznámky
1.
Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak v konaní o patentovej prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu podľa medzinárodnej zmluvy,48) alebo bola vykonaná rešerš v prioritnej lehote.

2.
Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.


Položka 216a

Položka 220

ÚŽITKOVÉ VZORY

Položka 221

OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.

Poznámka

Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.

DIZAJNY

Položka 224

Položka 226

TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

Položka 227

Položka 228

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Položka 229

OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.

Položka 231

Položka 232

OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV
XVII. ČASŤ

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla podľa osobitného predpisu47aa) ...................... 33 eur, b) schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla podľa osobitného predpisu47aa) .................. 16,50 eur. Poznámka Poplatok podľa tejto položky vyberá Slovenský metrologický ústav.

Položka 236

Položka 237
a)
Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa osobitného predpisu47ac) ............................................. 1 000 eur,

b)
Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody, pre určený výrobok47ad) alebo pre postup posudzovania zhody47ae) výlučne dokumenty podľa osobitného predpisu47af) .............................................................. 5 000 eur,

c)
Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa predlžuje autorizácia podľa osobitného predpisu47ag) .............................................................................................................. 330 eur,

d)
Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ah) ..................................................................................................................... 33 eur,

e)
Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ai) .................................................................................................................... 330 eur,

f)
Potvrdenie o autorizácii podľa osobitného predpisu47aj) .......................................................................................................................................................................... 5 eur.


Poznámka Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.

Položka 238
a)
Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa).......................................................................330 eur

b)
Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa).........................................................33 eur

c)
Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa)....................................................165 eur.


Položka 239
XVIII. ČASŤ

a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 240 eur 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 170 eur 3. sezónneho zamestnania 35 eur 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. 100 eur 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 135 eur 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 70 eur b) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 170 eur c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov 170 eur Oslobodenie 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana. 2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov. 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv. 4. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.

SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI
1.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.

2.
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

3.
Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.


Položka 240

a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) – sadzbu poplatku ustanovuje osobitný predpis,16b) b) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv 35 eur, c) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to v záujme Slovenskej republiky 35 eur, d) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena e) 60 eur, e) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 10 eur, f) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané 80 eur. Oslobodenie: 1. Od poplatku podľa písmena a) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b) 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c) 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu. 4. Od poplatku podľa písmena f) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru Policajného zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Splnomocnenie: 1. Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b) 2. Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov. 3. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b) 4. Správny orgán vráti poplatok podľa písmena f), ak sa odvolaniu vyhovie. 5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky je možno platiť aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného podľa osobitného predpisu.16b)
Položka 241

Položka 242

Položka 243

Položka 244

Položka 245

Položka 246

Položka 247

Položka 248

Položka 249

Položka 250

Položka 251

Položka 254

Položka 255

Položka 256

Položka 259
a)
Vydanie občianskeho preukazu .................................................................................. 15 eur

b)
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov ............................................ 30 eur

c)
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ............................................................. 50 eur


Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

3.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.

4.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony.

5.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje.

6.
Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

7.
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu straty alebo odcudzenia po uplynutí platnosti občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.

8.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.


Splnomocnenie

Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu s platnosťou na menej ako 10 rokov z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

Položka 259a

Položka 260

Položka 261

Položka 262

Položka 263

Položka 264

Položka 264a

Položka 265
XX. ČASŤ

a) Udelenie kvalifikovaného štatútu 665 eur b) Certifikácia 332 eur

Položka 268
XXI. ČASŤ

a) Udelenie poštovej licencie........... 33 193,50 eura b) Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby......... 165,50 eura

Položka 269

Položka 270
XXII. ČASŤ

Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku ..... 50 eur

Položka 271

Položka 272
XXIII. ČASŤ


Položka 273
a)
Konanie o schválení kódexu správania ..............................................................1 000 eur

b)
Konanie o zmene kódexu správania ..................................................................1 000 eur

c)
Konanie o rozšírení kódexu správania ...............................................................1 000 eur

d)
Konanie o vydaní certifikátu ................................................................................5 000 eur

e)
Konanie o obnove certifikátu ............................................................................... 5 000 eur


Konanie o udelení akreditácie ................................................................................. 7 000 eur
g)
Konanie o povolení pre certifikačný subjekt ........................................................... 250 eur.

XXIV. ČASŤ

a) Poskytnutie asistovanej služby za vyhotovenie výpisu z registra trestov, odpisu registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov............................................ 2 eurá b) Poskytnutie asistovanej služby pri vyhotovení a vydaní výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku v listinnej podobe podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov............................................................ 4,50 eur c) Poskytnutie asistovanej služby pri vydaní výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov................................................. 4 eurá d) Poskytnutie asistovanej služby pri iných úkonoch, ako sú uvedené v písmenách a) až c), integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov ..................................... 50 % zo sadzby poplatku príslušnej položky sadzobníka správnych poplatkov alebo sadzobníka súdnych poplatkov, najviac 70 eur. e) Poskytnutie zaručenej konverzie podľa § 39 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky: 1. za vytvorenie osvedčovacej doložky .... 1 euro 2. za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A4 .... 0,5 eura 3. za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A3 .... 1 euro 4. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 ...... 1 euro 5. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 ...... 2 eurá 6. za zaručenú konverziu jedného elektronického dokumentu podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona .... 0,5 eura 7. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 .... 5 eur 8. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 ... 10 eur 9. za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého dokumentu obsahujúcu konverziu informačného obsahu podľa § 2 písm. g) zákona .... 0,5 eura Poznámka1. Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.2. Súčasťou poplatku podľa písmena e) sú aj hotové výdavky na spotrebný materiál.

Položka 274

Položka 275
XXV. ČASŤ


Položka 276

Podanie žiadosti o akreditáciu jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (jednotky CSIRT) ............................................................................1 000 eur

Podanie žiadosti o certifikáciu produktu .......................................................1 000 eur

Podanie žiadosti o certifikáciu služby ...........................................................1 000 eur

Podanie žiadosti o certifikáciu procesu ........................................................1 000 eur.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore