Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67935
Dôvodové správy: 1720
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.03.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 15.03.2018 do 31.03.2018


Platnosť od: 17.07.1995
Účinnosť od: 15.03.2018
Účinnosť do: 31.03.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST136 JUD31 DS194 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 15.03.2018 do 31.03.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 145/1995 s účinnosťou od 15.03.2018 na základe 52/2018


Príloha
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.


PREHĽAD
Časť Položka I. Všeobecná správa 1 až 15 II. Vnútorná správa 16 až 36 III. Pôdohospodárstvo 37 až 52 IV. Veterinárna správa 53 až 58 V. Stavebná správa 59 až 62 VI. Doprava 63 až 98 VII. Telekomunikácie 99 až 123 VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154 IX. Colníctvo 155 až 159 X. Životné prostredie 160 až 171 XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia 172 až 194 XII. Jadrová bezpečnosť 195 až 201 XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 202 až 209 XIV. Hospodárska súťaž 210 až 212 XV. Puncovníctvo 213 XVI. Priemyselné práva 214 až 235 XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia 236 až 239 XVIII. Konzulárne poplatky 240 až 265 XIX. Štatistika 266 až 267 XX. Dôveryhodné služby 268 XXI. Poštová činnosť 269 až 270 XXII. Ochrana utajovaných skutočností 271 a 272 XXIII. Ochrana osobných údajov 273 XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky 274

sadzobníka správnych poplatkov
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
I. ČASŤ
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva 1. fyzická osoba ..... 16,50 eura 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 165,50 eura Poznámky Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu ..... 2 eurá b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ..... 5 eur c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku ..... 2 eurá v cudzom jazyku ..... 3 eurá d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ..... 9,50 eura e) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 5 eur f) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 30 eur g) Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50 eur h) Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50 eur i) Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán jedným rozhodnutím 100 eur j) Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike 10 eur k) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky ..... 250 eur l) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky ..... 250 eur m) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka v slovenskom jazyku ..... 5 eur v cudzom jazyku ..... 8 eur n) vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom ..... 4 eurá o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov8c) za každé aj začaté dve strany 0,50 eura. Oslobodenie Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov. Poznámky1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 1
Položka 2
Položka 3
Položka 4
Položka 5
Položka 5a
Položka 6
Položka 6a
Položka 8
Položka 9
Položka 10
Položka 11
Položka 11a
Položka 12
Položka 13
Položka 13a
Položka 15
II. ČASŤ
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................................... 2 eurá
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 eur b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 eur c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 eur d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) 70 eur e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 eur f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 eur g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 eur h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16) 200 eur Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich. Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Položka 16
Položka 17
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ........10 eur
Položka 18
Položka 19
Položka 20
Položka 21
Položka 22
Položka 22a
Položka 23
Položka 24
Položka 26
Položka 27
Položka 28
Položka 30
Položka 31
Položka 32
Položka 33
Položka 34
Položka 34a
Položka 35
Položka 36
a) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky ..... 20 eur b) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu ..... 5 eur c) predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok ..... 10 eur
Zápis
III. ČASŤ
Vydanie rybárskeho lístka a) týždenný ..... 1,50 eura b) mesačný ..... 3 eurá c) ročný ..... 7 eur d) trojročný ..... 17 eur Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ..... 200 eur b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ..... 100 eur c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu 1. fyzická osoba ..... 100 eur 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 250 eur OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.

Položka 38
Položka 39
Položka 40
Položka 41
Položka 42
Položka 42a
Položka 43
Položka 44
Položka 45
Položka 46
Položka 47
Položka 48
Položka 49
Položka 49a
Položka 50
Položka 51
Položka 52
IV. ČASŤ
Vydanie záväzného posudku17a) ........................................................................................... 33 eur

Položka 56
V. ČASŤ
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 1. pre fyzickú osobu ..... 40 eur 2. pre právnickú osobu ..... 100 eur b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ..... 20 eur Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok. Poznámky1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) a) na stavby na bývanie 1. na stavbu rodinného domu ..... 50 eur 2. na stavbu bytového domu ..... 200 eur b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2..... 25 eur 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 35 eur 2. bytových domov ..... 100 eur d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur 4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 30 eur e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 50 eur 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 50 eur 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 50 eur 4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 50 eur 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 50 eur f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ..... 20 eur g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane ..... 100 eur nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 200 eur nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 400 eur nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 600 eur nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 800 eur nad 10 000 000 eur ..... 1 000 eur h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ..... 50 eur i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .......... 60 eur j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur Oslobodenie 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Poznámky 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]. 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 59
Položka 60
Položka 60a
Položka 61
Položka 62
Položka 62a
Položka 62b
VI. ČASŤ
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu ..... 6,50 eura Splnomocnenie Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka. Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.
a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a)......... 3 eurá b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a) 0,50 eura

Položka 63
Položka 63a
Položka 64
Oslobodenie: 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.
Položka 65
a)
Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov............. suma vypočítaná podľa vzorca, najmenej 33 eur
Tabuľka č. 1Výkon motora v kW Sadzba poplatku v eurách nad do 80 vrátane 33 80 86 vrátane 90 86 92 vrátane 110 92 98 vrátane 150 98 104 vrátane 210 104 110 vrátane 260 110 121 vrátane 360 121 132 vrátane 530 132 143 vrátane 700 143 154 vrátane 870 154 165 vrátane 1 100 165 176 vrátane 1 250 176 202 vrátane 1 900 202 228 vrátane 2 300 228 254 vrátane 2 700 254 a viac 3 900

RP = Pkw x RV1-n kde: RP – výška poplatku, Pkw – sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1, RV1-n – koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla, ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 2.
b)
Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.......................................................... 33 eur

c)
Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.........................................................33 eur

d)
Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla,20aa) zástupca výrobcu vozidla,20ab) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla........................................................... 33 eur

Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.
Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla.

3.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri zápise držiteľa podľa prvej vety je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

4.
Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu,20ad) na ktorého základe sa vypočíta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako je uvedený v tabuľke č. 2 zodpovedajúci veku vozidla odo dňa prvej evidencie vozidla. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto položky.

5.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla,20ae) hybridného elektrického vozidla,20af) motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG),20ag) motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG)20ag) a motorového vozidla na vodíkový pohon.20ah)

6.
Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.

Položka 66
Položka 67
Položka 68
Položka 68a
Položka 69a
Položka 69b
Položka 70
Položka 71
Položka 72
Položka 72a
Položka 73
Položka 73a
Položka 74
Položka 75
Položka 76
Položka 77
Položka 77a
Položka 77b
Položka 78
Položka 78a
Položka 78b
Položka 79
Položka 80
Položka 80a
Položka 81
Položka 82
Položka 83
Položka 84
Položka 85
Položka 85a
Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta25aaa) ........... 200 000 eur.
Položka 86
Položka 87
Položka 88
Položka 89
Položka 90
Položka 91
Položka 91a
Položka 91b
Položka 91c
Položka 91d
Položka 92
Položka 93
Položka 94
Položka 95
Položka 96
Položka 97
Položka 98
a) Vydanie dočasného registračného listu ............................................................ 140 eur b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list ............................................. 250 eur c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď ......... 140 eur d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny .................................................................. 140 eur PoznámkyPoplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
VII. ČASŤ
Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26) a) o prístupe alebo prepojení, o prístupe k existujúcej fyzickej infraštruktúre a o koordinácii výstavby 1 659,50 eura b) o spoločnom umiestnení a používaní zariadení, o poskytovaní informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry, o poskytovaní informácií o plánovaných stavbách a o prístupe k fyzickej infraštruktúre v budove 829,50 eura c) okrem sporov podľa písm. a) a b) 331,50 eura
a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27)..... 49,50 eura b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a)..... 16,50 eura Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.

Položka 99
Položka 100
Položka 101
Položka 102
Položka 103
Položka 104
VIII. ČASŤ
Žiadosť a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne32) ..... 165,50 eura b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 33 eur c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 33 eur d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 16,50 eura e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní ..... 66 eur
Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí a) fyzická osoba ..... 16,50 eura b) právnická osoba ..... 33 eur

Položka 133
Položka 134
Položka 138
Položka 140
Položka 141
Položka 142
Položka 143
Položka 144
Položka 146
Položka 147a
Položka 148
Poznámky
1.
Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

2.
Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

3.
Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.4)

Položka 149
Položka 149a
Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov ..... 20 eur, b) účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení 1. súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ..... 99,50 eura, 2. výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 567/2008 Z. z. ..... 16,50 eura, 3. účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a výsledok hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..... 10 eur, 4. účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. a účtovnú závierku neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ..... 10 eur, 5. webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ..... 10 eur, c) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ..... 3,50 eura, d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra a ich pobočiek ..... 20 eur, 2. prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra alebo ich pobočiek ..... 166 eur, 3. zmeny v údajoch podľa prvého bodu ..... 10 eur, 4. zmeny v údajoch podľa druhého bodu ..... 16,50 eura, e) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ..... 3,50 eura, f) rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala a ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti ..... 66,50 eura, g) iné údaje ..... 20 eur, h) oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..... 3,50 eura. Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené údaje zverejňované v Obchodnom vestníku registrovými úradmi,36)konkurznými správcami, súdnymi exekútormi, dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska a údaje zverejňované podľa § 218a ods. 6 a § 218o ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka.
Položka 150
Položka 150a
Položka 151
Položka 152
Položka 153
Položka 153a
Položka 154
X. ČASŤ
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p) 1. fyzická osoba ..... 10 eur 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..... 100 eur Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy. 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny. 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p) 1. fyzická osoba ..... 10 eur 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..... 100 eur Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním. 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37) 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

Položka 160
Položka 161
Položka 161a
Položka 161b
Položka 161c
Položka 161d
Položka 161e
Položka 162
Položka 163
Položka 164
Položka 165
Položka 167
Položka 168
Položka 169
Položka 170
Položka 170a
Žiadosť o povolenie
a)
dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

1.
fyzickej osobe ...........................................................................................................10 eur

2.
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ............................................. 50 eur

b)
trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

1.
fyzickej osobe .......................................................................................................... 20 eur

2.
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ........................................... 100 eur

Oslobodenie Správny orgán môže od poplatku podľa tejto položky oslobodiť fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberateľa starobného dôchodku, poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.
Položka 171
Položka 171a
Položka 171b
Položka 171c
Položka 171d
Položka 171e
Položka 171f
Položka 171l
Položka 171 m
Položka 171n
Položka 171o
Položka 171p
XI. ČASŤ
Vydanie rozhodnutia o a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia ..... 16,50 eura b) zrušení chráneného ložiskového územia ..... 16,50 eura c) vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním na uskladňovanie plynov a kvapalín ..... 1 000 eur Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak výhradné ložisko je výsledkom geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a vzťahuje sa na neho § 10 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb.o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov a kvapalín .................................................................... 2 000 eur

Položka 172
Položka 172a
Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) .......................... 15 eur
Položka 172b
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) .......................... 35 eur
Položka 172c
Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n).......................... 15 eur
Položka 172d
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ......................... 35 eur
Položka 172e
Položka 173
Položka 174
Položka 175
Položka 176
Položka 177
Položka 178
Položka 180
Položka 181
Položka 182
Položka 183
Položka 184
Položka 185
Položka 186
Položka 187
Položka 188
Položka 189
Položka 190
Položka 191
Položka 192
Položka 193
Položka 194
Položka 194a
Položka 194b
Položka 194c
Položka 194d
Položka 194e
Položka 194f
Položka 194g
Položka 194h
Položka 194i
Položka 194j
Položka 194k
Položka 194l
Položka 194m
XIII. ČASŤ
a) Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení42) 995,50 eura b) Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby42) 82,50 eura c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce42) 82,50 eura d) Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika42) 33 eur e) Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu42a) 5 eur f) Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu42a) 20 eur g) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie42b) ..... 16,50 eur h) Rozšírenie oprávnenia podľa písmena c) ..... 33 eur i) Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu podľa písmen a) až e) ..... 5 eur j) Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c) s aktualizovanými údajmi 42c) ..... 10 eur Poznámka Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc sa poplatok podľa písmena j) nevyberie.
a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur, najviac 995,50 eura b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur, ak ide o 1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 995,50 eura 2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 265,50 eura 3. osobné lanové dráhy najviac 16 596,50 eura 4. tlakové zariadenia najviac 265,50 eura 5. plynové zariadenia najviac 265,50 eura c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur, ak ide o 1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 663,50 eura 2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 82,50 eura 3. osobné lanové dráhy najviac 331,50 eura 4. tlakové zariadenia najviac 215,50 eura 5. plynové zariadenia najviac 165,50 eura d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus 39,50 eura e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie 1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia 33 eur 2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením 16,50 eura Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad.2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

Položka 202
Položka 203
Položka 204
Položka 205
Položka 206
Položka 207
Položka 208
Položka 209
XIV. ČASŤ
Oznámenie koncentrácie.................................................................................................................. 5 000 eur. Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50 % poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu, že dôvod na konanie nebol daný.

Položka 212
XV. ČASŤ
a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov..... 12 eur b) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky a zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov ......... 2 eurá c) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin ................. 30 eur Poznámka Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.

Položka 213
XVI. ČASŤ
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov zo spisov alebo úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu...................................................................................... 4 eurá b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu................................................................................ 50 eur
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o a) pokračovanie v konaní....................................................................................................... 66 eur b) uvedenie do predošlého stavu........................................................................................... 166 eur c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty............................................................................. 20 eur d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie........................................... 20 eur

Položka 214
Položka 215
PATENTY

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Poznámky
1.
Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak v konaní o patentovej prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu podľa medzinárodnej zmluvy,48) alebo bola vykonaná rešerš v prioritnej lehote.

2.
Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.

Položka 216a
Položka 220
ÚŽITKOVÉ VZORY

Položka 221
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.
Poznámka
Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
DIZAJNY

Položka 224
Položka 226
TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

Položka 227
Položka 228
OCHRANNÉ ZNÁMKY

Položka 229
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.
Položka 231
Položka 232
OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV
XVII. ČASŤ
Prihláška na registráciu opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ podľa osobitného predpisu47aa) ....... 33 eur
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla podľa osobitného predpisu47aa) ...................... 33 eur, b) schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla podľa osobitného predpisu47aa) .................. 16,50 eur. Poznámka Poplatok podľa tejto položky vyberá Slovenský metrologický ústav.

Položka 236
Položka 237
a) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa osobitného predpisu47ac) 1 000 eur b) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody výlučne dokumenty podľa osobitného predpisu47ad) 5 000 eur c) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu47ae) 330 eur d) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu47af) 33 eur e) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu47ag) 330 eur
Položka 239
XVIII. ČASŤ
a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) 60 eur, b) žiadosť o udelenie schengenského víza dieťaťa vo veku od 6 rokov do 12 rokov 35 eur, c) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme Slovenskej republiky alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena d) 33 eur, d) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 9,50 eur, e) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané 30 eur. Oslobodenie: 1. Od poplatku podľa písmen a) a b) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b) 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c) 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu. 4. Od poplatku podľa písmena e) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru Policajného zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Splnomocnenie: 1. Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b) 2. Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov. 3. Správny orgán môže podľa osobitného predpisu zaokrúhliť poplatok.16b) 4. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b) 5. Správny orgán vráti poplatok podľa písmena e), ak sa odvolaniu vyhovie. 6. Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky je možno platiť aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného podľa osobitného predpisu.16b)
Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej ............... 10 eur

SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI
1.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.

2.
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

3.
Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Položka 240
Položka 241
Položka 242
Položka 243
Položka 244
Položka 245
Položka 246
Položka 247
Položka 248
Položka 249
Položka 250
Položka 251
Položka 252
Položka 254
Položka 255
Položka 256
Položka 257
Položka 258
Položka 259
Položka 259a
Položka 260
Položka 261
Položka 262
Položka 263
Položka 264
Položka 265
XX. ČASŤ
a) Udelenie kvalifikovaného štatútu 665 eur b) Certifikácia 332 eur

Položka 268
XXI. ČASŤ
a) Registrácia poštového podniku...... 100,– eur b) Zmena registrovaných údajov poštového podniku...... 33,– eur
a) Udelenie poštovej licencie........... 33 193,50 eura b) Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby......... 165,50 eura

Položka 269
Položka 270
XXII. ČASŤ
Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajeniaa) Vyhradené ..... 200 eur b) Dôverné ..... 500 eur c) Tajné ..... 1 000 eur d) Prísne tajné ..... 1 500 eur
Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku ..... 50 eur

Položka 271
Položka 272
XXIII. ČASŤ
Osobitná registrácia informačného systému alebo jej zmena ..... 50,- eur Poznámka: Poplatok podľa tejto položky vyberá Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Položka 273
XXIV. ČASŤ
a) Zrušenie deaktivácie elektronickej schránky ................... 10 eur b) Druhé a ďalšie vydanie alternatívneho autentifikátora ............. 20 eur
a) Poskytnutie asistovanej služby za vyhotovenie výpisu z registra trestov, odpisu registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov............................................ 2 eurá b) Poskytnutie asistovanej služby pri vyhotovení a vydaní výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku v listinnej podobe podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov............................................................ 4,50 eur c) Poskytnutie asistovanej služby pri vydaní výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov................................................. 4 eurá d) Poskytnutie asistovanej služby pri iných úkonoch, ako sú uvedené v písmenách a) až c), integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov ..................................... 50 % zo sadzby poplatku príslušnej položky sadzobníka správnych poplatkov alebo sadzobníka súdnych poplatkov, najviac 70 eur. e) Poskytnutie zaručenej konverzie podľa § 39 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky: 1. za vytvorenie osvedčovacej doložky .... 1 euro 2. za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A4 .... 0,5 eura 3. za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A3 .... 1 euro 4. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 ...... 1 euro 5. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 ...... 2 eurá 6. za zaručenú konverziu jedného elektronického dokumentu podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona .... 0,5 eura 7. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 .... 5 eur 8. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 ... 10 eur 9. za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého dokumentu obsahujúcu konverziu informačného obsahu podľa § 2 písm. g) zákona .... 0,5 eura Poznámka1. Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.2. Súčasťou poplatku podľa písmena e) sú aj hotové výdavky na spotrebný materiál.

Položka 274
Položka 275
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.