Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 17.07.1995
Účinnosť od: 01.09.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST176JUD24DS243EUPP1ČL1

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 145/1995 s účinnosťou od 01.09.2022 na základe 249/2022


Nový paragraf
§ 19s
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022


Z úkonov a konaní začatých do 31. augusta 2022 sa platia poplatky podľa predpisov účinných do 31. augusta 2022, i keď sa stanú splatnými po 30. auguste 2022.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]36n)  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.


PREHĽAD

Časť Položka I. Všeobecná správa 1 až 15 II. Vnútorná správa 16 až 36 III. Pôdohospodárstvo 37 až 52 IV. Veterinárna správa 53 až 58 V. Stavebná správa 59 až 62 VI. Doprava 63 až 98 VII. Telekomunikácie 99 až 123 VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154 IX. Colníctvo 155 až 159 X. Životné prostredie 160 až 171 XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia 172 až 194 XII. Jadrová bezpečnosť 195 až 201 XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 202 až 209 XIV. Hospodárska súťaž 210 až 212 XV. Puncovníctvo 213 XVI. Priemyselné práva 214 až 235 XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia 236 až 239 XVIII. Konzulárne poplatky 240 až 265 XIX. Štatistika 266 až 267 XX. Dôveryhodné služby 268 XXI. Poštová činnosť 269 až 270 XXII. Ochrana utajovaných skutočností 271 a 272 XXIII. Ochrana osobných údajov 273 XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky 274 XXV. Kybernetická bezpečnosť 276

sadzobníka správnych poplatkov
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
I. ČASŤ

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu ..... 2 eurá b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ..... 5 eur c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku ..... 2 eurá v cudzom jazyku ..... 3 eurá d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ..... 9,50 eura e) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 5 eur f) Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 30 eur g) Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50 eur h) Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50 eur i) Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán jedným rozhodnutím 100 eur j) Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike 10 eur k) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky ..... 250 eur l) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky ..... 250 eur m) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka v slovenskom jazyku ..... 5 eur v cudzom jazyku ..... 8 eur n) vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom ..... 4 eurá o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov8c) za každé aj začaté dve strany 0,50 eura p) Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu 5 eur. Oslobodenie Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov. Poznámky1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.3. Poplatok podľa písmena p) tejto položky sa vyberá podľa čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú.v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).

Položka 1
Položka 2
Položka 3
Položka 4
Položka 5
Položka 5a
Položka 6
Položka 6a
Položka 8
Položka 9
Položka 10
Položka 11
Položka 12
Žiadosť o
a)
zápis do zoznamu periodických publikácií13) 5 eur

b)
zmenu zápisu v zozname periodických publikácií13) 5 eur

a)
Autorizácia vysielania14)

1.
žiadosť o autorizáciu vysielania 150 až 660 eur

2.
žiadosť o zmenu autorizácie vysielania 30 až 160 eur

b)
Autorizácia poskytovania14a)

1.
žiadosť o autorizáciu poskytovania 260 eur

2.
žiadosť o zmenu autorizácie poskytovania 30 až 160 eur

c)
Registrácia retransmisie14b)

1.
žiadosť o registráciu retransmisie 150 až 660 eur

2.
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 30 až 160 eur

d)
Licencia14c)

1.
žiadosť o udelenie alebo rozšírenie licencie 260 eur

2.
žiadosť o predĺženie licencie 30 až 160 eur

3.
žiadosť o zmenu licencie 30 až 160 eur

4.
žiadosť o krátkodobú licenciu 30 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená žiadosť o zmenu, ktorou sa vykonáva zmena v identifikačných údajoch žiadateľa, v údajoch o osobách, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod alebo ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach žiadateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánoch alebo osobách s hlasovacím právom v riadiacom orgáne žiadateľa.
Splnomocnenie
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa tejto položky určí príslušný správny orgán.
Položka 15
II. ČASŤ

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 eur b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 eur c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 eur d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) 70 eur e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 eur f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 eur g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 eur h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16) 200 eur Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich. Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Položka 16
Položka 17
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ........10 eur
Položka 18
Položka 19
Položka 20
Položka 21
Položka 22
Položka 22a
a)
Vydanie občianskeho preukazu .............................................................................. 4,50 eura

b)
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov .............................................................. 9 eur

c)
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ...................................................................... 16,50 eura

d)
Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel .............................................................................................. 3 eurá

Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

3.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.

4.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony.

5.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje.

6.
Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

7.
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu straty alebo odcudzenia po uplynutí platnosti občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.

8.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

Splnomocnenie
1.
Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu s platnosťou na menej ako 10 rokov z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

2.
Správny orgán vyberie okrem poplatku podľa písmen a) až d) tejto položky poplatok vo výške 20 eur za urýchlené vydanie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní na žiadosť občana.

Položka 23
Položka 24
Položka 26
Položka 27
Položka 28
Položka 30
a)
Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu.................................................................. 30 eur

b)
Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo

1.
prvá skúška.......................................................................................................50 eur

2.
opakovaná skúška.............................................................................................30 eur

c)
Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu................................................................20 eur

d)
Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu........................................................30 eur

e)
Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu........................................................20 eur

f)
Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu.......................................4 eurá

g)
Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie.........................................................................400 eur

h)
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice........................................400 eur.

Oslobodenie
1.
Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušník ozbrojeného zboru Slovenskej republiky, ozbrojený príslušník finančnej správy a príslušník Slovenskej informačnej služby.

2.
Od poplatkov podľa písmen d), e), g) a h) tejto položky je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva nový zbrojný preukaz, európsky zbrojný pas, zbrojná licencia alebo povolenie na prevádzkovanie strelnice ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak v ňom bola zistená chyba zapríčinená výrobcom alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.

3.
Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodený športový reprezentant podľa § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene doplnení niektorých zákonov v športovej streľbe, ak ide o zbraň používanú len na športové účely.

4.
Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak bola v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

5.
Od poplatku podľa písmena g) tejto položky je oslobodené múzeum alebo galéria zriadená podľa § 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Poznámka
Poplatky podľa písmen a) až f) tejto položky znížené o 50 % sa vyberajú od osoby, ktorá vykonáva funkciu
a)
člena stráže prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

b)
člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov,

c)
člena vodnej stráže podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

d)
člena lesnej stráže podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,

e)
člena poľovníckej stráže podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Položka 31
a)
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť..............20 eur

b)
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo.....................................................................................................................20 eur

c)
Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a streliva podľa § 58 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadosť o vykonanie kriminalisticko-expertízneho skúmania zbrane pred vykonaním úpravy zbrane podľa § 28 ods. 1 písm. h) a § 35 ods. 1 písm. p) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov....................................................................................................................30 eur

d)
Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom.....................40 eur

e)
Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A

1.
za každú zakázanú zbraň, každý zakázaný doplnok zbrane alebo za každú žiadosť o zakázané strelivo okrem žiadosti podľa druhého bodu......................................20 eur

2.
držiteľa zbrojnej licencie skupiny A....................................................................100 eur

f)
Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou.............................................................................20 eur

g)
Žiadosť o zaevidovanie každej zbrane alebo hlavnej časti zbrane...................................6 eur

h)
Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 14 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.....................................................................................................................6 eur

i)
Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti a bezúhonnosti podľa § 19 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely nadobúdania zbraní a streliva v cudzine ......................................................................................................... 20 eur.

Oslobodenie
1.
Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušník ozbrojeného zboru Slovenskej republiky, ozbrojený príslušník finančnej správy a príslušník Slovenskej informačnej služby.

2.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva povolenie, zbrojný sprievodný list, výnimka na zbraň kategórie A, preukaz zbrane alebo posúdenie spoľahlivosti a bezúhonnosti ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak v ňom bola zistená chyba zapríčinená výrobcom alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.

3.
Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak bola v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

4.
Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodená osoba, ktorá sa zúčastní na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene doplnení niektorých zákonov v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.

5.
Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodené múzeum alebo galéria zriadená podľa § 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Poznámky
1.
Poplatky podľa písmen a) až c) a g) tejto položky znížené o 50 % sa vyberajú od osoby, ktorá vykonáva funkciu

a)
člena stráže prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

b)
člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov,

c)
člena vodnej stráže podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

d)
člena lesnej stráže podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,

e)
člena poľovníckej stráže podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.
Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.

Položka 32
a)
Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej za každý aj začatý rok....................................................................................................................20 eur

b)
Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva..........................................200 eur

Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušník ozbrojeného zboru Slovenskej republiky, ozbrojený príslušník finančnej správy a príslušník Slovenskej informačnej služby.

2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak bola v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

3.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená úschova po úmrtí držiteľa do siedmich dní od ukončenia dedičského konania a úschova odňatej, zaistenej, nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane, jej hlavnej časti alebo streliva.

Poznámka
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojeným zborom Slovenskej republiky, múzeom, ktoré zbrane vystavuje v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.
Položka 34
Položka 34a
Položka 35

a) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky ..... 20 eur b) verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu ..... 5 eur c) predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok ..... 10 eur
Zápis
III. ČASŤ

a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ..... 200 eur b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ..... 100 eur c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu 1. fyzická osoba ..... 100 eur 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 250 eur OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.

Položka 38
Položka 39
Položka 40
Položka 41
Položka 41a
Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti
1.
obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodára za každých, aj začatých päť strán .................................................................................................10 eur

2.
vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán ...........................................................................................................................10 eur

3.
fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej v prvom bode a druhom bode za každých, aj začatých päť strán .....................20 eur.

Položka 42
Položka 42a
Položka 43
Položka 44
Položka 45
Položka 46
Položka 47
Položka 48
Položka 49a
Položka 52
IV. ČASŤ

Vydanie záväzného posudku17a) ........................................................................................... 33 eur

Položka 56
V. ČASŤ

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) a) na stavby na bývanie 1. na stavbu rodinného domu ..... 50 eur 2. na stavbu bytového domu ..... 200 eur b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2..... 25 eur 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 35 eur 2. bytových domov ..... 100 eur d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur 4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 30 eur e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 50 eur 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 50 eur 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 50 eur 4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 50 eur 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 50 eur f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ..... 20 eur g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane ..... 100 eur nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 200 eur nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 400 eur nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 600 eur nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 800 eur nad 10 000 000 eur ..... 1 000 eur h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ..... 50 eur i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .......... 60 eur j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ........... 150 eur Oslobodenie 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Poznámky 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]. 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 59
Položka 60
Položka 60a
Položka 61
Položka 62
Položka 62a
Položka 62b
VI. ČASŤ

a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a)......... 3 eurá b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a) 0,50 eura

Položka 63
Položka 63a
Položka 64
Oslobodenie: 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.
Položka 65
a)
Tabuľka č. 1
Výkon motora v kW Sadzba poplatku v eurách nad do 80 vrátane 33 80 86 vrátane 90 86 92 vrátane 110 92 98 vrátane 150 98 104 vrátane 210 104 110 vrátane 260 110 121 vrátane 360 121 132 vrátane 530 132 143 vrátane 700 143 154 vrátane 870 154 165 vrátane 1 100 165 176 vrátane 1 250 176 202 vrátane 1 900 202 228 vrátane 2 300 228 254 vrátane 2 700 254 a viac 3 900

RP = Pkw x RV1-n kde: RP – výška poplatku, Pkw – sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1, RV1-n – koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla, ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 2.
b)
Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.......................................................... 33 eur

c)
Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.........................................................33 eur

d)
Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla,20aa) zástupca výrobcu vozidla,20ab) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla........................................................... 33 eur

Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 43 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 % pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.
Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla.

3.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.

4.
Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu,20ad) na ktorého základe sa vypočíta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako je uvedený v tabuľke č. 2 zodpovedajúci veku vozidla odo dňa prvej evidencie vozidla. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto položky.

5.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorového vozidla na vodíkový pohon.

6.
Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.

Položka 66
Položka 67
Podanie návrhu o
a)
udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla

1.
pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

2.
pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 300 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 200 eur

b)
udelenie viacstupňového typového schválenia EÚ celého vozidla

1.
pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 200 eur

.
pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................... 150 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 100 eur

c)
udelenie predbežného typového schválenia EÚ celého vozidla

1.
pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 600 eur

2.
pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 500 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 400 eur

d)
udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla vyrábaného v malej sérií

1.
pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

2.
pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ......................................................... 300 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................... 200 eur

e)
rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa písmen a), c) a d)

1.
pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............. 200 eur

2.
pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ....................................................... 150 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................. 100 eur

f)
rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa písmena b)

1.
pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............ 100 eur

2.
pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................ 75 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................. 50 eur

g)
udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

1.
pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 150 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 200 eur

h)
udelenie viacstupňového vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

1.
pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 100 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 150 eur

i)
udelenie predbežného vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

1.
pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 300 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 400 eur

j)
udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla vyrábaného v malej sérií

1.
pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS ..................................................... 150 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................. 200 eur

k)
rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla podľa písmen g) až j) ............................................................................... 50 eur

l)
udelenie typového schválenia EÚ vozidla podľa regulačného aktu ......... 200 eur

m)
udelenie typového schválenia EÚ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného aktu .............. 150 eur

n)
rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ podľa regulačného aktu

1.
podľa písmena l) ............................................................................... 100 eur

2.
podľa písmena m) ............................................................................... 75 eur

o)
vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ................................................... 100 eur

p)
rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti v udelenom vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa písmena o) ...................................................................................... 50 eur

q)
udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov ................................................................ 300 eur

r)
rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení EÚ spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov podľa písmena q) ...................................................... 200 eur

s)
uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla ...................... .......... 100 eur

t)
uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla ............... 50 eur

u)
zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie EÚ pri použití nových technológií alebo koncepcií nezlučiteľných s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi .................................................................... 200 eur

v)
povolenie hromadnej prestavby typu vozidla ......................................... 50 eur

w)
schválenie hromadnej prestavby typu vozidla

1.
montážou plynového zariadenia ....................................................... 20 eur

2.
pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ........... 10 eur

3.
inou prestavbou ako v prvom a druhom bode ................................. 200 eur

x)
rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby typu vozidla

1.
montážou plynového zariadenia ........................................................ 20 eur

2.
pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ............ 10 eur

3.
inou prestavbou ako v prvom a druhom bode .................................... 50 eur

y)
povolenie skúšobnej prevádzky vozidla inej ako v písmene z) .............. 100 eur

z)
povolenie skúšobnej prevádzky vozidla, ak sa skúšobná prevádzka vozidla vykonáva v rámci výskumu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a typový schvaľovací orgán má záujem o výsledky tohto výskumu z dôvodu zmeny technických požiadaviek ...................... 10 eur.

Splnomocnenie
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena v) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.
Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 68
Podanie návrhu o
a)
vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla

1.
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 100 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 200 eur

b)
jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla

1.
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 200 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 400 eur

c)
vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou ................................................................. 20 eur

d)
vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

1.
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 20 eur

2.
pre kategórie vozidiel M2, M3 ...................................................... 100 eur

3.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ............... 50 eur

e)
vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ..................................................... 50 eur

f)
uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla .................... 100 eur

g)
jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla

1.
pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 500 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 300 eur

h)
vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

1.
pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 300 eur

2.
pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 150 eur

i)
opätovné schválenie jednotlivého vozidla ............................................. 20 eur

j)
dodatočné schválenie jednotlivého vozidla .......................................... 100 eur

k)
povolenie prestavby jednotlivého vozidla .............................................. 20 eur

l)
schválenie prestavby jednotlivého vozidla

1.
montážou plynového zariadenia alebo demontážou plynového zariadenia .................................................... 20 eur

2.
pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 100 eur

3.
pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode ............................. 300 eur

m)
zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu ..................... 20 eur

n)
zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora ........................................... 10 eur

o)
zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle ................. 10 eur

p)
vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla z dôvodu zápisu vykonanej hromadnej prestavby na vozidle .............................................. 10 eur

q)
vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla na schvaľovací orgán ............................ 10 eur

r)
vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického osvedčenia vozidla alebo vydanie technického osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla ................................ 10 eur

s)
dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla .................................................................................................... 10 eur

t)
povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l) pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona20a) ..................................................................... 2 eurá

u)
povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku ................................................... 10 eur

Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo dovezené vozidlo v zahraničí evidované na svoje meno v rámci zastupiteľských úradov, diplomati, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia.

2.
Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná iná technická zmena na vozidle, ak ide o opravu nesprávnych technických údajov a táto chyba bola zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

3.
Od poplatku podľa písmena r) tejto položky je oslobodená výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II pre vozidlo kategórie L1e.

Splnomocnenie
1.
Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2, aj ak osobitný predpis ustanovuje niektoré prílohy návrhu výlučne v listinnej podobe, napríklad predloženia osvedčenia o zhode COC alebo dokladov vozidla.

2.
Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena k) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

3.
Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen d), f) až h), ak poplatník (účastník konania) pri doručení návrhu žiada rozhodnúť urýchlene do piatich pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Trojnásobok poplatku podľa písmen d), f) až h) za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň podania návrhu. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o návrhu nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.

Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov a v prípade písmena s) aj vydanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.

2.
Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.

Položka 68a
a)
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu ........................................ 6 eur

b)
Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch ............................................ 6 eur

c)
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu .......... 30 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časti II vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.
Položka 69a
Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie už stratilo platnosť (vozidlá ukončenej série), a to za každé povolené vozidlo
a)
kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa ............................................. 25 eur

b)
ostatných kategórií iných, ako sú uvedené v písmene a) ...................... 50 eur

Položka 69b
Položka 70
Položka 71
Položka 72
Podanie návrhu o
a)
udelenie osvedčenia výrobcu .............................................................. 20 eur

b)
udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu ............................................... 30 eur

c)
zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti ............................................................................................... 20 eur

d)
zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti ................................................................................................ 30 eur

Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 72a
Podanie návrhu o
a)
udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania ................... 200 eur

b)
zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania ..................... 100 eur

c)
oznámenie technickej služby overovania v orgánoch Európskej únie .............................................................................. 300 eur

d)
doplnenie oznámenia technickej služby overovania v orgánoch Európskej únie .............................................................................. 150 eur

e)
oznámenie technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. 200 eur

f)
doplnenie oznámenia technickej služby overovania v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. 100 eur

g)
udelenie poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR ... 200 eur

h)
zmenu v poverení na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR .... 100 eur

Poznámky
1.
Poplatok podľa písmen a), b), g) a h) tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 73
Podanie návrhu o
a)
dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z cestnej premávky

1.
v lehote do päť rokov ........................................................................ 5 eur

2.
v lehote nad päť rokov ..................................................................... 50 eur

b)
opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla ................................................ 5 eur

c)
pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN ..................... 20 eur

d)
povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá ................... 20 eur

e)
vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí .............................................................................. 10 eur

f)
vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý sa žiada ................................................................................... 10 eur

Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2.
Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla sa poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum začiatku predchádzajúceho dočasného vyradenia vozidla.

Položka 73a
Položka 74
Položka 75
Položka 76
Položka 77
Položka 77a
Položka 77b
Položka 78
Podanie návrhu o
a)
povolenie na zriadenie

1.
stanice technickej kontroly

1a.
na základe povolenia na zriadenie stanice technickej kontrolynad rámec existujúcej siete ........................................................ 600 eur

1b.
v iných prípadoch ako v bode 1a. ........................................ 9 600 eur

2.
pracoviska emisnej kontroly ......................................................... 600 eur

3.
pracoviska kontroly originality ..................................................... 600 eur

b)
udelenie oprávnenia

1.
na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 600 eur

2.
na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 600 eur

3.
na vykonávanie kontroly originality ............................................. 600 eur

4.
na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

c)
zmenu rozsahu udeleného oprávnenia

1.
na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 300 eur

2.
na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 300 eur

3.
na vykonávanie kontroly originality ............................................. 300 eur

4.
na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

d)
zmenu udeleného oprávnenia inú ako podľa písmena c) ................. 20 eur

e)
povolenie na zriadenie

1.
stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete ...................................................................... 9 000 eur

2.
pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete ....................................................................... 1 000 eur

3.
pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete ...................................................................... 1 000 eur

Poznámky
1.
Ak sa jedným návrhom podľa tejto položky požaduje viac povolení, oprávnení alebo zmien, poplatky sa sčítavajú.

2.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

3.
Ak sa povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa písmena e) prvého bodu tejto položky vydáva na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného povolenia pre existujúcu stanicu technickej kontroly, poplatok podľa tejto položky sa nevyberie.

Položka 78a
Podanie
a)
prihlášky o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia

1.
technika technickej kontroly ......................................................... 100 eur

2.
technika emisnej kontroly ............................................................. 100 eur

3.
technika kontroly originality ......................................................... 100 eur

4.
technika montáže plynových zariadení ........................................... 50 eur

b)
návrhu o vydanie osvedčenia

1.
technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

2.
technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

3.
technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

4.
technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

c)
návrhu na zmenu rozsahu osvedčenia

1.
technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

2.
technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

3.
technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

4.
technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

d)
návrhu na inú zmenu ako podľa písmena c) vydaného osvedčenia

1.
technika technickej kontroly ......................................................... 25 eur

2.
technika emisnej kontroly ............................................................. 25 eur

3.
technika kontroly originality ......................................................... 25 eur

4.
technika montáže plynových zariadení ..........................................10 eur

Splnomocnenie
Pri podaní návrhu na opakovanú skúšku podľa písmen a) sa vyberie poplatok
a)
v sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v plnom rozsahu alebo

b)
v 50 % sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v čiastočnom rozsahu.

Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 78b
Podanie návrhu o
a)
schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality .......................... 100 eur

b)
zmenu alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení zariadenia používaného pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality ......................................... 100 eur

c)
udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ........................... 100 eur

d)
zmenu osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ........................... 100 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v prípade ukončenia výroby zariadenia upustiť od vybratia poplatku podľa písmena a) alebo b).
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 79
Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych ciest pri nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave
a)
za každú jednotlivú dopravu

1.
nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky, najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky vrátane nákladu .............................................................................. 60 eur

2.
nadmerná doprava

2a.
pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti, ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je do 40 vrátane............................................................................. 150 eur nad 40 do 60 vrátane................................................................. 250 eur nad 60 do 120 vrátane................................................................ 350 eur nad 120 ..................................................................................... 700 eur

2b.
pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je do 10 vrátane ............................................................................ 100 eur nad 10 do 11,50 vrátane ........................................................... 150 eur nad 11,50 do 12,50 vrátane....................................................... 200 eur nad 12,50 .................................................................................. 500 eur

b)
za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

c)
za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

d)
za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1.
za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1a.
neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu ........................................................... 100 eur

1b.
prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu ........................................................... 200 eur

2.
za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov

2a.
pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 500 eur

2b.
pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................ 1 000 eur

3.
za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

3a.
pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 1 000 eur

3b.
pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................... 2 000 eur

Splnomocnenie
1.
Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2.
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadrozmernú dopravu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

3.
Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú dopravu, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa čiastkové sadzby podľa písmena a) bodov 2a. a 2b. posudzujú jednotlivo podľa toho, o aké percentuálne preťaženie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu alebo nápravového zaťaženia ide

3a.
pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie (vyjadrené v %) je do 10 % vrátane ........... päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a, nad 10 % ................ desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a,

3b.
pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je do 10 % vrátane ........... päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b, nad 10 % ..................... desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b. Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti Poznámky sa určí ako súčet čiastkových sadzieb bodov 3a. a 3b.

4.
Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky
1.
Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

2.
Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti.

3.
Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

4.
Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov trasy.

5.
Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v písmene a) bode 1.

6.
Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

7.
Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8.
Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9.
Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

10.
Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.

11.
Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

12.
Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

13.
Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, taká doprava sa posudzuje ako doprava bez povolenia na zvláštne užívanie.

14.
Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena d) bez povolenia na zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene a).

Položka 80a
Položka 81
Položka 82
Položka 83
Položka 84
Položka 85
Položka 85a
Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta25aaa) ........... 10 000 eur.
Položka 86
Položka 87
Položka 88
Položka 89
Položka 90
Položka 91
Položka 91a
Položka 91b
Položka 91c
Položka 91d
Položka 92
a)
Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ...........150 eur

b)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu .............................................. 20 eur

c)
Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ............................... 10 eur

d)
Zmena údajov v osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu ................................... 10 eur

e)
Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka ................................. 166 eur

f)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka ................................................................................................ 16 eur

g)
Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena f) .................. 10 eur

h)
Vykonanie teoretickej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti ............................. 166 eur

i)
Vykonanie teoretickej skúšky na získanie osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru alebo na získanie osobitného povolenia na vodných cestách námorného charakteru .................................................................. 60 eur

j)
Vykonanie praktickej skúšky alebo opravnej praktickej skúšky na získanie

1.
odbornej spôsobilosti lodný kapitán EÚ alebo odborník na skvapalnený zemný plyn ..................................................................................... 500 eur

2.
odbornej spôsobilosti odborník na prepravu cestujúcich ..................................... 500 eur

3.
osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru ............................................... 500 eur

k)
Vykonanie opravnej teoretickej skúšky podľa

1.
písmena h) ........................................................................................................... 83 eur

2.
písmena i) ............................................................................................................ 30 eur

l)
Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ............................... 32 eur

m)
Vykonanie opravnej skúšky podľa písmena l) .......................................................... 16 eur

n)
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla .............................. 10 eur

o)
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich, preukazu odbornej spôsobilosti – lodný strojník, preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán, preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodník, preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny pomocný lodník, preukazu vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky, preukazu odbornej spôsobilosti – vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu alebo preukazu odbornej spôsobilosti – vodca plávajúceho stroja .......................................... 10 eur

p)
Vydanie služobnej lodníckej knižky Európskej únie alebo služobnej lodníckej knižky ako jediného dokladu ................................................. 30 eur

q)
Vydanie vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky ...................................................... 30 eur

r)
Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti ..................................... 10 eur

s)
Vydanie lodného denníka ........................................................................................... 50 eur

t)
Schválenie simulátora ................................................................................................100 eur

u)
Vydanie poverenia na vykonávanie výcvikového kurzu alebo vydanie poverenia na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku ..................................150 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodení plavební inšpektori. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodené vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich v elektronickej podobe.
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
Položka 94
Položka 95
Položka 96
Položka 97
Položka 98

a) Vydanie dočasného registračného listu ............................................................ 140 eur b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list ............................................. 250 eur c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď ......... 140 eur d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny .................................................................. 140 eur PoznámkyPoplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
VII. ČASŤ

a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27)..... 49,50 eura b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a)..... 16,50 eura Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.

Položka 99
Položka 100
Položka 101
Položka 102
Položka 103
Položka 104
VIII. ČASŤ

Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí a) fyzická osoba ..... 16,50 eura b) právnická osoba ..... 33 eur

Položka 133
Položka 134
Položka 138
Položka 140
a)
Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

1.
štátnej lotérie ............................................................................................... 1 000 eur,

2.
okamžitých lotérií ............................................................................................. 500 eur,

3.
charitatívnych lotérií .................................................................................... 1 000 eur,

4.
žrebových peňažných lotérií alebo žrebových peňažno-vecných lotérií .......... 700 eur,

5.
stávkových hier okrem kurzových stávok ....................................................... 1 000 eur,

6.
binga vrátane špeciálneho binga .................................................................... 4 000 eur,

7.
hazardných hier na výherných prístrojoch v herni ........................................ 50 000 eur,

8.
hazardných hier na termináloch videohier v herni ........................................ 50 000 eur,

9.
hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni ........................................................ 50 000 eur,

10.
hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni ....................................................................................................... 50 000 eur,

11.
kurzových stávok v herni a prevádzkach .................................................... 100 000 eur,

12.
hazardných hier v kasíne ................................................................. ......... 250 000 eur,

13.
hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier, na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne ............................................................................. 2 000 000 eur,

14.
hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne ...... 3 000 000 eur,

15.
internetových hier v internetovom kasíne ................................................ 3 000 000 eur,

16.
kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni ............... 3 000 000 eur,

17.
kurzových stávok v internetovej herni ...................................................... 3 000 000 eur,

18.
hazardných hier neuvedených v prvom bode až sedemnástom bode ............. 50 000 eur,

19.
hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni .......................................................... 5 000 000 eur; správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

20.
internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok v internetovej herni ................................................................................. 5 000 000 eur; správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

21.
hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni ................................................................................ 5 000 000 eur; správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená

22.
internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni ............................................................................... 5 000 000 eur; správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,

b)
oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní ........................................ 500 eur,

c)
zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

1.
hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až štvrtom bode ................... 500 eur,

2.
hazardných hrách uvedených v písmene a) piatom až dvadsiatom druhom bode ......... 1 000 eur,

d)
oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie ........................................................ 50 eur,

e)
vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie ......... 100 eur.

Položka 141
Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov .............................. 2 000 eur.
Položka 142
Položka 143
Položka 144
Položka 146
Položka 147a
Položka 148
Poznámky
1.
Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

2.
Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

3.
Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.4)

Položka 149
Položka 149a

Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov ..... 20 eur, b) účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení 1. súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ..... 99,50 eura, 2. výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 567/2008 Z. z. ..... 16,50 eura, 3. účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a výsledok hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..... 10 eur, 4. účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. a účtovnú závierku neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ..... 10 eur, 5. webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ..... 10 eur, c) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ..... 3,50 eura, d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra a ich pobočiek ..... 20 eur, 2. prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra alebo ich pobočiek ..... 166 eur, 3. zmeny v údajoch podľa prvého bodu ..... 10 eur, 4. zmeny v údajoch podľa druhého bodu ..... 16,50 eura, e) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ..... 3,50 eura, f) rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala a ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti ..... 66,50 eura, g) iné údaje ..... 20 eur, h) oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ..... 3,50 eura. Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené údaje zverejňované v Obchodnom vestníku registrovými úradmi,36) konkurznými správcami, súdnymi exekútormi, dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska a údaje zverejňované podľa § 218a ods. 6, § 218o ods. 1 písm. a) a § 220gb Obchodného zákonníka. Poznámka Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.
Položka 150
Položka 150a
Položka 151
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen s) až v) je účastník konania oslobodený, ak predmetom žiadosti je
1.
zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva,

2.
zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine zdravotníckych pomôcok,

3.
zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine špeciálnych zdravotníckych materiálov,

4.
zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,

5.
zúženie preskripčného obmedzenia,

6.
zúženie indikačného obmedzenia,

7.
zníženie množstvového limitu alebo

8.
zníženie finančného limitu.

Poznámky
1.
Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie sa nespoplatňuje.

2.
Poplatok podľa písmena g) až z) musí byť uhradený najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.

3.
Ak konanie podľa písmen g) až z) bolo zastavené, uhradené poplatky sa nevracajú.

4.
Poplatok podľa písmena i) sa zníži o

a)
40 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky do 400 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov,

b)
25 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 400 000 eur, ale menej ako 1 000 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.

6.
Poplatok podľa písmen l) až n) sa zníži o

a)
75 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 2 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,

b)
50 %, ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 2 000 eur, ale menej ako 100 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín.

7.
Poplatok podľa písmena w) sa zníži o

a)
100 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky najviac 10 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti,

b)
50 %, ak je reálna celková suma úhrad za liek alebo za spoločne posudzované lieky viac ako 10 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.

8.
Poplatok podľa písmen x) až z) sa zníži o

a)
100 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 1 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti,

b)
50 %, ak je reálna celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 1 000 eur, ale menej ako 50 000 eur za 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti.

9.
Ak suma úhrad zdravotných poisťovní za liek, dietetickú potravinu, zdravotnícku pomôcku za 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení lieku alebo podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov, zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov alebo zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín bola vyššia ako celková suma úhrad za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu navrhnutá v žiadosti, osoba, ktorá podávala žiadosť, je povinná na základe výzvy (§ 8) Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uhradiť rozdiel medzi poplatkom uvedeným v položkách i), k) až n) a uhradeným poplatkom.

Položka 153
Položka 153a
Poznámka
Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak ide o dovoz vzoriek výbušnín a výbušných predmetov určených na vykonanie ich certifikácie a klasifikácie notifikovanou osobou.
X. ČASŤ

Podanie žiadosti o povolenie, zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p) 1. fyzická osoba ..... 10 eur 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..... 100 eur Oslobodenie 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia, ktoré obsahuje ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskumno-vývojovú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním. 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37) 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

Položka 160
Položka 161
Položka 161a
Položka 161b
Položka 161c
Položka 161d
Položka 161e
Položka 161f
Položka 162
Položka 163
Položka 164
Položka 165
Položka 167
Položka 168
Položka 169
Položka 170
Položka 170a
Žiadosť o povolenie
a)
dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

1.
fyzickej osobe ...........................................................................................................10 eur

2.
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ............................................. 50 eur

b)
trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebnej pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri

1.
fyzickej osobe .......................................................................................................... 20 eur

2.
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľa ........................................... 100 eur

Oslobodenie Správny orgán môže od poplatku podľa tejto položky oslobodiť fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberateľa starobného dôchodku, poberateľa predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.
Položka 171
Položka 171a
Položka 171b
Položka 171c
Položka 171d
Položka 171e
Položka 171f
Položka 171l
Položka 171 m
Položka 171n
Položka 171o
Položka 171p
XI. ČASŤ

Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov a kvapalín .................................................................... 2 000 eur

Položka 172
Položka 172a

Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) .......................... 15 eur
Položka 172b

Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) .......................... 35 eur
Položka 172c

Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n).......................... 15 eur
Položka 172d

Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ......................... 35 eur
Položka 172e
Položka 173
Položka 174
Položka 175
Položka 176
Položka 177
Položka 178
Položka 180
Položka 181
Položka 182
Položka 183
Položka 184
Položka 185
Položka 186
Položka 187
Položka 188
Položka 189
Položka 190
Položka 191
Položka 192
Položka 193
Položka 194
Položka 194a
Položka 194b
Položka 194c
Položka 194d
Položka 194e
Položka 194f
Položka 194g
Položka 194h
Položka 194i
Položka 194j
Položka 194k
Položka 194l
Položka 194m
XIII. ČASŤ

a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur, najviac 995,50 eura b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur, ak ide o 1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 995,50 eura 2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 265,50 eura 3. osobné lanové dráhy najviac 16 596,50 eura 4. tlakové zariadenia najviac 265,50 eura 5. plynové zariadenia najviac 265,50 eura c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur, ak ide o 1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 663,50 eura 2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 82,50 eura 3. osobné lanové dráhy najviac 331,50 eura 4. tlakové zariadenia najviac 215,50 eura 5. plynové zariadenia najviac 165,50 eura d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus 39,50 eura e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie 1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia 33 eur 2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením 16,50 eura Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad.2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.

Položka 202
Položka 203
Položka 204
Položka 205
Položka 206
Položka 207
Položka 208
Položka 209
XIV. ČASŤ

Oznámenie koncentrácie.................................................................................................................. 5 000 eur. Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50 % poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu, že dôvod na konanie nebol daný.

Položka 212
XV. ČASŤ

a) Vydanie rozhodnutia o pridelení alebo uznaní zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov..... 12 eur b) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky a zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov ......... 2 eurá c) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin ................. 30 eur Poznámka Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.

Položka 213
XVI. ČASŤ

Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o a) pokračovanie v konaní....................................................................................................... 66 eur b) uvedenie do predošlého stavu........................................................................................... 166 eur c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty............................................................................. 20 eur d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie........................................... 20 eur

Položka 214
Položka 215
PATENTY

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Poznámky
1.
Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak v konaní o patentovej prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu podľa medzinárodnej zmluvy,48) alebo bola vykonaná rešerš v prioritnej lehote.

2.
Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.

Položka 216a
Položka 220
ÚŽITKOVÉ VZORY

Položka 221
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.
Poznámka
Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
DIZAJNY

Položka 224
Položka 226
TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV

Položka 227
Položka 228
OCHRANNÉ ZNÁMKY

Položka 229
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.
Položka 231
Položka 232
OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV
XVII. ČASŤ

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla podľa osobitného predpisu47aa) ...................... 33 eur, b) schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla podľa osobitného predpisu47aa) .................. 16,50 eur. Poznámka Poplatok podľa tejto položky vyberá Slovenský metrologický ústav.

Položka 236
Položka 237
a)
Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa osobitného predpisu47ac) ............................................. 1 000 eur,

b)
Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody, pre určený výrobok47ad) alebo pre postup posudzovania zhody47ae) výlučne dokumenty podľa osobitného predpisu47af) .............................................................. 5 000 eur,

c)
Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa predlžuje autorizácia podľa osobitného predpisu47ag) .............................................................................................................. 330 eur,

d)
Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ah) ..................................................................................................................... 33 eur,

e)
Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ai) .................................................................................................................... 330 eur,

f)
Potvrdenie o autorizácii podľa osobitného predpisu47aj) .......................................................................................................................................................................... 5 eur.

Poznámka Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.
Položka 238
a)
Žiadosť o autorizáciu na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa).......................................................................330 eur

b)
Žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa).........................................................33 eur

c)
Žiadosť o predĺženie autorizácie na výkon overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania podľa osobitného predpisu47aa)....................................................165 eur.

Položka 239
XVIII. ČASŤ

a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 240 eur 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 170 eur 3. sezónneho zamestnania 35 eur 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. 100 eur 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 135 eur 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 70 eur b) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 170 eur c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov 170 eur Oslobodenie 1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom alebo s cudzincom, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana. 2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 18 rokov. 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú na základe vzájomnosti oslobodení stážisti, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektori cudzích jazykov prichádzajúci na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv. 4. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie trvalého pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z.

SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI
1.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.

2.
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

3.
Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Položka 240

a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) – sadzbu poplatku ustanovuje osobitný predpis,16b) b) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv 35 eur, c) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to v záujme Slovenskej republiky 35 eur, d) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena e) 60 eur, e) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 10 eur, f) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané 80 eur. Oslobodenie: 1. Od poplatku podľa písmena a) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b) 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.16c) 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu. 4. Od poplatku podľa písmena f) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru Policajného zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Splnomocnenie: 1. Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu.16b) 2. Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov. 3. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.16b) 4. Správny orgán vráti poplatok podľa písmena f), ak sa odvolaniu vyhovie. 5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky je možno platiť aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného podľa osobitného predpisu.16b)
Položka 241
Položka 242
Položka 243
Položka 244
Položka 245
Položka 246
Položka 247
Položka 248
Položka 249
Položka 250
Položka 251
Položka 254
Položka 255
Položka 256
Položka 259
a)
Vydanie občianskeho preukazu .................................................................................. 15 eur

b)
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov ............................................ 30 eur

c)
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ............................................................. 50 eur

Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti.

2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí.

3.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu.

4.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony.

5.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku podľa písmena a) tejto položky a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje.

6.
Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

7.
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu straty alebo odcudzenia po uplynutí platnosti občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.

8.
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.

Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatok vo výške podľa písmena a) tejto položky za vydanie občianskeho preukazu s platnosťou na menej ako 10 rokov z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.
Položka 259a
Položka 260
Položka 261
Položka 262
Položka 263
Položka 264
Položka 264a
Položka 265
XX. ČASŤ

a) Udelenie kvalifikovaného štatútu 665 eur b) Certifikácia 332 eur

Položka 268
XXI. ČASŤ

a) Udelenie poštovej licencie........... 33 193,50 eura b) Zmena poštovej licencie na základe ohlásenia poskytovateľa univerzálnej služby......... 165,50 eura

Položka 269
Položka 270
XXII. ČASŤ

Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku ..... 50 eur

Položka 271
Položka 272
XXIII. ČASŤ


Položka 273
a)
Konanie o schválení kódexu správania ..............................................................1 000 eur

b)
Konanie o zmene kódexu správania ..................................................................1 000 eur

c)
Konanie o rozšírení kódexu správania ...............................................................1 000 eur

d)
Konanie o vydaní certifikátu ................................................................................5 000 eur

e)
Konanie o obnove certifikátu ............................................................................... 5 000 eur

Konanie o udelení akreditácie ................................................................................. 7 000 eur
g)
Konanie o povolení pre certifikačný subjekt ........................................................... 250 eur.

XXIV. ČASŤ

a) Poskytnutie asistovanej služby za vyhotovenie výpisu z registra trestov, odpisu registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov............................................ 2 eurá b) Poskytnutie asistovanej služby pri vyhotovení a vydaní výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku v listinnej podobe podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov............................................................ 4,50 eur c) Poskytnutie asistovanej služby pri vydaní výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov................................................. 4 eurá d) Poskytnutie asistovanej služby pri iných úkonoch, ako sú uvedené v písmenách a) až c), integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vrátane prvej zaručenej konverzie takto vydaných dokumentov ..................................... 50 % zo sadzby poplatku príslušnej položky sadzobníka správnych poplatkov alebo sadzobníka súdnych poplatkov, najviac 70 eur. e) Poskytnutie zaručenej konverzie podľa § 39 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky: 1. za vytvorenie osvedčovacej doložky .... 1 euro 2. za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A4 .... 0,5 eura 3. za každých, aj začatých päť strán pôvodného listinného dokumentu formátu A3 .... 1 euro 4. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 ...... 1 euro 5. za každých, aj začatých päť strán novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 ...... 2 eurá 6. za zaručenú konverziu jedného elektronického dokumentu podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona .... 0,5 eura 7. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A4 .... 5 eur 8. ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optického rozpoznávania znakov (OCR), za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu formátu A3 ... 10 eur 9. za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého dokumentu obsahujúcu konverziu informačného obsahu podľa § 2 písm. g) zákona .... 0,5 eura Poznámka1. Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.2. Súčasťou poplatku podľa písmena e) sú aj hotové výdavky na spotrebný materiál.

Položka 274
Položka 275
XXV. ČASŤ


Položka 276
Podanie žiadosti o akreditáciu jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (jednotky CSIRT) ............................................................................1 000 eur
Podanie žiadosti o certifikáciu produktu .......................................................1 000 eur
Podanie žiadosti o certifikáciu služby ...........................................................1 000 eur
Podanie žiadosti o certifikáciu procesu ........................................................1 000 eur.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore