Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 105/2024 účinný od 01.06.2024

Platnosť od: 20.05.2024
Účinnosť od: 01.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 105/2024 účinný od 01.06.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 105/2024 s účinnosťou od 01.06.2024

Legislatívny proces k zákonu 105/2024

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 105/2024, dátum vydania: 20.05.2024

A. Všeobecná časť

Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

Návrh zákona reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. L 322, 16. 12. 2022) (ďalej len „smernica (EÚ) 2022/2464“), označovanej aj ako tzv. CSRD smernica, do slovenského právneho poriadku a to do zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze cenných papierov“), zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) a zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“).

V súčasnosti v ustanoveniach § 20 ods. 9 13 zákona o účtovníctve, ktoré upravujú niektoré obsahové náležitosti výročnej správy, transponované požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. L 330, 15. 11. 2014), ktoré predstavujú minimálnu mieru harmonizácie. V súlade so smernicou (EÚ) 2022/2464 sa s cieľom zvýšenia kvality, porovnateľnosti a spoľahlivosti informácií uvádzaných vo výročnej správe vybraných účtovných jednotiek (obchodné spoločnosti spĺňajúce navrhované veľkostné podmienky a účtovné jednotky, ktorých cenné papiere boli prijaté na regulovaný trh okrem mikro účtovných jednotiek) týkajúcich sa ich vplyvu najmä na environmentálnu oblasť, sociálnu oblasť a oblasť riadenia a správy (informácie o udržateľnosti) navrhuje v zákone o účtovníctve zaviesť požiadavky na

•uvádzanie týchto informácií v súlade s európskymi štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti (ESRS European Sustainability Reporting Standards), čím sa zabezpečí jednotný spôsob ich uvádzania, ktorý doteraz nebol v rámci EÚ ustanovený,

•používanie jednotného elektronického formátu výročnej správy, čím sa uľahčí spracovanie informácií a umožní ich porovnávanie,

•externé uistenie týchto informácií nezávislou stranou, ktorou je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, čím sa zvýši spoľahlivosť uvádzaných informácií.

V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe sa návrhom zákona o účtovníctve upravujú aj niektoré ustanovenia týkajúce sa registra účtovných závierok.

S cieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti štatutárnymi audítormi resp. audítorskými spoločnosťami sa v súlade so smernicou (EÚ) 2022/2464 v zákone o štatutárnom audite navrhujú požiadavky týkajúce sa odborných znalostí štatutárnych audítorov, organizácie ich práce, podmienok na poskytovanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane výkonu dohľadu nad ním ako aj úloh výborov pre audit. Súčasťou navrhovaných zmien v zákone o štatutárnom audite aj legislatívne

2

úpravy na základe podnetov z aplikačnej praxe napríklad týkajúce sa praktickej odbornej prípravy asistenta štatutárneho audítora.

V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce z transpozície smernice (EÚ) 2022/2464 týkajúce sa ukladania ďalších dokumentov súvisiacich s informáciami o udržateľnosti do zbierky listín obchodného registra sa navrhuje upraviť aj príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri. V záujme zníženia administratívnej záťaže sa navrhuje, aby povinnosť uloženia ďalších dokumentov (napr. správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti) do zbierky listín obchodného registra sa považovala za splnenú uložením týchto dokumentov v registri účtovných závierok, tak ako je to zavedené pri účtovných závierkach obchodných spoločností. Za účelom zabezpečenia transpozície smernice (EÚ) 2022/2464 vo vzťahu k ročnej finančnej správe sa upravujú aj príslušné ustanovenia zákona o burze cenných papierov.

Návrhom sa tiež do zákona o účtovníctve transponuje delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2023/2775 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o úpravy veľkostných kritérií pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny (Ú. v. L, 2023/2775, 21. 12. 2023), ktorou sa zvyšujú veľkostné kritériá (suma majetku, čistý obrat) definujúce jednotlivé veľkostné kategórie účtovných jednotiek, čím sa umožňuje účtovným jednotkám využívať upravenú sumu týchto kritérií čo najskôr a nepodliehať tak prísnejším požiadavkám, ktoré sa vzťahujú na väčšie účtovné jednotky, z dôvodu vplyvu inflácie.

Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, negatívny a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy ani vplyv na služby verejnej správy pre občana, životné prostredie, manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými právnymi predpismi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.

3

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Vláda Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. EÚ L 322, 16.12.2022)

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2023/2775 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o úpravy veľkostných kritérií pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny (Ú. v. EÚ L, 2023/2775, 21.12.2023)

Termín začiatku a ukončenia PPK

Začiatok: 4.9.2023

Ukončenie: 12.9.2023

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie

október 2023

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*

2.Definovanie problému

Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).

Pripravovaný právny predpis je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov.

Zároveň sa na základe aplikačnej praxe precizujú ustanovenia, a to napr. definícia čistého obratu vo vzťahu k osobitostiam činností vybraných účtovných jednotiek ako napr. banky a poisťovne. Pri uchovávaní účtovnej dokumentácie po zániku účtovnej jednotky vznikla požiadavka úpravy vhodnej a adekvátnej preukázateľnosti zabezpečenia jej uchovávania.

Nakoľko niektoré spoločnosti si povinnosť uloženia výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky neplnia spolu s účtovnou závierkou, je potrebné explicitne ustanoviť termín na uloženie tohto výkazu.

Z dôvodu zvýšenia právnej istoty správcu registra účtovných závierok na účely spracovávania osobných údajov je adekvátne upraviť ustanovenia súvisiace s ochranou osobných údajov.

4

V tejto súvislosti sa upravia ustanovenia v zákone o účtovníctve a následne bude potrebné upraviť zobrazovanie osobných údajov v registri účtovných závierok.

V súvislosti s výkonom činnosti vo verejnom záujme a v územnej samospráve sa na základe doterajších skúseností, výsledkov z dohľadu, previerok zabezpečenia kvality auditu, ale aj kontrol NKÚ rozširuje počet účtovných jednotiek, ktorých štatutárni audítori budú podliehať dohľadu Úradu dohľadu nad výkonom auditu (ďalej len „UDVA“).

V súvislosti s prijatím delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2023/2775 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o úpravy veľkostných kritérií pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny, sa upravili veľkostné kritériá pre zaradenie do jednotlivých kategórií, a to o 25% ich pôvodnej hodnoty.

Navrhuje sa skoršia účinnosť ako je transpozičná lehota (6. júla 2024), a to od 1. júna 2024, v nadväznosti na smernicou ustanovenú povinnosť vybraných účtovných jednotiek zahrnúť po splnení navrhovaných podmienok do osobitnej časti výročnej správy vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa § 20c alebo § 20g návrhu zákona o účtovníctve, za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2024.

3.Ciele a výsledný stav

Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).

Cieľom navrhovaných úprav zákona je zlepšiť kvalitu, porovnateľnosť a spoľahlivosť informácií, ktoré sa majú uvádzať v osobitnej časti výročnej správy vybraných účtovných jednotiek v rámci vykazovania informácií o udržateľnosti, čím sa napomôcť investorom a iným používateľom týchto informácií lepšie porozumieť rizikám a príležitostiam účtovnej jednotky pri jej prechode na zelené hospodárstvo. Očakáva sa, že v dôsledku zmien stanovených v tejto pozmeňujúcej smernici, ktoré budú transponované do zákona o účtovníctve, do Obchodného zákonníka, zákona o burze cenných papierov, zákona o obchodnom registri a zákona o štatutárnom audite, sa zvýši porovnateľnosť údajov a zharmonizujú sa štandardy v oblasti vykazovania týchto informácií. Očakáva sa, že sa zlepšia postupy poskytovateľov údajov tretím stranám a že vzrastú odborné znalosti v tejto oblasti. Vykazovanie informácií o udržateľnosti môže podnikom pomôcť identifikovať a riadiť ich vlastné riziká a príležitosti súvisiace s aspektmi udržateľnosti.

Vkladá sa termín na uloženie výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky podľa § 17a ods. 7 zákona o účtovníctve a výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky podľa § 22 ods. 18 zákona o účtovníctve, čím sa docieli jednoznačné určenie splnenia si povinnosti jeho uloženia, inak by hrozilo, že účtovná jednotka dostane pokutu za jeho neuloženie.

V súvislosti s ochranou osobných údajov ministerstvo ako správca registra účtovných závierok za cieľ upraviť zoznam identifikačných údajov uvádzaných v registri o jednotlivých subjektoch, ktoré zobrazované v registri účtovných závierok. Identifikačné údaje nadväzujú na voľne dostupné údaje zo zdrojových registrov vytváraných inými orgánmi.

Identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá neuložila v priebehu svojej činnosti žiadne dokumenty a zanikla, budú vymazané z registra do roka od získania informácie o zániku z registra organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá v priebehu svojej činnosti uložila do registra účtovné dokumenty a zanikla, tieto budú prístupné v neverejnej časti registra pre účely subjektov, ktoré majú oprávnený prístup do neverejnej časti registra.

V súvislosti s rozšírením počtu účtovných jednotiek, ktorých štatutárni audítori budú podliehať dohľadu UDVA, je cieľom návrhu zákona (čl. V) zabezpečenie kvality výkonu auditu najmä vo verejnom záujme a aj v záujme miest a mestských častí, ktorých sa uvedená

5

povinnosť bude týkať, pričom mestá a obce nebudú povinné vytvárať výbor pre audit, platiť ročný príspevok UDVA čo pri zvýšenej kvalite auditu nebude mať za následok zvýšenie nákladov za vykonaný audit.

4.Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:

V súvislosti s transpozíciou smernice sa návrh zákona bude vzťahovať v rôznych účtovných obdobiach na rôzne veľké obchodné spoločnosti. Ďalej sa bude vzťahovať na obchodné spoločnosti, ktoré majú svoju materskú účtovnú jednotku v inom členskom štáte alebo v tretej krajine.

V účtovnom období roka 2024 (vo výročnej správe za toto účtovné obdobie) sa návrh zákona bude vzťahovať na subjekty verejného záujmu, ktorých priemerný prepočítaný počet zamestnancov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie presiahol 500 zamestnancov a ak v druhom bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období (pre obdobie roka 2022 ) spĺňa zároveň aj jednu z týchto podmienok celková suma majetku presiahla 20 000 000 eur alebo čistý obrat presiahol 40 000 000 eur a v prvom bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období (2023) spĺňa zároveň aj jednu z týchto podmienok celková suma majetku presiahla 25 000 000 eur alebo čistý obrat presiahol 50 000 000 eur.

Konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti sa dotkne účtovných jednotiek, ktoré sú materskou účtovnou jednotkou, a ktoré sú subjektami verejného záujmu, ktorých priemerný prepočítaný počet zamestnancov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie presiahol 500 zamestnancov a ak v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných obdobiach spĺňa zároveň aj jednu z podmienok podľa § 22 ods. 10 písm. a) alebo písm. b) zákona o účtovníctve. Pričom v účtovnom období roka 2024 ktorých priemerný prepočítaný počet zamestnancov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie presiahol 500 zamestnancov a ak v druhom bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období (pre obdobie roka 2022 ) spĺňa zároveň aj jednu z týchto podmienok celková suma majetku materskej účtovnej jednotky presiahla 24 000 000 eur alebo čistý obrat presiahol 48 000 000 eur a v prvom bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období (2023) spĺňa zároveň aj jednu z týchto podmienok – celková suma majetku presiahla 30 000 000 eur alebo čistý obrat presiahol 60 000 000 eur.

V účtovnom období roka 2025 (vo výročnej správe za toto účtovné obdobie) sa návrh zákona bude vzťahovať na obchodné spoločnosti - veľké účtovné jednotky, a tiež veľké účtovné jednotky, ktoré emitovali cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu – v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

V účtovnom období roka 2026 (vo výročnej správe za toto účtovné obdobie) sa návrh zákona bude vzťahovať na obchodné spoločnosti zaradené v kategórii malé účtovné jednotky podľa § 2 ods. 7 zákona o účtovníctve. Nakoľko pre tieto spoločnosti je umožnené oslobodenie od vykazovania informácií do účtovného obdobia, ktoré začína po 1.1.2028 a predpokladáme jeho využitie, tieto účtovné jednotky sa zahrnuli do vplyvu regulácie až od tohto roku.

Zároveň sa čl. V bude týkať:

a) štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktorí sa v súvislosti s transpozíciou smernice rozhodnú vykonávať uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti,

b) účtovných jednotiek, ktoré subjektom verejného záujmu podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 423/2015 Z. z.“), obchodných spoločností a audítorských spoločností, a ktoré sú povinné platiť ročný príspevok,

c) štatutárnych audítorov a audítorských spoločností štátnych podnikov, podnikov s priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu s viac ako 50% za účtovné obdobie, ktorému

6

predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých celková suma majetku presiahla 100 000 000 eur,

d) štatutárnych audítorov a audítorských spoločností obcí, miest a mestských častí, ktorých celková suma majetku podľa údajov z konsolidovanej účtovnej závierky verejnej správy toho účtovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala aspoň jednu z týchto podmienok - 1. celková suma majetku presiahla 70 000 000 eur a 2. počet obyvateľov presiahol 30 000.

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?

Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.

V prípade nulového variantu by Slovenská republika nesplnila povinnosť transpozície smernice (EÚ) 2022/2464, ktorá musí byť transponovaná do 6. júla 2024.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanoví skúšobný poriadok na vykonanie skúšky v oblasti udržateľnosti, skúšky spôsobilosti v oblasti udržateľnosti a preskúšania v oblasti udržateľnosti

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, či v predkladanom návrhu právneho predpisu dochádza ku goldplatingu podľa tabuľky zhody.

Áno Nie

Ak áno, uveďte, ktorých vplyvov podľa bodu 9 sa goldplating týka:

Článok 1 bod 4 smernice (EÚ) 2022/2464 (čl. 19a ods. 9 tretí pododsek smernice 2013/34/EÚ v platnom znení – goldplating typu b)

Článok 1 bod 7 smernice (EÚ) 2022/2464 (čl. 29a ods. 8 tretí pododsek smernice 2013/34/EÚ v platnom znení) – goldplating typu b)

Cit. ustanovenia smernice (EÚ) 2022/2464 umožňujú členskému štátu vyžadovať uverejnenie konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky so sídlom mimo územia členského štátu v jazyku, ktorý tento členský štát akceptuje, pričom sa zároveň akceptuje preklad, ktorý nebol úradne overený. Uverejnenie uvedených dokumentov je jednou z podmienok využitia oslobodenia z povinnosti vykazovania informácií o udržateľnosti účtovnou jednotkou 20c ods. 17 písm. b), § 20g ods. 10 písm. b) čl. I návrhu), ktorej vznikla táto povinnosť 20c ods. 1 a 2 a 20g ods. 1 a 2 čl. I návrhu). Podľa § 23 ods. 5 zákona o účtovníctve sa všetky účtovné dokumenty uvedené v § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve ukladajú do registra účtovných závierok v štátnom jazyku. Goldplating negatívny vplyv na podnikateľské prostredie (účtovné jednotky využívajúce oslobodenie z povinnosti vykazovania informácií o udržateľnosti) spočívajúci v požiadavke zabezpečenia prekladu, ktorý ale nemusí byť úradne overený. Goldplating navrhujeme ponechať z dôvodu pozitívneho vplyvu na používateľov informácií o udržateľnosti vo výročnej správe (široká verejnosť,

7

banky, investori), keďže sa zvyšuje využiteľnosť týchto informácií bez potreby ich prekladu.

Článok 3 bod 7 smernice (EÚ) 2022/2464 - goldplating typu b)

Podľa článku 3 ods. 7 smernice (EÚ) 2022/2464 členské štáty môžu kombinovať praktickú odbornú prípravu a teoretické vzdelávanie. Smernica 2006/43/ES v čl. 12 umožňuje rôznu kombináciu v započítavaní dôb praktickej odbornej prípravy a teoretického vzdelávania. SR túto možnosť nevyužila aj vzhľadom na nevyužitie výnimky podľa čl. 11 smernice 2006/43/ES a nejednoznačnosť formy uznávaného vzdelávania. Úprava sa dotýka uchádzačov o výkon profesie audítora (asistentov štatutárneho audítora). Ide o goldplating s pozitívnym vplyvom, ktorý navrhujeme ponechať z dôvodu zabezpečenia vysokej úrovne výkonu povolania štatutárneho audítora.

Článok 3 ods. 19 písm. c) smernice (EÚ) 2022/2464 (čl. smernice 2006/43/ES v platnom znení) goldplating typu b)

Článok 1 bod 24 písm. a) smernice 2014/56/EÚ (čl. 20 ods. 2 písm. h) smernice 2006/43/ES v platnom znení) goldplating typu b)

Previerka zabezpečenia kvality štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti vykonávajúcej štatutárny audit alebo uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti v subjekte osobitného významu sa vykonať raz za tri roky. Goldplating negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, a to na štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti subjektov osobitného významu, ktorí budú podliehať častejšie previerke zabezpečenia kvality v nadväznosti na analýzu rizika týchto subjektov (napr. v dôsledku zohľadnenia veľkosti majetku). Goldplating navrhujeme ponechať v záujme zabezpečenia vysokej kvality štatutárnych auditov a uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti subjektov osobitného významu.

Článok 5 bod 1 smernice (EÚ) 2022/2464 - goldplating typu e)

V súlade s čl. 8 ods. 9 Legislatívnych pravidiel vlády SR ak návrh zákona upravuje právne vzťahy, ktoré viazané na začiatok opakujúceho sa časového obdobia, napríklad rozpočtový rok, účtovný rok, je potrebné navrhnúť, ak je to možné, deň nadobudnutia účinnosti takého návrhu zákona na začiatok príslušného obdobia. Navrhuje sa skoršia účinnosť ako je transpozičná lehota (6. júl 2024), a to od 1. júna 2024, v nadväznosti na smernicou ustanovenú povinnosť (čl. 5 ods. 2 smernice (EÚ) 2022/2464) vybraných účtovných jednotiek zahrnúť po splnení navrhovaných podmienok do samostatnej osobitne označenej časti výročnej správy vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa § 20c alebo § 20g návrhu zákona o účtovníctve, za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2024. Goldplating pozitívny vplyv na dotknuté účtovné jednotky, keďže cieľom navrhovanej skoršej účinnosti je zabezpečiť pre tieto účtovné jednotky právnu istotu týkajúcu sa vzniku ich povinností. Skoršia účinnosť sa navrhuje aj z dôvodu, že sa ňu viaže aj plnenie povinností vyplývajúcich z čl. V návrhu ako napríklad vydávanie licencií pre oblasť udržateľnosti Úradom pre dohľad nad výkonom auditu, ktoré sú podmienkou pre poskytovanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, čím sa zabezpečí včasnosť dostupnosti tejto služby pre dotknuté účtovné jednotky.

Článok 2 ods. 1 prvej a tretej vety 1 smernice (EÚ) 2023/2775 - goldplating typu e)

Z dôvodu zabezpečenia právnej istoty sa navrhuje skoršia účinnosť ako je transpozičná lehota (24. december 2024), a to od 1. júna 2024, v nadväznosti na smernicou ustanovenú povinnosť (čl. 2 ods. 1 druhá veta delegovanej smernice (EÚ) 2023/2775) uplatňovania

8

zvýšených veľkostných podmienok od účtovného obdobia začínajúceho 1. januára 2024 a možnosť (čl. 2 ods. 1 tretia veta delegovanej smernice (EÚ) 2023/2775) uplatňovania zvýšených veľkostných podmienok od účtovného obdobia začínajúceho od 1. januára 2023. Goldplating pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a to, na účtovné jednotky, ktoré obchodnými spoločnosťami, keďže im umožňuje benefitovať zo zvýšených veľkostných podmienok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023, čím účtovné jednotky nebudú podliehať prísnejším požiadavkám, ktoré sa vzťahujú na väčšie účtovné jednotky, z dôvodu svojej veľkosti (suma majetku, čistý obrat) ovplyvnenej infláciou.

Článok 39 ods. 3 smernice (EÚ) 2014/56/EÚ - goldplating typ f)

Oslobodenie nebolo prijaté pre podniky pôsobiace na finančnom trhu z dôvodu ich nízkeho počtu a zachovania jednotných pravidiel pre tento sektor. Ide o goldplating s pozitívnym vplyvom, nakoľko úlohy, ktoré plní výbor pre audit významne prispievajú k zvýšeniu kvality poskytovaného auditu v subjektoch verejného záujmu. Bránia nadviazaniu nadštandardných vzťahov medzi kontrolovaným manažmentom a audítorom. Zároveň boli prevzaté oslobodenia kde funkciu výboru pre audit vykonáva materská účtovná jednotka, ako aj oslobodenie kde úlohy výboru vykonáva dozorná alebo správna rada, čo účtovným jednotkám maximálne umožňuje eliminovať dodatočné náklady súvisiace so zabezpečovaním týchto úloh.

8.Preskúmanie účelnosti

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

Komisia preskúmava delegované akty prijaté podľa tohto článku najmenej každé tri roky od dátumu začatia ich

uplatňovania (1.1.2024), pričom zohľadňuje technické poradenstvo Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo a v prípade potreby takéto delegované akty zmení s cieľom zohľadniť príslušný vývoj vrátane vývoja v oblasti medzinárodných štandardov. V súvislosti s valorizáciou ročných príspevkov a poplatkov príde k preskúmaniu účinnosti a účelnosti v závislosti od vývoja inflácie.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.

*** posudzovanie sa týka len zmien v I. a II. pilieri univerzálneho systému dôchodkového zabezpečenia s identifikovaným dopadom od 0,1 % HDP (vrátane) na dlhodobom horizonte.

9.Vybrané vplyvy materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho

vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

9

v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií v prípade vybraných opatrení ***

Áno

Nie

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Mechanizmus znižovania byrokracie

a nákladov sa uplatňuje:

Áno

Nie

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam.

Ak predkladaný materiál marginálny (zanedbateľný) vplyv na niektorú zo sledovaných oblastí v bode 9 a z tohto dôvodu je tento vplyv označený ako žiadny vplyv, uveďte skutočnosti vysvetľujúce, prečo je tento vplyv marginálny (zanedbateľný).

V súvislosti s elektronizáciou sa navrhuje umožniť prístup vymedzenej skupine osôb do informačného systému rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý obsahuje účtovné záznamy nevyhnutné pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa § 22a ods. 1 a ods. 2, resp. pre overenie konsolidovanej účtovnej závierky audítorom podľa § 22a ods. 4. Zmena môže priniesť nižšie transakčné náklady na audítorské služby v procese štatutárneho auditu účtovných závierok, ktoré sa však v čase predloženia návrhu nedajú presnejšie kvantifikovať.

V súvislosti s úpravou zákona č. 423/2015 Z. z., ktorá sa nepriamo dotkne aj miest a obcí sa nepredpokladá zvyšovanie rozpočtových výdavkov, nakoľko úpravy nepožadujú vytvorenie výboru pre audit a ani sa od nich nepožaduje platenie nových poplatkov v súvislosti s vykonaným štatutárnym auditom.

11.Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.

MF SR, Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva tel.02/5958 3484

ingrid.salkovicova@mfsr.sk

12.Zdroje

10

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.

Pri spracovaní doložky sa vychádzalo z údajov dostupných v registri účtovných závierok.

13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 211

(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

K doložke vybraných vplyvov

Komisia žiada predkladateľa, aby v Doložke vybraných vplyvov riadne rozpracoval časť Definovanie problému. Na základe uvedeného nie je úplne zjavné, na aké problémy aplikačnej praxe návrh reaguje. Zároveň, prepojenie na ciele a výsledný stav nemusí byť takto bezprostredne zrejmé.

K vplyvom na podnikateľské prostredie

Komisia žiada predkladateľa o priloženie Kalkulačky nákladov.

Odôvodnenie: V prípade kvantifikácií regulácií v Analýze vplyvov na podnikateľské

prostredie je Kalkulačka nákladov povinnou súčasťou materiálu.

Komisia žiada predkladateľa o dopracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

Odôvodnenie: Do časti 3.1.2 je potrebné osobitne pre každú reguláciu uviesť popis dôvod

zvýšenia nákladov na podnikateľské prostredie. K reguláciám č. 8 13 je potrebné doplniť spôsob výpočtu alebo určenie výšky poplatkov a pri reguláciách č. 1 7 postup stanovenia exp. odhadu trvania administratívnych povinností. Návrhom sa ďalej zavádzajú ďalšie vplyvy, ktoré predkladateľ neuviedol v analýze. Ide o nasledovné vplyvy, ktoré je potrebné doplniť:

•Čl. I. bod 3 - doplnenie požiadaviek obsahových náležitostí výročnej správy účtovnej jednotky - Čl. I bod 3 precizuje pojem čistý obrat pre jednotlivé typy účtovných jednotiek vo vzťahu k osobitostiam činnosti – bod nemá vplyv na podnikateľov

•bod 16 - § 20d - povinnosť uložiť do registra účtovných závierok a do zbierky listín obchodného registra správu o udržateľnosti, § 20e povinnosť zverejnenia správy aj na jej webovom sídle, § 20h zavádza sa požiadavka na uistenie informácií audítorom - doplnené do bodu 3.1 a 3.4

•bod 19 - zníženie transakčných nákladov na audítorské služby - doplnené do bodu 3.4

•bod 21 - doplnenie správy o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti -v tomto bode ide len o legislatívno-technickú úpravu dokumentov, ktoré sa zobrazujú v registri účtovných závierok, povinnosť predkladania je zadefinovaná v § 21c a nasl. – bod nemá vplyv na podnikateľov

•bod 28 - doplnenie požiadaviek na ukladanie správy o uistení v oblasti vykazovania informácií - doplnené do kalkulačky nákladov

•bod 32 a 33 - doplnenie nového dokumentu, ktorým je správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti - doplnené do kalkulačky nákladov

•bod 37 39 doplnenie lehôt na uchovávanie účtovných záznamov - doplnené do kalkulačky nákladov

•K Čl. III. bod 75 povinnosť audítora a audítorskej spoločnosti uchovávať záznamy o prípadných porušeniach ustanovení tohto zákona - doplnené do 3.1

11

•bod 3 - povinnosť overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky audítorom - toto nie je nová povinnosť, je to v zákone od roku 2002, doplnenie vyplýva zo smernice a jej vyčíslenie je zahrnuté pri zákone o účtovníctve

•bod 85 povinnosť informovať úrad, v ktorých hostiteľských štátoch oprávnení vykonávať uistenie - doplnené do kalkulačky nákladov a bodu 3.1

•bod 88 92 vypustenie požiadavky minimálneho počtu hodín za rok - doplnené do bodu 3.1

•bod 112 § 34b povinnosť archivácie uisťovacieho spisu 10 rokov - doplnené do kalkulačky nákladov a 3.1

Komisia žiada predkladateľa, aby v časti 3.4 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie doplnil sankcie a pokuty. Boli doplnené informácie do 3.4

Odôvodnenie: Materiál zakladá nové sankčné ustanovenia, ktoré je potrebné kvalitatívne

popísať v časti 3.4 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v čl. 1 § 38 ods. 1 a 2.

K tabuľke zhody TZ_2022_2464: Pri transponovaní článku 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady EU (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra sa Komisia domnieva, že dochádza ku goldplatingu typu c) tým, že Slovenská republika nevyužila možnosť dobrovoľnej transpozície, keď sa mohla rozhodnúť neuplatňovať koordinačné opatrenia uvedené v prvom pododseku tohto odseku na podniky uvedené v článku 2 ods. 5 bodoch 2 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ. Vzhľadom na uvedené Komisia žiada náležite vyplniť stĺpce (9) a (10) tabuľky zhody a pod tabuľkou zhody v poznámke „Vyjadrenie k opodstatnenosti goldplatingu a jeho odôvodnenie“ doplniť odôvodnenie takejto úpravy. Zároveň Komisia žiada uvedené premietnuť aj do doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

Na základe požiadavky bol doplnený bod 3.4 analýzy na podnikateľské prostredie a do tabuľky zhody príslušné ustanovenie návrhu, goldplating je odstránený, pripomienka stráca opodstatnenosť.

K tabuľke zhody TZ_2022_2464: Pri transponovaní článku 1 ods. 13 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady EU (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra sa Komisia domnieva, že dochádza ku goldplatingu typ c) tým, že Slovenská republika netransponovala dobrovoľné ustanovenie, ktorým členské štáty môžu nezávislému poskytovateľovi uisťovacích služieb usadenému na ich území povoliť, aby vyjadril názor. Vzhľadom na uvedené Komisia žiada náležite vyplniť stĺpce (9) a (10) tabuľky zhody a pod tabuľkou zhody v poznámke „Vyjadrenie k opodstatnenosti goldplatingu a jeho odôvodnenie“ doplniť odôvodnenie takejto úpravy. Zároveň Komisia žiada uvedené premietnuť aj do doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

Vyhodnotenie: doplnenie do bodu 3.4 a tabuľky zhody:

V rámci transpozície článku 1 ods. 13 smernice (EÚ) 2022/2464 Slovenská republika túto možnosť povoliť výkon uisťovacích služieb inému nezávislému poskytovateľovi uisťovacích služieb usadenému na jej území nevyužila. Nevyužitím možnosti v čl. 1 ods. 13 písm. c) smernice (EÚ) 2022/2464 nedochádza podľa nášho názoru ku goldplatingu, nakoľko práve jej nevyužitím sa udržujú požiadavky smernice v minimálne miere. Zároveň využitie uvedenej možnosti členským štátom je podmienené existenciou takých požiadaviek v príslušnom právnom predpise členského štátu upravujúcom nezávislých poskytovateľov uisťovacích služieb, ktoré rovnocenné s požiadavkami smernice 2006/43/ES. Slovenská republika uplatní minimálnu požiadavku, a to štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť

12

zapísaných v zozname štatutárnych audítorov alebo v zozname audítorských spoločností vedených UDVA v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite.

K tabuľke zhody TZ_2022_2464: Pri transponovaní článku 3 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady EU (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra sa Komisia domnieva, že dochádza ku goldplatingu typ b) tým, že Slovenská republika netransponovala dobrovoľné ustanovenie, ktorým členské štáty môžu kombinovať praktickú odbornú prípravu a teoretické vzdelávanie. Vzhľadom na uvedené Komisia žiada náležite vyplniť stĺpce (9) a (10) tabuľky zhody a pod tabuľkou zhody v poznámke „Vyjadrenie k opodstatnenosti goldplatingu a jeho odôvodnenie“ doplniť odôvodnenie takejto úpravy. Zároveň Komisia žiada uvedené premietnuť aj do doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

Vyhodnotenie: doplnenie do doložky vplyvov, analýzy na podnikateľské prostredie aj tabuľky zhody:

Podľa článku 3 ods. 7 smernice (EÚ) 2022/2464 členské štáty môžu kombinovať praktickú odbornú prípravu a teoretické vzdelávanie. Smernica 2006/43/ES v čl. 12 umožňuje rôznu kombináciu v započítavaní dôb praktickej odbornej prípravy a teoretického vzdelávania. SR túto možnosť nevyužila aj vzhľadom na nevyužitie výnimky podľa čl. 11 smernice 2006/43/ES a nejednoznačnosť formy uznávaného vzdelávania. Úprava sa dotýka uchádzačov o výkon profesie audítora (asistentov štatutárneho audítora). Ide o goldplating s pozitívnym vplyvom, ktorý navrhujeme ponechať z dôvodu zabezpečenia vysokej úrovne výkonu povolania štatutárneho audítora.

K tabuľke zhody TZ_2022_2464: Pri transponovaní článku 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady EU (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra sa Komisia domnieva, že dochádza ku goldplatingu typu e) tým, že Slovenská republika navrhuje účinnosť zákona k 1. januáru 2024 a smernica vyžaduje účinnosť od 6. júla 2024. Vzhľadom na uvedené Komisia žiada náležite vyplniť stĺpce (9) a (10) tabuľky zhody a pod tabuľkou zhody v poznámke „Vyjadrenie k opodstatnenosti goldplatingu a jeho odôvodnenie“ doplniť odôvodnenie takejto úpravy. Zároveň Komisia žiada uvedené premietnuť aj do doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

Vyhodnotenie: Doplnenie do doložky vplyvov, analýza na podnikateľské prostredie do bodu 3.4 a tabuľky zhody:

V súlade s čl. 8 ods. 9 Legislatívnych pravidiel vlády ak návrh zákona upravuje právne vzťahy, ktoré viazané na začiatok opakujúceho sa časového obdobia, napríklad rozpočtový rok, účtovný rok, je potrebné navrhnúť, ak je to možné, deň nadobudnutia účinnosti takého návrhu zákona na začiatok príslušného obdobia. Navrhuje sa skoršia účinnosť ako je transpozičná lehota (6. júl 2024), a to od 1. januára 2024, v nadväznosti na smernicou ustanovenú povinnosť (čl. 5 ods. 2) vybraných účtovných jednotiek zahrnúť po splnení navrhovaných podmienok do osobitnej časti výročnej správy vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa § 20c alebo § 20g návrhu zákona o účtovníctve, za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2024. Goldplating pozitívny vplyv na dotknuté účtovné jednotky, keďže cieľom navrhovanej skoršej účinnosti je zabezpečiť pre tieto účtovné jednotky právnu istotu týkajúcu sa vzniku ich povinností.

K tabuľke zhody TZ_2006_43: Pri transponovaní článku 3 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady EU (EÚ) 2006/43 zo 17. mája 2006 sa Komisia domnieva, že dochádza ku goldplatingu typu f) tým, že Slovenská republika stanovenú ako podmienku na získanie osvedčenia na výkon štatutárneho auditu ak uchádzač najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve. Smernica 2006/43 v čl. 10 ods. 1 stanovuje, že uchádzač absolvuje aspoň trojročnú praktickú odbornú prípravu. Vzhľadom na uvedené Komisia žiada náležite vyplniť

13

stĺpce (9) a (10) tabuľky zhody a pod tabuľkou zhody v poznámke „Vyjadrenie k opodstatnenosti goldplatingu a jeho odôvodnenie“ doplniť odôvodnenie takejto úpravy. Zároveň Komisia žiada uvedené premietnuť aj do doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

Vyhodnotenie: Vlastný materiál (čl. V, § 3 ods. 1 a 2) bol upravený s cieľom odstránenia goldplatingu.

Komisia odporúča predkladateľovi doplniť vysvetlenia v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie k skoršej účinnosti regulácií č. 11, 12 a 13. Nakoľko smernica 2022/2464 (EÚ) v čl. 5 ods. 1 určuje termín 6. júla 2024.

Vyhodnotenie: doplnenie do bodu 3.4 analýzy na podnikateľské prostredie.

K vplyvom na rozpočet verejnej správy

Účelom návrhu zákona je vykonať transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti.

Podľa doložky vybraných vplyvov materiál negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré rozpočtovo zabezpečené. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy sú kvantifikované výdavky v roku 2024 v sume 349 716 eur s tým, že financovanie je zabezpečené v kapitole MF SR (0EK 0D IT úrad v sume 190 000 eur a 0EK 0D IT FR SR v sume 159 716 eur). V tabuľke č. 1 v riadku „Financovanie zabezpečené v rozpočte“ je uvedený nesprávny súčet 235 716 (190 000 + 159 716). Správne byť 349 716, čo Komisia žiada opraviť.

V rámčeku časti 2.1.1. Financovanie návrhu Komisia žiada text poslednej vety upraviť nasledovne: „Finančné prostriedky potrebné na úpravu informačných systémov budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly MF SR na rok 2024.“.

Vyhodnotenie: Materiál bol upravený.

K vplyvom na informatizáciu spoločnosti

Komisia súhlasí s tvrdením predkladateľa, že predmetný návrh zákona vplyv na informatizáciu spoločnosti. V bode 6.1. sa však uvádzajú iba koncové elektronické služby, nie aplikačné.

Vyhodnotenie: Materiál bol upravený.

14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

14

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2023

2024

2025

2026

Príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť

0

0

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

0

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Výdavky verejnej správy celkom

0

349 716

0

0

v tom: kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR (org. MF SR – úrad, FR SR)

0

349 716

0

0

z toho:

- vplyv na ŠR

0

349 716

0

0

Rozpočtové prostriedky

0

349 716

0

0

EÚ zdroje

0

0

0

0

Spolufinancovanie

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.

o rozpočtovej zodpovednosti

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.

o rozpočtovej zodpovednosti

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na počet zamestnancov

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Vplyv na mzdové výdavky

0

0

0

0

- vplyv na ŠR

0

0

0

0

- vplyv na obce

0

0

0

0

- vplyv na vyššie územné celky

0

0

0

0

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

0

0

0

0

Financovanie zabezpečené v rozpočte

0

349 716

0

0

v tom: kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR (org. MF SR – úrad)

0

190 000

0

0

kapitola MF SR/0EK 0D IT (org. FR SR)

159 716

15

Iné ako rozpočtové zdroje

0

0

0

0

Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

0

0

0

0

16

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet kapitoly MF SR.

Návrh zákona si vyžiada zmeny informačných systémov s vplyvom na rozpočet výdavkov na rozpočtový rok 2024, a to:

- Rozpočtový informačný systém v časti register účtovných závierok v sume 92 400 eur,

- Rozpočtový informačný systém v časti RISSAM v sume 39 600 eur,

- Portál finančnej správy v sume 45 716 eur,

- Konsolidácia registra účtovných závierok v sume 114 000 eur,

- Centrálny konsolidačný systém (CKS) v sume 58 000 eur.

Finančné prostriedky potrebné na úpravu informačných systémov budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly MF SR na rok 2024.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

V návrhu zákona sa v nadväznosti na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov, doplnili povinnosti pre niektoré typy podnikov (účtovných jednotiek) v súvislosti s podávaním nových typov účtovných dokumentov. Ide o viaceré možnosti vykazovania informácií o udržateľnosti v závislosti od toho, či sa povinnosť viaže priamo na podnik alebo na jeho matku, ktorá môže byť z iného členského štátu alebo z tretej krajiny. V prípade účtovnej jednotky, ktorá je obchodnou spoločnosťou, sú informácie o udržateľnosti súčasťou jej výročnej správy, respektíve konsolidovanej výročnej správy a spolu so správou o uistení v oblasti udržateľnosti ich ukladá priamo do registra účtovných závierok. V prípade, ak účtovná jednotka je zároveň dcérska účtovná jednotka a jej matka je z tretej krajiny, ukladajú sa dokumenty správa o udržateľnosti, vyhlásenie k názoru audítora z tretej krajiny, prípadne konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti materskej účtovnej jednotky z tretej krajiny.

Nové účtovné dokumenty sa budú podávať do registra účtovných závierok prostredníctvom portálu Finančnej správy alebo pri subjektoch verejnej správy prostredníctvom Centrálneho konsolidovaného systému a následne budú zasielané do Zbierky listín Obchodného registra. V nadväznosti na požiadavky cit. smernice sa dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa porušenia povinností uložiť a uverejniť tieto účtovné dokumenty a tiež nezabezpečenia overenia výročnej správy a uistenia vykazovania informácií o udržateľnosti, následne sa dopĺňajú aj ustanovenia k výške pokuty pri ich porušení.

V návrhu zákona je zapracovaná úprava ochrany osobných údajov v oblasti zverejňovaných údajov v registri účtovných závierok. Zároveň sa upravujú aj ustanovenia k správnym deliktom a k nim viazaným pokutám, napr. pri nedoručení priebežnej účtovnej závierky na daňový úrad pre účtovnú jednotku, ktorá má túto povinnosť.

17

V súvislosti s elektronizáciou sa navrhuje umožniť prístup vymedzenej skupine osôb do informačného systému rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý obsahuje účtovné záznamy nevyhnutné pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa § 22a ods. 1 a ods. 2, resp. pre overenie konsolidovanej účtovnej závierky audítorom podľa § 22a ods. 4. Zmena môže priniesť nižšie transakčné náklady na audítorské služby v procese štatutárneho auditu účtovných závierok, ktoré sa však v čase predloženia návrhu nedajú presnejšie kvantifikovať.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

x kombinovaný návrh

iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

r

r + 1

r + 2

r + 3

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

V súlade so zásadou opatrnosti a vzhľadom na zatiaľ neznámy počet účtovných jednotiek, ktorých by sa mohli týkať prípadné pokuty za nesplnenie si povinností podľa zákona o účtovníctve (napr. za nedoručenie priebežnej účtovnej závierky daňovému úradu, uloženie výročnej správy spolu so správou o uistení v oblasti udržateľnosti a ďalšie), sa k predpokladaným príjmom nevyjadrujeme. Považujeme za dôležité zasielanie výziev na nápravu pochybenia a zabezpečenie splnenia povinnosti napr. uloženia príslušných účtovných dokumentov a až následne sa pristupuje k pokutám.

Pri výpočte vplyvu na výdavky sa vychádzalo z potrieb zabezpečiť povinnosť transponovať smernicu (EÚ) 2022/2464. Ide najmä o úpravy informačných systémov, t. j. portálu Finančnej správy a Centrálneho konsolidačného systému, kde je potrebné upraviť prijatie nových 10 typov účtovných dokumentov. Ďalej sa výdavky týkajú zasielania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok, v ktorom je potrebné vytvoriť samostatnú záložku pre nové typy účtovných dokumentov tak, aby sa následne mohli správne integrovať do informačného systému Zbierky listín Obchodného registra.

18

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

r

r + 1

r + 2

r + 3

poznámka

Daňové príjmy (100)1

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

0

0

0

19

Tabuľka č. 4

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2023

2024

2025

2026

poznámka

Bežné výdavky (600)

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Tovary a služby (630)2

Bežné transfery (640)2

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)

349 716

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

349 716

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

349 716

0

0

20

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

r

r + 1

r + 2

r + 3

poznámka

Počet zamestnancov celkom

z toho vplyv na ŠR

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

z toho vplyv na ŠR

Osobné výdavky celkom (v eurách)

0

0

0

0

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

z toho vplyv na ŠR

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

z toho vplyv na ŠR

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

21

2.2.5. Výpočet vplyvov na dlhodobú udržateľnosť verejných financií

Uveďte model, ktorý bol použitý na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky v dlhodobom horizonte, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali a boli v modeli zahrnuté. Popíšte použitý model spolu s jeho modifikáciami, ak boli pri výpočte vykonané.

Tabuľka č. 6

Vplyv na verejné financie

Dlhodobá udržateľnosť

d

d+10

d+20

d+30

d+40

Poznámka

Vplyv na výdavky v p. b. HDP

Vplyv na príjmy v p. b. HDP

Vplyv na bilanciu v p. b. HDP

Poznámka:

Písmeno „d“ označuje prvý rok nasledujúcej dekády.

Tabuľka sa vypĺňa pre každé opatrenie samostatne. V prípade zavádzania viacerých opatrení sa vyplní aj tabuľka obsahujúca aj kumulatívny efekt zavedenia všetkých opatrení súčasne.“

22

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Názov materiálu:

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ:

Vláda Slovenskej republiky

3.1 Náklady regulácie

3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.

Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na

webovom sídle MH SR

, (ďalej len

„Kalkulačka nákladov“):

TYP NÁKLADOV

Zvýšenie nákladov v € na PP

Zníženie nákladov v € na PP

A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality

0

0

B. Iné poplatky

258 718

0

C. Nepriame finančné náklady

0

0

D. Administratívne náklady

31 483 946

0

Spolu = A+B+C+D

31 742 664

0

z toho

E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky

6 633 065

0

F. Úplná harmonizácia práva EÚ

31 742 664

0

VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov

IN

OUT

G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F

0

0

23

3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov

Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):

P.č.

Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP

Číslo normy

(zákona, vyhlášky a pod.)

Lokalizácia (§, ods.)

Pôvod regulácie:

SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby

Účinnosť

regulácie

Kategória dotk. subjektov

Počet subjektov v dotk. kategórii

Počet subjektov MSP v dotk. kategórii

Vplyv na 1 podnik. v €

Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €

Druh vplyvu

In (zvyšuje náklady) /

Out (znižuje náklady)

1

individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe za účtovné obdobie od 1.1.2024, zostavenie, uistenie a uloženie do RUZ

431/2002

§ 20c O: 1 a 2, § 39zc O: 1

EÚ úplná harmonizácia

01.06.24

subjekt verejného záujmu (SVZ) - emitent viac ako 500 zamestnancov a prekračuje 20 mil € majetku a 40 mil € obrat,

9

-

27 547

247 922

In (zvyšuje náklady)

2

individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe za účtovné obdobie od 1.1.2024, zostavenie, uistenie a uloženie do RUZ

431/2002

§ 20c O: 1 a 2, § 20d, § 39zc O: 1

EÚ úplná harmonizácia

01.06.24

subjekt verejného záujmu (SVZ) viac ako 500 zamestnancov a prekračuje 20 mil € majetku a 40 mil. € obrat

30

-

27 547

826 406

In (zvyšuje náklady)

3

individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe za účtovné obdobie od 1.1.2024, zostavenie, uistenie a uloženie do RUZ

431/2002

§ 20c O: 1 a 2, § 39zc O: 1

EÚ úplná harmonizácia

01.06.24

subjekt verejného záujmu (SVZ) - emitent viac ako 500 zamestnancov

25

-

27 547

688 672

In (zvyšuje náklady)

24

a prekračuje 20 mil. € majetku a 40 mil. € obrat,

4

konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe za účtovné obdobie od 1.1.2024, zostavenie, uistenie a uloženie do RUZ

431/2002

§ 20g O: 1 a 2, § 20d, § 39zc O: 2

EÚ úplná harmonizácia

01.06.24

subjekt verejného záujmu (SVZ) viac ako 500 zamestnancov a prekračuje 20 mil € majetku a 40 mil. € obrat

17

-

27 547

468 297

In (zvyšuje náklady)

5

individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe za účtovné obdobie od 1.1.2025, zostavenie, uistenie a uloženie do RUZ

431/2002

§ 20c O: 1 a 2, § 39zc O: 3

EÚ úplná harmonizácia

01.01.25

veľká UJ viac ako 250 zamestnancov a prekračuje 20 mil. € majetku a 40 mil. € obrat

560

-

27 547

15 426 250

In (zvyšuje náklady)

6

individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe za účtovné obdobie od 1.1.2025, zostavenie, uistenie a uloženie do RUZ

431/2002

§ 20c O: 1 a 2, § 39zc O: 1

EÚ úplná harmonizácia

01.01.25

od 50 do 250 zamestnancov a neprekračuje 20 mil. € majetku a 40 mil. € obrat,

270

-

27 547

7 437 656

In (zvyšuje náklady)

7

správa o udržateľnosti za účtovné obdobie od 1.1.2028, zostavenie, uistenie a uloženie do RUZ

431/2002

§ 20c O: 1 b), O: 2 b), § 39zc O: 7

EÚ úplná harmonizácia

01.01.28

od 10 do 50 zamestnancov, majetok od 350 000 € do 4 mil. € a obrat od 700 000 € do 8 mil. €,

230

230

27 547

6 335 781

In (zvyšuje náklady)

8

zavedenie ročného registračného poplatku na uistenie

423/2015

§ 68 ods. 8

EÚ úplná harmonizácia

01.01.25

štatutárny audítor a

24

24

500

12 000

In (zvyšuje náklady)

25

audítorské spoločnosti

9

zavedenie ročného registračného poplatku na uistenie

423/2015

§ 68 ods. 8

EÚ úplná harmonizácia

01.01.26

štatutárny audítor a audítorské spoločnosti

123

123

500

61 500

In (zvyšuje náklady)

10

zavedenie ročného registračného poplatku na uistenie

423/2015

§ 68 ods. 8

EÚ úplná harmonizácia

01.01.27

štatutárny audítor a audítorské spoločnosti

185

185

500

92 500

In (zvyšuje náklady)

11

zaradenie novej skupiny dohliadaných subjektov

423/2015

§ 2 O: 15 P: f) B:2

EÚ úplná harmonizácia

01.06.24

štatutárny audítor a audítorské spoločnosti

51

51

1 818

92 718

In (zvyšuje náklady)

12

zverejnenie a uchovávanie správy o uistení v oblasti vykazovania pre UJ, ktorým vznikne povinnosť od 2024

431/2002

§ 23a O: 8, § 23d O:2,4, § 35

EÚ úplná harmonizácia

01.06.24

SVZ, obchodné spoločnosti, audítorské spoločnosti

81

-

17

1 339

In (zvyšuje náklady)

13

zverejnenie a uchovávanie správy o uistení v oblasti vykazovania pre UJ, ktorým vznikne povinnosť od 2025

431/2002

§ 23a O: 8, § 23d O:2,4, § 35

EÚ úplná harmonizácia

01.06.24

SVZ, obchodné spoločnosti, audítorské spoločnosti

560

-

17

9 256

In (zvyšuje náklady)

14

zverejnenie a uchovávanie správy o udržateľnosti pre UJ, ktorým vznikne povinnosť od 2028

431/2002

§23a O: 8, § 23d O: 2,4, § 35

EÚ úplná harmonizácia

01.06.24

SVZ, obchodné spoločnosti,

230

-

17

3 801

In (zvyšuje náklady)

15

povinnosť informovať UDVA

423/2015

§ 28 O: 4, § 30 O: 4

EÚ úplná harmonizácia

01.06.24

štatutárny audítor a audítorské spoločnosti

700

700

44

30 853

In (zvyšuje náklady)

16

uchovávanie uisťovacieho spisu

423/2015

§ 34b

EÚ úplná harmonizácia

01.06.24

štatutárny audítor a audítorské spoločnosti

700

700

11

7 713

In (zvyšuje náklady)

26

Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov

Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.

Návrh zákona sa v Čl. I dotkne vybraných účtovných jednotiek, ktoré zaradené medzi subjekty verejného záujmu a účtovných jednotiek spĺňajúcich veľkostné kritériá pre veľký podnik podľa smernice. Smernica umožňuje postupné začatie uplatňovania povinností vo viacerých účtovných obdobiach v závislosti od veľkosti účtovných jednotiek.

I. Povinnosť zo smernice sa v prípade účtovného obdobia, ktoré začína 1. januára 2024 a neskôr vzťahuje:

1. na veľké účtovné jednotky, ktoré subjektom verejného záujmu podľa smernice a zákona o účtovníctve (ďalej len „zákona“), ktorých priemerný počet zamestnancov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie presiahol 500 zamestnancov a

a)za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:

1.celková suma majetku presiahla 25 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2.čistý obrat presiahol 50 000 000 eur,

b)za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:

1.celková suma majetku presiahla 20 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2.čistý obrat presiahol 40 000 000 eur.

V súčasnosti je na Slovensku asi 270 obchodných spoločností, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov a z nich je subjektom verejného záujmu 64. Z tohto počtu je 25 obchodných spoločností, ktoré majú zahraničný konečný materský subjekt, t. j. pochádza z tretej krajiny.

Informácie o počte subjektov pochádzajú z registra účtovných závierok.

2. na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, materskej účtovnej jednotky uvedenej v § 20g ods. 1 zákona, ktorá je subjektom verejného záujmu a jej priemerný prepočítaný počet zamestnancov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie presiahol 500 zamestnancov, ak

a)na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek

27

1.za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:

1a. celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 30 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

1b. čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 60 000 000 eur,

2.za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:

2a. celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 24 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2b. čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 48 000 000 eur alebo

b)za konsolidovaný celok po konsolidácii kapitálu, konsolidácii vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami, konsolidácii výsledku hospodárenia a konsolidácii nákladov a výnosov

1.za prvé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:

1a. celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 25 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

1b. čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 50 000 000 eur,

2.za druhé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31. decembra 2022 je zároveň splnená aj jedna z týchto podmienok:

2a. celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 20 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

2b. čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 40 000 000 eur.

Túto kategóriu spĺňa 31 účtovných jednotiek, ktoré subjektom verejného záujmu a zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku avšak nie je možné odhadnúť, koľko z nich využije možnosť oslobodenia, preto odhadujeme počet jednotiek, ktoré by mohli uvedenú povinnosť spĺňať na 17. Informácie o počte subjektov pochádzajú z registra účtovných závierok a z registrov NBS a UDVA.

3. na emitentov, ktorých priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia k súvahovému dňu je viac ako 500 a spĺňajú veľkostné kritériá pre veľkú účtovnú jednotku. Z celkového počtu 81 emitentov je 9 emitentov, ktorí spĺňajú zároveň aj veľkostné kritériá.

28

Tieto obchodné spoločnosti zároveň zahrnuté aj v bode 1, ale nemôžu uplatniť možnosť oslobodenia od splnenia tejto povinnosti. Informácie o počte subjektov pochádzajú z registra účtovných závierok a z registrov NBS a UDVA.

Časť účtovných jednotiek, ktoré tu vyčíslené v súčasnosti vo výročnej správe zverejňovali požadované informácie a časť účtovných jednotiek zároveň využila možnosť oslobodenia od zverejňovania týchto informácií.

II. Povinnosť zo smernice v prípade účtovného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2025 a neskôr sa vzťahuje:

1. na veľké účtovné jednotky a emitentov, ktorých priemerný počet zamestnancov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie presiahol 250 zamestnancov a ak v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných obdobiach spĺňa zároveň aj jednu z týchto podmienok:

a)celková suma majetku presiahla 25 000 000 eur, pričom sumou majetku na tento účel sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3 zákona,

b)čistý obrat presiahol 50 000 000 eur.

Z celkového počtu približne 620 účtovných jednotiek, ktoré spĺňajú uvedené kritériá a nie sú zároveň zaradené v predchádzajúcich odsekoch je približne 560. Informácie o počte subjektov pochádzajú z registra účtovných závierok.

2. na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti vo výročnej správe, materskej účtovnej jednotky uvedenej v § 20g ods. 1 alebo ods. 2 zákona, ktorá ešte nebola zaradená pre rok 2024, ak v každom z dvoch bezprostredne prechádzajúcich účtovných obdobiach spĺňa aspoň dve podmienky z podmienok uvedených v § 22 ods. 10 písm. a) alebo b) zákona.

III. Povinnosť zo smernice sa v prípade účtovného obdobia, ktoré začína 1. januára 2026 a neskôr sa vzťahuje:

1. na malú a menej zložitú inštitúciu, kaptívnu poisťovňu a kaptívnu zaisťovňu, ktorá spĺňa kritériá: veľkej účtovnej jednotky, ktorej priemerný počet zamestnancov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie presiahol 250 zamestnancov a ak v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných obdobiach spĺňa zároveň aj jednu z týchto podmienok:

a)celková suma majetku presiahla 25 000 000 eur, pričom sumou majetku na tento účel sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3 zákona,

b)čistý obrat presiahol 50 000 000 eur.

2. na účtovnú jednotku, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu a v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich

29

účtovných obdobiach spĺňa podmienky z podmienok na zatriedenie do veľkostnej skupiny, ktoré sú uvedené v § 2 ods. 7 zákona.

3. na účtovnú jednotku, ktorých priemerný počet zamestnancov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie presiahol 10 a nepresiahol 50 zamestnancov a ak v každom z dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných obdobiach spĺňa zároveň aj jednu z týchto podmienok:

a)celková suma majetku presiahla 450 000 eur, ale nepresiahla 5 000 000 eur, pričom sumou majetku na tento účel sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3 zákona,

b)čistý obrat presiahol 900 000 eur, ale nepresiahol 10 000 000 eur.

Zároveň pre tieto účtovné jednotky, na ktoré sa viaže povinnosť od 1. januára 2026 je udelená možnosť odloženia a začatia vykazovania od účtovného obdobia, ktoré začína 1. januára 2028. Vzhľadom na to, že nie je možné presne odhadnúť koľko spoločností využije možnosť úľavy od tejto povinnosti, odhadujeme, že z celkového počtu účtovných jednotiek bude asi 230, ktoré túto povinnosť budú mať až v roku 2028.

Predpokladáme, že účtovné jednotky vzhľadom na veľkosť, na vykonávanú činnosť previazanosť s materskými účtovnými jednotkami a s tým spojenú možnosť využitia oslobodenia, budú mať k povinnosti vykazovania informácií o udržateľnosti rôznu sumu administratívnych nákladov. V expertnom odhade sa predpokladá, že veľká účtovná jednotka spolu na zostavenie 20c), uistenie 20h) a uloženie 23d) v priemere potrebuje asi 2500 hodín v zmysle kalkulačky nákladov, pričom tieto hodiny približne predstavujú zber informácií, spracovanie informácií, vyhodnocovanie informácií, vykazovanie informácií o udržateľnosti a uloženie výročnej správy, predpoklad pre 3 ľudí na 3 mesiace a náklady na príslušný softvér, celkom vynaloží cca 27 547 eur. V celkovo pre väčšie spoločnosti 25 095 203 eur.

Časť účtovných jednotiek, ktoré tu vyčíslené v súčasnosti vo výročnej správe zverejňovali požadované informácie podľa § 20 ods. 10 zákona a náklady na softvér boli 8 080 eur, časť účtovných jednotiek zároveň využila možnosť oslobodenia od zverejňovania týchto informácií, preto nie je možné na základe dostupných informácií presne kvantifikovať počet účtovných jednotiek, ktoré sa rozhodnú využiť možnosť oslobodenia od vykazovania informácií o udržateľnosti. V tejto súvislosti nie je tiež možné kvantifikovať náklady na preklad do slovenského jazyka podľa § 23 ods. 5 zákona, ktorý nemusí byť úradne overejný, týkajúci sa dokumentov uvedených v § 20c ods. 17 písm. b) a § 20g ods. 10 písm. b) návrhu, ktoré sa ukladajú do registra účtovných závierok účtovnými jednotkami využívajúcimi oslobodenie od vykazovania informácií o udržateľnosti.

Povinnosť zverejnenia dokumentu na webovom sídle účtovnej jednotky, ktorá je organizačnou zložkou zahraničného subjektu na obdobie piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, nie je možné kvantifikovať, nakoľko nedisponujeme informáciami, na základe ktorých by bolo možné vyčísliť výšku nákladov na zverejnenie dokumentu na webovom sídle.

Pozitívum a zároveň aj negatívum pre podnikateľské prostredie predstavuje rozšírenie audítorských činností o výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti čím sa zvýšia výnosy štatutárnych audítorov a audítorských spoločností za tieto služby. Výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti predstavuje zároveň aj možné zvýšenie nákladov na uistenie pre účtovnú jednotku, ktorej vznikne povinnosť vykazovania

30

informácií o udržateľnosti, pričom ich výšku nevieme v súčasnosti vyčísliť. Uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti je nová služba, ktorú budú poskytovať audítorské firmy, preto nie je možné kvalifikovane určiť presnú sumu, ktorú budú účtovné jednotky platiť za tieto služby. Vzhľadom na to, že aj náklady na štatutárny audit sa v účtovnej jednotke menia z roka na rok, zároveň z informácií získaných z registra účtovných závierok nie je možné jednoznačne vyčísliť vývoj týchto nákladov, poplatky účtovných jednotiek za uistenie sú odhadované na priemernej úrovni, a to cca 8000 eur za vykazovanie informácií o udržateľnosti a získanie príslušných informácií. Rovnako ako pri poplatkoch za štatutárny audit sa ustanovuje, že ani poplatky, ktoré platí účtovná jednotka podliehajúca uisteniu za vykonanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, nesmie štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť podmieňovať výkonom iných činností.

V rámci čl. V novelizácie zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) ide o transpozíciu smernice 2022/2464.

Novela zákona o štatutárnom audite sa dotkne najmä štatutárnych audítorov, audítorských spoločnosti, subjektov verejného záujmu a subjektov osobitného významu. Za subjekt osobitného významu sa navrhuje považovať účtovnú jednotku, ktorá je štátnym podnikom alebo obchodnou spoločnosťou, ktorá ešte nie je zaradená medzi subjekty verejného záujmu podľa zákona o štatutárnom audite, s priamou alebo nepriamou účasťou štátu viac ako 50% a povinnosťou mať účtovnú závierku overenú audítorom, za účtovné obdobie, ktorému predchádzajú najmenej dve bezprostredne po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých celková suma jej majetku presiahla 100 000 000 eur. Zavedenie novej skupiny subjektov osobitného významu, na základe doterajších skúseností a výsledkov z dohľadov a previerok zabezpečenia kvality je vo verejnom záujme, aby štatutárni audítori a audítorské spoločnosti týchto účtovných jednotiek, ktoré hospodária s majetkom štátu, boli dohliadanými subjektami UDVA. Predpokladá sa 25 takýchto podnikateľských subjektov, ktorých audítori alebo audítorské spoločnosti budú odvádzať ročné registračné poplatky UDVA. Predpokladaná výška vplyvu na jeden subjekt bude vyjadrená priemernou hodnotou pri piatich skupinách to prestavuje hodnotu 1 818 eur, nakoľko sa odvíja od počtu auditovaných subjektov. Pri prvej skupine, t. j. počte 1 až 3 subjekty je navýšenie o 130 eur a pri piatej skupine s viac ako 15 subjektov ide o navýšenie o 4 480 eur.

Mestá a mestské časti Bratislavy, ktoré budú zaradené medzi nové dohliadané subjekty UDVA, nebudú platiť poplatky ako iné dohliadané subjekty. Avšak štatutárni audítori a audítorské spoločnosti týchto miest budú povinní zaplatiť ročný registračný poplatok UDVA.

V súvislosti s transpozíciou prvé uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti bude vykonané v roku 2025 za účtovné obdobie 2024, a preto prvé prijaté ročné registračné poplatky budú výnosom UDVA roku 2025. Postupne sa bude počet subjektov povinných zostaviť správu o udržateľnosti zvyšovať, ale predpokladáme, že za rok 2024 by ich mohlo byť 24, za rok 2025 cca 123 a za rok 2026 cca 185. Pri výpočte vplyvu na audítora alebo audítorskú spoločnosť je potrebné zohľadniť možnosť, že auditovaná účtovná jednotka využije možnosť oslobodenia a odhadovaný priemerný poplatok 500 eur za auditovanú účtovnú jednotku.

31

Zákonom sa zavádzajú nové paragrafy k podmienkam na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, zápisy do zoznamu audítorov a zoznamu audítorských spoločností, s ktorými súvisia aj jednotlivé poplatky za skúšky na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti. Tieto poplatky nie súčasťou doložky vplyvov na podnikateľské prostredie, nakoľko budú súčasťou opatrenia, ktoré vydá MF SR.

Informácie boli čerpané z registra účtovných závierok a registrov UDVA.

S cieľom odstránenia goldplatingu sa v nadväznosti na diskusiu s audítorskou profesiou vypúšťa päťročná odborná prax v oblasti účtovníctva. Navrhuje sa nová úprava sledovania odbornosti asistenta štatutárneho audítora na získanie praktických odborných skúseností, pričom sa umožňuje získať prax vo vybraných oblastiach, ktoré predmetom audítorskej skúšky vrátane oblasti štatutárneho auditu, aj u štatutárneho audítora, ktorý nie je zapísaný v zozname školiteľov vedeným komorou, to v rozsahu najviac jednej tretiny z požadovaného minimálneho počtu hodín praktickej odbornej prípravy. Zníženie dĺžky prípravy o dva roky predstavuje skoršiu možnosť k získaniu osvedčenia o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu. Ministerstvo financií SR nedisponuje údajmi o cenotvorbe začínajúcich audítorov, preto nie je možná presná kvantifikáciu vplyvu na podnikateľské prostredie.

Povinnosť určiť na vykonávanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti aspoň jedného kľúčového partnera v oblasti udržateľnosti, povinnosť vypracovať asistentovi štatutárneho audítora hodnotenie o rozsahu jeho účasti na výkone uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a rovnako aj ďalšie napr. požiadavky kladené na štatutárneho audítora ako člena riadiaceho orgánu, nie je možné expertne vyhodnotiť vplyv a ani zohľadniť časovú náročnosť v kalkulačke nákladov. Ministerstvo financií SR nedisponuje podkladmi na predpokladané náklady, ktoré by mohli vzniknúť a ani ušetrené prostriedky napr. pri odbornej praktickej príprave, kedy sa upúšťa od toho, aby bol štatutárny audítor školiteľom.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach v platnom znení, tiež nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. L 342, 22.12.2009) v platnom znení, upravujú povinnosti, aby prvky vykazovania informácií o udržateľnosti boli overené akreditovanou nezávislou treťou stranou, a v nadväznosti na smernicu 2022/2464 sa navrhuje zverejňovanie správy tejto akreditovanej nezávislej tretej strany, na webovom sídle dovozcu. V rámci dobrovoľnej účasti organizácií v schéme EMAS je zapísaných 98 spoločností a počet dovozcov, ktorí podliehajú povinnostiam náležitej starostlivosti je 7. Povinnosť zverejnenia dokumentu na webovom sídle účtovnej jednotky nie je možné kvantifikovať, nakoľko nedisponujeme informáciami, na základe ktorých by bolo možné vyčísliť výšku nákladov na zverejnenie dokumentu na webovom sídle.

Povinnosť účtovnej jednotky zverejniť v zbierke listín Obchodného registra správu o udržateľnosti a správu o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti si účtovná jednotka splní jej uložením do registra účtovných závierok prostredníctvom portálu Finančnej správy prípadne prostredníctvom CKS. Následný presun do zbierky listín Obchodného registra zabezpečí priamo register účtovných závierok.

Na základe skúseností z aplikačnej praxe sa doplňuje povinnosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti informovať UDVA o zmene zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu najneskôr do jedného mesiaca odo dňa zmeny zmluvy. Vyčíslenie nákladov spojených s touto povinnosťou je len odhadované na základe predpokladanej doby trvania jej nahlasovania.

32

Doplňujú sa povinnosti v oblasti archivácie účtovných dokumentov a aj povinnosti štatutárneho audítora príp. audítorskej spoločnosti archivovať uisťovací spis a tiež záznamy o prípadných porušeniach ustanovení zákona. Možné náklady, ktoré vzniknú účtovným jednotkám, prípadne štatutárnym audítorom sú odhadované na základe kalkulačky nákladov.

Vzhľadom na výraznú infláciu v rokoch 2021 a 2022 sa preskúmali kritériá monetárnej veľkosti na určenie veľkostnej kategórie spoločnosti s cieľom zohľadniť vplyv inflácie. Komisia preto považovala za potrebné upraviť a zaokrúhliť limity uvedené v článku 3 ods. 1 7 smernice 2013/34/EÚ o 25 % v dôsledku inflácie. Bola prijatá nová delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2023/2775 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o úpravy veľkostných kritérií pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny. Na základe informácií z registra účtovných závierok Ministerstvo financií SR odhadlo vplyv týchto úprav veľkostných kategórií na obmedzenie administratívnej záťaže iba v počte dotknutých účtovných jednotiek. Ministerstvo financií SR koncom roka 2023 nedisponuje bližšími informáciami, či účtovné jednotky, ktorých sa zmena dotkne, teda najmä mikroúčtovné jednotky a malé účtovné jednotky, v roku 2023 naďalej tiež spĺňali veľkostné kritériá pre zaradenie do veľkostnej skupiny. Podľa registra účtovných závierok, z údajov z účtovných závierok za rok 2022, približne 60 veľkých účtovných jednotiek už nebude spĺňať kritériá pre zaradenie medzi veľké účtovné jednotky podľa § 2 ods. 8. Mikroúčtovné jednotky, ktoré by prekračovali kritériá dve po sebe idúce účtovné obdobia a mali by sa zaradiť medzi malé účtovné jednotky podľa doterajšieho znenia zákona o účtovníctve, prehodnotia svoje veľkostné kritériá znova podľa upraveného znenia zákona. Podľa údajov z účtovných závierok za rok 2022 ide približne o 241 mikroúčtovných jednotiek, ktoré by neboli povinné sa zaradiť do veľkostnej skupiny malá účtovná jednotka. Predpokladáme, že tie mikroúčtovné jednotky, ktoré prekročili veľkostné kritériá dve po sebe idúce účtovné obdobia podľa doterajšieho znenia zákona a mali by od nasledujúceho účtovného obdobia prejsť do veľkostnej kategórie malá účtovná jednotka, by museli vynaložiť finančné prostriedky na úpravu napr. účtovného softvéru, napr. na zmenu tlačiva účtovnej závierky. Vzhľadom na to, že Ministerstvo financií SR nedisponuje informáciami o cenách takýchto úprav, vyčíslenie vplyvu na účtovnú jednotku nie je možné expertne kvantifikovať.

V súlade s možnosťou v čl. 2 ods. 1 tretí pododsek delegovanej smernice (EÚ) 2023/2775 sa umožňuje, aby pri posudzovaní veľkostných kritérií za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023, ako jedného z dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných období, sa posudzovali nové zvýšené veľkostné kritériá, čím sa umožní využiť nové zvýšené veľkostné kritériá čo najskôr napr. pri posudzovaní povinnosti zahrnúť vykazovanie informácií o udržateľnosti do výročnej správy, ktorá sa vyhotovuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2024.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním

Uveďte formu konzultácií vrátane zdôvodnenia jej výberu a trvanie konzultácií, termíny stretnutí. Uveďte spôsob oslovenia dotknutých subjektov, zoznam konzultujúcich subjektov, tiež link na webovú stránku, na ktorej boli konzultácie zverejnené.

Uveďte hlavné body konzultácií a ich závery.

Uveďte zoznam predložených alternatívnych riešení problematiky od konzultujúcich subjektov, ako aj návrhy od konzultujúcich subjektov na zníženie nákladov regulácií na PP, ktoré neboli akceptované a dôvod neakceptovania.

33

Alternatívne namiesto vypĺňania bodu 3.2 môžete uviesť ako samostatnú prílohu tejto analýzy Záznam z konzultácií obsahujúci požadované informácie.

Ministerstvo financií SR na portáli Slov-Lex zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu zákona (PI/2023/36), pričom verejnosť mala možnosť zapojiť sa do prípravy formou zasielania podnetov alebo návrhov. Verejnosť neuplatnila žiadne návrhy. Záujem o konzultácie prejavila Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500 a Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, s ktorej zástupcami bolo dňa 7.3.2023 uskutočnené online stretnutie. Zástupcovia Ministerstva financií SR informovali o dôvode prípravy návrhu zákona, ktorým je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. L 322, 16. 12. 2022) a o hlavných požiadavkách a zmenách, ktoré cit. smernica prináša ako napr. rozsah účtovných jednotiek, na ktoré sa povinnosť uvádzania vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe bude vzťahovať, nové európske štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti, v súlade s ktorými sa bude požadovať vyhotovenie vykazovania informácií o udržateľnosti a požiadavka na zabezpečenie uistenia týchto informácií nezávislou treťou stranou. Zároveň bola poskytnutá aj informácia týkajúca sa predpokladaného časového rámca legislatívneho procesu. Výsledkom konzultácie bolo informovanie zo stany Ministerstva financií SR, akým spôsobom sa bude predmetná smernica transponovať do právneho poriadku SR.

Alternatívne riešenia problematiky ani návrhy na zníženie nákladov regulácie na podnikateľské prostredie neboli zúčastnenými zástupcami podnikateľského prostredia predložené.

3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu

Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?

Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?

Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?

Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)?

Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum?

Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín EÚ?

Konkurencieschopnosť:

Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:

zvyšuje X nemení znižuje

Produktivita:

Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?

Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:

34

zvyšuje X nemení znižuje

3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie

Ak materiál vplyvy na PP, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich častí, či pozitívne alebo negatívne, tu ich uveďte. Patria sem:

a)sankcie alebo pokuty, ako dôsledok porušenia právne záväzných ustanovení;

b)vplyvy súvisiace so žiadosťami o alebo prijímaním dotácií, fondov, štátnej pomoci a čerpaním iných obdobných foriem podpory zo strany štátu, keďže sprievodným javom uchádzania sa či získania benefitov, na ktoré nie je právny nárok priamo zo zákona, ale vzniká na základe prejavu vôle dotknutého subjektu;

c)regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách;

d)iné vplyvy, ktoré predpokladá materiál, ale nemožno ich zaradiť do častí 3.1 a 3.3.

Dopĺňajú sa sankčné ustanovenia týkajúce sa nedodržania povinností súvisiacich s vykazovaním informácií o udržateľnosti a správou o udržateľnosti. Vzhľadom na to, že nie je možné presne kvantifikovať počet účtovných jednotiek, ktorých sa bude nedodržanie povinnosti týkať, nie je možné vyčíslenie vplyvu na podnikateľa. Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona do 2% z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3 zákona, najviac 1 000 000 eur. Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt podľa § 38 ods. 1 písm. p) zákona podľa závažnosti porušenia od 100 do 100 000 eur.

Zároveň sa medzi správne delikty dopĺňa ustanovenie § 18 ods. 7 zákona, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná predložiť priebežnú individuálnu účtovnú závierku v nadväznosti na § 14 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pokiaľ ide o účtovné jednotky, ktoré sa zrušujú s likvidáciou, bol na nich vyhlásený konkurz, zrušujú sa zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zrušujú sa zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, ktoré sa zrušujú rozhodnutím súdu o výmaze spoločnosti, alebo ktorým bola nariadená dodatočná likvidácia. Vzhľadom na to, že nie je možné presne kvantifikovať počet účtovných jednotiek, ktorých sa bude povinnosť predloženia priebežnej účtovnej závierky týkať a zároveň nie je možné presné vyčíslenie závažnosti porušenia, výška pokuty je ustanovená od 100 do 100 000 eur.

Snahou predkladateľa je odradiť účtovné jednotky od nedodržiavania povinností zákona v oblasti predkladania požadovaných dokumentov.

Zosúladenie termínov na vykonanie kontroly účtovníctva, podľa ktorého sa postupuje pri kontrole dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve s daňovou kontrolou v súlade s daňovým poriadkom, predstavuje pre účtovné jednotky do určitej miery zníženie administratívnych nákladov a času, nakoľko sa počas daňovej kontroly vykoná súbežne aj kontrola účtovníctva. Vyčíslenie vplyvu na účtovnú jednotku nie je možné kvantifikovať.

Zmena § 22a zákona môže priniesť nižšie transakčné náklady na audítorské služby v procese štatutárneho auditu účtovných závierok, nakoľko bude potrebná informácia vyhľadaná a získaná priamo audítorom, a teda sa predpokladá jej rýchlejšie a efektívnejšie získanie oproti súčasnému stavu, kedy sa potrebná informácia získava prostredníctvom inej osoby (najmä účtovníkov a iných osôb, ktoré majú zriadený prístup) čo mnohokrát vedie k nesprávnemu

35

výkladu požiadavky, resp. k časovej strate. Predpokladané vyčíslenie nižších transakčných nákladov na audítorské služby sa však v čase predloženia tohto návrhu nedajú presnejšie kvantifikovať, nakoľko nie je možné vyčísliť počet a dĺžku vyhľadania potrebných informácií, ktoré je potrebné vyhľadať, keďže tieto parametre závisia od kvality vedenia účtovníctva počas účtovného obdobia, spracovania samotnej účtovnej závierky, ako aj tej, ktorej účtovnej jednotky.

Predlžuje sa obdobie dokedy môže začať UDVA konanie o uložení sankcie podľa § 64 ods. 1 a 2 zákona o štatutárnom audite, a to najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď sa úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Podľa článku 3 ods. 7 smernice (EÚ) 2022/2464 členské štáty môžu kombinovať praktickú odbornú prípravu a teoretické vzdelávanie. Smernica 2006/43/ES v čl. 12 umožňuje rôznu kombináciu v započítavaní dôb praktickej odbornej prípravy a teoretického vzdelávania. SR túto možnosť nevyužila aj vzhľadom na nevyužitie výnimky podľa čl. 11 smernice 2006/43/ES a nejednoznačnosť formy uznávaného vzdelávania. Ide o goldplating, ktorý navrhujeme ponechať z dôvodu zabezpečenia vysokej úrovne výkonu povolania štatutárneho audítora.

V súlade s čl. 8 ods. 9 Legislatívnych pravidiel vlády ak návrh zákona upravuje právne vzťahy, ktoré viazané na začiatok opakujúceho sa časového obdobia, napríklad rozpočtový rok, účtovný rok, je potrebné navrhnúť, ak je to možné, deň nadobudnutia účinnosti takého návrhu zákona na začiatok príslušného obdobia. Navrhuje sa skoršia účinnosť ako je transpozičná lehota (6. júla 2024), a to od 1. júna 2024, v nadväznosti na smernicou ustanovenú povinnosť vybraných účtovných jednotiek zahrnúť po splnení navrhovaných podmienok do osobitnej časti výročnej správy vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa § 20c alebo § 20g návrhu zákona o účtovníctve, už za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2024.

36

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Biznis vrstva

A – nová služba

B – zmena služby

Kód koncovej služby

Názov koncovej služby

Úroveň elektronizácie

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich koncových služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb pre občana alebo podnikateľa?

B

ks_334904

Poskytovanie účtovnej závierky účtovnej jednotky

4

B

ks_336791

Kompletizácia, oprava a odoslanie podaní (KRUZ)

4

B

ks_336832

Ukladanie účtovných závierok do registra RUZ v Rozpočtovom informačnom systéme

4

B

ks_331523

Techo-prevádzkové služby Centrálneho ekonomického systému

4

Aplikačná a technologická vrstva

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

Vo vládnom cloude – áno / nie

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy? Predpokladá správca umiestnenie informačného systému vo vládnom cloude?

B

isvs_7238

isvs_45

isvs_7213

Register účtovných závierok (

www.register

uz.sk

)

Rozpočtový informačný systém (RIS)

Portál Finančnej správy (PFS)

nie

37

isvs_7139

isvs_7293

Konsolidovaný register účtovných závierok (KRUZ)

Výkazy RISSAM.VYK)

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

x

B

Zjednodušenie prístupu ku konaniu a odstraňovanie byrokracie

Elektronické konanie

6.4.1. Predpokladá predložený návrh vedenie konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb?

Áno

Nie

(Uveďte, o aké konanie ide.) Zákon o účtovníctve upravuje pravidlá pre podávanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok

6.4.2. Je dané konanie možné v celku vykonať elektronicky?

Áno

Nie

(Ak sú niektoré úkony v konaní, alebo celé konanie viazané na listinnú podobu komunikácie, uveďte o aké ide a z akého dôvodu.)

Nový dokument sa podáva len v elektronickej podobe.

6.4.3. Je úprava konania kompatibilná s inštitútmi zákona o e-Governmente a je na dané konanie zákon o e-Governmente možné použiť?

Áno

Nie

(Ak úprava konania je odlišná od úpravy v zákone o e-Governmente alebo ak je použitie zákona o e-Governmente vylúčené, uveďte čoho sa to týka a z akého dôvodu.)

Podanie podľa § 23b ods. 1 alebo 2 zákona o účtovníctve je možné len prostredníctvom prístupového miesta prevádzkovaného Finančným riaditeľstvom SR alebo systémom štátnej pokladnice.

Zásada „jedenkrát a dosť“

6.5.1. Predpokladá predložený návrh predkladanie dokumentov, informácií alebo preukazovanie skutočností (ďalej len „údaje“) orgánu, ktorý konanie vedie?

Áno

Nie

(Uveďte, o aké údaje ide a v akom konaní.) Predkladanie dokumentov je na základe § 23 a nasl. zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

6.5.2. Predpokladá predložený návrh, aby sa predkladali údaje, ktoré sa nachádzajú v zákonom ustanovenej evidencii vedenej orgánom, ktorý konanie vedie alebo iným orgánom?

Áno

Nie

(Uveďte, o akú evidenciu ide.)

Zbierka listín obchodného registra.

6.5.3. Budú údaje poskytované režimom podľa zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo iným obdobným spôsobom, ktorý zabezpečí, aby si údaje orgán, ktorý konanie vedie, získaval z úradnej moci a nemuseli mu byť predkladané subjektom

Áno

Nie

(Uveďte, akým spôsobom budú údaje v konaní predkladané/preukazované. Ak sa vyžaduje predloženie účastníkom konania, uveďte dôvod.)

Účtovné dokumenty budú verejne prístupné vo verejnej časti registra účtovných závierok

38

súkromného práva, navrhovateľom, žiadateľom, účastníkom konania (ďalej len „účastník konania“)?

6.5.4. Ak si orgán, ktorý konanie vedie, údaje nebude získavať z úradnej moci ale mu budú predkladané účastníkom konania, je v návrhu upravené prechodné obdobie, po ktorého uplynutí si údaje orgán, ktorý konanie vedie, bude získavať z úradnej moci?

Áno

Nie

(Uveďte, akým spôsobom budú údaje v konaní predkladané/preukazované v budúcnosti. Ak sa vyžaduje predloženie účastníkom konania, uveďte dôvod.)

Údaje budú získavané z úradnej moci od začiatku aplikácie daného ustanovenia.

Výmena údajov medzi orgánmi verejnej moci

6.6.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov?

Áno

Nie

(Uveďte, aká nová evidencia údajov sa zriaďuje, resp. akú evidenciu údajov návrh upravuje.)

Register účtovných závierok

6.6.2. Umožňuje predložený návrh poskytovanie údajov z evidencie iným orgánom verejnej moci, resp. iným osobám na plnenie ich zákonom ustanovených úloh bez obmedzenia subjektu (teda vo všetkých prípadoch, kedy tieto údaje na plnenie zákonom ustanovených úloh potrebujú)?

Áno

Nie

(Uveďte, ktorým orgánom verejnej moci, resp. iným osobám nie je možné údaje z evidencie poskytnúť, aj ak ich na plnenie zákonných úloh potrebujú a z akého dôvodu.)

Údaje sa poskytujú v elektronickej podobe, automatizovaným spôsobom, bezodplatne a v rozsahu plnenia úloh podľa osobitných predpisov orgánom štátnej správy, súdom, obciam a vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým bol zverený výkon úloh podľa osobitných predpisov, a iným členským štátom Európskej únie alebo tretím štátom, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

6.6.3. Je zabezpečené poskytovanie údajov z evidencie elektronicky a automatizovaným spôsobom?

Áno

Nie

Prostredníctvom API na stránke www.registeruz.sk

6.6.4. Je na poskytovanie údajov z evidencie využitý režim podľa zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov?

Áno

Nie

(Uveďte, ako je na zákonnej úrovni inštitucionalizované elektronické a automatizované poskytovanie údajov z evidencie, akým režimom sa riadi. Ak je použitie zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov vylúčené, uveďte dôvod.)

Referenčné údaje

6.7.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov, ktoré budú navrhnuté na zaradenie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente?

Áno

Nie

(Uveďte, aká nová evidencia údajov sa zriaďuje, resp. akú evidenciu údajov návrh upravuje a ktoré údaje z nej budú navrhnuté na zaradenie do zoznamu referenčných údajov. Ak sa neplánuje zaradenie žiadnych údajov, uveďte dôvod)

6.7.2. Kedy je plánované zaradenie údajov z evidencie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente?

(Uveďte, kedy sa plánuje zaradenie vyššie uvedených údajov do zoznamu referenčných údajov.)

39

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a) Primárne právo:

•čl. 4 ods. 2, 50 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.

b) Sekundárne právo:

•smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. EÚ L 322, 16.12.2022), gestor: MF SR,

•delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2023/2775 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o úpravy veľkostných kritérií pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny (Ú. v. L, 2023/2775, 21.12. 2023), gestor: zatiaľ nebol určený,

•smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2101 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami (Ú. v. EÚ L 429, 1.12.2021), gestor: MF SR,

•smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. L 182, 29.6.2013) v platnom znení, gestor: MF SR,

•smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014), gestor: MF SR, spolugestor: MS SR,

•smernica Rady z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (1986/635/EHS) (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1) v platnom znení, gestor: MF SR,

•smernica Rady z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (1991/674/EHS) (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 6/zv. 1) v platnom znení, gestor: MF SR,

•smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. L 142, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 17/zv. 2) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: MS SR,

40

•smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. L 390, 31.12.2004) v platnom znení, gestor: MF SR,

•smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. L 157, 9. 6. 2006) v platnom znení, gestor: MF SR,

•smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. L 318, 17.11.2006), gestor: MF SR,

•smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (Ú. v. L 186, 11.7.2019), gestor: MS SR,

•smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (Ú. v. L 169, 30. 6. 2017) v platnom znení, gestor: MS SR, spolugestor: MF SR,

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení, gestor: MF SR,

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008) v platnom znení, gestor: ÚNMS SR, spolupracujúce rezorty: MH SR, MPSVR SR, MD SR, MZ SR.

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. L 342, 22.12.2009), v platnom znení, gestori: MŽP SR, MPRR SR, ÚNMS SR,

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení, gestori: MF SR, NBS,

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (Ú. v. L 158, 27.5.2014) v platnom znení, gestor MF SR,

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28.8.2014) v platnom znení, gestori: NBÚ, MF SR, MV SR,

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016), gestor: ÚOOÚ SR,

41

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (Ú. v. L 130, 19.5.2017) v platnom znení, gestori: MH SR, MF SR,

•delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Ú. v. L 143, 29.5.2019) v platnom znení, gestori: MF SR, NBS,

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (Ú. v. L 317, 9.12.2019) v platnom znení, gestori: MF SR, NBS, MPSVR SR,

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene naradenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020), gestori: MF SR, NBS,

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) (Ú. v. L 243, 9.7.2021), gestori: MŽP SR, MH SR, MD SR, MPRR SR,

•delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2178 zo 6. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 upresnením obsahu a prezentácie informácií, ktoré majú zverejňovať podniky, na ktoré sa vzťahuje článok 19a alebo 29a smernice 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o environmentálne udržateľné hospodárske činnosti, a upresnením metodiky na splnenie uvedenej povinnosti zverejňovania (Ú. v. EÚ L 443, 10.12.2021) v platnom znení, gestori: MF SR, NBS,

•nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1803 z 13. septembra 2023, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. L 237, 26.9.2023), gestor zatiaľ nebol určený.

c)Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie:

•rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 306/1999, Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) v. Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg, [2003],

Výrok rozhodnutia:

1. Otázky uvedené v druhej a tretej časti návrhu na začatie prejudiciálneho konania týkajúcich sa výkladu štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy sú prípustné.

2. Štvrtá smernica 78/660/EHS nebráni tomu, aby ustanovenie určené na pokrytie možných strát alebo pohľadávok vyplývajúcich zo záväzku nachádzajúceho sa v účtovnej závierke podľa článku 14 uvedenej smernice bolo zapísané na strane pasív súvahy podľa článku 20 ods. 1 za predpokladu, že daná strata alebo dlh možno charakterizovať ako pravdepodobné alebo isté k súvahovému dňu. Článok 31 ods. 1 písm. e) tejto smernice nevylučuje možnosť, že na zabezpečenie dodržiavania zásady obozretnosti a zásady pravdivého zobrazenia aktív a pasív by mohlo byť najvhodnejšou metódou ocenenia by mohlo byť vykonanie globalizovaného hodnotenia všetkých relevantných faktorov.

42

3. Za takých okolností, ako okolnosti vo veci samej, vrátenie pôžičky, ku ktorému došlo po súvahovom dni (ktorý je relevantným dátumom oceňovania súvahových položiek), nepredstavuje skutočnosť, ktorá si vyžaduje retroaktívne prehodnotenie rezervy týkajúcej sa tejto pôžičky uvedenej na strane pasív súvahy. Súlad so zásadou pravdivého a verného zobrazenia aktív a pasív si však vyžaduje, aby sa v ročnej účtovnej závierke uviedlo zaniknutie rizika, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie.

•rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C 528/12, Mömax Logistik GmbH proti Bundesamt für Justiz [2014].

Výrok rozhodnutia:

Článok 57 štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, sa vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, podľa ktorej sa na dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravuje právnymi predpismi tohto členského štátu, neuplatňujú ustanovenia uvedenej smernice týkajúce sa obsahu, auditu a zverejnenia ročných účtovných závierok, iba ak sa materská spoločnosť tiež spravuje právnymi predpismi uvedeného štátu.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2023/2775 bola určená do 24. decembra 2024.

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2022/2464 bola určená do 6. júla 2024.

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2021/2101 bola určená do 22. júna 2023.

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2017/1132 nebola stanovená. Smernica (EÚ) 2017/1132 zrušila smernicu 2009/101/ES bez vplyvu na povinnosť členského štátu týkajúcu sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva.

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/1151 bola určená do 1. augusta 2021, s možnosťou odkladu o jeden rok a s výnimkou niektorých článkov, kde bola určená lehota do 1. augusta 2023.

Lehota na prebratie smernice 2014/95/EÚ bola určená do 6. decembra 2016.

Lehota na prebratie smernice 2014/56/EÚ bola určená do 17. júna 2016.

Lehota na prebratie smernice 2013/34/EÚ bola určená do 20. júla 2015.

Lehota na prebratie smernice 2006/43/ES bola určená do 29. júna 2008.

b)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora proti SR podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

c)Smernica 2014/95/EÚ bola prebratá do:

-zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Smernica 2013/34/EÚ bola prebratá do:

-zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

43

-zákona č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

-zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 500/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Smernica (EÚ) 2017/1132 bola prebratá do:

-zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Smernica (EÚ) 2019/1151 bola prebratá do:

-zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

-zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Smernica (EÚ) 2021/2101 bola prebratá do:

-zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Smernica 2006/43/ES bola prebratá do:

-zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Smernica 2014/56/EÚ bola prebratá do:

-zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

-zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

44

Smernica EÚ 2022/2464 bude prebratá do:

-zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

-zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

-zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

-zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

-zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

Smernica EÚ 2023/2775 bude prebratá do:

-zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

a)Úplne.

45

B. Osobitná časť

K čl. I (zákon č. 431/2002 Z. z.)

K bodu 1 (§ 2 ods. 4 písm. n) a o)

V nadväznosti na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. L 322, 16. 12. 2022) (ďalej len „smernica (EÚ) 2022/2464“) sa ustanovujú nové pojmy, a to „aspekty udržateľnosti“ a „vykazovanie informácií o udržateľnosti“. Pri vymedzení pojmu „aspekty udržateľnosti“ sa vychádza z aplikačnej praxe, ktorá používa termíny „environmentálny“, „sociálny“ a „správa a riadenie“ (z angl. „Environmental, Social, Governance“ = ESG) ako prostriedok na kategorizáciu troch hlavných aspektov udržateľnosti. Pojem „aspekty udržateľnosti“ zároveň zahŕňa aj faktory udržateľnosti ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (Ú. v. L 317, 9. 12. 2019) v platnom znení, ktorým sa rozumejú environmentálne, sociálne alebo zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv a boj proti korupcii a úplatkárstvu. Vykazovaním informácií o udržateľnosti sa rozumie vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa § 20c návrhu (individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti) alebo podľa § 20g návrhu (konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti), a to pri dodržaní požiadaviek na výber informácií uvedených v § 20c ods. 1 resp. § 20g ods. 1 návrhu (zásada dvojitej významnosti) a ich uvádzaním v súlade s európskymi štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti (§ 20c ods. 11 alebo ods. 14 resp. § 20g ods. 4 návrhu), označovaním týchto informácií a informácií vyžadovaných čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. L 198, 22. 6. 2020) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2020/852“) v súlade s čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Ú. v. L 143, 29. 5. 2019) v platnom znení (ďalej len „delegované nariadenie (EÚ) 2019/815 v platnom znení“), pričom výročná správa obsahujúca tieto informácie sa vyhotovuje v elektronickom formáte ustanovenom v cit. delegovanom nariadení Komisie.

K bodom 2 až 5, 18, 19, 27, 28 (§ 2 ods. 6, 7 a 8, § 21c ods. 1, 2, § 20 ods. 10, § 22 ods. 10)

V súlade s čl. 1 delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2023/2775 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o úpravy veľkostných kritérií pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny (Ú. v. L, 2023/2775, 21. 12. 2023) (ďalej len „delegovaná smernica (EÚ) 2023/2775“) sa zvyšujú vybrané veľkostné podmienky (suma majetku, čistý obrat) definujúce jednotlivé kategórie účtovných jednotiek, a to o 25% v dôsledku inflácie v EÚ.

K bodu 6 (§ 2 ods. 13)

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na posudzovanie podmienok uvedených v § 20c ods. 1 a 2 a § 20g ods. 1 a 2 návrhu.

K bodu 7 (§ 2 ods. 15)

V súlade s čl. 1 bodom 2 písm. a) smernice (EÚ) 2022/2464 sa bližšie precizuje definícia čistého obratu, a to vo vzťahu k osobitostiam činností vybraných účtovných jednotiek ako napr. banky a poisťovne.

46

K bodom 8, 12, 13, 42, 60

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 9 (§ 19 ods. 2)

Úprava upresňujúceho charakteru v nadväznosti na nový § 20h, ktorý umožňuje schválenie iného štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti (ďalej len „audítor“) na uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe ako toho, ktorý je schválený na overenie účtovnej závierky a výročnej správy.

K bodu 10 (§ 20 ods. 1)

Upresňuje sa, že súčasťou správy audítora je aj prípadný dodatok správy audítora.

K bodom 11, 22 a 24 (§ 20 ods. 2, § 20a ods. 1, § 22 ods. 2)

Upresňuje sa obsah výročnej správy, ak vznikne povinnosť zahrnutia aj iných informácií do výročnej správy podľa zákona o účtovníctve. Zároveň sa ustanovuje, že súčasťou výročnej správy účtovnej jednotky, ktorej vznikla povinnosť zahrnúť do osobitnej časti výročnej správy vykazovanie informácií o udržateľnosti, je aj správa o uistení v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti, ktorá predstavuje samostatný dokument vyhotovený audítorom.

K bodu 14 (§ 20 ods. 3 písm. d)

V nadväznosti na využitie možnosti v čl. 1 bode 13 písm. b) smernice (EÚ) 2022/2464 sa upresňuje, že pri overovaní výročnej správy, v ktorej osobitnej časti je zahrnuté vykazovanie informácií o udržateľnosti podľa § 20c návrhu, audítor vykonávajúci štatutárny audit nevyjadruje názor, či tieto informácie v súlade s požiadavkami uvedenými v § 20c návrhu, keďže tieto informácie predmetom samostatnej služby, ktorou je uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti. Štatutárny audítor vykonávajúci overenie účtovnej závierky a výročnej správy však vyjadruje názor podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona o účtovníctve, a to aj v prípade, ak nevykonáva uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

K bodu 15 (§ 20 ods. 9)

Dopĺňajú sa požiadavky na obsahové náležitosti výročnej správy účtovnej jednotky, ktorá v jej osobitnej časti uvádza vykazovanie informácií o udržateľnosti, a to o kľúčové nehmotné zdroje. Rozumejú na nimi zdroje bez fyzickej podstaty, ktoré účtovná jednotka k dispozícii a od ktorých v zásade závisí jej obchodný model a sú zdrojom tvorby hodnoty pre účtovnú jednotku. Pri ich uvádzaní pritom nie je rozhodujúce, či alebo nie vykázané v účtovnej závierke tejto účtovnej jednotky. Niektoré informácie o nehmotných zdrojoch zároveň neoddeliteľnou súčasťou aspektov udržateľnosti, ako napríklad informácie o zručnostiach, kompetenciách a skúsenostiach zamestnancov a ich lojalite voči účtovnej jednotke a motivácii na zlepšovanie procesov, tovaru a služieb. Navrhované doplnenie prispieť k lepšiemu posúdeniu vývoja, výkonnosti a finančnej situácie účtovnej jednotky.

K bodu 16 (§ 20 ods. 10 až 13)

Doterajšie ustanovenia § 20 ods. 10 13 zákona o účtovníctve upravujúce uvádzanie nefinančných informácií vo výročnej správe sa vypúšťajú v dôsledku nových požiadaviek na vykazovanie informácií o udržateľnosti navrhovaných v § 20c až 20i.

K bodu 17 (nový § 20 ods. 10)

V nadväznosti na čl. 1 bod 5 smernice (EÚ) 2022/2464 sa precizuje, ktoré informácie vždy obsahom výročnej správy účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uvádzania opisu politiky rozmanitosti.

47

K bodu 20 (§ 20 ods. 11)

Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na úpravu v bode 16.

K bodu 21 (§ 20 ods. 12)

V záujme predídenia zbytočnej administratívnej záťaži sa účtovnej jednotke umožňuje, aby informácie požadované § 20 ods. 10 zákona o účtovníctve boli uvádzané spolu s inými informáciami o udržateľnosti. Ak sa tak účtovná jednotka rozhodne, vyhlásenie o správe a riadení, ktoré je súčasťou výročnej správy, obsahuje uvedenie tejto skutočnosti.

K bodu 23 (§ 20c až 20i)

§ 20c, § 20g a § 20i

Ustanovuje sa rozsah účtovných jednotiek, ktorým vzniká povinnosť zahrnúť do výročnej správy vykazovanie informácií o udržateľnosti, pričom vzhľadom na potrebu ich jednoznačnej odlíšiteľnosti od iných informácií, ktoré sa vo výročnej správe uvádzajú podľa § 20 zákona o účtovníctve, je potrebné ich uvádzať v osobitnej časti výročnej správy. V návrhu sú v samostatných paragrafoch upravené požiadavky na individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti (upravené v § 20c) a požiadavky na konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti (upravené v § 20g). Vybrané účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti, zadefinované priamo v navrhovaných ustanoveniach § 20c ods. 1 a 2 pre individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti a v § 20g ods. 1 a 2 pre konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti.

Čo sa týka povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti, § 20c ods. 1 ukladá túto povinnosť pre banku okrem Národnej banky Slovenska, zaisťovňu a poisťovňu okrem zdravotnej poisťovne a § 20c ods. 2 ukladá túto povinnosť účtovnej jednotke, ktorou je obchodná spoločnosť, čo korešponduje s Prílohou č. I. a Prílohou č. II. smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. L 182, 29.6.2013) v platnom znení (ďalej len „smernica 2013/34/EÚ v platnom znení“).

Smernica 2013/34/EÚ v platnom znení rozlišuje kategóriu malých, stredne veľkých a veľkých podnikov. Vzhľadom na nízky počet účtovných jednotiek v SR spadajúcich do kategórie stredne veľkých a veľkých podnikov bola v súlade s touto smernicou na účely finančného vykazovania vytvorená kategória „veľká účtovná jednotka“ od veľkostných kritérií definujúcich stredne veľký podnik. Pre účely vykazovania informácií o udržateľnosti je však podstatné rozlíšiť účtovnú jednotku spĺňajúcu podmienky pre stredne veľký podnik od účtovnej jednotky spĺňajúcej podmienky pre veľký podnik, napríklad z dôvodu posúdenia prvého obdobia vykazovania či možnosti použitia zjednodušených štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti. Preto všetky tieto veľkostné kategórie podnikov vrátane stredne veľkého podniku boli zapracované aj do návrhu zákona, a to cez zadefinovanie veľkostných kritérií (suma majetku, čistý obrat, priemerný prepočítaný počet zamestnancov) priamo v ustanoveniach týkajúcich sa vykazovania informácií o udržateľnosti. Definície veľkostných kategórií podnikov v zmysle smernice 2013/34/EÚ v platnom znení boli konkrétne zapracované do § 20c ods. 1, kde písmeno a) označuje veľký podnik v zmysle smernice 2013/34/EÚ v platnom znení a písmeno b) označuje emitentov, pri ktorých sa rozlišuje malý podnik v zmysle smernice 2013/34/EÚ v platnom znení 20c ods. 1 písm. b) prvý bod), stredne veľký podnik v zmysle smernice 2013/34/EÚ v platnom znení 20c ods. 1 písm. b) druhý bod) a veľký podnik v zmysle smernice 2013/34/EÚ v platnom znení 20c ods. 1 písm. b) tretí bod).

48

Nakoľko § 20c ods. 1 návrhu ukladá povinnosť individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti pre banku okrem Národnej banky Slovenska, zaisťovňu a poisťovňu okrem zdravotnej poisťovne, obdobne v § 20c ods. 2 zadefinované dotknuté subjekty, ktorými sú obchodné spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že aj vybrané účtovné jednotky, ktoré sú subjektmi verejného záujmu (banky, poisťovne, zaisťovne a účtovné jednotky, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovaný trh členského štátu) a na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zatriedenia do veľkostnej skupiny podľa § 2 ods. 13 zákona o účtovníctve, sa na účely posúdenia vzniku povinnosti uvádzať vykazovanie informácií o udržateľnosti a spôsobu vykazovania týchto informácií budú testovať podľa navrhovaných veľkostných kritérií uvedených v § 20c ods. 1. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou v oblasti nefinančných informácií sa rozsah pôsobnosti zákona o účtovníctve v tejto oblasti rozširuje o účtovné jednotky, ktoré nie subjektmi verejného záujmu, ak spĺňajú počas dvoch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období aspoň dve veľkostné podmienky ustanovené v § 20c ods. 1 písm. a) návrhu t. j. veľkostné kritériá pre veľký podnik v zmysle smernice 2013/34/EÚ v platnom znení. Navrhované veľkostné kritériá zároveň reflektujú ich zvýšenie v dôsledku inflácie, a to transpozíciou čl. 1delegovanej smernice (EÚ) 2023/2775.

Čo sa týka povinnosti konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti, § 20g ods. 1 návrhu ukladá túto povinnosť materskej účtovnej jednotke, ktorou je banka okrem Národnej banky Slovenska, zaisťovňa a poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne a § 20g ods. 2 návrhu ukladá túto povinnosť materskej účtovnej jednotke, ktorou je obchodná spoločnosť, čo korešponduje s Prílohou č. I. a Prílohou č. II. smernice 2013/34/EÚ v platnom znení. Zároveň však platí, že povinnosť konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti len tá materská účtovná jednotka, ktorá splní kritériá uvedené v § 22 ods. 10 písm. a) alebo písm. b) zákona tzn., len ak ide o veľkú skupinu v zmysle smernice 2013/34/EÚ v platnom znení.

V nadväznosti na postup, ktorý sa uplatniť na identifikáciu informácií zahrnovaných do vykazovania informácií o udržateľnosti, sa zavádza tzv. hľadisko dvojitej významnosti, na základe ktorého sa vyžaduje uviesť informácie o vplyve činností účtovnej jednotky na aspekty udržateľnosti vrátane toho, ako aspekty udržateľnosti ovplyvňujú účtovnú jednotku, pričom sa uvádzajú informácie, ktoré významné z oboch hľadísk, ako aj informácie, ktoré významné len z jedného hľadiska.

V rámci vykazovania informácií o udržateľnosti sa navrhuje, aby sa uvádzali informácie o piatich oblastiach vykazovania: obchodný model, politiky vrátane zavedených postupov náležitej starostlivosti, výsledok uvedených politík, riziká a riadenie rizík a kľúčové ukazovatele výkonnosti relevantné pre podnikanie. V tejto súvislosti sa uvádzajú aj plány účtovnej jednotky zlučiteľné s obmedzením globálneho otepľovania na 1,5 °C v súlade s Parížskou dohodou (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Parížskej dohody (oznámenie č. 99/2017 Z. z.)). V rámci informácií zahrnovaných do vykazovania informácií o udržateľnosti sa uvádzajú aj informácie o existencii systémov stimulov spojených s aspektmi udržateľnosti, ktoré účtovná jednotka ponúka členom správnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov, pričom stimuly sú vnímané v širšom zmysle, t. j. aj vrátane napríklad odmien, bonusov a iných prvkov odmeňovania. V nadväznosti na požiadavky na uplatňovanie postupu náležitej starostlivosti budú tieto upravené smernicou Európskeho parlamentu a Rady o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937, ktorá však ešte nie je prijatá.

49

S cieľom dosiahnutia porovnateľnosti sa informácie týkajúce sa aspektov udržateľnosti budú v EÚ prvýkrát vykazovať jednotným spôsobom, a to v súlade s európskymi štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti (European Sustainability Reporting Standards = ESRS), ktoré prijme Európska komisia prostredníctvom delegovaného nariadenia a ktoré bude priamo uplatniteľné. Na základe čl. 29b smernice (EÚ) 2022/2464 boli prostredníctvom delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2023/2772 z 31. júla 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti (Ú. v. L, 2023/2772, 22. 12. 2023) prijaté tzv. „full ESRS“, ktoré predstavujú základné štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti. Účtovné jednotky, ktoré v rozsahu požiadaviek na vykazovanie informácií o udržateľnosti a ktoré spĺňajú veľkostné podmienky v § 20c ods. 1