Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 523/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009

Platnosť od: 11.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 31.12.2009
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Finančné právo, Poisťovníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Kontrolné orgány, Informácie a informačný systém, Štatistiky, Zmluvné poistenie, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 523/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 523/2008 s účinnosťou od 01.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Národná banka Slovenska podľa § 12 ods. 9, § 17 ods. 11, § 18 ods. 7a § 21 ods. 8 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 33 ods. 6, § 55 ods. 1a § 67 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 ods. 3, § 109 ods. 7, § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 285/2007 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V celom texte vyhlášky sa slová „tis. Sk“ nahrádzajú slovami „tis. eur“.
2.
V § 5 písm. a) sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
3.
V § 5 písm. b) sa slová „250 Sk“ nahrádzajú slovami „8,29 eura“.
4.
V § 5 písm. c) sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,59 eura“.
5.
V § 10 písm. a) sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
6.
V § 10 písm. b) sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.
7.
V § 11 ods. 3 sa slová „na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“ a na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
8.
V prílohe č. 9 vo Vysvetlivkách k Výkazu Psp (VSP) 40-01 sa slová „tisícoch Sk“ nahrádzajú slovami „tisícoch eur“.
9.
V prílohe č. 10 vo Vysvetlivkách k Výkazu Psp (VSZ) 41-01 sa slová „tisícoch Sk“ nahrádzajú slovami „tisícoch eur“.

Čl. II

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 568/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa mení a dopĺňa takto:

1.
V celom texte vyhlášky sa slová „tis. Sk“ nahrádzajú slovami „tis. eur“, slová „tisíc slovenských korún“ sa nahrádzajú slovami „tisíc eur“, a slová „v slovenských korunách“ sa nahrádzajú slovami „v eurách“.
2.
V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vypracúvanie prílohy č. 1 prvom bode sa slová „kurzom vyhláseným NBS“ nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“, príloha sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie: „7. V tabuľke s názvom Úroková citlivosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nevypĺňajú riadky 1 až 12.“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenské koruny“ a slová „SKK slovenská koruna“.

Čl. III

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V celom texte vyhlášky sa slová „tis. Sk“ nahrádzajú slovami „tis. eur“, slová „slovenskú menu“ sa nahrádzajú slovami „menu euro“, slová „tisíc slovenských korún“ sa nahrádzajú slovami „tisíc eur“ a slová „v slovenských korunách“ sa nahrádzajú slovami „v eurách“.
2.
V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách na vypracúvanie prílohy č. 1 prvom bode sa slová „na slovenskú menu prepočítajú kurzom vyhláseným NBS“ nahrádzajú slovami „na eurá prepočítajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“, príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie: „8. V prílohe č. 1 sa v tabuľke s názvom Úroková citlivosť majetku v dôchodkovom fonde nevypĺňajú riadky 1 až 12.“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenské koruny“ a slová „SKK slovenská koruna“.
3.
V prílohe č. 7 vo Vysvetlivkách na vypracúvanie prílohy č. 7 treťom bode sa slová „štyri desatinné miesta“ nahrádzajú slovami „šesť desatinných miest“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenské koruny“.

Čl. IV

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 605/2006 Z. z. sa mení takto:

1.
V celom texte vyhlášky sa slová „v tisícoch Sk“ nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“.
2.
V prílohe časti C. Primeranosť vlastných zdrojov 11. riadku sa slová „50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 695,94 eura“, slová „500 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596 959,43 eura“ a slová „5 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.

Čl. V

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 101/2008 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa mení takto:

1.
V celom texte vyhlášky sa slová „v tisícoch Sk“ nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“.
2.
V prílohe vo Vysvetlivkách k vypracovaniu hlásenia Dss (PVZ) 01-04 prvom bode sa slová „v tisícoch slovenských korún“ nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenská koruna“.

Čl. VI

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde sa mení a dopĺňa takto:

1.
V celom texte vyhlášky sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „euro“ a slová „slovenská mena“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „mena euro“ v príslušnom tvare.
2.
V prílohe č. 1 Metodike poskytovania informácie Dss (DIT) 05-98 siedmom bode sa slová „kurz NBS“ nahrádzajú slovami „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenské koruny“.
3.
V prílohe č. 2 Metodike poskytovania informácie Dss (DIS) 06-98 šiestom bode sa slová „kurz NBS“ nahrádzajú slovami „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“, v 25. bode písm. b) sa slová „štyri desatinné miesta“ nahrádzajú slovami „šesť desatinných miest“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenské koruny“.
4.
V prílohe č. 3 Metodike poskytovania informácie Ddf (DIT) 07-98 siedmom bode sa slová „kurz NBS“ nahrádzajú slovami „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenské koruny“.
5.
V prílohe č. 4 Metodike poskytovania informácie Ddf (DIS) 08-98 šiestom bode sa slová „kurz NBS“ nahrádzajú slovami „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“, v 25. bode písm. b) sa slová „štyri desatinné miesta“ nahrádzajú slovami „šesť desatinných miest“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenské koruny“.

Čl. VII

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Šramko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore