Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra 319/2007 účinný od 01.06.2012

Platnosť od: 19.07.2007
Účinnosť od: 01.06.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra 319/2007 účinný od 01.06.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 319/2007 s účinnosťou od 01.06.2012 na základe 80/2012


§ 1
Predmet úpravy

(1)
Táto vyhláška upravuje postup pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Táto vyhláška sa nepoužije, ak kvalifikovaný certifikát verejného kľúča fyzickej osoby, ktorá podáva návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov do obchodného registra elektronickými prostriedkami podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ďalej len „návrh na zápis“), obsahuje jej rodné číslo.1a)
zobraziť paragraf
§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky je
a)
žiadateľom fyzická osoba, ktorá podáva návrh na zápis bez ohľadu na to, či koná vo vlastnom mene alebo v mene inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
b)
overením osobných údajov (ďalej len „overenie“) proces, ktorého cieľom je jednoznačná identifikácia žiadateľa na základe osobných údajov ustanovených touto vyhláškou na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra,
c)
registráciou kvalifikovaného certifikátu verejného kľúča (ďalej len „registrácia certifikátu“) proces, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy2) (ďalej len „portál“) a ktorý podmieňuje vykonanie overenia,
d)
dokladom totožnosti občiansky preukaz,3) cestovný doklad4) alebo iný doklad totožnosti, ktorý obsahuje osobné údaje podľa § 3 ods. 2.
zobraziť paragraf
Poznámka
1a)
§ 5 ods. 1 druhá veta zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
2)
§ 2 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
3)
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
4)
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
5)
§ 5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
6)
§ 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
7)
§ 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
zobraziť paragraf
Poznámka
8)
§ 15 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore