Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra 319/2007 účinný od 01.06.2012

Platnosť od: 19.07.2007
Účinnosť od: 01.06.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra 319/2007 účinný od 01.06.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 319/2007 s účinnosťou od 01.06.2012 na základe 80/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z. ustanovuje:

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Táto vyhláška upravuje postup pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitného predpisu.1)

(2)

Táto vyhláška sa nepoužije, ak kvalifikovaný certifikát verejného kľúča fyzickej osoby, ktorá podáva návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov do obchodného registra elektronickými prostriedkami podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ďalej len „návrh na zápis“), obsahuje jej rodné číslo.1a)

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky je

a)

žiadateľom fyzická osoba, ktorá podáva návrh na zápis bez ohľadu na to, či koná vo vlastnom mene alebo v mene inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

b)

overením osobných údajov (ďalej len „overenie“) proces, ktorého cieľom je jednoznačná identifikácia žiadateľa na základe osobných údajov ustanovených touto vyhláškou na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra,

c)

registráciou kvalifikovaného certifikátu verejného kľúča (ďalej len „registrácia certifikátu“) proces, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy2) (ďalej len „portál“) a ktorý podmieňuje vykonanie overenia,

d)

dokladom totožnosti občiansky preukaz,3) cestovný doklad4) alebo iný doklad totožnosti, ktorý obsahuje osobné údaje podľa § 3 ods. 2.

§ 3 - Registrácia certifikátu
(1)

Žiadateľ prostredníctvom portálu vyplní elektronickú žiadosť o registráciu certifikátu (ďalej len „žiadosť“).

(2)

Na účely overenia sa v žiadosti vypĺňajú tieto osobné údaje žiadateľa:

a)

meno,

b)

priezvisko,

c)

dátum narodenia,

d)

rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia.

(3)

Súčasťou žiadosti je udelenie súhlasu prevádzkovateľovi portálu5)

a)

so spracovaním osobných údajov6) uvedených v odseku 2 na účely registrácie certifikátu a

b)

s poskytnutím týchto osobných údajov Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky pri každom podaní návrhu na zápis,

a to počas trvania registrácie certifikátu.

(4)

Súčasťou žiadosti je aj vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti údajov, ktoré v žiadosti uviedol.

(5)

Žiadosť upravenú podľa odsekov 2 až 4 žiadateľ podpisuje svojím zaručeným elektronickým podpisom.

(6)

Žiadosť podpísanú spôsobom uvedeným v odseku 5 žiadateľ prostredníctvom portálu potvrdí a odošle portálu na spracovanie.

(7)

Portál spracuje žiadosť a pridelí jej identifikačné číslo. Po spracovaní žiadosti portál automaticky vystaví potvrdenie o registrácii certifikátu s možnosťou tlače, ktoré obsahuje:

a)

identifikačné číslo žiadosti,

b)

osobné údaje podľa odseku 2,

c)

identifikačné číslo kvalifikovaného certifikátu verejného kľúča žiadateľa,

d)

označenie vydavateľa kvalifikovaného certifikátu verejného kľúča žiadateľa,

e)

súhlas so spracovaním a poskytovaním osobných údajov podľa odseku 3,

f)

vyhlásenie podľa odseku 4,

g)

poučenie o ďalšom postupe overenia podľa § 4.

§ 4 - Overenie
(1)

Overenie sa vykonáva osvedčením zhody osobných údajov podľa § 3 ods. 2 uvedených na potvrdení o registrácii certifikátu a v doklade totožnosti pred notárom7) a následným potvrdením osvedčenia osobných údajov v rámci portálu prevádzkovateľom portálu.5)

(2)

O osvedčení osobných údajov sa vyhotovuje notárska zápisnica. Notársku zápisnicu a jedno vyhotovenie potvrdenia o registrácii certifikátu podľa § 3 ods. 7 ako prílohu notárskej zápisnice zasiela žiadateľ doporučene alebo predloží osobne prevádzkovateľovi portálu.5)

(3)

Ak sa notárskou zápisnicou osvedčuje zhoda osobných údajov a ak tieto osobné údaje zodpovedajú identifikačným údajom v kvalifikovanom certifikáte verejného kľúča žiadateľa, prevádzkovateľ portálu5) vykoná potvrdenie overenia osobných údajov v rámci portálu, o čom v elektronickej podobe informuje žiadateľa prostredníctvom portálu.

(4)

Vykonaním úkonov podľa odseku 3 je na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra

a)

overenie ukončené a

b)

kvalifikovaný certifikát verejného kľúča registrovaný (ďalej len „registrovaný certifikát“).

Spoločné ustanovenia
§ 5
(1)

Zmena osobných údajov uvedených v § 3 ods. 2 je dôvodom na opätovnú registráciu certifikátu a overenie.

(2)

Odvolaním súhlasu podľa § 3 ods. 3 zaniká platnosť registrácie certifikátu.

(3)

Platnosť overenia trvá do zrušenia platnosti8) alebo do uplynutia doby platnosti9) registrovaného certifikátu.

§ 6

Registrácia ďalších kvalifikovaných certifikátov verejného kľúča toho istého žiadateľa sa vykonáva prostredníctvom jeho registrovaného certifikátu, ak platnosť registrovaného certifikátu nebola zrušená alebo ak neuplynula doba jeho platnosti. Pri registrácii ďalších certifikátov podľa predchádzajúcej vety sa postup podľa § 3 použije primerane; overenie sa nevyžaduje.

§ 7 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.

Štefan Harabin v. r.

Poznámky

 • 1)

  § 5a ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z.

 • 1a)

  § 5 ods. 1 druhá veta zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.

 • 2)

  § 2 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3)

  Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z.

 • 4)

  Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z.

 • 6)

  § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.

 • 7)

  § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

 • 8)

  § 15 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 9)

  § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 215/2002 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore