Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 31.12.2021

Platnosť od: 15.02.2005
Účinnosť od: 31.12.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 31.12.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 43/2005 s účinnosťou od 31.12.2021 na základe 398/2021


§ 3

(1)
Na prípravu a revíziu strategického mapovania hluku sa používajú hlukové indikátory Ldvn a Lnoc. V osobitných prípadoch podľa prvého bodu prílohy č. 1 sa použijú ďalšie doplňujúce hlukové indikátory.
(2)
Na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môžu použiť aj iné hlukové indikátory ako Ldvn a Lnoc.
(3)
Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním. Metódy posudzovania pre hlukové indikátory sú uvedené v prílohe II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002) v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 7. 2015) a delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2021/1226 z 21. decembra 2020 (Ú. v. EÚ L 269/65, 28. 7. 2021).
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002).

2.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015, ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1. 7. 2015).

3.
Smernica Komisie (EÚ) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých účinkov environmentálneho hluku (Ú. v. EÚ L 67, 5. 3. 2020).

4.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1226 z 21. decembra 2020, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o spoločné metódy posudzovania hluku (Ú. v. EÚ L 269/65, 28. 7. 2021).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore