Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 398/2021 účinný od 31.12.2021

Platnosť od: 09.11.2021
Účinnosť od: 31.12.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 398/2021 účinný od 31.12.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 398/2021 s účinnosťou od 31.12.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických ...

1.

V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2021/1226 z 21. ...

2.

Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1226 z 21. decembra 2020, ktorou sa na účely prispôsobenia ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore