Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 15.12.2018


Platnosť od: 15.02.2005
Účinnosť od: 15.12.2018
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 15.12.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 43/2005 s účinnosťou od 15.12.2018 na základe 150/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo ...

§ 1
Na účely tohto nariadenia
a)

hlukový indikátor je fyzikálna veličina opisujúca hluk vo vonkajšom prostredí, ktorý súvisí so škodlivým ...

b)

stanovenie je akákoľvek metóda použitá na výpočet, predikciu, odhad alebo meranie hodnoty hlukového ...

c)

vzťah dávka - účinok je vzťah medzi hodnotou hlukového indikátora a škodlivým účinkom podľa druhého ...

d)

akčná hodnota Ldvn a Lnoc (podľa prvého bodu prílohy č. 1 a podľa prílohy č. 1a) je hodnota, ktorej ...

e)

akustické plánovanie je znižovanie budúceho hluku opatreniami v rámci územného plánovania, technickými ...

f)

obťažovanie je subjektívny pocit nepohody, nespokojnosti alebo podráždenia spôsobený hlukom.

§ 2
(1)

Strategická hluková mapa

a)
opisuje existujúcu, predchádzajúcu alebo predpokladanú hlukovú situáciu vyjadrenú hlukovými indikátormi, ...
b)
určuje prekročenie akčných hodnôt,
c)
uvádza počet bytov, škôl a nemocníc v určitej oblasti, ktoré sú vystavené hluku opísanému špecifickými ...
d)
uvádza počet ľudí, ktorí sú vystavení hluku vyjadrenému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov ...
(2)

Strategické hlukové mapy aglomerácií obsahujú údaje podľa tretieho bodu prílohy č. 1.

(3)

Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných ...

(4)

Súčasťou strategickej hlukovej mapy aglomerácie je strategická hluková mapa pozemných komunikácií, strategická ...

(5)

Akčné plány ochrany zdravia pred hlukom obsahujú údaje podľa piateho bodu prílohy č. 1.

§ 3
(1)

Na prípravu a revíziu strategického mapovania hluku sa používajú hlukové indikátory Ldvn a Lnoc. V osobitných ...

(2)

Na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môžu ...

(3)

Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním. Metódy posudzovania pre hlukové indikátory ...

§ 4

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY A AKČNÉ PLÁNY OCHRANY ZDRAVIA PRED HLUKOM

  1. Hlukové indikátory vo vonkajšom prostredí

  1.1 Hladina deň - večer - noc Ldvn (Lden, hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je ...

  a) Ldeň (Lday, hlukový indikátor pre deň) je hlukový indikátor obťažovania počas dňa; je to A vážená ...

  b) Lvečer (Levening, hlukový indikátor pre večer) je hlukový indikátor obťažovania počas večera; je ...

  c) Lnoc (Lnight, hlukový indikátor pre noc) je hlukový indikátor rušenia spánku; je to A vážená dlhodobá ...

  d) deň je 12 hodín, večer štyri hodiny a noc osem hodín, deň sa začína o 6.00, večer o 18.00 a noc o ...

  e) rok z hľadiska emisie hluku je príslušný kalendárny rok a priemerný meteorologický rok,

  f) dopadajúci hluk je hluk, pri ktorom sa neberie do úvahy hluk odrazený od fasád budov. Pri meraniach ...

  1.2 Podľa účelu sa výška bodu stanovenia hlukových indikátorov podľa bodu 1.1 určuje takto:

  a) v prípade výpočtu v rámci strategického mapovania hluku vo vzťahu k expozícii hluku v budovách a ...

  b) v prípade merania na účel strategického mapovania hluku vo vzťahu k vystaveniu hluku v budovách a ...

  c) na akustické plánovanie a na určovanie oblastí so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa môže ...

  1.3 Na podrobnejší opis hlukovej situácie sa v osobitných prípadoch použijú aj ďalšie hlukové indikátory. ...

  a) ak uvažovaný zdroj hluku pracuje iba počas krátkeho časového úseku,

  b) ak priemerný počet hlukových udalostí v jednom alebo viacerých obdobiach je veľmi nízky,

  c) ak je výrazná nízkofrekvenčná zložka hluku,

  d) ak sa pri rušení spánku v nočnej dobe vyskytnú hlukové špičky,

  e) osobitná ochrana počas víkendu alebo sviatkov,

  f) osobitná ochrana počas dňa,

  g) osobitná ochrana počas večera,

  h) kombinácia hlukov z rozličných zdrojov,

  i) tichá oblasť v otvorenej krajine,

  j) ak má hluk výrazné tónové zložky,

  k) ak má hluk impulzový charakter.

  1.4 Hodnoty hlukových indikátorov sa určujú výpočtom alebo meraním. Na predikciu je použiteľný iba výpočet. ...

  2. Metódy posudzovania škodlivých účinkov hluku na obyvateľstvo

  2.1 Škodlivé účinky hluku sa posudzujú prostredníctvom vzťahov dávka - účinok. Vzťahy dávka - účinok ...

  a) vzťahu medzi obťažovaním a Ldvn pre hluk dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, ...

  b) vzťahu medzi rušením spánku a Lnoc pre hluk dopravy po pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, ...

  2.2 V prípade potreby sa špecifické vzťahy dávka - účinok uvádzajú pre

  a) byty so špeciálnou izoláciou proti hluku podľa tretieho bodu,

  b) byty s tichou fasádou podľa tretieho bodu,

  c) rôzne podnebia alebo rôzne kultúry,

  d) zraniteľné skupiny obyvateľstva,

  e) tónový priemyselný hluk,

  f) impulzový priemyselný hluk a iné špeciálne prípady.

  3. Strategické hlukové mapy aglomerácií

  a) stručný opis polohy a veľkosti aglomerácie, počtu obyvateľov v aglomerácii,

  b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,

  c) programy na potláčanie hluku, ktoré sa realizovali v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia, ...

  d) použité metódy výpočtu a merania,

  e) odhadovaný počet bytov a odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú v bytoch vystavených ...

  f) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmam hodnôt Lnoc v ...

  g) odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku v pásmach ...

  h) odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou; za tichú fasádu sa považuje fasáda bytu, ...

  i) informácie o tom, ako k údajom v bodoch e) až h) prispievajú väčšie pozemné komunikácie, väčšie železničné ...

  j) izofóny 60, 65, 70 a 75 dB v grafickom vyhotovení strategických hlukových máp v obrázkovom formáte ...

  4. Strategické hlukové mapy väčších pozemných komunikácií, strategické hlukové mapy väčších železničných ...

  a) všeobecný opis pozemných komunikácií, železníc alebo letísk, ich miesto, veľkosť a informácie o doprave, ...

  b) charakteristiku prostredia aglomerácie, obcí, krajiny alebo iné informácie o využívaní územia a hlavných ...

  c) programy na kontrolu a znižovanie hluku, ktoré sa realizovali v minulosti, a informácie o protihlukových ...

  d) použité metódy výpočtu hluku a merania hluku,

  e) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú mimo aglomerácií v bytoch vystavených nasledujúcim ...

  f) odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú mimo aglomerácií v bytoch vystavených nasledujúcim ...

  g) počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku podľa bodu 3 písm. ...

  h) počet ľudí, ktorí žijú v bytoch, ktoré majú tichú fasádu podľa bodu 3 písm. h),

  i) celková plocha v km2 vystavená hodnotám Ldvn vyšším ako 55, 65 a 75 dB. Uvádza sa odhadovaný počet ...

  j) informácie o polohe obcí, miest a aglomerácií na jednej alebo viacerých hlukových mapách s izofónami ...

  5. Obsah akčných plánov ochrany pred hlukom

  5.1 Akčný plán ochrany pred hlukom obsahuje najmenej tieto údaje:

  a) opis aglomerácie, väčších pozemných komunikácií, väčších železničných dráh alebo väčších letísk a ...

  b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby,

  c) súvisiace právne predpisy,

  d) akčné hodnoty hlukových indikátorov,

  e) zhrnutie výsledkov mapovania hluku,

  f) hodnotenie odhadovaného počtu ľudí vystavených hluku, identifikáciu problémov a situácií, ktoré treba ...

  g) záznamy z konzultácií s verejnosťou obsahujúce termín a spôsob uskutočnenia týchto konzultácií a ...

  h) všetky vydané opatrenia na zníženie hluku a všetky projekty, ktoré sa pripravujú,

  i) opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu ...

  j) dlhodobá stratégia znižovania hluku,

  k) informácie o rozpočte, posúdení cenovej efektívnosti, posúdení nákladov a prínosov (ak sú k dispozícii), ...

  l) kritériá na vyhodnotenie realizácie akčného plánu,

  m) zhrnutie, ktoré neprekračuje rozsah desiatich strán.

  5.2 Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v akčných plánoch ochrany pred hlukom, obsahujú napríklad ...

  a) plánovanie dopravy,

  b) územné plánovanie,

  c) technické opatrenia pri zdrojoch hluku,

  d) výber tichších zdrojov hluku,

  e) zníženie prenosu hluku,

  f) regulačné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zníženie hluku.

  Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

  Zdroje hluku Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB) Vonkajšie prostrediea) Vonkajšie prostredie ...

  V tabuľke sa ustanovujú akčné hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc vo vonkajšom prostredí v súlade ...

  Tabuľka: Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc

  Poznámky k tabuľke:

  a) Vonkajšie prostredie v území s funkciou bývania a území určenom na rekreáciu (mestské a miestne parky, ...

  b) Tiché oblasti v aglomerácii alebo v otvorenej krajine, vyhlásené kúpeľné miesta.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia ...

  2.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/996 z 19. mája 2015, ktorou sa ustanovujú spoločné metódy posudzovania hluku ...

Poznámky

 • 3)  STN ISO 1996-2 Akustika. Popis a meranie hluku prostredia. Časť 2: Získavanie údajov súvisiacich s využitím ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore