Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2024 účinný od 01.09.2024

Platnosť od: 10.07.2024
Účinnosť od: 01.09.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 170/2024 účinný od 01.09.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 170/2024 s účinnosťou od 01.09.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 360/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 410/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 345/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z., zákona č. 175/2022 Z. z. a zákona č. 412/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 60 odsek 3 znie:

„(3)
Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu
a)
1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, ak ide o študijný program prvého stupňa, študijný program druhého stupňa alebo o študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň,

b)
750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti, ak ide o študijný program tretieho stupňa.“.

2.
V § 92 ods. 11 tretej vete sa vypúšťajú slová „ktorému sa poskytuje štipendium zo štipendijného programu vytvoreného so súhlasom vlády a študentovi,“ a za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Študentovi, ktorému sa poskytuje štipendium zo štipendijného programu vytvoreného so súhlasom vlády, povinnosť platiť školné vzniká, len ak tak pre konkrétny študijný program určí vnútorný predpis verejnej vysokej školy.“.
3.
V § 92 ods. 18 sa na konci pripája táto veta: „Rektor školné podľa odseku 6 odpustí vždy za prvý akademický rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, ak povinnosť uhradiť školné vznikla z dôvodu tehotenstva alebo z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roky alebo o dieťa so zdravotným postihnutím mladšie ako päť rokov.“.
4.
Za § 99 sa vkladá § 99a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠99a
Podpora tehotných študentiek a študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa
(1)
Vysoká škola vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre tehotné študentky a pre študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky alebo o dieťa so zdravotným postihnutím mladšie ako päť rokov, bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. Vysoká škola prihliada na potreby týchto študentov najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia.

(2)
Študentom, ktorý sa trvale stará o dieťa, je študent, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti, a študent, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, odo dňa keď vysokej škole písomne preukáže, že sa trvale stará o dieťa, do dňa, keď sa prestal trvale starať o dieťa. Skončenie trvalej starostlivosti o dieťa je študent povinný písomne oznámiť vysokej škole bez zbytočného odkladu.“.

Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2024.

Peter Pellegrini v. r.

v z. Peter Žiga v. r.

v z. Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore