Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 171/2024 účinný od 05.12.2024

Platnosť od: 10.07.2024
Účinnosť od: 05.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Vodná doprava
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 171/2024 účinný od 05.12.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 171/2024 s účinnosťou od 05.12.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 440/2010 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 236/2019 Z. z., zákona č. 366/2020 Z. z. a zákona č. 187/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ad) a ae), ktoré znejú:

„ad)
vydáva osvedčenie potvrdzujúce zhodu so špecifickými požiadavkami na stabilitu osobných lodí ro-ro1beb) v pravidelnej preprave,

ae)
oznamuje Európskej komisii do dvoch mesiacov odo dňa vydania osvedčenia potvrdzujúceho zhodu so špecifickými požiadavkami na stabilitu osobných lodí ro-ro za každú osobnú loď ro-ro na prepravu najviac 1350 osôb, ktorej kýl je položený alebo sa nachádza v podobnej etape stavby po 4. decembri 2024, ktoré špecifické požiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro na prepravu najviac 1350 osôb si vlastník alebo prevádzkovateľ takejto osobnej lode ro-ro uplatnil.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1beb znie:

„1beb) Kapitola II-1 časť B Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v platnom znení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 224/2021 Z. z.).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 5a ods. 1 sa za slová „v prevádzke“ vkladá čiarka a slová „dohľad nad sprístupňovaním vybavenia námornej lode na trhu, ktoré ešte nie je umiestnené na námornej lodi a musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu,1bja) a nad dodržiavaním povinností hospodárskeho subjektu1bjb)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1bja a 1bjb znejú:

„1bja) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1bjb) § 9 až 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády slovenskej republiky č. 327/2019 Z. z.“.

3.
Príloha č. 1 sa dopĺňa dvadsiatym bodom, ktorý znie:

„20.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/946 z 10. mája 2023, ktorou sa mení smernica 2003/25/ES, pokiaľ ide o začlenenie požiadaviek na zlepšenú stabilitu a zosúladenie uvedenej smernice s požiadavkami na stabilitu vymedzenými Medzinárodnou námornou organizáciou (Ú. v. EÚ L 128, 15. 5. 2023).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 5. decembra 2024.

Peter Pellegrini v. r.

v z. Peter Žiga v. r.

v z. Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore