Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1946

1 1/1946 Nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád.
2 2/1946 Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Svazom sovietskych socialistických republík.
3 3/1946 Nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny.
4 4/1946 Vyhláška o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných.
5 5/1946 Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946.
6 6/1946 Nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových.
7 7/1946 Zákon o hromadném poručenství.
8 8/1946 Zákon o řízení v některých sporech z rodinného práva.
9 9/1946 Nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze.
10 10/1946 Nařízení, kterým se zrušuje podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky „Státní statky zemědělských škol" a „Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských".
11 11/1946 Vyhláška o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětskych socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943.
12 12/1946 Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku.
13 13/1946 Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý.
14 14/1946 Zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci.
15 15/1946 Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího.
16 16/1946 Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem.
17 17/1946 Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o daní důchodové.
18 18/1946 Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu.
19 20/1946 Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách.
20 21/1946 Nařízení o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině.
21 22/1946 Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
22 23/1946 Vyhláška o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.
23 24/1946 Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
24 25/1946 Vyhláška o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení.
25 26/1946 Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům.
26 27/1946 Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody.
27 28/1946 Zákon o úpravě stálých seznamů voličských
28 29/1946 Zákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy.
29 30/1946 Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.
30 31/1946 Zákon o dani z obratu.
31 32/1946 Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů.
32 33/1946 Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.
33 34/1946 Zákon, jímž se vymezuje pojem „československého partyzána".
34 35/1946 Zákon o obnovení univerzity v Olomouci.
35 36/1946 Nařízení, kterým se provádí § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských.
36 37/1946 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených.
37 38/1946 Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců.
38 39/1946 Zákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů.
39 40/1946 Nařízení o rozdělení podniku „Státní lesy a statky".
40 41/1946 Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939.
41 42/1946 Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem.
42 43/1946 Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství".
43 44/1946 Vyhláška o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů.
44 45/1946 Nařízení, kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy.
45 46/1946 Nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby.
46 47/1946 Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění.
47 48/1946 Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami.
48 49/1946 Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona.
49 50/1946 Vyhláška, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet.
50 51/1946 Vyhláška o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih.
51 52/1946 Zákon, kterým se prohlašuje den 7. března za památný den.
52 53/1946 Zákon o zřízení „Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze".
53 54/1946 Zákon o letním čase.
54 55/1946 Vyhláška o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem.
55 56/1946 Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy.
56 57/1946 Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky.
57 58/1946 Vyhláška, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu.
58 60/1946 Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních.
59 61/1946 Vyhláška o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních.
60 62/1946 Nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum).
61 63/1946 Nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují.
62 64/1946 Vyhláška ministra financí kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek.
63 65/1946 Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění.
64 66/1946 Vyhláška, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění.
65 67/1946 Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění.
66 68/1946 Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu.
67 69/1946 Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj.
68 70/1946 Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy.
69 71/1946 Vyhláška o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu.
70 72/1946 Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci.
71 73/1946 Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs.
72 74/1946 Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.
73 75/1946 Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska.
74 76/1946 Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody.
75 77/1946 Nařízení, kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských.
76 78/1946 Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940 č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa).
77 79/1946 Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících.
78 80/1946 Vyhláška, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona.
79 81/1946 Vyhláška o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938.
80 82/1946 Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových.
81 83/1946 Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů.
82 84/1946 Nařízení o zavedení letního času v roce 1946.
83 85/1946 Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945.
84 86/1946 Zákon o stavební obnově.
85 87/1946 Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických.
86 88/1946 Vyhláška o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují.
87 89/1946 Vyhláška o venkovských správních okresech se sídlem v Praze.
88 90/1946 Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu.
89 91/1946 Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží.
90 92/1946 Zákon o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon).
91 93/1946 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devizového zákona.
92 94/1946 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku.
93 95/1946 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv.
94 96/1946 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy.
95 97/1946 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek.
96 98/1946 Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.
97 99/1946 Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi.
98 100/1946 Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty.
99 101/1946 Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře.
100 102/1946 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o užívání titulu odborného lékaře.
101 103/1946 Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců.
102 104/1946 Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
103 105/1946 Nařízení, jímž se zřizuje československý vojenský řád „Za svobodu".
104 106/1946 Nařízení, kterým se provádí § 9, odst. 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb., o zubním lékařství a zubní technice, ve znění zákona ze dne 11. července 1934, č. 171 Sb.
105 107/1946 Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot.
106 108/1946 Nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně.
107 109/1946 Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.
108 110/1946 Nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody.
109 111/1946 Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů.
110 112/1946 Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
111 113/1946 Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.
112 114/1946 Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok.
113 115/1946 Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků.
114 116/1946 Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví.
115 117/1946 Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné.
116 118/1946 Nařízení, jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou.
117 119/1946 Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže.
118 120/1946 Nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění.
119 121/1946 Zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu.
120 122/1946 Zákon o studiu statisticko-pojistném.
121 123/1946 Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti.
122 124/1946 Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov.
123 125/1946 Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok.
124 126/1946 Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.
125 127/1946 Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů.
126 128/1946 Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících.
127 129/1946 Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody.
128 130/1946 Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců.
129 131/1946 Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech.
130 132/1946 Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců.
131 133/1946 Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.
132 135/1946 Zákon o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii.
133 136/1946 Zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození.
134 137/1946 Zákon o národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku.
135 138/1946 Zákon o úpravě některých otázek týkajících se notářství.
136 139/1946 Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů.
137 140/1946 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.
138 141/1946 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
139 142/1946 Vyhláška o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů.
140 143/1946 Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce.
141 144/1946 Zákon o jednotné odborové organisaci.
142 145/1946 Dohoda medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva.
143 146/1946 Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících.
144 147/1946 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah.
145 148/1946 Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah.
146 149/1946 Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví.
147 150/1946 Vyhláška o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov.
148 151/1946 Nařízení o uvolnění některých stavebních hmot.
149 152/1946 Nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova.
150 153/1946 Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.
151 154/1946 Nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile.
152 155/1946 Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.
153 156/1946 Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie.
154 157/1946 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946.
155 158/1946 Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
156 159/1946 Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.
157 160/1946 Vyhláška o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných.
158 161/1946 Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry.
159 162/1946 Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.
160 163/1946 Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče.
161 164/1946 Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
162 165/1946 Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou.
163 166/1946 Zákon, jímž se mění a doplňují trestní řády.
164 167/1946 Zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva.
165 168/1946 Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií.
166 169/1946 Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1946.
167 170/1946 Nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů.
168 171/1946 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství.
169 172/1946 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství.
170 173/1946 Vyhláška, jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.
171 174/1946 Vyhláška o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku.
172 175/1946 Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).
173 176/1946 Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu.
174 177/1946 Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách.
175 178/1946 Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček.
176 179/1946 Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska.
177 180/1946 Nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř. z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech).
178 181/1946 Nařízení o konci letního času v roce 1946.
179 182/1946 Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii.
180 183/1946 Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
181 184/1946 Vyhláška o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění.
182 185/1946 Vyhláška, jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu.
183 186/1946 Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine.
184 187/1946 Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic.
185 188/1946 Nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic.
186 189/1946 Zákon o povinném očkování proti záškrtu.
187 190/1946 Zákon o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám.
188 191/1946 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z.) na některé státní zaměstnance.
189 192/1946 Zákon o dvouletém hospodářském plánu.
190 193/1946 Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen.
191 194/1946 Nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků.
192 195/1946 Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody.
193 196/1946 Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům.
194 197/1946 Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění.
195 198/1946 Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody.
196 199/1946 Zákon o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu
197 200/1946 Zákon o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva.
198 201/1946 Zákon o úpravě některých otázek týkajících se advokacie.
199 202/1946 Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
200 203/1946 Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires).
201 204/1946 Zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách.
202 205/1946 Nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady.
203 206/1946 Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů.
204 207/1946 Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského.
205 208/1946 Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946.
206 209/1946 Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku.
207 210/1946 Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947.
208 211/1946 Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946.
209 212/1946 Zákon o zimním čase.
210 213/1946 Nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947.
211 214/1946 Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.
212 215/1946 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.
213 216/1946 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách.
214 217/1946 Nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky.
215 218/1946 Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových.
216 219/1946 Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
217 220/1946 Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.
218 221/1946 Nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech.
219 222/1946 Zákon o pošte (poštový zákon).
220 223/1946 Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon).
221 224/1946 Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně.
222 225/1946 Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků.
223 226/1946 Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín.
224 227/1946 Zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních.
225 228/1946 Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků.
226 229/1946 Nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946.
227 230/1946 Nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského.
228 231/1946 Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
229 232/1946 Zákon o porotních soudech.
230 233/1946 Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu.
231 234/1946 Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947.
232 235/1946 Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova.
233 236/1946 Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení.
234 237/1946 Nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení.
235 238/1946 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících.
236 239/1946 Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů.
237 240/1946 Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou.
238 241/1946 Vyhláška o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave.
239 242/1946 Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).
240 243/1946 Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské.
241 244/1946 Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi.
242 245/1946 Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost.
243 246/1946 Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti.
244 247/1946 Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců.
245 248/1946 Zákon o úpravě svátkového práva.
246 249/1946 Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva.
247 250/1946 Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh.
248 251/1946 Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí.
249 252/1946 Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků.
250 253/1946 Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII.
251 254/1946 Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek.
252 255/1946 Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.
253 256/1946 Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
254 257/1946 Vyhláška o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore