Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96/2002 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 01.03.2002
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Cestovný ruch, Cenné papiere, Správa finančných trhov
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD7DS6EUPP6ČL0

Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96/2002 účinný od 01.01.2006
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 96/2002 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 747/2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z. a zákona č. 329/2000 Z. z. sa mení takto:

1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1c sa citácia „Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov" nahrádza citáciou „Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
2.
§ 22a znie:

㤠22a
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,1c) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 468/2000 Z. z. sa mení takto:

V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťajú položky 124 až 132 a 135 až 137.

Čl. VI

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 41 ods. 11 sa vypúšťajú slová „s výnimkou kategórií zariadení uvedených v prílohe č. 8".
2.
§ 54 vrátane nadpisu znie:

㤠54
Príspevok do Recyklačného fondu za motorové vozidlá
(1)
Výrobca a dovozca motorových vozidiel kategórie M1 a N155) sú povinní za každé motorové vozidlo kategórie M1 a N1 uvedené na trh po 1. júli 2002 zaplatiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.

(2)
Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.

(3)
Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.

(4)
Výrobca a dovozca motorových vozidiel podľa odseku 1 sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu plnenia.

(5)
Výrobca a dovozca motorových vozidiel sú povinní
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,

b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

(6)
Ten, kto zabezpečuje zber a zhodnotenie starých vozidiel, je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky.

b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.“.

3.
V § 78 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 10" nahrádzajú slovami „ods. 9".
4.
V § 78 ods. 1 písm. m) sa slová „ods. 8" nahrádzajú slovami „ods. 7".
5.
V § 78 sa vypúšťa odsek 4.
6.
V § 80 ods. 2 písm. b), § 80 ods. 3 písm. b) a § 80 ods. 5 písm. b) sa slovo „m)" nahrádza slovom „n)".
7.
V § 81 ods. 9 sa slová „ods. 8" nahrádzajú slovami „ods. 7".
8.
V prílohe č. 2 sa označenie bodu „R9" nahrádza označením „R1" a označenia bodov „R1 až R8" sa nahrádzajú označením „R2 až R9".
9.
V prílohe č. 5 v riadku 14 sa slovo „solí" nahrádza slovom „látok".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Stanovené ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu, vzťahované na sušinu.“.

10.
V prílohe č. 7 v treťom bode sa slovo „horčíkové" nahrádza slovom „mangánové".
11.
V prílohe č. 8 v nadpise sa slová „vyňatých z pôsobnosti zákona" nahrádzajú slovami „podľa § 41 ods. 5".

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore