Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 96/1991 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 22.03.1991
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Kultúra, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD8 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 96/1991 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 300/2020

Legislatívny proces k zákonu 300/2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

K predpisu 300/2020, dátum vydania: 30.10.2020

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 sa predkladá ako iniciatívny materiál. Dôvodom jeho predloženia je pretrvávajúca pandémia spôsobná ochorením COVID-19, ktoré v súčasnosti stúpajúci trend a z toho vyplývajúce negatívne dôsledky na širokú oblasť kultúry v Slovenskej republike.

Cieľom návrhu zákona je dočasne predĺžiť opatrenia prijaté zákonom č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ako aj upraviť nové opatrenia, ktoré zmiernia negatívne dôsledky pandémie na oblasť kultúry. Ide o opatrenia týkajúce sa:

-verejných kultúrnych podujatí,

-niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov,

-poskytovania finančných prostriedkov pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie verejnoprávnymi fondami (Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia a Fond na podporu kultúry národnostných menšín),

-dočasného upustenia od povinnosti žiadateľov splniť niektoré podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov z verejnoprávnych fondov z dôvodu snahy pomôcť subjektom pôsobiacim v oblasti kultúry postihnutým pandémiou,

-nových oblastí podpory verejnoprávnych fondov súvisiace s riešením následkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu.

Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, nemá priamy vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyvy na životné prostredie, nemá vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti a nemá vplyvy na služby pre občana.

2

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

október 2020

2.Definovanie problému

Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.

Návrh zákona bol vypracovaný na základe potrieb, ktoré vznikli v oblasti kultúry v čase pandémie ochorenia COVID-19.

Návrhom zákona sa menia a dopĺňajú:

•Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,

•Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov,

•Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

•Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.Ciele a výsledný stav

Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).

Cieľom je predĺžiť platnosť dočasných opatrení prijatých v súvislosti s vypuknutím pandémie ochorenia Covid, predovšetkým na úpravu dodávateľsko-spotrebiteľských vzťahov, podmienok vrátenia vstupného a povinnosti prispievať do umeleckých fondov. Platnosť ochranných opatrení a úľav od poplatkov, ktorá bola predošlou úpravou1 schválená do 31. 12. 2020, sa predlžuje vzhľadom na negatívny vývoj pandemickej situácie.

1 Zákon č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

3

Ďalej je cieľom upraviť právomoci verejnoprávnych dotačných fondov na podporu kultúry tak, aby mohli poskytovať žiadateľom prostriedky, vrátane prostriedkov z fondov Európskej únie, s cieľom zmierňovať dôsledky krízových situácií, akou je aj pandémia ochorenia Covid.

Tiež je cieľom zaviesť registre fyzických osôb – profesionálov v kultúre ako predpoklad rýchlej a adresnej podpory týchto skupín.

Napokon je cieľom umožniť Fondu na podporu umenia posilnenie kapacít, pretože dlhodobo operuje na hranici svojich personálnych možností. S týmto cieľom sa zvýši percento rozpočtu, ktorý smie FPU minúť na prevádzku, z 3,5 % na 5 %, teda na rovnakú úroveň ako Audiovizuálny fond a Fond na podporu národnostných menšín. Táto zmena je potrebná aj vzhľadom na zintenzívnenie činnosti FPU pri procesovaní špeciálnych výziev, po ktorých je v súčasnej situácii zvýšený dopyt, a novovytvoreného registra profesionálov v kultúre.

4.Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:

Návrh sa bude priamo dotýkať

-usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí a ich zmluvných partnerov a účastníkov (návštevníkov) verejných kultúrnych podujatí

-príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov

-Literárneho fondu

-Hudobného fondu

-Fondu výtvarných umení

-Audiovizuálneho fondu

-Fondu na podporu umenia

-Fond na podporu kultúry národnostných menšín

-žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

-žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov z Literárneho fondu, Hudobného fondu a Fondu výtvarných umení

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia boli posudzované?

Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.

Posudzované boli tzv. nulové scenáre.

Bez čl. I. by skončila platnosť úpravy pravidiel dodávateľsko-spotrebiteľských vzťahov, ktoré by boli obmedzeniam súvisiacich s ochorením COVID-19 nejasné, pokiaľ súčasťou zmluvy nebola „vyššia moc“. Bez predĺženia lehôt, v ktorých usporiadatelia povinní vrátiť cenu lístkov, by im vznikla akútna platobná povinnosť, hoci pre pandemické obmedzenia teraz v ťažkej situácii. To isté platí pre predĺženie odpustenia príspevkov do umeleckých fondov (čl. II).

Bez čl. III a čl. IV by MK SR nemalo k dispozícii mechanizmus, pomocou ktorého dokáže rýchlo a cielene poskytovať podporu s cieľom zmierniť následky pandémie, resp. iných krízových stavov.

Bez navýšenia prevádzkového rozpočtu FPU nie je možné stihnúť realizovať zber dát o fyzických osobách v kultúre a audiovízii postihnutých pandémiou a poskytnúť im rýchlu a adresnú pomoc.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

Predpokladá sa prijatie vykonávacieho predpisu na základe navrhovaného splnomocňovacieho ustanovenia § 26a zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Vykonávací predpis ustanoví zoznam povolaní, ktoré vykonávajú profesionálni umelci na účely zápisu do evidencie profesionálnych umelcov ako svoju profesiu, zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre na

4

účely zápisu do evidencie iných profesionálov v kultúre, náležitosti žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre a odborné predpoklady na výkon umeleckej činnosti vyžadované na zápis žiadateľa do evidencie profesionálnych umelcov.

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.

Materiál sa netýka transpozície práva EÚ.

8.Preskúmanie účelnosti**

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

* Pozitívne

💧 Žiadne

* Negatívne

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.

Vplyv na podnikateľské prostredie je pozitívny aj negatívny súčasne, pri sčítaní týchto vplyvov ide o nulový vplyv. Podrobnosti uvádza Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie.

11.Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov

Mgr. Dalibor Maťko, odbor legislatívy a práva MK SR,

dalibor.matko@culture.gov.sk

 

tel.: +421 2 20 482 503

12.Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.

Výročné správy Hudobného fondu, Literárneho fondu, Fondu výtvarných umení.

5

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

- z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Zákon má potenciálny vplyv na všetkých podnikateľov činných v kultúrnom a kreatívnom priemysle:

-10 000 právnických osôb

-26 000 fyzických osôb (samostatne zárobkovo činné osoby a osoby v slobodnom povolaní)

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

- z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

3.3 Náklady regulácie

- z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Odpustenie povinných príspevkov príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov do umeleckých fondov vo výške 2 % hrubého autorského príjmu sa predlžuje do konca roka 2021.

V priemere za roky 2017 - 2019 vyzbierali Hudobný fond, Literárny fond a Fond výtvarných umení (ďalej iba "fondy") z príspevkov 2 % ročne 973-tisíc eur, ktoré odpustením príspevkov za rok 2021podnikatelia ušetria. Na druhej strane táto suma bude chýbať v rozpočte fondov pri realizovaní podpornej činnosti pre umelcov.

Pozitívny vplyv (odpustenie poplatkov) sa však dotkne vyššieho počtu podnikateľov ako negatívny vplyv (znížená podpora umelcov z fondov), pretože povinnosť platiť príspevky je plošná, kým prijímateľov podpory z fondov je obmedzený počet.

Zvýšenie prevádzkového limitu FPU z 3,5 % na5 % predstavuje zníženie sumy podpory o 300 000 eur (rozpočet FPU je 20 mil. eur). Posilnenie kapacít je však potrebné pre nárast intenzity úloh, vrátane navýšenia rozpočtu o 9,5 mil. na štipendiá na tvorbu v období, keď umelci nemôžu vystupovať.

Celkový vplyv na podnikateľov je preto vo výsledku považovaný za neutrálny.

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Odpustením zrážok 2 % z autorských honorárov aj v roku 2021 ostanú administratívne náklady pre

6

podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle znížené oproti obdobiu pred vypuknutím pandémie. Pretože chýbajú údaje o ročnom počte autorských zmlúv, z ktorých sa príspevok odvádza, a teda aj o počte potrebných administratívnych úkonov, vplyv na administratívne náklady nie je možné vyčísliť.

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

Náklady na 1 podnikateľa

Náklady na celé podnikateľské prostredie

Priame finančné náklady

0

0

Nepriame finančné náklady

0

0

Administratívne náklady

0

0

Celkové náklady regulácie

0

0

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

- z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

3.5 Inovácie

- z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

7

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie

1.

Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

2.

Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

3.

Problematika návrhu právneho predpisu:

a)nie je upravená v práve Európskej únie

b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5. doložky zlučiteľnosti.

8

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Osobitná časť

K čl. I

Ide o predĺženie opatrení prijatých zákonom č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré sa týkajú verejných kultúrnych podujatí podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov. Opatrenia sa týkajú verejných kultúrnych podujatí, ktoré sa neuskutočnia ako následok pandémie do 30. júna 2021.

K čl. II

Predlžujú sa opatrenia prijaté zákonom č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré sa týkajú niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. Oslobodenie od odvodovej povinnosti z autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov, dobrovoľnosť príspevkov prijatých od občanov, resp. zníženie príspevkov pre dedičov autorských práv sa predlžuje na obdobie celého roka 2021.

K čl. III

K bodu 1

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je umožniť Audiovizuálnemu fondu, ak bude prijatý nový právny rámec na poskytovanie fondov Európskej únie, stať sa poskytovateľom pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a taktiež finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov.

K bodom 2, 3 a 5

Dopĺňa sa vymedzenie dvoch nových osobitných oblastí podpornej činnosti fondu, a to prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení (kín) a budovanie alebo udržanie tvorivých, výskumných, vzdelávacích, umeleckých, umelecko-remeselných, remeselných, technických alebo podporných profesií alebo profesijných, technických alebo technologických kapacít a služieb v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia. Zároveň sa zavádza legálne vymedzenie tzv. filmového profesionála ako fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na vývoji, príprave, realizácii, výrobe, postprodukcii alebo distribúcii slovenských audiovizuálnych diel.

Cieľom je umožniť jednak priamu finančnú podporu v hľadiska prevádzkových nákladov kín a distributérov audiovizuálnych diel ako dvoch vzájomne prepojených oblastí audiovizuálnej kultúry, a jednak priamu finančnú podporu filmových profesionálov (formou štipendia, nakoľko pôjde vždy o fyzické osoby).

K bodu 4

9

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 6

Spoločné ustanovenia systémovo riešia situáciu vzniku a trvania krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, osobitne s ohľadom na zabezpečenie mechanizmu finančných kompenzácií v dôsledku vzniku a trvania krízovej situácie a bezprostredného obdobia po nej (šesť mesiacov).

Ide o dočasné upustenie od povinnosti splniť niektoré podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu. U žiadateľa sa dočasne vytvára fikcia, že má vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy, nie je proti nemu vedené exekučné konanie, a nie je podnikateľom alebo združením podnikateľov, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania. Uvedené skutočnosti sa zároveň nebudú preukazovať. Týmto krokom sa zabezpečí, aby sa o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu mohli uchádzať aj žiadatelia, ktorí by najmä v dôsledku krízovej situácie túto podmienku nespĺňali. Táto fikcia sa bude uplatňovať iba v čase krízovej situácie alebo v období šiestich mesiacov po skončení krízovej situácie.

K čl. IV

K bodu 1

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je umožniť Fondu na podporu umenia, ak bude prijatý nový právny rámec na poskytovanie fondov Európskej únie, stať sa poskytovateľom pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a taktiež finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov.

K bodu 2

Spresňuje sa vymedzenie vybraných oblastí podpornej činnosti fondu, a to osobitne aj s ohľadom na situáciu vzniku a trvania krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

K bodom 3, 5 až 8, 12, 17 až 22 a 25

Popri existujúcej evidencii „profesionálnych umelcov“ sa zavádza nová evidencia „iných profesionálov v kultúre“ vedená fondom a upravuje sa jej vedenie a procesné postupy fondu pri zápisoch do tejto evidencie. Zároveň sa zavádza legálne vymedzenie „iného profesionála v kultúre“, ktorým je vo všeobecnosti fyzická osoba, ktorá vykonáva tvorivú, výskumnú, vzdelávaciu, umelecko-remeselnú, remeselnú, technickú alebo podpornú profesiu v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu ako samostatnú zárobkovú činnosť a nie je profesionálnym umelcom. Tieto osoby budú oprávnenými žiadateľmi a následne prijímateľmi finančných prostriedkov fondu formou štipendia.

Zároveň nebudú odborné komisie posudzovať žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov a fond nebude vydávať profesionálnemu umelcovi preukaz.

V danej súvislosti sa primerane legislatívno-technicky upravujú ďalšie dotknuté ustanovenia zákona vrátane prechodných ustanovení.

10

K bodu 4

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 9

Spresňuje sa vymedzenie účelu, na ktorý fond poskytuje finančné prostriedky s cieľom podporiť návštevnosť inštitúcií, kultúrnych centier, umeleckých centier, rezidenčných centier, divadiel, galérií a iných organizácií pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu

K bodu 10 a 11

Dopĺňajú sa nové oblasti podpory, v ktorých bude fond poskytovať finančné prostriedky. Konkrétne budovanie alebo udržanie tvorivých, výskumných, vzdelávacích, umelecko-remeselných, remeselných, technických alebo podporných profesií alebo profesijných, technických alebo technologických kapacít a služieb v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ďalej odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí a riešenie dôsledkov krízovej situácie.

K bodu 13

Zjednocuje sa rozsah zákazu použitia finančných prostriedkov fondu poskytnutých formou dotácie výlučne na splácanie úverov a pôžičiek.

K bodu 14

Navrhuje sa upraviť znenie § 20 ods. 2 písm. g) tak, aby povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotácie alebo pôžičky, okrem čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že vysporiadané vzťahy voči štátnemu rozpočtu, nebolo aj jeho čestné vyhlásenie, o tom, že vysporiadané vzťahy voči rozpočtom obcí. Navrhovanou zmenou sa toto ustanovenie zosúladí so znením § 19 ods. 2 písm. e), v zmysle ktorého finančné prostriedky nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu.

K bodom 15 a 16

Upravuje sa pomer podielu z príjmov fondu na podpornú činnosť (na 95%) a na vlastnú prevádzku (na 5%).

K bodom 23 a 24

Ustanovujú sa podmienky spracovania osobných údajov na účely vedenia evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre.

K bodu 25

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sa splnomocňuje na vydanie vykonávacieho právneho predpisu.

K bodu 24

11

Ide o dočasné upustenie od povinnosti splniť niektoré podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov z fondu v čase krízovej situácie alebo v období šiestich mesiacov po skončení krízovej situácie.

K bodu 27

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia.

K čl. V

K bodu 1

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je umožniť Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ak bude prijatý nový právny rámec na poskytovanie fondov Európskej únie, stať sa poskytovateľom pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a taktiež finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov.

K bodu 2

V nadväznosti na prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 sa aj vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín rozširujú dôvody dotačného titulu tak, aby fond (aj v budúcnosti) vedel flexibilne reagovať na mimoriadne situácie a iné krízové situácie na segment kultúry, pre ktorý je zriadený. Navrhované rozšírenie dotačného titulu zároveň umožní fondu v prebiehajúcej pandémii adresnejšie poskytovať pomoc subjektom, pre ktorých je zriadený.

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 4

Ustanovenie sa upravuje tak, aby nebránilo cezročnému a viacročnému financovaniu.

K bodu 5

V nadväznosti na novelizačný bod 1 sa medzi príjmy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín navrhuje doplniť nový zdroj príjmu, ktorým finančné prostriedky Európskej únie.

K bodu 6

V dôsledku doplnenia nového príjmu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorým finančné prostriedky Európskej únie, sa navrhuje upraviť ustanovenia upravujúce použitie príjmov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a ich prerozdelenie na podpornú činnosť a na vlastnú prevádzku. V zmysle predloženého návrhu bude Fond na podporu kultúry národnostných menšín povinný použiť najmenej 95% finančných prostriedkov Európskej únie na podpornú činnosť a najviac 5% takýchto príjmov bude

12

oprávnený použiť na vlastnú prevádzku. Výnimkou budú tvoriť prípady, keď budú finančné prostriedky Európskej únie účelovo viazané na inú ako podpornú činnosť.

K bodu 7

Krízová situácia spôsobená pandémiou COVID 19 odhalila neefektívnosť úpravy mechanizmu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pri snahe adresne odstraňovať dôsledky pandémie na jednotlivé segmenty kultúry národnostný menšín. Keďže § 22 neumožňuje kumuláciu finančných prostriedkov na pomoc naprieč celým spektrom národnostných menšín, navrhuje sa odchýlka pre interkultúrny dialóg a porozumenie pri zachovaní spodnej hranice garantovaného príspevku štátu, ktorý sa rozdeľuje medzi odborné rady menšín. V súlade s princípmi koexistencie a solidárnosti tak ministerstvo bude môcť prostriedky nad sumu garantovaného príspevku vyčleniť na podpornú činnosť v programe interkultúrneho dialógu a porozumenia, kde je dôvodné riešiť aj dôsledky krízovej situácie (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav) početne menších národnostných menších, ktorých rozpočty by to bez uvedeného návrhu inak neuniesli.

K bodu 8

Keďže finančné prostriedky Európskej únie z hľadiska ich administrácie zrejme nebude možné rozdeľovať vnútroštátnym kľúčom, budú sa tieto prerozdeľovať iným spôsobom, na základe sledovania nediskriminačných merateľných ukazovateľov. Doterajšie prerozdelenie štátneho príspevku do fondu medzi jednotlivé menšiny s odchýlkou v bode 7 21 ods. 3) zostáva zachované.

K bodu 9

Ide o spoločné ustanovenie platné pre riešenie dôsledkov krízovej situácie, keď sa v súlade s účelom dotácie/štipendia upúšťa od povinnosti splniť niektoré podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. U žiadateľa tak nerozhoduje, či vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtom Fondu na podporu umenia alebo rozpočtom Audiovizuálneho fondu, a či evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo či zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov. V uvedenom prípade tak nie je potrebné preukazovanie týchto skutočností. Týmto krokom sa zabezpečí, aby sa o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín mohli uchádzať aj žiadatelia, ktorí by najmä v dôsledku pandémie tieto podmienky nespĺňali. Toto ustanovenie sa bude uplatňovať iba vo vzťahu k dotačnému dôvodu riešenia dôsledkov krízovej situácie. Zároveň sa z dôvodu urýchlenia procesu a väčšej prístupnosti vynímajú aj ďalšie ustanovenia, napríklad ustanovenia o administratívnom poplatku a náležitostiach vyhodnotenia projektu.

K bodu 10

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie účinné dňom vyhlásenia.

K čl. VI

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2020 z dôvodu potreby rýchleho riešenia nepriaznivých dôsledkov pandémie na oblasť kultúry. Články I a II nadobudnú účinnosť 1. januára 2021, pretože opatrenia podľa čl. I a II zákona č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

13

v súvislosti s ochorením COVID-19, boli časovo obmedzené do 31. decembra 2020. Body 15 a 16 v čl. IV taktiež nadobudnú účinnosť 1. januára 2021.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 14. októbra 2020.

Igor Matovič, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Natália Milanová, v. r.

ministerka kultúry

Slovenskej republiky

 

 

 

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore