Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 96/1991 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 22.03.1991
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Kultúra, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD7DS3EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 96/1991 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 504/2021


§ 5

(1)
Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov3) a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.
(2)
Usporiadateľ je oprávnený odoprieť osobe vstup na podujatie alebo účasť na podujatí, ak je vstupenka, pozvánka, preukaz, potvrdenie alebo iný doklad umožňujúci vstup na podujatie alebo účasť na podujatí vystavený na meno osoby a osoba nepreukáže usporiadateľovi svoju totožnosť; na tento účel je usporiadateľ oprávnený požadovať preukázanie totožnosti osoby.4) Usporiadateľ je oprávnený odoprieť vstup na podujatie alebo účasť na podujatí aj osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku alebo inú podmienku, na ktorej splnenie je viazaný vstup na podujatie alebo účasť na podujatí, ak osoba nepreukáže usporiadateľovi jej splnenie; na tento účel je usporiadateľ oprávnený požadovať preukázanie splnenia určenej podmienky.
zobraziť paragraf
§ 8e
Spoločné ustanovenie v súvislosti s ochorením COVID-19


Zákazom podujatia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa rozumie aj obmedzenie podujatia v súvislosti s ochorením COVID-19, najmä obmedzenie počtu účastníkov podujatia alebo iné preventívne opatrenia sťažujúce uskutočnenie podujatia; ustanovenia § 8a až 8db sa vzťahujú aj na prípady, v ktorých sa podujatie neuskutočnilo, pretože bolo zrušené usporiadateľom podujatia z preventívnych dôvodov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 8da

(1)
Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 1. januára 2022 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v čase po ich ukončení do 31. decembra 2022 neuskutoční,
a)
nie je v omeškaní s plnením záväzkov zo zmlúv, ktorými zabezpečoval usporiadateľ uskutočnenie podujatia,
b)
nie je povinný uspokojiť nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu dohodnutú ako zabezpečenie záväzku, ktorý usporiadateľ nemohol plniť z dôvodu neuskutočnenia podujatia,
c)
je z dôvodu nemožnosti plnenia oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorou usporiadateľ zabezpečoval uskutočnenie podujatia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
(2)
Pri odstúpení od zmluvy podľa odseku 1 písm. c) usporiadateľom nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na úhradu za plnenie, ktoré už bolo poskytnuté. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, usporiadateľom zaplatená odplata za plnenie, ktoré je dotknuté odstúpením od zmluvy podľa odseku 1 písm. c), sa zánikom zmluvy považuje za bezdôvodné obohatenie.
(3)
Zmluvami podľa odseku 1 sa rozumejú zmluvy uzatvorené usporiadateľom na zabezpečenie účasti autorov, výkonných umelcov alebo iných účinkujúcich na podujatí, technicko-organizačného štábu podujatia alebo usporiadateľských služieb, alebo na iné technické alebo organizačné zabezpečenie podujatia vrátane nájmu technických zariadení, priestorov alebo priestranstva.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 8db

(1)
Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 1. januára 2022 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v čase po ich ukončení do 31. decembra 2022 neuskutoční, je oprávnený účastníkovi podujatia
a)
predĺžiť platnosť vstupenky, pokiaľ sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 31. decembra 2023,
b)
ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia usporiadateľa alebo výberu podujatia u inej osoby spolupracujúcej s usporiadateľom s platnosťou najmenej do 31. decembra 2023, alebo
c)
vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie podľa písmena a), neprijal ponuku podľa písmena b) alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia.
(2)
Ak účastník podujatia súhlasí s predĺžením platnosti vstupenky, nie však s určeným náhradným termínom podujatia, usporiadateľ môže ponúknuť účastníkovi podujatia poukážku podľa odseku 1 písm. b), ak je to možné a účastník podujatia s tým súhlasí, inak je usporiadateľ povinný vrátiť účastníkovi podujatia cenu vstupenky podľa odseku 1 písm. c); usporiadateľ, ktorý predlžuje platnosť vstupenky, je povinný zverejniť náhradný termín podujatia najneskôr 60 dní pred jeho uskutočnením, pokiaľ ho neoznámil účastníkovi podujatia pri predĺžení platnosti vstupeniek.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore