Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 504/2021 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 21.12.2021
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy, Umenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 504/2021 účinný od 01.01.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 504/2021 s účinnosťou od 01.01.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 374/2013 ...

1.

Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Usporiadateľ je oprávnený odoprieť osobe vstup na podujatie alebo účasť na podujatí, ak je vstupenka, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 8d sa vkladajú § 8da a 8db, ktoré znejú:

„§ 8da (1) Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 1. januára 2022 v situácii spôsobenej zákazom podujatí ...

3.

V § 8e sa slová „§ 8a až 8d“ nahrádzajú slovami „§ 8a až 8db“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 ...

Za § 25d sa vkladajú § 25e a 25f, ktoré vrátane nadpisu nad § 25e znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2022 § 25e (1) Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore