Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 315/2016 účinný od 01.02.2017 do 23.02.2017


Platnosť od: 29.11.2016
Účinnosť od: 01.02.2017
Účinnosť do: 23.02.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Energetika a priemysel, Bankové a finančné inštitúcie, Konkurz a reštrukturalizácia, Priestupkové konanie, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD3 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 315/2016 s účinnosťou od 01.02.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), údaje ...

§ 2
Úvodné ustanovenia
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
partnerom verejného sektora, ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, fyzická osoba alebo právnická ...
1.
ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového ...
2.
ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva ...
3.
ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu,2)
4.
ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú ...
5.
ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu,4)
6.
na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej ...
7.
ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu ...
b)
oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ...
c)
konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu,5)
d)
zmluvou zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné ...
(2)

Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho ...

(3)

Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) druhého a šiesteho bodu nie je ten, kto má ...

(4)

Partnerom verejného sektora nie je ani

a)
osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby ...
b)
banka a pobočka zahraničnej banky, ak prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu ...
c)
osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie ...
§ 3
Register a registrujúci orgán
(1)

Zriaďuje sa register. Register je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje podľa ...

(2)

Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.

(3)

Registrujúci orgán poskytuje v elektronickej podobe výpis z registra v rozsahu podľa § 4 alebo ...

§ 4
Zapisované údaje
(1)

Do registra sa zapisuje partner verejného sektora a osoby podľa § 17. Partner verejného sektora ...

(2)

O fyzickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje

a)
meno a priezvisko,
b)
bydlisko alebo miesto podnikania,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
d)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum ...
e)
údaje o oprávnenej osobe v rozsahu
1.
meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o ...
2.
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. ...
(3)

O právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje

a)
názov alebo obchodné meno,
b)
sídlo,
c)
právna forma,
d)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
e)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d),
f)
zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,7) ktorí sú súčasťou ...
g)
údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e).
(4)

Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie ...

(5)

Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, ...

(6)

V registri môže mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu.

Registrácia
§ 5
(1)

Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz ...

(2)

Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky9) registrujúceho ...

(3)

Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný ...

(4)

Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na zápis, musia byť podané v elektronickej podobe ...

(5)

Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.

(6)

Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje, a ak sa návrh ...

§ 6
(1)

Registrujúci orgán pred registráciou preverí, či

a)
návrh na zápis podala oprávnená osoba,
b)
je návrh na zápis úplný,
c)
sú spolu s návrhom na zápis predložené prílohy podľa § 5 ods. 3,
d)
konečný užívateľ výhod uvedený v návrhu na zápis zodpovedá konečnému užívateľovi uvedenému ...
e)
verifikačný dokument spĺňa náležitosti podľa § 11 ods. 5.
(2)

Za neúplný sa považuje návrh na zápis,

a)
ktorý nebol podaný na predpísanom elektronickom formulári,
b)
v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom,
c)
ktorý je nezrozumiteľný.
§ 7
(1)

Ak sú splnené podmienky na registráciu, registrujúci orgán vykoná zápis v lehote piatich pracovných ...

(2)

O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrujúci orgán potvrdenie v elektronickej podobe, ...

(3)

Registrácia sa vykonáva ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu. Zápis do registra sa vykonáva ...

§ 8
(1)

Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa § 5 a 6, registrujúci orgán zápis nevykoná. O tejto ...

(2)

Oznámenie má elektronickú podobu a obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho ...

(3)

Lehota na podanie námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu je 15 dní odo dňa doručenia oznámenia; ...

§ 9
(1)

Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner ...

(2)

Ak sa oprávnená osoba zapísaná v registri dozvie o zmene údajov zapísaných v registri podľa ...

§ 10
(1)

Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby ...

(2)

Výmaz oprávnenej osoby registrujúci orgán vykoná na návrh zapísanej oprávnenej osoby; ustanovenie ...

(3)

Výmaz oprávnenej osoby na návrh partnera verejného sektora vykoná registrujúci orgán, len ak ...

Identifikácia konečného užívateľa výhod
§ 11
(1)

Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie ...

(2)

Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra ...

a)
v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
b)
pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
c)
k 31. decembru kalendárneho roka,
d)
v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením ...
e)
v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a ...
(3)

Povinnosť podľa odseku 2 písm. d) a e) oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného ...

(4)

Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie ...

(5)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod ...

a)
odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa ...
b)
uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická ...
c)
uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia ...
d)
v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného ...
e)
vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému ...
(6)

Ak oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c) až ...

(7)

Registrujúci orgán zapíše do registra na základe oznámenia podľa odseku 6 dátum overenia identifikácie ...

(8)

Konečný užívateľ výhod je povinný do 15 dní, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom ...

§ 12
(1)

Registrujúci orgán môže z vlastného podnetu overiť alebo na základe kvalifikovaného podnetu ...

(2)

Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí ...

(3)

Uznesenie o začatí konania registrujúci orgán doručí partnerovi verejného sektora, oprávnenej ...

(4)

Účastníkom konania je partner verejného sektora. Účastníkom konania je aj oprávnená osoba, ...

(5)

Registrujúci orgán môže nariadiť pojednávanie, ak to považuje za potrebné. Registrujúci orgán ...

(6)

Orgány verejnej moci a povinná osoba podľa osobitného predpisu12) sú povinné registrujúcemu orgánu ...

(7)

Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod ...

Sankcie
§ 13
(1)

Ak sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod ...

a)
partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného ...
b)
osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo každému členovi štatutárneho orgánu partnera verejného ...
(2)

Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora, ak právoplatne uložil ...

(3)

Registrujúci orgán uloží konečnému užívateľovi výhod pokutu do 10 000 eur, ak si nesplní ...

(4)

Registrujúci orgán uloží oprávnenej osobe pokutu od 10 000 do 100 000 eur, ak poruší zákaz podľa ...

(5)

Za zaplatenie pokuty podľa odseku 1 písm. b) ručí oprávnená osoba zapísaná v registri v čase ...

(6)

Pri ukladaní pokuty registrujúci orgán prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky ...

(7)

Proti rozhodnutiu o pokute podľa odseku 1 môže podať odvolanie len oprávnená osoba, ak jej registrujúci ...

(8)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 14
Rozhodnutie o vylúčení

Rozhodnutie o výmaze podľa § 12 a o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 je rozhodnutím o vylúčení ...

§ 15
(1)

Dňom právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 a pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 vzniká ...

(2)

Ak nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 alebo ak je partner verejného sektora v omeškaní ...

Spoločné ustanovenia
§ 16
(1)

Vzory podaní podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

(2)

Predseda súdu môže zo závažných prevádzkových dôvodov predĺžiť lehotu podľa § 7 ods. 1 ...

(3)

Rozhodnutie o výmaze podľa § 12 a o pokute podľa § 13 sa zverejňuje a sprístupňuje podľa osobitného ...

(4)

Na dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora sa primerane vzťahujú ...

(5)

Na konanie o námietkach, na konanie podľa § 12 a na konanie o pokute sa primerane použijú ustanovenia ...

§ 17
(1)

Do registra možno zapísať postupom a za podmienok podľa tohto zákona aj osobu, ktorá nie je partnerom ...

(2)

Osoba zapísaná v registri podľa odseku 1 má povinnosti partnera verejného sektora podľa tohto ...

§ 18

Na účely osobitných predpisov je podmienka zápisu do registra splnená vtedy, ak sú v registri ...

§ 19
Vylúčenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba nesmie vykonávať úkony podľa tohto zákona, ak

a)
je v tej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera ...
b)
konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba, ...
c)
má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol ...
§ 20

Týmto zákonom nie sú dotknuté povinnosti advokáta, notára, banky, pobočky zahraničnej banky, ...

§ 21

Oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu, ktorého zamestnávateľ je partnerom verejného sektora, ...

Prechodné ustanovenia
§ 22
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba zapísané v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného ...

(2)

Partner verejného sektora podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného ...

(3)

Nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 je dôvodom na výmaz partnera verejného sektora z registra.

§ 23
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d) uzavretej ...

(2)

Ak nie je splnená povinnosť podľa odseku 1,

a)
účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu ...
b)
účastník zmluvy podľa písmena a) má právo odstúpiť od zmluvy.
§ 24

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť svoj zápis do registra podľa tohto ...

§ 25

Lehota podľa § 7 ods. 1 je do 31. júla 2017 desať pracovných dní; ustanovenie § 16 ods. 2 tým ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...

1.

V § 4a ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ba znie:

„3ba) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

Za § 47h sa vkladá § 47i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 Držiteľ banského oprávnenia ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42b Priestupok na úseku registrácie partnerov verejného sektora (1) Priestupku sa dopustí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3da znie:

„3da) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IV

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 ...

Za § 41 sa vkladá § 42, ktorý znie:

„§ 42 Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8k a 8l znejú:

„8k) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej ...

§ 9a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,22ga) ktorá má ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22ga až 22gc znejú:

„22ga) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. 22gb) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...

Za § 8f sa vkladá § 8g, ktorý znie:

„§ 8g Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,15) ktorá má ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 15b znejú:

„15) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

Čl. VII

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., ...

§ 9a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,19ga) ktorá má ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19ga až 19gc znejú:

„19ga) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 19gb) Zákon č. 315/2016 ...

Čl. VIII

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 91 ods. 4 písmeno u) znie:

„u) príslušnému súdu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86dd znie:

„86dd) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 91 ods. 6 sa na konci pripája táto veta „Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje ...

Čl. IX

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...

V § 27 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie :

„17) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. X

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 ...

§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Vyšší súdny úradník vykonáva zápis údajov do registra partnerov verejného sektora, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. XI

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej ...

§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Verejnoprávna inštitúcia nemôže previesť vlastnícke právo k majetku ani na fyzickú osobu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a až 25c znejú:

„25a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. 25b) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov ...

Čl. XII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8a sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,14ba) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14ba a 14bb znejú:

„14ba) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení ...

2.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. ...

Čl. XIII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:

㤠34a
Zdravotná poisťovňa sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora.57a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:

„57a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
výpis z registra partnerov verejného sektora.57b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57b znie:

„57b) § 3 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z.“.

4.

Za § 86o sa vkladá § 86p, ktorý znie:

„§ 86p Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 Zdravotná poisťovňa, ...

Čl. XIV

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak je dlžníkom osoba zapísaná v registri partnerov verejného sektora alebo osoba, ktorá ...

2.

Za § 206c sa vkladá § 206d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 206d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 Konania začaté pred ...

Čl. XV

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 3 písm. c) sa za slová „v Slovenskej republike“ vkladajú slová „a je zapísaná v registri ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú:

„11c) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení ...

Čl. XVI

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

1.

V § 5 ods. 1 prvej vete sa za slová „zahraničnej osobe8)“ vkladajú slová „zapísanej v registri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

Za § 45c sa vkladá § 45d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2017 Zhotoviteľ geologických ...

Čl. XVII

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

1.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Konečný užívateľ výhod (1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ...

2.

V § 9 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmena c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).

3.

V § 18 ods. 5 sa slová „Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

4.

V § 26 ods. 2 písmeno k) znie:

„k) poskytuje bezodkladne príslušnému súdu identifikáciu konečného užívateľa výhod klienta ...

Čl. XVIII

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2, musí byť zapísaná v registri partnerov ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 91 ods. 2 písm. d) sa slová „v § 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „v § 4 ods. 6“.

4.

Za § 96c sa vkladá § 96d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2017 Osoba, ktorá vykonáva činnosť ...

Čl. XIX

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...

2.

Za § 36c sa vkladá § 36d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 Osoba poverená podľa ...

Čl. XX

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. ...

2.

Za § 16b sa vkladá § 16c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017 Osoba poverená podľa ...

ČL. XXI

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...

§ 16 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 62b a 62c znejú:

„62b) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

ČL. XXII

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 11 znie:

„§ 11 (1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 znejú:

„33) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a zápis do registra konečných užívateľov výhod“.

3.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak ide o zmenu zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa ...

4.

V § 19 odsek 3 znie:

„(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo ...

5.

V 46 ods. 4 písm. b) sa slová „ods. 10 až 15“ nahrádzajú slovami „ods. 8 až 12“.

6.

V § 56 sa vypúšťajú odseky 2, 3, 11, 16, 17, 18.

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 8 a doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ...

7.

V § 56 ods. 6 sa slová „odsekov 4 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 5“.

8.

V § 56 ods. 7 sa slová „odsekov 5 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 6“.

9.

V 56 ods. 8 sa slová „odsekov 4 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 7“.

10.

V § 56 ods. 9 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“ a vypúšťajú sa slová ...

11.

V § 56 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ...

12.

V § 56 ods. 11 sa vypúšťajú slová „ich subdodávatelia podľa odseku 16 a ich osoby podľa § ...

13.

V § 56 ods. 12 sa slová „odsekov 10, 13 a 14“ nahrádzajú slovami „odsekov 8, 10 a 11“.

14.

V § 115 sa vypúšťa odsek 3.

15.

§ 159 až 162 sa vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou k odkazom 70 až 73 vypúšťajú.

16.

V § 173 ods. 10 sa slová „§ 56 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 6“.

17.

V § 181 ods. 5 písm. b) sa slová „§ 56 ods. 4 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 2 až ...

18.

V § 182 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) 5 % zmluvnej ceny, ak uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu napriek zákazu ...

19.

V § 182 ods. 2 písm. q) sa slová „§ 56 ods. 4 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 2 až ...

20.

V § 182 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b), g) a h).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

21.

V § 182 ods. 8 sa slová „odseku 3 písm. a), b), c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku ...

22.

V § 182 ods. 9 sa slová „odseku 3 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. a) ...

23.

V § 185 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 162 ods. 1,“.

24.

V § 187 ods. 8 sa slová „do 31. marca 2017“ nahrádzajú slovami „do 18. októbra 2018“.

25.

Za § 187 sa vkladá § 187a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 187a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017 (1) Vo verejných obstarávaniach, ...

Čl. XXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017 okrem čl. II druhého bodu, čl. XIII tretieho ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 2)  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...
 • 4)  Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...
 • 6)  § 79 až 82 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7)  Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií ...
 • 8)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
 • 10)  § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore