Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71950
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 7/2005

ROZHODNUTIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z HĽADISKA PRAMEŇOV PRÁVA

Abstrakt
Tvorba právnych predpisov v podmienkach Slovenskej republiky je aktuálne poznačená vysokou dynamikou, čoho dôsledkom je zvyšujúca sa nekvalita a neprehľadnosť právneho systému. V tejto situácii je mimoriadne dôležitá aplikačná prax súdov. Právny systém Slovenskej republiky na jednej strane nepripúšťa precedens ako formálny prameň práva, na druhej strane ale badať snahy o posilnenie pozície najvyšších súdnych autorít pri dotváraní práva. Táto aktivita je zrejmá hlavne z hľ’adiska novej úpravy civilného procesu. Bez ďalších legislatívnych zmien však ich úloha naďalej ostáva „len“ v rovine zjednocovania právo-aplikačnej činnosti. Aj táto činnosť si však pre svoje efektívne fungovanie vyžaduje ďalšie zmeny tak, aby jej výsledky boli jednoznačné a ľ’ahko dostupné.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
súdne konania
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 167e


Vydané:30.10.2019
Autor:JUDr., Martin Serfözö
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora JUDr., Martin Serfözö

NIEKTORÉ ASPEKTY TRESTNÉHO ČINU MARENIA KONKURZNÉHO ALEBO VYROVNACIEHO KONANIA

Abstrakt
Konkurzné konanie predstavuje dôležitý právom upravený postup, ktorý slúži najmä na speňaženie majetku a kolektívne uspokojenie veriteľov dlžníka, ktorý je v úpadku. Tento proces predstavuje dôležitý nástroj na uspokojenie veriteľov, a preto je potrebné, aby rozličné protiprávne a špekulatívne konania ohrozujúce a poškodzujúce tento proces boli postihované prostriedkami trestného práva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
začatie konkurzného konania
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 14


Vydané:05.09.2019
Autor:Mgr., Matúš Kováč
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Matúš Kováč

TREST PREPADNUTIA MAJETKU A NÁROK POŠKODENÉHO NA NÁHRADU ŠKODY 1

Abstrakt
Autor sa v príspevku zaoberá trestom prepadnutia majetku, podmienkam jeho ukladania a obsahu v kontexte práva poškodeného domôcť sa náhrady škody v trestnom konaní. Cieľom prezentovaného príspevku je poukázať na často nevýhodné postavenie poškodeného v trestnom konaní pri výkone trestu prepadnutia majetku prostredníctvom konkurzného konania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
obsah malého konkurzu
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 107, 107a


Vydané:07.09.2018
Autor:JUDr., Lukáš Michaľov, PhD.
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Lukáš Michaľov, PhD.

K otázke, či možno správcu konkurznej podstaty uviesť do omylu v zmysle znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu

Abstrakt
Príspevok bol prednesený na vedeckej konferencii s názvom "Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou v teoretických súvislostiach", ktorá sa uskutočnila dňa 29.09.2017 na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
prihlasovanie pohľadávok
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 121, 28


Vydané:07.01.2018
Autor:JUDr., Peter Šamko
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

RIADENIE SPOLOČNOSTI V KRÍZE

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na právnu úpravu spoločnosti v kríze v slovenskom právnom poriadku z hľadiska zmien v postavení riadiacich orgánov spoločnosti a dopadu na ich zodpovednosť voči spoločnosti, ako aj veriteľom spoločnosti. Na podklade analýzy sleduje zmeny prístupu k riešeniu zodpovednosti krízového riadenia spoločnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
platobná neschopnosť
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 3


Vydané:29.08.2016
Autor:JUDr., Jana Duračinská, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jana Duračinská, PhD.

Civilný sporový poriadok: Predbežné opatrenia po novom

Abstrakt
V odbornej verejnosti už dávnejšie rezonuje nesúlad súčasnej úpravy s ústavnoprávnymi princípmi súdneho konania. V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa musí uviesť opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
predbežné opatrenie
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 203


Vydané:13.11.2015
Autor:Alexander Bröstl
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl

Odporovateľnosť právnych úkonov

Abstrakt
Ochrana veriteľov patrí medzi dôležité právne témy. Rastie počet dlžníkov, ktorí odmietajú plniť svoje záväzky alebo sa dostávajú do stavu, kedy tieto záväzky nie sú schopní plniť. Veritelia sa preto snažia posilniť vymožiteľnosť svojich pohľadávok, najmä využitím zabezpečovacích prostriedkov, ako napr. dohodnutím zmluvnej pokuty, ručením, zábezpekou, ai. Odporovateľnosť právnych úkonov je osobitným inštitútom, ktorý slúži na ochranu veriteľov. Odporovateľnosť právnych úkonov ako určitá sankcia nie je postihom za konkrétne vady právneho úkonu, ale za jeho dôsledky vo vzťahu k veriteľom dlžníka.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
odporovateľnosť právneho úkonu
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 57


Vydané:14.10.2015
Autor:Mgr., Andrea Peleščáková
Zdroj:Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť:Slovenské a české obchodné právo v roku 2015. Vybrané problémy.


Zobraziť všetky články autora Mgr., Andrea Peleščáková

Poisťovňa v postavení úpadcu

Abstrakt
Poisťovňa je právnická osoba zriadená vo forme akciovej spoločnosti, alebo vo forme európskej spoločnosti, a na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS) vykonáva poisťovaciu činnosť. Čo všetko spadá pod poisťovaciu činnosť nám definuje § 2 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“). Tak ako iné právnické osoby aj poisťovne sa ako ekonomické subjekty môžu dostať do finančnej situácie, ktorej jediným východiskom je zákonom predpísaný konkurz. V prípade poisťovní nám z dôvodu špeciálnej právnej úpravy v Zákone o poisťovníctve a v Zákone o dohľade nad finančným trhom, predchádza vyhláseniu konkurzu sled niekoľkých opatrení, ktoré majú za úlohu zastabilizovať ich finančnú situáciu tak, aby spĺňala minimálne zákonné požiadavky, a aby bolo možné vyhnúť sa konkurzu. Takýmto opatrením je nútená správa (ďalej len NS), ktorej ešte predchádza ozdravný plán.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
platobná neschopnosť
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 3


Vydané:14.10.2015
Autor:Mgr., Denisa Maková
Zdroj:Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť:Slovenské a české obchodné právo v roku 2015. Vybrané problémy.


Zobraziť všetky články autora Mgr., Denisa Maková

Čo prinesie register diskvalifikácií?

Abstrakt
Novelou viacerých predpisov v oblasti obchodného práva (najmä Obchodný zákonník a zákon o konkurze a reštrukturalizácii), schválenou v našom parlamente dňa 23. apríla 2015 sa do právnej úpravy dostáva novinka REGISTER DISKVALIFIKÁCIÍ.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 74a


Vydané:04.05.2015
Autor:Alexander Bröstl, ml.
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

REGULAČNÉ ORGÁNY V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE V EURÓPSKOM KONTEXTE

Abstrakt
Príspevok je zameraný na právnu úpravu regulačných orgánov v železničnej doprave v európskom práve a v slovenskom práve. V príspevku sú tiež spomenuté vybrané rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa týkajú regulačných orgánov v železničnej doprave.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
procesné ustanovenia
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 203, 203a, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
513/2009paragrafy: 111


Vydané:20.09.2014
Autor:JUDr., Marek Kubíček
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marek Kubíček

ZODPOVEDNOSŤ KONATEĽA ZA PORUŠENIE POVINNOSTI PODAŤ VČAS NÁVRH NA VYHLÁSENIE KONKURZU [1]

Abstrakt
Autor sa zaoberá problematikou zodpovednosti konateľov za porušenie povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Osobitne sa zameriava na úvahu o možnostiach výkladu platnej právnej úpravy v tejto oblasti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
návrh na vyhlásenie konkurzu
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 11
328/1991paragrafy: 4


Vydané:17.09.2014
Autor:JUDr., Peter Lukáčka, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Lukáčka, PhD.

Vzťah určovacej a vylučovacej žaloby po druhé

Abstrakt
K vzťahu vylučovacej a určovacej žaloby sa rozvinula inter-portálová diskusia. Tomáš Čentík uviedol viacero dôvodov prečo sa excindačná a určovacia žaloba navzájom nevylučujú (bližšie na našom portáli TU); naproti tomu sa Martin Maliar priklonil k záveru o tom, že obe žaloby sa skôr vylučujú.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
prerušenie všetkých súdnych a iných konaní vyhlásením konkurzu
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 47


Vydané:03.04.2014
Autor:Alexander Bröstl, ml.
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Alexander Bröstl, ml.

Zamestnanec a konkurzné konanie

Abstrakt
Počet konkurzov na Slovensku v posledných rokoch stúpa a predpokladá sa, že tento trend sa nezmení. Ďalší nárast v počte konkurzných konaní pravdepodobne spôsobí aj zákon č. 348/2011, ktorým zákonodarca novelizoval zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Nastáva stále viac situácií, v ktorých sa dostáva aj osoba vpozícii zamestnanca do kontaktu skonkurzným konaním. Zamestnanec môže byť iniciátorom návrhu na vyhlásenie konkurzu, prichádza do kontaktu aj so správcom, na ktorého po vyhlásení konkurzu prechádza oprávnenie konať za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch, taktiež sa stáva veriteľom úpadcu, ktorý si svoju pohľadávku uplatňuje prihláškou a vzniká mu tiež nárok na dávku garančného poistenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
vyhlásenie konkurzu na návrh veriteľa
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 19


Vydané:10.10.2012
Autor:Mgr., Tomáš Petraško
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia


Zobraziť všetky články autora Mgr., Tomáš Petraško

Krátky historický exkurz postavením zamestnanca v konkurze po roku 1989

Abstrakt
Príspevok pojednáva o postavení zamestnanca v konkurze po roku 1989 s osobitným dôrazom na jeho postavenie ako veriteľa prihlasujúceho svoju pohľadávku v konkurznom konaní. Tomuto aspektu postavenia zamestnanca sa príspevok venuje v rámci štyroch časových období, ktoré sú ohraničené prijatím prelomových právnych úprav v konkurznom práve. Okrem toho zamestnanec môže v konkurze vystupovať aj ako subjekt podávajúci návrh na vyhlásenie konkurzu. Platobná neschopnosť zamestnávateľa sa vo vzťahu kzamestnancovi prejavuje aj v tom, že zamestnancovi vznikne nárok na dávku garančného poistenia a po zrušení konkurzu vzniká výpovedný dôvod na strane zamestnávateľa. Týmto otázkam sa príspevok venuje len veľmi okrajovo.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
návrh na vyhlásenie konkurzu
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 11
328/1991paragrafy: 4


Vydané:10.10.2012
Autor:JUDr., Lívia Tóthová
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia


Zobraziť všetky články autora JUDr., Lívia Tóthová

Zjednocujúce usmernenie krajskej prokuratúry ohľadne aplikačných problémov pri trestnom stíhaní ekonomických trestných činov

Abstrakt
Usmernenie krajského prokurátora zjednocuje prax prokuratúr v bratislavskom kraji ohľadne niektorých aplikačných problémov, ktoré sa vyskytovali v súvislosti s trestným stíhaním trestných činov proti majetku a trestných činov hospodárskych

Vec : rie­še­nie niek­to­rých ap­li­kač­ných prob­lé­mov v sú­vis­los­ti s tres­tným stí­ha­ním tres­tných či­nov pro­ti ma­jet­ku a tres­tných či­nov hos­po­dár­skych – us­mer­ne­nie Kraj­ský pro­ku­rá­tor v Bra­tis­la­ve v zá­uj­me jed­not­né­ho up­lat­ňo­va­nia zá­ko­na pro­ku­rá­tor­mi v ob­vo­de svo­jej pô­sob­nos­ti, nad­väz­ne na ap­li­kač­né prob­lé­my vy­sky­tu­jú­ce sa v sú­vis­los­ti s vý­kla­dom zna­kov skut­ko­vých pod­stát niek­to­rých tres­tných či­nov pro­ti ma­jet­ku a niek­to­rých tres­tných či­nov hos­po­dár­skych a ich tres­tným stí­ha­ním vy­dá­va nas­le­dov­né usmernenie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
začatie konkurzného konania
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 14


Vydané:19.04.2012
Autor:JUDr., Peter Šamko
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Trestný čin marenia konkurzného konania

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá spornými otázkami výkladu znakov skutkovej podstaty trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 Tr. zák.

V Jus­tič­nej re­vue č. 11/2009 bol uve­rej­ne­ný člá­nok, v kto­rom autor JUDr. Ra­do­van Bla­žek, PhD. vy­slo­vu­je ná­zor, že dl­žník, kto­rý ne­po­dá návrh na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu (t. j. na za­ča­tie kon­kur­zné­ho ko­na­nia), ma­rí kon­kur­zné ko­na­nie, pre­to­že cie­ľom kon­kur­zné­ho ko­na­nia je, ok­rem iné­ho, aby sa rie­šil úpa­dok dl­žní­ka spe­ňa­že­ním ma­jet­ku dl­žní­ka a ko­lek­tív­nym us­po­ko­je­ním je­ho ve­ri­te­ľov, te­da ak dl­žník, kto­rý sa doz­ve­del o svo­jom úpad­ku, t. j. o sku­toč­nos­ti pod­ľa § 3 ods. 2 ale­bo 3 zá­ko­na o kon­kur­ze, ne­po­dá návrh na vy­hlá­se­nie kon­kur­zu, ide o ko­na­nie, kto­rým sa dl­žník sna­ží zma­riť kon­kur­zné ko­na­nie je­ho na­za­ča­tím [1].

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
návrh na vyhlásenie konkurzu
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 11
328/1991paragrafy: 4


Vydané:30.01.2012
Autor:JUDr., Peter Šamko
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

Vplyv úpadku na regulačný systém ekonomiky

Abstrakt
Domnievam sa, že zmeny v spoločnosti sú hybným faktorom rozvoja obchodu, následného rozvoja ekonomiky a v neposlednom rade aj vývoja či zdokonaľovania zákonodarstva.1 Pri riešení akéhokoľvek hospodárskeho problému, napríklad aj úpadku podnikateľských subjektov, je podľa môjho názoru potrebné okrem spoznania jeho právnej stránky, zaoberať sa vplyvom problému a následne aj jeho riešenia na vnútropodnikové i vonkajšie prostredie podnikateľa. Keďže úpadok podnikateľa je vyjadrením dynamickosti podnikateľského prostredia, je možné povedať, že úpadok vplýva aj na ekonomiku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
úpadok
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 3
328/1991paragrafy: 1


Vydané:09.10.2011
Autor:JUDr. Ing., Andrea Oreničová
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Právo – obchod - ekonomika


Zobraziť všetky články autora JUDr. Ing., Andrea Oreničová

Ustanovenie správcu v právnej úprave Slovenskej republiky

Abstrakt
Konkurzné právo ochraňuje trh pred ďalším prevádzkovaním neživotaschopných subjektov. Konkurzné konanie umožňuje „spravodlivé“ usporiadanie pomerov medzi veriteľmi, ak je dlžník v úpadku, alebo mu úpadok hrozí a má viacero veri- teľov. Správca v tomto konaní má dôležité postavenie a napomáha napĺňať cieľ konkurzného konania, plní mnohé úlohy, uložené mu zákonom, súdom či veriteľ- ským výborom, za splnenie ktorých aj objektívne zodpovedá.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
správca konkurznej podstaty
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 40


Vydané:08.10.2010
Autor:JUDr. Ing., Andrea Oreničová
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Obchodné právo a jeho širšie kontexty


Zobraziť všetky články autora JUDr. Ing., Andrea Oreničová

Vylúčenie veci z konkurznej podstaty

Abstrakt
V konkurznom práve zohráva inštitút vylúčenia veci z konkurznej podstaty upravený v § 78 nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov dôležitú úlohu. V rámci konkurzu dochádza v praxi často k situáciám, keď je do konkurznej podstaty správcom zahrnutý aj majetok patriaci tretej osobe, ktorá si uplatňuje právo vylučujúce zapísanie tohto majetku do súpisu. Hlavným účelom inštitútu vylúčenia veci z konkurznej podstaty je ochrana vlastníckeho práva tretích osôb v konkurznom konaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
vylúčenie majetku zo súpisu
Priradené k predpisu:
7/2005paragrafy: 81


Vydané:07.10.2009
Autor:JUDr., Milan Sudzina
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Tradície a inovácie v súkromnom práve


Zobraziť všetky články autora JUDr., Milan Sudzina
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore