Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 68/2020 účinný od 06.04.2020

Platnosť od: 06.04.2020
Účinnosť od: 06.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 68/2020 účinný od 06.04.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 68/2020 s účinnosťou od 06.04.2020

Legislatívny proces k zákonu 68/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

Za § 293ev sa vkladá § 293ew, ktorý znie:

„§ 293ew (1) Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 134 znie:

„134) § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 28 odsek 1 znie:

„(1)
Povinné príspevky sú splatné v deň splatnosti poistného podľa osobitného predpisu.3)“.

2.

V § 28 sa vypúšťa odsek 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 sa vypúšťa.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

3.

V § 28 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo 2“.

Čl. III

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

Za § 38eu sa vkladá § 38ev, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38ev Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie,núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 69 až 72 znejú:

„69) § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 70) § 3 ods. 1 zákona Národnej ...

Čl. IV

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Za § 87p sa vkladá § 87q, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 87q Prechodné ustanoveniepočas trvania mimoriadnej situácie,núdzového stavu alebo výnimočného stavu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53) § 293ew ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 68/2020 Z. z.“.

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore