Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 67/2010 účinný od 01.06.2017

Platnosť od: 27.02.2010
Účinnosť od: 01.06.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolné orgány, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD38DS6EUPPČL0

Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 67/2010 účinný od 01.06.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 67/2010 s účinnosťou od 01.06.2017

Vládny návrh zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

K predpisu 67/2010, dátum vydania: 27.02.2010

10

Dôvodová správa

Všeobecná časť

1.Zhodnotenie súčasného stavu a dôvody vypracovania návrhu nového zákona

Dôvody a ciele

Návrh zákona o podmienkach uvedenie chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnenie niektorých zákonov (chemický zákon) (ďalej len „návrh zákona“) je predkladaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009. Predkladateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. Návrh zákona bol pripravený v spolupráci s pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Centra pre chemické látky a prípravky, Slovenskej obchodnej inšpekcie, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Národným inšpektorátom práce a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR.

Podľa článku 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „nariadenie CLP“) je potrebné v rámci prechodného obdobia upraviť tak, že

-látky sa musia klasifikovať, baliť a označovať do 31. novembra 2010 podľa smernice 67/548/EHS,

-zmesi sa musia klasifikovať, baliť a označovať do 31. mája 2015 podľa smernice 1999/45/EHS.

Podnikateľom sa umožňuje, že látky sa môžu pred 1. decembrom 2010 a zmesi aj pred 1. júnom 2015 klasifikovať, označovať a baliť podľa doterajších predpisov, ale aj podľa osobitného predpisu, ktorým je nariadenie CLP.

Nariadenie CLP vyžaduje prijať nový zákon a vykonať po uplynutí prechodného obdobia podstatnú zmenu klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí. S tým súvisia rovnako zmeny a doplnenia v kompetenčných vzťahoch a v kontrolných a sankčných nástrojoch na dodržovanie ustanovení novej právnej úpravy.

2.Princípy predkladaného návrhu zákona

Predmet úpravy

Doterajší systém klasifikácie, označovania a balenia chemických látok je ustanovený zákonom č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a vo výnose Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v prílohách č. 6 a 10, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov a podrobnosti o požiadavkách na balenie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov po prijatí nariadenia CLP a zákona a po uplynutí v zákone ustanovení prechodných období nebude v súlade s nariadením CLP.

V dôsledku prijatia nariadenia CLP návrhom zákona sa zrušuje zákon č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Do zákona sa v nezmenenej podobe preberajú ustanovenia o detergentoch, o správnej laboratórnej praxi, dovoze a vývoze vybraných nebezpečných látok a prípravkov (zmesí) a postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení.

Návrhom zákona sa zaručuje voľný pohyb látok a zmesí, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia CLP, pričom sa umožňuje riešiť riziká týkajúce sa zdravia ľudí a životného prostredia.

Povinnosti podľa zákona a nariadenia CLP sa vzťahujú na uvádzanie látok na trh. Nie všetky povinnosti sa začnú uplatňovať hneď po nadobudnutí účinnosti zákona a nariadenia CLP. Klasifikácia zmesí závisí od klasifikácie látok, nové kritériá sa budú najprv uplatňovať na látky, až potom na zmesi.

Na základe zákona sa môže aplikovať používanie dvojitého systému klasifikácie, označovania a balenia počas prechodného obdobia v záujme poskytnutia dostatočného časového priestoru podnikateľským subjektom na to, aby zvládli nové pracovné zaťaženie vyplývajúce z opätovnej klasifikácie látok a zmesí, ktoré už boli na trhu okrem tých, ktoré sa na trh uvádzajú ako nové.

V prípade prechodného obdobia sa podnikateľským subjektom poskytuje čo najväčšia flexibilita: podnikateľské subjekty môžu ľubovoľne používať ktorýkoľvek z dvoch systémov. Prechodné obdobie ich podporia v tom, aby sa čo najúčinnejšie prispôsobili novému systému.

Výkon štátnej správy

Podľa nariadenia CLP členské štáty majú prijať všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania nariadenia CLP.

Členské štáty musia ustanoviť orgány zodpovedné za uplatňovanie a presadzovanie tohto nariadenia.

Aby sa zhromaždili informácie o zdraví ľudí, rovnako ako v prípade doterajších právnych predpisov je za každý členských štát jeden orgán zodpovedný za prijímanie informácií týkajúcich sa zdravia ľudí.

Orgánmi štátnej správy sú tie isté orgány, ktorých povinnosti vyplývajú zo zákona č. 163/2001 Z. z. a sú to: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Národným toxikologickým informačným centrom, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Centrum pre chemické látky a prípravky a kontrolnými orgánmi sú Slovenská obchodná inšpekcia a krajské inšpektoráty, Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce, Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady, colné orgány a Ministerstvo obrany SR. Niektorým orgánom verejnej správy sa predpisujú drobné doplnenia existujúcich kompetencií v nadväznosti na nariadenie CLP s výnimkou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorému sa rozširujú kompetencie týkajúce sa zodpovednosti za prijímanie informácií týkajúcich sa zdravia ľudí, ktoré podľa tohto návrhu zákona bude vykonávať prostredníctvom Národného toxikologického informačného centra.

Správne delikty

Vzhľadom na to, že podľa nariadenia CLP sú členské štáty povinné na svojom území zabezpečiť v plnom rozsahu kontrolu všetkých povinností uložených priemyselnej sfére, bola táto časť zákona prepracovaná tak, aby zahrňovala správne delikty a primerané sankcie pri neplnení ustanovení tohto zákona a nariadenia CLP a ďalších nariadení týkajúcich sa chemickej bezpečnosti.

3.Vyhlásenie o súlade

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou základných ľudských práv a slobôd.

Návrh zákona ukladá plnenie nových povinností. Článok 4 ods. 1 Listiny základných ľudských práv a slobôd a čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky ustanovujú, že povinnosti môžu byť uložené len na základe zákona a v jeho medziach. Navrhovaná právna úprava bude zákonnou úpravou, preto je požiadavka Listiny základných práv a slobôd a Ústavy SR splnená.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s medzinárodnými zmluvami, dohovormi a protokolmi, ktoré sú podrobne rozpracované v ďalej uvedených právnych predpisoch EÚ.

Návrh zákona je v súlade s príslušnými právnymi predpismi ES, ktorými sú najmä:

–nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006,

–nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry a zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES,

–nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií v znení neskorších predpisov,

–nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch v znení nariadenia Komisie č. 907/2006,

–smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok v znení neskorších predpisov,

–smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/45/ES o zbližovaní zákonov, predpisov a administratívnych ustanovení členských štátov týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných prípravkov, v znení neskorších predpisov,

–smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú obmedzení obchodovania a používania určitých nebezpečných látok a prípravkov, v znení neskorších predpisov,

–smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/9/ES zo dňa 11. februára 2004 o inšpekcii a overovaní správnej laboratórnej praxe (SLP),

–smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/10/ES o zosúlaďovaní zákonov, predpisov a správnych opatrení uplatňovaných na zásadách správnej laboratórnej praxe a overovanie ich uplatňovania pri testoch chemických látok.

Osobitná časť

Čl. I

K § 1 až 8

Ide o spresnenie predmetu a pôsobnosti zákona v súlade s priamo aplikovateľnými predpismi ES, ktorými sú:

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 („nariadenie CLP”),

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 („nariadenie REACH“),

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 („nariadenie o detergentoch“),

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008(„nariadenie o vývoze a dovoze“).

Pojmy použité v návrhu zákona sú v súlade nariadením CLP a v nariadením REACH ako aj s pojmami ustanovenými na úrovni OSN v Globálnom Harmonizovanom Systéme s cieľom zabezpečiť maximálny súlad pri uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich sa látok v rámci Spoločenstva v kontexte globálneho obchodu.

Nadobudnutím platnosti nariadenia CLP sa rozširuje aj pôsobnosť orgánov štátnej správy vrátane kontroly, dohľadu a ukladania a vymáhania sankcií za porušenie zákona a osobitných predpisov, predovšetkým nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení nebezpečných látok a zmesí, nariadenia REACH, nariadenia o detergentoch a nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných látok.

V dôsledku existencie nariadenia CLP pri klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (§ 3 a 4) ide o umožnenie klasifikácie, označovania a balenia látok ako aj o klasifikáciu, balenie a označovanie zmesí dvojakým spôsobom, čo znamená, že výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia musia klasifikovať, označovať a baliť látku alebo zmes podľa čl. 2 ods. 7 a 8 nariadenia CLP po uplynutí príslušného prechodného obdobia. V rámci prechodného obdobia môžu postupovať podľa doterajších predpisov.

Modifikujú sa splnomocňovacie ustanovenia na základe, ktorých bol vydaný výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2003 (zoznam EINECS) a výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/2001 (zoznam NLP). Nové zoznamy uvedených látok sa vydajú na základe splnomocňovacích ustanovení uvedených v § 7 ods. 3 a 4.

Testovanie látok sa musí uskutočňovať v súlade s požiadavkami uvedenými v čl. 13 nariadenia REACH a v nariadení (ES) 440/2008.

Vzhľadom k tomu, že vypracovanie karty bezpečnostných údajov je upravené nariadením REACH, špecifikuje sa povinnosť uvádzať kartu bezpečnostných údajov v štátnom jazyku a ustanovuje sa postup jej poskytovania Národnému toxikologickému informačnému centru.

K § 9 až 15

Ide o úpravu zásad správnej laboratórnej praxe, o určenie, ktoré z laboratórií bude považované pracovisko a na základe čoho mu bude vydané osvedčenie o tom, že laboratórium spĺňa požiadavky na testovacie pracovisko a ktorého výsledky testovania na základe vydaného osvedčenia budú uznávané v medzinárodnom merítku.

K § 16

Ide o ustanovenie týkajúce sa vývozu a dovozu vybraných nebezpečných látok a vybraných nebezpečných zmesí a postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení, ktoré sa dáva do súladu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 689/2008.

K § 17 až 22

Ustanovenie vymenúva dotknuté orgány štátnej správy.

V nadväznosti na priamo vykonateľné predpisy ES (nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1907/2006, 648/2004, 698/2008 a 1272/2008) sa upravujú kompetencie Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s Národným toxikologickým informačným centrom, Ministerstva životného prostredia SR a Centra pre chemické látky a prípravky.

K § 23 až 31

Ustanovenie vymenúva dotknuté kontrolné orgány.

V nadväznosti na priamo použiteľné predpisy ES (nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1907/2006, 648/2004, 698/2008 a 1272/2008) sa upravujú kompetencie a pôsobnosť kontrolných orgánov Slovenskej obchodnej inšpekcie a jej inšpektorátov, Úradu verejného zdravotníctva, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Slovenskej inšpekcie životného prostredia a jej inšpektorátov, Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady, colné úrady a ministerstvo obrany.

K § 32 až 38

Podľa čl. 126 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce a v nadväznosti na priamo vykonateľné predpisy ES (nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1907/2006, 648/2004, 698/2008 a 1272/2008) upravujú nápravné opatrenia a sankcie za správne delikty a poriadkové pokuty za neplnenie ustanovení uvedených nariadení a tohto zákona na území SR.

K § 39 a 40

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1272/2008. Osoby vykonávajúce kontrolu sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených výkonom kontroly a mlčanlivosťou sú viazaní počas jedného roka od skončenia pracovného pomeru v štátnom orgáne.

K § 41 až 48

Ide o prechodné obdobia podľa článku 61 nariadenia CLP. Dňom 1. apríla 2010 sa zrušuje zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Týmto zákonom sa ustanovuje ako postupovať pri klasifikácii, balení a označovaní látok a zmesí v rámci prechodného obdobia v nadväznosti na § 3 a 4 zákona.

Pre látky sú ustanovené dve časové prechodné obdobia, ktoré umožňujú výrobcom, dovozcom a následným užívateľom klasifikovať, označovať a baliť a to do 30. novembra 2010 (§ 41 až 43) a od 1. decembra 2010 do 31. mája 2015 (§ 44).

Pre zmesi sú ustanovené dve časové prechodné obdobia, ktoré umožňujú výrobcom, dovozcom a následným užívateľom klasifikovať, označovať a baliť a to do 31. mája 2015 (§ 45 až 47) a od 1. júna 2015 do 1. júna 2017 (§ 48).

K § 43 ods. 1 písm. d) a k § 46 ods. 1 písm. e), ide o slovné označenie špecifického rizika upozorňujúce na nebezpečné vlastnosti látky, resp. zmesi a ktoré musí byť uvedené na etikete napr. V suchom stave výbušný, Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití a pod.

K § 49

V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 dochádza k zrušeniu v zrušovacom ustanovení zákona uvedených právnych predpisov.

Čl. II

Z dôvodu úloh vyplývajúcich pre Centrum pre chemické látky a prípravky so zabezpečením hodnotenia biocídnych výrobkov podľa článku III tohto návrhu, sa navrhuje upraviť Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII v položke 153a.

Čl. III

Ide o legislatívno-technickú úpravu v zákone o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých zákonov, kde sa poznámka pod čiarou k odkazu dopĺňa odkazom na tento zákon a § 2 sa dopĺňa písmeno k) podľa, ktorého sa ustanovuje povinnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie plniť úlohy nielen podľa tohto zákona, ale aj nariadenia REACH, nariadenia CLP a nariadenia o detergentoch. Ide o rozsiahlu odbornú činnosť, ktorá si vyžaduje materiálne a personálne zabezpečenie.

Čl. IV

K bodom č. 1 až 3

Hodnotenie účinných látok podľa § 12 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov na účel ich zaradenia do zoznamu účinných látok alebo do zoznamu účinných látok s nízkym rizikom alebo posúdenie biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 10 predstavuje z odborného hľadiska jednu z najzložitejších činností Centra pre chemické látky a prípravky (ďalej len „centrum“).

Vzhľadom na skutočnosť, že biocídne výrobky sa členia na 23 typov rôznych výrobkov, ktoré zahŕňajú dezinfekčné prostriedky osobné, zdravotnícke, všeobecné, komunálne, ale aj veterinárne, priemyselné konzervanty, prípravky na boj proti patogénnym mikroorganizmom, živočíšnym škodcom a iným stavovcom, ktoré treba hodnotiť z hľadiska humánnej toxikológie, z hľadiska dopadu na životné prostredie, ako aj ich účinnosti a použitia nie je možné a ani efektívne z rozpočtových prostriedkov centra prípadne iných orgánov štátnej správy zabezpečiť zodpovedajúci počet vysoko špecializovaných expertov na hodnotenie biocídnych výrobkov alebo účinných látok.

Takéto hodnotenie musia vykonať vysoko odborní experti znalci, špecialisti, ktorí sú aktívne zapojení do vedecko-výskumnej práce v oblasti humánnej toxikológie, mikrobiológie, ekotoxikológie a iných príbuzných vedeckých oblastí. Okrem toho, vzhľadom na vysoko špecifické určenie mnohých typov výrobkov a možných škodcov (ktorýkoľvek podnikateľ z krajiny EÚ má možnosť podať žiadosť o zaradenie účinnej látky do zoznamov alebo autorizáciu resp. registráciu výrobku v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ podľa jeho výberu a následne uviesť biocídny výrobok na trh v ostatných členských štátoch na základe vzájomného uznania). Je pravdepodobné, že v podmienkach Slovenskej republiky nepracuje expert, ktorý by sa zaoberal a mal zodpovedajúce skúsenosti s hodnotením špecifického patogénu, resp. škodcu, ktorý sa na území Slovenskej republiky nenachádza alebo z hľadiska geografického a klimatického nie je typický.

Ďalším dôležitým faktorom je skutočnosť, že postupne, v súvislosti s plnením pracovného programu EÚ podľa čl. 16 ods. 1 smernice č. 98/8 o uvedení biocídnych výrobkov na trh a podľa nariadenia (EK) č. 1451/2007 bude musieť centrum v najbližšom období v priebehu nastávajúcich štyroch rokov preregistrovať zhodnotiť podľa § 10 približne 2400 biocídnych výrobkov, ktoré boli doteraz uvedené na trh podľa prechodných ustanovení. Nie je v personálnych a rozpočtových a iných možnostiach centra a ani príslušných orgánov štátnej správy zabezpečiť v tak krátkom čase zodpovedajúce hodnotenie biocídnych výrobkov. Bez možnosti zadať hodnotenie vysoko odborným expertom znalcom, špecialistom externým znalcom a inštitúciám alebo aj príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu Európskeho združenia voľného obchodu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, by Slovenská republika nemohla plniť povinnosti členského štátu EÚ súvisiace s implementáciou smernice č. 98/8/ES o uvedení biocídnych výrobkov na trh.

Čl. V

V § 6 písmene u) zákona č. 125/2006 Z. z. sa ustanovuje povinnosť Národnému inšpektorátu práce plniť úlohy ustanovené zákonom o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Čl. VI

V § 5 odsek 5 písmeno y) a v § 6 ods. 3 písmene m) sa ustanovuje povinnosť úradom verejného zdravotníctva plniť úlohy ustanovené zákonom o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Ide o rozsiahlu odbornú činnosť, ktorá si vyžaduje materiálne a personálne zabezpečenie.

Čl. VII

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2010, okrem čl. II a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2010 a § 4 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2015. § 41 až 43 strácajú účinnosť 30. novembra 2010, § 44 až 47 strácajú účinnosť 31. mája 2015 a § 48 stráca účinnosť 31. mája 2017. Bratislava 4. novembra 2009

Robert Fico

predseda vlády Slovenskej republiky

Ľubomír Jahnátek

minister hospodárstva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore