Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71952
Dôvodové správy: 2576
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 639/2004 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 03.12.2004
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie, Štátna hospodárska politika, Obchodné spoločnosti a družstvá

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD12 DS12 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 639/2004 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 149/2019

Legislatívny proces k zákonu 149/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 149/2019, dátum vydania: 03.06.2019

DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

Návrh zákona sa zameriava na zníženie pokút udelených v rámci rozkazného konania za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke, pričom dôjde k nedoplatku mýta. Návrhom sa ďalej reaguje na potrebu úpravy elektromobilov v oblasti výberu mýta a to tak, že tieto vozidlá sa zaraďujú do najekologickejšej (najnižšej) mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Na úseku výberu úhrady diaľničnej známky sa zrušujú všetky obsolentné ustanovenia súvisiace s papierovou nálepkou a v správnom konaní sa vypúšťa možnosť nahlásenia údajov o vodičovi, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. Návrh zákona tiež upravuje niektoré ustanovenia na základe požiadaviek a skúseností z aplikačnej praxe.
Predpokladané vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana sú vyjadrené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR a nálezmi Ústavného súdu SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Návrh zákona sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyMateriál nelegislatívnej povahyMateriál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiáluTranspozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*
November 2018

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Marec 2019


2.Definovanie problému

Návrh zákona sa zameriava na úpravu správnych deliktov, konkrétne na zníženie výšky pokuty za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke. Vozidlá s čisto alebo čiastočne elektrickým pohonom sa zaraďujú do najekologickejšej (najnižšej) mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien.

3.Ciele a výsledný stav

Cieľom je úprava správnych deliktov na úseku výberu mýta: zníženie výšky pokuty pri dvoch správnych deliktoch (neúhrada mýta, nesprávne nastavenie počtu náprav v palubnej jednotke), a to z 1 500 eur na 1 050 eur, resp. zo 480 eur na 180 eur. Pri oboch deliktoch je tiež cieľom zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.

4.Dotknuté subjekty

Podnikateľské prostredie vo všeobecnosti, užívatelia vymedzených úsekov ciest.

5.Alternatívne riešenia

Nepredkladajú sa.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

☒ Áno

☐ Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
-Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
488/2013 Z. z.
o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.

7.Transpozícia práva EÚ

Žiadna.


8.Preskúmanie účelnosti**


* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné


9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky
Návrh zákona sa zameriava na úpravu správnych deliktov, zníženie výšky pokuty za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke. Návrhom zákona síce dochádza k zníženiu výšky pokút, nepredpokladá sa však negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrhom zákona sa predpokladá, že sa zvýši percento úhrady pokút a následne sa zvýši disciplína prevádzkovateľov vozidiel. Naviac, pri oboch deliktoch je tiež cieľom zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.

11.Kontakt na spracovateľa

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii – Mgr. Tomáš Pšenka, tel. č. 02/59494635, Mgr. Peter Považan, tel. č. 02/59494347

12.Zdroje


13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
•v čl. 4 a čl. 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve:
•smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) – gestor MDV SR,
•rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov [oznámené pod číslom K(2009) 7547](Ú. v. EÚ L 268, 13. 10. 2009) – gestor MDV SR,
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
- bezpredmetné
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie:
•smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. mája 2004,
•smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 10. júna 2008,
•smernicu Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. januára 2007,
•smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 16. októbra 2013,
•smernicu Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. júla 2013.
b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie , alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
- bezpredmetné
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie prebrané spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
1.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5.Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na tunely v cestnej sieti
6.Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.
7.Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
8.Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov
9.Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10.Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne
B. Osobitná časť
K čl. I
Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K čl. I bodu 1

Do zákona sa vkladá slovné spojenie „najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť“, keďže toto spojenie sa používa aj v iných predpisoch, čím sa navrhuje zjednotenie terminológie v právnom poriadku SR (napr. zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla).
K čl. I bodu 2

Navrhuje sa úprava kategórii vozidiel v súvislosti s prijatím nového zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K čl. I bodu 3

Gramatická úprava.
K čl. I bodu 4

Ustanovenie určuje, že vozidlá zahraničných záchranných zložiek sú dočasne oslobodené od povinnosti úhrady mýta za predpokladu, že svoju činnosť vykonávajú výlučne pri plnení služobných úloh a na základe žiadosti príslušného orgánu, vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo rovnocenného orgánu iného štátu za účelom vykonávania záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach, humanitárnej pomoci alebo pri účasti na medzinárodných cvičeniach civilnej ochrany. Registráciu do elektronického mýtneho systému vykonáva príslušný pozývajúci (žiadajúci) orgán.
K čl. I bodom 5, 13, 17 a 19

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4.
K čl. I bodu 6

Precizuje sa, že vozidlá údržby sú oslobodené od úhrady mýta len pri samotnom výkone údržby vymedzených úsekov ciest. Odsekom 4 sa odstraňujú pochybnosti o tom, či odťahované vozidlo podlieha úhrade mýta. Berúc na zreteľ účel zákona je zrejmé, že takéto vozidlá by mali byť vyňaté zo spoplatnenia, t. j. nepodliehajú úhrade mýta. Vlečené vozidlo musí mať v čase odťahovania palubnú jednotku vypnutú; v opačnom prípade podlieha úhrade mýta. Obdobnú právnu úpravu tejto problematiky možno nájsť v rakúskom Mýtnom poriadku.
K čl. I bodu 7

Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 - II).
K čl. I bodu 8

Vypúšťa sa zákonná povinnosť každoročne upravovať sadzby mýta o harmonizovaný index spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý zverejňuje Štatistický úrad SR. Legislatívne upravovať každoročne sadzby mýta sa javí ako neprimerané, a to predovšetkým z toho dôvodu, že ide o nepatrné zvýšenie/zníženie jednotlivých sadzieb o stotiny eurocentov, pričom náklady na implementáciu zmien prevyšujú výnosy z výberu mýta aj v prípadoch, ak dochádza k zvýšeniu sadzieb. K valorizácii mýtnych sadzieb môže v budúcnosti dôjsť, avšak len v prípade, ak sa preukáže jej ekonomická opodstatnenosť.
K čl. I bodu 9

Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby aj vtedy, ak došlo k nedoplatku mýta, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 - II).
K čl. I bodu 10

Výslovne sa dopĺňa povinnosť registrovať do mýtneho systému evidenčné číslo vozidla, keďže zmluva o užívaní vymedzených úsekov medzi prevádzkovateľom vozidla a poskytovateľom služby výberu mýta je viazaná na evidenčné číslo vozidla. Zároveň sa navrhuje upraviť odkaz na platný zákon (zákon č. 106/2018 Z. z.).
K čl. I bodom 11 a 21

Ustanovuje sa oprávnenie osoby poverenej výkonom kontroly vydať pokyn prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla na výmenu palubnej jednotky, ak pri kontrole palubnej jednotky je zistené, že palubná jednotka nefunguje správne. Zároveň sa prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi ukladá povinnosť vymeniť palubnú jednotku v zmysle tohto pokynu.
K čl. I bodu 12

Do zákona sa vkladá, aby vozidlá údržby oslobodené od úhrady mýta podľa § 3 zákona disponovali palubnou jednotkou z dôvodu zabezpečenia výberu mýta vtedy, ak vozidlo opustí vymedzené územie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, keďže vozidlá údržby sú oslobodené spravidla na území jednotlivých samosprávnych krajov.
K čl. I bodu 14

Ustanovuje sa, že palubná jednotka je priradená k evidenčnému číslu vozidla, pretože zmluva o užívaní vymedzených úsekov medzi prevádzkovateľom vozidla a poskytovateľom služby výberu mýta je viazaná na evidenčné číslo vozidla.
K čl. I bodu 15

Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby aj vtedy, ak v dokladoch vozidla absentuje emisná trieda, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 - II).
K čl. I bodu 16

Ustanovuje sa, že Národná diaľničná spoločnosť, a. s. ako správca výberu úhrady mýta môže disponovať údajmi podľa odseku 5 aj na účely § 12 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č.
135/1961 Zb.
o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (napr. dopravno-inžinierske posúdenie pri príprave projektov stavieb diaľnic a rýchlostných ciest).
K čl. I bodu 18

Navrhuje sa upraviť súčasný názov Ministerstva dopravy a výstavby SR.
K čl. I bodu 20

Vypúšťa sa uvádzanie osobných údajov na preukaze osoby poverenej výkonom kontroly z dôvodu prijatia nariadenia (EÚ) 2016/679 v platnom znení (GDPR).
K čl. I bodu 22

V súvislosti so znením § 27 ods. 1 písm. a) zákona, podľa ktorého k naplneniu znakov priestupku dochádza neuhradením mýta a nie vznikom nedoplatku mýta, sa navrhuje potrebná úprava znenia ustanovenia § 27 ods. 3 zákona.
K čl. I bodu 23

Znižuje sa výška pokuty uloženej v správnom konaní (aj v rozkaznom konaní) za správny delikt neúhrady mýta z 1 500 na 1 050 eur. Dôvodom je ustanovenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní (v prípade úhrady 2/3 z jej výšky do 15 dní od doručenia rozkazu by to bola suma 700 eur; pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške) ako je maximálna výška pokuty uložená v blokovom konaní (700 eur). Cieľom je zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.
K čl. I bodom 24 až 26

Znižuje sa výška pokuty uloženej v správnom konaní (vrátane rozkazného konania) za správny delikt nesprávneho zadanie počtu náprav do palubnej jednotky, ak tým vznikne nedoplatok mýta, zo 480 na 180 eur. Dôvodom je ustanovenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní (v prípade úhrady 2/3 z jej výšky do 15 dní od doručenia rozkazu by to bola suma 120 eur; pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške) ako je výška pokuty uložená v blokovom konaní (120 eur). Cieľom je zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.
K čl. I bodu 27

Navrhuje sa doplnenie chýbajúceho slovného spojenia.
K čl. I bodu 28

Legislatívno-technická úprava.
K čl. I bodu 29

V nadväznosti na vypustenie § 4 ods. 4 zákona sa navrhuje nové znenie ustanovenia.
K čl. I bodu 30

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie, ktoré súvisí s úpravou správnych deliktov. Správne konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019. Pre uloženie výšky sankcie sa použije právna úprava v znení účinnom od 1. júla 2019, ak je to páchateľa priaznivejšie.
K čl. II
Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K čl. II bodu 1

Ustanovuje, že diaľničná známka je časovým poplatkom vyberaným za užívanie vymedzených úsekov ciest.
K čl. II bodu 2

Dopĺňa sa, že pri úhrade diaľničnej známky pre jazdnú súpravu nad 3,5 t (povinnosť úhrady druhej diaľničnej známky pre jazdnú súpravu nad 3,5 t) musí byť jazdná súprava tvorená prípojným vozidlom kategórie O1 alebo O2. Zároveň sa navrhuje úprava kategórii vozidiel v súvislosti s prijatím nového zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovuje sa, že diaľničná známka má len elektronickú podobu.
K čl. II bodu 3

Navrhuje sa upraviť súčasný názov Ministerstva dopravy a výstavby SR.
K čl. II bodu 4

Vypúšťa sa nadbytočný nadpis.
K čl. II bodu 5

Vypúšťa sa nadbytočné slovné spojenie.
K čl. II bodom 6 až 8 a 13

Legislatívne úpravy v súvislosti s novým § 2 odsekom 1. Keďže v prípade diaľničnej známky ide o úhradu časového poplatku, je potrebné upraviť súvisiace ustanovenia.
K čl. II bodu 9

Vypúšťajú sa obsolentné ustanovenia o úhrade diaľničnej známky v podobe papierovej nálepky.
K čl. II bodu 10

Dopĺňajú sa potrebné odkazy na právne predpisy v súvislosti s oslobodením vozidiel od úhrady diaľničnej známky.
K čl. II bodu 11

Ustanovenie určuje, že vozidlá zahraničných záchranných zložiek sú dočasne oslobodené od povinnosti úhrady diaľničnej známky za predpokladu, že svoju činnosť vykonávajú výlučne pri plnení služobných úloh a na základe pozvania alebo žiadosti príslušného orgánu, vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo rovnocenného orgánu iného štátu za účelom vykonávania záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach, humanitárnej pomoci alebo pri účasti na medzinárodných cvičeniach civilnej ochrany. Registráciu v systéme správcu výberu úhrady vykonáva príslušný pozývajúci (žiadajúci) orgán.
K čl. II bodom 12 a 14

Potrebná úprava v súvislosti s bodom 11.
K čl. II bodu 15

Vypúšťa sa uvádzanie osobných údajov na preukaze osoby poverenej výkonom kontroly z dôvodu prijatia nariadenia (EÚ) 2016/679 v platnom znení (GDPR).
K čl. II bodu 16

Navrhuje sa potrebná legislatívna úprava v súvislosti s bodom 2.
K čl. II bodom 17 a 18

Navrhuje sa potrebná úprava priestupkov na úseku úhrady diaľničnej známky v súvislosti s vypustením ustanovení o papierovej nálepke.
K čl. II bodom 19 a 20

Vypúšťajú sa nadbytočné slovné spojenia o kontrole vykonávanej Policajným zborom, pretože v zmysle § 9 ods. 10 zákona smie kontrolu na účely rozkazného konania vykonávať len správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 zákona alebo osoba poverená výkonom kontroly vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami.
K čl. II bodu 21

Potrebná legislatívna úprava v súvislosti so zmenou § 13.
K čl. II bodom 22 až 26

V rámci pokutovania správnych deliktov v rozkaznom konaní sa vypúšťa možnosť prevádzkovateľa vozidla v odpore uviesť údaje vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. V rámci aplikačnej praxe sa zistilo, že tento inštitút zbytočne predlžuje konanie o delikte, pričom v mnohých prípadoch nie je možné priestupok prejednať. Okresné úrady sú takýmto postupom neprimerane zaťažované, keďže v konečnom dôsledku sa vo veci opätovne koná s prevádzkovateľom vozidla, ktorému je pokuta udelená.
K čl. II bodu 27

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie, ktoré súvisí s úpravou správnych deliktov. Správne konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019.
K čl. III
Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
K čl. III bodu 1

Navrhuje sa spresnenie ustanovenia, pretože mýtom sú spoplatňované diaľnice a cesty, t. j. rýchlostné cesty, cesty I. triedy, cesty II. triedy a cesty III. triedy. Zároveň sa upravuje povinnosť vlastníka diaľnice, cesty a vlastníka dotknutého pozemku strpieť právo správcu výberu mýta a úhrady diaľničnej známky alebo ním poverenej osoby na umiestnenie, údržbu a správu zariadení na kontrolu výberu mýta a úhrady diaľničnej známky.
K čl. III bodu 2

Navrhuje sa spresnenie ustanovenia, pretože mýtom sú spoplatňované diaľnice a cesty, t. j. rýchlostné cesty, cesty I. triedy, cesty II. triedy a cesty III. triedy.
K čl. III bodu 3

Navrhuje sa vypustiť poznámky pod čiarou k niektorým odkazom.
K čl. IV
Ustanovuje sa účinnosť zákona 1. júla 2019.
Bratislava 6. marca 2019
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Arpád Érsek, v. r.
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komukáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

K predpisu 639/2004, dátum vydania: 03.12.2004

Dôvodová správa

I.Všeobecná časť

Uznesením vlády č. 720/2003 bolo uložené ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií vypracovať návrh zákona na vytvorenie spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá. V zmysle uznesenia vlády č. 728/1999 k návrhu koncepcie spoplatnenia diaľnic je zámerom založiť diaľničnú spoločnosť podľa osobitného zákona vyčlenením diaľničného a naväzujúceho majetku zo Slovenskej správy ciest a jeho vložením do novej spoločnosti. V uznesení vlády č. 523/2003 B.3. k aktualizácii nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest bolo ustanovené, že príjmom diaľničnej spoločnosti bude úhrada za užívanie týchto komunikácií, neskôr mýto.

Projekt transformácie Slovenskej správy ciest vláda schválený uznesením č. 827/2003 obsahuje návrh transformácie Slovenskej správy ciest v dvoch etapách. Prvá etapa zahrnuje transformáciu po prechode ciest II. a III. triedy do vlastníctva samosprávneho kraja a druhá etapa zahrňuje založenie diaľničnej spoločnosti a rozpočtovej organizácie na správu, údržbu, opravy a rozvoj ciest I. triedy..

Základným cieľom zákona o spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá (ďalej len „diaľničná spoločnosť“) je vytvorenie takejto spoločnosti, kde zakladateľom so

100 % majetkovou účasťou je štát v mene ktorého koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len „ministerstvo“).

V návrhu zákona sa spoločnosť stáva vlastníkom majetku prioritného infraštruktúrneho majetku štátu pri zabezpečení ochrany prioritného infraštruktúrneho majetku pred nežiadúcim nakladaním.

V zákone sa v prvej časti sa upravuje spôsob nakladania s prioritným ifraštruktúrnym majetkom, ktorý je vymedzený v § 4 ods.1 a § 4a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákonom sa ustanovuje rozsah majetku, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu alebo určených právnických osôb v súlade s čl.. 20 ods. 2 Ústavy SR. Nakladanie s týmto majetkom v diaľničnej spoločnosti je obmedzené znením § 2 a § 11 a Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií vedie o tomto majetku osobitnú evidenciu.

Niektoré podmienky založenia, vzniku a právneho režimu novej diaľničnej spoločnosti sú v porovnaní s platnou úpravou v Obchodnom zákonníku špecifické. Ide napríklad o postup pri oceňovaní nepeňažného vkladu, jeho splatenie, prechod vlastníckeho práva k predmetu vkladu a pod. Rozsah a povaha odchýliek od Obchodného zákonníka sú zrejmé z návrhu a sú obdobné riešeniu zakladania Železničnej spoločnosti a.s..

Osobitne sa rieši prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní diaľničnej spoločnosti na iné osoby. Pri rozhodovaní o privatizácii podľa zákona 92/1991 Zb. o podmienkach prechodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa určuje, že majetková účasť štátu v diaľničnej spoločnosti musí byť trvalá v rozsahu určenom rozhodnutím vlády SR.

V osobitnom ustanovení prvej časti sa ustanovuje povinnosť vybudované úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá zaradiť do prioritného infraštruktúrneho majetku.

Pre zabezpečenie rozvoja, správy, údržby a opráv diaľnic a ciest pre motorové vozidlá bude diaľničná spoločnosť sústreďovať finančné prostriedky z týchto zdrojov:

a.štátny rozpočet

b.štátna pomoc na dostavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,

c.výnosy zo spoplatnenia – príjem z predaja nálepiek, výberu poplatkov a nájmu súčastí diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,

d.z fondov Európskej únie,

e.z úverových zdrojov,

f.z iných príjmov

V druhej časti návrhu zákona sa rieši presun výroby, distribúcie a predaja nálepiek na diaľničnú spoločnosť a s účelovým použitím týchto príjmov vrátane úrokov z týchto príjmov s tým, že tento príjem nebude príjmom štátneho rozpočtu.

Vytvorenie diaľničnej spoločnosti sa predpokladá bez osobitného vplyvu na zamestnanosť. Diaľničná spoločnosť vznikne vyčlenením pracovníkov zo súčasnej Slovenskej správy ciest bez výrazného nárastu počtu pracovníkov a nebude mať dopad na rast zamestnanosti.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov

a vplyvov na zamestnanosť

1. Vyčíslenie odhadu dopadov na verejné financie

Spoločnosť pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá bude zabezpečovať správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic, rýchlostných ciest a ciest pre motorové vozidlá a výber a správu finančných prostriedkov zo spoplatnenia užívateľov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá . Pre zabezpečenie týchto úloh získa v I. etape finančné zdroje z predaja nálepiek, zo štátnej pomoci, fondov EÚ a úverov . V II. etape z predaja nálepiek, výberu mýta od nákladných vozidiel nad 3,5 ton, zo štátnej pomoci, z fondov EÚ a z úverov.

V uznesení vlády č. 523/2003 B.3. k aktualizácii nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest bolo ustanovené, že príjmom diaľničnej spoločnosti bude úhrada za užívanie týchto komunikácií, neskôr mýto. Týmto dôjde priamo k celkovému zníženiu príjmov do štátneho rozpočtu, odvádzaných MDPT, oproti roku 2004.

.

Na základe hospodárskych výsledkov niektorých z uvedených činností zabezpečovaných Slovenskou správou ciest, a odborom spoplatnenia diaľnic a ciest pre motorové vozidlá MDPT je predpoklad efektívneho hospodárenia navrhovanej spoločnosti. Návrh nového zákona nepredpokladá nárast zamestnancov a nepredpokladá ani zvýšené nároky na štátny rozpočet v porovnaní so súčasným stavom.

Návrh rozpočtu diaľničnej spoločnosti na rok 2005

mil.Sk

P r í j m yV ý d a v k yŠtátny rozpočet

8 974,587600 Bežné 1 144,587z toho: prevzaté úvery

2 553,000

610- mzdy161,543 spolufinancovanie1 447,600

620 - odvody56,056projekty EÚ (ŠF, KF, ISPA)

4 809,000630 - tovary, služby723,460úvery diaľničnej spoločnosti4 000,000z toho: na údržbu a opravy diaľnic a rýchl.ciest682,903nálepky1 430,000 na správu DS

40,557prenájmy70,000640 - bežný transfer

3,528dlhová služba

200,000700 kapitálové

18 139,000710 výstavba diaľnic a RC

18 139,000Príjmy spolu19 283,587Výdavky spolu

19 283,587

Príjem z nálepiek vo výške 1 430,000 mil.Sk bude použitý na:

a) dlhovú službu200,000 mil.Sk

b) opravu a údržbu diaľnic a rýchl.ciest682,903 mil.Sk

c) výstavbu diaľnic a rýchl.ciest547,097 mil.Sk

Očakávaný vývoj vlastných príjmov pre diaľničnú spoločnosť

v mil.Sk

Rok20052006200720082009Nálepky1 430,01 525,0 523,0 550,0 600,0Mýto001 800,01 850,02 450,0Celkom1 430,01525,02 323,02 400,03 020,0

Komentár:

Počet zamestnancov v roku 2005: 818

Mzdy, odvody: plánovaná priemerná mzda r. 2004, 14 957.- Sk + 8% nárast

Tovary, služby: plán na rok 2004 + 8 % nárast

Bežný transfer: plán na rok 2004

2. Zhodnotenie environmentálnych vplyvov

Jednou z hlavných činností vytváranej spoločnosti bude príprava a organizačné zabezpečenie elektronického výberu mýta za používanie vybraných úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá SR. V súlade s predpismi EÚ sa predpokladajú znížené sadzby mýta pre vozidlá s hnacími nápravami so vzduchovým pružením alebo so zníženou produkciou škodlivých emisií s motormi EURO I, II, III. Vychádzajúc zo skúseností vyspelých štátov predpokladáme, že toto opatrenie výrazne ovplyvní skladbu ťažkých nákladných vozidiel v SR a prispeje k zníženiu nákladov na opravy vozoviek a negatívnych dopadov na životné prostredie.

3. Zhodnotenie vplyvov na zamestnanosť

Založenie spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá sa predpokladá bez osobitného vplyvu na zamestnanosť. Vytvorenie spoločnosti vznikne vyčlenením pracovníkov zo súčasnej Slovenskej správy ciest a odboru spoplatnenia MDPT bez výrazného nárastu počtu zamestnancov.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Navrhovateľ právneho predpisu:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu:

Zákon o spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

Návrh zákona o vytvorení spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá nepredstavuje priamo prioritu ale patrí medzi odporúčané priority podľa čl. 70 Európskej dohody o pridružení. Organizačného zabezpečenia nových foriem spoplatnenia je v zmysle Zelenej knihy o spravodlivom a účinnom systéme poplatkov v doprave (COM 995/961) a Bielej knihy, sekcia 6 „Doprava“ časť 1 bod 3 Finančná harmonizácia. Spoločnosť pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá ako komercionalizovaný podnik v dopravnej infraštruktúre urýchli harmonizáciu s aquuis communautaire a umožní vznik finančnej základne pre implementáciu koncepcie transeurópskej dopravnej siete.

4.Problematika návrhu zákona:

Smernica 99/62/ES o poplatkoch za používanie dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v čl. 7 upravuje zavedenie mýta a užívateľských poplatkov za užívanie diaľnic alebo iných viacprúdových ciest používaných na medzinárodnú nákladnú dopravu.

Smernica 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch, definuje podniky, na ktoré majú štátne orgány priamo alebo nepriamo dominantný vplyv prostredníctvom ich vlastnenia, finančnej účasti alebo predpisov, ktorými sa riadia. Diaľničná spoločnosť musí viesť samostatné účtovanie v zmysle článku 3a a uschovávať informácie o finančných vzťahoch podľa článku 1(1) k dispozícii Komisii ES 5 rokov od konca finančného roka, v ktorom boli verejné zdroje sprístupnené verejnému podniku.

a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:

a) čiastočná zlučiteľnosť

6.Gestor:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

7.Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:

Na príprave návrhu zákona sa experti nezúčastnili.

Tabuľka zhody

Právny akt ES/EÚPrávne predpisy Slovenskej republiky123456789ČlánokTextSpôsob transpozícieČísloČlánokTextZhodaAdministratívna infraštruktúraPoznámkySmernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami Zákon č........... o spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)Č:7 O:2a

V:1Mýto a užívateľské poplatky sa uložia len užívateľom diaľnic alebo iných viacprúdových ciest, ktoré majú podobné charakteristiky ako diaľnice, alebo užívateľom mostov, tunelov a horských prechodov.O

OČ:I

§:9

O:3

V:1Diaľničná spoločnosť bude zabezpečovať výrobu, distribúciu a predaj nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľnic a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré motorové vozidlá podľa osobitného predpisu.ČMDPT SR Zákon č....../2004, ktorým sa dopĺňa zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov§:6

O:8Výber poplatkov za použitie diaľnic a ciest pre motorové vozidlá nálepky, ich distribúcia, predaj a výmena sa zabezpečujú právnickou osobou ustanovenou osobitným predpisomČMDPT SRSmernica komisie 80/723/EHS z 25. júna 1980 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch. Zákon č...... o Spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)Č:3a

O:1S cieľom zabezpečiť transparentnosť na základe článku 1 (2) urobia členské štáty opatrenia potrebné na to, aby každý podnik viedol samostatné účtovanie tak, že:

(a)vnútorné účty zodpovedajúce jednotlivým činnostiam sú samostatné;

(b)všetky výdavky a príjmy sa správne rozdeľujú na základe rovnako uplatňovaných a objektívne odôvodnených zásad účtovania nákladov;

(c)zásady účtovania nákladov, podľa ktorých sa

vedú samostatné účty, sú jasne stanovené.OČ:I

§:5

O:2

V:1Predmetom nepeňažného vkladu je účtovne oddelená, vnútorná organizačná jednotka Slovenskej správy ciest vymedzená v rozhodnutí ministerstva, ktorá sa považuje za časť podniku podľa osobitného zákona). Ustanovenia § 477 ods.3 časti vety za čiarkou a § 478 Obchodného zákonníka sa nepoužijú.ČMDPT SR

II. Osobitná časť

K § 1: Predmet a účel zákona

Predmetom zákona je spôsob založenia, vznik, postavenie a právne pomery akciovej spoločnosti založenej z určeného prioritného infraštruktúrneho majetku štátu v správe Slovenskej správy ciest na vykonávanie správcovských, investorských a obchodných činností. Zároveň sa zavádza legislatívna skratka „diaľničná spoločnosť“.

V návrhu tohto ustanovenia sa vychádza zo skutočnosti, že prioritný infraštruktúrny majetok štátu, ktorým sa zakladá spoločnosť, sa stane okamihom vkladu do takejto spoločnosti jej vlastníctvom. Preto táto spoločnosť je povinná vykonávať svoje vlastnícke práva a teda aj spravovať prioritný infraštruktúrny majetok tak, aby neohrozovala ostatných vlastníkov a spravovať takýto majetok na svoje náklady.

K § 2: Prioritný infraštruktúrny majetok

Ustanovenie v odseku 1 vymedzuje základný pojem na účely tohto zákona tak, aby obsah bol vykladaný jednotne. Na odlíšenie od prioritného majetku v neziskových organizáciách sa zavádza označenie prioritný infraštruktúrny majetok.

Inštitút prioritného infraštruktúrneho majetku vychádza z dikcie § 31 a zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách a viaže sa na čl. 20 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky.

V odseku 3 sa určuje kto vykoná špecifikáciu prioritného infraštruktúrneho majetku. Predpokladá sa, že to bude ministerstvo a to nielen pred založením spoločnosti, ale aj pred spracovaním znaleckého posudku podľa § 6. Obmedzenie spôsobu nakladania s prioritným infraštruktúrnym majetkom sa zverejňuje pre tretie osoby a to formou poznámky na listoch vlastníctva vedených v katastri nehnuteľností.

Zabezpečenie zápisu prioritného infraštruktúrneho majetku v katastri nehnuteľností sa prenecháva ako povinnosť ministerstvu pri vzniku diaľničnej spoločnosti. Obsahom poznámky bude, v nadväznosti na označenie konkrétneho pozemku, že sa jedná o prioritný infraštruktúrny majetok s ktorým podľa § 2 tohto zákona nemožno nakladať.

V odseku 2 a 4 sa vo väzbe na čl. 20 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky zabezpečuje ochrana prioritného infraštruktúrneho majetku pred nežiaducim nakladaním s ním zo strany samotného vlastníka. Obmedzuje výkon rozhodnutia, exekúciu, konkurzné konanie a vyrovnávacie konanie. Prevádzkovanie tohto majetku týmito úkonmi nebude dotknuté v ktoromkoľvek okamihu a obslužnosť územia bude zachovaná.

V odseku 4 sa rieši možnosť a podmienky prenechania súčasti prioritného infraštruktúrneho majetku do nájmu na zriaďovanie a prevádzkovanie stavieb slúžiacich účastníkom cestnej premávky na takto prenajatom majetku. Ustanovenie, že prioritný infraštruktúrny majetok možno prenechať do nájmu len na určitý čas, najviac na dobu 30 rokov, vychádza zo znenia § 30 zákona č. 366/1999 Z.z.. Jedná sa o majetok v odpisovej skupine 5, kam patria budovy a inžinierske stavby s dobou odpisovania 30 rokov.

V odseku 5 sa ukladá ministerstvu viesť evidenciou o prioritnom infraštruktúrnom majetku, ktorý je vedený aj v účtovníctve diaľničnej spoločnosti za účelom dohľadu nad nakladaním s ním. Rozsah vedenia evidencie je obdobný ako pri evidencii majetku štátu podľa § 3 ods.3 a 4 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu. Identifikačné údaje sa chápu v rozsahu náležitostí ustanovených katastrálnym zákonom a zákonom o účtovníctve.

K § 3: Založenie a vznik diaľničnej spoločnosti

Spôsob založenia diaľničnej spoločnosti sa rieši obdobne ako v § 2 a §10 zákona č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti a.s. s tým, že zakladateľom diaľničnej spoločnosti je štát pričom výkon práv štátu ako akcionára prináleží zo zákona ministerstvu. V odseku 2 je vyjadrená subsidiárna platnosť ustanovení Obchodného zákonníka pri regulácii založenia, vzniku, postavenia a právnych pomerov akciovej spoločnosti. Ustanovenia Obchodného zákonníka sa použijú, ak tento zákon nestanovuje špeciálnu úpravu. V záujme vylúčenia pochybností sa ustanovuje, že ustanovenia zákona č. 92/1991 Zb. o prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa nepoužijú.

K § 4: Predmet vkladu

Ministerstvo, ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest rozhodnutím výjme časť majetku štátu v správe Slovenskej správy ciest ku dňu vzniku diaľničnej spoločnosti a tento majetok použije ako vklad na založenie diaľničnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka. Predmet vkladu sa rieši obdobným spôsobom ako v § 3 ods.1, 2 a 5 zákona č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti a.s. a vymedzuje sa predmet vkladu do akciovej spoločnosti.

Týmto vkladom bude majetok štátu v správe rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest v rozsahu jej vnútornej organizačnej jednotky vymedzenej rozhodnutím ministerstva.

Tieto sa na účely vkladu do diaľničnej spoločnosti podľa tohto návrhu zákona považujú za časť podniku podľa Obchodného zákonníka, čo umožňuje pri zakladaní diaľničnej spoločnosti využiť ustanovenia § 59 ods. 4 a § 476 až 488 Obchodného zákonníka, ktoré upravujú právny režim vkladu do obchodnej spoločnosti, pokiaľ je ním podnik, alebo jeho časť a tak celý proces zjednodušiť.

K § 5: Hodnota nepeňažného vkladu

Určenie hodnoty nepeňažného vkladu sa opiera o dikciu ustanovenia § 1 zákona č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti a. s. V odseku 1 sa upravuje spôsob určenia hodnoty nepeňažného vkladu do diaľničnej spoločnosti.

V záujme vytvorenia rezervného fondu spoločnosti už pri vzniku akciovej spoločnosti sa v odseku 2 upravuje odchýlka od znenia § 58 ods.1 Obchodného zákonníka. Podľa tohto ustanovenia je základné imanie spoločnosti definované ako peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Podľa navrhovaného zákona hodnota vyňatého majetku nie ja typickým vkladom, nakoľko podľa Obchodného zákonníka z tejto hodnoty sa netvorí len základné imanie, ale aj jej rezervný fond.

K § 6: Práva k niektorým nehnuteľnostiam

Návrh zákona ukladá ministerstvu povinnosť bezodplatne vložiť do základného imania diaľničnej spoločnosti majetok v podobe samostatných, účtovne oddelených vnútorných organizačných zložiek Slovenskej správy ciest, ktoré majú povahu časti podniku.

Podľa ustanovenia § 120 ods. 2 Občianskeho zákonníka stavba nie je súčasťou pozemku a preto existujú prípady, že stavby vo vlastníctve štátu spravované Slovenskou správou ciest sú postavené na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve iných osôb a nemôžu byť predmetom vkladu do akciovej spoločnosti ku dňu jej vzniku z dôvodu nevysporiadania. Ako spôsob usporiadania vzťahov k nevysporiadaným pozemkom sa navrhuje zriadenie vecného bremena podľa ustanovení § 151n a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. Vecné bremeno vzniká priamo zo zákona a zapíše sa do katastra nehnuteľností.

K § 7: Prechod práv

Riešenie prechodu vlastníckeho práva a práv a povinností z pracovnoprávnych a iných vzťahov je obdobné ako v dikcii § 5 a § 17 zákona č. 259/2001 o Železničnej spoločnosti. Vzhľadom na povahu zakladateľa a povahu vkladu vylučuje sa použitie úpravy o správe vkladu podľa § 59 a § 60 Obchodného zákonníka. Nadobudnutie vlastníckeho práva akciovej spoločnosti k nehnuteľnostiam sa rieši odlišne od úpravy v § 60 Obchodného zákonníka. Toto právo prechádza na akciovú spoločnosť zo zákona, dňom jej vzniku a do katastra nehnuteľností sa zapíše záznamom.

Odseky 3 a 4 riešia prevzatie rozpracovanej dokumentácie pripravovaných stavieb a rozostavaných stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá od doterajšieho obstarávateľa a investora do vlastníctva diaľničnej spoločnosti a to bezodplatne.

Dňom vzniku diaľničnej spoločnosti prechádzajú na ňu všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom a aj povinností z iných právnych vzťahov (napr. z rozostavaných stavieb).

K § 8: Predmet podnikania

Diaľničná spoločnosť môže počas jedného roka od svojho vzniku podnikať v rozsahu činností Slovenskej správy ciest zapísaných v jej zriaďovateľskej listine. Po uplynutí tejto doby, môže tieto činnosti vykonávať iba na základe potrebných povolení.

Jeden rok sa pokladá za dostatočný časový úsek na vybavenie potrebných úkonov. Podnikanie v ďalších oblastiach, napríklad podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, týmto nie je dotknuté.

Diaľničná spoločnosť bude zabezpečovať výrobu, distribúciu a predaj nálepiek, neskôr výber poplatkov formou mýta. Peňažné prostriedky vrátane úrokov z týchto prostriedkov nebudú príjmom štátneho rozpočtu a ich použitie je zákonom účelovo viazané na rozvoj, správu, údržbu a opravu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

K § 9: Základné imanie

Základné imanie, rezervný fond a akcie sa riešia obdobne ak v § 8 zákona č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti a.s. V záujme vytvorenia rezervného fondu už pri vzniku spoločnosti sa upravuje odchýlka od ustanovení §58 ods. 1 a §67 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom sa stanovuje, že rezervný fond vytvorený pri vzniku akciovej spoločnosti bude vo výške aspoň 5% z hodnoty vkladu do jej majetku. V návrhu tohto ustanovenia sa upravuje aj forma a podoba akcií akciovej spoločnosti.

K § 10: Prevod majetkovej účasti štátu

Ustanovením sa upravuje prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní diaľničnej spoločnosti v súlade s dikciou § 18 zákona č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti a.s. Pri predaji akcií diaľničnej spoločnosti sa musí postupovať podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Ukladá sa povinnosť zachovať trvalú majetkovú účasť štátu v rozsahu určenom v rozhodnutí vlády.

K § 11: Zrušenie a zánik diaľničnej spoločnosti

Pri zrušení a zániku diaľničnej spoločnosti sa postupuje podľa zodpovedajúcich ustanovení Obchodného zákonníka vrátane doplnení, týkajúcich sa prioritného infraštruktúrneho majetku.

Rozlišujú sa dôvody, kedy v nadväznosti na úpravu v § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka súd rozhodne o zrušení diaľničnej spoločnosti s likvidáciou. Stanovuje sa hranica zadĺženosti diaľničnej spoločnosti, rieši sa postup, ak po ukončení konkurzu ostane spoločnosti len prioritný majetok, ktorý nie je predmetom konkurznej podstaty a rieši sa postih pri nedodržaní obmedzenia spôsobu nakladania s prioritným majetkom.

Odsek 2 rieši naloženie s prioritným majetkom. Prioritný majetok prechádza za náhradu určenú znaleckým posudkom do vlastníctva štátu za účelom jeho ďalšieho zachovania a využitia. Spôsob určenia likvidátora alebo výšky jeho odmeny podľa § 75 ods. 6 nie je potrebné meniť. Dopĺňajú sa len podmienky, kto znáša náklady na činnosti spojené s prevodom prioritného majetku na štát.

K § 12: Osobitné ustanovenie

V tomto ustanovení sa zabezpečuje príprava a realizáciu výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá na základe programov schválených vládou SR vrátane spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a medzinárodných zmlúv a povinnosti diaľničnej spoločnosti voči ministerstvu o predkladanie informácií a podklady o plnení týchto programov.

Odsek 2 rieši spôsob zaradenia vybudovaných a prevádzky schopných jednotlivých nových úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá do zoznamu prioritného infraštruktúrneho majetku, ktoré zabezpečí ministerstvo.

Odsek 3 ustanovuje diaľničnej spoločnosti povinnosti zabezpečenia a výkonu činností, vyplývajúcich z povinností správcu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Odsek 4 ustanovuje diaľničnej spoločnosti povinnosť zachovať účelové určenie prioritného infraštruktúrneho majetku vo svojom vlastníctve.

K čl. II

V súvislosti so zmenou výkonu správy pozemných komunikácií a prechodom činností pri výbere diaľničných poplatkov, zabezpečovaní výroby, distribúcii a predaja nálepiek ktoré v súčasnosti zabezpečuje ministerstvo, na diaľničnú spoločnosť, bolo potrebné vykonať úpravu v cestnom zákone. Návrh novely cestného zákona rieši zmenu výkonu správy diaľnic a ciest pre motorové vozidlá na spoločnosť pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá. Ďalší návrh novely cestného zákona rieši prechod povinností pri zabezpečovaní výroby, distribúcie a predaja nálepiek na diaľničnú spoločnosť, pričom finančné prostriedky získané z výberu poplatkov, z predaja nálepiek a úroky z týchto prostriedkov sú príjmom diaľničnej spoločnosti.

K čl. III

V tomto článku sa navrhuje účinnosť zákona od 1. januára 2005.

Bratislava 14. júla 2004

Mikuláš Dzurinda

predseda vlády Slovenskej republiky

Pavol Prokopovič

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore