Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 639/2004 účinný od 01.07.2019

Platnosť od: 03.12.2004
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie, Štátna hospodárska politika, Obchodné spoločnosti a družstvá

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUD12DS12EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 639/2004 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 149/2019

Legislatívny proces k zákonu 149/2019§ 2
Prioritný infraštruktúrny majetok

(1)
Prioritným infraštruktúrnym majetkom sú diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest vymedzené osobitným predpisom1) (ďalej len „diaľnice“), pozemky pod diaľnicami vo vlastníctve diaľničnej spoločnosti vrátane súčastí diaľnic a pozemkov pod nimi vo vlastníctve diaľničnej spoločnosti.
(2)
Prioritný infraštruktúrny majetok je vo vlastníctve iba štátu alebo diaľničnej spoločnosti.2) Ak sú prioritným infraštruktúrnym majetkom diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy, ktorých verejným obstarávateľom je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2a) (ďalej len „koncesné cesty"), sú vždy vo vlastníctve štátu. Na prioritný infraštruktúrny majetok nie je možné zriadiť záložné právo, ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov diaľničnej spoločnosti, inej obchodnej spoločnosti alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať či inak previesť do vlastníctva iných právnických osôb a fyzických osôb okrem štátu. Prioritný infraštruktúrny majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie je ani súčasťou konkurznej podstaty podľa osobitných predpisov.3)
(3)
Špecifikáciu prioritného infraštruktúrneho majetku s údajmi podľa osobitného predpisu4) vykoná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) rozhodnutím pred založením diaľničnej spoločnosti. Ministerstvo podá návrh na zápis prioritného infraštruktúrneho majetku v katastri nehnuteľností.5)
(4)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, prioritný infraštruktúrny majetok nemožno prenechať do výpožičky. Súčasti diaľnic môže diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát alebo koncesionár vo vlastnom mene na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,2a) po odsúhlasení ministerstvom, prenechať do nájmu.6) Na platnosť nájomnej zmluvy uzavretej diaľničnou spoločnosťou sa vyžaduje súhlas ministerstva. Na prenajatom prioritnom infraštruktúrnom majetku nemožno zriadiť a prevádzkovať iné stavby ako stavby slúžiace účastníkom cestnej premávky a stavby súvisiace s prevádzkou týchto stavieb; v prípade diaľnic vo vlastníctve diaľničnej spoločnosti tiež stavby slúžiace na plnenie úloh v rámci predmetu podnikania a predmetu činnosti diaľničnej spoločnosti podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.7a)
(5)
Prioritný infraštruktúrny majetok môže diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát, prenechať do výpožičky ak je to nevyhnutné na plnenie úloh, ktoré podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov7a) vykonáva diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát, v spolupráci alebo v súčinnosti s útvarmi Policajného zboru, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo záchrannej zdravotnej služby.
(6)
Ministerstvo o prioritnom infraštruktúrnom majetku vedie osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve diaľničnej spoločnosti. Tieto údaje je diaľničná spoločnosť povinná poskytnúť ministerstvu. Ministerstvo vykonáva zmenu špecifikácie prioritného infraštruktúrneho majetku.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 13b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019


Súčasti diaľnic, ktoré boli prenechané v nájme diaľničnou spoločnosťou, v prípade koncesných ciest štátom alebo koncesionárom vo vlastnom mene na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,2a) po odsúhlasení ministerstvom na dobu určitú, najviac na 30 rokov podľa § 2 ods. 4 pred 1. júlom 2019, možno naďalej ponechať v nájme po odsúhlasení ministerstvom aj po uplynutí tejto doby.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore