Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 639/2004 účinný od 01.07.2019

Platnosť od: 03.12.2004
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie, Štátna hospodárska politika, Obchodné spoločnosti a družstvá

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10JUD12DS12EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 639/2004 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 149/2019

Legislatívny proces k zákonu 149/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje podmienky, spôsob založenia, vznik, postavenie a právne pomery Národnej diaľničnej ...

§ 2
Prioritný infraštruktúrny majetok
(1)

Prioritným infraštruktúrnym majetkom sú diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného ...

(2)

Prioritný infraštruktúrny majetok je vo vlastníctve iba štátu alebo diaľničnej spoločnosti.2) Ak sú ...

(3)

Špecifikáciu prioritného infraštruktúrneho majetku s údajmi podľa osobitného predpisu4) vykoná Ministerstvo ...

(4)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, prioritný infraštruktúrny majetok nemožno prenechať do výpožičky. Súčasti ...

(5)

Prioritný infraštruktúrny majetok môže diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát, prenechať ...

(6)

Ministerstvo o prioritnom infraštruktúrnom majetku vedie osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí ...

Založenie a vznik diaľničnej spoločnosti
§ 3
Spôsob založenia
(1)

Zakladateľom diaľničnej spoločnosti je štát. V jeho mene koná ministerstvo. Zakladateľskú listinu a ...

(2)

Založenie, postavenie a právne pomery diaľničnej spoločnosti upravuje Obchodný zákonník, ak tento zákon ...

§ 4
Predmet vkladu
(1)

Na založenie diaľničnej spoločnosti sa použije prioritný infraštruktúrny majetok podľa § 2 a veci slúžiace ...

(2)

Predmetom nepeňažného vkladu je účtovne oddelená, vnútorná organizačná jednotka Slovenskej správy ciest ...

§ 5
Určenie hodnoty nepeňažného vkladu
(1)

Hodnota nepeňažného vkladu do diaľničnej spoločnosti sa určí znaleckým posudkom vypracovaným ku dňu ...

(2)

Hodnota nepeňažného vkladu do diaľničnej spoločnosti určená podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu ...

§ 6
Práva k niektorým nehnuteľnostiam
(1)

K nehnuteľnostiam spravovaným ku dňu vzniku diaľničnej spoločnosti Slovenskou správou ciest, ktoré sú ...

(2)

Diaľničná spoločnosť je povinná vyporiadať vlastníctvo nehnuteľností uvedených v odseku 1 do svojho ...

§ 6a

Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a správe ministerstva, ktoré budú použité na plnenie úloh diaľničnej ...

§ 7
Prechod vlastníckeho práva, práv a povinností z pracovnoprávnych a iných vzťahov
(1)

K návrhu na zápis diaľničnej spoločnosti do obchodného registra sa neprikladá doklad o splatení nepeňažného ...

(2)

Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na diaľničnú spoločnosť dňom jej vzniku. Podkladom na ...

(3)

O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica podpísaná oboma stranami, a to najneskôr do 12 mesiacov odo ...

(4)

Rozpracovaná dokumentácia pripravovaných stavieb diaľnic, ktorej obstarávateľom je doterajší vlastník ...

(5)

Rozostavané stavby diaľnic, ktorých investorom je doterajší vlastník a správca, prechádzajú do vlastníctva ...

(6)

Dňom vzniku diaľničnej spoločnosti prechádzajú na ňu všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych ...

§ 7a
(1)

Rozpracovaná dokumentácia pre pripravované koncesné cesty, obstaraná do vzniku diaľničnej spoločnosti, ...

(2)

Rozostavané stavby ciest, ktoré majú byť použité na výstavbu koncesných ciest, ktorých investorom je ...

§ 8
Predmet podnikania
(1)

Diaľničná spoločnosť zabezpečuje výber úhrady diaľničných známok za používanie vymedzených úsekov diaľnic ...

(2)

Príjmom diaľničnej spoločnosti sú finančné prostriedky získané z výberu mýta okrem mýta podľa odseku ...

(3)

Diaľničná spoločnosť zabezpečuje výber mýta podľa osobitného predpisu11a) za používanie koncesných ciest. ...

(4)

Poplatky vybrané podľa odseku 3, znížené o nevyhnutné náklady diaľničnej spoločnosti spojené so zabezpečením ...

(5)

Mýto vybrané za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a vymedzených úsekov ciest III. triedy, ...

(6)

Diaľničná spoločnosť vykonáva na základe dohody s ministerstvom a podľa jeho požiadaviek činnosti súvisiace ...

§ 9
Základné imanie, rezervný fond a akcie
(1)

Základné imanie diaľničnej spoločnosti pri jej vzniku tvorí hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu ...

(2)

Rezervný fond pri vzniku diaľničnej spoločnosti tvorí najmenej 5 % z hodnoty nepeňažného vkladu do majetku ...

(3)

Akcie diaľničnej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera.

§ 10
Prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní diaľničnej spoločnosti

Na prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní diaľničnej spoločnosti sa vzťahuje zákon č. 92/1991 Zb. ...

§ 11
Zrušenie a zánik spoločnosti
(1)

Na zrušenie a zánik diaľničnej spoločnosti sa použijú ustanovenia § 68 až 75a, § 218 až 220a Obchodného ...

(2)

Okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom podľa odseku 1 súd na návrh ministerstva rozhodne o ...

a)
poklesu čistého obchodného imania na úroveň hodnoty prioritného infraštruktúrneho majetku ku dňu založenia ...
b)
ak po ukončení konkurzného konania nezostane diaľničnej spoločnosti iný ako prioritný infraštruktúrny ...
c)
uzavretia zmluvy o nakladaní s prioritným infraštruktúrnym majetkom, alebo vykonania právneho úkonu, ...
(3)

Dňom zrušenia diaľničnej spoločnosti likvidáciou sa prioritný infraštruktúrny majetok vyjme zo správy ...

§ 12
Osobitné ustanovenie
(1)

Diaľničná spoločnosť zabezpečuje prípravu, realizáciu opráv, údržbu a výstavbu diaľnic, okrem koncesných ...

(2)

Po vybudovaní uceleného úseku diaľnice a kolaudácii stavby alebo po rozhodnutí o predčasnom užívaní, ...

(3)

Diaľničná spoločnosť na diaľniciach vo svojom vlastníctve zabezpečuje a vykonáva

a)
sčítanie cestnej dopravy v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady; výsledky ...
b)
informačný systém zimnej spravodajskej služby ako súčasť jednotného informačného systému zimnej spravodajskej ...
c)
technickú evidenciu diaľnic v súlade s centrálnou technickou evidenciou pozemných komunikácií a poskytuje ...
d)
stavebnotechnické vybavenie diaľnic podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.
(4)

Diaľničná spoločnosť predkladá ministerstvu na schválenie operačné plány zimnej údržby diaľnic vo svojom ...

(5)

Diaľničná spoločnosť je povinná zachovať účelové určenie prioritného infraštruktúrneho majetku, ktorý ...

§ 13
Prechodné a spoločné ustanovenia
(1)

Diaľničná spoločnosť môže po dobu 12 mesiacov odo dňa svojho vzniku podnikať v rozsahu činností, ktoré ...

(2)

Na rozhodnutie ministerstva podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom ...

§ 13a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Diaľničná spoločnosť poskytne ministerstvu všetky údaje podľa § 2 ods. 6 na zaradenie pozemkov pod stavbami ...

§ 13b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019

Súčasti diaľnic, ktoré boli prenechané v nájme diaľničnou spoločnosťou, v prípade koncesných ciest štátom ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona ...

1.

V § 3d ods. 5 písmeno a) znie:

„a) ak ide o diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:

„2ba) Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 ...

2.

V § 3d ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) ak ide o cesty vo vlastníctve štátu okrem ich prejazdných úsekov cez colné priestory - právnické ...

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až g).

3.

V § 3f odsek 1 znie:

„(1) Správca cesty I. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať cestu I. triedy v stave zodpovedajúcom ...

4.

V § 3f odsek 2 znie:

„(2) Vlastník alebo správca ciest II. a III. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať cesty ...

5.

V § 6 ods. 4 druhá veta znie:

„Úhrada sa platí na kalendárny rok, na mesiac, na týždeň alebo na jeden deň bez ohľadu na počet vykonaných ...

6.

V § 6 odsek 8 znie:

„(8) Výber poplatkov za užívanie diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, nálepky, ich distribúcia, predaj ...

7.

V § 24 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením výšku úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ...

Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 2.

8.

Príloha č. 2 sa vypúšťa.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 1, § 3 ods. 3 písm. b), § 4 ods. 1 a § 4a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ...
 • 2)  Čl. 20 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 2a)  § 3d ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov
 • 3)  Napríklad Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, ...
 • 4)  § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 5)  § 4 ods. 1, § 5 ods. 3 a § 38 až 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení ...
 • 6)  § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
 • 7a)  Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...
 • 8)  § 13 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 9)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 10)  § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.
 • 10a)  § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 11)  § 34 a 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 11a)  Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene ...
 • 11aa)  § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene ...
 • 11b)  § 14 zákona č. 25/2006 Z. z.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
 • 14)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 15)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore