Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 149/2019 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 03.06.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 149/2019 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 149/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 149/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...

1.

Slová „najväčšia prípustná celková hmotnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona ...

2.

V § 2 ods. 2 prvá veta znie: „Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

„3) § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 7 sa vypúšťajú.

3.

V § 2 ods. 7 prvej vete sa slovo „ich výberu“ nahrádzajú slovami „výberu mýta“.

4.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov 1. Slovenskej ...

Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená g) až n).

Poznámky pod čiarou k odkazom 15b až 15d znejú:

„15b) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane ...

5.

V § 3 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. c), e) až h) a l)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

6.

§ 3 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Oslobodenie od platby mýta sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. ...

7.

V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pre vozidlá s výlučným elektrickým pohonom sa ...

8.

V § 4 sa vypúšťa odsek 4.

9.

V § 6 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pre vozidlá s výlučným elektrickým pohonom sa ...

10.

V § 9 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) zaregistrovať do elektronického mýtneho systému evidenčné číslo vozidla, technické údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 39 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

11.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) vymeniť palubnú jednotku v súlade s pokynmi osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 25 ...

12.

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa ...

13.

V § 10 ods. 2 sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. e) až h) a l)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

14.

V § 11 ods. 2 posledná veta znie: „Palubná jednotka je k vozidlu priradená podľa evidenčného ...

15.

V § 11 ods. 4 druhá veta znie: „Ak v dokladoch vozidla nie je uvedená emisná trieda vozidla, nastaví ...

16.

V § 12 ods. 5 úvodnej vete sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „a osobitného predpisu19)“. ...

17.

V § 12 ods. 7 sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d), i) až k)“ nahrádzajú slovami ...

18.

V § 12 ods. 9 sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy ...

19.

V § 17 ods. 4 sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d), i) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

20.

V § 25 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

21.

V § 25 sa odsek 5 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla povinnosť výmeny palubnej jednotky, ...

22.

V § 27 ods. 3 sa slová „nedoplatku mýta“ nahrádzajú slovami „neuhradeného mýta“.

23.

V § 28 ods. 4 a § 29 ods. 3 sa suma „1 500 eur“ nahrádza sumou „1 050 eur“.

24.

V § 28 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo písm. e)“.

25.

V § 28 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) sa uloží pokuta vo výške od 180 eur do 2 000 ...

Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 17.

26.

V § 29 odsek 4 znie:

„(4) Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. b) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške ...

27.

V § 30 ods. 3 sa za slovo „zistí“ vkladajú slová „porušenie povinnosti“.

28.

V § 31 ods. 9 sa slová „podľa odseku 6“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.

29.

V § 35 odsek 1 znie:

„(1) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením spôsob výpočtu mýta, výšku sadzby mýta ...

30.

Za § 36d sa vkladá § 36e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019 Konania o správnych deliktoch ...

Čl. II

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 2 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Diaľničná známka je časový poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest.“.

Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 8.

2.

V § 2 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 sa vypúšťajú.

3.

V § 2 ods. 8 sa slová „dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy ...

4.

V § 5 sa vypúšťa nadpis.

5.

V § 5 ods. 1 až 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v elektronickej podobe“.

6.

V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „na predajných miestach“ nahrádzajú slovami „na miestach ...

7.

V § 5 ods. 3 písm. a) sa slovo „predaja“ nahrádza slovom „úhrady“.

8.

V § 5 odsek 4 znie:

„(4) Podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky ...

9.

§ 6 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

10.

V § 7 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,9a) dobrovoľných hasičských ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9d znejú:

„9a) § 8 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších ...

11.

V § 7 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov 1. Slovenskej ...

Doterajšie písmená f) až o) sa označujú ako písmená g) až p).

Poznámky pod čiarou k odkazom 9e až 9g znejú:

„9e) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane ...

12.

V § 7 ods. 2 a 3 sa slová „podľa odseku 1 písm. e), f), h) až m)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

13.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Správca výberu úhrady diaľničnej známky je povinný zabezpečiť miesta na úhradu diaľničnej ...

14.

V § 8 ods. 4 sa slová „podľa § 7 ods. 1 písm. a), b), c), g), n) a o)“ nahrádzajú slovami ...

15.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

16.

V § 9 ods. 7 písmeno e) znie:

„e) požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla alebo prípojného vozidla, technický ...

17.

V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

18.

V § 10 ods. 2 až 4 sa slová „podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“. ...

19.

V § 11 ods. 1 sa slová „správcom výberu úhrady diaľničnej známky alebo osobou poverenou podľa ...

20.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo orgány Policajného zboru“.

21.

V § 11 ods. 8 sa slová „podľa § 13 ods. 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 7“.

22.

V § 13 ods. 1 sa slová „odsek 9“ nahrádzajú slovami „odsek 8“.

23.

V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

24.

V § 13 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo odseku 7“.

25.

V § 13 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

26.

V § 13 ods. 8 sa slová „rozhodnutie o zastavení konania podľa odsekov 6 a 7 a rozhodnutie o prerušení ...

27.

Za § 16c sa vkladá § 16d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019 Konania o správnych deliktoch ...

Čl. III

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., ...

1.

V § 3d odsek 7 znie:

„(7) Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu sa môžu prenechať v nájme, po odsúhlasení ...

2.

§ 3g vrátane nadpisu znie:

„§ 3g Práva k niektorým nehnuteľnostiam Vlastník diaľnice, cesty a vlastník dotknutého pozemku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2cbb a 2cbba znejú:

„2cbb) § 12 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 2cbba) § 8 ods. 1 zákona ...

3.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťa slovo „rýchlostných“.

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2dab, 2gb, 2j, 2l, 2n a 2q sa vypúšťajú.

5.

Za § 24f sa vkladá § 24g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019 Súčasti diaľnic a ciest ...

Čl. IV

Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 ...

1.

V § 2 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „na dobu určitú, najviac na 30 rokov7)“ a slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

2.

Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019 Súčasti diaľnic, ktoré ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore