Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69190
Dôvodové správy: 2094
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.06.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 639/2004 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 03.12.2004
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie, Štátna hospodárska politika, Obchodné spoločnosti a družstvá

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD12 DS11 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 639/2004 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 149/2019

Vládny návrh zákona o spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komukáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

K predpisu 639/2004, dátum vydania: 03.12.2004

Dôvodová správa

I.Všeobecná časť

Uznesením vlády č. 720/2003 bolo uložené ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií vypracovať návrh zákona na vytvorenie spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá. V zmysle uznesenia vlády č. 728/1999 k návrhu koncepcie spoplatnenia diaľnic je zámerom založiť diaľničnú spoločnosť podľa osobitného zákona vyčlenením diaľničného a naväzujúceho majetku zo Slovenskej správy ciest a jeho vložením do novej spoločnosti. V uznesení vlády č. 523/2003 B.3. k aktualizácii nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest bolo ustanovené, že príjmom diaľničnej spoločnosti bude úhrada za užívanie týchto komunikácií, neskôr mýto.

Projekt transformácie Slovenskej správy ciest vláda schválený uznesením č. 827/2003 obsahuje návrh transformácie Slovenskej správy ciest v dvoch etapách. Prvá etapa zahrnuje transformáciu po prechode ciest II. a III. triedy do vlastníctva samosprávneho kraja a druhá etapa zahrňuje založenie diaľničnej spoločnosti a rozpočtovej organizácie na správu, údržbu, opravy a rozvoj ciest I. triedy..

Základným cieľom zákona o spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá (ďalej len „diaľničná spoločnosť“) je vytvorenie takejto spoločnosti, kde zakladateľom so

100 % majetkovou účasťou je štát v mene ktorého koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len „ministerstvo“).

V návrhu zákona sa spoločnosť stáva vlastníkom majetku prioritného infraštruktúrneho majetku štátu pri zabezpečení ochrany prioritného infraštruktúrneho majetku pred nežiadúcim nakladaním.

V zákone sa v prvej časti sa upravuje spôsob nakladania s prioritným ifraštruktúrnym majetkom, ktorý je vymedzený v § 4 ods.1 a § 4a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákonom sa ustanovuje rozsah majetku, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu alebo určených právnických osôb v súlade s čl.. 20 ods. 2 Ústavy SR. Nakladanie s týmto majetkom v diaľničnej spoločnosti je obmedzené znením § 2 a § 11 a Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií vedie o tomto majetku osobitnú evidenciu.

Niektoré podmienky založenia, vzniku a právneho režimu novej diaľničnej spoločnosti sú v porovnaní s platnou úpravou v Obchodnom zákonníku špecifické. Ide napríklad o postup pri oceňovaní nepeňažného vkladu, jeho splatenie, prechod vlastníckeho práva k predmetu vkladu a pod. Rozsah a povaha odchýliek od Obchodného zákonníka sú zrejmé z návrhu a sú obdobné riešeniu zakladania Železničnej spoločnosti a.s..

Osobitne sa rieši prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní diaľničnej spoločnosti na iné osoby. Pri rozhodovaní o privatizácii podľa zákona 92/1991 Zb. o podmienkach prechodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa určuje, že majetková účasť štátu v diaľničnej spoločnosti musí byť trvalá v rozsahu určenom rozhodnutím vlády SR.

V osobitnom ustanovení prvej časti sa ustanovuje povinnosť vybudované úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá zaradiť do prioritného infraštruktúrneho majetku.

Pre zabezpečenie rozvoja, správy, údržby a opráv diaľnic a ciest pre motorové vozidlá bude diaľničná spoločnosť sústreďovať finančné prostriedky z týchto zdrojov:

a.štátny rozpočet

b.štátna pomoc na dostavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,

c.výnosy zo spoplatnenia – príjem z predaja nálepiek, výberu poplatkov a nájmu súčastí diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,

d.z fondov Európskej únie,

e.z úverových zdrojov,

f.z iných príjmov

V druhej časti návrhu zákona sa rieši presun výroby, distribúcie a predaja nálepiek na diaľničnú spoločnosť a s účelovým použitím týchto príjmov vrátane úrokov z týchto príjmov s tým, že tento príjem nebude príjmom štátneho rozpočtu.

Vytvorenie diaľničnej spoločnosti sa predpokladá bez osobitného vplyvu na zamestnanosť. Diaľničná spoločnosť vznikne vyčlenením pracovníkov zo súčasnej Slovenskej správy ciest bez výrazného nárastu počtu pracovníkov a nebude mať dopad na rast zamestnanosti.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov

a vplyvov na zamestnanosť

1. Vyčíslenie odhadu dopadov na verejné financie

Spoločnosť pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá bude zabezpečovať správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic, rýchlostných ciest a ciest pre motorové vozidlá a výber a správu finančných prostriedkov zo spoplatnenia užívateľov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá . Pre zabezpečenie týchto úloh získa v I. etape finančné zdroje z predaja nálepiek, zo štátnej pomoci, fondov EÚ a úverov . V II. etape z predaja nálepiek, výberu mýta od nákladných vozidiel nad 3,5 ton, zo štátnej pomoci, z fondov EÚ a z úverov.

V uznesení vlády č. 523/2003 B.3. k aktualizácii nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest bolo ustanovené, že príjmom diaľničnej spoločnosti bude úhrada za užívanie týchto komunikácií, neskôr mýto. Týmto dôjde priamo k celkovému zníženiu príjmov do štátneho rozpočtu, odvádzaných MDPT, oproti roku 2004.

.

Na základe hospodárskych výsledkov niektorých z uvedených činností zabezpečovaných Slovenskou správou ciest, a odborom spoplatnenia diaľnic a ciest pre motorové vozidlá MDPT je predpoklad efektívneho hospodárenia navrhovanej spoločnosti. Návrh nového zákona nepredpokladá nárast zamestnancov a nepredpokladá ani zvýšené nároky na štátny rozpočet v porovnaní so súčasným stavom.

Návrh rozpočtu diaľničnej spoločnosti na rok 2005

mil.Sk

P r í j m yV ý d a v k yŠtátny rozpočet

8 974,587600 Bežné 1 144,587z toho: prevzaté úvery

2 553,000

610- mzdy161,543 spolufinancovanie1 447,600

620 - odvody56,056projekty EÚ (ŠF, KF, ISPA)

4 809,000630 - tovary, služby723,460úvery diaľničnej spoločnosti4 000,000z toho: na údržbu a opravy diaľnic a rýchl.ciest682,903nálepky1 430,000 na správu DS

40,557prenájmy70,000640 - bežný transfer

3,528dlhová služba

200,000700 kapitálové

18 139,000710 výstavba diaľnic a RC

18 139,000Príjmy spolu19 283,587Výdavky spolu

19 283,587

Príjem z nálepiek vo výške 1 430,000 mil.Sk bude použitý na:

a) dlhovú službu200,000 mil.Sk

b) opravu a údržbu diaľnic a rýchl.ciest682,903 mil.Sk

c) výstavbu diaľnic a rýchl.ciest547,097 mil.Sk

Očakávaný vývoj vlastných príjmov pre diaľničnú spoločnosť

v mil.Sk

Rok20052006200720082009Nálepky1 430,01 525,0 523,0 550,0 600,0Mýto001 800,01 850,02 450,0Celkom1 430,01525,02 323,02 400,03 020,0

Komentár:

Počet zamestnancov v roku 2005: 818

Mzdy, odvody: plánovaná priemerná mzda r. 2004, 14 957.- Sk + 8% nárast

Tovary, služby: plán na rok 2004 + 8 % nárast

Bežný transfer: plán na rok 2004

2. Zhodnotenie environmentálnych vplyvov

Jednou z hlavných činností vytváranej spoločnosti bude príprava a organizačné zabezpečenie elektronického výberu mýta za používanie vybraných úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá SR. V súlade s predpismi EÚ sa predpokladajú znížené sadzby mýta pre vozidlá s hnacími nápravami so vzduchovým pružením alebo so zníženou produkciou škodlivých emisií s motormi EURO I, II, III. Vychádzajúc zo skúseností vyspelých štátov predpokladáme, že toto opatrenie výrazne ovplyvní skladbu ťažkých nákladných vozidiel v SR a prispeje k zníženiu nákladov na opravy vozoviek a negatívnych dopadov na životné prostredie.

3. Zhodnotenie vplyvov na zamestnanosť

Založenie spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá sa predpokladá bez osobitného vplyvu na zamestnanosť. Vytvorenie spoločnosti vznikne vyčlenením pracovníkov zo súčasnej Slovenskej správy ciest a odboru spoplatnenia MDPT bez výrazného nárastu počtu zamestnancov.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Navrhovateľ právneho predpisu:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu:

Zákon o spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

Návrh zákona o vytvorení spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá nepredstavuje priamo prioritu ale patrí medzi odporúčané priority podľa čl. 70 Európskej dohody o pridružení. Organizačného zabezpečenia nových foriem spoplatnenia je v zmysle Zelenej knihy o spravodlivom a účinnom systéme poplatkov v doprave (COM 995/961) a Bielej knihy, sekcia 6 „Doprava“ časť 1 bod 3 Finančná harmonizácia. Spoločnosť pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá ako komercionalizovaný podnik v dopravnej infraštruktúre urýchli harmonizáciu s aquuis communautaire a umožní vznik finančnej základne pre implementáciu koncepcie transeurópskej dopravnej siete.

4.Problematika návrhu zákona:

Smernica 99/62/ES o poplatkoch za používanie dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v čl. 7 upravuje zavedenie mýta a užívateľských poplatkov za užívanie diaľnic alebo iných viacprúdových ciest používaných na medzinárodnú nákladnú dopravu.

Smernica 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch, definuje podniky, na ktoré majú štátne orgány priamo alebo nepriamo dominantný vplyv prostredníctvom ich vlastnenia, finančnej účasti alebo predpisov, ktorými sa riadia. Diaľničná spoločnosť musí viesť samostatné účtovanie v zmysle článku 3a a uschovávať informácie o finančných vzťahoch podľa článku 1(1) k dispozícii Komisii ES 5 rokov od konca finančného roka, v ktorom boli verejné zdroje sprístupnené verejnému podniku.

a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:

a) čiastočná zlučiteľnosť

6.Gestor:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

7.Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:

Na príprave návrhu zákona sa experti nezúčastnili.

Tabuľka zhody

Právny akt ES/EÚPrávne predpisy Slovenskej republiky123456789ČlánokTextSpôsob transpozícieČísloČlánokTextZhodaAdministratívna infraštruktúraPoznámkySmernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami Zákon č........... o spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)Č:7 O:2a

V:1Mýto a užívateľské poplatky sa uložia len užívateľom diaľnic alebo iných viacprúdových ciest, ktoré majú podobné charakteristiky ako diaľnice, alebo užívateľom mostov, tunelov a horských prechodov.O

OČ:I

§:9

O:3

V:1Diaľničná spoločnosť bude zabezpečovať výrobu, distribúciu a predaj nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľnic a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré motorové vozidlá podľa osobitného predpisu.ČMDPT SR Zákon č....../2004, ktorým sa dopĺňa zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov§:6

O:8Výber poplatkov za použitie diaľnic a ciest pre motorové vozidlá nálepky, ich distribúcia, predaj a výmena sa zabezpečujú právnickou osobou ustanovenou osobitným predpisomČMDPT SRSmernica komisie 80/723/EHS z 25. júna 1980 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch. Zákon č...... o Spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)Č:3a

O:1S cieľom zabezpečiť transparentnosť na základe článku 1 (2) urobia členské štáty opatrenia potrebné na to, aby každý podnik viedol samostatné účtovanie tak, že:

(a)vnútorné účty zodpovedajúce jednotlivým činnostiam sú samostatné;

(b)všetky výdavky a príjmy sa správne rozdeľujú na základe rovnako uplatňovaných a objektívne odôvodnených zásad účtovania nákladov;

(c)zásady účtovania nákladov, podľa ktorých sa

vedú samostatné účty, sú jasne stanovené.OČ:I

§:5

O:2

V:1Predmetom nepeňažného vkladu je účtovne oddelená, vnútorná organizačná jednotka Slovenskej správy ciest vymedzená v rozhodnutí ministerstva, ktorá sa považuje za časť podniku podľa osobitného zákona). Ustanovenia § 477 ods.3 časti vety za čiarkou a § 478 Obchodného zákonníka sa nepoužijú.ČMDPT SR

II. Osobitná časť

K § 1: Predmet a účel zákona

Predmetom zákona je spôsob založenia, vznik, postavenie a právne pomery akciovej spoločnosti založenej z určeného prioritného infraštruktúrneho majetku štátu v správe Slovenskej správy ciest na vykonávanie správcovských, investorských a obchodných činností. Zároveň sa zavádza legislatívna skratka „diaľničná spoločnosť“.

V návrhu tohto ustanovenia sa vychádza zo skutočnosti, že prioritný infraštruktúrny majetok štátu, ktorým sa zakladá spoločnosť, sa stane okamihom vkladu do takejto spoločnosti jej vlastníctvom. Preto táto spoločnosť je povinná vykonávať svoje vlastnícke práva a teda aj spravovať prioritný infraštruktúrny majetok tak, aby neohrozovala ostatných vlastníkov a spravovať takýto majetok na svoje náklady.

K § 2: Prioritný infraštruktúrny majetok

Ustanovenie v odseku 1 vymedzuje základný pojem na účely tohto zákona tak, aby obsah bol vykladaný jednotne. Na odlíšenie od prioritného majetku v neziskových organizáciách sa zavádza označenie prioritný infraštruktúrny majetok.

Inštitút prioritného infraštruktúrneho majetku vychádza z dikcie § 31 a zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách a viaže sa na čl. 20 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky.

V odseku 3 sa určuje kto vykoná špecifikáciu prioritného infraštruktúrneho majetku. Predpokladá sa, že to bude ministerstvo a to nielen pred založením spoločnosti, ale aj pred spracovaním znaleckého posudku podľa § 6. Obmedzenie spôsobu nakladania s prioritným infraštruktúrnym majetkom sa zverejňuje pre tretie osoby a to formou poznámky na listoch vlastníctva vedených v katastri nehnuteľností.

Zabezpečenie zápisu prioritného infraštruktúrneho majetku v katastri nehnuteľností sa prenecháva ako povinnosť ministerstvu pri vzniku diaľničnej spoločnosti. Obsahom poznámky bude, v nadväznosti na označenie konkrétneho pozemku, že sa jedná o prioritný infraštruktúrny majetok s ktorým podľa § 2 tohto zákona nemožno nakladať.

V odseku 2 a 4 sa vo väzbe na čl. 20 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky zabezpečuje ochrana prioritného infraštruktúrneho majetku pred nežiaducim nakladaním s ním zo strany samotného vlastníka. Obmedzuje výkon rozhodnutia, exekúciu, konkurzné konanie a vyrovnávacie konanie. Prevádzkovanie tohto majetku týmito úkonmi nebude dotknuté v ktoromkoľvek okamihu a obslužnosť územia bude zachovaná.

V odseku 4 sa rieši možnosť a podmienky prenechania súčasti prioritného infraštruktúrneho majetku do nájmu na zriaďovanie a prevádzkovanie stavieb slúžiacich účastníkom cestnej premávky na takto prenajatom majetku. Ustanovenie, že prioritný infraštruktúrny majetok možno prenechať do nájmu len na určitý čas, najviac na dobu 30 rokov, vychádza zo znenia § 30 zákona č. 366/1999 Z.z.. Jedná sa o majetok v odpisovej skupine 5, kam patria budovy a inžinierske stavby s dobou odpisovania 30 rokov.

V odseku 5 sa ukladá ministerstvu viesť evidenciou o prioritnom infraštruktúrnom majetku, ktorý je vedený aj v účtovníctve diaľničnej spoločnosti za účelom dohľadu nad nakladaním s ním. Rozsah vedenia evidencie je obdobný ako pri evidencii majetku štátu podľa § 3 ods.3 a 4 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu. Identifikačné údaje sa chápu v rozsahu náležitostí ustanovených katastrálnym zákonom a zákonom o účtovníctve.

K § 3: Založenie a vznik diaľničnej spoločnosti

Spôsob založenia diaľničnej spoločnosti sa rieši obdobne ako v § 2 a §10 zákona č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti a.s. s tým, že zakladateľom diaľničnej spoločnosti je štát pričom výkon práv štátu ako akcionára prináleží zo zákona ministerstvu. V odseku 2 je vyjadrená subsidiárna platnosť ustanovení Obchodného zákonníka pri regulácii založenia, vzniku, postavenia a právnych pomerov akciovej spoločnosti. Ustanovenia Obchodného zákonníka sa použijú, ak tento zákon nestanovuje špeciálnu úpravu. V záujme vylúčenia pochybností sa ustanovuje, že ustanovenia zákona č. 92/1991 Zb. o prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa nepoužijú.

K § 4: Predmet vkladu

Ministerstvo, ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest rozhodnutím výjme časť majetku štátu v správe Slovenskej správy ciest ku dňu vzniku diaľničnej spoločnosti a tento majetok použije ako vklad na založenie diaľničnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka. Predmet vkladu sa rieši obdobným spôsobom ako v § 3 ods.1, 2 a 5 zákona č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti a.s. a vymedzuje sa predmet vkladu do akciovej spoločnosti.

Týmto vkladom bude majetok štátu v správe rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest v rozsahu jej vnútornej organizačnej jednotky vymedzenej rozhodnutím ministerstva.

Tieto sa na účely vkladu do diaľničnej spoločnosti podľa tohto návrhu zákona považujú za časť podniku podľa Obchodného zákonníka, čo umožňuje pri zakladaní diaľničnej spoločnosti využiť ustanovenia § 59 ods. 4 a § 476 až 488 Obchodného zákonníka, ktoré upravujú právny režim vkladu do obchodnej spoločnosti, pokiaľ je ním podnik, alebo jeho časť a tak celý proces zjednodušiť.

K § 5: Hodnota nepeňažného vkladu

Určenie hodnoty nepeňažného vkladu sa opiera o dikciu ustanovenia § 1 zákona č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti a. s. V odseku 1 sa upravuje spôsob určenia hodnoty nepeňažného vkladu do diaľničnej spoločnosti.

V záujme vytvorenia rezervného fondu spoločnosti už pri vzniku akciovej spoločnosti sa v odseku 2 upravuje odchýlka od znenia § 58 ods.1 Obchodného zákonníka. Podľa tohto ustanovenia je základné imanie spoločnosti definované ako peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Podľa navrhovaného zákona hodnota vyňatého majetku nie ja typickým vkladom, nakoľko podľa Obchodného zákonníka z tejto hodnoty sa netvorí len základné imanie, ale aj jej rezervný fond.

K § 6: Práva k niektorým nehnuteľnostiam

Návrh zákona ukladá ministerstvu povinnosť bezodplatne vložiť do základného imania diaľničnej spoločnosti majetok v podobe samostatných, účtovne oddelených vnútorných organizačných zložiek Slovenskej správy ciest, ktoré majú povahu časti podniku.

Podľa ustanovenia § 120 ods. 2 Občianskeho zákonníka stavba nie je súčasťou pozemku a preto existujú prípady, že stavby vo vlastníctve štátu spravované Slovenskou správou ciest sú postavené na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve iných osôb a nemôžu byť predmetom vkladu do akciovej spoločnosti ku dňu jej vzniku z dôvodu nevysporiadania. Ako spôsob usporiadania vzťahov k nevysporiadaným pozemkom sa navrhuje zriadenie vecného bremena podľa ustanovení § 151n a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. Vecné bremeno vzniká priamo zo zákona a zapíše sa do katastra nehnuteľností.

K § 7: Prechod práv

Riešenie prechodu vlastníckeho práva a práv a povinností z pracovnoprávnych a iných vzťahov je obdobné ako v dikcii § 5 a § 17 zákona č. 259/2001 o Železničnej spoločnosti. Vzhľadom na povahu zakladateľa a povahu vkladu vylučuje sa použitie úpravy o správe vkladu podľa § 59 a § 60 Obchodného zákonníka. Nadobudnutie vlastníckeho práva akciovej spoločnosti k nehnuteľnostiam sa rieši odlišne od úpravy v § 60 Obchodného zákonníka. Toto právo prechádza na akciovú spoločnosť zo zákona, dňom jej vzniku a do katastra nehnuteľností sa zapíše záznamom.

Odseky 3 a 4 riešia prevzatie rozpracovanej dokumentácie pripravovaných stavieb a rozostavaných stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá od doterajšieho obstarávateľa a investora do vlastníctva diaľničnej spoločnosti a to bezodplatne.

Dňom vzniku diaľničnej spoločnosti prechádzajú na ňu všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom a aj povinností z iných právnych vzťahov (napr. z rozostavaných stavieb).

K § 8: Predmet podnikania

Diaľničná spoločnosť môže počas jedného roka od svojho vzniku podnikať v rozsahu činností Slovenskej správy ciest zapísaných v jej zriaďovateľskej listine. Po uplynutí tejto doby, môže tieto činnosti vykonávať iba na základe potrebných povolení.

Jeden rok sa pokladá za dostatočný časový úsek na vybavenie potrebných úkonov. Podnikanie v ďalších oblastiach, napríklad podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, týmto nie je dotknuté.

Diaľničná spoločnosť bude zabezpečovať výrobu, distribúciu a predaj nálepiek, neskôr výber poplatkov formou mýta. Peňažné prostriedky vrátane úrokov z týchto prostriedkov nebudú príjmom štátneho rozpočtu a ich použitie je zákonom účelovo viazané na rozvoj, správu, údržbu a opravu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

K § 9: Základné imanie

Základné imanie, rezervný fond a akcie sa riešia obdobne ak v § 8 zákona č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti a.s. V záujme vytvorenia rezervného fondu už pri vzniku spoločnosti sa upravuje odchýlka od ustanovení §58 ods. 1 a §67 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom sa stanovuje, že rezervný fond vytvorený pri vzniku akciovej spoločnosti bude vo výške aspoň 5% z hodnoty vkladu do jej majetku. V návrhu tohto ustanovenia sa upravuje aj forma a podoba akcií akciovej spoločnosti.

K § 10: Prevod majetkovej účasti štátu

Ustanovením sa upravuje prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní diaľničnej spoločnosti v súlade s dikciou § 18 zákona č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti a.s. Pri predaji akcií diaľničnej spoločnosti sa musí postupovať podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Ukladá sa povinnosť zachovať trvalú majetkovú účasť štátu v rozsahu určenom v rozhodnutí vlády.

K § 11: Zrušenie a zánik diaľničnej spoločnosti

Pri zrušení a zániku diaľničnej spoločnosti sa postupuje podľa zodpovedajúcich ustanovení Obchodného zákonníka vrátane doplnení, týkajúcich sa prioritného infraštruktúrneho majetku.

Rozlišujú sa dôvody, kedy v nadväznosti na úpravu v § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka súd rozhodne o zrušení diaľničnej spoločnosti s likvidáciou. Stanovuje sa hranica zadĺženosti diaľničnej spoločnosti, rieši sa postup, ak po ukončení konkurzu ostane spoločnosti len prioritný majetok, ktorý nie je predmetom konkurznej podstaty a rieši sa postih pri nedodržaní obmedzenia spôsobu nakladania s prioritným majetkom.

Odsek 2 rieši naloženie s prioritným majetkom. Prioritný majetok prechádza za náhradu určenú znaleckým posudkom do vlastníctva štátu za účelom jeho ďalšieho zachovania a využitia. Spôsob určenia likvidátora alebo výšky jeho odmeny podľa § 75 ods. 6 nie je potrebné meniť. Dopĺňajú sa len podmienky, kto znáša náklady na činnosti spojené s prevodom prioritného majetku na štát.

K § 12: Osobitné ustanovenie

V tomto ustanovení sa zabezpečuje príprava a realizáciu výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá na základe programov schválených vládou SR vrátane spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a medzinárodných zmlúv a povinnosti diaľničnej spoločnosti voči ministerstvu o predkladanie informácií a podklady o plnení týchto programov.

Odsek 2 rieši spôsob zaradenia vybudovaných a prevádzky schopných jednotlivých nových úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá do zoznamu prioritného infraštruktúrneho majetku, ktoré zabezpečí ministerstvo.

Odsek 3 ustanovuje diaľničnej spoločnosti povinnosti zabezpečenia a výkonu činností, vyplývajúcich z povinností správcu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Odsek 4 ustanovuje diaľničnej spoločnosti povinnosť zachovať účelové určenie prioritného infraštruktúrneho majetku vo svojom vlastníctve.

K čl. II

V súvislosti so zmenou výkonu správy pozemných komunikácií a prechodom činností pri výbere diaľničných poplatkov, zabezpečovaní výroby, distribúcii a predaja nálepiek ktoré v súčasnosti zabezpečuje ministerstvo, na diaľničnú spoločnosť, bolo potrebné vykonať úpravu v cestnom zákone. Návrh novely cestného zákona rieši zmenu výkonu správy diaľnic a ciest pre motorové vozidlá na spoločnosť pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá. Ďalší návrh novely cestného zákona rieši prechod povinností pri zabezpečovaní výroby, distribúcie a predaja nálepiek na diaľničnú spoločnosť, pričom finančné prostriedky získané z výberu poplatkov, z predaja nálepiek a úroky z týchto prostriedkov sú príjmom diaľničnej spoločnosti.

K čl. III

V tomto článku sa navrhuje účinnosť zákona od 1. januára 2005.

Bratislava 14. júla 2004

Mikuláš Dzurinda

predseda vlády Slovenskej republiky

Pavol Prokopovič

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore