Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 618/2003 účinný od 29.10.2014 do 31.12.2015

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 29.10.2014
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD5047DS9EU9PPČL0

Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 618/2003 účinný od 29.10.2014 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 618/2003 s účinnosťou od 29.10.2014 na základe 283/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého ...

Pôsobnosť zákona

§ 2
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na dielo

a)
autora, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky (ďalej len „občan Slovenskej republiky“) alebo ...
b)
zverejnené v Slovenskej republike bez ohľadu na štátne občianstvo alebo trvalý pobyt jeho autora.
(2)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na dielo chránené v Slovenskej republike podľa medzinárodných ...

(3)

Na dielo výtvarného umenia autora, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, sa vzťahujú ustanovenia ...

(4)

Trvanie autorského práva pri diele občana iného štátu nemôže byť dlhšie ako v krajine pôvodu diela.

§ 3
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na umelecký výkon výkonného umelca, ktorý

a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
nie je občanom Slovenskej republiky, ak
1.
sa umelecký výkon uskutočnil na území Slovenskej republiky,
2.
je umelecký výkon obsiahnutý vo zvukovom zázname chránenom podľa tohto zákona, alebo
3.
umelecký výkon nebol zaznamenaný na zvukový záznam, ale bol verejne prenášaný vysielaním chráneným podľa ...
(2)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na zvukový záznam a zvukovo-obrazový záznam

a)
výrobcu zvukového záznamu a výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, ktorý je občanom Slovenskej republiky ...
b)
zaznamenaný v Slovenskej republike alebo
c)
zverejnený v Slovenskej republike.
(3)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na vysielanie

a)
vysielateľa, ak má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo
b)
uskutočňované vysielateľom z miesta na území Slovenskej republiky.
§ 4 - Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú
a)

na vydavateľa predtým nezverejneného diela, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území ...

b)

na výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľa alebo ...

c)

na zhotoviteľa databázy, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo ...

§ 5 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Architektonické dielo je najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, najmä ...

(2)

Audiovizuálne dielo je dielo, ktoré je vnímateľné prostredníctvom technického zariadenia ako rad súvisiacich ...

(3)

Dielo úžitkového umenia je dielo, ktoré je umeleckým výtvorom s úžitkovými funkciami alebo ktoré je ...

(4)

Databáza je súbor nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných ...

(5)

Fotografické dielo je záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič, na ktorom sa vytvára obraz bez ohľadu ...

(6)

Káblová retransmisia diela je súčasný, nezmenený a úplný verejný prenos vysielaného diela prostredníctvom ...

(7)

Nájom originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je dočasné prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny ...

(8)

Počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy ...

(9)

Reprografické alebo iné technické zariadenie je zariadenie, ktoré využíva na zhotovovanie rozmnoženín ...

(10)

Rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je nakladanie s vecou, ktorej prostredníctvom je ...

(11)

Sprístupňovanie verejnosti je verejný prenos diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup ...

(12)

Školské dielo je dielo vytvorené dieťaťom, žiakom alebo študentom na splnenie školských alebo študijných ...

(13)

Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho ...

(14)

Verejný prenos je šírenie alebo predvedenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami na šírenie zvukov ...

(15)

Verejné vykonanie je

a)
recitácia, hra, tanec alebo akýkoľvek iný spôsob predvedenia literárneho diela, umeleckého diela alebo ...
b)
predvedenie obrazov zvukovo-obrazového záznamu po sebe za súčasného predvedenia zvukov sprevádzajúcich ...
(16)

Verejné vystavenie je uvedenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny na verejnosti priamo alebo nepriamo ...

(17)

Vyhotovenie rozmnoženiny diela je prenesenie diela alebo jeho časti na iný hmotný podklad priamo z originálu ...

(18)

Výkonný umelec je spevák, hudobník, herec, tanečník a iná osoba, ktorá spieva, hrá, predvádza, prednáša ...

(19)

Vypožičanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je dočasné prenechanie originálu diela alebo jeho ...

(20)

Výrobca zvukovo-obrazového záznamu alebo zvukového záznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ...

(21)

Vysielanie je verejný prenos uskutočňovaný vysielateľom, a to aj v prípade, ak ho technicky zabezpečuje ...

(22)

Zamestnanecké dielo je dielo, ktoré autor vytvoril na splnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z ...

(23)

Zhotoviteľ databázy je fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej podnet, účet a zodpovednosť bola ...

(24)

Zvukovo-obrazový záznam je záznam zvukov aj obrazov, ktoré sú vnímateľné sluchom aj zrakom bez ohľadu ...

(25)

Zvukový záznam je len záznam zvukov vnímateľný sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči ...

(26)

Dôsledné vyhľadávanie je získavanie informácií v dobrej viere z informačných zdrojov podľa prílohy č. ...

a)
na území členského štátu Európskej únie (ďalej len "členský štát") alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom ...
b)
na území členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom má výrobca originálu audiovizuálneho diela ...
c)
na území členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom sa zdržiava usadená osoba, ktorá so súhlasom ...
d)
v iných štátoch, ako sú štáty podľa písmen a) až c), ak existujú skutočnosti preukazujúce, že informácie ...

DRUHÁ ČASŤ

AUTORSKÉ PRÁVO

§ 6 - Autor
(1)

Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.

(2)

Autorom súborného diela ako celku je fyzická osoba, ktorá vybrala alebo usporiadala jeho obsah; práva ...

§ 7 - Dielo
(1)

Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej ...

a)
slovesné dielo a počítačový program,
b)
ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,
c)
divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické ...
d)
hudobné dielo s textom alebo bez textu,
e)
audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,
f)
maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,
g)
fotografické dielo,
h)
architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej ...
i)
dielo úžitkového umenia,
j)
kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.1a)
(2)

Predmetom autorského práva je aj súborné dielo vyjadrené v akejkoľvek forme vrátane elektronickej formy ...

(3)

Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na

a)
myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, ...
b)
text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, ...
c)
dennú správu; za dennú správu sa nepovažuje dielo obsahujúce informácie najmä o aktuálnych udalostiach ...
§ 8 - Dielo spoluautorov

Dielo spoluautorov je dielo, ktoré vzniklo vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dvoch alebo viacerých ...

§ 9 - Spojené diela

Spojenie dvoch alebo viacerých samostatných diel možno uskutočniť len so súhlasom ich autorov, a to ...

§ 10 - Spoločné dielo
(1)

Spoločné dielo je dielo, ktoré vzniklo spoločnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov, ktorí súhlasili ...

a)
iniciovala vytvorenie tohto diela a
b)
usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia diela.
(2)

Na spoločné dielo sa primerane použijú ustanovenia o zamestnaneckom diele (§ 50); to platí aj vtedy, ...

§ 11 - Spracovanie a preklad diela
(1)

Predmetom autorského práva je aj nové pôvodné dielo, ktoré vzniklo osobitným tvorivým spracovaním iného ...

(2)

Predmetom autorského práva je aj preklad diela do iného jazyka a adaptácia diela.

§ 12 - Anonymné a pseudonymné dielo
(1)

Anonymné dielo je dielo zverejnené bez uvedenia mena a priezviska (ďalej len „meno“) autora; meno autora ...

(2)

Pseudonymné dielo je dielo zverejnené pod krycím menom; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť. ...

(3)

Dokiaľ sa autor verejne nevyhlási, môže autorské právo na dielo uplatniť ten, kto dielo prvý raz oprávnene ...

Osirelé dielo

§ 12a
(1)

Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na dielo, ktoré bolo prvýkrát vydané, alebo ak nebolo vydané, prvýkrát ...

(3)

Ak má dielo viac ako jedného autora a niektorí autori neboli určení, alebo boli určení, ale neboli nájdení ...

(4)

Dielo, ktoré sa považuje za osirelé dielo v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte, ...

(5)

Autor je oprávnený kedykoľvek ukončiť status osirelého diela tak, že písomne oznámi svoje autorstvo ...

(6)

Autor, ktorý ukončil status osirelého diela podľa odseku 5, má právo na primeranú odmenu voči osobe, ...

(7)

Dielo sa nepovažuje za osirelé, ak prestane spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 alebo ak autor ukončil ...

§ 12b

Ustanovenia § 5 ods. 26, § 12a, 31a sa primerane vzťahujú aj na dielo, ktoré je súčasťou diela podľa ...

§ 12c - Obchodne nedostupné dielo
(1)

Obchodne nedostupné dielo je vydané slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis ...

a)
ktorého rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva; to sa nevzťahuje ...
b)
ktoré je uložené v knižnici,1c) archíve1d) alebo múzeu1e) a
c)
ktoré je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len "zoznam"), ktorý ...
(2)

Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na fotografické dielo a dielo výtvarného umenia, ktoré ...

(3)

Návrh na zaradenie diela podľa odseku 1 do zoznamu môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba. Slovenská ...

(4)

Slovenská národná knižnica zaradí dielo podľa odseku 1 do zoznamu, ak v lehote troch mesiacov od podania ...

a)
nebolo možné podľa jej zistenia nadobudnúť rozmnoženinu diela odplatným prevodom vlastníckeho práva ...
b)
autor písomne nenamietal zaradenie diela do zoznamu.
(5)

Autor je oprávnený písomne žiadať od právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo, vyradenie ...

(6)

Ak autor výslovne nevylúčil kolektívnu správu svojich práv, používateľ je oprávnený použiť obchodne ...

§ 13 - Zverejnenie a vydanie diela
(1)

Dielo je zverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané, verejne vystavené, vydané ...

(2)

Dielo je vydané v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín.

§ 14 - Krajina pôvodu diela
(1)

Za krajinu pôvodu diela sa považuje

a)
pri nevydanom diele štát, ktorého je autor občanom,
b)
pri vydanom diele štát, v ktorom sa oprávnene uskutočnilo prvé vydanie diela.
(2)

Na dielo vydané v inom štáte sa hľadí ako na dielo vydané v Slovenskej republike, ak bolo v Slovenskej ...

§ 15 - Vznik autorského práva na dielo
(1)

Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu ...

(2)

Autorské právo sa vzťahuje na dokončené dielo, na jeho jednotlivé vývojové fázy a časti vrátane názvu ...

§ 16 - Obsah autorského práva

Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva (ďalej len „osobnostné práva“) a výhradné majetkové ...

§ 17 - Osobnostné práva
(1)

Autor má právo

a)
označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých ...
b)
neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom,
c)
rozhodnúť o zverejnení svojho diela,
d)
na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným ...
(2)

Práv podľa odseku 1 sa autor nemôže vzdať; tieto práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú.

(3)

Po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu; dielo možno použiť len spôsobom neznižujúcim ...

§ 18 - Majetkové práva
(1)

Autor má právo použiť svoje dielo.

(2)

Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na

a)
vyhotovenie rozmnoženiny diela,
b)
verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho ...
c)
verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
d)
spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
e)
zaradenie diela do súborného diela,
f)
verejné vystavenie diela,
g)
verejné vykonanie diela,
h)
verejný prenos diela.
(3)

Práva podľa odsekov 1 a 2 udelením súhlasu autora podľa odseku 2 nezanikajú; autor je len povinný strpieť ...

(4)

Iná osoba môže bez súhlasu autora použiť dielo len v prípadoch ustanovených týmto zákonom.

(5)

Práva podľa odsekov 1 a 2 sú neprevoditeľné, autor sa ich nemôže vzdať a nemožno ich postihnúť súdnym ...

(6)

Práva podľa odsekov 1 a 2 sú predmetom dedičstva. Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú, ak ...

(7)

Ak autor udelí súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním ...

(8)

Ustanovenie odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na

a)
architektonické dielo vyjadrené stavbou alebo v podobe záhrady, interiéru či scény,
b)
dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.
§ 19 - Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia
(1)

Ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby, ďalej ...

(2)

Obchodník je povinný uhradiť autorovi odmenu podľa odseku 1 prostredníctvom organizácie kolektívnej ...

(3)

Odmena podľa odseku 1, ktorú obchodník uhrádza organizácii kolektívnej správy podľa odseku 2 z kúpnej ...

a)
5 % z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,
b)
4 % z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,
c)
3 % z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,
d)
1 % z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,
e)
0,5 % z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,
f)
0, 25 % z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur;

celková odmena však nesmie presiahnuť 12 500 eur.

(4)

Do základu pre výpočet odmeny podľa odseku 3 sa nezapočíta daň z pridanej hodnoty, ak je originál diela ...

(5)

Obchodník je povinný oznámiť organizácii kolektívnej správy podľa odseku 2 každý ním uskutočnený ďalší ...

(6)

Právo na odmenu podľa odseku 1 sa neuplatní pri ďalšom predaji v prípade, že obchodník získal originál ...

(7)

Originálom diela výtvarného umenia je na účely uplatnenia práva na odmenu podľa odseku 1 maľba, kresba, ...

(8)

Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo vyjadrené stavbou ani na dielo ...

§ 20 - Vzťah autorského práva k vecným právam
(1)

Nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, ...

(2)

Vlastnícke právo alebo iné vecné právo k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je dotknuté ...

(3)

Vlastník alebo iný užívateľ veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je povinný udržiavať ...

(4)

Autorské právo k dielu nezaniká zničením veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené.

(5)

Autor má právo požadovať od vlastníka veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, aby mu ju sprístupnil, ...

(6)

Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe ...

Trvanie majetkových práv

§ 21
(1)

Majetkové práva trvajú, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, počas autorovho života a 70 rokov ...

(2)

Pri diele spoluautorov a pri spojených dielach vytvorených na účel použitia v takomto spojení majetkové ...

(3)

Pri spoločnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho zverejnení. Ak bolo dielo označené menami ...

(4)

Pri audiovizuálnom diele majetkové práva trvajú počas života hlavného režiséra, autora scenára, autora ...

(5)

Pri diele zverejnenom pod pseudonymom alebo pri anonymnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho ...

(6)

Ak je na trvanie majetkových práv k dielu vydanému vo zväzkoch, po častiach, pokračovaniach alebo epizódach ...

(7)

Ak dielo, pri ktorom sa počítanie trvania majetkových práv neviaže na smrť autora alebo autorov, nebolo ...

§ 22

Trvanie majetkových práv sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej na toto ...

§ 23 - Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji
(1)

Právo autora udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny podľa § ...

(2)

Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe, ...

Obmedzenia majetkových práv

§ 24 - Vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela
(1)

Rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu ...

(2)

Rozmnoženinu zverejneného diela prenesením tohto diela na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na

a)
architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie stavby,
b)
celé literárne dielo ani na jeho podstatnú časť,
c)
celé kartografické dielo ani na jeho podstatnú časť,
d)
hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe,
e)
počítačový program, ak nie je ustanovené inak,
f)
databázu v elektronickej forme.
(4)

Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť podľa odseku 1, má právo na náhradu odmeny.

(5)

Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť a verejne rozširovať podľa odseku 2, má právo na náhradu ...

(6)

Náhradu odmeny podľa odsekov 4 a 5 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy (§ 79) uhradí za

a)
nenahratý nosič záznamu, ktorý sa zvyčajne používa na rozmnožovanie podľa odseku 1, jeho výrobca, príjemca ...
b)
prístroj na vyhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov jeho výrobca, príjemca, ...
c)
reprografické alebo iné technické zariadenie na vyhotovovanie rozmnoženín diela jeho výrobca, príjemca, ...
d)
osobný počítač jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát ...
e)
rozmnožovacie služby poskytované odplatne ich poskytovateľ, a to 3 % z celkových príjmov za tieto služby, ...
f)
nosič podľa písmena a), prístroj podľa písmena b) alebo zariadenie podľa písmena c) alebo d) jeho predajca, ...
(7)

Náhrada odmeny sa neuhrádza za nosič podľa odseku 6 písm. a), prístroj podľa odseku 6 písm. b) alebo ...

(8)

Náhrada odmeny podľa odseku 6 sa uhrádza príslušnej organizácii kolektívnej správy pri prvom predaji ...

(9)

Osoby podľa odseku 6 predkladajú príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o druhu, počte ...

(10)

Osoby podľa odseku 6 písm. a) až d) predkladajú príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie ...

(11)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie ...

§ 25 - Citácia diela

Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na ...

§ 26 - Propagácia výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel
(1)

Na propagáciu výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel možno bez súhlasu autora použiť dielo ...

(2)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 27 - Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve
(1)

Bez súhlasu autora možno dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve vyjadriť kresbou, maľbou, ...

(2)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 28 - Použitie diela na vyučovacie účely
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, na jej verejné ...

(2)

Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, zverejneného ...

(3)

Na použitie podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(4)

Za použitie podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 29 - Použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie ...

(2)

Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 30 - Použitie diela v rámci občianskych a náboženských obradov, v rámci školských predstavení a použitie ...
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na použitie

a)
diela pri bezplatných občianskych obradoch alebo bezplatných náboženských obradoch,
b)
diela pri bezplatných školských predstaveniach, v ktorých účinkujú deti, žiaci, študenti alebo učitelia ...
c)
školského diela pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.
(2)

Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 31 - Použitie diela knižnicou, archívom alebo múzeom
(1)

Knižnica, archív alebo múzeum môže bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu

a)
diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je uspokojenie požiadavky fyzickej osoby, ...
b)
akéhokoľvek diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je nahradenie, archivovanie ...
(2)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(3)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie ...

§ 31a - Použitie osirelého diela
(1)

Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár ...

a)
vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, ...
b)
sprístupnením osirelého diela verejnosti.
(2)

Osoba podľa odseku 1 nemôže použiť osirelé dielo na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; ...

(3)

Na použitie podľa odseku 1 sa vo vzťahu k autorom, ktorí boli určení, primerane vzťahuje ustanovenie ...

(4)

Za použitie podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu; tým nie je dotknuté ustanovenie ...

(5)

Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať záznamy o dôslednom vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej ...

a)
výsledky dôsledného vyhľadávania, na základe ktorých dospela k záveru, že určité dielo sa považuje za ...
b)
informácie o použití osirelých diel touto osobou podľa odseku 1,
c)
informácie o zmenách statusu osirelého diela podľa § 12a ods. 5, ktoré použila podľa odseku 1,
d)
svoje kontaktné údaje.
(6)

Slovenská národná knižnica informácie podľa odseku 5 postúpi bez zbytočného odkladu Úradu pre harmonizáciu ...

§ 32 - Dočasné alebo náhodné vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktoré je dočasné alebo náhodné a je neoddeliteľnou ...

(2)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 33 - Použitie diela na informačné účely
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na

a)
vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych ...
b)
vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos krátkej časti diela vnímateľného pri aktuálnych udalostiach, ...
c)
vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy predneseného ...
d)
verejné rozširovanie rozmnoženiny vyhotovenej podľa písmena a) až c) predajom alebo inou formou prevodu ...
(2)

Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 34 - Použitie súborného diela
(1)

Súborné dielo môže bez súhlasu autora tohto diela použiť oprávnený užívateľ jeho rozmnoženiny na účely ...

a)
vyhotovením rozmnoženiny,
b)
spracovaním, prekladom, adaptáciou alebo jeho inou zmenou,
c)
verejným rozširovaním originálu tohto diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu ...
d)
verejným prenosom,
e)
verejným vystavením,
f)
verejným vykonaním.
(2)

Oprávnený užívateľ rozmnoženiny súborného diela môže bez súhlasu autora tohto diela použiť spôsobmi ...

(3)

Za použitie diela podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 35 - Rozmnožovanie a úprava počítačového programu
(1)

Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu ...

a)
prepojenie počítačového programu s počítačom na účel a v rozsahu, na ktorý bol nadobudnutý, vrátane ...
b)
nahradenie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny počítačového programu (záložná rozmnoženina).
(2)

Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora preskúmať, preštudovať ...

(3)

Ak sa ďalšie použitie rozmnoženiny počítačového programu podľa odseku 1 stane neoprávneným, každá takáto ...

(4)

Právo podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť.

(5)

V prípadoch podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 36 - Spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny kódu počítačového programu alebo prekladu jeho ...

a)
túto činnosť vykonáva oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu,
b)
informácia nevyhnutná na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nebola predtým bežne dostupná osobám oprávneným ...
c)
sa tieto činnosti dotýkajú iba časti počítačového programu a sú nevyhnutné na dosiahnutie vzájomnej ...
(2)

Informáciu získanú podľa odseku 1 nemožno použiť na

a)
dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových ...
b)
poskytnutie iným osobám okrem takého použitia, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti ...
c)
zabezpečenie vývoja, výroby alebo na obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný vo svojom ...
d)
činnosť, ktorou by sa porušilo právo autora.
(3)

Súhlas autora na činnosti podľa odseku 1 sa vyžaduje na vyhotovenie rozmnoženín počítačových programov, ...

(4)

Vyhotovenie rozmnoženiny strojového kódu počítačového programu alebo preklad jeho formy nemožno zmluvne ...

(5)

V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 37 - Verejné vystavenie diela
(1)

Súhlas autora na priame verejné vystavenie5) originálu diela alebo jeho rozmnoženiny sa nevyžaduje, ...

a)
ide o verejné vystavenie originálu diela, ktoré bolo predané alebo ku ktorému vlastníctvo bolo prevedené ...
b)
verejné vystavenie nie je v rozpore s riadnym využívaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny a nezasahuje ...
(2)

V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 38

Obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v ustanoveniach ...

Autorské zmluvy

§ 39 - Zmluva o vytvorení diela
(1)

Zmluvou o vytvorení diela sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo.

(2)

V zmluve o vytvorení diela môže autor s objednávateľom dohodnúť odmenu za vytvorenie diela.

(3)

Autor je povinný vytvoriť dielo osobne.

(4)

Ak má dielo nedostatky, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy; ak sú nedostatky odstrániteľné, objednávateľ ...

(5)

Odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa, ...

(6)

Zmluvou o vytvorení diela ani odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nenadobudne ...

(7)

Na zmluvu o vytvorení diela sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.6)

Súhlas na použitie diela

§ 40 - Licenčná zmluva
(1)

Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná ...

(2)

Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, ak autor udeľuje výhradnú licenciu.

(3)

Ak majetkové práva autora vykonáva iná osoba (§ 50), na udelenie licencie sa primerane použijú ustanovenia ...

(4)

Ak licenčná zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, má každá zo zmluvných strán právo požadovať od ...

§ 41 - Spôsob použitia diela
(1)

Ak licenčná zmluva neurčuje spôsob použitia diela, platí, že licencia je udelená na spôsob použitia ...

(2)

Autor nemôže udeliť nadobúdateľovi licenciu na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia ...

§ 42 - Rozsah licencie
(1)

Autor sa môže s nadobúdateľom v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu ...

(2)

Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, platí, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na ...

(3)

Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, ani z jej účelu nevyplýva inak, platí, že

a)
územný rozsah licencie je obmedzený na územie Slovenskej republiky,
b)
vecný rozsah licencie je obmedzený tak, ako je obvyklé pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela. ...
§ 42a
(1)

Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, ani spôsob jeho určenia, platí, že ...

(2)

Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, ani spôsob jeho určenia, ani z jej ...

§ 42b

Obsah licenčnej zmluvy alebo jej časť je možné určiť aj odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám ...

§ 43 - Výhradná licencia a nevýhradná licencia
(1)

Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v zmluve dohodnuté, ...

(2)

Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený ...

(3)

Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú ...

(4)

Nevýhradná licencia, ktorú nadobúdateľ získal pred udelením výhradnej licencie tretej osobe, zostáva ...

(5)

Zmluva, ktorou autor udelí tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou, ...

§ 44 - Nakladanie s licenciou
(1)

Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (ďalej ...

(2)

Nadobúdateľ môže licenciu zmluvou postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora; o postúpení ...

(3)

Ak je licenčná zmluva uzavretá v písomnej forme, udelenie sublicencie aj postúpenie licencie musí mať ...

§ 45 - Odmena
(1)

Dohodnutá odmena alebo spôsob jej určenia musí zodpovedať spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela. ...

(2)

Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný umožniť autorovi ...

(3)

Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať ...

(4)

Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, ani nie je v licenčnej zmluve ...

§ 46 - Prechod licencie a zánik licencie
(1)

Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy ...

(2)

Smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy ...

(3)

Ak niet právneho nástupcu podľa odseku 1 alebo dedičov podľa odseku 2, licencia zaniká.

§ 47 - Osobitné ustanovenia o licenčnej zmluve na vydanie diela
(1)

Zmluva, ktorou autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na vyhotovenie rozmnoženín slovesného diela, dramatického ...

(2)

Ak licenčná zmluva na vydanie diela neupravuje inak, predpokladá sa, že ide o výhradnú licenciu; to ...

(3)

Ak licenčná zmluva na vydanie diela neupravuje inak, autor je oprávnený pred vydaním diela v primeranej ...

(4)

Autor môže od licenčnej zmluvy na vydanie diela odstúpiť a žiadať vydanie originálu diela, vydanie alebo ...

(5)

Ak je medzi tými istými zmluvnými stranami uzavretých v priebehu jedného kalendárneho roka viac licenčných ...

§ 48 - Osobitné ustanovenia o hromadnej licenčnej zmluve
(1)

Organizácia kolektívnej správy môže s nadobúdateľom uzatvoriť aj hromadnú licenčnú zmluvu. Hromadnou ...

(2)

Hromadná licenčná zmluva musí mať písomnú formu.

(3)

Ustanovenia § 40 až 46 sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

(4)

V hromadnej licenčnej zmluve nemožno dohodnúť obmedzenia, ktoré presahujú rámec ochrany ustanovenej ...

§ 49 - Osobitné ustanovenia o kolektívnej licenčnej zmluve
(1)

Organizácia kolektívnej správy môže uzatvoriť kolektívnu licenčnú zmluvu s právnickou osobou, ktorá ...

(2)

Z kolektívnej licenčnej zmluvy vznikajú práva a povinnosti priamo jednotlivému členovi právnickej osoby ...

(3)

Kolektívna licenčná zmluva musí mať písomnú formu.

(4)

Ustanovenia § 40 až 46 sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

§ 49a - Osobitné ustanovenia o udelení licencie
(1)

Autor môže ponúknuť udelenie licencie aj právnym úkonom smerujúcim voči neurčitým osobám.

(2)

Konanie, z ktorého možno vyvodiť súhlas s podmienkami licencie, je prijatím ponuky podľa odseku 1.

(3)

Licenciu podľa odsekov 1 a 2 možno udeliť len ako nevýhradnú a bezodplatnú.

(4)

Ustanovenia § 40 až 42b sa na licenciu udelenú podľa odsekov 1 a 2 použijú primerane.

Osobitné ustanovenia o niektorých dielach

§ 50 - Zamestnanecké dielo
(1)

Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ...

(2)

Smrťou zamestnávateľa alebo zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať majetkové práva autora k zamestnaneckému ...

(3)

Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas ...

(4)

Počas výkonu majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom je autor povinný zdržať ...

(5)

Počítačový program, súborné dielo alebo kartografické dielo, ktoré nie je spoločným dielom (§ 10), sa ...

(6)

Skončením pracovnoprávneho vzťahu, služobného vzťahu, štátnozamestnaneckého vzťahu alebo pracovnoprávneho ...

§ 51 - Školské dielo
(1)

Škola môže uzatvoriť s autorom licenčnú zmluvu o použití školského diela za zvyčajných podmienok; ak ...

(2)

Ak nie je dohodnuté inak, autor školského diela môže použiť svoje dielo alebo poskytnúť licenciu inému, ...

(3)

Škola môže požadovať, aby jej autor školského diela zo získanej odmeny súvisiacej s použitím diela alebo ...

§ 52 - Práva k predtým nezverejnenému dielu
(1)

Osobe, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv vydá predtým nezverejnené dielo, týmto vydaním vzniknú ...

(2)

Právo podľa odseku 1 trvá 25 rokov od zverejnenia diela. Ustanovenie § 22 platí v tomto prípade rovnako. ...

§ 53 - Voľné dielo
(1)

Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, dielo sa stane voľným okrem prípadu ...

(2)

Ak je dielo voľné, používateľ nie je povinný získať súhlas na použitie diela ani uhradiť odmenu.

(3)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 3 a § 52 ods. 1.

§ 54 - Predpoklad autorstva
(1)

Fyzická osoba, ktorej meno je uvedené na diele zvyčajným spôsobom ako meno autora, považuje sa za autora ...

(2)

Ak dielo nie je označené menom alebo pseudonymom podľa odseku 1 alebo takýto spôsob označenia diela ...

§ 55 - Audiovizuálne dielo
(1)

Vyhlásenie o audiovizuálnom diele a o právach k tomuto dielu vrátane práv týkajúcich sa jeho použitia ...

a)
nemôže byť platné podľa tohto zákona alebo
b)
je v rozpore s iným vyhlásením uvedeným v medzinárodnom registri.
(2)

Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu vykonáva výrobca originálu ...

(3)

Ak výrobca originálu audiovizuálneho diela vykonáva majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu ...

Ochrana autorského práva

§ 56
(1)

Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa ...

a)
určenia svojho autorstva,
b)
zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá ...
c)
zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom ...
d)
poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej ...
1.
údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny ...
2.
údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej ...
e)
odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným ...
1.
zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu ...
2.
zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe ...
f)
náhrady ujmy podľa osobitného predpisu,9b)
g)
vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri ...
(2)

Autor, ktorý pri výkone povinnej kolektívnej správy svojho majetkového práva k dielu nie je zmluvne ...

(3)

Informácie podľa odseku 1 písm. d) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá

a)
má v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela,
b)
využíva služby porušujúce právo autora,
c)
poskytuje služby využívané pri porušovaní práv autora,
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo ...
§ 57
(1)

Nárokov podľa § 56 sa okrem autora môže domáhať aj nadobúdateľ výhradnej licencie alebo osoba, ktorá ...

(2)

Ak autor alebo osoba, ktorá ma majetkové právo k dielu, udelí inej osobe výhradnú licenciu alebo ak ...

§ 58
(1)

Autor má právo na účel zistenia údajov rozhodujúcich na uplatnenie práv vyplývajúcich z tohto zákona ...

a)
je rozmnoženinou jeho diela v akejkoľvek forme,
b)
má slúžiť ako nosič [§ 24 ods. 6 písm. a)] na vyhotovenie takejto rozmnoženiny,
c)
je zariadením alebo prístrojom na vyhotovenie rozmnoženín [§ 24 ods. 6 písm. b), c) a d)],
d)
je pomôckou podľa § 59 ods. 1.
(2)

Autor má právo nahliadať do colných dokladov, aby zistil, či dovoz alebo príjem tohto tovaru na použitie ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane aj pri vývoze.

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na príslušnú organizáciu kolektívnej správy a na právnickú ...

§ 59
(1)

Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto na získanie majetkového prospechu poskytovaním ...

(2)

Technologické opatrenie podľa odseku 1 je akýkoľvek postup, výrobok alebo súčiastka vložené do postupu, ...

§ 60
(1)

Neoprávnený zásah do autorského práva je aj

a)
odstránenie alebo zmena akejkoľvek elektronickej informácie na správu práv,
b)
verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženín vrátane ich dovozu, ako aj verejný prenos ...
(2)

Informácie na správu práv podľa odseku 1 sú údaje, ktoré identifikujú dielo, autora diela alebo nositeľa ...

§ 61

Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy ...

TRETIA ČASŤ

PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM

§ 62 - Osobnostné práva výkonného umelca

Na výkonného umelca a na jeho umelecký výkon sa primerane vzťahuje ustanovenie § 17.

§ 63 - Majetkové práva výkonného umelca
(1)

Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon.

(2)

Výkonný umelec má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a)
verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu; to sa nevzťahuje na verejný prenos vysielaného nezaznamenaného ...
b)
vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,
c)
vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,
d)
verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou ...
e)
verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, ...
f)
sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.
(3)

Právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo ...

(4)

Ak výkonný umelec udelí súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho ...

(5)

Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil ...

(6)

Ak nie je dohodnuté inak, pri nakladaní s právami k výkonom vytvoreným spoločne pri vykonaní toho istého ...

(7)

Ustanovenie odseku 6 o spoločnom zástupcovi neplatí pre výkonného umelca – sólistu, dirigenta a režiséra ...

(8)

Práva výkonného umelca podľa odsekov 1, 2 a 4 trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Ak počas ...

(9)

Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu svojho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil ...

§ 63a

Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu podľa § 63 ods. ...

§ 64 - Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu
(1)

Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam.

(2)

Výrobca zvukového záznamu má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a)
vyhotovenie rozmnoženiny zvukového záznamu,
b)
verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou ...
c)
verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
d)
vysielanie zvukového záznamu,
e)
sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.
(3)

Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny ...

(4)

Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.

(5)

Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. ...

(6)

Ak došlo k odstúpeniu podľa § 63a, práva výrobcu zvukového záznamu zanikajú.

§ 64a
(1)

Výrobca zvukového záznamu je povinný každoročne vyčleniť na dodatočnú odmenu podľa § 63 ods. 5 sumu ...

(2)

Výrobca zvukového záznamu poskytne na požiadanie výkonnému umelcovi informácie nevyhnutné na zabezpečenie ...

§ 65 - Právo výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu
(1)

Ak výkonný umelec nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho umeleckého výkonu podľa ...

(2)

Ak výrobca zvukového záznamu nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho zvukového ...

(3)

Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 63 ods. 8.

(4)

Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 2 sa vzťahuje ustanovenie § 64 ods. 5.

§ 66 - Majetkové práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu
(1)

Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo na použitie svojho zvukovo-obrazového záznamu.

(2)

Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a)
vyhotovenie rozmnoženiny zvukovo-obrazového záznamu,
b)
verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou ...
c)
verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, ...
d)
verejné vykonanie zvukovo-obrazového záznamu,
e)
vysielanie zvukovo-obrazového záznamu,
f)
sprístupňovanie zvukovo-obrazového záznamu verejnosti.
(3)

Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho ...

(4)

Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.

(5)

Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukovo-obrazového ...

§ 67 - Právo výrobcu zvukovo-obrazového záznamu na primeranú odmenu
(1)

Ak výrobca zvukovo-obrazového záznamu nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho zvukovo-obrazového ...

(2)

Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 66 ods. 5.

§ 68 - Majetkové práva vysielateľa
(1)

Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie.

(2)

Vysielateľ má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a)
verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok, ...
b)
vyhotovenie originálu záznamu vysielania,
c)
vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania,
d)
verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou ...
e)
káblovú retransmisiu vysielania,
f)
sprístupňovanie záznamu vysielania verejnosti.
(3)

Právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny ...

(4)

Práva vysielateľa podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.

(5)

Práva vysielateľa podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od zverejnenia vysielania.

§ 69 - Obmedzenia majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového ...
(1)

Na práva výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa ...

(2)

Vysielateľ môže

a)
použiť krátku časť diela, umeleckého výkonu, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo vysielania ...
b)
vyhotoviť dočasný záznam svojho vysielania pomocou vlastných zariadení a pre vlastné vysielanie; ak ...
(3)

Výkonný umelec, výrobca zvukového záznamu, výrobca zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľ alebo ich ...

§ 70 - Počítanie trvania práv súvisiacich s autorským právom

Trvanie práv výkonného umelca (§ 63 ods. 8, § 65 ods. 3), výrobcu zvukových záznamov (§ 64 ods. 5, § ...

§ 71
(1)

Ustanovenia § 5 ods. 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19,21, § 8 až 10, § 12, 12b, 13, 15, § 18 ods. 3 až 6, ...

(2)

Ustanovenia § 5 ods. 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, § 8 až 10, § 13, § 15 ods. 2, § 18 ods. 3, § ...

(3)

Ustanovenia § 5 ods. 26, § 12a, 12b, 31a sa primerane vzťahujú na zvukový záznam.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ PRÁVO K DATABÁZE

§ 72

Osobitné právo k databáze, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, ...

§ 73 - Osobitné právo zhotoviteľa databázy
(1)

Zhotoviteľ databázy má právo udeľovať súhlas na extrakciu a reutilizáciu celého obsahu databázy alebo ...

(2)

Extrakcia podľa odseku 1 je trvalé alebo dočasné prenesenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej ...

(3)

Reutilizácia podľa odseku 1 je akýkoľvek spôsob uvedenia celého obsahu databázy alebo jej podstatnej ...

(4)

Extrakciou podľa odseku 2 ani reutilizáciou podľa odseku 3 nie je vypožičanie originálu alebo rozmnoženiny ...

(5)

Opakovaná a systematická extrakcia, reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy a iné nakladanie, ...

(6)

Práva zhotoviteľa databázy sú prevoditeľné.

§ 74 - Práva a povinnosti používateľa databázy
(1)

Zhotoviteľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie používateľovi databázy ...

(2)

Používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako ...

(3)

Používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie spôsobiť ujmu autorovi ...

§ 75 - Obmedzenie osobitného práva k databáze

Oprávnený používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, môže bez súhlasu ...

a)

extrakciu obsahu neelektronickej databázy pre osobnú potrebu,

b)

extrakciu na ilustráciu pri výučbe alebo vedeckom výskume, ak sa uvedie zdroj a ak rozsah extrakcie ...

c)

extrakciu a reutilizáciu uskutočnené na ochranu verejnosti a v správnom konaní alebo súdnom konaní.

§ 76 - Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy
(1)

Osobitné právo zhotoviteľa databázy trvá 15 rokov.

(2)

Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po roku, v ...

(3)

Každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spočívajúci v doplnení, skrátení ...

§ 77

Ustanovenia § 5 ods. 4, 7, 11 a 14, § 13, § 18 ods. 3 a 4, § 20 ods. 2 až 4, § 40 až 46, § 53 a 54, ...

PIATA ČASŤ

KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV

§ 78
(1)

Účelom kolektívnej správy práv podľa tohto zákona (ďalej len „kolektívna správa“) je kolektívne uplatňovanie ...

(2)

Kolektívna správa je zastupovanie viacerých osôb, ktoré

a)
majú majetkové práva k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, zvukovo-obrazovému záznamu alebo ...
b)
vykonávajú majetkové práva na základe tohto zákona (§ 50 a 55) alebo
c)
na základe zmluvy získali výhradnú licenciu na celé trvanie majetkových práv k predmetu ochrany a pre ...

(ďalej len „nositelia práv“) na ich spoločný prospech, a to pri výkone ich majetkových práv k zverejneným ...

(3)

Povinne kolektívne spravovanými majetkovými právami sú:

a)
právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia (§ 19 ods. 1),
b)
právo na náhradu odmeny (§ 24 ods. 4 a 5 a § 69 ods. 3),
c)
právo udeľovať súhlas na káblovú retransmisiu diela [§ 18 ods. 2 písm. h)]; to sa nevzťahuje na tie ...
d)
právo výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu za káblovú retransmisiu ich predmetov ...
e)
právo autora alebo výkonného umelca udeľovať súhlas na vypožičanie [§ 18 ods. 2 písm. c) a § 63 ods. ...
f)
právo autora a výkonného umelca na primeranú odmenu za vypožičanie (§ 18 ods. 7 a § 63 ods. 4),
g)
právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu podľa § 63 ods. 5.
(4)

Kolektívna správa sa vykonáva najmä v týchto odboroch:

a)
verejné vykonanie diela,
b)
verejný prenos predvedením predmetu ochrany akýmikoľvek technickými prostriedkami,
c)
vysielanie predmetu ochrany,
d)
káblová retransmisia predmetu ochrany,
e)
verejné rozširovanie originálu predmetu ochrany alebo jeho rozmnoženín nájmom a vypožičiavaním,
f)
vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre osobnú potrebu,
g)
vyhotovenie rozmnoženiny diela prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia, ...
h)
ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia,
i)
použitie predmetu ochrany, za ktoré sa uhrádza primeraná odmena.
(5)

Kolektívnu správu vykonáva organizácia kolektívnej správy, a to sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú ...

§ 79 - Organizácia kolektívnej správy
(1)

Organizácia kolektívnej správy je právnická osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej ...

(2)

Oprávnenie na výkon kolektívnej správy možno udeliť len právnickej osobe, ktorá má sídlo na území Slovenskej ...

§ 80 - Udelenie a zánik oprávnenia
(1)

O udelení oprávnenia na výkon kolektívnej správy (ďalej len „oprávnenie“) rozhoduje Ministerstvo kultúry ...

(2)

Písomná žiadosť obsahuje

a)
názov, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a označenie štatutárneho orgánu žiadateľa, meno ...
b)
vymedzenie práv, ktoré majú byť kolektívne spravované,
c)
vymedzenie predmetu práv podľa písmena b), alebo ak ide o diela, vymedzenie ich druhu,
d)
prílohy podľa odsekov 3 a 4.
(3)

K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží

a)
doklad potvrdzujúci skutočnosti podľa odseku 2 písm. a) a § 79 ods. 2,
b)
doklad preukazujúci členstvo alebo prísľub členstva v medzinárodnej organizácii a písomné vyjadrenie ...
c)
informáciu o odbornej, technologickej a ekonomickej spôsobilosti vykonávať kolektívnu správu vrátane ...
d)
menný zoznam nositeľov práv, ktorí prejavili záujem o kolektívnu správu svojich práv žiadateľom s uvedením ...
e)
vzorový návrh zmluvy o zastupovaní nositeľov práv pri výkone kolektívnej správy,
f)
návrh odmien pre jednotlivé spôsoby použitia predmetu ochrany,
g)
návrh vyúčtovacieho poriadku, ktorý obsahuje základné princípy rozdeľovania vybraných odmien a náhrad ...
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že prílohy podľa písmen c) a d) sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(4)

Doklady podľa odseku 3 písm. a) a b) sa prikladajú ako originál alebo ako osvedčená kópia; k dokladom ...

(5)

Účastníkom konania podľa odseku 1 je žiadateľ.

(6)

O žiadosti o udelenie oprávnenia rozhoduje ministerstvo do 90 dní odo dňa podania žiadosti. Ministerstvo ...

(7)

Ministerstvo udelí oprávnenie žiadateľovi,

a)
ktorého žiadosť o udelenie oprávnenia spĺňa náležitosti podľa odseku 2,
b)
ktorý žiada o oprávnenie k právam a k takému predmetu týchto práv, a ak ide o diela, k takému ich druhu, ...
c)
ktorý spĺňa predpoklady na zabezpečenie riadneho a účelného výkonu kolektívnej správy.
(8)

Ministerstvo zverejní rozhodnutie o udelení oprávnenia v rezortnom publikačnom prostriedku a na svojej ...

(9)

Ministerstvo vedie evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie; evidencia obsahuje ...

(10)

Oprávnenie zaniká zánikom právnickej osoby, ktorej sa oprávnenie udelilo, alebo na základe rozhodnutia ...

Povinnosti organizácie kolektívnej správy a používateľa predmetu ochrany

§ 81
(1)

Organizácia kolektívnej správy je povinná riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v rozsahu udeleného ...

a)
zastupovať každého nositeľa práv pri výkone jeho práva, ktoré spravuje na základe tohto zákona,
b)
prevziať za zvyčajných podmienok zastúpenie každého nositeľa práv pri výkone jeho práva, ak o to požiada ...
c)
zastupovať každého nositeľa práv pri výkone jeho práva v rozsahu s ním dohodnutom,
d)
zastupovať nositeľov práv za rovnakých podmienok,
e)
viesť register zmluvne zastupovaných nositeľov práv; register obsahuje len údaje nevyhnutné na výkon ...
f)
viesť register predmetov ochrany, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu, ak sú mu tieto predmety ochrany ...
g)
oznámiť tomu, kto o to písomne požiada, či zastupuje nositeľa práv a na žiadosť a náklady žiadateľa ...
h)
uzatvárať s používateľmi alebo s osobami oprávnenými obhajovať záujmy v nich združených používateľov, ...
1.
používateľovi poskytuje oprávnenie na použitie predmetu ochrany, ku ktorému právo kolektívne spravuje, ...
2.
dohodne s používateľom alebo s povinnou osobou odmenu, primeranú odmenu alebo náhradu odmeny a spôsob ...
i)

domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia z neoprávneného ...

j)
vyberať v súlade s týmto zákonom a zmluvami podľa písmena h) pre nositeľa práv odmeny, primerané odmeny, ...
k)
viesť evidenciu vybraných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a príjmov z vydaného bezdôvodného ...
l)
zabezpečovať úlohy v oblasti registrácie a zápisu do medzinárodných zoznamov nositeľov práv a predmetov ...
m)
vytvárať rezervný fond z vybraných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a prípadných príjmov z ...
n)
viesť účtovníctvo,
o)
každoročne vyhotoviť do 30. júna výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročná správa“) ...
p)
informovať ministerstvo o všetkých zmenách v údajoch uvedených v žiadosti o udelenie oprávnenia podľa ...
r)
poskytnúť ministerstvu
1.
kópiu zmeny dokladov prikladaných k žiadosti o udelenie oprávnenia podľa § 80 ods. 3 a 4 do 15 dní odo ...
2.
informáciu o zmluvnom poverení na kolektívnu správu od iných organizácií kolektívnej správy vrátane ...
3.
kópiu rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu, ak je organizácia kolektívnej správy účastníkom ...
s)
uverejniť vhodným spôsobom sadzobník odmien a primeraných odmien,
t)
informovať ministerstvo o rozhodnutiach súdov alebo iných príslušných orgánov v konaniach, ktorých účastníkom ...
u)
zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky na účely ukladania peňažných prostriedkov ...
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahuje len na nositeľa práv, ktorý je občanom Slovenskej ...

(3)

Organizácia kolektívnej správy zastupuje nositeľa práv vo svojom mene a na jeho účet. Organizácia kolektívnej ...

(4)

Používateľ, ako aj osoba povinná uhradiť náhradu odmeny (§ 24 ods. 6) je povinná umožniť organizácii ...

(5)

Ak prevádzkovateľ prevádzky alebo iného priestoru poskytne svoju prevádzku alebo iný priestor usporiadateľovi ...

(6)

Pri verejnom vykonaní hudobného diela je usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinný pred uskutočnením ...

§ 82
(1)

Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne s používateľom na uzavretí licenčnej zmluvy alebo hromadnej ...

(2)

Používateľ môže použiť spravované predmety ochrany, ak podá návrh na začatie konania podľa odseku 1 ...

a)

sa dohodne s organizáciou kolektívnej správy na ukladaní peňažných prostriedkov za použitie spravovaných ...

b)

preukáže v tejto lehote organizácii kolektívnej správy

1.

záručnou listinou vznik bankovej záruky11) za splnenie záväzku na zaplatenie peňažných prostriedkov ...

2.

notárskou zápisnicou uloženie peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany do notárskej ...

3.

uznesením súdu prijatie peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany do úschovy ...

(3)

Používateľ je povinný splniť podmienky podľa ods. 2 písm. a) alebo písm. b) vo výške a v lehotách podľa ...

(4)

Organizácia kolektívnej správy nie je oprávnená s peňažnými prostriedkami podľa ods. 2 písm. a) nakladať ...

(5)

Oprávnenie použiť spravované predmety ochrany podľa odseku 2 zanikne právoplatnosťou rozhodnutia súdu ...

(6)

Odseky 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na dohodu o primeranej odmene.

§ 83 - Dohľad ministerstva
(1)

Ministerstvo vykonáva dohľad nad výkonom kolektívnej správy preverovaním plnenia povinností organizáciami ...

(2)

Ministerstvo je pri výkone dohľadu podľa odseku 1 oprávnené

a)
vyžadovať informácie, doklady alebo iné podklady potrebné na riadny výkon dohľadu od organizácie kolektívnej ...
b)
zisťovať, či organizácia kolektívnej správy plní povinnosti podľa § 81 ods. 1 až 3,
c)
určovať organizácii kolektívnej správy primeranú lehotu na nápravu zistených nedostatkov,
d)
uložiť pokutu,
e)
odňať oprávnenie.
(3)

Organizácia kolektívnej správy alebo iná osoba je povinná poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie ...

(4)

Ak organizácia kolektívnej správy alebo iná osoba nesplní povinnosť podľa odseku 3, môže jej ministerstvo ...

(5)

Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy porušila niektorú z povinností podľa § 81 ods. ...

(6)

Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy alebo iná osoba vykonáva kolektívnu správu ...

(7)

Ministerstvo oprávnenie odníme, ak

a)
bolo oprávnenie vydané na základe nepravdivých údajov,
b)
organizácia kolektívnej správy prestala spĺňať podmienky udelenia oprávnenia a k náprave nedošlo ani ...
c)
organizácia kolektívnej správy o to požiada.
(8)

Ministerstvo môže oprávnenie odňať aj vtedy, ak organizácia kolektívnej správy závažným spôsobom a opakovane ...

(9)

Oprávnenie odňaté podľa odseku 7 písm. a) alebo b) alebo odseku 8 zanikne dňom určeným v rozhodnutí ...

(10)

Na konanie o odňatí oprávnenia podľa odseku 7 písm. c) sa primerane vzťahuje ustanovenie § 80 ods. 6. ...

(11)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení ...

(12)

Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie bola pokuta uložená.

(13)

Pokuta uložená ministerstvom je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola pokuta uložená, ...

§ 84 - Práva a povinnosti používateľa
(1)

Ak používateľ nepreukáže, že nositeľ práv výslovne vylúčil kolektívnu správu svojich práv, a ak bolo ...

(2)

Ak niektoré z práv podľa § 78 ods. 3 písm. c) a e) nie sú v Slovenskej republike spravované organizáciou ...

§ 85 - Hospodárenie a majetok organizácií kolektívnej správy
(1)

Náklady spojené s výkonom kolektívnej správy sa uhrádzajú po dohode zastupovaných nositeľov práv zrážkou ...

(2)

Spôsob nakladania s majetkom upravujú stanovy organizácie kolektívnej správy a osobitné predpisy.

(3)

Pri zániku organizácie kolektívnej správy alebo pri odňatí oprávnenia sa majetkové vyrovnanie vykoná ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 86 - Spoločné ustanovenia
(1)

Práva priznané podľa tohto zákona občanom Slovenskej republiky sa vzťahujú aj na občanov iného členského ...

(2)

Práva priznané podľa tohto zákona výrobcovi zvukového záznamu, výrobcovi zvukovo-obrazového záznamu, ...

(3)

Ochrana práv podľa tohto zákona sa vzťahuje aj na predmet ochrany, ktorého krajinou pôvodu je iný členský ...

(4)

Na konanie podľa § 80 a 83 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 87
(1)

Trvanie majetkových práv autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu a vysielateľa sa spravuje ...

(2)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím jeho účinnosti; ...

(3)

Oprávnenia na výkon kolektívnej správy udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia ...

(4)

Na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(5)

Podmienka podať žalobu podľa § 82 ods. 4 sa považuje za splnenú, ak používateľ podal žalobu podľa § ...

§ 87a
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. marcom 2007; vznik týchto ...

(2)

Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu zvukovo-obrazového ...

(3)

Správne konania, ktoré neboli právoplatne skončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia ...

(4)

Ak používateľovi vzniklo právo na použitie predmetu ochrany podľa § 82 ods. 7 pred 1. marcom 2007, toto ...

(5)

Ak organizácia kolektívnej správy k 1. marcu 2007 vykonáva kolektívnu správu práva na primeranú odmenu ...

§ 87b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Konania začaté pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa tohto zákona tak, že suma pokuty vyjadrená v ...

§ 87c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)

Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu umeleckého výkonu a trvanie majetkových práv výkonného ...

(2)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. novembrom 2013; vznik týchto ...

(3)

Právne účinky podania žaloby podanej podľa § 82 v znení účinnom do 31. októbra 2013 a právo priznané ...

§ 88

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 89

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších ...

2.

Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých ...

§ 90 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 618/2003 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov (Mimoriadne vydanie ...

  2.

  Smernica Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach ...

  3.

  Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva ...

  5.

  Smernica Rady a Európskeho parlamentu 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Mimoriadne ...

  6.

  Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov ...

  7.

  Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva ...

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 283/2014 Z. z.

  ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV NA DÔSLEDNÉ VYHĽADÁVANIE

  Zdroje informácií pri vykonávaní dôsledného vyhľadávania zahŕňajú:

  1.

  ak ide o knihy:

  a)

  povinné výtlačky, katalógy knižníc a úradné záznamy vedené knižnicami a inými inštitúciami,

  b)

  asociácie vydavateľov a autorov v príslušnej krajine,

  c)

  existujúce databázy a registre, WATCH (spisovatelia, umelci a nositelia ich práv), ISBN (medzinárodné ...

  d)

  databázy príslušných organizácií kolektívnej správy, najmä organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie, ...

  e)

  zdroje zahŕňajúce databázy a registre vrátane projektu VIAF (virtuálny medzinárodný súbor autorít) a ...

  2.

  ak ide o noviny, časopisy, odborné časopisy a periodiká:

  a)

  ISSN (medzinárodné štandardné číslo sériových publikácií) pre periodické publikácie,

  b)

  indexy a katalógy z knižničných fondov,

  c)

  povinné výtlačky,

  d)

  združenia vydavateľov a združenia autorov a novinárov v príslušnej krajine,

  e)

  databázy príslušných organizácií kolektívnej správy vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie, ...

  3.

  ak ide o diela výtvarného umenia, fotografické diela a architektonické diela, ktoré sa nachádzajú v ...

  a)

  zdroje uvedené v prvom a druhom bode,

  b)

  databázy príslušných organizácií kolektívnej správy predovšetkým pre diela výtvarného umenia, fotografické ...

  c)

  databázy obrazových agentúr,

  4.

  ak ide o audiovizuálne diela a zvukové záznamy:

  a)

  povinnú rozmnoženinu,

  b)

  združenia producentov v príslušnej krajine,

  c)

  databázy inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom a databázy národných knižníc, ...

  d)

  databázy s príslušnými normami a identifikátormi, ako je napríklad ISAN (medzinárodné štandardné číslo ...

  e)

  databázy príslušných organizácií kolektívnej správy najmä pre autorov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových ...

  f)

  titulky a ostatné informácie uvedené na obale diela,

  g)

  databázy ostatných relevantných asociácií reprezentujúcich konkrétnu kategóriu autorov.

Poznámky

 • 1)  § 56 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...
 • 1a)  § 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
 • 1b)  § 6 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. ...
 • 1c)  § 3 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1d)  § 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 1e)  § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty ...
 • 1f)  § 33 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych ...
 • 1g)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu ...
 • 2)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 5)  § 1 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. ...
 • 6)  § 631 až 643 Občianskeho zákonníka.
 • 6a)  § 2 ods. 1 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií ...
 • 7)  § 50 Občianskeho zákonníka.
 • 8)  § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 9)  Článok 3 Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (oznámenie č. 365/1992 Zb.).
 • 9a)  Napríklad § 24 ods. 1 písm. k) a § 31 ods. 2 písm. l) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. ...
 • 9b)  Občiansky zákonník.
 • 10)  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 10a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 313 až 322 Obchodného zákonníka.
 • 12)  § 70 až 73 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 12a)  § 185a až 185h Občianskeho súdneho poriadku.
 • 13)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore