Články k predpisu 618/2003

Autorskoprávne aspekty vývoja a dodania softvéru na zákazku

Abstrakt
Autor sa v článku zaoberá niektorými otázkami, ktoré súvisia s autorskoprávnou ochranou softvéru vyvinutého na zákazku. Poukazuje na problematické súvislosti a ponúka návod, ako minimalizovať neželané zásahy do autorských práv pri používaní softvéru na zákazku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
dielo
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 7
185/2015 paragrafy: 3, 4, 5


Vydané: 01.05.2023
Autor: JUDr., Stanislav Demčák, LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Stanislav Demčák, LL.M.

OSOBITOSTI AUTORSKOPRÁVNEJ OCHRANY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU[1]

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá autorskoprávnou ochranou počítačového programu. V úvode je popísaný stručný exkurz zaradenia počítačového programu pod právnu ochranu, rovnakú, aká prináleží literárnym dielam. Následne príspevok kriticky analyzuje dĺžku autorskoprávnej ochrany počítačového programu a poukazuje aj na rozdielnosť pojmov počítačový program a softvér. Osobitne sa príspevok venuje výnimkách a obmedzeniam autorskoprávnej ochrany počítačového programu reflektujúc novoprijaté ustanovenia a následne poukazuje na právny inštitút vyčerpania práv k počítačovému programu a k nemu sa vzťahujúcu judikatúru Súdneho dvora EÚ.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
počítačový program
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 5, 7
185/2015 paragrafy: 87


Vydané: 20.06.2022
Autor: Mgr., Renáta Romanová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Renáta Romanová

OCHRANA ĽUDSKÝCH HODNÔT PO SMRTI ICH TVORCOV[1]

Abstrakt
Autor sa v článku zameral na posmrtnú ochranu ľudských hodnôt, ktoré boli vytvorené tvorivou duševnou činnosťou autorov autorských diel, výkonnými umelcami torbou umeleckých výkonov ale aj pôvodcami predmetov priemyselného vlastníctva, ako sú vynálezy, úžitkové vzory, dizajny. Zaoberá sa jednak ochranou ktorú možno po smrti tvorcov uplatňovať subjektmi ktorým to priznáva právny predpis ako aj ochranou ktorú môžu uplatňovať dedičia zdedených práv. Rozoberá a odlišuje dedenie hmotných substrátov na ktorých resp. vktorých sú zhmotnené autorské diela, výkony výkonných umelcov ana dedenie autorských práv, ktoré umožňujú dedičom disponovať počas doby ochrany s právami k dielam alebo umeleckým výkonom. V práci poukazuje na odlišnosť dedenia absolútnych a relatívnych majetkových práv. Poukazuje na možnosť dedenia predmetov priemyselného vlastníctva oosobitne na možnosť dedenia, know-how, loga alebo obchodného mena. Osobitnú časť venuje dedeniu nehmotného majetku, ktoré tvoria aj výsledky tvorivých hodnôt a to v rámci dedenia podniku. V závere poukazuje na zásadné odlišnosti v dedičskom práve v Českej republike.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
vzťah autorského práva k vecným právam
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 20
185/2015 paragrafy: 33


Vydané: 20.06.2022
Autor: prof. JUDr., Peter Vojčík, CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora prof. JUDr., Peter Vojčík, CSc.

Autorské právo a obchod pod prizmou európskej smernice o online prenosoch vysielateľov a retransmisii [1][2]

Abstrakt
The author draws attention to Directive (EU) 2019/789 of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes, and amending Council Directive 93/83/EEC ("Online Broadcasting and Retransmission Directive"). The topicality of the paper is related to the obligation to transpose this directive into national law by 7 June 2021. The author points out the need to modify several definitions of copyright uses (eg broadcasting, retransmission) and to add new terms introduced by the directive (eg direct injection).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
autorské právo
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
185/2015 paragrafy: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93


Vydané: 04.12.2020
Autor: Marián Kropaj
Zdroj: Ekonomická univerzita v Bratislave


Zobraziť všetky články autora Marián Kropaj

Môžem svojvoľne zničiť nástennú maľbu?

Abstrakt
Autori všade vo svete bojujú proti zničeniu ich diel. V mnohých štátoch neexistuje legislatíva upravujúca situáciu, keď nástenná maľba je v súlade so zákonom vytvorená autorom na stene stavby, ktorá nie je vo vlastníctve autora. Jedným z oporných bodov pre autorov je čl. 6bis Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel, ktorý k dnešnému dňu podpísalo 179 krajín. Tento príspevok sa zameriava na porovnanie právnej ochrany nástenných malieb proti zničeniu v USA a Francúzsku zhmotnenej v práve na nedotknuteľnosť diela. Cieľom autorky je úvaha o práve vlastníka svojvoľne zničiť nástennú maľbu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
autorské právo
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
185/2015 paragrafy: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93


Vydané: 01.12.2020
Autor: Mgr., Petra Žárská, LLM.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Comenius


Zobraziť všetky články autora Mgr., Petra Žárská, LLM.

Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalým – ad hoc novela Občianskeho zákonníka?

Abstrakt
Autor článku podrobuje kritike návrh novely zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, ktorý v lete tohto roku predložila do legislatívneho procesu Národná banka Slovenska v spolupráci so Slovenskou asociáciou poisťovní. Navrhované zákonné znenie, ako aj text dôvodovej správy je v príspevku analyzovaný z hľadiska sémantického, logického ako aj teleologického. Autor článku dospieva k názoru, že hlavný cieľ návrhu paušalizovať výšku satisfakcie za zásah do nemajetkovej ujmy pozostalých nespĺňa kritériá testu proporcionality z hľadiska miery zásahu do subjektívnych práv adresátov právnych noriem.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 56
185/2015 paragrafy: 58
40/1964 paragrafy: 13


Vydané: 01.11.2019
Autor: JUDr., Jakub Mandelík, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jakub Mandelík, PhD.

POČÍTAČOVÝ PROGRAM AKO OSOBITNÝ TYP AUTORSKÉHO DIELA VO VEREJNEJ SPRÁVE - TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PRÁVNE VÝCHODISKÁ

Abstrakt
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov upravuje osobitne v rámci paragrafového znenia postavenie počítačového programu (softvéru) ako osobitného typu autorské diela. Samotný spôsob akým zákonodarca začlenil počítačový program do znenia Autorského zákona napovedá o tom, že ide o atypický derivát autorské diela ako takého. V článku sa autor bude zaoberať právnou úpravou počítačového programu v podmienkach legislatívy Slovenskej republiky a tiež pojmom informačný systém a informačný systém verejnej správy a ich vzájomným vzťahom. Autor sa taktiež zameria na možnosti právnej úpravy de lege ferenda vo vzťahu k počítačovému programu a poukáže na právno teoretické a aplikačné východiská.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
počítačový program
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 5, 7
185/2015 paragrafy: 87


Vydané: 05.09.2019
Autor: Mgr., Kristian Hodossy
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Kristian Hodossy

Právne prostriedky ochrany osobnosti vo vzťahu k médiám[1]

Abstrakt
Autor sa v článku venuje všeobecne právnym prostriedkom ochrany osobnosti a ťažiskovo sústreďuje pozornosť na právny inštitút opravy podľa tlačového zákona. Právny inštitút opravy podľa tlačového zákona je analyzovaný v celej jeho komplexnosti. Podrobne sú spracované všetky relevantné otázky týkajúce sa jeho uplatnenia v praxi, a to okrem iného kategórie informácií, voči ktorým možno opravu uplatniť, proti komu možno právo na opravu uplatniť, v akých prípadoch, v akej lehote, v akej forme a aký obsah musí byť žiadosť o uverejnenie opravy. Čitateľ nájde v článku odpovede na otázky, čo môže a čo naopak nemôže opravou žiadať, aké sú povinnosti vydavateľa alebo tlačovej agentúry, ako, kde a v akej lehote musí byť oprava uverejnená. V konečnom dôsledku sú popísané aj predpoklady pre úspešné uplatnenie práva na opravu na súde, ak vydavateľ alebo tlačová agentúra legitímne uplatnenej žiadosti nevyhovejú.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
osobnostné práva
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 17
185/2015 paragrafy: 18


Vydané: 01.09.2019
Autor: Mgr., Marek Benedik
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora Mgr., Marek Benedik

VYMOŽITEĽNOSŤ AUTORSKÝCH ODMIEN ZA POUŽÍVANIE DIEL NA INTERNETE

Abstrakt
Rozvoj kreatívneho priemyslu, vznik nových technológií, ako aj internet priniesli zásadnú zmenu v spôsoboch on-line používania autorských diel. Na pokrok v oblasti online používania autorských diel je potrebné reagovať aj pokrokom legislatívnym, ktorý zabezpečí vymožiteľnosť autorských práv, konkrétne práva na autorskú odmenu. Od Autorského zákona sa očakávalo, že zabezpečí dostatočnú mieru ochrany nositeľov práv, rovnováhu medzi právami ich nositeľov na jednej strane a používateľmi diel na strane druhej a medzi verejným záujmom. V tomto smere hovoríme o ochrane hmotnoprávnej, nakoľko vychádza z noriem hmotného práva. Prijatie Civilného sporového poriadku malo zvýšiť ochranu nositeľov práv prostredníctvom noriem procesného práva. Cieľom bolo zefektívniť a zrýchliť autorskoprávne spory vďaka kvalifikovaným súdom, ktoré sa budú touto agendou zaoberať, ako aj vďaka kvalifikovanosti zástupcov sporiacich sa strán. Naplnili oba spomínané predpisy očakávania?

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
osobnostné práva
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 17
185/2015 paragrafy: 18


Vydané: 23.08.2019
Autor: JUDr., Tatiana Mičudová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tatiana Mičudová

VYČERPANIA AUTORSKÉHO PRÁVA V KONTEXTE PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE S UPLATNENÍM ŠPECIFÍK JEDNOTNÉHO DIGITÁLNEHO TRHU

Abstrakt
Princíp vyčerpania autorského práva spočívajúceho v kontrole verejného rozširovania originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva (nazývaný tiež aj takzvaná doktrína prvého predaja) je témou, ktorá je dlho pertraktovaná a značne kontroverzná. Najmä čo sa týka vyčerpania autorského práva v on-line (digitálnom) priestore, je táto problematika významnou, pretože obchodný aspekt viditeľnosti takzvaného druhotného trhu v rámci digitálneho internetového obchodu je nezanedbateľným. Predmetom vedeckého článku bude poskytnutie širšieho právneho rozboru skutočností týkajúcich sa judikatúry vo veciach práva kontrolovať šírenie originálu alebo rozmnoženinu diela prevodom vlastníckeho práva v digitálnom priestore a poukázať na rozporuplnosť danej problematiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
vyhotovenie rozmnoženiny diela
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 5
185/2015 paragrafy: 21


Vydané: 07.12.2018
Autor: Mgr., Kristian Hodossy
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Kristian Hodossy

PRÁVO DIGITÁLNEHO ZAJTRAJŠKA – PRÍCHOD UMELEJ INTELIGENCIE

Abstrakt
Autorka včlánku rozoberá problematiku umelej inteligencie, a to vsúvislosti s právnou zodpovednosťou a zodpovednostnými vzťahmi so zameraním sa na autonómne vozidlá. V prvej kapitole autorka objasňuje pojem umelá inteligencia a s ňou súvisiace pojmy ako sú informačný systém, počítačový program, a to z pohľadu teórie a následne z pohľadu zakotvenia týchto pojmov v právnom poriadku. Druhá kapitola poskytuje náhľad na možnosti využitia umelej inteligencie v praxi s poukazom na možné právne riziká. Jadrom článku je analýza fungovania autonómnych vozidiel a prepojenie na otázky zodpovednosti, kybernetickej bezpečnosti a etiky. Záverom autorka sumarizuje výhody a nevýhody využívania umelej inteligencie a uvažuje o možnej budúcnosti tejto modernej technológie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
počítačový program
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 5, 7
185/2015 paragrafy: 87


Vydané: 07.12.2018
Autor: JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

AUTORSKÉ A NEAUTORSKÉ DATABÁZY: AKO DOPADLO IMPLEMENTOVANIE SMERNICE EP A RADY 9/96/ES O PRÁVNEJ OCHRANE DATABÁZ V SLOVENSKOM PRÁVNOM PORIADKU?

Abstrakt
Autorka sa v predkladanom príspevku zameriava na implementovanie Smernice EP a Rady 9/96/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz v slovenskom právnom poriadku a kladie predovšetkým dôraz na naplnenie cieľa sledovaného európskym zákonodarcom. Je súčasný autorský zákon, zákon č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení, ako implementačný nástroj dostatočným prostriedkom na ochranu pred neoprávnenými zásahmi do databáz alebo je v praxi praktickejšie siahnuť po prostriedkoch ochrany pred nekalosúťažným konaním?

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
osobitné právo k databáze
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 72, 73, 74, 75, 76, 77
185/2015 paragrafy: 135, 136, 137, 138, 139, 140


Vydané: 25.10.2018
Autor: Soňa Surmová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Soňa Surmová

SŤAHUJEME LEGÁLNE ALEBO NELEGÁLNE?

Abstrakt
Autorka v článku rozoberá problematiku porušovania autorského práva na Internete v kontexte rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-435/12. Nosnou časťou článku je porovnanie predchádzajúcej a súčasnej slovenskej právnej úpravy autorského zákona vo vzťahu k vyhotovovaniu rozmnoženín diel pre súkromnú potrebu. Autorka upozorňuje na zmenu, ktorá sa týka legálnosti pôvodu, resp. zdroja rozmnoženiny diela, ktorú si môže užívateľ na Internete obstarať. Uvedené má súvis s otázkou náhrady autorských odmien, ktoré sú taktiež predmetom uvedeného rozsudku. Autorka si kladie otázku, ako môže užívateľ posúdiť legálnosť a nelegálnosť pôvodu rozmnoženiny autorského diela na Internete.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
dielo
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 7
185/2015 paragrafy: 3, 4, 5


Vydané: 07.09.2018
Autor: JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

ŽALOBY PODĽA AUTORSKÉHO ZÁKONA AKO PROSTRIEDOK OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV V ONLINE PROSTREDÍ

Abstrakt
Autorky sa vo svojom príspevku venujú otázkam ochrany autorských diel, ktoré sú neoprávnené zverejnené a rozmnožované v online prostredí. Vo svojom diele predstavujú možnosti efektívnej ochrany autorských práv autorov takýchto diel, prostredníctvom právnej analýzy žalôb zabezpečujúcich ochranu hmotnoprávnych nárokov autora zakotvených v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Prevalencia ich analýzy je zameraná na otázku vhodnosti a efektívnosti aplikácie skúmaných žalôb v súvislosti s protiprávnym obsahom nachádzajúcim sa v online prostredí, pričom autorky zdrojový materiál svojho príspevku čerpajú zo štúdia rozhodnutí slovenských súdov vydaných vo veci ochrany autorských práv. Cieľom článku je identifikovať najviac využívanú žalobu a najvhodnejšiu žalobu na ochranu autorských práv v online prostredí a zároveň poukázať na dôvody jej využívania a vhodnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
ochrana autorského práva
Priradené k predpisu:
185/2015 paragrafy: 58
618/2003 paragrafy: 56


Vydané: 28.08.2018
Autor: Mgr., Petra Žárská, LLM.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Petra Žárská, LLM.

ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Abstrakt
Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou ochrany autorského práva v podmienkach Slovenskej republiky. Popri občianskoprávnej a trestnoprávnej rovine venujú autori osobitnú pozornosť vyvodzovaniu administratívnoprávnej zodpovednosti za správne delikty. Autori analyzujú aktuálnu slovenskú legislatívu, ktorú čiastkovo porovnávajú s právnou úpravou v zahraničí. V závere poskytujú návrhy na zlepšenia aktuálneho právneho stavu, najmä z pohľadu administratívnoprávnej ochrany autorského práva vo vzťahu k fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
ochrana autorského práva
Priradené k predpisu:
185/2015 paragrafy: 58
618/2003 paragrafy: 56


Vydané: 13.09.2016
Autor: JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

LICENČNÉ ZMLUVY PODĽA NOVÉHO AUTORSKÉHO ZÁKONA

Abstrakt
Cieľom tohto príspevku je bližšie popísať problematiku licenčných zmlúv, vo vzťahu k autorským právam. Tento príspevok sa zaoberá právnou úpravou licenčných zmlúv v novom Autorskom zákone č. 185/2015 Z.z., účinného od 01.01.2016. Zaoberá sa všeobecnou charakteristikou licenčnej zmluvy, ktorá vyplýva zo zákonných ustanovení a majetkovým obmedzeniam vo forme zákonných licencií.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
rozsah licencie
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 42
185/2015 paragrafy: 67


Vydané: 13.09.2016
Autor: Mgr. et Mgr., Pavol Šmondrk
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr. et Mgr., Pavol Šmondrk

HYPERLINKY PORUŠUJÚ AUTORSKÉ PRÁVA NA INTERNETE IBA ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ

Abstrakt
Hyperlinky môžu byť pálčivým problémom pre internetových užívateľov. Hyperlink je slovo, fráza alebo obraz ktorý vás po kliknutí naň presmeruje na nový dokument alebo vás presmeruje na z jednejinternetovej stránky na inú internetovú stránku. V uplynulej dekáde Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „súdny dvor“ alebo „SDEU“) vydal niekoľko významných rozhodnutí zaoberajúcich sa hyperlinkami. Nedávne rozhodnutie SDEU, nazývané GS Media v Sanoma, zakotvilo nové štandardné požiadavky na porušenie autorských práv na internete v európskom autorskom práve ako napríklad tzv. požiadavka vedomosti alebo požiadavka ekonomického použitia. Zároveň sa rozhodnutie odklonilo od názoru SDEU vyjadreného v známom rozhodnutí Svensson a to viac prospech internetových užívateľov. Tento článok hodnotí prípady SDEU zaoberajúce sa hyperlinkami a ich možný dopad na užívateľov. Právna analýza sa sústreďuje na odlišné prístupy k problematike vo vybraných prípadoch.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
verejný prenos
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 5
185/2015 paragrafy: 27


Vydané: 30.08.2016
Autor: Mgr., Martin Daňko, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Martin Daňko, PhD.

Prístup Európskej únie ku kinematografickým dielam ako podstatnému prvku kultúrneho dedičstva Európy

Abstrakt
Kultúrne dedičstvo je v súčasnosti živou témou rozoberanou z rôznych hľadísk, či už historického, sociologického, technického, právneho. Je predmetom mnohých debát, na úrovni jednotlivcov, skupín, organizácií, štátov, zoskupení štátov. Je výsledkom vývoja spoločnosti, vedy náboženstva, filozofie, umenia, dôsledkom vývoja spoločnosti, občanov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov. Globalizácia, ako sprievodný jav dnešnej doby, nás priviedla k záujmu o témy týkajúce sa nielen nášho územia, ale aj územia patriaceho do Európskej únie a celého sveta. V tomto kontexte možno hovoriť o kultúrnom dedičstve Európy. Vstupom Slovenska do Európskej únie sa na nás vzťahujú normy európskeho práva a ich súlad s normami vnútroštátneho práva je nevyhnutný pre fungovanie štátu ako súčasti tohto zoskupenia. Mechanizmy na docielenie tohto stavu sú vytvorené a ich dodržiavanie je zaručené. Na mieste je zamerať sa na jednotlivé témy, ktoré Európska únia považuje za dôležité a v súvislosti s nimi aj jej tlak na členské štáty, aby sa nimi zaoberali nie len na úrovni diskusie a teórie, ale aj ich reálne právne zakotvili v právnych predpisoch.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
audiovizuálne dielo
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 5, 7
185/2015 paragrafy: 82


Vydané: 14.10.2015
Autor: Valéria Lásková
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Valéria Lásková

Človek, ľudské telo a jeho právny status

Abstrakt
Uprostred vesmíru sa stretnú dve planéty. Jedna z nich sa udivene pýta druhej: „Nevyzeráš veľmi dobre. Čo sa ti stalo?“ Druhá planéta odpovedá: „Ale, chytila som homo sapiens!“

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
osobnostné práva
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 17
185/2015 paragrafy: 18


Vydané: 20.06.2014
Autor: doc. JUDr., Branislav Fábry, PhD.
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Branislav Fábry, PhD.

Licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka

Abstrakt
Licenčná zmluva je vo všeobecnosti považovaná za zmluvu, na základe ktorej jedna zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane súhlas na používanie určitého predmetu práva duševného vlastníctva. Licenčná zmluva je upravená nielen v zákone č. 513/19991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ObchZ), ale jej úpravu možno nájsť aj v iných právnych predpisoch. Právna úprava licenčnej zmluvy je obsiahnutá aj v zákone č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon, ktorý upravuje licenčnú zmluvu použiteľnú vo veciach autorského práva a práv príbuzných autorskému právu. Uvedenú právnu úpravu však nemožno použiť na oblasť priemyselných práv. Práve v oblasti práv priemyselného vlastníctva sa používa licenčná zmluva upravená Obchodným zákonníkom, ktorý ju upravuje v § 508 až § 515.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
licenčná zmluva
Priradené k predpisu:
618/2003 paragrafy: 40
185/2015 paragrafy: 65


Vydané: 03.09.2013
Autor: JUDr., Anton Ukropec
Zdroj: Projustice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Anton Ukropec
MENU
Hore