Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov 283/2014 účinný od 29.10.2014

Platnosť od: 23.10.2014
Účinnosť od: 29.10.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo duševného vlastníctva, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS2EU1PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov 283/2014 účinný od 29.10.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 283/2014 s účinnosťou od 29.10.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...

1.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:

(26) Dôsledné vyhľadávanie je získavanie informácií v dobrej viere z informačných zdrojov podľa ...

2.

Za § 12 sa vkladajú § 12a až 12c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

Osirelé dielo § 12a (1) Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1e znejú:

1b) § 6 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...

3.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová "Európskej únie (ďalej len "členský štát")" a slová "Dohody ...

4.

V § 31 ods. 1 sa slová "Knižnica,3) archív4) alebo múzeum4a)" nahrádzajú slovami "Knižnica, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 4 a 4a sa vypúšťajú.

5.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 31a Použitie osirelého diela (1) Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1f a 1g znejú:

1f) § 33 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania ...

6.

V § 71 ods. 1 sa za slová "§ 12" vkladajú slová "12b,".

7.

§ 71 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ustanovenia § 5 ods. 26, § 12a, 12b, 31a sa primerane vzťahujú na zvukový záznam.“. ...

8.

Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch ...

9.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu ...

Príloha č. 2 k zákonu č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 283/2014 Z. z. ZOZNAM INFORMAČNÝCH ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 29. októbra 2014.

Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore