Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 618/2003 účinný od 29.10.2014 do 31.12.2015

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 29.10.2014
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD5047DS9EU9PPČL0

Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 618/2003 účinný od 29.10.2014 do 31.12.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 618/2003 s účinnosťou od 29.10.2014 na základe 283/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého diela a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „vysielanie") a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ") a zhotoviteľa databázy. Zákon ďalej upravuje výkon kolektívnej správy práv podľa tohto zákona.

Pôsobnosť zákona

§ 2
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na dielo

a)

autora, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky (ďalej len „občan Slovenskej republiky“) alebo má na jej území trvalý pobyt, alebo

b)

zverejnené v Slovenskej republike bez ohľadu na štátne občianstvo alebo trvalý pobyt jeho autora.

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na dielo chránené v Slovenskej republike podľa medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.

(3)

Na dielo výtvarného umenia autora, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o práve na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia, len ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.

(4)

Trvanie autorského práva pri diele občana iného štátu nemôže byť dlhšie ako v krajine pôvodu diela.

§ 3
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na umelecký výkon výkonného umelca, ktorý

a)

je občanom Slovenskej republiky,

b)

nie je občanom Slovenskej republiky, ak

1.

sa umelecký výkon uskutočnil na území Slovenskej republiky,

2.

je umelecký výkon obsiahnutý vo zvukovom zázname chránenom podľa tohto zákona, alebo

3.

umelecký výkon nebol zaznamenaný na zvukový záznam, ale bol verejne prenášaný vysielaním chráneným podľa tohto zákona.

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na zvukový záznam a zvukovo-obrazový záznam

a)

výrobcu zvukového záznamu a výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo,

b)

zaznamenaný v Slovenskej republike alebo

c)

zverejnený v Slovenskej republike.

(3)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na vysielanie

a)

vysielateľa, ak má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo

b)

uskutočňované vysielateľom z miesta na území Slovenskej republiky.

§ 4 - Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú
a)

na vydavateľa predtým nezverejneného diela, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo,

b)

na výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľa alebo vydavateľa predtým nezverejneného diela, ktorý je chránený podľa medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ak ich niet, ak je zaručená vzájomnosť,

c)

na zhotoviteľa databázy, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo.

§ 5 - Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Architektonické dielo je najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, najmä grafické a plastické zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo stavebného dizajnu.

(2)

Audiovizuálne dielo je dielo, ktoré je vnímateľné prostredníctvom technického zariadenia ako rad súvisiacich obrazov, či už sprevádzaných zvukom, alebo nie, ak je určené na uvádzanie na verejnosti; originálom audiovizuálneho diela je prvý zvukovo-obrazový záznam tohto diela určený na uvádzanie na verejnosti. Za spoluautorov tohto diela sa považujú najmä hlavný režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo.

(3)

Dielo úžitkového umenia je dielo, ktoré je umeleckým výtvorom s úžitkovými funkciami alebo ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom.

(4)

Databáza je súbor nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami. Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami.

(5)

Fotografické dielo je záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič, na ktorom sa vytvára obraz bez ohľadu na spôsob, akým sa záznam urobil; obraz z audiovizuálneho diela sa nepovažuje za fotografické dielo, ale sa považuje za časť audiovizuálneho diela.

(6)

Káblová retransmisia diela je súčasný, nezmenený a úplný verejný prenos vysielaného diela prostredníctvom káblového alebo mikrovlnného systému uskutočňovaný inou osobou, ako je pôvodný vysielateľ.

(7)

Nájom originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je dočasné prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny uskutočnené na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(8)

Počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu; ak spĺňa pojmové znaky diela (§ 7 ods. 1), je chránený ako literárne dielo.

(9)

Reprografické alebo iné technické zariadenie je zariadenie, ktoré využíva na zhotovovanie rozmnoženín elektromagnetické žiarenie alebo zhotovuje rozmnoženiny inak. Je to najmä kopírovací prístroj, skener, fax a pevný disk, ktorý je zabudovaný v osobnom počítači.

(10)

Rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je nakladanie s vecou, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené; verejné rozširovanie zahŕňa nájom, vypožičiavanie, predaj alebo inú formu prevodu vlastníckeho práva k originálu diela alebo jeho rozmnoženine.

(11)

Sprístupňovanie verejnosti je verejný prenos diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si sám zvolí.

(12)

Školské dielo je dielo vytvorené dieťaťom, žiakom alebo študentom na splnenie školských alebo študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k materskej škole, základnej škole, strednej škole, vysokej škole alebo k výchovno-vzdelávaciemu zariadeniu (ďalej len „škola“).

(13)

Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.

(14)

Verejný prenos je šírenie alebo predvedenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami na šírenie zvukov alebo zvukov a obrazov súčasne, alebo ich vyjadrenie po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu nemohli vnímať; verejný prenos zahŕňa aj káblovú retransmisiu, vysielanie a sprístupňovanie verejnosti.

(15)

Verejné vykonanie je

a)

recitácia, hra, tanec alebo akýkoľvek iný spôsob predvedenia literárneho diela, umeleckého diela alebo folklórneho diela výkonným umelcom na verejnosti,

b)

predvedenie obrazov zvukovo-obrazového záznamu po sebe za súčasného predvedenia zvukov sprevádzajúcich tieto obrazy; takéto predvedenie zvukovo-obrazového záznamu sa nepovažuje za verejný prenos.

(16)

Verejné vystavenie je uvedenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny na verejnosti priamo alebo nepriamo pomocou diapozitívu, televízneho obrazu alebo podobným spôsobom na obrazovke; pri audiovizuálnom diele uvedenie osobitne vyňatého obrazu bez akejkoľvek následnosti na verejnosti.

(17)

Vyhotovenie rozmnoženiny diela je prenesenie diela alebo jeho časti na iný hmotný podklad priamo z originálu diela alebo nepriamo z inej rozmnoženiny diela dočasne alebo trvalo, a to akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme; rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä vo forme tlačenej, fotografickej, zvukovej alebo zvukovo-obrazovej rozmnoženiny, stavbou architektonického diela, alebo vo forme inej trojrozmernej rozmnoženiny, alebo v elektronickej forme zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie.

(18)

Výkonný umelec je spevák, hudobník, herec, tanečník a iná osoba, ktorá spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak vykonáva literárne dielo, umelecké dielo alebo folklórne dielo.

(19)

Vypožičanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je dočasné prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom zariadenia prístupného verejnosti uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(20)

Výrobca zvukovo-obrazového záznamu alebo zvukového záznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie; výrobca originálu audiovizuálneho diela je výrobcom zvukovo-obrazového záznamu tohto diela.

(21)

Vysielanie je verejný prenos uskutočňovaný vysielateľom, a to aj v prípade, ak ho technicky zabezpečuje iná osoba pod vedením pôvodného vysielateľa a na jeho zodpovednosť vrátane verejného prenosu pomocou satelitu.1)

(22)

Zamestnanecké dielo je dielo, ktoré autor vytvoril na splnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu, služobného vzťahu alebo zo štátnozamestnaneckého vzťahu k zamestnávateľovi alebo z pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom.

(23)

Zhotoviteľ databázy je fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej podnet, účet a zodpovednosť bola databáza vytvorená.

(24)

Zvukovo-obrazový záznam je záznam zvukov aj obrazov, ktoré sú vnímateľné sluchom aj zrakom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú.

(25)

Zvukový záznam je len záznam zvukov vnímateľný sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky zaznamenávajú; záznam zvuku, ktorý je obsiahnutý v zázname audiovizuálneho diela, sa za zvukový záznam nepovažuje.

(26)

Dôsledné vyhľadávanie je získavanie informácií v dobrej viere z informačných zdrojov podľa prílohy č. 2 pre kategóriu diel uvedených v prílohe č. 2 na účely určenia, či je dané dielo osirelým dielom. Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva

a)

na území členského štátu Európskej únie (ďalej len "členský štát") alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "zmluvný štát"), v ktorom bolo dielo prvýkrát vydané, alebo ak nebolo vydané, prvýkrát odvysielané,

b)

na území členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom má výrobca originálu audiovizuálneho diela obvyklý pobyt alebo sídlo,

c)

na území členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom sa zdržiava usadená osoba, ktorá so súhlasom autora umožnila prístup verejnosti k tomuto dielu, ak ide o nevydané dielo alebo neodvysielané dielo podľa § 12a ods. 2 druhej vety,

d)

v iných štátoch, ako sú štáty podľa písmen a) až c), ak existujú skutočnosti preukazujúce, že informácie o autoroch možno nájsť v týchto iných štátoch.

DRUHÁ ČASŤ

AUTORSKÉ PRÁVO

§ 6 - Autor
(1)

Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.

(2)

Autorom súborného diela ako celku je fyzická osoba, ktorá vybrala alebo usporiadala jeho obsah; práva autorov diel takto vybraných alebo usporiadaných v súbornom diele nie sú dotknuté.

§ 7 - Dielo
(1)

Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä

a)

slovesné dielo a počítačový program,

b)

ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,

c)

divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie,

d)

hudobné dielo s textom alebo bez textu,

e)

audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,

f)

maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,

g)

fotografické dielo,

h)

architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu,

i)

dielo úžitkového umenia,

j)

kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.1a)

(2)

Predmetom autorského práva je aj súborné dielo vyjadrené v akejkoľvek forme vrátane elektronickej formy zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie, najmä zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.

(3)

Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na

a)

myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,

b)

text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol,

c)

dennú správu; za dennú správu sa nepovažuje dielo obsahujúce informácie najmä o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.

§ 8 - Dielo spoluautorov

Dielo spoluautorov je dielo, ktoré vzniklo vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov ako jediné dielo, ku ktorému patria práva všetkým autorom spoločne a nerozdielne.

§ 9 - Spojené diela

Spojenie dvoch alebo viacerých samostatných diel možno uskutočniť len so súhlasom ich autorov, a to na dohodnutý účel; so spojenými dielami nakladajú autori spoločne. Práva autorov nakladať s dielami, ktoré boli takto spojené iným spôsobom ako v tomto spojení, zostávajú nedotknuté.

§ 10 - Spoločné dielo
(1)

Spoločné dielo je dielo, ktoré vzniklo spoločnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov, ktorí súhlasili s využitím svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení diela pod vedením fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá

a)

iniciovala vytvorenie tohto diela a

b)

usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia diela.

(2)

Na spoločné dielo sa primerane použijú ustanovenia o zamestnaneckom diele (§ 50); to platí aj vtedy, ak bolo celkom alebo sčasti vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela (§ 39) uzatvorenej medzi autorom a fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa odseku 1.

§ 11 - Spracovanie a preklad diela
(1)

Predmetom autorského práva je aj nové pôvodné dielo, ktoré vzniklo osobitným tvorivým spracovaním iného diela.

(2)

Predmetom autorského práva je aj preklad diela do iného jazyka a adaptácia diela.

§ 12 - Anonymné a pseudonymné dielo
(1)

Anonymné dielo je dielo zverejnené bez uvedenia mena a priezviska (ďalej len „meno“) autora; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.

(2)

Pseudonymné dielo je dielo zverejnené pod krycím menom; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.

(3)

Dokiaľ sa autor verejne nevyhlási, môže autorské právo na dielo uplatniť ten, kto dielo prvý raz oprávnene vydal, a ak vydané nebolo, kto ho zverejnil. Verejné vyhlásenie netreba, ak je pravé meno autora všeobecne známe.

Osirelé dielo

§ 12a
(1)

Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme a audiovizuálne dielo, ktorého autora nemožno určiť, alebo ak bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu a je uložené u osoby podľa § 31a ods. 1.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na dielo, ktoré bolo prvýkrát vydané, alebo ak nebolo vydané, prvýkrát odvysielané v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na dielo, ktoré nebolo vydané alebo odvysielané, ale bol k nemu so súhlasom autora inak umožnený prístup verejnosti osobou uvedenou v § 31a ods. 1, ak možno dôvodne predpokladať, že autor by nenamietal proti jeho použitiu podľa § 31a.

(3)

Ak má dielo viac ako jedného autora a niektorí autori neboli určení, alebo boli určení, ale neboli nájdení napriek dôslednému vyhľadávaniu, dielo sa považuje za osirelé len vo vzťahu k tým autorom, ktorí neboli takto určení alebo neboli nájdení.

(4)

Dielo, ktoré sa považuje za osirelé dielo v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte, sa považuje za osirelé dielo podľa odseku 1.

(5)

Autor je oprávnený kedykoľvek ukončiť status osirelého diela tak, že písomne oznámi svoje autorstvo Slovenskej národnej knižnici,1b) ktorá o tom bezodkladne informuje osobu, ktorá používa osirelé dielo podľa § 31a.

(6)

Autor, ktorý ukončil status osirelého diela podľa odseku 5, má právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá toto dielo použila podľa § 31a. Pri určení výšky primeranej odmeny sa prihliada na podmienky ustanovené v § 45 ods. 1.

(7)

Dielo sa nepovažuje za osirelé, ak prestane spĺňať podmienky uvedené v odseku 1 alebo ak autor ukončil status osirelého diela podľa odseku 5.

§ 12b

Ustanovenia § 5 ods. 26, § 12a, 31a sa primerane vzťahujú aj na dielo, ktoré je súčasťou diela podľa § 12a ods. 1 alebo je s ním spojené.

§ 12c - Obchodne nedostupné dielo
(1)

Obchodne nedostupné dielo je vydané slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis a noviny,

a)

ktorého rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva; to sa nevzťahuje na kúpu použitej veci,

b)

ktoré je uložené v knižnici,1c) archíve1d) alebo múzeu1e) a

c)

ktoré je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len "zoznam"), ktorý vedie Slovenská národná knižnica.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na fotografické dielo a dielo výtvarného umenia, ktoré je súčasťou diela podľa odseku 1 alebo je s ním spojené.

(3)

Návrh na zaradenie diela podľa odseku 1 do zoznamu môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba. Slovenská národná knižnica bez zbytočného odkladu zverejní návrh na zaradenie diela do zoznamu na svojom webovom sídle.

(4)

Slovenská národná knižnica zaradí dielo podľa odseku 1 do zoznamu, ak v lehote troch mesiacov od podania návrhu na zaradenie diela do zoznamu

a)

nebolo možné podľa jej zistenia nadobudnúť rozmnoženinu diela odplatným prevodom vlastníckeho práva ani po vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok a

b)

autor písomne nenamietal zaradenie diela do zoznamu.

(5)

Autor je oprávnený písomne žiadať od právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo, vyradenie obchodne nedostupného diela zo zoznamu. Slovenská národná knižnica vyradí obchodne nedostupné dielo zo zoznamu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti autora podľa prvej vety alebo po doručení oznámenia organizácie kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy práv autorom podľa odseku 6.

(6)

Ak autor výslovne nevylúčil kolektívnu správu svojich práv, používateľ je oprávnený použiť obchodne nedostupné dielo vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním verejnosti alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva na základe zmluvy uzavretej s príslušnou organizáciou kolektívnej správy, ktorá zastupuje významný počet autorov k dielam podľa odseku 1, a to aj vtedy, ak táto organizácia kolektívnej správy nezastupuje autora k obchodne nedostupnému dielu.

§ 13 - Zverejnenie a vydanie diela
(1)

Dielo je zverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané, verejne vystavené, vydané alebo inak uvedené na verejnosti.

(2)

Dielo je vydané v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín.

§ 14 - Krajina pôvodu diela
(1)

Za krajinu pôvodu diela sa považuje

a)

pri nevydanom diele štát, ktorého je autor občanom,

b)

pri vydanom diele štát, v ktorom sa oprávnene uskutočnilo prvé vydanie diela.

(2)

Na dielo vydané v inom štáte sa hľadí ako na dielo vydané v Slovenskej republike, ak bolo v Slovenskej republike vydané v lehote 30 dní odo dňa jeho vydania v inom štáte.

§ 15 - Vznik autorského práva na dielo
(1)

Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia.

(2)

Autorské právo sa vzťahuje na dokončené dielo, na jeho jednotlivé vývojové fázy a časti vrátane názvu diela a mien postáv, ak spĺňajú pojmové znaky diela.

§ 16 - Obsah autorského práva

Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva (ďalej len „osobnostné práva“) a výhradné majetkové práva (ďalej len „majetkové práva“).

§ 17 - Osobnostné práva
(1)

Autor má právo

a)

označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti, a to podľa spôsobu použitia,

b)

neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom,

c)

rozhodnúť o zverejnení svojho diela,

d)

na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojím dielom; v prípade architektonického diela je autorským dohľadom dozor nad zhotovením stavby.

(2)

Práv podľa odseku 1 sa autor nemôže vzdať; tieto práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú.

(3)

Po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu; dielo možno použiť len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a musí sa uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo. Ochrany sa môže domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba,2) a to aj v prípade, ak zanikli majetkové práva k dielu. Rovnako sa tejto ochrany môže domáhať aj autorský zväz, profesijná komora a príslušná organizácia kolektívnej správy.

§ 18 - Majetkové práva
(1)

Autor má právo použiť svoje dielo.

(2)

Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na

a)

vyhotovenie rozmnoženiny diela,

b)

verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

c)

verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,

d)

spracovanie, preklad a adaptáciu diela,

e)

zaradenie diela do súborného diela,

f)

verejné vystavenie diela,

g)

verejné vykonanie diela,

h)

verejný prenos diela.

(3)

Práva podľa odsekov 1 a 2 udelením súhlasu autora podľa odseku 2 nezanikajú; autor je len povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu.

(4)

Iná osoba môže bez súhlasu autora použiť dielo len v prípadoch ustanovených týmto zákonom.

(5)

Práva podľa odsekov 1 a 2 sú neprevoditeľné, autor sa ich nemôže vzdať a nemožno ich postihnúť súdnym výkonom rozhodnutia, ani exekúciou vedenou podľa osobitného predpisu; to sa nevzťahuje na pohľadávky vzniknuté z majetkových práv.

(6)

Práva podľa odsekov 1 a 2 sú predmetom dedičstva. Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú, ak z ich povahy nevyplýva iné, aj na jeho dedičov. Ak spoluautor nemá dedičov, jeho podiel pripadá ostatným spoluautorom.

(7)

Ak autor udelí súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním [odsek 2 písm. c)] výrobcovi zvukového záznamu tohto diela alebo výrobcovi originálu audiovizuálneho diela, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál diela alebo jeho rozmnoženinu verejne rozširovať nájmom alebo vypožičiavaním; tohto práva sa nemožno vzdať.

(8)

Ustanovenie odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na

a)

architektonické dielo vyjadrené stavbou alebo v podobe záhrady, interiéru či scény,

b)

dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.

§ 19 - Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia
(1)

Ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby, ďalej predáva a ak sa tohto predaja ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovateľ zúčastňuje dražobník, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s umeleckými dielami (ďalej len „obchodník"), má autor právo na odmenu za každý ďalší predaj tohto originálu diela; právo autora na odmenu je neprevoditeľné a autor sa ho nemôže vzdať.

(2)

Obchodník je povinný uhradiť autorovi odmenu podľa odseku 1 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy práva na odmenu za ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia na území Slovenskej republiky (§ 78 ods. 3); organizácia kolektívnej správy je povinná umožniť obchodníkovi nahliadať do registra zmluvne zastupovaných nositeľov práv alebo registra spravovaných predmetov ochrany [§ 81 ods. 1 písm. e) a f)].

(3)

Odmena podľa odseku 1, ktorú obchodník uhrádza organizácii kolektívnej správy podľa odseku 2 z kúpnej ceny nad 1 000 eur, je

a)

5 % z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,

b)

4 % z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,

c)

3 % z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,

d)

1 % z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,

e)

0,5 % z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,

f)

0, 25 % z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur;

celková odmena však nesmie presiahnuť 12 500 eur.

(4)

Do základu pre výpočet odmeny podľa odseku 3 sa nezapočíta daň z pridanej hodnoty, ak je originál diela výtvarného umenia predaný za kúpnu cenu vrátane dane z pridanej hodnoty.

(5)

Obchodník je povinný oznámiť organizácii kolektívnej správy podľa odseku 2 každý ním uskutočnený ďalší predaj a uhradiť jej odmenu vypočítanú podľa odseku 3, a to najneskôr do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom sa tento predaj uskutočnil; oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na špecifikáciu predaného originálu a na informáciu o kúpnej cene podľa odseku 3. Organizácia kolektívnej správy podľa odseku 2 alebo autor majú právo požadovať od obchodníka, ktorý ďalší predaj uskutočnil alebo sa na ňom zúčastnil, akúkoľvek informáciu, ktorá je potrebná na overenie výpočtu úhrady odmeny podľa odseku 3, a to počas troch rokov od uskutočneného ďalšieho predaja.

(6)

Právo na odmenu podľa odseku 1 sa neuplatní pri ďalšom predaji v prípade, že obchodník získal originál umeleckého diala priamo od autora do troch rokov pred jeho ďalším predajom a kúpna cena originálu umeleckého diela pri tomto predaji nepresiahne 10 000 eur.

(7)

Originálom diela výtvarného umenia je na účely uplatnenia práva na odmenu podľa odseku 1 maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia či iná grafika, socha, keramika, sklo, autorský šperk, fotografia alebo iné dielo výtvarného umenia, ak ho vytvoril sám autor, alebo jeho rozmnoženina, ak sa považuje za originál diela. Rozmnoženinou, ktorá sa považuje za originál diela, je rozmnoženina vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom; takáto rozmnoženina musí byť riadne očíslovaná a podpísaná alebo inak označená autorom.

(8)

Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo vyjadrené stavbou ani na dielo úžitkového umenia, ak nie sú originálom diela alebo rozmnoženinou, ktorá sa považuje za originál diela; právo podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rukopis skladateľa ani na rukopis spisovateľa.

§ 20 - Vzťah autorského práva k vecným právam
(1)

Nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorské právo, najmä osobnostné právo podľa § 17 ods. 1 písm. d), ak nie je dohodnuté inak alebo ak z tohto zákona nevyplýva inak.

(2)

Vlastnícke právo alebo iné vecné právo k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorským právom, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak; vlastník alebo iný užívateľ veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, je povinný zdržať sa takého užívania tejto veci, ktorým by použil dielo, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak.

(3)

Vlastník alebo iný užívateľ veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je povinný udržiavať a chrániť vec pred zničením, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak.

(4)

Autorské právo k dielu nezaniká zničením veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené.

(5)

Autor má právo požadovať od vlastníka veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, aby mu ju sprístupnil, ak je to nevyhnutné na uplatnenie práva použiť svoje dielo podľa tohto zákona. Uplatnenie tohto práva nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka veci; vlastník veci nie je povinný vydať autorovi takúto vec, je však povinný na žiadosť a náklady autora vyhotoviť fotografiu alebo inú rozmnoženinu diela a odovzdať ju autorovi.

(6)

Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela a nezasahujú do autorských práv.

Trvanie majetkových práv

§ 21
(1)

Majetkové práva trvajú, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti.

(2)

Pri diele spoluautorov a pri spojených dielach vytvorených na účel použitia v takomto spojení majetkové práva trvajú počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smrti.

(3)

Pri spoločnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho zverejnení. Ak bolo dielo označené menami autorov, ktorí dielo vytvorili, majetkové práva trvajú počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smrti.

(4)

Pri audiovizuálnom diele majetkové práva trvajú počas života hlavného režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá bola osobitne vytvorená pre toto dielo, a 70 rokov po smrti posledného z nich; ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú.

(5)

Pri diele zverejnenom pod pseudonymom alebo pri anonymnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho zverejnení. Ak nie sú pochybnosti o totožnosti autora alebo ak sa autor takéhoto diela stane verejne známym počas lehoty podľa prvej vety, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1, a ak ide o dielo spoluautorov, ustanovenie odseku 2.

(6)

Ak je na trvanie majetkových práv k dielu vydanému vo zväzkoch, po častiach, pokračovaniach alebo epizódach rozhodujúce jeho zverejnenie, majetkové práva trvajú ku každému takémuto zväzku, časti, pokračovaniu alebo epizóde osobitne.

(7)

Ak dielo, pri ktorom sa počítanie trvania majetkových práv neviaže na smrť autora alebo autorov, nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto lehoty zanikajú.

§ 22

Trvanie majetkových práv sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej na toto trvanie.

§ 23 - Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji
(1)

Právo autora udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny podľa § 18 ods. 2 písm. b) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál diela a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom tohto predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(2)

Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe, za prvý oprávnený predaj podľa odseku 1 sa považuje oprávnené zhotovenie stavby alebo úžitkovej podoby diela úžitkového umenia.

Obmedzenia majetkových práv

§ 24 - Vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela
(1)

Rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný; za také použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(2)

Rozmnoženinu zverejneného diela prenesením tohto diela na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia môže fyzická osoba alebo právnická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora; túto rozmnoženinu možno verejne rozširovať predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. Za tieto použitia nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na

a)

architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie stavby,

b)

celé literárne dielo ani na jeho podstatnú časť,

c)

celé kartografické dielo ani na jeho podstatnú časť,

d)

hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe,

e)

počítačový program, ak nie je ustanovené inak,

f)

databázu v elektronickej forme.

(4)

Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť podľa odseku 1, má právo na náhradu odmeny.

(5)

Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť a verejne rozširovať podľa odseku 2, má právo na náhradu odmeny.

(6)

Náhradu odmeny podľa odsekov 4 a 5 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy (§ 79) uhradí za

a)

nenahratý nosič záznamu, ktorý sa zvyčajne používa na rozmnožovanie podľa odseku 1, jeho výrobca, príjemca z členského štátu (ďalej len „príjemca"), dovozca z tretej krajiny (ďalej len „dovozca") alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 6 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto nosiča,

b)

prístroj na vyhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 3 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto prístroja,

c)

reprografické alebo iné technické zariadenie na vyhotovovanie rozmnoženín diela jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 3 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto zariadenia; ak je zariadenie súčasťou veci, náhrada odmeny sa uhrádza z pomernej časti predajnej ceny alebo dovoznej ceny tejto veci,

d)

osobný počítač jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 0,5 % z predajnej ceny alebo dovoznej ceny pevného disku zabudovaného v takomto osobnom počítači; za takéto zariadenie sa náhrada odmeny podľa písmena c) neuhrádza,

e)

rozmnožovacie služby poskytované odplatne ich poskytovateľ, a to 3 % z celkových príjmov za tieto služby,

f)

nosič podľa písmena a), prístroj podľa písmena b) alebo zariadenie podľa písmena c) alebo d) jeho predajca, odosielateľ alebo dopravca vtedy, ak príslušnej organizácii kolektívnej správy neoznámi na jej písomnú výzvu údaje potrebné na určenie výrobcu, príjemcu, dovozcu alebo inej osoby, ktorá taký nosič, prístroj alebo zariadenie umiestnila na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to v percentuálnom podiele podľa písmen a) až d).

(7)

Náhrada odmeny sa neuhrádza za nosič podľa odseku 6 písm. a), prístroj podľa odseku 6 písm. b) alebo zariadenie podľa odseku 6 písm. c) alebo d), ktoré sa na účely ďalšieho predaja vyváža do tretích krajín alebo odosiela do členského štátu. Náhrada odmeny sa neuhrádza ani za nosič, prístroj alebo zariadenie, ktoré sa použije výhradne pre osobnú potrebu dovozcu alebo príjemcu.

(8)

Náhrada odmeny podľa odseku 6 sa uhrádza príslušnej organizácii kolektívnej správy pri prvom predaji nosiča, prístroja alebo zariadenia alebo pri jeho dovoze alebo príjme, a to štvrťročne do konca prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka.

(9)

Osoby podľa odseku 6 predkladajú príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o druhu, počte a dovoznej cene alebo predajnej cene dovezených, prijatých alebo predaných nosičov, prístrojov alebo zariadení alebo údaje o celkových príjmoch za rozmnožovacie služby; pri nesplnení tejto povinnosti ani v dodatočnej lehote určenej príslušnou organizáciou kolektívnej správy sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje na dvojnásobok.

(10)

Osoby podľa odseku 6 písm. a) až d) predkladajú príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o druhu, počte a dovoznej cene alebo predajnej cene tovaru podľa odseku 6 písm. a) až d), ktoré na účely ďalšieho predaja vyvážajú do tretích krajín alebo odosielajú do členského štátu.

(11)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie neoprávnenému vyhotoveniu rozmnoženiny diela, ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59 až 61).

§ 25 - Citácia diela

Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 26 - Propagácia výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel
(1)

Na propagáciu výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel možno bez súhlasu autora použiť dielo vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, alebo verejným prenosom, a to v rozsahu potrebnom na takúto propagáciu. Na tieto použitia sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(2)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 27 - Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve
(1)

Bez súhlasu autora možno dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve vyjadriť kresbou, maľbou, grafikou, reliéfnym obrázkom či reliéfnym modelom alebo ho zaznamenať fotografiou či filmom; takto vyjadrené alebo zaznamenané dielo možno bez súhlasu autora diela trvalo umiestneného na verejnom priestranstve použiť vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, alebo verejným prenosom. Na tieto použitia sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(2)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 28 - Použitie diela na vyučovacie účely
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, alebo na verejný prenos krátkej časti zverejneného diela, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(2)

Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, zverejneného krátkeho diela alebo zverejneného diela výtvarného umenia jeho prenesením na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(3)

Na použitie podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(4)

Za použitie podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 29 - Použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, na jej verejné rozširovanie vypožičaním alebo na verejný prenos, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby zdravotne postihnutých v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(2)

Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 30 - Použitie diela v rámci občianskych a náboženských obradov, v rámci školských predstavení a použitie školského diela
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na použitie

a)

diela pri bezplatných občianskych obradoch alebo bezplatných náboženských obradoch,

b)

diela pri bezplatných školských predstaveniach, v ktorých účinkujú deti, žiaci, študenti alebo učitelia školy,

c)

školského diela pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.

(2)

Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 31 - Použitie diela knižnicou, archívom alebo múzeom
(1)

Knižnica, archív alebo múzeum môže bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu

a)

diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je uspokojenie požiadavky fyzickej osoby, ktorá ju použije na vzdelávacie účely alebo vedeckovýskumné účely výhradne v priestoroch knižnice, archívu alebo múzea,

b)

akéhokoľvek diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je nahradenie, archivovanie alebo zabezpečenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, zničenia alebo poškodenia alebo ak ide o stálu zbierku.

(2)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(3)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie neoprávnenému vyhotoveniu rozmnoženiny diela, ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59 až 61).

§ 31a - Použitie osirelého diela
(1)

Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu1f) len na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme

a)

vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti,

b)

sprístupnením osirelého diela verejnosti.

(2)

Osoba podľa odseku 1 nemôže použiť osirelé dielo na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; môže požadovať len úhradu účelne vynaložených nákladov.

(3)

Na použitie podľa odseku 1 sa vo vzťahu k autorom, ktorí boli určení, primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretej vety.

(4)

Za použitie podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu; tým nie je dotknuté ustanovenie § 12a ods. 6.

(5)

Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať záznamy o dôslednom vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej knižnici bez zbytočného odkladu v určenom formáte

a)

výsledky dôsledného vyhľadávania, na základe ktorých dospela k záveru, že určité dielo sa považuje za osirelé dielo,

b)

informácie o použití osirelých diel touto osobou podľa odseku 1,

c)

informácie o zmenách statusu osirelého diela podľa § 12a ods. 5, ktoré použila podľa odseku 1,

d)

svoje kontaktné údaje.

(6)

Slovenská národná knižnica informácie podľa odseku 5 postúpi bez zbytočného odkladu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu,1g) ktorý vedie a spravuje verejne prístupnú databázu osirelých diel.

§ 32 - Dočasné alebo náhodné vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktoré je dočasné alebo náhodné a je neoddeliteľnou a podstatnou časťou technologického postupu, ak jeho jediným účelom je oprávnené použitie diela alebo uskutočnenie prenosu diela v komunikačnej sieti medzi tretími osobami sprostredkovateľom, ak nemá samostatnú majetkovú hodnotu.

(2)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 33 - Použitie diela na informačné účely
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na

a)

vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru a na verejný prenos s takýmto obsahom; to neplatí, ak si autor v jednotlivých prípadoch vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto diela,

b)

vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos krátkej časti diela vnímateľného pri aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva,

c)

vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy predneseného na verejnosti,

d)

verejné rozširovanie rozmnoženiny vyhotovenej podľa písmena a) až c) predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, ak si autor diela takéto právo nevyhradil.

(2)

Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3)

Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 34 - Použitie súborného diela
(1)

Súborné dielo môže bez súhlasu autora tohto diela použiť oprávnený užívateľ jeho rozmnoženiny na účely prístupu k jeho obsahu a na riadne využitie jeho obsahu

a)

vyhotovením rozmnoženiny,

b)

spracovaním, prekladom, adaptáciou alebo jeho inou zmenou,

c)

verejným rozširovaním originálu tohto diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

d)

verejným prenosom,

e)

verejným vystavením,

f)

verejným vykonaním.

(2)

Oprávnený užívateľ rozmnoženiny súborného diela môže bez súhlasu autora tohto diela použiť spôsobmi podľa odseku 1 písm. a), c) až f) aj dielo vytvorené spracovaním, prekladom, adaptáciou alebo inou zmenou tohto súborného diela, ak sa takéto použitie uskutočňuje v rozsahu odôvodnenom účelmi podľa odseku 1 a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(3)

Za použitie diela podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 35 - Rozmnožovanie a úprava počítačového programu
(1)

Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu tejto rozmnoženiny počítačového programu alebo vykonať na nej úpravu alebo preklad, ak je takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad nevyhnutný na

a)

prepojenie počítačového programu s počítačom na účel a v rozsahu, na ktorý bol nadobudnutý, vrátane opráv chýb v počítačovom programe,

b)

nahradenie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny počítačového programu (záložná rozmnoženina).

(2)

Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora preskúmať, preštudovať alebo preskúšať funkčnosť počítačového programu s cieľom určiť myšlienky alebo princípy, ktoré sú základom akejkoľvek časti programu, a to počas nahrávania, zobrazovania, vysielania, overovania funkčnosti a ukladania programu do pamäte, na ktoré bol oprávnený.

(3)

Ak sa ďalšie použitie rozmnoženiny počítačového programu podľa odseku 1 stane neoprávneným, každá takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad sa musí znehodnotiť.

(4)

Právo podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť.

(5)

V prípadoch podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 36 - Spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny kódu počítačového programu alebo prekladu jeho formy, ak je to nevyhnutné na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov s inými počítačovými programami, ak

a)

túto činnosť vykonáva oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu,

b)

informácia nevyhnutná na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nebola predtým bežne dostupná osobám oprávneným na rozmnožovanie alebo preklad,

c)

sa tieto činnosti dotýkajú iba časti počítačového programu a sú nevyhnutné na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov.

(2)

Informáciu získanú podľa odseku 1 nemožno použiť na

a)

dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,

b)

poskytnutie iným osobám okrem takého použitia, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,

c)

zabezpečenie vývoja, výroby alebo na obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný vo svojom vyjadrení,

d)

činnosť, ktorou by sa porušilo právo autora.

(3)

Súhlas autora na činnosti podľa odseku 1 sa vyžaduje na vyhotovenie rozmnoženín počítačových programov, ak by takéto vyhotovenie rozmnoženín bolo v rozpore s riadnym využívaním počítačového programu alebo by bezdôvodne zasahovalo do právom chránených záujmov autora počítačového programu.

(4)

Vyhotovenie rozmnoženiny strojového kódu počítačového programu alebo preklad jeho formy nemožno zmluvne vylúčiť.

(5)

V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 37 - Verejné vystavenie diela
(1)

Súhlas autora na priame verejné vystavenie5) originálu diela alebo jeho rozmnoženiny sa nevyžaduje, ak

a)

ide o verejné vystavenie originálu diela, ktoré bolo predané alebo ku ktorému vlastníctvo bolo prevedené iným spôsobom na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, o ktorej autor vedel, že takáto činnosť je časťou jej obvyklých aktivít,

b)

verejné vystavenie nie je v rozpore s riadnym využívaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny a nezasahuje iným spôsobom do práv autora.

(2)

V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 38

Obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v ustanoveniach § 24 až 37; nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.

Autorské zmluvy

§ 39 - Zmluva o vytvorení diela
(1)

Zmluvou o vytvorení diela sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo.

(2)

V zmluve o vytvorení diela môže autor s objednávateľom dohodnúť odmenu za vytvorenie diela.

(3)

Autor je povinný vytvoriť dielo osobne.

(4)

Ak má dielo nedostatky, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy; ak sú nedostatky odstrániteľné, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak ich autor neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol na tento účel.

(5)

Odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak.

(6)

Zmluvou o vytvorení diela ani odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nenadobudne objednávateľ právo použiť toto dielo, ak nie je uvedené inak, len ak súčasne so zmluvou o vytvorení diela alebo po tomto momente uzatvorí s autorom licenčnú zmluvu.

(7)

Na zmluvu o vytvorení diela sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.6)

Súhlas na použitie diela

§ 40 - Licenčná zmluva
(1)

Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela (§ 18 ods. 2), rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

(2)

Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, ak autor udeľuje výhradnú licenciu.

(3)

Ak majetkové práva autora vykonáva iná osoba (§ 50), na udelenie licencie sa primerane použijú ustanovenia § 40 až 49a.

(4)

Ak licenčná zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, má každá zo zmluvných strán právo požadovať od druhej zmluvnej strany vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy, ktoré musí obsahovať špecifikáciu diela, ktoré je predmetom licencie, a údaje podľa § 41 až 42a a § 45; to sa nevzťahuje na licenčnú zmluvu na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii6a) uzavretú podľa § 47 a na udelenie licencie podľa § 49a. Ak sa právo podľa prvej vety neuplatní v lehote 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy, nárok na vydanie tohto potvrdenia zaniká. Ak druhá zmluvná strana potvrdenie podľa prvej vety nevydá do 15 dní od dôjdenia žiadosti na vydanie potvrdenia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

§ 41 - Spôsob použitia diela
(1)

Ak licenčná zmluva neurčuje spôsob použitia diela, platí, že licencia je udelená na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.

(2)

Autor nemôže udeliť nadobúdateľovi licenciu na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy známy.

§ 42 - Rozsah licencie
(1)

Autor sa môže s nadobúdateľom v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu alebo v územne alebo vecne obmedzenom rozsahu.

(2)

Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, platí, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy.

(3)

Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, ani z jej účelu nevyplýva inak, platí, že

a)

územný rozsah licencie je obmedzený na územie Slovenskej republiky,

b)

vecný rozsah licencie je obmedzený tak, ako je obvyklé pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela.

§ 42a
(1)

Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, ani spôsob jeho určenia, platí, že licencia je udelená na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.

(2)

Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, ani spôsob jeho určenia, ani z jej účelu nevyplýva inak, platí, že licencia je udelená na čas obvyklý pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela, najviac však na jeden rok od udelenia licencie.

§ 42b

Obsah licenčnej zmluvy alebo jej časť je možné určiť aj odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe alebo sú im dostupné v čase uzavretia licenčnej zmluvy.

§ 43 - Výhradná licencia a nevýhradná licencia
(1)

Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu.

(2)

Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.

(3)

Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe.

(4)

Nevýhradná licencia, ktorú nadobúdateľ získal pred udelením výhradnej licencie tretej osobe, zostáva zachovaná, ak sa autor s nadobúdateľom takejto nevýhradnej licencie nedohodol inak.

(5)

Zmluva, ktorou autor udelí tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou, je neplatná, ak nadobúdateľ výhradnej licencie na uzavretie takejto zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas.

§ 44 - Nakladanie s licenciou
(1)

Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (ďalej len „sublicencia“) len so súhlasom autora; ustanovenia § 40 až 43 sa použijú primerane. Súhlas na udelenie sublicencie môže autor udeliť pri uzatvorení licenčnej zmluvy alebo neskôr.

(2)

Nadobúdateľ môže licenciu zmluvou postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora; o postúpení licencie a o osobe postupníka je povinný informovať autora bez zbytočného odkladu. Ak nie je dohodnuté inak, súhlas autora sa nevyžaduje na predaj podniku, ktorého súčasťou je licencia; to isté platí pre samostatnú organizačnú zložku podniku, ktorej súčasťou je licencia.

(3)

Ak je licenčná zmluva uzavretá v písomnej forme, udelenie sublicencie aj postúpenie licencie musí mať písomnú formu, ak licenčná zmluva neurčuje inak.

§ 45 - Odmena
(1)

Dohodnutá odmena alebo spôsob jej určenia musí zodpovedať spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela.

(2)

Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný umožniť autorovi kontrolu svojej účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie potrebnej na zistenie odmeny. Ak v takomto prípade nadobúdateľ poskytne autorovi informácie označené nadobúdateľom ako dôverné, nesmie autor tieto informácie prezradiť tretej osobe ani ich použiť pre seba v rozpore s účelom, na ktorý sa mu poskytli.

(3)

Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny, ak sa nedohodli inak.

(4)

Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, ani nie je v licenčnej zmluve uvedené, že sa licencia udeľuje bezodplatne, a ani to z jej účelu nevyplýva, platí, že autor má právo na odmenu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach.

§ 46 - Prechod licencie a zánik licencie
(1)

Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na jej právneho nástupcu; licenčná zmluva môže takýto prechod práv a povinností na právneho nástupcu vylúčiť.

(2)

Smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na dedičov; zmluva môže takýto prechod práv a povinností na dedičov vylúčiť.

(3)

Ak niet právneho nástupcu podľa odseku 1 alebo dedičov podľa odseku 2, licencia zaniká.

§ 47 - Osobitné ustanovenia o licenčnej zmluve na vydanie diela
(1)

Zmluva, ktorou autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na vyhotovenie rozmnoženín slovesného diela, dramatického diela, hudobnodramatického diela, hudobného diela, výtvarného diela, fotografického diela alebo kartografického diela v tlačenej forme alebo fotografickej forme a na verejné rozširovanie týchto rozmnoženín, je licenčnou zmluvou na vydanie diela.

(2)

Ak licenčná zmluva na vydanie diela neupravuje inak, predpokladá sa, že ide o výhradnú licenciu; to neplatí pri licenčnej zmluve na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii.

(3)

Ak licenčná zmluva na vydanie diela neupravuje inak, autor je oprávnený pred vydaním diela v primeranej lehote poskytnutej nadobúdateľom uskutočniť také zmeny diela, ktoré u nadobúdateľa nevyvolajú potrebu vynaložiť neprimerané náklady alebo ak sa nimi nezmení povaha diela (autorská korektúra).

(4)

Autor môže od licenčnej zmluvy na vydanie diela odstúpiť a žiadať vydanie originálu diela, vydanie alebo zničenie odovzdanej rozmnoženiny diela, ak mu nadobúdateľ neumožní vykonať autorskú korektúru jeho diela alebo ak by dielo použil spôsobom znižujúcim jeho hodnotu; ak vlastnícke právo k originálu diela alebo jeho rozmnoženine prešlo na nadobúdateľa, vydaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny autorovi prechádza na autora aj vlastnícke právo k originálu diela alebo jeho rozmnoženine.

(5)

Ak je medzi tými istými zmluvnými stranami uzavretých v priebehu jedného kalendárneho roka viac licenčných zmlúv na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii v inej ako písomnej forme, má každá zo zmluvných strán právo požadovať od druhej zmluvnej strany vydanie súhrnného písomného potvrdenia k 31. decembru kalendárneho roka o uzavretí týchto licenčných zmlúv, ktoré musí obsahovať špecifikáciu diel, ktoré sú predmetom licencií, a údaje podľa § 41 až 42a a § 45. Druhá zmluvná strana je povinná potvrdenie vydať do 30 dní od dôjdenia žiadosti na vydanie potvrdenia. Ak sa právo podľa prvej vety neuplatní do 15. januára bezprostredne nasledujúceho kalendárneho roka, nárok na vydanie tohto potvrdenia zaniká.

§ 48 - Osobitné ustanovenia o hromadnej licenčnej zmluve
(1)

Organizácia kolektívnej správy môže s nadobúdateľom uzatvoriť aj hromadnú licenčnú zmluvu. Hromadnou licenčnou zmluvou udeľuje táto organizácia nadobúdateľovi súhlas na použitie všetkých diel alebo niektorých diel, ku ktorým spravuje práva, dohodnutým spôsobom alebo spôsobmi, v dohodnutom rozsahu, na dohodnutý čas a nadobúdateľ sa zaväzuje, ak nie je dohodnuté inak, uhradiť odmenu.

(2)

Hromadná licenčná zmluva musí mať písomnú formu.

(3)

Ustanovenia § 40 až 46 sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

(4)

V hromadnej licenčnej zmluve nemožno dohodnúť obmedzenia, ktoré presahujú rámec ochrany ustanovenej týmto zákonom.

§ 49 - Osobitné ustanovenia o kolektívnej licenčnej zmluve
(1)

Organizácia kolektívnej správy môže uzatvoriť kolektívnu licenčnú zmluvu s právnickou osobou, ktorá združuje používateľov diel. Kolektívnou licenčnou zmluvou táto organizácia udeľuje súhlas na použitie všetkých diel alebo niektorých diel, ku ktorým spravuje práva, dohodnutým spôsobom alebo spôsobmi, v dohodnutom rozsahu, na dohodnutý čas a za dohodnutú odmenu.

(2)

Z kolektívnej licenčnej zmluvy vznikajú práva a povinnosti priamo jednotlivému členovi právnickej osoby združujúcej používateľov diel od okamihu, keď s ňou prejaví súhlas. Ustanovenia osobitného predpisu sa použijú primerane.7)

(3)

Kolektívna licenčná zmluva musí mať písomnú formu.

(4)

Ustanovenia § 40 až 46 sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

§ 49a - Osobitné ustanovenia o udelení licencie
(1)

Autor môže ponúknuť udelenie licencie aj právnym úkonom smerujúcim voči neurčitým osobám.

(2)

Konanie, z ktorého možno vyvodiť súhlas s podmienkami licencie, je prijatím ponuky podľa odseku 1.

(3)

Licenciu podľa odsekov 1 a 2 možno udeliť len ako nevýhradnú a bezodplatnú.

(4)

Ustanovenia § 40 až 42b sa na licenciu udelenú podľa odsekov 1 a 2 použijú primerane.

Osobitné ustanovenia o niektorých dielach

§ 50 - Zamestnanecké dielo
(1)

Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových práv autora postúpiť tretej osobe len so súhlasom autora; to neplatí, ak ide o predaj podniku alebo samostatnej organizačnej zložky podniku.

(2)

Smrťou zamestnávateľa alebo zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, ktorý nemá právneho nástupcu, právo výkonu majetkových práv zamestnávateľa zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor.

(3)

Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas na zverejnenie tohto diela, ako aj na to, aby zamestnávateľ toto dielo uvádzal na verejnosti pod svojím menom, ak nie je dohodnuté inak; osobnostné práva autora k zamestnaneckému dielu inak nie sú dotknuté.

(4)

Počas výkonu majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom je autor povinný zdržať sa výkonu majetkových práv k tomuto dielu.

(5)

Počítačový program, súborné dielo alebo kartografické dielo, ktoré nie je spoločným dielom (§ 10), sa považuje za zamestnanecké dielo aj vtedy, ak bolo celkom alebo sčasti vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela (§ 39); v tomto prípade sa objednávateľ považuje za zamestnávateľa. Odstúpením od zmluvy o vytvorení diela zaniká aj právo vykonávať majetkové práva autora.

(6)

Skončením pracovnoprávneho vzťahu, služobného vzťahu, štátnozamestnaneckého vzťahu alebo pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom zostávajú práva a povinnosti podľa odsekov 1 až 4 nedotknuté.

§ 51 - Školské dielo
(1)

Škola môže uzatvoriť s autorom licenčnú zmluvu o použití školského diela za zvyčajných podmienok; ak autor bez závažného dôvodu odmieta licenčnú zmluvu uzatvoriť, môže sa škola domáhať, aby obsah tejto zmluvy určil súd.8) Ustanovenie § 30 ods. 1 písm. c) zostáva tým nedotknuté.

(2)

Ak nie je dohodnuté inak, autor školského diela môže použiť svoje dielo alebo poskytnúť licenciu inému, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami školy.

(3)

Škola môže požadovať, aby jej autor školského diela zo získanej odmeny súvisiacej s použitím diela alebo poskytnutím licencie podľa odseku 2 primerane prispel na úhradu nákladov vynaložených na vytvorenie diela, a to podľa okolností až do ich skutočnej výšky; pritom sa prihliada na odmenu získanú školou v súvislosti s použitím školského diela podľa odseku 1.

§ 52 - Práva k predtým nezverejnenému dielu
(1)

Osobe, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv vydá predtým nezverejnené dielo, týmto vydaním vzniknú majetkové práva k tomuto dielu v rozsahu, aký by mal autor diela, ak by jeho práva ešte trvali.

(2)

Právo podľa odseku 1 trvá 25 rokov od zverejnenia diela. Ustanovenie § 22 platí v tomto prípade rovnako.

§ 53 - Voľné dielo
(1)

Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, dielo sa stane voľným okrem prípadu podľa § 18 ods. 6 tretej vety, a to aj pred uplynutím lehoty podľa § 21.

(2)

Ak je dielo voľné, používateľ nie je povinný získať súhlas na použitie diela ani uhradiť odmenu.

(3)

Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 3 a § 52 ods. 1.

§ 54 - Predpoklad autorstva
(1)

Fyzická osoba, ktorej meno je uvedené na diele zvyčajným spôsobom ako meno autora, považuje sa za autora diela, ak nie je preukázané niečo iné. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, keď je dielo označené pseudonymom, ak nie sú nijaké pochybnosti o totožnosti autora.

(2)

Ak dielo nie je označené menom alebo pseudonymom podľa odseku 1 alebo takýto spôsob označenia diela nie je možný a ak nie je preukázané niečo iné, za autora sa považuje fyzická osoba, ktorej meno je pri diele uvedené v registri diel príslušnej organizácie kolektívnej správy [§ 81 ods. 1 písm. f)] alebo v registri diel podľa osobitných predpisov.9a)

§ 55 - Audiovizuálne dielo
(1)

Vyhlásenie o audiovizuálnom diele a o právach k tomuto dielu vrátane práv týkajúcich sa jeho použitia zapísané v medzinárodnom registri audiovizuálnych diel9) sa považuje za pravdivé do času, kým sa nepreukáže niečo iné, s výnimkou, ak vyhlásenie

a)

nemôže byť platné podľa tohto zákona alebo

b)

je v rozpore s iným vyhlásením uvedeným v medzinárodnom registri.

(2)

Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela, ak od autorov audiovizuálneho diela písomnou zmluvou získal súhlas na vyhotovenie originálu tohto diela a dohodol sa s nimi na odmene za vytvorenie diela a na odmene a spôsobe jej určenia osobitne za jednotlivé použitie tohto diela podľa § 18 ods. 2; na dohodu o odmene za použitie diela sa primerane vzťahuje ustanovenie § 45.

(3)

Ak výrobca originálu audiovizuálneho diela vykonáva majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu podľa odseku 2, platí, že získal aj právo použiť toto dielo v znení pôvodnom, dabovanom alebo doplnenom o titulky, ako aj na použitie obrazov vytvorených v súvislosti s vyhotovením jeho originálu (časť audiovizuálneho diela), a to s možnosťou udeliť tretej osobe licenciu na použitie tohto diela; ustanovenie § 50 ods. 1 až 3 sa použije primerane.

Ochrana autorského práva

§ 56
(1)

Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä

a)

určenia svojho autorstva,

b)

zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva,

c)

zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,

d)

poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane

1.

údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,

2.

údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,

e)

odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to

1.

zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo

2.

zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,

f)

náhrady ujmy podľa osobitného predpisu,9b)

g)

vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.

(2)

Autor, ktorý pri výkone povinnej kolektívnej správy svojho majetkového práva k dielu nie je zmluvne zastupovaný príslušnou organizáciou kolektívnej správy, môže sa domáhať vydania odmeny alebo primeranej odmeny, ak sa jeho dielo použilo, alebo vydania náhrady odmeny voči príslušnej organizácii kolektívnej správy alebo inej osobe, ktorá je povinná vytvárať rezervný fond podľa tohto zákona na také účely; tým nie sú dotknuté nároky autora z neoprávneného použitia diela.

(3)

Informácie podľa odseku 1 písm. d) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá

a)

má v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela,

b)

využíva služby porušujúce právo autora,

c)

poskytuje služby využívané pri porušovaní práv autora,

d)

bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo na poskytovaní služieb porušujúcich právo autora.

§ 57
(1)

Nárokov podľa § 56 sa okrem autora môže domáhať aj nadobúdateľ výhradnej licencie alebo osoba, ktorá má majetkové právo k dielu alebo jej bol zverený výkon majetkových práv autora.

(2)

Ak autor alebo osoba, ktorá ma majetkové právo k dielu, udelí inej osobe výhradnú licenciu alebo ak je inej osobe zverený výkon majetkových práv autora na základe zákona, právo domáhať sa nárokov podľa § 56 ods. 1 písm. b) až e) má len táto osoba; právo autora alebo osoby, ktorá má majetkové právo k dielu, domáhať sa ostatných nárokov vrátane nárokov vyplývajúcich z použitia diela nad rozsah udelenej výhradnej licencie zostáva nedotknuté.

§ 58
(1)

Autor má právo na účel zistenia údajov rozhodujúcich na uplatnenie práv vyplývajúcich z tohto zákona požadovať od colných orgánov informácie o obsahu a rozsahu dovozu tovaru na trh a od ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky informácie o príjme, výrobe alebo inom spôsobe umiestnenia tovaru na trh, ktorý

a)

je rozmnoženinou jeho diela v akejkoľvek forme,

b)

má slúžiť ako nosič [§ 24 ods. 6 písm. a)] na vyhotovenie takejto rozmnoženiny,

c)

je zariadením alebo prístrojom na vyhotovenie rozmnoženín [§ 24 ods. 6 písm. b), c) a d)],

d)

je pomôckou podľa § 59 ods. 1.

(2)

Autor má právo nahliadať do colných dokladov, aby zistil, či dovoz alebo príjem tohto tovaru na použitie na území Slovenskej republiky je oprávnený podľa tohto zákona, alebo aby zistil údaje rozhodujúce na uplatnenie práv vyplývajúcich z tohto zákona.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane aj pri vývoze.

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na príslušnú organizáciu kolektívnej správy a na právnickú osobu oprávnenú chrániť záujmy autorov.

§ 59
(1)

Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto na získanie majetkového prospechu poskytovaním služieb či iným spôsobom vyvíja, vyrába, ponúka na predaj, nájom alebo vypožičanie, dováža, rozširuje alebo využíva pomôcky výlučne alebo čiastočne určené na odstránenie, vyradenie z prevádzky alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek technického zariadenia alebo technologického opatrenia na ochranu práv podľa tohto zákona.

(2)

Technologické opatrenie podľa odseku 1 je akýkoľvek postup, výrobok alebo súčiastka vložené do postupu, výrobku alebo prístroja, ktoré majú predchádzať, obmedziť alebo zabrániť neoprávnenému zásahu do autorského práva k dielu.

§ 60
(1)

Neoprávnený zásah do autorského práva je aj

a)

odstránenie alebo zmena akejkoľvek elektronickej informácie na správu práv,

b)

verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženín vrátane ich dovozu, ako aj verejný prenos diela, pri ktorých boli elektronické informácie na správu práv odstránené alebo zmenené bez súhlasu autora.

(2)

Informácie na správu práv podľa odseku 1 sú údaje, ktoré identifikujú dielo, autora diela alebo nositeľa akéhokoľvek práva k dielu, informácie o termíne a podmienkach použitia diela a akékoľvek číslice alebo kódy, ktoré vyjadrujú takéto informácie, ak je ktorákoľvek z týchto informačných položiek pripojená k rozmnoženine diela alebo ak sa zobrazí v súvislosti s verejným prenosom diela.

§ 61

Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy oprávnene použité už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo z jeho určenia nevyplýva inak.

TRETIA ČASŤ

PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM

§ 62 - Osobnostné práva výkonného umelca

Na výkonného umelca a na jeho umelecký výkon sa primerane vzťahuje ustanovenie § 17.

§ 63 - Majetkové práva výkonného umelca
(1)

Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon.

(2)

Výkonný umelec má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a)

verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu; to sa nevzťahuje na verejný prenos vysielaného nezaznamenaného umeleckého výkonu,

b)

vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,

c)

vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,

d)

verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

e)

verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,

f)

sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.

(3)

Právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. d) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu záznamu umeleckého výkonu alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál záznamu umeleckého výkonu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(4)

Ak výkonný umelec udelí súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním [odsek 2 písm. e)] výrobcovi tohto záznamu, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude tento originál záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženinu verejne rozširovať nájmom alebo vypožičiavaním; tohto práva sa nemožno vzdať.

(5)

Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil výhradný súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia tejto zmluvy, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv podľa odseku 8 za jednorazovú odmenu, vzniká výkonnému umelcovi právo na dodatočnú odmenu za použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu za každý celý rok bezprostredne nasledujúci po 50. roku odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu; tohto práva sa výkonný umelec nemôže vzdať.

(6)

Ak nie je dohodnuté inak, pri nakladaní s právami k výkonom vytvoreným spoločne pri vykonaní toho istého diela viacerými výkonnými umelcami, ako sú členovia orchestra, zboru, tanečného súboru alebo iného umeleckého telesa, alebo umeleckého zoskupenia, týchto výkonných umelcov v ich mene a na ich účet zastupuje spoločný zástupca. Spoločný zástupca je umelecký vedúci umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia okrem prípadu, ak väčšina členov umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia určí za spoločného zástupcu inú osobu, ktorej udelí písomné splnomocnenie.

(7)

Ustanovenie odseku 6 o spoločnom zástupcovi neplatí pre výkonného umelca – sólistu, dirigenta a režiséra divadelného predstavenia; tým nie je dotknuté právo týchto osôb byť spoločným zástupcom výkonných umelcov.

(8)

Práva výkonného umelca podľa odsekov 1, 2 a 4 trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukovo-obrazového záznamu alebo verejnému prenosu zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

(9)

Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu svojho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil výhradný súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia tejto zmluvy, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv za opakovanú odmenu, výrobca zvukového záznamu nie je oprávnený po 50. roku odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu zrážať z tejto odmeny žiadne sumy.

§ 63a

Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu podľa § 63 ods. 5, tak po uplynutí 50 rokov odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, výrobca zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu verejne nerozširuje rozmnoženiny tohto zvukového záznamu predajom v dostatočnom množstve ani ich nesprístupňuje verejnosti, výkonný umelec môže od zmluvy podľa § 63 ods. 5 odstúpiť; tohto práva sa výkonný umelec nemôže vzdať. Odstúpenie od zmluvy podľa § 63 ods. 5 podľa predchádzajúcej vety nadobudne účinnosť po uplynutí lehoty jedného roka odo dňa doručenia odstúpenia výrobcovi zvukového záznamu, ak počas trvania tejto lehoty výrobca zvukového záznamu nepoužije zvukový záznam umeleckého výkonu oboma spôsobmi použitia zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa predchádzajúcej vety.

§ 64 - Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu
(1)

Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam.

(2)

Výrobca zvukového záznamu má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a)

vyhotovenie rozmnoženiny zvukového záznamu,

b)

verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

c)

verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,

d)

vysielanie zvukového záznamu,

e)

sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.

(3)

Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. b) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu zvukového záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál zvukového záznamu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(4)

Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.

(5)

Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu, právo výrobcu zvukového záznamu zaniká uplynutím 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

(6)

Ak došlo k odstúpeniu podľa § 63a, práva výrobcu zvukového záznamu zanikajú.

§ 64a
(1)

Výrobca zvukového záznamu je povinný každoročne vyčleniť na dodatočnú odmenu podľa § 63 ods. 5 sumu vo výške 20 % z celkových príjmov získaných v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka za použitie zvukového záznamu umeleckého výkonu vyhotovením rozmnoženín tohto zvukového záznamu, verejným rozširovaním rozmnoženiny tohto zvukového záznamu predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva a sprístupňovaním tohto zvukového záznamu verejnosti.

(2)

Výrobca zvukového záznamu poskytne na požiadanie výkonnému umelcovi informácie nevyhnutné na zabezpečenie vyplácania dodatočnej odmeny podľa § 63 ods. 5.

§ 65 - Právo výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu
(1)

Ak výkonný umelec nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho umeleckého výkonu podľa § 63 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.

(2)

Ak výrobca zvukového záznamu nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho zvukového záznamu podľa § 64 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.

(3)

Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 63 ods. 8.

(4)

Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 2 sa vzťahuje ustanovenie § 64 ods. 5.

§ 66 - Majetkové práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu
(1)

Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo na použitie svojho zvukovo-obrazového záznamu.

(2)

Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a)

vyhotovenie rozmnoženiny zvukovo-obrazového záznamu,

b)

verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

c)

verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,

d)

verejné vykonanie zvukovo-obrazového záznamu,

e)

vysielanie zvukovo-obrazového záznamu,

f)

sprístupňovanie zvukovo-obrazového záznamu verejnosti.

(3)

Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. b) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál zvukovo-obrazového záznamu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(4)

Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.

(5)

Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukovo-obrazového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukovo-obrazového záznamu alebo verejnému prenosu zvukovo-obrazového záznamu, práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

§ 67 - Právo výrobcu zvukovo-obrazového záznamu na primeranú odmenu
(1)

Ak výrobca zvukovo-obrazového záznamu nemá výhradné právo udeľovať súhlas na verejný prenos svojho zvukovo-obrazového záznamu podľa § 66 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.

(2)

Na právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 66 ods. 5.

§ 68 - Majetkové práva vysielateľa
(1)

Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie.

(2)

Vysielateľ má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:

a)

verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok,

b)

vyhotovenie originálu záznamu vysielania,

c)

vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania,

d)

verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,

e)

káblovú retransmisiu vysielania,

f)

sprístupňovanie záznamu vysielania verejnosti.

(3)

Právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. d) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál záznamu vysielania a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(4)

Práva vysielateľa podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.

(5)

Práva vysielateľa podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od zverejnenia vysielania.

§ 69 - Obmedzenia majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa
(1)

Na práva výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 24 ods. 1 a 6 až 10, § 25, § 28 ods. 1, 3 a 4, § 29, § 30 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a 3, § 32, § 33 ods. 1 písm. a) b) a d), ods. 2 a 3, § 34 a 38.

(2)

Vysielateľ môže

a)

použiť krátku časť diela, umeleckého výkonu, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo vysielania iného vysielateľa v informačnom spravodajstve v odôvodnenom rozsahu,

b)

vyhotoviť dočasný záznam svojho vysielania pomocou vlastných zariadení a pre vlastné vysielanie; ak má takýto dočasný záznam výnimočnú dokumentačnú hodnotu, vysielateľ je oprávnený archivovať ho, inak je povinný do 30 dní ho zničiť.

(3)

Výkonný umelec, výrobca zvukového záznamu, výrobca zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľ alebo ich právny nástupca majú za použitie podľa § 24 ods. 1 právo na náhradu odmeny.

§ 70 - Počítanie trvania práv súvisiacich s autorským právom

Trvanie práv výkonného umelca (§ 63 ods. 8, § 65 ods. 3), výrobcu zvukových záznamov (§ 64 ods. 5, § 65 ods. 4), výrobcu zvukovo-obrazových záznamov (§ 66 ods. 5, § 67 ods. 2) a vysielateľa (§ 68 ods. 5) sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej na toto trvanie.

§ 71
(1)

Ustanovenia § 5 ods. 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19,21, § 8 až 10, § 12, 12b, 13, 15, § 18 ods. 3 až 6, § 20 ods. 1 až 4, § 39 až 51, § 53 až 61 sa primerane vzťahujú na výkonného umelca a na jeho umelecký výkon.

(2)

Ustanovenia § 5 ods. 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, § 8 až 10, § 13, § 15 ods. 2, § 18 ods. 3, § 20 ods. 1 až 4, § 39 až 49a, § 51, 53 až 61 sa primerane vzťahujú na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a jeho zvukovo-obrazový záznam a na vysielateľa a jeho vysielanie.

(3)

Ustanovenia § 5 ods. 26, § 12a, 12b, 31a sa primerane vzťahujú na zvukový záznam.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ PRÁVO K DATABÁZE

§ 72

Osobitné právo k databáze, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu, má jej zhotoviteľ bez ohľadu na to, či databáza alebo jej obsah (§ 5 ods. 4) sú chránené autorským právom, alebo inými právami.

§ 73 - Osobitné právo zhotoviteľa databázy
(1)

Zhotoviteľ databázy má právo udeľovať súhlas na extrakciu a reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.

(2)

Extrakcia podľa odseku 1 je trvalé alebo dočasné prenesenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom alebo akýmkoľvek spôsobom.

(3)

Reutilizácia podľa odseku 1 je akýkoľvek spôsob uvedenia celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na verejnosti rozširovaním jej rozmnoženín, nájmom, prepojením (on-line) alebo iným spôsobom prenosu.

(4)

Extrakciou podľa odseku 2 ani reutilizáciou podľa odseku 3 nie je vypožičanie originálu alebo rozmnoženiny databázy.

(5)

Opakovaná a systematická extrakcia, reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy a iné nakladanie, ktoré nie je zvyčajné alebo primerané a je na ujmu oprávneným záujmom zhotoviteľa databázy, sú zakázané.

(6)

Práva zhotoviteľa databázy sú prevoditeľné.

§ 74 - Práva a povinnosti používateľa databázy
(1)

Zhotoviteľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie používateľovi databázy alebo jej časti zakázať extrakciu, reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti jej obsahu, a to na akýkoľvek účel.

(2)

Používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez ujmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.

(3)

Používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie spôsobiť ujmu autorovi ani inej osobe, ktorej patria práva podľa tohto zákona k dielam alebo iným predmetom ochrany obsiahnutým v databáze.

§ 75 - Obmedzenie osobitného práva k databáze

Oprávnený používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, môže bez súhlasu jej zhotoviteľa vykonať extrakciu, reutilizáciu podstatnej časti jej obsahu, ak ide o

a)

extrakciu obsahu neelektronickej databázy pre osobnú potrebu,

b)

extrakciu na ilustráciu pri výučbe alebo vedeckom výskume, ak sa uvedie zdroj a ak rozsah extrakcie nie je zameraný na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu,

c)

extrakciu a reutilizáciu uskutočnené na ochranu verejnosti a v správnom konaní alebo súdnom konaní.

§ 76 - Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy
(1)

Osobitné právo zhotoviteľa databázy trvá 15 rokov.

(2)

Trvanie osobitného práva zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zhotovená. Ak počas tejto lehoty dôjde k zverejneniu databázy, trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zverejnená.

(3)

Každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spočívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní má za následok vytvorenie novej databázy.

§ 77

Ustanovenia § 5 ods. 4, 7, 11 a 14, § 13, § 18 ods. 3 a 4, § 20 ods. 2 až 4, § 40 až 46, § 53 a 54, § 56 až 61 sa primerane vzťahujú aj na zhotoviteľa databázy.

PIATA ČASŤ

KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV

§ 78
(1)

Účelom kolektívnej správy práv podľa tohto zákona (ďalej len „kolektívna správa“) je kolektívne uplatňovanie a kolektívna ochrana majetkových práv autora a majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa a umožnenie uvedenia predmetu týchto práv na verejnosti.

(2)

Kolektívna správa je zastupovanie viacerých osôb, ktoré

a)

majú majetkové práva k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, zvukovo-obrazovému záznamu alebo k vysielaniu (ďalej len „predmet ochrany“),

b)

vykonávajú majetkové práva na základe tohto zákona (§ 50 a 55) alebo

c)

na základe zmluvy získali výhradnú licenciu na celé trvanie majetkových práv k predmetu ochrany a pre územie Slovenskej republiky s právom udeliť sublicenciu

(ďalej len „nositelia práv“) na ich spoločný prospech, a to pri výkone ich majetkových práv k zverejneným alebo na zverejnenie ponúknutým predmetom ochrany, ak iný ako kolektívny výkon týchto práv nie je dovolený (odsek 3) alebo je neúčelný; za predmet ochrany ponúknutý na zverejnenie sa považuje taký predmet ochrany, ktorý nositeľ práva písomne oznámi príslušnej organizácii kolektívnej správy na účely zaradenia takéhoto predmetu do registra predmetov ochrany. Kolektívnou správou nie je dočasné zastupovanie nositeľov práv pri výkone ich majetkových práv, ak je dovolený aj iný ako kolektívny výkon týchto práv.

(3)

Povinne kolektívne spravovanými majetkovými právami sú:

a)

právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia (§ 19 ods. 1),

b)

právo na náhradu odmeny (§ 24 ods. 4 a 5 a § 69 ods. 3),

c)

právo udeľovať súhlas na káblovú retransmisiu diela [§ 18 ods. 2 písm. h)]; to sa nevzťahuje na tie práva k predmetom ochrany, ktoré sú obsiahnuté vo vysielaní vysielateľa a vysielateľ ich vykonáva na základe zákona, licenčnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy,

d)

právo výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu za káblovú retransmisiu ich predmetov ochrany podľa § 65; to sa nevzťahuje na tie práva k predmetom ochrany, ktoré sú obsiahnuté vo vysielaní vysielateľa a vysielateľ ich vykonáva na základe zákona alebo licenčnej zmluvy,

e)

právo autora alebo výkonného umelca udeľovať súhlas na vypožičanie [§ 18 ods. 2 písm. c) a § 63 ods. 2 písm. e)],

f)

právo autora a výkonného umelca na primeranú odmenu za vypožičanie (§ 18 ods. 7 a § 63 ods. 4),

g)

právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu podľa § 63 ods. 5.

(4)

Kolektívna správa sa vykonáva najmä v týchto odboroch:

a)

verejné vykonanie diela,

b)

verejný prenos predvedením predmetu ochrany akýmikoľvek technickými prostriedkami,

c)

vysielanie predmetu ochrany,

d)

káblová retransmisia predmetu ochrany,

e)

verejné rozširovanie originálu predmetu ochrany alebo jeho rozmnoženín nájmom a vypožičiavaním,

f)

vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre osobnú potrebu,

g)

vyhotovenie rozmnoženiny diela prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia,

h)

ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia,

i)

použitie predmetu ochrany, za ktoré sa uhrádza primeraná odmena.

(5)

Kolektívnu správu vykonáva organizácia kolektívnej správy, a to sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a ako hlavný predmet činnosti.

§ 79 - Organizácia kolektívnej správy
(1)

Organizácia kolektívnej správy je právnická osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy.

(2)

Oprávnenie na výkon kolektívnej správy možno udeliť len právnickej osobe, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a je založená na nepodnikateľský účel podľa osobitného predpisu.10)

§ 80 - Udelenie a zánik oprávnenia
(1)

O udelení oprávnenia na výkon kolektívnej správy (ďalej len „oprávnenie“) rozhoduje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe písomnej žiadosti právnickej osoby (ďalej len „žiadateľ “).

(2)

Písomná žiadosť obsahuje

a)

názov, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a označenie štatutárneho orgánu žiadateľa, meno a priezvisko a trvalý pobyt osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi,

b)

vymedzenie práv, ktoré majú byť kolektívne spravované,

c)

vymedzenie predmetu práv podľa písmena b), alebo ak ide o diela, vymedzenie ich druhu,

d)

prílohy podľa odsekov 3 a 4.

(3)

K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží

a)

doklad potvrdzujúci skutočnosti podľa odseku 2 písm. a) a § 79 ods. 2,

b)

doklad preukazujúci členstvo alebo prísľub členstva v medzinárodnej organizácii a písomné vyjadrenie aspoň troch zahraničných organizácií vykonávajúcich kolektívnu správu, že záväzne prejavujú záujem o zmluvnú spoluprácu so žiadateľom, alebo menný zoznam najmenej 150 osôb aspoň z troch iných členských štátov, ktorí záväzne prejavili záujem o kolektívnu správu svojich práv žiadateľom,

c)

informáciu o odbornej, technologickej a ekonomickej spôsobilosti vykonávať kolektívnu správu vrátane dokladov potvrdzujúcich túto informáciu,

d)

menný zoznam nositeľov práv, ktorí prejavili záujem o kolektívnu správu svojich práv žiadateľom s uvedením bydliska, štátneho občianstva a podpisu týchto nositeľov práv,

e)

vzorový návrh zmluvy o zastupovaní nositeľov práv pri výkone kolektívnej správy,

f)

návrh odmien pre jednotlivé spôsoby použitia predmetu ochrany,

g)

návrh vyúčtovacieho poriadku, ktorý obsahuje základné princípy rozdeľovania vybraných odmien a náhrad odmien oprávneným nositeľom práv,

h)

čestné vyhlásenie žiadateľa, že prílohy podľa písmen c) a d) sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(4)

Doklady podľa odseku 3 písm. a) a b) sa prikladajú ako originál alebo ako osvedčená kópia; k dokladom vyhotoveným v cudzom jazyku sa priloží aj ich overený preklad do slovenského jazyka.

(5)

Účastníkom konania podľa odseku 1 je žiadateľ.

(6)

O žiadosti o udelenie oprávnenia rozhoduje ministerstvo do 90 dní odo dňa podania žiadosti. Ministerstvo v konaní o udelenie oprávnenia prihliada najmä na to, či možno predpokladať, že žiadateľ je spôsobilý na riadny a účelný výkon kolektívnej správy.

(7)

Ministerstvo udelí oprávnenie žiadateľovi,

a)

ktorého žiadosť o udelenie oprávnenia spĺňa náležitosti podľa odseku 2,

b)

ktorý žiada o oprávnenie k právam a k takému predmetu týchto práv, a ak ide o diela, k takému ich druhu, kde je ich kolektívny výkon účelný,

c)

ktorý spĺňa predpoklady na zabezpečenie riadneho a účelného výkonu kolektívnej správy.

(8)

Ministerstvo zverejní rozhodnutie o udelení oprávnenia v rezortnom publikačnom prostriedku a na svojej internetovej stránke.

(9)

Ministerstvo vedie evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie; evidencia obsahuje názov, sídlo organizácie kolektívnej správy a vymedzenie kolektívne spravovaných práv a predmetu týchto práv, alebo ak ide o diela, vymedzenie ich druhu.

(10)

Oprávnenie zaniká zánikom právnickej osoby, ktorej sa oprávnenie udelilo, alebo na základe rozhodnutia ministerstva o odňatí oprávnenia (§ 83 ods. 9).

Povinnosti organizácie kolektívnej správy a používateľa predmetu ochrany

§ 81
(1)

Organizácia kolektívnej správy je povinná riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v rozsahu udeleného oprávnenia

a)

zastupovať každého nositeľa práv pri výkone jeho práva, ktoré spravuje na základe tohto zákona,

b)

prevziať za zvyčajných podmienok zastúpenie každého nositeľa práv pri výkone jeho práva, ak o to požiada a preukáže, že predmet ochrany bol príslušne použitý, a ak nie je zastupovaný inou osobou pri výkone práva vo vzťahu k predmetu ochrany a ak ide o dielo, pri výkone práva k dielu,

c)

zastupovať každého nositeľa práv pri výkone jeho práva v rozsahu s ním dohodnutom,

d)

zastupovať nositeľov práv za rovnakých podmienok,

e)

viesť register zmluvne zastupovaných nositeľov práv; register obsahuje len údaje nevyhnutné na výkon kolektívnej správy,

f)

viesť register predmetov ochrany, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu, ak sú mu tieto predmety ochrany známe; register obsahuje len údaje nevyhnutné na výkon kolektívnej správy,

g)

oznámiť tomu, kto o to písomne požiada, či zastupuje nositeľa práv a na žiadosť a náklady žiadateľa vydať o tom písomné potvrdenie,

h)

uzatvárať s používateľmi alebo s osobami oprávnenými obhajovať záujmy v nich združených používateľov, ktorí používajú predmety ochrany, alebo s osobami povinnými uhrádzať náhradu odmeny podľa tohto zákona za primeraných a rovnakých podmienok zmluvy, ktorými sa

1.

používateľovi poskytuje oprávnenie na použitie predmetu ochrany, ku ktorému právo kolektívne spravuje,

2.

dohodne s používateľom alebo s povinnou osobou odmenu, primeranú odmenu alebo náhradu odmeny a spôsob jej uhradenia,

i)

domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia z neoprávneného výkonu kolektívne spravovaného práva; to neplatí, ak sa nositeľ práva, ktorý je na to oprávnený, takého nároku sám domáha alebo ak je to nehospodárne,

j)

vyberať v súlade s týmto zákonom a zmluvami podľa písmena h) pre nositeľa práv odmeny, primerané odmeny, náhrady odmien a prípadné príjmy z vydania bezdôvodného obohatenia, rozdeľovať ich a vyplácať v súlade so svojím vyúčtovacím poriadkom,

k)

viesť evidenciu vybraných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a príjmov z vydaného bezdôvodného obohatenia a umožniť nositeľovi práv na požiadanie kontrolu správnosti jemu uhradenej odmeny, primeranej odmeny, náhrady odmeny či prípadného príjmu z bezdôvodného obohatenia,

l)

zabezpečovať úlohy v oblasti registrácie a zápisu do medzinárodných zoznamov nositeľov práv a predmetov ochrany a so súhlasom nositeľov práv poskytovať ministerstvu informácie súvisiace s registráciou, ako aj s evidenciou podľa písmen f) a k),

m)

vytvárať rezervný fond z vybraných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a prípadných príjmov z bezdôvodného obohatenia,

n)

viesť účtovníctvo,

o)

každoročne vyhotoviť do 30. júna výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročná správa“) za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje aj účtovnú závierku overenú audítorom, a uložiť ju bez zbytočného odkladu do verejnej časti registra účtovných závierok;10a) výročná správa obsahuje úplný a pravdivý opis všetkých rozhodujúcich skutočností a je prístupná všetkým nositeľom práv,

p)

informovať ministerstvo o všetkých zmenách v údajoch uvedených v žiadosti o udelenie oprávnenia podľa § 80 vrátane zmien v osobe, ktorá je štatutárnym orgánom kolektívneho správcu alebo členom takého orgánu, a tieto zmeny preukázať najneskôr do 15 dní odo dňa zmeny,

r)

poskytnúť ministerstvu

1.

kópiu zmeny dokladov prikladaných k žiadosti o udelenie oprávnenia podľa § 80 ods. 3 a 4 do 15 dní odo dňa zmeny,

2.

informáciu o zmluvnom poverení na kolektívnu správu od iných organizácií kolektívnej správy vrátane zahraničných a kópiu iných dokumentov súvisiacich s výkonom kolektívnej správy do 15 dní odo dňa, keď o to ministerstvo požiada,

3.

kópiu rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu, ak je organizácia kolektívnej správy účastníkom konania, do 15 dní odo dňa, keď o to ministerstvo požiada,

s)

uverejniť vhodným spôsobom sadzobník odmien a primeraných odmien,

t)

informovať ministerstvo o rozhodnutiach súdov alebo iných príslušných orgánov v konaniach, ktorých účastníkom je organizácia kolektívnej správy a ktoré majú zásadný význam na jej činnosť,

u)

zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky na účely ukladania peňažných prostriedkov podľa § 82 ods. 2 písm. a).

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahuje len na nositeľa práv, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo.

(3)

Organizácia kolektívnej správy zastupuje nositeľa práv vo svojom mene a na jeho účet. Organizácia kolektívnej správy vykonáva kolektívnu správu bez nároku na zisk. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov.

(4)

Používateľ, ako aj osoba povinná uhradiť náhradu odmeny (§ 24 ods. 6) je povinná umožniť organizácii kolektívnej správy riadny výkon kolektívnej správy a bez vážnych dôvodov neodmietnuť organizácii kolektívnej správy poskytnutie potrebných informácií. Organizácia kolektívnej správy nesmie informácie získané pri výkone kolektívnej správy využiť na iný účel ako na výkon kolektívnej správy. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená kontrolovať včasné a riadne plnenie zmlúv uzatvorených s ňou pri výkone kolektívnej správy, ako aj povinností, ktoré pre osoby povinné uhradiť náhradu odmeny vyplývajú zo zákona; používateľ alebo iný účastník takejto zmluvy, ako aj osoba povinná uhradiť náhradu odmeny, je povinná organizácii kolektívnej správy túto činnosť umožniť.

(5)

Ak prevádzkovateľ prevádzky alebo iného priestoru poskytne svoju prevádzku alebo iný priestor usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia na verejné vykonanie alebo verejný prenos hudobného diela alebo umeleckého výkonu, považuje sa za používateľa hudobného diela alebo umeleckého výkonu tento prevádzkovateľ, ak neoznámi v určenej lehote organizácii kolektívnej správy údaje potrebné na určenie totožnosti usporiadateľa tohto verejného kultúrneho podujatia.

(6)

Pri verejnom vykonaní hudobného diela je usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinný pred uskutočnením podujatia oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy program podujatia, v ktorom ku každému dielu, ktoré má byť verejne vykonané, uvedie jeho názov a údaj o autorstve; ak usporiadateľ tieto skutočnosti organizácii kolektívnej správy neoznámi, predpokladá sa, že na podujatí budú verejne vykonané len tie diela, ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy, kým sa nepreukáže opak.

§ 82
(1)

Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne s používateľom na uzavretí licenčnej zmluvy alebo hromadnej licenčnej zmluvy alebo s právnickou osobou združujúcou používateľov na uzavretí kolektívnej licenčnej zmluvy, ktorou udelí súhlas na použitie predmetov ochrany, ku ktorým spravuje práva podľa tohto zákona (ďalej len „spravované predmety ochrany“), môže, ak ide o licenčnú zmluvu alebo hromadnú licenčnú zmluvu, organizácia kolektívnej správy alebo používateľ, a ak ide o kolektívnu licenčnú zmluvu, organizácia kolektívnej správy alebo právnická osoba združujúca používateľov predmetov ochrany požadovať, aby obsah takejto zmluvy vrátane odmeny za použitie spravovaných predmetov ochrany určil súd.8) Súd pri určení obsahu zmluvy prihliada na druh spravovaného predmetu ochrany, spôsob, rozsah a účel jeho použitia, na čas, v ktorom sa spravovaný predmet ochrany bude používať, a na podmienky podľa § 81 ods. 1 písm. h).

(2)

Používateľ môže použiť spravované predmety ochrany, ak podá návrh na začatie konania podľa odseku 1 najneskôr v lehote 30 dní, odkedy začal používať spravované predmety ochrany alebo odkedy mu zaniklo právo na použitie spravovaných predmetov ochrany, a zároveň v súlade s odsekom 3

a)

sa dohodne s organizáciou kolektívnej správy na ukladaní peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vedený organizáciou kolektívnej správy podľa § 81 ods. 1 písm. u) alebo

b)

preukáže v tejto lehote organizácii kolektívnej správy

1.

záručnou listinou vznik bankovej záruky11) za splnenie záväzku na zaplatenie peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany alebo

2.

notárskou zápisnicou uloženie peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany do notárskej úschovy12) alebo

3.

uznesením súdu prijatie peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany do úschovy súdu.12a)

(3)

Používateľ je povinný splniť podmienky podľa ods. 2 písm. a) alebo písm. b) vo výške a v lehotách podľa poslednej dohodnutej licenčnej zmluvy, hromadnej licenčnej zmluvy alebo kolektívnej licenčnej zmluvy, a ak taká nie je, najmenej raz za tri kalendárne mesiace vo výške podľa platného a účinného sadzobníka odmien a primeraných odmien organizácie kolektívnej správy.

(4)

Organizácia kolektívnej správy nie je oprávnená s peňažnými prostriedkami podľa ods. 2 písm. a) nakladať až do právoplatného rozhodnutia súdu o návrhu podľa odseku 2.

(5)

Oprávnenie použiť spravované predmety ochrany podľa odseku 2 zanikne právoplatnosťou rozhodnutia súdu o návrhu podľa odseku 2; nárok na zaplatenie odmeny za obdobie používania spravovaných predmetov ochrany podľa odseku 2 zostáva zachovaný.

(6)

Odseky 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na dohodu o primeranej odmene.

§ 83 - Dohľad ministerstva
(1)

Ministerstvo vykonáva dohľad nad výkonom kolektívnej správy preverovaním plnenia povinností organizáciami kolektívnej správy pri výkone kolektívnej správy, ako aj získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov súvisiacich s výkonom kolektívnej správy.

(2)

Ministerstvo je pri výkone dohľadu podľa odseku 1 oprávnené

a)

vyžadovať informácie, doklady alebo iné podklady potrebné na riadny výkon dohľadu od organizácie kolektívnej správy, ako aj inej osoby, ktorá disponuje alebo by mohla disponovať takýmito informáciami alebo podkladmi,

b)

zisťovať, či organizácia kolektívnej správy plní povinnosti podľa § 81 ods. 1 až 3,

c)

určovať organizácii kolektívnej správy primeranú lehotu na nápravu zistených nedostatkov,

d)

uložiť pokutu,

e)

odňať oprávnenie.

(3)

Organizácia kolektívnej správy alebo iná osoba je povinná poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu podľa odseku 1 a v lehote určenej ministerstvom.

(4)

Ak organizácia kolektívnej správy alebo iná osoba nesplní povinnosť podľa odseku 3, môže jej ministerstvo uložiť poriadkovú pokutu do 1 659 eur, a to aj opakovane.

(5)

Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy porušila niektorú z povinností podľa § 81 ods. 1 až 3, uloží jej pokutu do 16 596 eur.

(6)

Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy alebo iná osoba vykonáva kolektívnu správu bez oprávnenia, uloží jej pokutu od 165 eur do 33 193 eur.

(7)

Ministerstvo oprávnenie odníme, ak

a)

bolo oprávnenie vydané na základe nepravdivých údajov,

b)

organizácia kolektívnej správy prestala spĺňať podmienky udelenia oprávnenia a k náprave nedošlo ani v primeranej lehote určenej ministerstvom alebo nápravu už nemožno vykonať, alebo

c)

organizácia kolektívnej správy o to požiada.

(8)

Ministerstvo môže oprávnenie odňať aj vtedy, ak organizácia kolektívnej správy závažným spôsobom a opakovane poruší povinnosť podľa odseku 3 alebo niektorú z povinností podľa § 81 ods. 1 až 3.

(9)

Oprávnenie odňaté podľa odseku 7 písm. a) alebo b) alebo odseku 8 zanikne dňom určeným v rozhodnutí o odňatí oprávnenia, najskôr však dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. Oprávnenie odňaté podľa odseku 7 písm. c) zanikne posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie šesť mesiacov odo dňa doručenia takejto žiadosti ministerstvu, najskôr však dňom právoplatnosti rozhodnutia o odňatí oprávnenia.

(10)

Na konanie o odňatí oprávnenia podľa odseku 7 písm. c) sa primerane vzťahuje ustanovenie § 80 ods. 6.

(11)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti uloženej týmto zákonom. Pri určení pokuty ministerstvo prihliada na závažnosť a následky porušenia povinnosti.

(12)

Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie bola pokuta uložená.

(13)

Pokuta uložená ministerstvom je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola pokuta uložená, nadobudlo právoplatnosť. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 84 - Práva a povinnosti používateľa
(1)

Ak používateľ nepreukáže, že nositeľ práv výslovne vylúčil kolektívnu správu svojich práv, a ak bolo v odbore použitia predmetov ochrany udelené oprávnenie podľa § 80, používateľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z použitia predmetu ochrany prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy vo vymedzenom odbore použitia predmetov ochrany.

(2)

Ak niektoré z práv podľa § 78 ods. 3 písm. c) a e) nie sú v Slovenskej republike spravované organizáciou kolektívnej správy, používateľovi vznikne právo na použitie týchto predmetov ochrany, ak vytvára rezervný fond na úhradu odmeny za takéto použitie. Ustanovenie § 45 ods. 1 sa použije primerane.

§ 85 - Hospodárenie a majetok organizácií kolektívnej správy
(1)

Náklady spojené s výkonom kolektívnej správy sa uhrádzajú po dohode zastupovaných nositeľov práv zrážkou z vybraných odmien a náhrad odmien, z členských príspevkov a iných príjmov.

(2)

Spôsob nakladania s majetkom upravujú stanovy organizácie kolektívnej správy a osobitné predpisy.

(3)

Pri zániku organizácie kolektívnej správy alebo pri odňatí oprávnenia sa majetkové vyrovnanie vykoná v súlade s osobitnými predpismi.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 86 - Spoločné ustanovenia
(1)

Práva priznané podľa tohto zákona občanom Slovenskej republiky sa vzťahujú aj na občanov iného členského štátu alebo zmluvného štátu.

(2)

Práva priznané podľa tohto zákona výrobcovi zvukového záznamu, výrobcovi zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľovi, vydavateľovi predtým nezverejneného diela alebo zhotoviteľovi databázy, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, sa vzťahujú aj na výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľa, vydavateľa predtým nezverejneného diela alebo zhotoviteľa databázy, ktorý má sídlo na území iného členského štátu alebo zmluvného štátu.

(3)

Ochrana práv podľa tohto zákona sa vzťahuje aj na predmet ochrany, ktorého krajinou pôvodu je iný členský štát alebo zmluvný štát.

(4)

Na konanie podľa § 80 a 83 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 87
(1)

Trvanie majetkových práv autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu a vysielateľa sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

(2)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím jeho účinnosti; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

(3)

Oprávnenia na výkon kolektívnej správy udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia na výkon kolektívnej správy podľa tohto zákona. Obsah a rozsah týchto oprávnení uvedie ministerstvo do súladu s týmto zákonom a vydá príslušným osobám do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnenia podľa tohto zákona.

(4)

Na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(5)

Podmienka podať žalobu podľa § 82 ods. 4 sa považuje za splnenú, ak používateľ podal žalobu podľa § 82 ods. 1 do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 87a
(1)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. marcom 2007; vznik týchto právnych vzťahov vrátane nárokov z nich vzniknutých, ako aj práva zo zodpovednosti za porušenie zmlúv uzatvorených pred 1. marcom 2007 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 1. marca 2007.

(2)

Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu zvukovo-obrazového záznamu k zvukovo-obrazovému záznamu, ktoré k 1. marcu 2007 neuplynulo, sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak začalo plynúť pred 1. marcom 2007. Na trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a jeho počítanie sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 5 a § 70 tohto zákona aj vtedy, ak toto trvanie uplynulo pred 1. marcom 2007; práva, ktoré vznikli z použitia takého zvukového záznamu pred 1. marcom 2007, zostávajú nedotknuté. Na trvanie majetkových práv výrobcu zvukovo-obrazového záznamu k zvukovo-obrazovému záznamu a jeho počítanie sa vzťahujú ustanovenia § 66 ods. 5 a § 70 tohto zákona aj vtedy, ak toto trvanie uplynulo pred 1. marcom 2007; práva, ktoré vznikli z použitia takého zvukovo-obrazového záznamu pred 1. marcom 2007, zostávajú nedotknuté.

(3)

Správne konania, ktoré neboli právoplatne skončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 1. marca 2007.

(4)

Ak používateľovi vzniklo právo na použitie predmetu ochrany podľa § 82 ods. 7 pred 1. marcom 2007, toto právo mu k 1. marcu 2008 zaniká v rozsahu, ktorý nie je v súlade s týmto ustanovením v znení účinnom od 1. marca 2007; tým nie je dotknutá povinnosť používateľa vzťahujúca sa k rezervnému fondu na úhradu odmeny za použitie predmetov ochrany.

(5)

Ak organizácia kolektívnej správy k 1. marcu 2007 vykonáva kolektívnu správu práva na primeranú odmenu v inom odbore, ako je odbor podľa § 78 ods. 4 písm. i), je povinná do 30. marca 2007 požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy tohto práva v súlade s týmto zákonom, inak oprávnenie na výkon kolektívnej správy tohto práva zaniká; výkon kolektívnej správy tohto práva, ktorý organizácia kolektívnej správy vykonáva podľa doterajších predpisov, sa považuje za oprávnený, a to až do právoplatného rozhodnutia ministerstva vo veci.

§ 87b - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Konania začaté pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa tohto zákona tak, že suma pokuty vyjadrená v slovenských korunách sa prepočíta konverzným kurzom14) a zaokrúhli na celé eurá nadol.

§ 87c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)

Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu umeleckého výkonu a trvanie majetkových práv výkonného umelca k umeleckému výkonu zaznamenanému na zvukovom zázname, ktoré do 31. októbra 2013 neuplynulo, sa spravuje predpisom účinným od 1. novembra 2013.

(2)

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. novembrom 2013; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich sa však posudzujú podľa predpisu účinného do 31. októbra 2013, ak § 63 ods. 5 neustanovuje inak.

(3)

Právne účinky podania žaloby podanej podľa § 82 v znení účinnom do 31. októbra 2013 a právo priznané podľa § 82 ods. 3 v znení účinnom do 31. októbra 2013 zostávajú zachované.

§ 88

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 89

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

2.

Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.

§ 90 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 618/2003 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 122, 17. 5. 1991) v znení smernice Rady 93/98/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 290, 24. 11. 1993).

  2.

  Smernica Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti intelektuálneho vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 346, 27. 11. 1992).

  3.

  Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv príbuzných autorskému právu vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 248, 6. 10. 1993).

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 265, 11. 10. 2011) (kodifikované znenie).

  5.

  Smernica Rady a Európskeho parlamentu 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15, Ú. v. ES L 77, 27. 3. 1996).

  6.

  Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 167, 22. 6. 2001).

  7.

  Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv. 1, Ú. v. ES L 272, 13. 10. 2001).

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).

  9.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27. 10. 2012).

  Príloha č. 2 k zákonu č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 283/2014 Z. z.

  ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV NA DÔSLEDNÉ VYHĽADÁVANIE

  Zdroje informácií pri vykonávaní dôsledného vyhľadávania zahŕňajú:

  1.

  ak ide o knihy:

  a)

  povinné výtlačky, katalógy knižníc a úradné záznamy vedené knižnicami a inými inštitúciami,

  b)

  asociácie vydavateľov a autorov v príslušnej krajine,

  c)

  existujúce databázy a registre, WATCH (spisovatelia, umelci a nositelia ich práv), ISBN (medzinárodné štandardné číslo knihy) a databázy kníh vydaných tlačou,

  d)

  databázy príslušných organizácií kolektívnej správy, najmä organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie,

  e)

  zdroje zahŕňajúce databázy a registre vrátane projektu VIAF (virtuálny medzinárodný súbor autorít) a ARROW (prístupný register informácií o autorských právach a osirelých dielach),

  2.

  ak ide o noviny, časopisy, odborné časopisy a periodiká:

  a)

  ISSN (medzinárodné štandardné číslo sériových publikácií) pre periodické publikácie,

  b)

  indexy a katalógy z knižničných fondov,

  c)

  povinné výtlačky,

  d)

  združenia vydavateľov a združenia autorov a novinárov v príslušnej krajine,

  e)

  databázy príslušných organizácií kolektívnej správy vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie,

  3.

  ak ide o diela výtvarného umenia, fotografické diela a architektonické diela, ktoré sa nachádzajú v knihách, odborných časopisoch, novinách a zábavných časopisoch, alebo iné diela:

  a)

  zdroje uvedené v prvom a druhom bode,

  b)

  databázy príslušných organizácií kolektívnej správy predovšetkým pre diela výtvarného umenia, fotografické diela a architektonické diela vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie,

  c)

  databázy obrazových agentúr,

  4.

  ak ide o audiovizuálne diela a zvukové záznamy:

  a)

  povinnú rozmnoženinu,

  b)

  združenia producentov v príslušnej krajine,

  c)

  databázy inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom a databázy národných knižníc,

  d)

  databázy s príslušnými normami a identifikátormi, ako je napríklad ISAN (medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych záznamov) pre audiovizuálne materiály, ISWC (medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela) pre hudobné diela a ISRC (medzinárodný štandardný kód zvukových záznamov) pre zvukové záznamy,

  e)

  databázy príslušných organizácií kolektívnej správy najmä pre autorov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a výrobcov audiovizuálnych diel,

  f)

  titulky a ostatné informácie uvedené na obale diela,

  g)

  databázy ostatných relevantných asociácií reprezentujúcich konkrétnu kategóriu autorov.

Poznámky

 • 1)

  § 56 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).

 • 1a)

  § 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

 • 1b)

  § 6 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.

 • 1c)

  § 3 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 1d)

  § 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 1e)

  § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

 • 1f)

  § 33 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 1g)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 129, 16. 5. 2012).

 • 2)

  § 116 Občianskeho zákonníka.

 • 5)

  § 1 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

 • 6)

  § 631 až 643 Občianskeho zákonníka.

 • 6a)

  § 2 ods. 1 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

 • 7)

  § 50 Občianskeho zákonníka.

 • 8)

  § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

 • 9)

  Článok 3 Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (oznámenie č. 365/1992 Zb.).

 • 9a)

  Napríklad § 24 ods. 1 písm. k) a § 31 ods. 2 písm. l) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

 • 9b)

  Občiansky zákonník.

 • 10)

  Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 • 10a)

  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 313 až 322 Obchodného zákonníka.

 • 12)

  § 70 až 73 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 12a)

  § 185a až 185h Občianskeho súdneho poriadku.

 • 13)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 14)

  § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore