Články k predpisu 582/2004

Aktuálne výzvy v oblasti dane z nehnuteľností - zdaňovanie na základe trhovej hodnoty

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá zamýšľanou zmenou v oblasti daníznehnuteľností. Súčasnou ideou je zdaňovanie nehnuteľností na základe trhovej hodnoty, teda prechod od systému zdaňovania podľa výmery ksystému, ktorý zohľadňuje trhovú hodnotu nehnuteľností podľa určitých kritérií. Vtomto kontexte príspevok popisuje terajšiu legislatívnu úpravu aprínosy aj možné negatívne vplyvy zamýšľanej zmeny na daňovníkov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
daň z nehnuteľností
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21


Vydané: 19.12.2022
Autor: Bc., Kristína Balinová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Bc., Kristína Balinová

REALITA ZDAŇOVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ NA SLOVENSKU (EKONOMICKÝ POHĽAD)[1] [2] [3]

Abstrakt
Autorky sa vo svojom príspevku zamerali na oblasť zdaňovania nehnuteľností, s akcentom na realitu a perspektívu zdaňovania nehnuteľností na Slovensku, v podmienkach aktuálne platnej právnej úpravy. Daň z nehnuteľností predstavuje pre obce/ mestá zdroj vlastného príjmu (od roku 2005, kedy už je v kompetencii obcí/miest, v rozsahu platnej právnej úpravy, túto daň vyrubovať). Zdaňovanie nehnuteľností v SR je z nášho pohľadu v súčasnosti regionálne diferencované, pričom existujú rezervy a to o. i. aj vo vlastnej konštrukcii modelu zdaňovania daňou z nehnuteľností (neuplatňovania princípu trhovej hodnoty), čím by sa mohla posilniť finančná samostatnosť obcí/miest.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daň z nehnuteľností
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21


Vydané: 13.12.2022
Autor: Ing., Karolína Červená, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Ing., Karolína Červená, PhD.

NEHNUTEĽNOSŤ V PRÁVNEJ ÚPRAVE PRIAMYCH DANÍ[1]

Abstrakt
Vychádzajúc z Občianskeho zákonníka veci sú hnuteľné a nehnuteľné. Predmetom občianskoprávnych vzťahov môžu byť tiež byty alebo nebytové priestory, nie sú však nehnuteľnosťami podľa Občianskeho zákonníka. Príspevok poukazuje na odlišnosti vymedzenia nehnuteľnosti v právnej úprave priamych daní ako aj na sporné ustanovenia súvisiace s nehnuteľnosťou.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daň z pozemkov
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 5


Vydané: 13.12.2022
Autor: Doc. JUDr., Soňa Kubincová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr., Soňa Kubincová, PhD.

Aktuálne výzvy v oblasti dane z nehnuteľností - zdaňovanie na základe trhovej hodnoty

Abstrakt
Predkladaný príspevok sa venuje analýze aktuálnych otázok v oblasti dane z nehnuteľností v Slovenskej republike v súvislosti so snahami o zavedenie zdaňovania na základe trhovej hodnoty nehnuteľností. Príspevok poukazuje na racionálne zdôvodnenie potreby prechodu na hodnotový princíp zdaňovania, na jeho pozitíva i negatíva, ako aj na možné dopady na daňovníkov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
daň z nehnuteľností
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21


Vydané: 13.12.2021
Autor: Bc., Martina Bianca Achimovičová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Bc., Martina Bianca Achimovičová

MIESTNE DANE S AKCENTOM NA ELEKTRONICKÝ SYSTÉM VEDENIA DAŇOVÉHO EXEKUČNÉHO KONANIA

Abstrakt
Miestne dane predstavujú jeden z imanentných príjmov rozpočtu obce. Súčasne tvoria aj značnú časť daňových nedoplatkov fyzických osôb a právnických osôb. Na účely zrýchlenia výberu daňových nedoplatkov v rámci daňového exekuč- ného konania sa obce postupne zapájajú do kreovaného systému elektronickej komunikácie, ktorý im umožňuje rýchlu a efektívnu komunikáciu s bankami.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
druhy miestnych daní
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 2


Vydané: 30.09.2020
Autor: Mgr., Michal Úradník
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Úradník

ŠTÁT VS. ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA (LIMITY MIESTNYCH DANÍ)

Abstrakt
Ústava Slovenskej republiky ako základný zákon štátu deklaruje význam územnej samosprávy pre moderný demokratický a právny štát aj tým, že jej úprave venuje samostatnú štvrtú hlavu. Ústavnoprávna regulácia predpokladá financovanie potrieb územnej samosprávy predovšetkým z ich vlastných príjmov, a za tým účelom v rámci klasifikácie daní a poplatkov ustanovuje dane štátne aj miestne. Cieľom príspevku je preskúmať vývojové štádiá oprávnení obcí vo veci ukladania miestnych daní. Hypotézou, ktorú chceme overiť, je existencia zodpovedajúceho legislatívneho rámca pre reálne naplnenie ústavného predpokladu o financovaní potrieb obcí najmä z vlastných príjmov, konkrétne z miestnych daní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
daň z nehnuteľností
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21


Vydané: 25.10.2019
Autor: doc. JUDr., Miroslav Štrkolec, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Miroslav Štrkolec, PhD.

DAŇOVÁ ZAŤAŽENOSŤ V KONTEXTE FAKULTATÍVNOSTI MIESTNYCH DANÍ

Abstrakt
Cieľom príspevku je poukázať na možné rôzne daňové zaťaženie obyvateľov miestnymi daňami z dôvodu zákonnej možnosti (nie povinnosti) obcí ukladať miestne dane. Autorka chce v príspevku ozrejmiť súčasný stav v zverejňovaní všeobecne záväzných nariadení obcí s ohľadom na možnosť kontroly vyrubovania daní obcou ako správcom dane a následne poukázať na eventuálne odlišné zaťaženie obyvateľov miestnymi daňami v jednotlivých obciach.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
daň zo stavieb
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 9, 10


Vydané: 25.10.2019
Autor: Doc. JUDr., Soňa Kubincová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr., Soňa Kubincová, PhD.

PÔSOBENIE ŠTÁTU V OBLASTI ZDAŇOVANIA, VPLYV NA MIESTNU SAMOSPRÁVU

Abstrakt
Predkladaný článok rozoberá problematiku vplyvu štátu pri zdaňovaní so zameraním na miestne dane. Autor upriamuje pozornosť na miestne dane a poplatky. V príspevku je venovaný priestor rozpočtu územnej samosprávy a daniam z príjmov fyzických osôb. Autor sa zameriava na aspekt dostatku financií v rozpočtoch obcí, pričom poukazuje na ich najvýznamnejší príjem.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
miestne poplatky
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 2


Vydané: 25.10.2019
Autor: Mgr., Patrik Kukuľa
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Patrik Kukuľa

MOŽNOSTI ZNÍŽENIA, ZVÝŠENIA A OSLOBODENIA OD DANE VO VECIACH MIESTNYCH DANÍ

Abstrakt
Európska charta územnej samosprávy deklaruje, že finančné zdroje miestnych orgánov majú byť úmerné kompetenciám, ktoré im ukladá ústava alebo zákon. Vláda Slovenskej republiky mala snahu vytvoriť priestor na zvýšenie a stabilizáciu vlastných finančných zdrojov nevyhnutných na zabezpečenie úloh orgánov územnej samosprávy prostredníctvom posilnenia vlastných daňových príjmov obcí, a to aj rozšírením právomoci obcí pri určovaní sadzby dane a stanovení zníženia dane a oslobodenia od dane. Príspevok poukazuje na súčasnú právnu úpravu v tejto oblasti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
daň z nehnuteľností
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21


Vydané: 25.10.2019
Autor: JUDr., Tatiana Kubincová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tatiana Kubincová, PhD.

DAŇ ZA UBYTOVANIE A DIGITÁLNE PLATFORMY

Abstrakt
S príchodom nadnárodných digitálnych platforiem poskytujúcich služby zdieľanej ekonomiky okrem iného aj v oblasti krátkodobého ubytovania (napr. Airbnb) sa otvára správcovi dane nová možnosť zjednodušeného a jednotného prístupu k platiteľom tzv. turistických alebo hotelových daní (daň za ubytovanie). Podobnú metódu prístupu k dosiaľ nevymáhaným daniam dnes aplikujú stovky miest po svete. Cieľom príspevku je (i) vyhodnotiť, či ubytovanie sprostredkované digitálnymi platformami podlieha dani za ubytovanie v slovenskom právnom poriadku, (ii) poskytnúť prehľad možností, ktoré v súčasnosti digitálne platformy ponúkajú mestám vo svete, a (iii) vyhodnotiť prenositeľnosť uvedených možností na Slovensko. Uzatvárame, že spoluprácu miest s platformami pri výbere dane aktuálny právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje za predpokladu, že bude zabezpečená dôveryhodná kontrola odvedenej dane.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daň za ubytovanie
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43


Vydané: 05.09.2019
Autor: Mgr., Ján Mazúr, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ján Mazúr, PhD.

RETROAKTIVITA DAŇOVOPRÁVNYCH NORIEM

Abstrakt
Príspevok poskytuje výber významných rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky aj vybraných ústavných súdov v zahraničí na tému retroaktivity daňovoprávnych noriem a aplikuje ich závery a závery medzinárodnej právnej doktríny na vybrané situácie v slovenskom právnom prostredí, ktoré môžu mať potenciálne ústavnoprávne implikácie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
zdaňovacie obdobie
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 3


Vydané: 25.08.2018
Autor: doc. JUDr. Ing., Matej Kačaljak, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. Ing., Matej Kačaljak, PhD.

DAŇOVO-PRÁVNE ASPEKTY POUŽÍVANIA MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PODNIKANIE

Abstrakt
Príspevok je zameraný na vybrané aspekty právnej úpravy ukladania, výberu a platenia dane z motorových vozidiel, pričom poukazuje na možnosti zlepšenia kontroly plnenia daňových povinností a na možnosti predchádzania daňovým únikom v tejto oblasti. Príspevok sa zameriava nielen na súčasnú právnu úpravu, ale poukazuje aj na historický vývoj v oblasti zdaňovania motorových vozidiel.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daň z motorových vozidiel
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 92, 93Kombinovan, 94, 95, 96, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
361/2014 paragrafy: 2


Vydané: 18.10.2017
Autor: JUDr., Tatiana Kubincová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tatiana Kubincová, PhD.

Zdaňovanie psa podľa pohlavia?

Abstrakt
Hovorí sa, že pes domáci (po lat. canis lupus familiaris) je najlepší priateľ človeka, že je láskou na celý život, že je to jediný tvor, ktorý má svojho pána radšej než seba samého. U pesimistov sa je možné stretnúť aj s tvrdením (či skôr konštatovaním), že ich život je pes. Pes ako druh zvieraťa je na účely Trestného zákona vecou, pričom z pohľadu trestného práva hmotného môže byť aj živým nástrojom k spáchaniu trestného činu. Ak má pes prívlastok „služobný“, môže byť tiež pátračom omamných a psychotropných látok, alebo imaginárnych výbušnín v budovách súdov. Pes môže byť nielen záchrancom ľudského života v horách, či dokonca štvornohými očami človeka, ale aj obľúbeným pokrmom v niektorých oblastiach Ázie (a východného Slovenska).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daň za psa
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29


Vydané: 07.03.2016
Autor: JUDr., Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus


Zobraziť všetky články autora JUDr., Erik Surmánek

PODPORA ŠPORTU Z INÝCH AKO VEREJNÝCH ZDROJOV

Abstrakt
Reklama je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovým výdavkom, ktorý však možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone, pokiaľ ide o výdavky na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Zmluva o reklame ako druhý možný model financovania je teda síce relatívne výhodná pre podnikateľa, avšak len za predpokladu, že daňovému úradu preukáže, že cieľom reklamy bolo „uplatnenie jeho produktu na trhu“. Pre klub je príjem z reklamy predmetom dane, pričom na vykonávanie reklamnej činnosti je potrebná živnosť. Problémom pri reklame je tiež subjektívne posudzovanie, zakotvené v ust. § 21 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podľa ktorého daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) vynaložené v rozpore o.i. so zákonom o reklame.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
daň z nehnuteľností
Priradené k predpisu:
582/2004 paragrafy: 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21


Vydané: 28.05.2015
Autor: Mgr., Zuzana Zajíčková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora Mgr., Zuzana Zajíčková
MENU
Hore