Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.06.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 23.12.2001
Účinnosť od: 01.06.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST79JUD9719DS76EUPP50ČL12

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.06.2024 do 31.12.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 566/2001 s účinnosťou od 01.06.2024 na základe 107/2024

Legislatívny proces k zákonu 107/2024

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 107/2024, dátum vydania: 20.05.2024

Všeobecná časť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).

Cieľom návrhu zákona je:

- implementácia článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (Ú. v. L 151, 2.6.2022) (ďalej len „nariadenie o DLT), pričom sa rozširuje súbor finančných nástrojov aj o DLT finančné nástroje. Dôsledkom takejto úpravy sa bude súčasný regulačný mechanizmus pre finančné nástroje v plnej miere vzťahovať aj na DLT finančné nástroje,

- ďalšie legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ako napríklad poznatky súvisiace s implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. L 173, 12.6.2014) v platnom znení, smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1160 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania (Ú. v. L 188, 12.7.2019), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. L 174, 1.7.2011) v platnom znení a s formálnym zosúladením s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/584 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta (Ú. v. L 87, 31.3.2017). Taktiež riešenie zániku záložného práva v oblasti práva výkupu za účelom väčšej právnej istoty. Zároveň v nadväznosti na úpravu dlhopisov sa umožňuje burze obchodovať s cennými papiermi s nízkym rizikovým profilom, ktoré sa neobchodujú na regulovanom trhu alebo mnohostrannom obchodnom systéme organizovanom burzou,

- riešenie úlohy C.24 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 8 z 12. januára 2022 k Akčnému plánu boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2024, v rámci ktorej vyplýva Ministerstvu financií Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vykonať opatrenia na zníženie rizika v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu pri emitovaní dlhopisov nevyžadujúcich predloženie prospektu takou právnickou osobou, ktorá nie je regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorého akcie nie sú verejne obchodovateľné.

Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy ani vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu spoločnosti a nemá vplyvy ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia/ implementácia práva EÚ

V prípade transpozície/implementácie uveďte zoznam transponovaných/implementovaných predpisov:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (čl. 18 – zmeny smernice 2014/65/EÚ)

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie

August – September 2023

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*

November – December 2023

2.Definovanie problému

Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).

Cieľom návrhu zákona je:

- implementácia článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (Ú. v. L 151, 2.6.2022) (ďalej len „nariadenie o DLT“), pričom sa rozširuje súbor finančných nástrojov aj o DLT finančné nástroje. Dôsledkom takejto úpravy sa bude súčasný regulačný mechanizmus pre finančné nástroje v plnej miere vzťahovať aj na DLT finančné nástroje,

- - ďalšie legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ako napríklad poznatky súvisiace s implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. L 173, 12.6.2014) v platnom znení, smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1160 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania (Ú. v. L 188, 12.7.2019) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011) v platnom znení,

- formálne zosúladenie s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/584 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017),

- riešenie úlohy C.24 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 8 z 12. januára 2022 k Akčnému plánu boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2024, v rámci ktorej vyplýva Ministerstvu financií Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vykonať opatrenia na zníženie rizika v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu pri emitovaní dlhopisov nevyžadujúcich predloženie prospektu takou

právnickou osobou, ktorá nie je regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorého akcie nie verejne obchodovateľné.

3.Ciele a výsledný stav

Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).

Cieľom implementácie čl. 18 nariadenia o DLT je posilnenie regulačného rámca v oblasti DLT.

Cieľom riešenia úlohy C. 24 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 8 a zároveň návrhu zákona je zníženie rizika v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

4.Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:

banky (8),

obchodníci s cennými papiermi (24)

správcovské spoločnosti (28)

podnikateľské subjekty so záujmom emitovať dlhopisy (počet týchto podnikateľských subjektov nie je možné v súčasnosti určiť)

burza (1)

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?

Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.

Alternatívne riešenia v súvislosti so zmenou podoby dlhopisu neboli zvažované. Nulový variant znamená, že by nedošlo k zmene podoby dlhopisu a teda by bolo možné vydávať dlhopisy v listinnej a zaknihovanej podobe. Cieľom návrhu je zmena podoby emitovaných dlhopisov a to z dôvodu zníženia rizika v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Alternatívne riešenia pri implementácii čl. 18 nariadenia o DLT neboli zvažované. Nulový variant nie je možné realizovať, nakoľko ide o transpozíciu smernice zmeny smernice 2014/65/EÚ a v prípade nesplnenia povinnosti transpozície, Európska komisia začne voči Slovenskej republike konanie o porušení podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V prípade DLT ide o zavedenie definície a v Slovenskej republike sa tento inštitút nevyužíva a ani nie je predpoklad alebo záujem o jeho využívanie.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7.Transpozícia/implementácia práva EÚ

Uveďte, či v predkladanom návrhu právneho predpisu dochádza ku goldplatingu podľa tabuľky zhody, resp. či ku goldplatingu dochádza pri implementácii práva EÚ.

Áno Nie

Ak áno, uveďte, ktorých vplyvov podľa bodu 9 sa goldplating týka:

8.Preskúmanie účelnosti

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

Z návrhu zákona nevyplývajú žiadne termíny a kritériá preskúmania účelnosti predkladaného materiálu.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.

*** posudzovanie sa týka len zmien v I. a II. pilieri univerzálneho systému dôchodkového zabezpečenia s identifikovaným dopadom od 0,1 % HDP (vrátane) na dlhodobom horizonte.

9.Vybrané vplyvy materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho

vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,

v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií v prípade vybraných opatrení ***

Áno

Nie

Vplyvy na limit verejných výdavkov

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Mechanizmus znižovania byrokracie

a nákladov sa uplatňuje:

Áno

Nie

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Materiál je posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Áno

Nie

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam.

Ak predkladaný materiál marginálny (zanedbateľný) vplyv na niektorú zo sledovaných oblastí v bode 9 a z tohto dôvodu je tento vplyv označený ako žiadny vplyv, uveďte skutočnosti vysvetľujúce, prečo je tento vplyv marginálny (zanedbateľný).

Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov alebo aj na vyjadrenie sa k marginálnym vplyvom a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.

V prípade, že je materiál posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, uveďte internetový odkaz na tento proces.

V súvislosti s legislatívnou úpravou podoby dlhopisov nie je možné určiť počet subjektov, ktoré budú navrhovanou zmenou dotknuté, nakoľko táto forma získavania kapitálu nie je obvyklá, väčšina podnikateľských subjektov preferuje ako formu financovania napr. úver. Nepredpokladáme vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko listinná aj zaknihovaná podoba dlhopisu vyžaduje náklady v porovnateľnej výške.

V súvislosti s úpravou podmienok správy vlastného majetku burzy, zámerom je umožniť burze cenných papierov nadobúdať do vlastného majetku za účelom jeho efektívnejšej správy finančné nástroje s určitými podmienkami. Ide iba o možnosť a nie je možné predpokladať, aká časť majetku bude investovaná a či vôbec.

V prípade vyplatenia pomernej časti speňaženého majetku podielnikom ide o ustanovenie týkajúce sa zrušenia podielového fondu, ktorý je súčasťou zákona, správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť pomernú časť speňaženého majetku podielnikom len v prípade, ak žiadala o predĺženie lehoty určenej v ods. 6 § 26 zákona 203/2001 Z. z. Takto predĺžená lehota musí byť schválená orgánom dohľadu – Národnou bankou Slovenska.

V oblasti práva výkupu (squeeze out) nepredpokladáme vplyvy, nakoľko cieľom právnej úpravy je väčšia právna istota pri zániku záložného práva.

Keďže neboli identifikované vybrané vplyvy predmetného materiálu, tento materiál nebol predložený do predbežného pripomienkového konania a z uvedeného dôvodu sa v bode 13 stanovisko Komisie neuvádza.

11.Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.

Ing. Ján Kaššovič, PhD.

02/5958 2529, jan.kassovic@mfsr.sk

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

12.Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.

www.nbs.sk

 

13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........

(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)

Súhlasné

Súhlasné s návrhom na dopracovanie

Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona

s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:

a)v primárnom práve

-čl. 3 ods. 1 písm. b), čl. 4, čl. 26 ods. 2, čl. 54 až 66 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7.6. 2016) v platnom znení.

b)v sekundárnom práve

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (Ú. v. L 151, 2.6.2022), gestor: MF SR, spolugestor: NBS,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. L 173, 12.6.2014) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: NBS,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (Ú. v. L 68, 26.2.2021), gestor: MF SR, spolugestor: NBS,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1160 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania (Ú. v. L 188, 12.7.2019), gestor: MF SR, spolugestor: NBS,

-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/584 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017), gestor: MF SR, spolugestor: NBS,

-delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: NBS,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. L 174, 1.7.2011), v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: NBS, MPSVR SR,

-delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (Ú. v. L 83, 22. 3. 2013) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: NBS, MPSVR SR,

-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1302 z 20. apríla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov a postupy uplatňovania výnimky z obmedzení pozícií (Ú. v. L 197, 26.7.2022), gestor: MF SR, spolugestor: NBS,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. L 142, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv. 2,) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: MS SR,

-smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2), gestor: MF SR,

-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2631 z 22. novembra 2023 o európskych zelených dlhopisoch a voliteľnom zverejňovaní informácií pri dlhopisoch uvádzaných na trh ako environmentálne udržateľné a pri dlhopisoch viazaných na udržateľnosť (Ú. v. L, 2023/2631, 30.11.2023) v platnom znení, predbežne určený gestor: MF SR.

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

- rozsudok Súdneho dvora vo veci C-95/20, „Varčev Finans“ EOOD proti Komisija za finansov nadzor, za účasti Okrăžna prokuratura – Varna [2022].

Výrok rozhodnutia:

Článok 56 ods. 2 a článok 72 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice v spojení s prílohou I k tomuto delegovanému nariadeniu sa majú vykladať v tom zmysle, že investičné spoločnosti nie sú povinné uchovávať záznamy týkajúce sa posúdenia vhodnosti a primeranosti investičných produktov alebo služieb pre každého klienta a informácie poskytované každému klientovi o nákladoch a poplatkoch spojených s investičnými službami v samostatných nezávislých registroch, najmä v podobe počítačovej databázy, pričom spôsob uchovávania takýchto záznamov si môžu zvoliť ľubovoľne za predpokladu, že spĺňa všetky požiadavky stanovené v článku 72 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia.

- rozsudok Súdneho dvora vo veci C 15/16, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht proti Ewaldovi Baumeisterovi, [2018].

Výrok rozhodnutia:

1. Článok 54 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS, sa vykladať v tom zmysle, že všetky informácie týkajúce sa podniku, nad ktorým sa vykonáva dohľad, ktoré tento podnik poskytne príslušnému orgánu, ako aj všetky vyhlásenia toho orgánu uvedené v jeho dokumentácii o dohľade, vrátane jeho korešpondencie s inými orgánmi, nie bezpodmienečne dôvernými informáciami, na ktoré sa teda vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, ktorá je stanovená v tomto ustanovení. Táto kvalifikácia sa vzťahuje na informácie, ktoré majú k dispozícii orgány určené členskými štátmi na to, aby plnili úlohy stanovené touto smernicou, a ktoré jednak nemajú verejnú povahu a jednak ich sprístupnenie by mohlo poškodiť záujmy fyzickej či právnickej osoby, ktorá ich poskytla, alebo tretej osoby, alebo aj riadne fungovanie systému monitorovania činností investičných podnikov, ktorý normotvorca Únie zaviedol prijatím smernice 2004/39.

2. Preto treba na druhú otázku odpovedať tak, že článok 54 ods. 1 smernice 2004/39 sa má vykladať v tom zmysle, že dôverná povaha informácií týkajúcich sa podniku, nad ktorým sa vykonáva dohľad, ktoré boli poskytnuté orgánom určeným členskými štátmi na to, aby plnili úlohy stanovené touto smernicou, sa musí posúdiť ku dňu preskúmania, ktoré majú tieto orgány vykonať pri rozhodovaní o žiadosti o sprístupnenie uvedených informácií, bez ohľadu na to, ako boli kvalifikované v okamihu, keď boli uvedeným orgánom poskytnuté.

3. V dôsledku toho treba na tretiu otázku odpovedať tak, že článok 54 ods. 1 smernice 2004/39 sa vykladať v tom zmysle, že informácie, ktoré majú k dispozícii orgány určené členskými štátmi na to, aby plnili úlohy stanovené touto smernicou, a ktoré môžu predstavovať obchodné tajomstvo, no staré päť a viac rokov, sa v dôsledku uplynutia času v zásade považujú za zastarané, a z tohto dôvodu stratili svoj tajný charakter, ibaže by účastník konania, ktorý sa odvoláva na tento charakter, výnimočne preukázal, že tieto informácie napriek ich veku stále predstavujú podstatné prvky jeho obchodného postavenia alebo postavenia tretej osoby. Takéto úvahy neplatia v prípade informácií, ktoré majú k dispozícií tieto orgány a ktorých dôvernosť možno odôvodniť inými dôvodmi, než je ich význam pre obchodné postavenie dotknutých podnikov.

-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 206/16, Marco Tronchetti Provera SpA, a i. proti

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), [2017].

Výrok rozhodnutia:

Článok 5 ods. 4 druhý pododsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie sa vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je v konaní vo veci samej, ktorá oprávňuje vnútroštátny orgán dohľadu zvýšiť cenu ponuky na prevzatie v prípade „kolúzie“, pričom nešpecifikuje konania, ktoré tento pojem charakterizujú, za predpokladu, že výklad uvedeného pojmu možno prostredníctvom výkladových metód uznaných vnútroštátnym právom vyvodiť dostatočne jasným, presným a predvídateľným spôsobom z tejto právnej úpravy.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) Lehota na prebratie smernice 2014/65/EÚ v platnom znení bola stanovená do 3. júla 2017. Lehota na uplatňovanie smernice bola stanovená do 3. júla 2018, okrem článku 92, ktorý sa uplatňuje od 3. júla 2015.

Lehota na prebranie delegovanej smernice (EÚ) 2017/593 bola stanovená do 3. júla 2017.

Lehota na prebratie čl.18 nariadenia (EÚ) 2022/858 (čl. 18 novelizuje smernicu 2014/65/EÚ) bola stanovená do 23. marca 2023 resp. 23. septembra 2023.

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2021/338 bola stanovená do 28. novembra 2021.

Lehota na prebratie smernice (EÚ) 2019/1160 bola stanovená do 2. augusta 2021.

Lehota na prebratie smernice 2004/25/ES bola stanovená do 20. mája.2006.

Lehota na prebratie smernica 97/9/ES bola stanovená do dňa pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii, t.j. do 1. mája 2004.

Lehota na prebratie smernice 2011/61/EÚ bola stanovená do 22. júla. 2013.

b)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup Európskej komisie, alebo konanie Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.

c)Smernica 2014/65/EÚ bola prebratá do zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, do zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, do zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a do zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Delegovaná smernica (EÚ) 2017/593 bola prebratá do zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Smernica (EÚ) 2021/338 bola prebratá do zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a do zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

Smernica (EÚ) 2019/1160 bola prebratá do zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

Smernica 2004/25/ES bola prebratá do zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, do zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, do zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a do zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Smernica 97/9/ES bola prebratá do zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Smernica 2011/61/EÚ bola prebratá do zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, do zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov , do zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, do zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 206/2013 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a do zákona č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

a)úplne.

Osobitná časť

Čl. I – zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách

K bodu 1 [§ 5 ods. 1 písm. j)]

Ide o zosúladenie a spresnenie definície finančných nástrojov definovaných v bode 10 prílohy I oddiel C smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení (ďalej len „smernica 2014/65/EÚ v platnom znení“).

K bodu 2 [§ 5 ods. 2]

Ide o implementáciu článku 18 nariadenia (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (Ú. v. L 151, 2.6.2022) (ďalej len „nariadenie o DLT“). Súbor finančných nástrojov sa rozširuje o DLT finančné nástroje, na ktoré sa budú vzťahovať všetky požiadavky smernice 2014/65/EÚ v platnom znení.

K bodu 3 [§ 8 písm. m)]

Ide o zosúladenie s čl. 4 ods. 1 bod 44 písm. c) smernice 2014/65/EÚ v platnom znení – definícia prevoditeľných cenných papierov.

K bodu 4 [§ 10 ods. 3]

Navrhuje sa zmena podoby dlhopisov z listinnej na zaknihovanú podobu s výnimkou napr. pre štátne dlhopisy a komunálne obligácie na základe úlohy C.24 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 8 z 12. januára 2022 k Akčnému plánu boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2024, v rámci ktorej vyplýva Ministerstvu financií Slovenskej republiky vykonať opatrenia na zníženie rizika v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu pri emitovaní dlhopisov.

K bodu 5 [§ 13 ods. 1]

Ide o spresnenie z dôvodu právnej istoty reagujúce na súčasnú prax vydávania cenných papierov, ktorá sa realizuje s cieľom rýchlosti a jednoduchosti procesu vydávania cenných papierov. Navrhované spresnenie je nevyhnutné pre dosiahnutie právnej istoty pri vydávaní cenných papierov v záujme vylúčenia interpretačných problémov a výkladových nejasností, nejedná sa o vytvorenie nového špecifického účtu emitenta; týmto účtom sa rozumejú výlučne už uvedené existujúce kodifikované účty, teda účet majiteľa 105), držiteľský účet 105a) a klientsky účet (§ 106), ktoré sú uvedené v texte § 13 ods. 1.

K bodu 6 [§ 70 ods. 1 písm. c)]

Ustanovuje sa, že pokiaľ ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie, tak v tomto prípade nie je potrebné žiadať predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.

K bodu 7 [§ 70 ods. 9]

V nadväznosti na bod 6 70 ods. 1 písm. c)] sa ustanovuje, že obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi povinní informovať Národnú banku Slovenska, ak boli zvolené tie isté osoby za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

K bodu 8 [§ 70 ods. 12]

Legislatívno-technická zmena v nadväznosti na bod 7 [§ 70 ods. 9].

K bodu 9 [§ 71n ods. 8]

Navrhovaná úprava vyplynula z aplikačnej praxe a z potreby zosúladenia znenia príslušného ustanovenia zákona s ustanovením čl. 10 ods. 4 delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov (Ú. v. L 87, 31.3.2017) v platnom znení (ďalej len „delegovaná smernica (EÚ) 2017/593 v platnom znení“).

K bodom 10 a 11 [§ 71n ods. 11 a 13]

Navrhovaná úprava vyplynula z aplikačnej praxe a z potreby zosúladenia znenia príslušných ustanovení zákona s ustanovením čl. 10 ods. 8 a 10 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593 v platnom znení. Spresňuje sa, že ustanovená povinnosť sa týkať všetkých povinností (činností) pri správe produktov (t. j. pri ich vytváraní a súčasne aj distribúcii, nielen pri vytváraní).

K bodu 12 [§ 73b ods. 18]

Ide o spresnenie transpozície článku 24 ods. 9a písm. c) smernice 2014/65/EÚ v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021) (ďalej len „smernica (EÚ) 2021/338“).

K bodu 13 [§ 73o ods. 1]

Ide o zosúladenie s čl. 27 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ v platnom znení - povinnosť vykonať pokyny za najvýhodnejších podmienok pre klienta.

K bodom 14 a 15 [§ 79a ods. 5 a § 81 ods. 1]

Ide o upresnenie vnútorných odkazov a o upresnenie doterajšieho znenia zákona na základe aplikačnej praxe. Banka a obchodník s cennými papiermi povinní odvádzať príspevky do Garančného fondu investícií, ak ich predávajú alebo k nim poskytujú poradenstvo v pozícii sprostredkovateľa. Štruktúrované vklady, ku ktorým banka alebo obchodník s cennými papiermi poskytujú investičné služby v pozícii sprostredkovateľa, nie súčasťou klientskeho majetku.

K bodom 16 až 18 [§ 83b ods. 1 a 5 až 7]

Navrhuje sa vypustenie písomnej zmluvy medzi zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a Garančným fondom investícií, keďže povinnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi vyplývajúce z dobrovoľného zapojenia do Garančného fondu investícií vo všeobecnosti ustanovuje tento zákon, pričom dátum vzniku dobrovoľnej účasti a zániku dobrovoľnej účasti v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike sa uvedie v príslušných oznámeniach Garančného fondu investícií zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi.

Zároveň sa spresňuje rozsah spolupráce medzi Garančným fondom investícií a systémom ochrany klientov v domovskom štáte zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

K bodu 19 [§ 85 ods. 7]

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 32 (§ 156 ods. 1).

K bodu 20 [§ 86 ods. 1]

Ide o zosúladenie s článkom 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/ zv. 2,). Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť skutočnosť, že z dôvodov spojených priamo s jeho finančnou situáciou nie je schopný plniť záväzky vyplývajúce z pohľadávok klientov z klientskeho majetku a nie je predpoklad, že ich splní do jedného roka. Túto skutočnosť je povinný oznámiť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska.

K bodu 21 [§ 86 ods. 3]

Spresňuje sa, že Národná banka Slovenska vyhlási obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom na základe oznámenia obchodníka s cennými papiermi.

K bodu 22 [§ 91 ods. 5 písm. a) ]

Navrhuje sa, aby sa peňažné prostriedky fondu mohli použiť na nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do desiatich rokov.

K bodu 23 [§ 107 ods. 5 písm. a)]

Ide o vyprecizovanie na základe aplikačnej praxe, centrálny depozitár cenných papierov bude môcť odovzdať výpis emitentovi na základe dohody, tj nebude mať povinnosť urobiť tak vždy pri každom vydaní, zmene alebo zrušení emisie cenného papiera.

K bodom 24 a 25 [§ 118i ods. 13]

Ustanovuje sa okamih zániku záložných práv k akciám cieľovej spoločnosti, ktoré prešli na navrhovateľa. Zánik záložného práva nastane v závere celého procesu práva výkupu, teda v momente prechodu vlastníctva, kedy došlo k zriadeniu úschovy na protiplnenie u poverenej osoby, Národná banka Slovenska udelila všetky potrebné predchádzajúce súhlasy a valné zhromaždenie schválilo právo výkupu, resp. boli splnené všetky prechádzajúce kroky práva výkupu. Záložnému veriteľovi sa pritom naďalej zachová možnosť uspokojiť sa z protiplnenia zloženého u poverenej osoby, avšak bez možnosti vykonať záložné právo k akciám po prechode vlastníctva akcií na navrhovateľa. Záložní veritelia tak nebudú môcť prípadným predajom založených akcií ohrozovať účel a zámer práva výkupu. Súčasne sa navrhuje doplniť následná registrácia zániku záložných práv z registra záložných práv aj bez súčinnosti záložného veriteľa, tj centrálny depozitár po prechode vlastníctva k akciám na navrhovateľa automaticky bude môcť zaniknuté záložné práva vymazať, a to bez potreby súčinnosti záložných veriteľov. Taktiež sa navrhuje doplniť povinnosť pre zostávajúcich akcionárov a záložných veriteľov oznámiť poverenej osobe platobné údaje potrebné na výplatu protiplnenia.

Z dôvodu zamedzenia špekulatívnych konaní, kedy dochádza k zámernému alebo účelovému zriadeniu záložného práva v čase realizácie práva výkupu, resp. pred ním v záujme dosiahnutia vyššieho zisku, je nevyhnutná úprava vo veci protiplnenia záložnému veriteľovi tak, aby nedochádzalo k špekulatívnym konaniam. Z praxe je známe, že (v porovnaní s hodnotou určenou na účely realizácie práva výkupu znaleckým posudkom) je možné pôvodné ustanovenie ohľadom výšky protiplnenia zneužiť tým spôsobom, že sa pohľadávka záložného

veriteľa určila v nepomerne vyššej hodnote ako protiplnenie prislúchajúce ostatným akcionárom.

K bodu 26 [§ 119 ods. 5]

Na základe aplikačnej praxe sa navrhuje, aby burza cenných papierov skončila obchodovanie s akciami na trhu kótovaných cenných papierov bezodkladne, tj ihneď ako to je možné alebo v primeranej lehote s prihliadnutím na okolnosti alebo v najbližšom možnom termíne, potom ako jej emitent oznámi splnenie svojich záväzkov z povinnej ponuky na prevzatie. V tejto súvislosti je potrebné prihliadať aj na iné zákonné požiadavky, napr. § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, podľa ktorého o skončení obchodovania rozhoduje predstavenstvo burzy.

K bodu 27 [§ 135 ods. 1]

Ustanovuje sa, že dohľad nad činnosťou emitenta európskych zelených dlhopisov vykonáva Národná banka Slovenska. Dohľad sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2631 z 22. novembra 2023 o európskych zelených dlhopisoch a voliteľnom zverejňovaní informácií pri dlhopisoch uvádzaných na trh ako environmentálne udržateľné a pri dlhopisoch viazaných na udržateľnosť (Ú. v. L, 2023/2631) v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2023/2361 v platnom znení“) vzťahuje aj na zverejňovanie informácií po emisii v prípade emitentov dlhopisov uvádzaných na trh ako environmentálne udržateľné alebo dlhopisov viazaných na udržateľnosť.

K bodom 28 až 30 [§ 144 – poznámky pod čiarou k odkazom 110ja, 110m a 110n]

Ustanovuje sa, že Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu môže ukladať sankcie alebo iné správne opatrenia emitentom európskych zelených dlhopisov v prípade porušenia požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2023/2361 v platnom znení.

K bodu 31 [§ 146a ods. 2]

Ide o spresnenie transpozície článku 1 ods. 12 smernice (EÚ) 2021/338, ktoré sa týka postupov interného nahlasovania potenciálnych alebo skutočných porušení.

K bodom 32 a 33 [§ 156]

Ustanovuje sa, že Národná banka Slovenska môže v zmysle smernice 2014/65/EÚ v platnom znení odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb, ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nezačne do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia vykonávať investičné služby alebo činnosti alebo počas predchádzajúcich šiestich mesiacov neposkytoval tieto investičné služby alebo nevykonával tieto investičné činnosti.

K bodu 34 [ § 173zh]

Nakoľko boli v podmienkach Slovenskej republiky uplatnené práva výkupu podľa § 118i zákona v jeho doterajšom znení, navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenie, ktoré upravuje zánik existujúceho záložného práva. Pre tieto prípady sa navrhuje, že uplynutím dňa 30. novembra 2024 dôjde k zániku záložného práva. Centrálny depozitár vykoná registráciu zániku týchto záložných práv v registri záložných práv aj bez príkazu. Súčasne naďalej platí, že zánikom záložných práv nie je dotknutý nárok záložného veriteľa alebo zostávajúceho akcionára na protiplnenie. V záujme toho, aby v období od účinnosti navrhovanej zmeny zákona do 30. novembra 2024 nevykonávali záložní veritelia ich záložné práva k akciám predajom akcii a neohrozovali účel práva výkupu, navrhuje sa v tomto období obmedziť výkon záložného práva k akciám len na uspokojenie z protiplnenia poskytnutého poverenou osobou.

Do prechodných ustanovení sa súčasne navrhuje doplniť lehota, v ktorej zostávajúci akcionári a záložní veritelia povinní oznámiť poverenej osobe platobné údaje potrebné na výplatu protiplnenia, a to v trvaní troch mesiacov odo dňa účinnosti zákona. Účelom je umožniť poverenej osobe splniť svoju zákonnú povinnosť a vyplatiť protiplnenie aj za tie akcie, ktoré už v rámci uplatneného práva výkupu prešli na navrhovateľa za účinnosti doterajšej právnej úpravy.

K bodu 35 [ § 173zi]

Zavádza sa prechodné ustanovenie v nadväznosti na bod 4 10 ods. 3) v súvislosti so zmenou podoby dlhopisov.

K bodom 36 a 37

Z prílohy sa vypúšťa smernica, ktorá už nie je účinná a príloha sa dopĺňa nariadením o DLT.

Čl. II – zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov

K bodu 1 [§ 2 ods. 5]

Upravujú sa podmienky správy vlastného majetku burzy. Zámerom je umožniť burze cenných papierov nadobúdať do vlastného majetku za účelom jeho efektívnejšej správy finančné nástroje, ktoré však nemôžu byť obchodované na žiadnom z regulovaných trhov, mnohostrannom obchodnom systéme alebo organizovanom obchodnom systéme, ktoré burza organizuje; to sa týka aj finančných nástrojov obchodovaných na zahraničných obchodných miestach, ak sú zároveň obchodované na niektorom z uvedených trhov, ktoré organizuje burza cenných papierov.

K bodom 2 až 5, 8, 10 až 17, 26 a 27

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 9 (§ 13).

K bodu 6 [§ 6 ods. 8 ]

Ustanovuje sa, že pokiaľ burza nepožiadala o vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnú banku Slovenska z dôvodu, že opätovne boli zvolené tie isté osoby za členov predstavenstva, dozornej rady alebo bola vymenovaná istá osoba za generálneho riaditeľa na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie, je burza povinná o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska bezodkladne.

K bodu 7 [§ 6 ods. 13]

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 6 (§ 6 ods. 8).

K bodu 9 [§ 13]

Ide o formálne zosúladenie s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/584 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta (Ú. v. L 87, 31.3.2017) (ďalej len „delegované nariadenie (EÚ) 2017/584“) pre kontrolu burzových obchodov zamestnancami zodpovednými za kontrolu burzových obchodov.

Uvedené delegované nariadenie (EÚ) 2017/584 neobsahuje požiadavku, aby kontrolu burzových obchodov vykonávala osobitne určená osoba alebo osobitne vymedzený organizačný útvar, a pre tento prípad preto postačuje organizačné vymedzenie kompetencií

zamestnanca alebo zamestnancov, ktorí zodpovedajú za kontrolu burzových obchodov. Návrh zákona ponecháva možnosť voľby burze cenných papierov, či za účelom kontroly burzových obchodov bude určený jeden alebo viacero kompetentných zamestnancov, prípadne či takýto zamestnanci budú organizačne vymedzení v samostatnom útvare alebo či budú organizačne podliehať priamo pod generálneho riaditeľa.

Ustanovuje sa povinnosť burzy cenných papierov zabezpečiť kontrolu burzových obchodov zamestnancom, ktorý zodpovedá za výkon kontroly burzových obchodov, taktiež sa ustanovuje povinnosť zamestnanca zodpovedného za kontrolu burzových obchodov burzové obchody systematicky sledovať a pripravovať podklady pre Národnú banku Slovenska a spoluprácu s ňou. Ďalej sa rozširuje kontrola burzových obchodov aj na mnohostranný obchodný systém (MTF).

K bodom 18, 21 až 23 [§ 57a ods. 1, 4, 7 a 8]

Ide o spresnenie transpozície článku 1 odsek 10 písm. b) a c) smernice (EÚ) 2021/338, ktoré sa týka obmedzenia pozícií a mechanizmov kontroly nad riadením pozícií v komoditných derivátoch.

K bodu 19 [§ 57a - poznámka pod čiarou k odkazu 67]

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou, nahrádza sa doterajšie delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/591 novým aktuálny delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2022/1302.

K bodu 20 [§ 57a ods. 2 písm. d) a § 57b ods. 1 písm.b)]

Ide o opravu chyby.

K bodom 24 a 25 [§ 57a ods. 15 a § 57b ods. 3]

Legislatívno-technická zmena v nadväznosti na bod 22 – vypustenie odseku 7 v § 57a.

K bodu 28

Dopĺňa sa transpozičná príloha.

Čl. III– zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

K bodu 1 [§ 13 ods. 4]

Ide o spresnenie súčasného znenie s ohľadom na aplikačnú prax a zabezpečenie vnútornej konzistentnosti jednotlivých ustanovení zákona.

K bodu 2 [§ 26 ods. 6 písm. e)]

Legislatívno-technická úprava, zosúladenie s bodom 3 [§ 26 ods. 7].

K bodu 3 [§ 26 ods. 7]

Ustanovuje sa možnosť správcovskej spoločnosti alebo určenej osobe opakovane požiadať o predĺženie lehoty určenej na dokončenie všetkých úkonov uvedených v § 26 ods. 6 písm. a) až e), a to aj pre prípad, keď z objektívnych dôvodov nemohla byť speňažená určitá časť majetku fondu. Zároveň sa navrhuje, aby správcovská spoločnosť vyplatila pomernú časť už speňaženého majetku podielnikom, aby nemuseli čakať, kým dôjde k úplnému zrušeniu fondu po speňažení zostávajúceho majetku. Správca alebo určená osoba právo vyčleniť si peňažné prostriedky na krytie nevyhnutných budúcich nákladov, ktoré budú pravdepodobne vynaložené v súvislosti s držaním a predajom tých aktív, ktoré sa ešte nepodarilo speňažiť.

K bodu 4 [§ 28 ods. 9]

Ide o spresnenie súčasného znenia zákona, keďže členovia dozornej rady musia mať aj skúsenosti aj z riadenia rizík a odmeňovania.

K bodu 5 [§ 31b ods. 3 písm. c)]

Ide o zosúladenie s článkom 3 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. L 174, 1.7.2011) v platnom znení (ďalej len „smernica 2011/61/EÚ v platnom znení“).

K bodu 6 [§ 31b ods. 10]

Ide o spresnenie znenia zákona.

K bodu 7 [§ 31c ods. 1]

Ide o zosúladenie s článkom 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ v platnom znení, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2013) v platnom znení.

K bodu 8 [§ 57 ods. 2 písm. i)]

Ide o zosúladenie znenia zákona s článkom 20 ods. 1 písm. f) smernice 2011/61/EÚ v platnom znení ohľadom delegovania funkcií správcu alternatívneho investičného fondu.

K bodu 9 [§ 61 ods. 9]

Ide o spresnenie transpozície čl. 1 bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1160 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania (Ú. v. L 188, 12.7.2019) (ďalej len „smernica (EÚ) 2019/1160“).

K bodu 10 [§ 70 ods. 3 písm. b)]

V nadväznosti na zmenu výšky vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi v zákonne č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné zosúladiť požadovanú výšku vlastných zdrojov aj v zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

K bodom 11 a 12 [§ 99 ods. 1 písm. d) a § 102 ods. 4 ]

Vyprecizovanie na základe poznatkov z aplikačnej praxe, ide o vypustenie z dôvodu nadbytočnosti, nakoľko je správcovská spoločnosť povinná kedykoľvek na žiadosť podielnika vyplatiť podielový list.

K bodom 13 a 14 [§ 140 ods. 4 a 6]

Spresňuje sa transpozícia čl. 1 bod 5 písm. b) smernice (EÚ) 2019/1160 ohľadom povinnosti správcovskej spoločnosti pri distribúcii cenných papierov štandardného fondu na území hostiteľského členského štátu.

K bodu 15 [§ 141 ods. 6]

Ide o spresnenie transpozície čl. 1 bod 4 smernice (EÚ) 2019/1160 ohľadom povinnosti správcovskej spoločnosti sprístupniť informácie o opatrenia na zabezpečenie plnenia povinností aj elektronicky.

K bodom 16 a 17 [§ 147a ods. 7 a 8]

Ide o spresnenie transpozície čl. 2 bod 2 smernice (EÚ) 2019/1160 ohľadom podmienok uskutočňovania predmarketingu.

K bodu 18 [§ 162 ods. 3 písm. k)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky.

K bodu 19 [§ 174 ods. 6]

V roku 2023 došlo zmenou súdnej mapy Slovenska aj k premenovaniu súdov, ktoré vedú obchodné registre. To malo dopad aj na obchodné spoločnosti, ktoré povinne musia uvádzať v dokumentácii aj informácie o zápise v Obchodnom registri. Navrhovanou zmenou sa upravuje, že v situáciách vzniknutých na základe zmeny súdnej mapy Slovenska nie je potrebné podávať žiadosť o predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu fondu. Zostáva však zachovaná povinnosť správcovskej spoločnosti informovať o vykonaných zmenách štatútu Národnú banku Slovenska a podielnikov podľa § 174 ods. 6 zákona.

K bodu 20 [§ 187 ods. 5]

Ustanovuje sa povinnosť predkladať polročnú správu a ročnú správu správcovskej spoločnosti o hospodárení s vlastným majetkom ministerstvu financií len na vyžiadanie.

K bodu 21 [§ 188 ods. 5]

Ustanovuje sa povinnosť predkladať zoznam akcionárov správcovskej spoločnosti, pričom spôsob prekladania určuje Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25.septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom. Uvedený zoznam sa prekladá ministerstvu financií len na vyžiadanie.

K bodu 22 [§ 202 ods. 4]

Ide o spresnenie súčasného znenia zákona s ohľadom na aplikačnú prax.

K bodu 23 [§ 207 ods. 2 písm. c)]

§ 207 ods. 2 písm. c) zákona uvádza, že Národná banka Slovenska je povinná odobrať povolenie na vytvorenie fondu ak trvá pozastavenie vydávania/vyplácania podielových listov dlhšie ako 12 mesiacov. Vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy trvá pozastavenie vydávania/vyplácania podielových listov fondu s ruskými aktívami opakovane počas rôzne dlhého obdobia, avšak naďalej trvá mimoriadna situácia (medzinárodné sankcie), sa žiada uvedené ustanovenie upraviť tak, aby Národná banka Slovenska bola povinná rozhodnúť o odobratí povolenia na vytvorenie fondu za iných okolností ako len z dôvodu, že pozastavenie trvá viac ako 12 mesiacov.

Čl. IV - účinnosť

Účinnosť sa navrhuje 1. júna 2024 a taktiež s dostatočne dlhou legisvakančnou lehotouod 1. januára 2025.

V Bratislave dňa 10. januára 2024.

Robert F i c o v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ladislav K a m e n i c k ý v. r.

minister financií Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore