Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022

Platnosť od: 23.12.2001
Účinnosť od: 01.05.2022
Účinnosť do: 31.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST71JUD9718DS71EUPP15ČL10

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 566/2001 s účinnosťou od 01.05.2022 na základe 123/2022

Legislatívny proces k zákonu 123/2022§ 110

(1)
Centrálny depozitár, člen a obchodník s cennými papiermi je povinný podať informáciu o chránených skutočnostiach podľa § 109 ods. 1
a)
súdu,
b)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)
c)
Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu, vykonávania operácií a plnenia jej ďalších úloh podľa osobitných predpisov,93)
d)
službe kriminálnej polície, inšpekčnej službe a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,94)
e)
daňovému orgánu vo veciach daňového konania95) alebo colnému orgánu vo veciach colného konania, ktorého účastníkom je klient centrálneho depozitára alebo člena,
f)
ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom,96)
g)
ministerstvu alebo iným ministerstvám pri riadení a kontrole poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a ochrane finančných záujmov Európskej únie na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov,96a)
h)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,97)
i)
postupníkovi pri postúpení pohľadávky podľa § 110a,
j)
Národnému bezpečnostnému úradu, Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,97a)
k)
Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov97b) pri boji proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu,
l)
rezolučnej rade na účely plnenia jej pôsobnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,47i)
m)
riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov,97ba)
n)
príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti,
o)
Národnému bezpečnostnému úradu na účely zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti.97a)
(2)
Na účely podľa odseku 1, na účely podľa § 105 ods. 7 tretej vety, na účely podľa § 107 ods. 6 a na účely podľa § 110b ods. 1 je centrálny depozitár oprávnený získať potrebné údaje z evidencie člena vedenej na účte majiteľa. Ak sa údaje o cenných papieroch nachádzajú na držiteľskom účte zriadenom podľa § 105a alebo v evidencii obchodníka s cennými papiermi podľa § 71h ods. 2, údaje na účely podľa odseku 1 poskytuje člen, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý eviduje údaje podľa § 71h ods. 2.
(3)
Správu podľa odseku 1 podá centrálny depozitár alebo člen alebo obchodník s cennými papiermi iba na písomné vyžiadanie oprávnených subjektov, ktoré obsahuje údaje, podľa ktorých možno požadovaný údaj identifikovať. Vyžiadanie oprávnených subjektov a podanie správy môže byť aj elektronické, pričom centrálny depozitár upraví podrobné podmienky a postup pri vyžiadaní oprávnených subjektov a podaní správy v prevádzkovom poriadku. Oprávnené subjekty môžu získané údaje použiť len na účely, na ktoré ich žiadali.
(4)
Za podanie správy podľa odseku 1 písm. a) patrí centrálnemu depozitárovi alebo členovi úhrada nákladov.
(5)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
(6)
Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho depozitára členovi alebo inej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, ktorú centrálny depozitár poveril vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisov z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu. Člen alebo poverená právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, môže poskytnuté údaje použiť len na účely vykonávania činnosti, na ktorú ju poveril centrálny depozitár, a je povinná ochraňovať poskytnuté údaje v rovnakom rozsahu ako centrálny depozitár.
(7)
Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je zverejňovanie údajov o emisii zaknihovaných cenných papierov, ktorú vedie centrálny depozitár v registri emitenta, a to v rozsahu údajov podľa § 107 ods. 4 písm. b) a c) okrem rodného čísla fyzickej osoby. Centrálny depozitár je oprávnený zverejňovať obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo emitenta, ktorému vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno.
(8)
Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytovanie údajov centrálnym depozitárom, členom alebo obchodníkom s cennými papiermi do centrálneho registra účtov podľa osobitného predpisu.97bc)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore