Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69038
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2019 do 20.07.2019


Platnosť od: 23.12.2001
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 20.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST57 JUD35713 DS59 EU PP15 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2019 do 20.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 566/2001 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018 a 373/2018


§ 4a
Investičné certifikáty

(1)
Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom je spojené právo na vyrovnanie
a)
prostredníctvom nadobudnutia finančných nástrojov alebo zlata, ktoré sú podkladovým aktívom investičného certifikátu,
b)
v hotovosti,
c)
kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b).
(2)
Emitentom investičného certifikátu môže byť len banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky na výšku základného imania najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 12, alebo obdobný zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(3)
Investičný certifikát musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo emitenta a kód LEI, ak mu bol pridelený,
b)
označenie „investičný certifikát“, formu a podobu investičného certifikátu,
c)
názov investičného certifikátu a ISIN,
d)
menovitú hodnotu investičného certifikátu v eurách alebo v inej mene,
e)
spôsob vyrovnania a určenia jeho hodnoty,
f)
informácie o podkladovom aktíve podľa osobitného predpisu,16ab)
g)
termín alebo termíny vyrovnania, ak v emisných podmienkach investičných certifikátov nie je uvedené, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania,
h)
údaj o prevoditeľnosti alebo obmedzení prevoditeľnosti investičného certifikátu.
(4)
Investičný certifikát môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.
(5)
Emisné podmienky investičných certifikátov sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa investičných certifikátov.
(6)
Za údaje uvedené v emisných podmienkach investičných certifikátov zodpovedá emitent. Emisné podmienky investičných certifikátov musia obsahovať vyhlásenie emitenta o tom, že údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4.
(7)
Kto v emisných podmienkach investičných certifikátov uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje alebo údaje v rozpore s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(8)
Emitent môže zmeniť emisné podmienky investičných certifikátov, len ak ide o zmenu označenia emitenta, zmenu sídla emitenta, zmenu platobného miesta alebo o opravu chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností.
(9)
Emitent je povinný sprístupniť emisné podmienky investičných certifikátov najneskôr v deň začiatku ich vydávania na
a)
nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu emisných podmienok investičných certifikátov v nezmenenej podobe a ich uchovanie tak, aby mohli byť využívané aspoň do splatnosti investičných certifikátov,
b)
webovom sídle emitenta alebo
c)
webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto investičné certifikáty.
(10)
Zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný sprístupniť bezodkladne po ich vykonaní spôsobom, akým boli sprístupnené pôvodné emisné podmienky investičných certifikátov.
(11)
Emitent je povinný poskytnúť majiteľovi investičných certifikátov na jeho žiadosť úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(12)
Emitent je povinný predložiť centrálnemu depozitárovi emisné podmienky investičných certifikátov do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania. Centrálny depozitár sprístupní na žiadosť majiteľa alebo držiteľa investičného certifikátu emisné podmienky týchto investičných certifikátov. Pri zmene emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný bezodkladne predložiť centrálnemu depozitárovi zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(13)
Pri investičných certifikátoch, pre ktoré bol vypracovaný na účely verejnej ponuky prospekt cenného papiera podľa ustanovení § 120 až 125h, môže emitent nahradiť emisné podmienky investičných certifikátov samostatnou časťou prospektu cenného papiera, ktorá obsahuje výlučne úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov, pričom Centrálnemu depozitárovi sa v tomto prípade predkladá samostatná časť prospektu cenného papiera obsahujúca emisné podmienky investičných certifikátov; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 5 až 8, 10 a 11.
(14)
Investičný certifikát, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne inak. Práva a záväzky spojené s investičnými certifikátmi, ktoré sú v majetku emitenta, zanikajú v deň splatnosti investičného certifikátu, ak k ich zániku nedošlo skôr na základe rozhodnutia emitenta.
(15)
Emisiu investičných certifikátov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ak je táto možnosť uvedená v emisných podmienkach investičných certifikátov.
(16)
Ak nedôjde k vydaniu investičných certifikátov, je emitent povinný do 20 dní po dni skončenia lehoty pre upisovanie vrátiť upisovateľovi ním upísanú a splatenú sumu vrátane úroku vo výške váženého priemeru základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky za obdobie od dátumu splatenia emisného kurzu.
(17)
Práva z investičných certifikátov sa premlčujú za desať rokov odo dňa termínu vyrovnania.
(18)
Investičný certifikát poskytovaný alebo poskytnutý ako zábezpeka na zabezpečenie obchodu Národnej banky Slovenska16ac) musí spĺňať požiadavky a podmienky ustanovené osobitnými predpismi.16ad)
(19)
Ak v emisných podmienkach investičných certifikátov emitent uviedol, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania alebo je v nich uvedená skutočnosť, ktorá trvalo alebo dočasne znižuje hodnotu investičného certifikátu a umožňuje jeho konverziu na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,16ae) takéto investičné certifikáty môžu byť predmetom ponuky len pre profesionálnych klientov podľa § 8a ods. 2.
zobraziť paragraf
§ 8
Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
portfóliom majetok tvorený finančnými nástrojmi, inými cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami určenými na kúpu finančných nástrojov alebo iných cenných papierov,
b)
dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
1.
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú odpisom z registra trestov19) alebo, ak ide o cudzinca, obdobným dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
2.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), ktorej bolo odobraté povolenie, alebo vo funkcii uvedenej v § 56 ods. 2 písm. c) v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo odobraté povolenie, na výkon činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) alebo § 56 ods. 2 písm. c) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi, finančnej inštitúcie podľa písmena c) alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a spôsobiť následky, ktoré viedli k odobratiu tohto povolenia, a Národná banka Slovenska v konaní20) o udelení povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú,
3.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy a Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa tohto zákona uznal túto osobu za dôveryhodnú,
4.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), na ktorú bol vyhlásený konkurz21) alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo k vstupu do likvidácie a Národná banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú a ani v prípade, ak pôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ktorá vstúpila do likvidácie z dôvodu jej transformácie podľa osobitného zákona,21a)
5.
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa § 144 ods. 7,
6.
nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov21b) v oblasti finančného trhu,
7.
vykonávala svoje funkcie alebo podnikala spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, prípadne z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia; to neplatí pri postupe podľa tohto bodu, ak posudzovaná osoba so zreteľom na povahu celej veci a z hľadiska času pôsobenia vo funkcii pri zistení porušenia, na ktoré sa vzťahuje tento bod, poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v tomto bode,
c)
finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,15) správcovská spoločnosť,22) poisťovňa,23) doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť,24) centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť,24a)
d)
trvanlivým médiom akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje klientovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie na čas zodpovedajúci účelu týchto informácií a umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií,
e)
skupinou s úzkymi väzbami dve alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, kde má jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto právnickú osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
f)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa osobitného predpisu,24aa) alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby,
g)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej právnickej osoby alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými osoba vykonáva kontrolu,
h)
kontrolou
1.
priamy alebo nepriamy podiel viac ako 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2.
právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby (ďalej len „rozhodujúci vplyv")
3a.
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to buď na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom,
3b.
na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takýto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa druhého bodu príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby,
3c.
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
i)
dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena h), a tiež akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,
j)
materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena h),
k)
nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, najmä pokladničné poukážky a vkladové listy; nástrojmi peňažného trhu nie sú platobné prostriedky,24b)
l)
majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
m)
prevoditeľnými cennými papiermi cenné papiere, s ktorými sa obvykle obchoduje na kapitálovom trhu, s výnimkou platobných prostriedkov, najmä
1.
akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky24c) zastupujúce akcie vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
2.
dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky24c) zastupujúce takéto cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
3.
iné cenné papiere ako uvedené v prvom a druhom bode vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa prvého alebo druhého bodu alebo ktoré umožňujú vyrovnanie v hotovosti určené na základe prevoditeľných cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, komodít, iných indexov alebo ukazovateľov,
n)
kapitálovými cennými papiermi
1.
akcie,
2.
iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami,
3.
prevoditeľné cenné papiere24c) oprávňujúce na získanie akýchkoľvek akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 z dôvodu ich výmeny alebo uplatnenia práv s nimi spojených, ak sú tieto prevoditeľné cenné papiere vydané emitentom týchto akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 alebo osobou patriacou k skupine (§ 138) tohto emitenta,
o)
nekapitálovými cennými papiermi cenné papiere, ktoré nie sú kapitálovými cennými papiermi,
p)
ponukovým programom plán, na ktorého základe sa priebežne alebo opakovane počas určeného obdobia ich vydávania vydávajú
1.
nekapitálové cenné papiere rovnakého druhu,
2.
opčné listy,
r)
cennými papiermi vydávanými priebežne alebo opakovane priebežne vydávané emisie cenných papierov alebo opakovane vydávané najmenej dve samostatné emisie cenných papierov rovnakého druhu za obdobie 12 mesiacov,
s)
významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
t)
zásadami odmeňovania osobitný spôsob motivácie osôb podľa § 71da ods. 1, a to prostredníctvom pohyblivých zložiek odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky presadzovania dlhodobých záujmov obchodníka s cennými papiermi,
u)
dobrovoľnými platbami dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania dobrovoľné platby podľa osobitného predpisu,24d)
v)
riadiacim orgánom štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, ako aj orgán vykonávajúci kontrolu a monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považuje aj iná osoba alebo orgán odlišný od štatutárneho orgánu, ak skutočne vykonáva riadiacu činnosť,
w)
vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie u obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov a ktoré sú zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom,
x)
priamym elektronickým prístupom mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného miesta umožní určitej osobe používať svoj kód pre obchodovanie, aby táto osoba mohla elektronicky zasielať pokyny týkajúce sa finančného nástroja priamo obchodnému miestu, a to ako
1.
priamy prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka alebo klienta obchodného miesta touto osobou alebo akéhokoľvek prepojovacieho systému zabezpečovaného členom, účastníkom alebo klientom obchodného miesta na zasielanie pokynov, alebo
2.
sponzorovaný prístup, ktorým sa rozumejú opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra alebo systém pripojenia podľa prvého bodu na zasielanie pokynov,
y)
krížovým predajom ponuka investičnej služby spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka alebo ako podmienka v rámci tej istej dohody alebo balíka.
zobraziť paragraf
§ 8a
Klienti

(1)
Klientom obchodníka s cennými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu.
(2)
Profesionálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. Za profesionálneho klienta sa považuje
a)
obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná inštitúcia, obchodník s komoditami a komoditnými derivátmi, osoba podľa § 54 ods. 3 písm. j) a osoba, ktorá na vykonávanie svojej činnosti na finančnom trhu má povolenie príslušného orgánu alebo jej činnosť je osobitne upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
veľká obchodná spoločnosť spĺňajúca podmienky podľa odseku 3,
c)
štátny orgán, vyšší územný celok, štátny orgán alebo vyšší územný celok iného štátu, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe štátneho dlhu, Národná banka Slovenska, centrálna banka iného štátu, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska investičná banka a iné podobné medzinárodné organizácie,
d)
právnická osoba neuvedená v písmenách a) až c), ktorej hlavným predmetom činnosti je investovanie do finančných nástrojov, vrátane právnickej osoby, ktorá vykonáva transformáciu úverov a pôžičiek na cenné papiere alebo iné obchody na účely financovania,
e)
osoba, s ktorou sa na jej žiadosť môže zaobchádzať ako s profesionálnym klientom, ak sú splnené podmienky podľa odseku 6.
(3)
Za veľkú obchodnú spoločnosť sa považuje obchodná spoločnosť spĺňajúca aspoň dve z týchto podmienok na individuálnej báze:
a)
celková suma jej majetku je najmenej 20 000 000 eur,
b)
čistý ročný obrat je najmenej 40 000 000 eur,
c)
jej vlastné zdroje sú najmenej 2 000 000 eur.
(4)
Ak osoba podľa odseku 2 písm. a) až d) usúdi, že nie je schopná riadne posúdiť alebo zvládnuť riziká spojené s príslušnou investičnou službou alebo vedľajšou službou, môže požadovať, aby sa s ňou zaobchádzalo rovnako ako s klientom, ktorý nie je profesionálnym klientom (ďalej len „neprofesionálny klient"). Také zaobchádzanie sa poskytne na základe písomnej zmluvy medzi klientom a obchodníkom s cennými papiermi, v ktorej sa uvedie, že s takouto osobou sa nebude zaobchádzať ako s profesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel pri výkone činnosti vo vzťahu ku klientom; v tejto zmluve sa zároveň uvedie, či sa vzťahuje na jednu alebo viaceré investičné služby alebo vedľajšie služby alebo obchody alebo na jeden alebo viaceré druhy finančných nástrojov alebo obchodov.
(5)
Ak je klientom osoba podľa odseku 2 písm. a) až d), obchodník s cennými papiermi ju musí informovať pred poskytnutím akejkoľvek služby o tom, že na základe jemu dostupných informácií ju považuje za profesionálneho klienta a bude s ňou takto zaobchádzať, ak sa nedohodnú inak. Zároveň obchodník s cennými papiermi musí informovať klienta aj o tom, že pri uzatváraní akýchkoľvek zmlúv môže požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo rovnako ako s neprofesionálnym klientom.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zaobchádzať s osobou podľa odseku 2 písm. e) ako s profesionálnym klientom, ak táto osoba spĺňa podmienky podľa odseku 7 a ak
a)
obchodník s cennými papiermi posúdi odborné znalosti, skúsenosti a poznatky klienta a vydá písomné vyjadrenie, že tie poskytujú primeranú záruku, že vzhľadom na povahu plánovaných obchodov alebo poskytovanie investičných služieb alebo vedľajších služieb je klient schopný uskutočňovať vlastné rozhodnutia o investíciách a rozumie príslušným rizikám s tým spojeným,
b)
táto osoba písomne vyhlásila obchodníkovi s cennými papiermi, že žiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s profesionálnym klientom, a to vo vzťahu k jednej alebo viacerým investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom alebo k jednému alebo viacerým druhom finančných nástrojov alebo obchodov,
c)
obchodník s cennými papiermi poskytol tejto osobe jednoznačné písomné upozornenie o možnosti straty práv na ochranu a práv na náhradu,
d)
táto osoba písomne uviedla v dokumente oddelenom od zmluvy, že si je vedomá následkov straty práv podľa písmena c).
(7)
Na účely posudzovania možnosti zaradenia osoby podľa odseku 2 písm. e) do kategórie profesionálny klient postupom podľa odseku 6 musia byť splnené aspoň dve z týchto podmienok:
a)
táto osoba za predchádzajúce štyri štvrťroky vykonala na príslušnom trhu s finančnými nástrojmi priemerne desať významných obchodov s finančnými nástrojmi za štvrťrok,
b)
veľkosť jej portfólia zahŕňajúceho finančné nástroje a peňažné vklady prevyšuje 500 000 eur,
c)
táto osoba najmenej jeden rok vykonáva alebo vykonávala v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie činnosť v oblasti finančného trhu na pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti obchodov alebo investičných služieb poskytovaných alebo ktoré sa majú poskytovať pre túto osobu.
(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť príslušné písomné interné pravidlá a postupy členenia klientov do jednotlivých kategórií klientov.
(9)
Profesionálny klient je povinný informovať obchodníka s cennými papiermi o každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť jeho súčasné zaradenie do kategórie profesionálny klient. Ak obchodník s cennými papiermi získa informáciu, že klient už nespĺňa počiatočné podmienky, ktoré ho oprávňovali na zaradenie do kategórie profesionálny klient, je povinný prijať potrebné opatrenia na jeho preradenie do inej kategórie.
zobraziť paragraf
§ 17

(1)
Centrálny depozitár je povinný do 30 dní odo dňa, keď uzavrie s emitentom písomnú zmluvu o poskytovaní služieb pri zmene podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier, odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta a zoznam majiteľov zaknihovaného cenného papiera vypracovaný v súčinnosti s členmi centrálneho depozitára (ďalej len „člen“) najneskôr ku dňu, ktorý určí emitent v tejto zmluve, a to v rozsahu evidovaných údajov týkajúcich sa cenného papiera, ktorého podoba sa mení. Odo dňa odovzdania tohto výpisu nesmie centrálny depozitár ani člen vykonávať vo svojej evidencii žiadne zápisy týkajúce sa cenného papiera, ktorého podoba sa mení.
(2)
Centrálny depozitár vykoná výmaz cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári a v evidencii člena centrálneho depozitára ku dňu, ktorý emitent určí v zmluve podľa odseku 1 okrem odseku 6 a následne vykoná zrušenie registrácie emisie. Centrálny depozitár súčasne oznámi túto skutočnosť burze cenných papierov, ak bol cenný papier prijatý na obchodovanie na trhu, ktorý organizuje táto burza cenných papierov.
(3)
Emitent je povinný postupovať tak, aby odo dňa, keď dostane výpis podľa odseku 1, do dňa vykonania výmazu cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári podľa odseku 2 neuplynulo viac ako 30 dní. Dňom vykonania výmazu cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári podľa odseku 2 vzniká majiteľovi tohto cenného papiera právo na to, aby mu ho emitent odovzdal v listinnej podobe. Túto skutočnosť a lehotu na vyzdvihnutie listinných cenných papierov je emitent povinný uverejniť spôsobom podľa § 16 ods. 1.
(4)
Pozastavenie výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným cenným papierom (ďalej len „pozastavenie práva nakladať“) podľa § 28 zaniká ku dňu vykonania výmazu cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári.
(5)
Ak je ku dňu odovzdania výpisu podľa odseku 1 na cennom papieri, ktorého podoba sa mení, zriadené záložné právo, centrálny depozitár je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť záložnému veriteľovi. Ak je ku dňu vykonania výmazu cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári, ktorého podoba sa mení, zaregistrované záložné právo na cennom papieri, zostávajú účinky založenia nedotknuté aj po tomto dni. Právo na odovzdanie listinného cenného papiera vzniká záložnému veriteľovi. Túto povinnosť emitent splní aj tak, že dá listinný cenný papier so súhlasom záložného veriteľa do úschovy (§ 39), alebo ho uloží (§ 42), ak sa uschovávateľovi alebo opatrovateľovi odovzdá aj prvopis alebo úradne overená kópia záložnej zmluvy. Ak sa zmena podoby týka listinného cenného papiera na rad, vyznačí záložný veriteľ za majiteľa na cennom papieri vyhlásenie o jeho založení podľa § 45 ods. 4. Ak v čase zmeny podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier nepôsobí voči majiteľovi cenného papiera záložné právo podľa § 53a ods. 4 a § 53b ods. 2, právo na vydanie listinného cenného papiera má majiteľ cenného papiera uvedený v zozname podľa odseku 1, ak centrálny depozitár eviduje údaje o záložnom práve vo svojej evidencii.
(6)
Podobu zaknihovaného cenného papiera možno zmeniť až po oznámení podľa odseku 5.
(7)
Ak je majiteľ meneného zaknihovaného cenného papiera v omeškaní s prevzatím listinného cenného papiera, postupuje emitent rovnako ako pri nepredložení listinných akcií podľa Obchodného zákonníka.
zobraziť paragraf
§ 19

(1)
Prevodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy podľa tohto zákona.
(2)
Prevoditeľnosť cenného papiera možno vylúčiť alebo obmedziť, ak to osobitný zákon34) pripúšťa. Emitent nemôže obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť cenných papierov na doručiteľa.
(3)
Ak § 118i odsek 15 a § 159 ods. 3 alebo osobitný zákon neustanovuje inak,35) stáva sa kupujúci majiteľom cenného papiera, aj keď predávajúci nemal právo tento cenný papier previesť, ibaže kupujúci v čase prevodu vedel alebo musel vedieť, že predávajúci nemá právo cenný papier previesť.
(4)
Práva spojené s cenným papierom sú samostatne prevoditeľné bez prevodu cenného papiera a môžu byť predmetom samostatného obchodu, len ak to ustanovuje osobitný zákon.36)
zobraziť paragraf
§ 55

(1)
O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb predkladajú zakladatelia obchodníka s cennými papiermi Národnej banke Slovenska, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak o povolenie na vznik a činnosť obchodníka s cennými papiermi žiada banka, predkladá žiadosť predstavenstvo banky.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musí preukázať splnenie podmienok, ktoré sa vzťahujú na obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona, a to týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie obchodníka s cennými papiermi podľa § 54,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach; ak kvalifikované účasti neexistujú, prehľad o dvadsiatich najväčších akcionároch,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu, osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
sídlo obchodníka s cennými papiermi a jeho ústredie musia byť na území Slovenskej republiky; ústredím sa rozumie miesto, z ktorého je riadená činnosť obchodníka s cennými papiermi, alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti obchodníka s cennými papiermi potrebné na výkon dohľadu,
i)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 obchodník s cennými papiermi stal súčasťou konsolidovaného celku podľa § 138, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143b, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
j)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin,
k)
vecné, personálne, technické a organizačné predpoklady vo vzťahu k navrhovanému rozsahu investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Náležitosti žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 ustanovujú osobitné predpisy.50d)
(4)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia žiadosti, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti podľa odseku 1.
(5)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2, neposkytne ďalšie informácie podľa odseku 9, alebo ak údaje a predložené doklady nie sú úplné, správne, pravdivé, pravé alebo aktuálne. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pred začatím vykonávania povolených činností preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených činností.
(7)
Výkon činností uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb môže obchodník s cennými papiermi začať na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa odseku 6.
(8)
Podmienky podľa odsekov 2 a 6 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.
(9)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanovujú osobitné predpisy.50d) Národná banka Slovenska môže od žiadateľa na posúdenie žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 požadovať písomne aj ďalšie informácie potrebné na preukázanie splnenia podmienok podľa odseku 2.
(10)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu a osobách zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu rozumie získané vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo získané úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii. Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané znalosti vo finančnej oblasti a skúsenosti v nej.
(11)
Vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa rozumie schopnosť zabezpečiť riadny a bezpečný výkon činností regulovaných osôb, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku ovládaného touto finančnou holdingovou spoločnosťou alebo finančného konglomerátu ovládaného touto zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, v záujme stability finančného trhu.
(12)
Národná banka Slovenska je povinná zaviesť a používať primerané metódy monitorovania splnenia podmienok uvedených v odsekoch 7 a 8, a prijať vhodné opatrenia, ktoré jej umožnia získať informácie potrebné na posúdenie, či obchodníci s cennými papiermi dodržiavajú svoje povinnosti.
(13)
Národná banka Slovenska udelí obchodníkovi s cennými papiermi povolenie organizovať mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém po splnení podmienok uvedených v odseku 6.
(14)
V povolení podľa odseku 13 môže Národná banka Slovenska povoliť členom riadiaceho orgánu zastávať jednu ďalšiu nevýkonnú riadiacu funkciu nad rámec ustanovený podľa § 71 ods. 7. Národná banka Slovenska pravidelne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o takýchto povoleniach.
zobraziť paragraf
§ 56

(1)
O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi prostredníctvom jeho pobočky na území Slovenskej republiky rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predkladá Národnej banke Slovenska zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musia splniť tieto podmienky:
a)
dostatočný objem a prehľadnosť pôvodu finančných zdrojov poskytnutých zahraničným obchodníkom s cennými papiermi jeho pobočke s ohľadom na rozsah a rizikovosť podnikania pobočky,
b)
dôveryhodnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho finančná schopnosť primeraná rozsahu podnikania jeho pobočky,
c)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na riadenie jeho pobočky a splnenie požiadaviek podľa § 71,
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi,
e)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d) nebránia výkonu dohľadu,
f)
právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena d) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,
g)
zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý chce pôsobiť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky, vykonáva podstatnú časť svojej činnosti v štáte, v ktorom má sídlo,
h)
právnymi predpismi štátu, v ktorom má sídlo zahraničný obchodník s cennými papiermi, je zabezpečené dodržiavanie podmienok výkonu činnosti a primeranosti vlastných zdrojov na úrovni, ktorá nie je nižšia ako úroveň ustanovená pre obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona,
i)
poskytovanie služieb, pre ktoré zahraničný obchodník s cennými papiermi žiada povolenie, podlieha povoleniu a dohľadu v nečlenskom štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, pričom Národná banka Slovenska náležite zohľadní všetky odporúčania Finančnej akčnej skupiny proti praniu špinavých peňazí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,
j)
nečlenský štát, v ktorom je usadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, uzavrel so Slovenskou republikou medzinárodnú zmluvu alebo tento nečlenský štát a Slovenská republika sú zmluvnými stranami mnohostrannej medzinárodnej zmluvy; tieto medzinárodné zmluvy zaručujú účinnú výmenu informácií v daňovej oblasti a sú v súlade s pravidlami podľa článku 26 Modelovej zmluvy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o zdaňovaní príjmov a majetku,
k)
Národná banka Slovenska má s príslušnými orgánmi dohľadu nečlenského štátu, v ktorom je usadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, uzavreté dohody o spolupráci, ktoré obsahujú ustanovenia regulujúce výmenu informácií na účel zachovania integrity trhu a ochrany investorov,
l)
zahraničný obchodník s cennými papiermi prispieva do Garančného fondu investícií zriadeného podľa § 80 alebo do iného obdobného systému náhrad pre investorov zriadeného v inom členskom štáte v súlade s právnym aktom Európskej únie upravujúcim systém náhrad pre investorov,
m)
pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi preukáže schopnosť dodržiavať povinnosti podľa § 71, § 71g až 71k, § 71l, § 71m, § 71n, § 71p, § 73, § 73b až 73d, § 73f až 73i, § 73m, § 73o, § 73p, § 73u, § 75 a osobitných predpisov.53a)
(3)
V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie zahraničný obchodník s cennými papiermi tieto údaje:
a)
obchodné meno, sídlo a právnu formu zahraničného obchodníka s cennými papiermi a umiestnenie jeho pobočky na území Slovenskej republiky,
b)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky s uvedením členov riadiaceho orgánu a významných akcionárov zahraničného obchodníka s cennými papiermi a obchodnej stratégie, v ktorej sa uvedú investičné služby a investičné činnosti, ako aj vedľajšie služby, ktoré sa majú vykonávať alebo poskytovať, a organizačnú štruktúru pobočky vrátane opisu akýchkoľvek dôležitých prevádzkových činností zabezpečovaných tretími osobami,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcu, údaje o ich odbornej spôsobilosti a miesto ich pobytu,
d)
informácie o počiatočnom kapitále, s ktorým môže pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi voľne nakladať,
e)
názov príslušného orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v jeho domovskom štáte; ak dohľad vykonáva viac ako jeden orgán, podrobné informácie o rozdelení ich právomocí.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
povolenie na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov v poslednom úplnom znení vydané v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo,
b)
účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov53b) osôb podľa odseku 2 písm. c) a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; zahraničná fyzická osoba predloží tiež dokument obdobného charakteru nie starší ako tri mesiace a vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, nahradí ich fyzická osoba čestným vyhlásením,
d)
údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov53b) a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu žiadateľa na účely preverovania jeho totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; zahraničná právnická osoba predloží dokument obdobného charakteru nie starší ako tri mesiace a vydaný príslušným orgánom štátu, v ktorom jej bolo udelené povolenie na výkon investičných služieb; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, nahradí ich žiadateľ čestným vyhlásením,
e)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a za jeho zástupcu,
f)
súhlas príslušného orgánu v štáte, kde má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, so zriadením pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v Slovenskej republike, ak sa taký súhlas vydáva podľa právneho poriadku štátu, kde má sídlo,
g)
vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, k zriadeniu pobočky na území Slovenskej republiky, ako aj písomný prísľub tohto dozorného orgánu o včasnom písomnom informovaní Národnej banky Slovenska o zmenách primeranosti vlastných zdrojov zahraničného obchodníka s cennými papiermi a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho pobočky plniť svoje záväzky,
h)
návrh pravidiel mnohostranného obchodného systému, ak ho zahraničný obchodník s cennými papiermi bude organizovať,
i)
návrh pravidiel organizovaného obchodného systému, ak ho zahraničný obchodník s cennými papiermi bude organizovať.
(5)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná pred začatím vykonávania povolených činností preukázať Národnej banke Slovenska technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených činností. Výkon činností uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb môže pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi začať na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa prvej vety.
(6)
O žiadosti podľa odseku 1 Národná banka Slovenska rozhodne do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti na základe posúdenia žiadosti a jej príloh.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2 a od predloženia informácií a dokladov preukazujúcich splnenie tejto podmienky Národná banka Slovenska podľa odseku 5 neupustil. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(8)
Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničného obchodníka s cennými papiermi nezodpovedá právnej forme akciovej spoločnosti.
(9)
Podmienky podľa odsekov 2 a 5 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.
(10)
Národná banka Slovenska môže spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
(11)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a za jeho zástupcu rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii.
(12)
Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. c) a d) a § 8 písm. b) prvého bodu má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,53b) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy53c) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov alebo odpis registra trestov.53c)
(13)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi môže požiadať Národnú banku Slovenska o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov alebo o jeho zmenu.
(14)
Na poskytnutie investičnej služby alebo vykonávanie investičnej činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi vrátane vzťahov osobitne súvisiacich s poskytnutím tejto služby alebo činnosti nie je potrebné povolenie podľa odseku 1, ak klient alebo profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. e) usadený alebo nachádzajúci sa v členskom štáte iniciuje výlučne z vlastného podnetu poskytnutie investičnej služby alebo činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi. Iniciatíva tohto klienta neoprávňuje zahraničného obchodníka s cennými papiermi uvádzať na trh nové kategórie investičných produktov alebo investičných služieb pre príslušného klienta inak, ako prostredníctvom pobočky, ak sa pobočka vyžaduje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
zobraziť paragraf
§ 69

(1)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu na jej žiadosť o žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb pre osobu, ktorá je dcérskou spoločnosťou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa riadi právnym poriadkom nečlenského štátu, alebo ak v súlade s § 70 získa informáciu, že materská spoločnosť, ktorá sa riadi právnym poriadkom nečlenského štátu, chce získať podiel v obchodníkovi s cennými papiermi, v dôsledku čoho by sa tento obchodník s cennými papiermi stal jej dcérskou spoločnosťou.
(2)
Národná banka Slovenska oznámi Komisii a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) problémy, ktoré vznikli pri zakladaní obchodníka s cennými papiermi alebo pri umiestnení pobočky obchodníka s cennými papiermi v nečlenskom štáte, a skutočnosti, ktoré bránili riadnemu výkonu ich činnosti na území týchto štátov.
(3)
Národná banka Slovenska informuje Komisiu, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a príslušné orgány ostatných členských štátov o skutočnosti, že je zodpovedná za vykonávanie úloh vyplývajúcich pre orgány dohľadu podľa právneho predpisu Európskej únie upravujúceho trhy s finančnými nástrojmi a je kontaktným miestom na účely výmeny informácií a spolupráce pri výkone dohľadu v súvislosti s uplatňovaním tohto právneho predpisu.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť možnosť využívania najmenej jedného mechanizmu mimosúdneho riešenia sťažností klientov54g) a sporov pri poskytovaní investičných služieb a zjednanie nápravy v konaniach o sťažnostiach klientov. Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) možnosti mimosúdneho riešenia sťažností klientov a sporov pri poskytovaní investičných služieb.
zobraziť paragraf
§ 71df

(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť za vypracovanie, uskutočňovanie a aktualizáciu ozdravného plánu obchodníka s cennými papiermi (ďalej len "ozdravný plán") podľa odseku 2.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe alebo ktorý má významný podiel na finančnom systéme Slovenskej republiky, je povinný vypracovať, pravidelne aktualizovať a dodržiavať ozdravný plán, ktorý je súčasťou systému riadenia obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi má významný podiel na finančnom systéme Slovenskej republiky, ak
a)
celková hodnota jeho aktív je vyššia ako 30 000 000 000 eur alebo
b)
pomer jeho celkových aktív k hrubému domácemu produktu Slovenskej republiky je vyšší ako 20 %; to neplatí, ak celková hodnota jeho aktív je nižšia ako 5 000 000 000 eur.
(3)
Náležitosťami ozdravného plánu sú najmä
a)
zhrnutie hlavných častí ozdravného plánu a zhrnutie celkovej ozdravnej kapacity; na účely tohto zákona sa ozdravnou kapacitou rozumie schopnosť obchodníka s cennými papiermi obnoviť svoju finančnú situáciu po výraznom zhoršení jeho finančnej situácie,
b)
zhrnutie podstatných zmien vykonaných v obchodníkovi s cennými papiermi od posledného ozdravného plánu predloženého Národnej banke Slovenska,
c)
plán komunikácie a poskytovania informácií, v ktorom sa uvedie, aké opatrenia prijme obchodník s cennými papiermi na zvládnutie prípadných nepriaznivých reakcií trhu,
d)
rozsah opatrení v oblasti kapitálu a likvidity požadovaných na zachovanie alebo obnovu finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi a jeho schopnosti pokračovať v činnosti,
e)
odhad časového rámca na realizáciu podstatných aspektov ozdravného plánu,
f)
podrobný opis akýchkoľvek podstatných prekážok účinného a včasného vykonania ozdravného plánu vrátane zhodnotenia dopadu na ostatných členov skupiny, klientov a zmluvné protistrany; skupinou sa na účely § 71df až 71dl rozumie materská spoločnosť a dcérska spoločnosť,
g)
identifikovanie kritických funkcií obchodníka s cennými papiermi,
h)
podrobný opis postupov určenia hodnoty a možností predaja alebo prevodu hlavných oblastí obchodných činností a aktív obchodníka s cennými papiermi,
i)
podrobný opis toho, ako je plánovanie ozdravenia integrované do systému riadenia obchodníka s cennými papiermi, postupy schvaľovania ozdravného plánu a označenie osôb zodpovedných za vypracovanie a vykonávanie ozdravného plánu,
j)
opatrenia na zachovanie alebo obnovenie vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
k)
opatrenia na zabezpečenie dostatočného prístupu obchodníka s cennými papiermi k zdrojom núdzového financovania, ktoré mu umožnia pokračovať v jej činnostiach a včas plniť záväzky, najmä posúdenie
1.
možných zdrojov likvidity,
2.
dostupnej zábezpeky,
3.
možnosti prevodu likvidity medzi členmi skupiny a oblasťami obchodnej činnosti,
l)
opatrenia na zníženie rizika a finančnej páky,
m)
opatrenia na reštrukturalizáciu záväzkov,
n)
opatrenia na reštrukturalizáciu oblastí obchodnej činnosti,
o)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého prístupu k infraštruktúram finančného trhu,
p)
opatrenia potrebné na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových procesov obchodníka s cennými papiermi vrátane infraštruktúry a informačných technológií,
q)
prípravné opatrenia na zjednodušenie predaja aktív alebo oblastí obchodnej činnosti tak, aby došlo k včasnému obnoveniu finančnej stability obchodníka s cennými papiermi,
r)
iné činnosti alebo stratégie riadenia zamerané na obnovenie finančnej stability a predpokladaný finančný účinok týchto opatrení alebo stratégií,
s)
prípravné opatrenia, ktoré obchodník s cennými papiermi prijal, alebo plány, ktoré má prijať na zjednodušenie vykonávania ozdravného plánu, vrátane opatrení potrebných na umožnenie včasnej rekapitalizácie obchodníka s cennými papiermi,
t)
sústava ukazovateľov, na základe ktorých sa určia momenty, v ktorých obchodník s cennými papiermi môže prijať opatrenia uvedené v ozdravnom pláne; tieto ukazovatele majú kvalitatívny alebo kvantitatívny charakter týkajúci sa finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi a musia byť jednoducho sledovateľné obchodníkom s cennými papiermi,
u)
opatrenia, ktoré by mohol prijať obchodník s cennými papiermi, ak sú splnené podmienky podľa § 144 ods. 24,
v)
analýza, akým spôsobom a kedy môže obchodník s cennými papiermi na základe okolností uvedených v ozdravnom pláne požiadať o použitie likviditných operácií centrálnej banky, a určenie aktíva, ktoré by obchodník s cennými papiermi mohol použiť ako zábezpeku.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný ukazovatele podľa odseku 3 písm. t) pravidelne sledovať. Ak to štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi považuje za primerané, môže rozhodnúť o
a)
prijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ nebol dosiahnutý,
b)
neprijatí opatrenia uvedeného v ozdravnom pláne napriek tomu, že príslušný ukazovateľ bol dosiahnutý.
(5)
Rozhodnutie podľa odseku 4 s odôvodnením obchodník s cennými papiermi bezodkladne oznámi Národnej banke Slovenska.
(6)
Ozdravný plán nemôže obsahovať opatrenia spočívajúce v možnosti získania prístupu k mimoriadnej verejnej finančnej podpore.
(7)
Ozdravný plán obsahuje primerané postupy na zabezpečenie včasného uplatnenia jednotlivých opatrení a určenie všetkých možných spôsobov ozdravenia obchodníka s cennými papiermi. Opatrenia musia zohľadňovať čo najviac možných scenárov makroekonomických stresových situácií a finančných stresových situácií, ktorým môže byť obchodník s cennými papiermi vystavený vzhľadom na charakter vykonávaných investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, a to vrátane systémových stresových situácií, stresových situácií týkajúcich sa konkrétnej právnickej osoby a skupiny právnických osôb.
(8)
Ozdravný plán schvaľuje štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi a obchodník s cennými papiermi ho následne predloží na posúdenie Národnej banke Slovenska.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný aktualizovať svoj ozdravný plán najmenej raz ročne a po každej zmene organizačnej štruktúry, obchodnej činnosti alebo finančnej situácie, ktorá by mohla mať významný vplyv na opatrenia uvedené v ozdravnom pláne; pri aktualizácii postupuje v súlade s odsekom 8. Národná banka Slovenska môže požadovať od obchodníka s cennými papiermi aktualizáciu ozdravného plánu častejšie ako raz ročne.
zobraziť paragraf
§ 71l

(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov, jeho prevenciu alebo riadenie, medzi ním vrátane konfliktov medzi členmi jeho vrcholového manažmentu, zamestnancami, viazanými investičnými agentmi, osobami prepojenými s obchodníkom s cennými papiermi vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly a medzi ich klientmi alebo medzi klientmi navzájom, ktoré vznikajú počas poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností alebo pri ich kombinácii; ak sa pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností nie je možné vyhnúť konfliktu záujmov, musí sa povaha a zdroj konfliktu oznámiť klientovi pred poskytnutím takejto služby alebo výkonom takejto činnosti a pri ich poskytnutí alebo vykonaní uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými záujmami a pri konflikte záujmov klientov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.
(2)
Ak opatrenia prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa tohto zákona a osobitného predpisu57aa) na zvládnutie konfliktu záujmov nie sú dostatočné na zabránenie rizika poškodenia záujmov klienta, je obchodník s cennými papiermi povinný jednoznačne oboznámiť klienta s povahou a zdrojmi konfliktu záujmov a opatreniami prijatými na zmiernenie týchto rizík pred uskutočnením obchodu na jeho účet.
(3)
Informácie podľa odseku 2 je obchodník s cennými papiermi povinný poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu a v takom rozsahu, aby si klient mohol vytvoriť správny úsudok a rozhodnúť sa so znalosťou veci o postupe vo vzťahu k investičnej službe alebo k vedľajšej službe, v súvislosti s ktorou vzniká konflikt záujmov.
(4)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby klientom, zabezpečí, aby neodmeňoval svojich zamestnancov, finančných agentov a ďalšie príslušné osoby,57c) ani neposudzoval ich výkon spôsobom, ktorý je v rozpore s jeho povinnosťou konať v najlepšom záujme jeho klientov. Najmä nezavedie žiadne opatrenia formou odmeňovania, cieľov predaja alebo iné obdobné opatrenia, ktoré by mohli motivovať jeho zamestnancov, finančných agentov a ďalšie príslušné osoby,57c) odporúčať klientovi konkrétny finančný nástroj, ak by obchodník s cennými papiermi mohol ponúknuť iný finančný nástroj, ktorý lepšie spĺňa klientove potreby.
zobraziť paragraf
§ 73b

(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný postupovať pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
(2)
Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1 a § 71l, sa považuje aj to, ak akejkoľvek osobe okrem klienta alebo osobe konajúcej v mene klienta uhradí alebo prijme od nej akýkoľvek poplatok alebo províziu alebo ak poskytne alebo je mu poskytnutá akákoľvek nepeňažná výhoda v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby inou osobou ako je klient alebo osoba, ktorá koná v mene klienta; to neplatí, ak platba poplatku alebo provízie alebo poskytnutie nepeňažnej výhody
a)
je určená na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta,
b)
nebráni plneniu povinnosti obchodníka s cennými papiermi konať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
(3)
Pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažnej výhody alebo ak ich výšku nie je možné zistiť, o metóde ich výpočtu. Ak v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi dochádza k prevodu poplatkov, provízií a nepeňažných výhod na klienta, obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klienta aj o spôsoboch tohto prevodu.
(4)
Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1 a § 71l sa nepovažuje úhrada poplatku alebo provízie alebo nepeňažná výhoda, ktoré
a)
umožňujú alebo sú potrebné na poskytnutie investičných služieb, najmä poplatku za úschovu, poplatku za vyrovnanie obchodu, poplatku organizátorom regulovaného trhu, poplatku orgánu dohľadu, správneho poplatku alebo súdneho poplatku a
b)
nemôžu svojím charakterom viesť k rozporu s povinnosťami obchodníka s cennými papiermi konať v súlade s odsekom 1.
(5)
Poplatok, provízia alebo nepeňažná výhoda sa nepovažujú za prijateľné, ak v ich dôsledku je poskytovanie príslušných služieb klientovi neobjektívne alebo skreslené. Úhradu poplatku alebo provízie alebo poskytnutie nepeňažnej výhody je možné považovať za určenú na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
je odôvodnená poskytnutím dodatočnej služby alebo vyššej úrovne služieb príslušnému klientovi, primerane k úrovni poplatku, provízie alebo nepeňažnej výhody, najmä
1.
poskytnutie investičného poradenstva na závislom základe o širokom rozsahu vhodných finančných nástrojov a prístupu k nim vrátane primeraného počtu finančných nástrojov od tretích osôb, ktoré nemajú úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi,
2.
poskytnutie investičného poradenstva na závislom základe kombinovaného s ponukou klientovi minimálne na ročnej báze opätovne vyhodnotiť vhodnosť finančných nástrojov, do ktorých klient investoval alebo inej služby poskytovanej priebežne, ktorá má prínos pre klienta, najmä poradenstvo o navrhovanej optimalizácii umiestnenia aktív klienta,
3.
poskytnutie prístupu za konkurencieschopnú cenu k širokému rozsahu finančných nástrojov, u ktorých je možné predpokladať splnenie požiadaviek klienta, vrátane primeraného počtu finančných nástrojov od tretích osôb, ktoré nemajú úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi, spolu s poskytnutím ďalších výhod, ako sú nástroje objektívnych informácií pomáhajúce príslušnému klientovi prijať investičné rozhodnutie alebo ktoré mu umožňujú monitorovať, modelovať a prispôsobovať rozsah finančných nástrojov, do ktorých investoval alebo poskytovať pravidelné správy o výkonnosti, nákladoch a poplatkoch spojených s finančnými nástrojmi,
b)
neprináša priame výhody obchodníkovi s cennými papiermi, jeho akcionárom, zamestnancom, ktorí ich prijímajú bez toho, aby prinášal skutočný prospech aj príslušnému klientovi,
c)
je odôvodnená poskytnutím pretrvávajúcej výhody v prospech príslušného klienta vo vzťahu k pretrvávajúcim poplatkom, províziám alebo nepeňažným výhodám.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný plniť podmienky ustanovené v odseku 5 priebežne počas celého obdobia, v ktorom platí alebo prijíma poplatok, províziu alebo nepeňažnú výhodu.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný, ak je to potrebné, preukázať, že všetky poplatky, provízie alebo nepeňažné výhody, ktoré zaplatil alebo prijal, sú určené na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta a na tento účel je povinný
a)
viesť interný zoznam všetkých poplatkov, provízií a nepeňažných výhod prijímaných obchodníkom s cennými papiermi od tretích osôb v súvislosti s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb,
b)
zaznamenávať ako poplatky, provízie a nepeňažné výhody, ktoré obchodník s cennými papiermi zaplatil alebo prijal, alebo ktoré plánuje využiť, zvyšujú kvalitu služieb poskytovaných príslušnému klientovi a opatrenia prijaté s cieľom neoslabiť schopnosti obchodníka s cennými papiermi konať so zásadami poctivého obchodného styku a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v súvislosti s platbou alebo nepeňažnou výhodou, ktoré sú prijaté od tretej osoby alebo poskytnuté tretej osobe, poskytnúť klientovi informácie o
a)
úhradách alebo výhodách v súlade s odsekom 3, a to pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby; malé nepeňažné výhody môžu byť popísané všeobecným spôsobom, ostatné nepeňažné výhody poskytované alebo prijímané obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s investičnou službou poskytovanou klientovi sa oceňujú a uvádzajú samostatne,
b)
skutočnej sume prijatých platieb alebo plnení alebo uhradených platieb alebo plnení, ak obchodník s cennými papiermi nebol schopný dopredu určiť sumu prijímaných alebo uhradených platieb alebo plnení a namiesto toho klienta informoval o metóde výpočtu uvedenej sumy,
c)
skutočnej sume prijatých úhrad alebo plnení obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s investičnými službami poskytovanými príslušným klientom na individuálnej báze aspoň raz ročne za obdobie, v ktorom sú prijímané; malé nepeňažné výhody môžu byť popísané všeobecným spôsobom.
(9)
Ustanovením odseku 8 nie sú dotknuté ustanovenia § 73d ods. 1 písm. d) a osobitného predpisu.58haa) Ak sa na spôsobe distribúcie podieľa viacero obchodníkov s cennými papiermi, každý obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu, si musí splniť informačné povinnosti voči svojim klientom.
(10)
Poskytnutie investičného prieskumu treťou osobou obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu riadenie portfólia alebo iné investičné služby alebo vedľajšie služby klientovi, sa na účely tohto zákona nepovažuje za poplatok, províziu alebo nepeňažnú výhodu, ak
a)
investičný prieskum bol získaný ako protihodnota za priame úhrady obchodníka s cennými papiermi z jeho vlastných prostriedkov,
b)
investičný prieskum bol získaný ako protihodnota za úhrady za investičné prieskumy z osobitného účtu určeného na úhrady za investičné prieskumy (ďalej len „účet na prieskumy“), ktorým disponuje obchodník s cennými papiermi, ak sú splnené tieto podmienky:
1.
účet na prieskumy je financovaný z osobitného poplatku klienta za investičné prieskumy,
2.
pri zriadení účtu na prieskumy a pri odsúhlasovaní poplatku za investičné prieskumy s klientmi obchodník s cennými papiermi určuje a pravidelne posudzuje rozpočet na investičné prieskumy ako vnútorné opatrenie,
3.
obchodník s cennými papiermi je zodpovedný za účet na prieskumy,
4.
obchodník s cennými papiermi pravidelne posudzuje kvalitu obstaraných investičných prieskumov na základe osvedčených kritérií kvality a schopnosti investičných prieskumov prispievať k lepším investičným rozhodnutiam a ak
c)
obchodník s cennými papiermi, ktorý využije účet na prieskumy, poskytne klientom
1.
informácie o plánovanej sume za investičný prieskum a o sume odhadovaného poplatku určeného pre jednotlivých klientov za investičný prieskum, a to pred poskytnutím investičnej služby klientom,
2.
ročné informácie o celkových nákladoch, ktoré každému klientovi vznikli za investičný prieskum uskutočňovaný tretími osobami.
(11)
Ak obchodník s cennými papiermi využíva účet na prieskumy, je povinný na požiadanie svojich klientov alebo Národnej banky Slovenska poskytnúť zoznam poskytovateľov investičného prieskumu, ktorí boli vyplatení z tohto účtu, celkovú sumu, ktorá im bola vyplatená za príslušné obdobie, výhody a služby, ktoré obchodník s cennými papiermi dostal, a akú časť rozpočtu, ktorý obchodník s cennými papiermi určil na toto obdobie, tvorí celková suma úhrad zaplatená z účtu na prieskumy, pričom zaznamená akékoľvek zľavy alebo zostatky súm, ak na tomto účte zostane nevyčerpaná suma peňažných prostriedkov. Osobitný poplatok na investičný prieskum podľa odseku 10 písm. b) prvého bodu
a)
môže byť založený len na rozpočte na investičné prieskumy, ktorý určil obchodník s cennými papiermi ako potrebný na účely investičného prieskumu uskutočňovaného tretími osobami, týkajúci sa investičných služieb poskytovaných jeho klientom a
b)
nemôže byť viazaný na objem alebo na hodnotu obchodov vykonávaných v mene klientov.
(12)
Ak obchodník s cennými papiermi osobitný poplatok na investičný prieskum od klienta nevyberá oddelene, ale ako súčasť poplatkov za obchod, je povinný klientovi zabezpečiť oddelenú identifikáciu tohto poplatku a splniť všetky podmienky uvedené v odseku 10 písm. b) a c).
(13)
Celková suma prijatých osobitných poplatkov na investičné prieskumy nesmie presiahnuť rozpočet na investičné prieskumy.
(14)
Obchodník s cennými papiermi si vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v zmluve s klientom dohodne osobitný poplatok na investičný prieskum podľa výšky určenej v rozpočte na investičné prieskumy, a frekvenciu, v akej bude v priebehu roka dochádzať k uhrádzaniu osobitného poplatku na investičný prieskum z prostriedkov klienta. K navýšeniu rozpočtu na investičné prieskumy môže dôjsť len po tom, ako obchodník s cennými papiermi poskytne klientom o takomto plánovanom navýšení presné informácie. Obchodník s cennými papiermi je povinný mať prijatý postup na vrátenie týchto prostriedkov klientovi alebo na ich vzájomné započítanie s rozpočtom na investičné prieskumy a osobitným poplatkom na investičné prieskumy vypočítaným na nasledujúce obdobie na účely, že na konci príslušného obdobia zostane na účte na prieskumy prebytok.
(15)
Na účely odseku 10 písm. b) druhého bodu spravuje rozpočet na investičné prieskumy výhradne obchodník s cennými papiermi, pričom tento rozpočet vychádza z primeraného posúdenia potreby investičných prieskumov uskutočňovaných tretími osobami. Prideľovanie prostriedkov z rozpočtu na investičné prieskumy na obstaranie investičných prieskumov uskutočňovaných tretími osobami podlieha primeraným kontrolným mechanizmom a kontrole zo strany vrcholového manažmentu, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa tento rozpočet spravoval a používal s ohľadom na najlepšie záujmy klientov obchodníka s cennými papiermi. Tieto kontrolné mechanizmy obsahujú jednoznačný kontrolný záznam v súvislosti s platbami uskutočnenými v prospech poskytovateľov investičných prieskumov a o tom, ako boli zaplatené sumy určené podľa kritérií kvality uvedených v odseku 10 písm. b) štvrtom bode. Obchodník s cennými papiermi nesmie rozpočet na investičné prieskumy a účet na prieskumy používať na financovanie vlastných investičných prieskumov.
(16)
Obchodník s cennými papiermi môže zveriť tretej osobe nakladanie s účtom na prieskumy, ak tento mechanizmus uľahčuje obstaranie investičných prieskumov uskutočňovaných tretími osobami a vykonávanie úhrad poskytovateľom investičných prieskumov v mene obchodníka s cennými papiermi a podľa pokynov obchodníka s cennými papiermi tak, aby nedochádzalo k neprimeranému oneskoreniu úhrad; tým nie je dotknutá zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 10 písm. b) tretieho bodu.
(17)
Pri posudzovaní kvality obstaraných investičných prieskumov podľa odseku 10 písm. b) štvrtého bodu obchodník s cennými papiermi je povinný určiť vo forme písomného dokumentu všetky nevyhnutné súčasti posudzovania kvality a poskytnúť tento dokument svojim klientom. V tomto dokumente je povinný uviesť do akej miery investičné prieskumy obstarané prostredníctvom účtu na prieskumy môžu byť využité na prospech portfólií klientov, a to aj pri zohľadnení investičných stratégií uplatniteľných na rozličné druhy portfólií, a uvedie aj prístup, ktorý obchodník s cennými papiermi uplatní pri rozdeľovaní takýchto nákladov spravodlivým spôsobom na jednotlivé portfóliá klientov.
(18)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu vykonávania pokynov, je povinný určiť osobitne identifikovateľné poplatky za tieto služby tak, aby zohľadňovali výlučne náklady na vykonanie pokynov. Ak ten istý obchodník s cennými papiermi poskytuje akúkoľvek ďalšiu výhodu alebo službu iným obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorí sú usadení v členských štátoch, je povinný určiť osobitne identifikovateľný poplatok za takúto výhodu alebo službu; poskytovanie takýchto výhod alebo služieb a poplatky za ich poskytovanie nemôžu byť ovplyvňované ani podmieňované výškou platieb za vykonávanie pokynov.
(19)
Ak je investičná služba ponúkaná spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka služieb alebo ako podmienka v rámci tej istej dohody alebo toho istého balíka služieb, obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klienta, či je možné kúpiť jednotlivo rôzne súčasti tohto balíka a je povinný poskytnúť doklad s osobitným uvedením nákladov a poplatkov pre každú súčasť tohto balíka. Ak je pravdepodobné, že riziká vyplývajúce z takej dohody alebo z takého balíka služieb ponúkaného neprofesionálnym klientom sú odlišné od rizík spojených s jednotlivými položkami dohody alebo súčasťami tohto balíka, obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť primeraný opis jednotlivých položiek dohody alebo súčastí tohto balíka a spôsobu, akým ich vzájomné pôsobenie mení riziká.
zobraziť paragraf
§ 73f

(1)
Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo investičnej služby riadenie portfólia je obchodník s cennými papiermi povinný získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú situáciu vrátane jeho schopnosti znášať stratu a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností. Obchodník s cennými papiermi pri poskytovaní investičného poradenstva môže odporúčať balík služieb alebo produktov poskytovaných podľa § 73b ods. 19, len ak celkový balík je vhodný pre klienta.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytovať klientovi príslušné správy o poskytovanej službe na trvanlivom médiu. Tieto správy musia obsahovať pravidelné oznámenia klientom s prihliadnutím na druh a zložitosť zahrnutých finančných nástrojov a na povahu služby poskytovanej klientovi a musia obsahovať náklady spojené s transakciami a službami uskutočnenými v mene alebo na účet klienta, ak je to potrebné.
(3)
Pri poskytovaní investičného poradenstva je povinný obchodník s cennými papiermi pred uskutočnením transakcie poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu písomné vyhlásenie o vhodnosti pre klienta, v ktorom sa uvedie, akým spôsobom poskytnuté investičné poradenstvo zodpovedá preferenciám, potrebám a iným charakteristikám neprofesionálneho klienta.
(4)
Ak sa zmluva o kúpe alebo o predaji finančného nástroja uzatvára s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, čo bráni poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti pre klienta vopred, obchodník s cennými papiermi môže poskytnúť písomné vyhlásenie o vhodnosti pre klienta na trvanlivom médiu bezprostredne po tom, ako je klient viazaný takouto zmluvou, ak sú splnené obe tieto podmienky:
a)
klient súhlasil s prijatím vyhlásenia o vhodnosti pre klienta bezodkladne po uzatvorení transakcie a
b)
obchodník s cennými papiermi poskytol klientovi možnosť oddialiť transakciu s cieľom vopred prijať vyhlásenie o vhodnosti pre klienta.
(5)
Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu riadenie portfólia alebo informoval klienta, že bude pravidelne poskytovať hodnotenie vhodnosti pre klienta, pravidelné oznámenie podľa odseku 2 obsahuje aktuálne vyhlásenie o tom, ako investícia zodpovedá preferenciám, potrebám a iným charakteristikám neprofesionálneho klienta.
(6)
Séria obchodov, z ktorých každý je vhodný pre klienta, ak sa posudzujú samostatne, môže byť nevhodná pre klienta, ak sú odporúčania alebo rozhodnutia obchodovať poskytované vo frekvencii, ktorá nie je v súlade so záujmami klienta.
zobraziť paragraf
§ 73g

(1)
Pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú uvedené v § 73f, je obchodník s cennými papiermi povinný požiadať klienta alebo potenciálneho klienta o poskytnutie informácie týkajúcej sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby tak, aby obchodník s cennými papiermi mohol určiť, či sú dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom ponúkaného alebo požadovaného finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, a či sú pre klienta primerané. Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje balík služieb alebo produktov podľa § 73b ods. 19, celkový balík musí byť primeraný pre klienta.
(2)
Ak obchodník s cennými papiermi usúdi na základe takto získaných informácií, že finančný nástroj alebo investičná služba alebo vedľajšia služba nie sú pre klienta alebo potenciálneho klienta primerané, obchodník s cennými papiermi ich na to upozorní. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme.
(3)
Ak sa klient alebo potenciálny klient rozhodne neposkytnúť informácie podľa odseku 1 alebo neposkytne dostatočné informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností, obchodník s cennými papiermi je povinný upozorniť klienta alebo potenciálneho klienta, že takéto rozhodnutie mu neumožní určiť, či príslušná investičná služba alebo vedľajšia služba alebo finančný nástroj sú pre neho primerané. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme.
zobraziť paragraf
§ 73h

(1)
Ustanovenie § 73g sa nepoužije, ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo b) okrem poskytovania úverov alebo pôžičiek podľa § 6 ods. 2 písm. b), ktoré nepozostávajú z existujúcich úverových limitov pôžičiek, bežných účtov alebo kontokorentných nástrojov klientov a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
poskytované investičné služby sa týkajú
1.
akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, na rovnocennom trhu nečlenského štátu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme okrem akcií a obdobných cenných papierov podnikov, ktoré nie sú otvorenými fondami a okrem akcií a obdobných cenných papierov, ktoré obsahujú derivát; trh nečlenského štátu sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom, ak spĺňa rovnocenné požiadavky ako ustanovuje osobitný zákon,58hc) a je uvedený v zozname zostavenom Komisiou,
2.
nástrojov peňažného trhu, okrem tých, ktoré obsahujú derivát alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku,
3.
dlhopisov alebo iných druhov dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, na rovnocennom trhu nečlenského štátu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme; to neplatí, ak tieto cenné papiere obsahujú derivát, alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku,
4.
cenných papierov štandardných fondov a európskych štandardných fondov okrem štruktúrovaných štandardných fondov a štruktúrovaných európskych štandardných fondov podľa osobitného predpisu,58hca)
5.
nekomplexných finančných nástrojov58hcb) iných ako uvedených v prvom až štvrtom bode, ktoré spĺňajú kritériá podľa osobitného predpisu,58hcb)
6.
štruktúrovaných vkladov okrem tých, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť riziku návratnosti alebo nákladom spojeným s predčasným ukončením platnosti produktu,
7.
ostatných nekomplexných finančných nástrojov,
b)
investičná služba je poskytovaná z podnetu klienta alebo potenciálneho klienta,
c)
klient alebo potenciálny klient bol jasne informovaný, že pri poskytovaní tejto služby sa nevyžaduje, aby obchodník s cennými papiermi posudzoval vhodnosť poskytovaného alebo ponúkaného finančného nástroja alebo investičnej služby a že z tohto dôvodu nepožíva výhodu zodpovedajúcej ochrany na základe príslušných ustanovení tohto zákona o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom; toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme,
d)
obchodník s cennými papiermi dodržiava povinnosti podľa § 71l.
(2)
Ustanovenia § 73g a 73f sa nepoužijú, ak podmienkou zmluvy o úver, ktorá sa týka nehnuteľného majetku určeného na bývanie, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia o posúdení úverovej bonity spotrebiteľov podľa osobitného predpisu,58hcc) je poskytnutie investičnej služby tomu istému spotrebiteľovi vo vzťahu k hypotekárnemu dlhopisu osobitne emitovanému na zabezpečenie financovania a majúcemu rovnaké podmienky ako zmluva o úvere, ktorá sa týka nehnuteľného majetku určeného na bývanie, aby bol úver splatný, refinancovaný alebo umorený.
zobraziť paragraf
§ 73o

(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať dostatočné opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov klientov získal pre nich najlepší možný výsledok pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu, vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy alebo iných kritérií, ktoré sa týkajú vykonania pokynu. Ak klient vydá konkrétnu inštrukciu týkajúcu sa pokynu alebo jeho špecifického charakteru, obchodník s cennými papiermi je povinný vykonať pokyn podľa tejto konkrétnej inštrukcie, pričom takéto konanie sa považuje za splnenie povinnosti získať najlepší možný výsledok pre svojho klienta.
(2)
Ak obchodník s cennými papiermi vykonáva pokyn na účet klienta, najlepší možný výsledok sa určí z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a náklady spojené s vykonaním pokynu, ktoré vznikli klientovi a ktoré sú priamo spojené s vykonaním pokynu, vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a akýchkoľvek poplatkov hradených tretím osobám zapojeným do vykonania pokynu. Ak existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu pokynu pre finančný nástroj, pri posudzovaní poskytnutia najlepšieho možného výsledku pre klienta sa prihliada na provízie a náklady obchodníka s cennými papiermi na vykonanie pokynu v každom mieste výkonu uvedenom v stratégii vykonávania pokynov a ktoré je dostupné na vykonanie pokynu.
(3)
Obchodník s cennými papiermi nesmie prijať žiadnu odmenu, zľavu ani nepeňažnú výhodu za smerovanie pokynov klientov na konkrétne obchodné miesto alebo miesto výkonu, čo by bolo v rozpore s požiadavkami konfliktu záujmov alebo prijímania a uhrádzania poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod.
(4)
Pri finančných nástrojoch, ktoré podliehajú obchodovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,58hf) každé obchodné miesto a systematický internalizátor, a pri ostatných finančných nástrojoch, každé miesto výkonu je povinné bezplatne sprístupniť verejnosti údaje o kvalite výkonu transakcií58hea) na príslušnom mieste, a to aspoň raz ročne. Obchodník s cennými papiermi je povinný po vykonaní pokynu alebo transakcie na účet klienta informovať klienta o tom, kde bol pokyn vykonaný. Pravidelné správy zahŕňajú podrobné údaje o cene, nákladoch, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu pri jednotlivých finančných nástrojoch.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný preukázať svojim klientom na ich žiadosť, že vykonal ich pokyny v súlade so stratégiou tohto obchodníka s cennými papiermi na ich vykonávanie, a preukázať Národnej banke Slovenska na požiadanie dodržanie tejto povinnosti.
zobraziť paragraf
§ 73p

(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť a dodržiavať stratégiu vykonávania pokynov, aby získal najlepší možný výsledok v súlade s § 73o pri vykonávaní pokynov svojich klientov. Stratégia vykonávania pokynov musí byť aktualizovaná najmenej raz ročne a pri podstatných zmenách, ktoré majú vplyv na schopnosť obchodníka s cennými papiermi získavať najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri vykonávaní pokynov.
(2)
Stratégia vykonávania pokynov musí obsahovať vo vzťahu ku každému druhu finančného nástroja informácie o miestach výkonu, na ktorých obchodník s cennými papiermi vykonáva pokyny svojich klientov, a skutočnosti ovplyvňujúce výber miesta výkonu. Stratégia vykonávania pokynov musí obsahovať aspoň tie miesta výkonu, ktoré trvale umožňujú obchodníkovi s cennými papiermi získavať najlepší možný výsledok pri vykonávaní pokynov klienta.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť svojim klientom príslušné informácie o svojej stratégii vykonávania pokynov a pred poskytnutím investičnej služby získať ich predchádzajúci súhlas so stratégiou vykonávania pokynov. V týchto informáciách sa jednoznačne a dostatočne podrobne vysvetlí ľahko pochopiteľným spôsobom pre klientov, ako bude obchodník s cennými papiermi vykonávať pokyny v mene klienta.
(4)
Ak stratégia vykonávania pokynov umožňuje, aby sa pokyny klienta mohli vykonať mimo regulovaného trhu, mnohostranného obchodného systému alebo mimo organizovaného obchodného systému, obchodník s cennými papiermi je o tejto možnosti povinný informovať svojich klientov. Obchodník s cennými papiermi môže vykonať pokyny klienta mimo regulovaného trhu, mimo mnohostranného obchodného systému alebo mimo organizovaného obchodného systému, len ak získal predchádzajúci výslovný súhlas klienta s takým spôsobom vykonania pokynu; takýto súhlas môže byť udelený obchodníkovi s cennými papiermi vo forme všeobecného súhlasu na všetky obchody klienta alebo vo forme individuálnych súhlasov na jednotlivé obchody.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný monitorovať účinnosť svojich opatrení na vykonávanie pokynov a stratégie vykonávania pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Najmä je povinný pravidelne podľa osobitného predpisu58hfb) vyhodnocovať účinnosť stratégie vykonávania pokynov a to, či miesta výkonu do nej zahrnuté umožňujú získať najlepší možný výsledok pre klienta a či je potrebné urobiť zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov. Obchodník s cennými papiermi je povinný oznamovať klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo stratégie vykonávania pokynu. Obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonáva pokyny klientov, je povinný pre každý druh finančných nástrojov raz ročne vypracovať a zverejniť súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, kde sa vykonávali pokyny klientov v predchádzajúcom roku a údaje o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov.58hfc)
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný na žiadosť klienta preukázať, že vykonal jeho pokyn v súlade so stratégiou vykonávania pokynov.
zobraziť paragraf
§ 73s

Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. b), je povinný zaviesť postupy a opatrenia, ktoré umožnia bezodkladné, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov klienta vo vzťahu k pokynom ostatných klientov alebo k obchodným záujmom obchodníka s cennými papiermi. Tieto postupy a opatrenia musia umožniť, aby sa inak porovnateľné pokyny klientov vykonali podľa času ich prijatia obchodníkom s cennými papiermi.
zobraziť paragraf
§ 73t

Pri limitovaných pokynoch klientov týkajúcich sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodovaných na obchodnom mieste, ktoré nie sú vykonané ihneď podľa prevládajúcich trhových podmienok, obchodník s cennými papiermi je povinný prijať, ak klient výslovne nevydá iné inštrukcie, opatrenia na umožnenie najskoršieho možného vykonania tohto pokynu okamžitým zverejnením tohto limitovaného pokynu klienta spôsobom, ktorý umožňuje ľahký prístup pre ostatných účastníkov trhu.58hf) Obchodník s cennými papiermi môže túto povinnosť splniť postúpením limitovaného pokynu klienta na obchodné miesto. Národná banka Slovenska môže upustiť od povinnosti zverejniť limitovaný pokyn veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom určeným podľa osobitného predpisu.58hfa) Limitovaným pokynom sa rozumie pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového limitu alebo výhodnejšie a v určenom objeme.
zobraziť paragraf
§ 73u

(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo c), môže začať alebo uzavierať obchody s oprávnenými protistranami, pričom ustanovenia § 73b až 73m a 73o až 73t sa vo vzťahu k týmto obchodom alebo vo vzťahu k vedľajšej službe priamo spojenej s týmito obchodmi nepoužijú.
(2)
Oprávnenou protistranou podľa odseku 1 je
a)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,
b)
banka alebo zahraničná banka,
c)
poisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo poisťovňa z iného členského štátu,
d)
správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, podielový fond, európsky fond, zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný podielový fond,
e)
dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, dôchodkový fond, doplnkový dôchodkový fond, obdobné zahraničné spoločnosti a fondy,
f)
iná finančná inštitúcia povolená alebo regulovaná podľa práva Európskej únie alebo členského štátu,
g)
osoba podľa § 54 ods. 3 písm. i) a j),
h)
orgán verejnej moci Slovenskej republiky alebo iného štátu, vrátane Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu,49a) a orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe verejného dlhu,
i)
Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka,
j)
medzinárodná organizácia,
k)
profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. a) až c), ak už nie je uvedený v písmenách a) až j),
l)
profesionálny klient podľa § 8a ods. 2 písm. e) na jeho žiadosť a len vo vzťahu k investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom, pri ktorých ho možno považovať za profesionálneho klienta.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je pred uzavretím obchodu podľa odseku 1 s osobou podľa odseku 2 písm. k) alebo l) povinný získať potvrdenie od budúcej protistrany, že súhlasí, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s oprávnenou protistranou. Takéto potvrdenie sa môže vydať na všetky obchody alebo len na jednotlivé obchody.
(4)
Oprávnená protistrana podľa odseku 2 písm. a) až j) má právo požadovať všeobecne alebo pri jednotlivých obchodoch, že sa s ňou bude zaobchádzať ako s klientom, ktorého obchody s obchodníkom s cennými papiermi podliehajú ustanoveniam § 73b až 73m a 73o až 73t. Takýto súhlas môže byť udelený obchodníkovi s cennými papiermi vo forme všeobecného súhlasu na všetky obchody alebo len na jednotlivé obchody. Ak v žiadosti podľa prvej vety oprávnená protistrana výslovne nepožiadala, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom, obchodník s cennými papiermi zaobchádza s touto oprávnenou protistranou ako s profesionálnym klientom. Ak však táto oprávnená protistrana výslovne požiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom, uplatnia sa ustanovenia § 8a týkajúce sa žiadosti o zaobchádzanie ako s neprofesionálnym klientom.
(5)
Ak sa pri obchode potenciálne protistrany riadia rôznymi právnymi poriadkami, obchodník s cennými papiermi sa podriadi štatútu oprávnenej protistrany, ktorý je ustanovený na základe právnych predpisov alebo opatrení členského štátu, v ktorom má táto oprávnená protistrana sídlo.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vo vzťahu s oprávnenými protistranami konať čestne, spravodlivo a profesionálne a komunikovať s nimi jasným, prehľadným a nezavádzajúcim spôsobom s prihliadnutím na povahu oprávnenej protistrany a jej činnosti.58hg)
zobraziť paragraf
§ 74d

(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný udržiavať požiadavky na tlmiacu rezervu (ďalej len „vankúš“) rovnako ako banka podľa osobitného predpisu58jd) okrem ustanovení osobitného predpisu,58je) ak ide o obchodníka s cennými papiermi, ktorý je malým a stredným podnikom podľa osobitného predpisu.58jea)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na obchodníka s cennými papiermi, ktorý nemá oprávnenie poskytovať investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. c) a f).
(3)
Ministerstvo oznámi Komisii informácie o uplatnení výnimky podľa odseku 1 pre obchodníkov s cennými papiermi.
(4)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo), Európskemu výboru pre systémové riziká a príslušným orgánom dohľadu členských štátov informácie o uplatnení výnimky podľa odseku 1 pre obchodníkov s cennými papiermi.
zobraziť paragraf
§ 79a

(1)
Banky a zahraničné banky sú oprávnené na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, ak ich majú uvedené v bankovom povolení.
(2)
Ustanovenia § 61a ods. 1, 2, 4 až 9, § 71 až 71n, § 71p, 73 až 73u, 75, 76, 80 až 98, 104, 135, 135a a 144 a ustanovenia osobitného zákona60r) sa vzťahujú aj na banky a zahraničné banky, ktoré poskytujú jednu alebo viac investičných služieb, ak tento zákon neustanovuje inak. Na banky a zahraničné banky, ktoré poskytujú jednu investičnú službu alebo viac investičných služieb na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,60s) sa vzťahujú ustanovenia § 62 až 66, § 67 ods. 2 až 4, § 68, § 75, § 104, § 135, § 135a a 144 a osobitného predpisu.60r)
(3)
Práva slobodného poskytovania služieb v rámci európskeho hospodárskeho priestoru sa nevzťahujú na poskytovanie investičných služieb protistranou v obchodoch, ktoré vykonávajú verejné orgány poverené správou štátneho dlhu alebo členovia Európskeho systému centrálnych bánk vykonávajúci svoje činnosti podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo na vykonávanie obdobných činností v súlade s právnymi predpismi členského štátu.
(4)
Ustanovenia § 8a, 71 až 71n, § 71p, 73b až 73u, § 76 ods. 7 a ustanovenia o organizovaní mnohostranného obchodného systému a o požiadavkách na transparentnosť obchodovania podľa osobitného predpisu58hc) sa vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v nečlenskom štáte pri výkone ich činnosti na území Slovenskej republiky.
(5)
Ak banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi predávajú alebo poskytujú poradenstvo klientom v súvislosti so štruktúrovanými vkladmi, vzťahujú sa na nich ustanovenia § 58, § 61a, § 63, § 71, § 71d až 71l, § 73b až 73d, § 73m, § 73p, § 73s, § 73u, § 75, § 81, § 135, § 137, § 144 a 146a a sú povinní prispievať na tento účel do Garančného fondu investícií zriadeného podľa § 80.
zobraziť paragraf
§ 85

(1)
Vstupný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť do 30 dní odo dňa zápisu povolených činností do obchodného registra. Uhradenie vstupného príspevku je podmienkou na začatie poskytovania povolených činností.
(2)
Ročný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť v pravidelných štvrťročných splátkach vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka s výnimkou prvej splátky, ktorú je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť najneskôr do 20. februára príslušného roka. Za rok, v ktorom bolo obchodníkovi s cennými papiermi udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb, je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť len alikvotnú čiastku ročného príspevku, ak tento zákon neustanovuje skoršiu splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.
(3)
Mimoriadne príspevky sú obchodníci s cennými papiermi povinní uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu.
(4)
Obchodníci s cennými papiermi uhrádzajú príspevky v eurách. Pri ochrane klientov za záväzky obchodníkov s cennými papiermi voči nim splatné v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na euro použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,60) ktorý je platný ku dňu, ku ktorému obchodníci s cennými papiermi vykazujú výšku záväzkov na účely zistenia priemerného stavu záväzkov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 84 ods. 6.
(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorého klientsky majetok sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je povinný hradiť fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po dni, keď sa tento klientsky majetok stal nedostupným.
(6)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil riadne a včas príspevok fondu, je povinný z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške podľa osobitného predpisu.74)
(7)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil príspevok do fondu v lehote podľa odsekov 2 a 3, nesmie od prvého dňa omeškania s platením tohto príspevku uzavierať nové zmluvy o poskytovaní investičných služieb. Národná banka Slovenska stanoví tomuto obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú lehotu na uhradenie príspevku do fondu, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 90 dní. Ak obchodník s cennými papiermi neuhradí príspevok v dodatočnej lehote, Národná banka Slovenska postupuje podľa § 156 ods. 1 písm. f).
zobraziť paragraf
§ 99

(1)
Centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť centrálneho depozitára podľa osobitného predpisu89) (ďalej len „povolenie na činnosť“).
(2)
Zahraničný centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom v inom členskom štáte, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá bola uznaná podľa osobitného predpisu.89)
(3)
Povolenie na činnosť udeľuje Národná banka Slovenska.
(4)
Na žiadosť o povolenie na činnosť, postup pri udelení povolenia na činnosť, podmienky udelenia povolenia na činnosť, zmenu povolenia na činnosť, zverenie vykonávania hlavnej služby centrálneho depozitára a odňatie povolenia na činnosť sa vzťahuje osobitný predpis.89a)
(5)
Ustanovenia o vedení evidencie zaknihovaných cenných papierov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu89b) centrálnym depozitárom sa primerane vzťahujú na zahraničného centrálneho depozitára vykonávajúceho činnosť na území Slovenskej republiky na základe práva poskytovať služby podľa osobitného predpisu.89c)
(6)
Iná osoba ako centrálny depozitár alebo zahraničný centrálny depozitár môže v Slovenskej republike poskytovať služby centrálneho vedenia účtov89d) pre cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu len za podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu.89e)
(7)
Systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi tvoria najmenej traja účastníci okrem jeho prevádzkovateľa, prípadného zúčtovacieho agenta, centrálnej protistrany, zúčtovacieho ústavu alebo prípadného nepriameho účastníka, so spoločnými pravidlami pre zúčtovanie cez centrálnu protistranu alebo mimo centrálnej protistrany a na vykonávanie príkazov na prevody medzi účastníkmi (ďalej len „systém vyrovnania“).
(8)
Centrálny depozitár určí časový rozvrh vyrovnania transakcií s cennými papiermi vrátane určenia okamihu vstupu príkazu na registráciu prevodu do systému vyrovnania a okamihu, od ktorého nesmie byť účastníkom systému vyrovnania ani žiadnou treťou osobou príkaz na registráciu prevodu odvolaný ani zrušený a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie tohto príkazu; ak je centrálny depozitár účastníkom v prepojenom systéme, prihliadne pri určovaní tohto okamihu na potrebu, čo možno najvyššej miery koordinácie medzi systémami vyrovnania v prepojenom systéme v súlade s pravidlami podľa odseku 18.
(9)
Centrálny depozitár má právo na poskytnutie všetkých podkladov nevyhnutných na výkon jeho činnosti, inak je oprávnený poskytnutie služby odmietnuť. Neposkytnutie týchto podkladov, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť. Ak podáva alebo postupuje príkaz alebo žiadosť centrálnemu depozitárovi jeho člen, nie je centrálny depozitár povinný skúmať pravosť, zákonnosť, správnosť a úplnosť priložených podkladov, pričom za škodu spôsobenú neposkytnutím podkladov, oneskoreným alebo neúplným poskytnutím podkladov, alebo ich poskytnutím v inej ako požadovanej forme a za škodu spôsobenú nepravosťou, nezákonnosťou, nesprávnosťou alebo neúplnosťou poskytnutých podkladov zodpovedá ten člen, ktorý podklady poskytol. Člen, ktorý podáva príkazy na nezaradený účet podľa § 173v zodpovedá za správnosť, úplnosť a včasnosť podania týchto príkazov.
(10)
Obchodné meno centrálneho depozitára musí obsahovať označenie „centrálny depozitár cenných papierov“. Označenie „centrálny depozitár cenných papierov“ ani jeho preklady nesmie používať v obchodnom mene žiadna iná fyzická osoba alebo právnická osoba.
(11)
Na organizáciu a riadenie a na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom centrálneho depozitára sa vzťahujú ustanovenia § 73 ods. 3 až 6 a § 73a. Ak centrálny depozitár poskytuje jednu alebo viac investičných služieb alebo vykonáva jednu alebo viac investičných činností navyše k poskytovaniu služieb podľa osobitného predpisu,89f) vzťahujú sa na neho ustanovenia tohto zákona v rozsahu ako na obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje rovnaké investičné služby alebo vykonáva rovnaké investičné služby, okrem § 70, § 71 ods. 1 a 2, § 71 ods. 4 až 6, § 71a až 71de, § 79 a ustanovenia osobitného predpisu;90) tým nie je dotknuté ustanovenie § 54 ods. 3 písm. k).
(12)
Centrálny depozitár je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 eur zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu; to neplatí, ak ide o pokyn na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 24 a 25 a pokyny členov a burzy cenných papierov týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými finančnými nástrojmi. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať centrálnemu depozitárovi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, centrálny depozitár je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.
(13)
Účastníkom systému vyrovnania môže byť len
a)
banka alebo zahraničná banka,
b)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,
c)
centrálna protistrana, zúčtovací agent, zúčtovací ústav alebo prevádzkovateľ systému vyrovnania, alebo prevádzkovateľ platobného systému,
d)
orgán verejnej moci,
e)
obchodná spoločnosť, ktorej štát poskytol záruku v súvislosti s jej účasťou v systéme vyrovnania alebo v platobnom systéme,
f)
centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu.90)
(14)
Národná banka Slovenska poskytuje krajským súdom a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky zoznam centrálnych depozitárov a ďalších účastníkov systémov vyrovnania. Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o centrálnych depozitároch a ďalších účastníkoch systémov vyrovnania v rozsahu ustanovenom právne záväznými aktmi Európskej únie upravujúcimi platobné systémy a systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi.
(15)
Prevádzkovanie systému vyrovnania sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak sa účastníci systému vyrovnania nedohodli inak a aspoň jeden z účastníkov má sídlo v Slovenskej republike. Účastníci systému vyrovnania si môžu zvoliť právo iného členského štátu, iba ak má aspoň jeden z nich v tomto členskom štáte svoje sídlo. Za dohodu účastníkov systému vyrovnania o voľbe práva sa považuje aj ustanovenie tejto voľby v prevádzkovom poriadku.
(16)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu členského štátu, ktorého právom sa spravuje systém vyrovnania, zoznam jeho účastníkov a zmeny v tomto zozname. Centrálny depozitár je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska vzájomné prepojenie s iným systémom vyrovnania alebo s platobným systémom.
(17)
Dva alebo viac systémov vyrovnania alebo systémy vyrovnania, ktoré príslušné orgány členských štátov oznámili Komisii, môžu vytvoriť prepojený systém, ktorým sa rozumie vzájomné prepojenie na vykonávanie príkazov na registráciu prevodov medzi týmito systémami vyrovnania na základe dohodnutých pravidiel medzi prevádzkovateľmi týchto systémov vyrovnania. Súčasťou prepojeného systému môže byť aj platobný systém alebo platobný systém, ktorý príslušný orgán členského štátu oznámil Komisii. Pravidlá podľa tohto odseku sú súčasťou prevádzkového poriadku.
(18)
Pravidlá podľa odseku 20 určujú najmä
a)
systémy vyrovnania v prepojenom systéme a ich prevádzkovateľov,
b)
okamih prijatia príkazu systémom vyrovnania v súvislosti s neodvolateľnosťou a nezrušiteľnosťou príkazu zosúladený v rámci pravidiel systémov vyrovnania; na okamih prijatia príkazu systémom vyrovnania nemajú vplyv pravidlá iných systémov vyrovnania v prepojenom systéme, ak v pravidlách všetkých systémov vyrovnania nie je uvedené inak,
c)
pravidlá vykonávania príkazov na registráciu prevodov medzi systémami vyrovnania v prepojenom systéme,
d)
práva a povinnosti prevádzkovateľov systémov vyrovnania v prepojenom systéme,
e)
podrobnosti o ďalších povinnostiach a pravidlách ustanovených týmto zákonom.
(19)
Akékoľvek prepojenie medzi systémami vyrovnania alebo platobnými systémami nevytvára systém vyrovnania podľa tohto zákona alebo platobný systém podľa osobitného predpisu.90aa)
(20)
Účastník systému vyrovnania je povinný poskytnúť informácie o tom, v ktorých systémoch vyrovnania je účastníkom, a o pravidlách týchto systémov vyrovnania na písomnú žiadosť osoby, ktorá má oprávnený a odôvodnený záujem na poskytnutí takýchto informácií.
zobraziť paragraf
§ 105
Účet majiteľa

(1)
Účet majiteľa obsahuje najmä
a)
číselné označenie účtu majiteľa a dátum jeho zriadenia,
b)
tieto údaje o majiteľovi účtu:
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla, spolumajiteľov cenného papiera, ak sú právnickými osobami, a veľkosť ich podielu alebo mená a priezviská a rodné čísla spolumajiteľov cenného papiera, ak sú fyzickými osobami, a veľkosť ich podielu,
4.
údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať a obmedzení výkonu tohto práva,
5.
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý cenný papier spravuje podľa § 41 alebo s ním hospodári podľa § 43,
6.
údaj o tom, či je cenný papier predmetom záložného práva, a identifikačné údaje záložného veriteľa,
d)
identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených nakladať s cennými papiermi evidovanými na účte majiteľa a rozsah tohto oprávnenia,
e)
identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených požadovať údaje o týchto cenných papieroch a rozsah tohto oprávnenia,
f)
dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na tomto účte majiteľa.
(2)
Centrálny depozitár zriadi na žiadosť účet majiteľa aj centrálnemu depozitárovi, členovi, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a právnickej osobe podľa osobitného predpisu.90ab) Slovenskej republiky. Centrálny depozitár môže zriadiť účet majiteľa aj inej právnickej osobe, ak je to uvedené v prevádzkovom poriadku.
(3)
Pre iné právnické osoby ako osoby podľa odseku 2 alebo pre fyzické osoby môže zriadiť účet majiteľa člen. Člen zriadi účet majiteľa právnickej osobe alebo fyzickej osobe aj na žiadosť obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, emitenta alebo burzy cenných papierov.
(4)
Číselné označenie účtu majiteľa oznámi centrálny depozitár alebo člen iba osobe, ktorej tento účet majiteľa zriadil, a to bezodkladne po zriadení účtu majiteľa.
(5)
Právne vzťahy medzi členom, ktorému bol účet majiteľa zriadený, a centrálnym depozitárom a právny vzťah medzi členom a majiteľom takéhoto účtu sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(6)
Člen je povinný zapísať do ním vedenej evidencie údaje podľa odseku 1 písm. c) bodu 4 na pokyn centrálneho depozitára, ak centrálny depozitár dostal príkaz podľa § 28 ods. 5 vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov.
(7)
Centrálny depozitár alebo člen je povinný poskytnúť majiteľovi účtu výpis z tohto účtu bezodkladne po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť majiteľa účtu. Ak centrálny depozitár alebo člen vedie účet majiteľa, je povinný bezplatne poskytnúť majiteľovi účtu výpis z tohto účtu v rozsahu údajov podľa odseku 8 druhej vety aspoň raz ročne na trvanlivom médiu, ak nie je dohodnuté častejšie poskytovanie výpisu; táto povinnosť sa neuplatňuje od smrti majiteľa účtu do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. Centrálny depozitár je povinný na žiadosť právnickej osoby podľa osobitného predpisu90ab) odovzdať fyzickým osobám, ktorých okruh určí právnická osoba podľa osobitného predpisu90ab) v tejto žiadosti, výpis z účtu majiteľa v rozsahu údajov podľa odseku 8 druhej vety. Odovzdaním tohto výpisu z účtu majiteľa sa považuje povinnosť podľa druhej vety za splnenú. Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena alebo inú právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu. Centrálny depozitár nie je povinný odovzdať výpis z účtu majiteľa po tom, čo vykoná zápis na ťarchu tohto účtu v prípade, ak je zápis vykonaný z dôvodu zrušenia registra emitenta na základe inej právnej skutočnosti ako zmluvy s emitentom, a to ak bol emitent vymazaný z obchodného registra bez právneho nástupcu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť bezodkladne uverejniť na svojom webovom sídle.
(8)
Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením množstva alebo objemu cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií. Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 vypracovaný na žiadosť majiteľa účtu obsahuje množstvo alebo objem cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií.
(9)
Ak je cenný papier v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, centrálny depozitár alebo člen eviduje cenný papier na účte majiteľa, na držiteľskom účte (§ 105a) alebo na klientskom účte člena (§ 106)
a)
podľa zmluvy,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo
d)
na základe iných právnych skutočností.
(10)
Člen nesmie viesť účet majiteľa sám pre seba.
(11)
Centrálny depozitár na žiadosť majiteľa účtu vyhradí účet majiteľa v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému,47h) na účel zabezpečovania pohľadávok záložným právom podľa § 53a ods. 1 až 5. Na vyhradený účet majiteľa možno nadobudnúť zaknihované cenné papiere len presunom podľa § 18a alebo prevodom podľa § 19. Vyhradenie účtu majiteľa nie je možné zrušiť, ak sa na účte majiteľa nachádzajú cenné papiere.
zobraziť paragraf
§ 118i
Právo výkupu

(1)
Navrhovateľ, ktorý uskutočnil ponuku na prevzatie, ktorá nebola čiastočná ani podmienená podľa § 116 ods. 2 písm. h), má právo požadovať, aby na neho prešli akcie všetkých zostávajúcich akcionárov tejto cieľovej spoločnosti za primerané protiplnenie (ďalej len „právo výkupu“), ak je majiteľom akcií, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej 95 % základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorým sú spojené hlasovacie práva a s ktorými je súčasne spojený najmenej 95 % podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti; za rovnakých podmienok má navrhovateľ právo výkupu aj voči právnym nástupcom zostávajúcich akcionárov cieľovej spoločnosti. Právo výkupu môže navrhovateľ uplatniť najneskôr v lehote troch mesiacov od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie vymedzenej v prvej vete, inak toto právo zaniká.
(2)
Pri výpočte podielu na hlasovacích právach podľa odseku 1 sa postupuje ako pri výpočte podielu na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na účely plnenia oznamovacej povinnosti.
(3)
Navrhovateľ, ktorý sa rozhodol, že uplatní právo výkupu, je povinný toto rozhodnutie vrátane skutočností, na základe ktorých mu toto právo vzniklo, bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, cieľovej spoločnosti a zverejniť spôsobom podľa § 115 ods. 1.
(4)
Právo výkupu je voči zostávajúcim akcionárom cieľovej spoločnosti účinné len po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska; rovnako je právo výkupu účinné aj voči právnym nástupcom zostávajúcich akcionárov cieľovej spoločnosti. Národná banka Slovenska udelí navrhovateľovi predchádzajúci súhlas, len ak sú splnené podmienky na uplatnenie práva výkupu. Na konanie o žiadosti o predchádzajúci súhlas na uplatnenie práva výkupu sa primerane použije ustanovenie § 117. K žiadosti navrhovateľ priloží podmienky, v ktorých uvedie spôsob uplatnenia práva výkupu voči akcionárom cieľovej spoločnosti (ďalej len „podmienky práva výkupu“), stanovisko predstavenstva a dozornej rady cieľovej spoločnosti k navrhnutému uplatneniu práva výkupu a k navrhnutým podmienkam práva výkupu, potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov podľa odseku 12 spolu s ďalšími dokladmi, ktoré Národná banka Slovenska požaduje na udelenie predchádzajúceho súhlasu, a znaleckým posudkom, ak je vyžadovaný podľa odseku 10. Podmienky práva výkupu priložené k žiadosti obsahujú najmä informácie podľa odseku 7 písm. b) až d).
(5)
Navrhovateľ je oprávnený požadovať, aby predstavenstvo cieľovej spoločnosti zvolalo valné zhromaždenie za účelom prijatia rozhodnutia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Navrhovateľ priloží k žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 4, navrhne výšku protiplnenia, ktoré nesmie byť nižšie ako protiplnenie určené podľa odseku 10, a priloží potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov určených na poskytnutie protiplnenia zostávajúcim akcionárom podľa odseku 12. Predstavenstvo cieľovej spoločnosti zvolá valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti navrhovateľa. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka aj
a)
údaje o výške protiplnenia v rozsahu podľa § 116 ods. 2 písm. i) vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia,
b)
vyjadrenie predstavenstva k primeranosti navrhovanej výšky protiplnenia,
c)
informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4.
(6)
Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa je potrebný súhlas najmenej 95 % hlasov všetkých akcionárov spoločnosti. O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotoví notárska zápisnica. Predstavenstvo cieľovej spoločnosti najneskôr do 30 dní od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia podľa prvej vety podá návrh na jeho zápis do obchodného registra. Súčasťou návrhu na zápis do obchodného registra je aj rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4 a potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov určených na poskytnutie protiplnenia zostávajúcim akcionárom podľa odseku 12. Rozhodnutím valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa sa právo výkupu považuje za uplatnené.
(7)
Navrhovateľ do desiatich dní po uskutočnení valného zhromaždenia písomne zašle všetkým zostávajúcim akcionárom a záložným veriteľom oznámenie o rozhodnutí valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Centrálny depozitár poskytne navrhovateľovi na jeho písomnú žiadosť na tento účel zoznam majiteľov cenných papierov príslušného emitenta a záložných veriteľov; ustanovenie § 107 ods. 10 sa použije primerane. Ak sa ponúka výmena akcií cieľovej spoločnosti za iné cenné papiere, uvedú sa aj informácie o výmene akcií za iné cenné papiere vrátane príslušného výmenného pomeru. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje najmä tieto skutočnosti:
a)
úplné znenie rozhodnutia valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti,
b)
údaje o výške protiplnenia v rozsahu podľa § 116 ods. 2 písm. i) vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia,
c)
čas a spôsob úhrady protiplnenia,
d)
lehotu a postup pri vykonaní prechodu cenných papierov,
e)
informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4,
f)
poučenie o možnosti zostávajúcich akcionárov namietať navrhovanú výšku protiplnenia.
(8)
Po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia valného zhromaždenia podľa odseku 6 do obchodného registra prechádzajú akcie cieľovej spoločnosti zo zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Prechod vlastníctva akcií podľa prvej vety je právnou skutočnosťou podľa § 18 ods. 1 a ku dňu tohto prechodu sa zaregistruje v zákonnej evidencii cenných papierov podľa § 18 na základe príkazu na registráciu prechodu podaného cieľovou spoločnosťou. Podkladmi k príkazu na registráciu prechodu na základe práva výkupu je rozhodnutie valného zhromaždenia podľa odseku 6, predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4 a výpis z obchodného registra o cieľovej spoločnosti po zápise rozhodnutia valného zhromaždenia podľa odseku 6.
(9)
Protiplnenie pri uplatnení práva výkupu môže byť vo forme peňažného protiplnenia, vo forme cenných papierov alebo kombinácia týchto dvoch foriem. Ak navrhovateľ ponúka protiplnenie alebo časť protiplnenia vo forme cenných papierov, musí ako alternatívu ponúknuť aj peňažné protiplnenie v plnej výške primeraného protiplnenia.
(10)
Ponúkané protiplnenie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti. Pri povinnej ponuke na prevzatie predchádzajúcej uplatneniu práva výkupu sa protiplnenie považuje za primerané, ak nie je nižšie ako protiplnenie v tejto povinnej ponuke na prevzatie. Ak uplatneniu práva výkupu predchádza ponuka na prevzatie vyhlásená dobrovoľne, protiplnenie použité v tejto ponuke sa považuje za primerané vždy, ak navrhovateľ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej časti základného imania cieľovej spoločnosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie; ak navrhovateľ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nenadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej časti základného imania cieľovej spoločnosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie, určí sa výška protiplnenia podľa § 118g ods. 5 až 7, pričom znalecký posudok nesmie byť starší ako tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 3.
(11)
Výplatu protiplnenia vykoná osoba poverená navrhovateľom podľa odseku 13 do troch dní odo dňa prechodu akcií cieľovej spoločnosti zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa podľa odseku 8, pričom poverená osoba svoju činnosť vykonáva na náklady navrhovateľa. Poverenou osobou môže byť
a)
banka,
b)
obchodník s cennými papiermi,
c)
centrálny depozitár, alebo
d)
zahraničná osoba s oprávnením na výkon obdobných činností na území Slovenskej republiky ako osoby podľa písmen a) až c).
(12)
Navrhovateľ zloží u poverenej osoby peňažné prostriedky vo výške potrebnej na poskytnutie celého protiplnenia pred doručením žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na uplatnenie práva výkupu Národnej banke Slovenska podľa odseku 4. Poverená osoba môže použiť takto poskytnuté peňažné prostriedky výlučne na úhradu protiplnenia zostávajúcim akcionárom. Poskytnuté peňažné prostriedky nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov,100aa) nie sú súčasťou majetkovej podstaty poverenej osoby, ak dôjde k vyhláseniu konkurzu na jej majetok podľa osobitného predpisu,21) poverená osoba nesmie tieto peňažné prostriedky použiť na úhradu ani na zabezpečenie úhrady svojich nákladov alebo nákladov navrhovateľa súvisiacich s uplatneným právom výkupu a poverená osoba taktiež nie je oprávnená z poskytnutých peňažných prostriedkov uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúcich z osobitných predpisov.100ab) Poverená osoba je príslušná a povinná v mene navrhovateľa v Obchodnom vestníku zverejniť oznámenie o výplate protiplnenia za akcie, ktoré prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, pričom toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo cieľovej akciovej spoločnosti, ktorej akcie prešli na väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, identifikačné údaje väčšinového akcionára v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,100ac) ak ide o fyzickú osobu, dátum prechodu akcií na väčšinového akcionára, výšku protiplnenia pripadajúceho na jednu akciu a dátum splatnosti protiplnenia za akcie cieľovej akciovej spoločnosti, ktoré prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu.
(13)
Poverená osoba poskytne protiplnenie tomu akcionárovi, ktorý bol majiteľom akcií cieľovej spoločnosti v okamihu prechodu vlastníckeho práva k akciám na navrhovateľa podľa odseku 8 prvej vety. Ak však v čase výplaty protiplnenia je preukázaná existencia záložného práva k akciám, poskytne poverená osoba protiplnenie záložnému veriteľovi do výšky pohľadávky zabezpečenej záložným právom; to neplatí, ak zostávajúci akcionár preukáže, že z dohody so záložným veriteľom vyplýva niečo iné. Ak došlo k omeškaniu s výplatou protiplnenia, akcionári, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, majú právo na úroky z omeškania vo výške podľa Občianskeho zákonníka alebo osobitného predpisu.74) Vyplatenie protiplnenia všetkým oprávneným osobám bezodkladne a preukázateľne oznámi poverená osoba cieľovej spoločnosti a navrhovateľovi.
(14)
Na účely uplatnenia práva výkupu akcií cieľovej spoločnosti je predstavenstvo cieľovej spoločnosti povinné poskytnúť navrhovateľovi primeranú súčinnosť.
(15)
Ak bol podaný návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií podľa odseku 6, nie je navrhovateľ oprávnený scudziť akcie ani použiť ako zábezpeku akcie, ktoré nadobudol uplatnením práva výkupu; takýto úkon je neplatný. Návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia, ktorým sa rozhodlo o prechode akcií tejto akciovej spoločnosti zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, pre jeho rozpor s právnym predpisom, spoločenskou zmluvou, stanovami alebo s dobrými mravmi, môže podať každý akcionár, člen predstavenstva alebo člen dozornej rady cieľovej spoločnosti alebo ten, kto na tom má záujem hodný právnej ochrany; právo podať takýto návrh na súd však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov odo dňa, keď sa o rozhodnutí valného zhromaždenia o prechode akcií podľa odseku 6 dozvedela alebo mohla dozvedieť, najneskôr však do jedného roka od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií podľa odseku 6, pričom týmto zánikom nie je dotknuté právo akcionára, ktorého akcie prešli na navrhovateľa cieľovej spoločnosti, na výplatu dorovnania na základe rozhodnutia súdu podľa odseku 17. Na tento návrh sa vzťahuje § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak tento odsek neustanovuje inak.
(16)
Akcionári, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, môžu u tohto navrhovateľa namietať neprimeranosť protiplnenia a tiež sa môžu voči navrhovateľovi domáhať, aby navrhovateľ dorovnal výšku protiplnenia. Toto právo domáhať sa dorovnania zaniká, ak námietka o neprimeranosti protiplnenia nie je žiadnou z oprávnených osôb uplatnená voči navrhovateľovi najneskôr v lehote troch mesiacov od dátumu splatnosti protiplnenia zverejneného v oznámení podľa odseku 12; ak sa navrhovateľ nevyjadrí k námietke o neprimeranosti protiplnenia do jedného mesiaca od jej doručenia navrhovateľovi alebo ak navrhovateľ nesúhlasí s požadovanou výškou dorovnania, akcionár, ktorého akcie prešli na navrhovateľa, požadujúci dorovnanie, je oprávnený v premlčacej lehote plynúcej od zverejneného dňa splatnosti protiplnenia domáhať sa na súde, aby súd rozhodol o výške dorovnania. Návrh akcionára, ktorého akcie prešli na navrhovateľa, na súdne preskúmanie primeranosti ponúkaného protiplnenia nemá vplyv na platnosť rozhodnutia valného zhromaždenia, ktorým sa rozhodlo o uplatnení práva výkupu. Primeranosť protiplnenia v súdnom konaní preukazuje ten, kto si uplatnil právo výkupu podľa odseku 6.
(17)
Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým sa rozhodlo o podaní podľa odseku 15 alebo ktorým bolo priznané právo na dorovnanie, je záväzné pre navrhovateľa vo vzťahu k všetkým akcionárom, ktorých akcie prešli na navrhovateľa; súdom priznané dorovnanie je navrhovateľ povinný vyplatiť všetkým oprávneným osobám, ktorých akcie prešli na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, a to v lehote určenej rozhodnutím súdu. Pre akcionára, ktorého akcie prešli na navrhovateľa a ktorý si voči navrhovateľovi neuplatnil právo domáhať sa dorovnania podľa odseku 16, plynie premlčacia lehota na uplatnenie práva na výplatu dorovnania nevyplateného navrhovateľom odo dňa zverejnenia rozhodnutia súdu o priznaní dorovnania podľa odseku 18. Ak si oprávnená osoba neprevezme dorovnanie v lehote určenej rozhodnutím súdu, navrhovateľ uloží peňažné prostriedky určené na dorovnanie do notárskej úschovy a písomne informuje všetky oprávnené osoby o tejto skutočnosti. Náklady spojené s notárskou úschovou hradí navrhovateľ a nemôžu byť hradené z finančných prostriedkov určených na vyplatenie dorovnania.
(18)
Cieľová spoločnosť zverejní rozhodnutie súdu o priznaní dorovnania, jeho výške a lehote na výplatu dorovnania spôsobom určeným na zvolanie valného zhromaždenia; cieľová spoločnosť rovnakým spôsobom zverejní aj rozhodnutie súdu o podaní podľa odseku 15.
(19)
Ustanovenie odseku 17 sa uplatňuje obdobne aj vtedy, ak navrhovateľ najmenej s jedným z akcionárov, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, uzavrel dohodu o vyplatení dorovnania.
zobraziť paragraf
§ 144

(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa § 55 alebo § 56 alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, v nedodržiavaní podmienok podľa § 55 ods. 2 a 6 a § 56 ods. 2 a 9, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov110e) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činností obchodníka s cennými papiermi, môže Národná banka Slovenska
a)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
b)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi prijať opatrenia na jeho ozdravenie,
c)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
d)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi skončiť nepovolenú činnosť,
e)
uložiť pokutu obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi do 5 000 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo pri závažnom nedostatku až do 10 000 000 eur, pričom tieto horné sadzby pokuty sa zvyšujú až na
1.
10 % celkového ročného obratu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi v predchádzajúcom kalendárnom roku; ak je obchodník s cennými papiermi dcérskou spoločnosťou, za základ celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti, alebo na
2.
dvojnásobok sumy obohatenia v súvislosti s porušením týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť,
f)
obmedziť alebo pozastaviť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi výkon niektorej z povolených činností,
g)
odobrať obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na výkon niektorej investičnej služby,
h)
uložiť opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
i)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi uverejnil na základe povinnosti uloženej zákonom,
j)
uložiť zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
k)
zaviesť nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi z dôvodov uvedených v § 147,
l)
odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb z dôvodov uvedených v § 156,
m)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi udržiavať hodnotu vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje určenej týmto zákonom,
n)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi uplatňovať osobitné postupy zohľadňovania znehodnotenia majetku a predpokladaných strát z podsúvahových položiek obchodníka s cennými papiermi, ak obchodníkom s cennými papiermi vykonané ocenenie majetku alebo hodnota obchodníkom s cennými papiermi vypočítaných predpokladaných strát z podsúvahových položiek nezodpovedá objektívnej skutočnosti, a to na účel udržiavania vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje,
o)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi znížiť významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich činností,
p)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby obmedzil poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § 71da vo výške určenej percentom z celkových odmien vyplatených osobám podľa § 71da za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny rok, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi podľa § 74 ods. 4 a 5,
q)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby použil zisk na udržiavanie hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 74 ods. 4 a 5,
r)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť uskutočniť opatrenie uvedené v ozdravnom pláne tak, aby došlo k náprave v lehote určenej Národnou bankou Slovenska,
s)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vykonať aktualizáciu ozdravného plánu,
t)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť zvolať valné zhromaždenie obchodníka s cennými papiermi a určiť jeho program, ak obchodník s cennými papiermi túto povinnosť nesplní, zvolať valné zhromaždenie obchodníka s cennými papiermi a určiť jeho program,
u)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť odvolať v určitej lehote člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho zamestnanca obchodníka s cennými papiermi,
v)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vypracovať plán rokovaní o reštrukturalizácii dlhu s veriteľmi obchodníka s cennými papiermi,
w)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vykonať zmeny v obchodnej stratégii obchodníka s cennými papiermi,
x)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vykonať zmeny v organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi a výkone jeho činností,
y)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť predložiť rezolučnej rade všetky informácie, ktoré sú potrebné na aktualizáciu plánu riešenia krízových situácií obchodníka s cennými papiermi alebo prípravu rezolučného konania a vykonanie ocenenia aktív a záväzkov obchodníkovi s cennými papiermi podľa osobitného predpisu,47i)
z)
pozastaviť uvádzanie na trh alebo predaj finančných nástrojov alebo štruktúrovaných vkladov, ak obchodník s cennými papiermi nezaviedol účinný proces schvaľovania produktov alebo iným spôsobom nesplnil povinnosti podľa § 71m a 71n,
aa)
nariadiť povinnosť uhradiť náhradu, ktorá sa rovná hodnote majetkového prospechu tej osobe, na úkor ktorej sa majetkový prospech získal,
ab)
dočasne zakázať obchodníkovi s cennými papiermi členstvo na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, obchodovať na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo byť klientom organizovaného obchodného systému.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti centrálneho depozitára spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení na činnosť, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených centrálnemu depozitárovi, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných predpisov110e) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon činností centrálneho depozitára, môže Národná banka Slovenska uložiť sankcie podľa odseku 1 písm. a), c), h) až k) a podľa osobitného predpisu.110la)
(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov, ktoré spočívajú v nedodržiavaní podmienok určených v jemu udelenom povolení, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených poskytovateľovi služieb vykazovania údajov alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov, môže Národná banka Slovenska uložiť sankcie uvedené v odseku 1 písm. a) až ab). Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osôb, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy podľa osobitného predpisu110ja) spočívajúce v porušení ustanovení osobitných predpisov,110m) môže Národná banka Slovenska uložiť sankcie v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov.110n)
(4)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti emitenta cenných papierov, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, osoby s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoby s ňou spriaznenou, ratingovej agentúry alebo vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt spočívajúce v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich povinnosti kontrolovaných subjektov,111) právne záväzných aktov Európskej únie upravujúcich činnosť emitenta alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť emitenta, môže Národná banka Slovenska
a)
uložiť emitentovi, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov, osobe žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, osobe s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobe s ňou spriaznenou a vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt sankcie podľa odseku 1 písm. a) e) a i),
b)
pozastaviť emitentovi cenných papierov, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt vydávanie cenných papierov najdlhšie na desať pracovných dní alebo predaj majetkových hodnôt najdlhšie na jeden rok,
c)
zakázať emitentovi cenných papierov, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt vydávanie cenných papierov alebo predaj majetkových hodnôt,
d)
prijať opatrenia podľa osobitného predpisu,111a)
e)
uložiť ratingovej agentúre sankcie podľa odseku 1 písm. e),
(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti navrhovateľa ponuky na prevzatie, konkurenčnej ponuky na prevzatie, povinnej ponuky na prevzatie a uplatňovateľa práva výkupu spočívajúce v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich ich povinnosti,111) môže
a)
uložiť sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a i),
b)
pozastaviť ponuku na prevzatie, konkurenčnú ponuku na prevzatie, povinnú ponuku na prevzatie a uplatnenie práva výkupu,
c)
zakázať vyhlásenie ponuky na prevzatie, konkurenčnej ponuky na prevzatie, povinnej ponuky na prevzatie a zakázať uplatnenie práva výkupu,
d)
uložiť členom štatutárnych orgánov cieľovej spoločnosti sankcie podľa odseku 7.
(6)
Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fondom, môže navrhnúť odvolanie členov orgánov fondu zodpovedných za zistené nedostatky alebo uložiť sankcie podľa odseku 1 písm. a), c), h) a i). Orgán fondu alebo osoba, ktorá ich vymenovala alebo zvolila, je povinná návrhu vyhovieť bezodkladne.
(7)
Národná banka Slovenska môže uložiť členovi štatutárneho orgánu alebo členovi dozornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, vedúcemu pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcovi, nútenému správcovi obchodníka s cennými papiermi, zástupcovi núteného správcu obchodníka s cennými papiermi, prokuristovi, zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly alebo vedúcemu zamestnancovi51) obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára alebo členovi štatutárneho orgánu, členovi dozorného orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 138 ods. 3 alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 143c ods. 1 písm. b) až e) za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon investičných služieb na individuálnom základe, na konsolidovanom základe a v rámci finančného konglomerátu, zo stanov obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu až do výšky podľa odseku 1 písm. e) alebo mu uloží dočasný zákaz a pri opakovanom závažnom porušení trvalý zákaz vykonávania funkcie člena riadiaceho orgánu. Osobu, ktorá právoplatným uložením dočasného zákazu alebo trvalého zákazu vykonávania funkcie člena riadiaceho orgánu alebo pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 8 písm. b), je obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná holdingová spoločnosť podľa § 138 ods. 3, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa § 143c ods. 1 písm. b) až e) alebo centrálny depozitár povinný bezodkladne odvolať z funkcie.
(8)
Opatreniami na ozdravenie obchodníka s cennými papiermi sa rozumie
a)
predloženie ozdravného programu, ktorý musí obsahovať
1.
plán udržiavania vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje,
2.
plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie obchodníka s cennými papiermi minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,
3.
iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,112) tantiém113) a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom predstavenstva, členom dozorného orgánu a zamestnancom,
c)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým zamestnancom obchodníka s cennými papiermi,
d)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi,
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov obchodníka s cennými papiermi; tieto obchody môže obchodník s cennými papiermi vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska,
f)
predloženie analýzy nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi a záväzného plánu vrátane časového harmonogramu prijatia opatrení na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon investičných služieb a činností a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon investičných služieb a činností.
(9)
Národná banka Slovenska je povinná vyzvať obchodníka s cennými papiermi, aby prijal opatrenia na jeho ozdravenie, ak obchodník s cennými papiermi neplní povinnosti podľa § 74.
(10)
Predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi, ktorý neplní povinnosti podľa § 74, je povinné predložiť Národnej banke Slovenska ozdravný program do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti. Ozdravný program musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada obchodníka s cennými papiermi. Národná banka Slovenska je povinná do desiatich dní od prijatia záväzného ozdravného programu tento schváliť alebo zamietnuť. Ak Národná banka Slovenska v tejto lehote predložený ozdravný program nezamietne, považuje sa ozdravný program za schválený.
(11)
Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi obmedzený alebo pozastavený výkon niektorej z povolených činností, Národná banka Slovenska písomne oznámi túto skutočnosť obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi.
(12)
Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi alebo finančnou inštitúciou, je oprávnená uložiť tejto osobe pokutu až do výšky podľa odseku 25, alebo uloží povinnosť uhradiť náhradu, ktorá sa rovná hodnote majetkového prospechu, tej osobe, na ktorej úkor sa majetkový prospech získal. Uloží im aj opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu. Ak Národná banka Slovenska zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva bez povolenia činnosti, na ktoré je potrebné povolenie podľa tohto zákona, je oprávnená uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa závažnosti a miery zavinenia sankcie podľa odseku 1 písm. d) a odseku 25 a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní.
(13)
Uložením sankcií podľa odsekov 1 až 7 alebo odseku 12 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.114)
(14)
Sankcie podľa odsekov 1 až 12 a 15 až 33 možno ukladať súbežne a opakovane. Uložená pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(15)
Opatrenia na nápravu a pokuty možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,114ab) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálneho depozitára alebo inej osoby, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.114aa)
(16)
Na nútenú správu nad centrálnym depozitárom sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou.114a)
(17)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára s členmi predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, s vedúcim pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, s členmi dozornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, s vedúcimi zamestnancami51) alebo so zamestnancami zodpovednými za výkon vnútornej kontroly, ktorí sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(18)
O každej sankcii podľa odseku 1 udelenej zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán dohľadu v štáte sídla zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(19)
Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť aj za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie upravujúcich činnosť dohliadaných subjektov.
(20)
Ak Národná banka Slovenska na základe dohľadu vykonávaného podľa § 135 ods. 7 zistí, že riziká, ktorým obchodník s cennými papiermi je vystavený alebo môže byť vystavený, nie sú dostatočne kryté vlastnými zdrojmi financovania, a to ani po tom, čo obchodník s cennými papiermi prijal opatrenia vyplývajúce z oznámenia zaslaného Národnou bankou Slovenska podľa § 135 ods. 7, Národná banka Slovenska môže uložiť obchodníkovi s cennými papiermi osobitnú požiadavku na vlastné zdroje vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 74 ods. 4 a 5, pričom zohľadní kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu podľa § 74c ods. 1 a 2.
(21)
Národná banka Slovenska poskytne raz ročne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) súhrnné informácie týkajúce sa administratívnych opatrení a sankcií za porušenie
a)
zákazu manipulácie s trhom alebo zákazu využívania dôverných informácií,
b)
ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu114b) týkajúcich sa poskytovania investičných služieb alebo činnosti regulovaných trhov alebo mnohostranných obchodných systémov.
(22)
Ak Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu54) zverejní administratívne opatrenie alebo sankciu týkajúcu sa záležitostí podľa odseku 21, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(23)
Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie ustanovení osobitných predpisov,114c) je oprávnená uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe sankcie podľa § 144 ods. 1 písm. a), c), e) a i).
(24)
Ak obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi informuje114d) Národnú banku Slovenska o výsledku stresových testov, ktorý bude zodpovedať prekročeniu požiadaviek na vlastné zdroje voči korelačnému obchodnému portfóliu, Národná banka Slovenska môže určiť požiadavku na vlastné zdroje krytia špecifického rizika pre korelačné obchodné portfólio.
(25)
Za porušenie ustanovení § 54 ods. 8 a § 70 môže Národná banka Slovenska uložiť pokutu
a)
do 10 % celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ide o právnickú osobu; ak je právnická osoba dcérskou spoločnosťou, za základ celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
b)
do 5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, alebo
c)
do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z porušenia týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť.
(26)
Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1, 7, 12, 25, § 145 ods. 1, § 145a ods. 1 a 2 a § 146 ods. 1, Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej počas piatich rokov,114e) a to bezodkladne potom ako je obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo o pokute informovaná.
(27)
Národná banka Slovenska podľa odseku 26 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute, povahe porušenia, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené. Ak je proti rozhodnutiu o uloženom opatrení zverejnenému podľa prvej vety podaný opravný prostriedok, Národná banka Slovenska uvedie túto informáciu súčasne so zverejnením podľa prvej vety alebo bezodkladne po podaní opravného prostriedku, ak je podaný po zverejnení podľa prvej vety. Tieto informácie sa zverejňujú v súlade s osobitnými predpismi.114f)
(28)
Ak Národná banka Slovenska považuje zverejnenie identifikačných údajov právnických osôb alebo osobných údajov fyzických osôb na základe individuálneho posúdenia za neprimerané alebo ak zverejnenie podľa odseku 27 by mohlo ohroziť stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie,114g) je povinná
a)
odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 27 až dovtedy, kým pominú dôvody na nezverejnenie,
b)
zverejniť informácie podľa odseku 27 anonymne spôsobom, ktorý zabezpečí účinnú ochranu príslušných osobných údajov, alebo
c)
upustiť od zverejnenia informácií podľa odseku 27, ak možnosti podľa písmen a) a b) považuje za nedostatočné na to, aby sa nimi zabezpečila
1.
ochrana stability finančných trhov,
2.
primeranosť zverejnenia informácií podľa odseku 27 vo vzťahu k závažnosti porušenia.
(29)
Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť povinnosť podľa odseku 1 písm. e) aj vtedy, ak sa finančná situácia obchodníka s cennými papiermi výrazne zhorší, ak dotknutá osoba závažným spôsobom porušila právne predpisy alebo stanovy obchodníka s cennými papiermi alebo ak sa dopustila závažných pochybení pri plnení svojich úloh.
(30)
Národná banka Slovenska bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 alebo po prijatí opatrenia na predchádzanie krízovej situácie114ga) alebo po doručení oznámenia114gb) zašle rozhodnutie alebo oznámenie na vedomie rezolučnej rade. Rezolučná rada je oprávnená uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť, aby začal rokovania s prípadnými záujemcami o kúpu obchodníka s cennými papiermi pri zohľadnení podmienok ustanovených v osobitnom predpise.114gc)
(31)
Národná banka Slovenska postupuje pri odložení zverejňovania a nezverejňovania informácií o sankciách podľa osobitného predpisu.114h)
(32)
Národná banka Slovenska postupuje pri zverejňovaní sankcií podľa osobitného predpisu.114ha)
(33)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) informáciu o uložení každej sankcie, ktorá nebola zverejnená podľa odseku 28 písm. c) a o každom opravnom prostriedku uplatnenom proti rozhodnutiu o uložení týchto sankcií a o rozhodnutí o opravnom prostriedku.
(34)
Národná banka Slovenska pri určovaní druhu a výšky sankcií zohľadňuje
a)
závažnosť a trvanie porušenia,
b)
mieru zodpovednosti osoby,
c)
finančnú situáciu zodpovednej osoby podľa celkového ročného obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby,
d)
výšku ziskov, ktoré zodpovedná osoba dosiahla, alebo výšku strát, ktorým zabránila, ak je možné ich určiť,
e)
straty tretích osôb spôsobené porušením, ak je možné ich určiť,
f)
úroveň spolupráce zodpovednej osoby s Národnou bankou Slovenska,
g)
predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná osoba,
h)
opatrenia prijaté po porušení osobou zodpovednou za porušenie, aby sa zabránilo jeho opakovaniu.
zobraziť paragraf
§ 159

(1)
Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností podľa tohto zákona sa spravuje úpravou náhrady škody podľa Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi a centrálnemu depozitárovi, veci, majetkové práva a iné majetkové hodnoty súvisiace s činnosťou centrálneho depozitára nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.
(3)
Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 a § 118i ods. 4 je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je aj každý úkon urobený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov. To neplatí v prípade nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 70 ods. 1 písm. a) nepriamo v dôsledku zahraničného stabilizačného opatrenia štátu sledujúceho zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy a predaja pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo jej časti podľa § 70 ods. 1 písm. f), ktorým zahraničné stabilizačné opatrenie štátu sleduje zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy.
zobraziť paragraf
§ 173zc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019


Na právne vzťahy, ktoré sa týkajú práva výkupu vzniknutého pred 1. januárom 2019, sa vzťahujú ustanovenia § 118i v znení účinnom do 31. decembra 2018.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]58hfa)  Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]110ja)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2015/2365, nariadenie (EÚ) 2016/1011, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenie (ES) č. 1060/2009 a nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28. 12. 2017).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore