Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.06.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 23.12.2001
Účinnosť od: 01.06.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST79JUD9719DS76EUPP50ČL12

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.06.2024 do 31.12.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 566/2001 s účinnosťou od 01.06.2024 na základe 107/2024

Legislatívny proces k zákonu 107/2024§ 5
Finančné nástroje

(1)
Finančnými nástrojmi sú
a)
prevoditeľné cenné papiere,
b)
nástroje peňažného trhu,
c)
cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
d)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
f)
opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme16a) alebo na organizovanom obchodnom systéme,16a) okrem veľkoobchodných energetických produktov,16af) s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením,
g)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov,
h)
derivátové nástroje na presun úverového rizika,
i)
finančné rozdielové zmluvy,
j)
opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán z iného dôvodu ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme,
k)
emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu.17a)
(2)
Za finančné nástroje sa považujú finančné nástroje podľa odseku 1 aj vtedy, keď sú tieto nástroje vydávané prostredníctvom technológie distribuovanej databázy transakcií.17aa)
(3)
Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov"), podrobnosti o tom, čo sa rozumie finančnými nástrojmi podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 8
Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
portfóliom majetok tvorený finančnými nástrojmi, inými cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami určenými na kúpu finančných nástrojov alebo iných cenných papierov,
b)
dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
1.
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú odpisom z registra trestov19) alebo, ak ide o cudzinca, obdobným dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
2.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), ktorej bolo odobraté povolenie, alebo vo funkcii uvedenej v § 56 ods. 2 písm. c) v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo odobraté povolenie, na výkon činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) alebo § 56 ods. 2 písm. c) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi, finančnej inštitúcie podľa písmena c) alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a spôsobiť následky, ktoré viedli k odobratiu tohto povolenia, a Národná banka Slovenska v konaní20) o udelení povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú,
3.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy a Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa tohto zákona uznala túto osobu za dôveryhodnú,
4.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), na ktorú bol vyhlásený konkurz21) alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo k vstupu do likvidácie a Národná banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú a ani v prípade, ak pôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ktorá vstúpila do likvidácie z dôvodu jej transformácie podľa osobitného zákona,21a)
5.
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa § 144 ods. 7,
6.
nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov21b) v oblasti finančného trhu,
7.
vykonávala svoje funkcie alebo podnikala spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, prípadne z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia; to neplatí pri postupe podľa tohto bodu, ak posudzovaná osoba so zreteľom na povahu celej veci a z hľadiska času pôsobenia vo funkcii pri zistení porušenia, na ktoré sa vzťahuje tento bod, poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v tomto bode,
c)
finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,15) správcovská spoločnosť,22) poisťovňa,23) doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť,24) centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť,24a) ak osobitný predpis24aaa) neustanovuje inak,
d)
trvanlivým médiom akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje klientovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie na čas zodpovedajúci účelu týchto informácií a umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií,
e)
skupinou s úzkymi väzbami dve alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, kde má jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto právnickú osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
f)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa osobitného predpisu,24aa) alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby,
g)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej právnickej osoby alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými osoba vykonáva kontrolu,
h)
kontrolou
1.
priamy alebo nepriamy podiel viac ako 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2.
právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby (ďalej len „rozhodujúci vplyv")
3a.
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to buď na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom,
3b.
na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takýto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa druhého bodu príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby,
3c.
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
i)
dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena h), a tiež akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,
j)
materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena h),
k)
nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, najmä pokladničné poukážky a vkladové listy; nástrojmi peňažného trhu nie sú platobné prostriedky,24b)
l)
majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
m)
prevoditeľnými cennými papiermi cenné papiere, s ktorými sa obvykle obchoduje na kapitálovom trhu, s výnimkou platobných prostriedkov, najmä
1.
akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky24c) zastupujúce akcie vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
2.
dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky24c) zastupujúce takéto cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
3.
iné cenné papiere ako uvedené v prvom a druhom bode vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené právo nadobudnúť alebo predať cenné papiere podľa prvého alebo druhého bodu alebo ktoré umožňujú vyrovnanie v hotovosti určené na základe prevoditeľných cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, komodít, iných indexov alebo ukazovateľov,
n)
kapitálovými cennými papiermi
1.
akcie,
2.
iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami,
3.
prevoditeľné cenné papiere24c) oprávňujúce na získanie akýchkoľvek akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 z dôvodu ich výmeny alebo uplatnenia práv s nimi spojených, ak sú tieto prevoditeľné cenné papiere vydané emitentom týchto akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 alebo osobou patriacou k skupine (§ 138) tohto emitenta,
o)
nekapitálovými cennými papiermi cenné papiere, ktoré nie sú kapitálovými cennými papiermi,
p)
ponukovým programom plán, na ktorého základe sa priebežne alebo opakovane počas určeného obdobia ich vydávania vydávajú
1.
nekapitálové cenné papiere rovnakého druhu,
2.
opčné listy,
r)
cennými papiermi vydávanými priebežne alebo opakovane priebežne vydávané emisie cenných papierov alebo opakovane vydávané najmenej dve samostatné emisie cenných papierov rovnakého druhu za obdobie 12 mesiacov,
s)
významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
t)
zásadami odmeňovania osobitný spôsob motivácie osôb podľa § 71da ods. 1, a to prostredníctvom pohyblivých zložiek odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky presadzovania dlhodobých záujmov obchodníka s cennými papiermi,
u)
kapitálovým testom skupiny splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu24d) materskou spoločnosťou v skupine obchodníkov s cennými papiermi,
v)
riadiacim orgánom štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu24e) splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu,24e) ako aj orgán vykonávajúci kontrolu a monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považuje aj iná osoba alebo orgán odlišný od štatutárneho orgánu, ak skutočne vykonáva riadiacu činnosť,
w)
vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie u obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov podľa osobitného predpisu24e) a ktoré sú zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom,
x)
priamym elektronickým prístupom mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného miesta umožní určitej osobe používať svoj kód pre obchodovanie, aby táto osoba mohla elektronicky zasielať pokyny týkajúce sa finančného nástroja priamo obchodnému miestu, a to ako
1.
priamy prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka alebo klienta obchodného miesta touto osobou alebo akéhokoľvek prepojovacieho systému zabezpečovaného členom, účastníkom alebo klientom obchodného miesta na zasielanie pokynov, alebo
2.
sponzorovaný prístup, ktorým sa rozumejú opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra alebo systém pripojenia podľa prvého bodu na zasielanie pokynov,
y)
krížovým predajom ponuka investičnej služby spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka alebo ako podmienka v rámci tej istej dohody alebo balíka,
z)
podnikom vedľajších služieb podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je vlastníctvo majetku alebo správa majetku, riadenie služieb spracovania údajov alebo iná podobná činnosť, ktorá je doplnkom hlavnej činnosti jedného alebo viacerých obchodníkov s cennými papiermi.
zobraziť paragraf
§ 13
Vydávanie cenného papiera

(1)
Cenný papier je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom a keď sa zákonom ustanoveným spôsobom stane majetkom prvého majiteľa alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera pripísaný na účet majiteľa, klientsky účet alebo držiteľský účet, a to aj vtedy, ak sa stane majetkom emitenta alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera pripísaný na účet emitenta.
(2)
Na postup pri vydávaní cenných papierov sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(3)
Na žiadosť emitenta cenných papierov centrálny depozitár pridelí cennému papieru bezodkladne ISIN.
zobraziť paragraf
§ 70
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska

(1)
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi, ktorým by podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa tento obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode;55) pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré iný obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku [§ 6 ods. 1 písm. f)], ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia obchodníka s cennými papiermi a ak ich iný obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,
b)
zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, pričom to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie; ak činnosť obchodníka s cennými papiermi vykonáva banka alebo pobočka zahraničnej banky, týka sa predchádzajúci súhlas len tých osôb, ktoré budú zodpovedné za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi,
d)
zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi,
e)
premenu, cezhraničnú premenu alebo cezhraničnú zmenu právnej formy obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi alebo na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
f)
predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti.33)
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska musia byť primerane splnené podmienky a predpoklady uvedené v § 55 ods. 2 a 3. Na vydanie súhlasu podľa odseku 1 písm. a), e) a f) musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod v súlade s osobitným zákonom,55a) dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. a) možno vydať, len ak sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť obchodníka s cennými papiermi naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom. Premena, cezhraničná premena alebo cezhraničná zmena právnej formy alebo zrušenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi nesmie byť na ujmu veriteľov a klientov obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), e) a f) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.56)
(4)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na obchodníkovi s cennými papiermi, alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi,
b)
podľa odseku 1 písm. b) obchodník s cennými papiermi,
c)
podľa odseku 1 písm. c) obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo akcionár obchodníka s cennými papiermi,
d)
podľa odseku 1 písm. d) obchodník s cennými papiermi,
e)
podľa odseku 1 písm. e) obchodník s cennými papiermi, a ak ide o fúziu, spoločne obchodník s cennými papiermi a právnická osoba, s ktorou sa obchodník s cennými papiermi zlučuje alebo s ktorou obchodník s cennými papiermi splýva, ak ide o cezhraničnú zmenu právnej formy obchodník s cennými papiermi, ktorý cezhranične mení svoju právnu formu,
f)
podľa odseku 1 písm. f) spoločne obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi a osoba, ktorá nadobúda obchodníka s cennými papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo jej časť.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov.
(6)
Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) písomne potvrdiť nadobúdateľovi jej doručenie; to platí aj pre následné doručenie náležitostí žiadosti, ktoré neboli predložené súčasne so žiadosťou. Národná banka Slovenska môže najneskôr do 50. pracovného dňa lehoty na posúdenie žiadosti podľa odseku 7 písomne požiadať o dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na posudzovanie žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a). Na obdobie odo dňa odoslania žiadosti Národnej banky Slovenska o dodatočné informácie do doručenia odpovede sa konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu prerušuje, najviac však na 20 pracovných dní. Ak Národná banka Slovenska požiada o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa neprerušuje. Lehotu na prerušenie konania podľa tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť na 30 pracovných dní, ak nadobúdateľ má sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi nečlenského štátu alebo ak nadobúdateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, bankou, poisťovňou, zaisťovňou alebo obdobnou inštitúciou z členského štátu.
(7)
O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a po doručení všetkých náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, má sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume, keď uplynie lehota na vydanie rozhodnutia pri potvrdení o doručení podľa odseku 6. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní od tohto rozhodnutia, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska do 15 pracovných dní od jej doručenia alebo doplnenia.
(8)
Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) obchodník s cennými papiermi stal súčasťou konsolidovaného celku podľa § 138 až 141, ktorého súčasťou je aj investičná holdingová spoločnosť, ak by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143a až 143o, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, alebo konsolidovaného celku podľa osobitného predpisu,50co) ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska je aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto investičnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.
(9)
Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní informovať Národnú banku Slovenska o opätovnom zvolení tých istých osôb za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(10)
Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak nadobúdateľom podľa odseku 1 písm. a) je
a)
zahraničná banka, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského štátu,
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(11)
Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi podľa právnych predpisov členských štátov, ak nadobúdateľom podielu na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi je banka, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky.
(12)
Predmetom konzultácií podľa odsekov 10 a 11 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na obchodníkovi s cennými papiermi alebo na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu členského štátu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie a z vlastného podnetu všetky podstatné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán členského štátu o všetky potrebné informácie.
(13)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha nadobúdateľ podľa odseku 1 písm. a).
(14)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), e) a f) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak Národná banka Slovenska neurčila v záujme ochrany investorov inú lehotu. Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.
zobraziť paragraf
§ 71n

(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vytvára finančné nástroje, je povinný sprístupniť každému distribútorovi všetky príslušné informácie o finančnom nástroji a schvaľovacom procese finančného nástroja vrátane identifikovaného cieľového trhu finančného nástroja.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný rozumieť finančným nástrojom, ktoré ponúka alebo odporúča, a posúdiť zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov, ktorým poskytuje investičné služby, a to aj s prihliadnutím na identifikovaný cieľový trh konečných klientov uvedený v § 71m, a zabezpečiť, aby finančné nástroje boli ponúkané alebo odporúčané len vtedy, ak je to v záujme klienta.
(3)
Ak obchodník s cennými papiermi ponúka alebo odporúča finančné nástroje, ktoré sám nevytvára, je povinný zaviesť vhodné opatrenia na získavanie informácií podľa odseku 1 a opatrenia na porozumenie charakteristikám a cieľovému trhu každého finančného nástroja. Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť postupy, ktoré mu zabezpečia dostatok informácií o týchto finančných nástrojoch aj od osoby, ktorá vytvára finančné nástroje, a na ktorú sa nevzťahuje tento zákon. Obchodník s cennými papiermi je povinný určiť cieľový trh pre finančný nástroj aj vtedy, ak ho neurčila osoba, ktorá vytvára finančné nástroje.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť opatrenia na správu produktov za účelom zabezpečenia súladu produktov a služieb, ktoré má v úmysle predávať, s potrebami, charakteristikami a cieľmi identifikovaného cieľového trhu vrátane akýchkoľvek cieľov tohto trhu súvisiacich s udržateľnosťou a na zabezpečenie súladu navrhnutej distribučnej stratégie s identifikovaným cieľovým trhom.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri rozhodovaní o rozsahu finančných nástrojov, ktoré vytvára alebo ktoré vytvárajú iné osoby, a služieb, ktoré má v úmysle ponúkať alebo odporúčať klientom, sa primerane riadiť ustanoveniami tohto zákona, pričom je povinný zohľadniť povahu finančného nástroja, investičnej služby a cieľový trh vrátane akýchkoľvek cieľov tohto trhu súvisiacich s udržateľnosťou, pre ktorý sú finančné nástroje a služby určené. Obchodník s cennými papiermi je povinný vhodne identifikovať a zhodnotiť okolnosti a potreby klientov, ktorým má v úmysle finančný nástroj alebo službu ponúkať alebo odporúčať, aby zabezpečil, že záujmy klientov nie sú ohrozené v dôsledku obchodného nátlaku alebo finančného nátlaku. V rámci tohto procesu je obchodník s cennými papiermi povinný identifikovať každú skupinu klientov, s ktorých potrebami, charakteristickými znakmi a cieľmi príslušný finančný nástroj alebo služba nie sú zlučiteľné; to neplatí, ak sa v rámci finančných nástrojov zohľadňujú faktory udržateľnosti.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že získa dostatočné a spoľahlivé informácie za účelom porozumenia finančným nástrojom od osôb vytvárajúcich finančné nástroje, na ktoré sa nevzťahuje tento zákon, a ubezpečil sa, že finančné nástroje budú distribuované v súlade s charakteristikami, cieľmi a potrebami cieľového trhu. Ak tieto informácie nie sú verejne dostupné, distribútor je povinný prijať všetky primerané opatrenia na to, aby získal príslušné informácie od osoby, ktorá vytvára finančné nástroje, alebo jej zástupcu; za verejne dostupné informácie sa považujú informácie, ktoré sú zrozumiteľné, spoľahlivé a vytvorené na splnenie požiadaviek podľa tohto zákona a osobitného predpisu.103) Táto povinnosť sa vzťahuje na finančné nástroje predávané na primárnych trhoch a sekundárnych trhoch a musí sa aplikovať primeraným spôsobom, v závislosti od miery, do akej je možné získať verejne dostupné informácie a od zložitosti finančného nástroja. Obchodník s cennými papiermi použije tieto informácie získané od osôb, ktoré vytvárajú finančné nástroje, a informácie o svojich klientoch na identifikáciu cieľového trhu a distribučnej stratégie. Ak obchodník s cennými papiermi pôsobí aj ako osoba, ktorá vytvára finančné nástroje, aj ako distribútor, vyžaduje sa určenie len jedného cieľového trhu.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri rozhodovaní o rozsahu finančných nástrojov a služieb, ktoré budú ponúkané alebo odporúčané na príslušnom cieľovom trhu, dodržiavať postupy a opatrenia na zabezpečenie súladu so všetkými ustanoveniami tohto zákona najmä tých, ktoré sa týkajú zverejňovania údajov, posúdenia vhodnosti a primeranosti, prijímania a uhrádzania poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod a účinného riadenia konfliktu záujmov, pričom tieto postupy osobitne zohľadnia, ak distribútori majú v úmysle ponúkať nové finančné nástroje alebo zavádzajú zmeny v poskytovaných službách.
(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pravidelne preskúmavať a aktualizovať postupy pri správe produktov, aby bola zachovaná odolnosť a vhodnosť pre im určený účel, a prijať vhodné opatrenia, ak je to potrebné.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný opätovne preskúmavať finančné nástroje, ktoré distribuuje a služby, ktoré poskytuje, v pravidelných intervaloch, pričom berie do úvahy každú udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť možné riziko pre identifikovaný cieľový trh. Zhodnotí aspoň, či finančný nástroj alebo služba je aj naďalej v súlade s potrebami, charakteristikami a cieľmi identifikovaného cieľového trhu vrátane akýchkoľvek cieľov týkajúcich sa udržateľnosti a či predpokladaná distribučná stratégia je naďalej vhodná. Obchodník s cennými papiermi je povinný prehodnotiť cieľový trh alebo aktualizovať postupy správy produktov, ak zistí, že cieľový trh pre určitý finančný nástroj alebo službu bol nesprávne identifikovaný, alebo že finančný nástroj alebo služba už nespĺňa podmienky identifikovaného cieľového trhu, najmä ak sa finančný nástroj stane nelikvidným alebo jeho cena je veľmi volatilnou v dôsledku trhových zmien.
(10)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že pri výkone funkcie dodržiavania dohliada na vývoj a pravidelné preskúmavanie postupov pre vytváranie finančných nástrojov a ich distribúcie s cieľom odhaliť akékoľvek riziko nedodržania povinností ustanovených v tomto paragrafe. Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že príslušní zamestnanci majú potrebné odborné znalosti, aby rozumeli charakteristikám a rizikám finančných nástrojov, ktoré sa majú ponúkať alebo odporúčať, a poskytovaným službám, ako aj potrebám, charakteristikám a cieľom identifikovaného cieľového trhu.
(11)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že jeho riadiaci orgán účinne kontroluje proces správy produktov a určí rozsah ponuky distribuovaných finančných nástrojov a rozsah poskytovaných služieb na príslušných cieľových trhoch. Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby správa o dodržiavaní pravidiel57d) predkladaná riadiacemu orgánu systematicky obsahovala informácie o ponúkaných alebo predávaných finančných nástrojoch a poskytovaných službách, vrátane informácií o distribučnej stratégii. Obchodník s cennými papiermi takéto správy sprístupní Národnej banke Slovenska na jej žiadosť.
(12)
Distribútori finančných nástrojov sú povinní poskytovať osobám, ktoré vytvárajú tieto finančné nástroje, informácie o predaji finančných nástrojov, a ak je to vhodné, aj informácie o ich pravidelnom preskúmavaní za účelom podpory preskúmavania finančného nástroja osobami, ktoré vytvárajú tieto finančné nástroje.
(13)
Ak viacerí obchodníci s cennými papiermi spolupracujú na distribúcii finančného nástroja alebo služby, obchodník s cennými papiermi s priamym vzťahom ku klientovi má konečnú zodpovednosť za splnenie povinností pri správe produktov podľa tohto paragrafu, pričom obchodník s cennými papiermi je pri distribúcii povinný
a)
zabezpečiť, že príslušné informácie o finančnom nástroji sa odovzdávajú od osôb, ktoré vytvárajú finančné nástroje, až ku konečnému distribútorovi v reťazci,
b)
umožniť osobám, ktoré vytvárajú finančné nástroje, získať informácie o predaji finančných nástrojov na dosiahnutie súladu so svojimi povinnosťami v súvislosti s vytváraním finančných nástrojov,
c)
uplatňovať povinnosti v súvislosti s vytváraním finančných nástrojov pre osoby, ktoré vytvárajú finančné nástroje, ak je to potrebné vo vzťahu k službám, ktoré poskytuje.
zobraziť paragraf
§ 73b

(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný postupovať pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
(2)
Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1 a § 71l, sa považuje aj to, ak akejkoľvek osobe okrem klienta alebo osobe konajúcej v mene klienta uhradí alebo prijme od nej akýkoľvek poplatok alebo províziu alebo ak poskytne alebo je mu poskytnutá akákoľvek nepeňažná výhoda v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby inou osobou ako je klient alebo osoba, ktorá koná v mene klienta; to neplatí, ak platba poplatku alebo provízie alebo poskytnutie nepeňažnej výhody
a)
je určená na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta,
b)
nebráni plneniu povinnosti obchodníka s cennými papiermi konať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
(3)
Pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažnej výhody alebo ak ich výšku nie je možné zistiť, o metóde ich výpočtu. Ak v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi dochádza k prevodu poplatkov, provízií a nepeňažných výhod na klienta, obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klienta aj o spôsoboch tohto prevodu.
(4)
Za konanie obchodníka s cennými papiermi, ktoré je v rozpore s odsekom 1 a § 71l sa nepovažuje úhrada poplatku alebo provízie alebo nepeňažná výhoda, ktoré
a)
umožňujú alebo sú potrebné na poskytnutie investičných služieb, najmä poplatku za úschovu, poplatku za vyrovnanie obchodu, poplatku organizátorom regulovaného trhu, poplatku orgánu dohľadu, správneho poplatku alebo súdneho poplatku a
b)
nemôžu svojím charakterom viesť k rozporu s povinnosťami obchodníka s cennými papiermi konať v súlade s odsekom 1.
(5)
Poplatok, provízia alebo nepeňažná výhoda sa nepovažujú za prijateľné, ak v ich dôsledku je poskytovanie príslušných služieb klientovi neobjektívne alebo skreslené. Úhradu poplatku alebo provízie alebo poskytnutie nepeňažnej výhody je možné považovať za určenú na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
je odôvodnená poskytnutím dodatočnej služby alebo vyššej úrovne služieb príslušnému klientovi, primerane k úrovni poplatku, provízie alebo nepeňažnej výhody, najmä
1.
poskytnutie investičného poradenstva na závislom základe o širokom rozsahu vhodných finančných nástrojov a prístupu k nim vrátane primeraného počtu finančných nástrojov od tretích osôb, ktoré nemajú úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi,
2.
poskytnutie investičného poradenstva na závislom základe kombinovaného s ponukou klientovi minimálne na ročnej báze opätovne vyhodnotiť vhodnosť finančných nástrojov, do ktorých klient investoval alebo inej služby poskytovanej priebežne, ktorá má prínos pre klienta, najmä poradenstvo o navrhovanej optimalizácii umiestnenia aktív klienta,
3.
poskytnutie prístupu za konkurencieschopnú cenu k širokému rozsahu finančných nástrojov, u ktorých je možné predpokladať splnenie požiadaviek klienta, vrátane primeraného počtu finančných nástrojov od tretích osôb, ktoré nemajú úzke väzby s obchodníkom s cennými papiermi, spolu s poskytnutím ďalších výhod, ako sú nástroje objektívnych informácií pomáhajúce príslušnému klientovi prijať investičné rozhodnutie alebo ktoré mu umožňujú monitorovať, modelovať a prispôsobovať rozsah finančných nástrojov, do ktorých investoval alebo poskytovať pravidelné správy o výkonnosti, nákladoch a poplatkoch spojených s finančnými nástrojmi,
b)
neprináša priame výhody obchodníkovi s cennými papiermi, jeho akcionárom, zamestnancom, ktorí ich prijímajú bez toho, aby prinášal skutočný prospech aj príslušnému klientovi,
c)
je odôvodnená poskytnutím pretrvávajúcej výhody v prospech príslušného klienta vo vzťahu k pretrvávajúcim poplatkom, províziám alebo nepeňažným výhodám.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný plniť podmienky ustanovené v odseku 5 priebežne počas celého obdobia, v ktorom platí alebo prijíma poplatok, províziu alebo nepeňažnú výhodu.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný, ak je to potrebné, preukázať, že všetky poplatky, provízie alebo nepeňažné výhody, ktoré zaplatil alebo prijal, sú určené na zvýšenie kvality príslušnej služby pre klienta a na tento účel je povinný
a)
viesť interný zoznam všetkých poplatkov, provízií a nepeňažných výhod prijímaných obchodníkom s cennými papiermi od tretích osôb v súvislosti s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb,
b)
zaznamenávať ako poplatky, provízie a nepeňažné výhody, ktoré obchodník s cennými papiermi zaplatil alebo prijal, alebo ktoré plánuje využiť, zvyšujú kvalitu služieb poskytovaných príslušnému klientovi a opatrenia prijaté s cieľom neoslabiť schopnosti obchodníka s cennými papiermi konať so zásadami poctivého obchodného styku a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
(8)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v súvislosti s platbou alebo nepeňažnou výhodou, ktoré sú prijaté od tretej osoby alebo poskytnuté tretej osobe, poskytnúť klientovi informácie o
a)
úhradách alebo výhodách v súlade s odsekom 3, a to pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby; malé nepeňažné výhody môžu byť popísané všeobecným spôsobom, ostatné nepeňažné výhody poskytované alebo prijímané obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s investičnou službou poskytovanou klientovi sa oceňujú a uvádzajú samostatne,
b)
skutočnej sume prijatých platieb alebo plnení alebo uhradených platieb alebo plnení, ak obchodník s cennými papiermi nebol schopný dopredu určiť sumu prijímaných alebo uhradených platieb alebo plnení a namiesto toho klienta informoval o metóde výpočtu uvedenej sumy,
c)
skutočnej sume prijatých úhrad alebo plnení obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s investičnými službami poskytovanými príslušným klientom na individuálnej báze aspoň raz ročne za obdobie, v ktorom sú prijímané; malé nepeňažné výhody môžu byť popísané všeobecným spôsobom.
(9)
Ustanovením odseku 8 nie sú dotknuté ustanovenia § 73d ods. 1 písm. d) a osobitného predpisu.58haa) Ak sa na spôsobe distribúcie podieľa viacero obchodníkov s cennými papiermi, každý obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu, si musí splniť informačné povinnosti voči svojim klientom.
(10)
Poskytnutie investičného prieskumu treťou osobou obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu riadenie portfólia alebo iné investičné služby alebo vedľajšie služby klientovi, sa na účely tohto zákona nepovažuje za poplatok, províziu alebo nepeňažnú výhodu, ak
a)
investičný prieskum bol získaný ako protihodnota za priame úhrady obchodníka s cennými papiermi z jeho vlastných prostriedkov,
b)
investičný prieskum bol získaný ako protihodnota za úhrady za investičné prieskumy z osobitného účtu určeného na úhrady za investičné prieskumy (ďalej len „účet na prieskumy“), ktorým disponuje obchodník s cennými papiermi, ak sú splnené tieto podmienky:
1.
účet na prieskumy je financovaný z osobitného poplatku klienta za investičné prieskumy,
2.
pri zriadení účtu na prieskumy a pri odsúhlasovaní poplatku za investičné prieskumy s klientmi obchodník s cennými papiermi určuje a pravidelne posudzuje rozpočet na investičné prieskumy ako vnútorné opatrenie,
3.
obchodník s cennými papiermi je zodpovedný za účet na prieskumy,
4.
obchodník s cennými papiermi pravidelne posudzuje kvalitu obstaraných investičných prieskumov na základe osvedčených kritérií kvality a schopnosti investičných prieskumov prispievať k lepším investičným rozhodnutiam a ak
c)
obchodník s cennými papiermi, ktorý využije účet na prieskumy, poskytne klientom
1.
informácie o plánovanej sume za investičný prieskum a o sume odhadovaného poplatku určeného pre jednotlivých klientov za investičný prieskum, a to pred poskytnutím investičnej služby klientom,
2.
ročné informácie o celkových nákladoch, ktoré každému klientovi vznikli za investičný prieskum uskutočňovaný tretími osobami.
(11)
Ak obchodník s cennými papiermi využíva účet na prieskumy, je povinný na požiadanie svojich klientov alebo Národnej banky Slovenska poskytnúť zoznam poskytovateľov investičného prieskumu, ktorí boli vyplatení z tohto účtu, celkovú sumu, ktorá im bola vyplatená za príslušné obdobie, výhody a služby, ktoré obchodník s cennými papiermi dostal, a akú časť rozpočtu, ktorý obchodník s cennými papiermi určil na toto obdobie, tvorí celková suma úhrad zaplatená z účtu na prieskumy, pričom zaznamená akékoľvek zľavy alebo zostatky súm, ak na tomto účte zostane nevyčerpaná suma peňažných prostriedkov. Osobitný poplatok na investičný prieskum podľa odseku 10 písm. b) prvého bodu
a)
môže byť založený len na rozpočte na investičné prieskumy, ktorý určil obchodník s cennými papiermi ako potrebný na účely investičného prieskumu uskutočňovaného tretími osobami, týkajúci sa investičných služieb poskytovaných jeho klientom a
b)
nemôže byť viazaný na objem alebo na hodnotu obchodov vykonávaných v mene klientov.
(12)
Ak obchodník s cennými papiermi osobitný poplatok na investičný prieskum od klienta nevyberá oddelene, ale ako súčasť poplatkov za obchod, je povinný klientovi zabezpečiť oddelenú identifikáciu tohto poplatku a splniť všetky podmienky uvedené v odseku 10 písm. b) a c).
(13)
Celková suma prijatých osobitných poplatkov na investičné prieskumy nesmie presiahnuť rozpočet na investičné prieskumy.
(14)
Obchodník s cennými papiermi si vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v zmluve s klientom dohodne osobitný poplatok na investičný prieskum podľa výšky určenej v rozpočte na investičné prieskumy, a frekvenciu, v akej bude v priebehu roka dochádzať k uhrádzaniu osobitného poplatku na investičný prieskum z prostriedkov klienta. K navýšeniu rozpočtu na investičné prieskumy môže dôjsť len po tom, ako obchodník s cennými papiermi poskytne klientom o takomto plánovanom navýšení presné informácie. Obchodník s cennými papiermi je povinný mať prijatý postup na vrátenie týchto prostriedkov klientovi alebo na ich vzájomné započítanie s rozpočtom na investičné prieskumy a osobitným poplatkom na investičné prieskumy vypočítaným na nasledujúce obdobie na účely, že na konci príslušného obdobia zostane na účte na prieskumy prebytok.
(15)
Na účely odseku 10 písm. b) druhého bodu spravuje rozpočet na investičné prieskumy výhradne obchodník s cennými papiermi, pričom tento rozpočet vychádza z primeraného posúdenia potreby investičných prieskumov uskutočňovaných tretími osobami. Prideľovanie prostriedkov z rozpočtu na investičné prieskumy na obstaranie investičných prieskumov uskutočňovaných tretími osobami podlieha primeraným kontrolným mechanizmom a kontrole zo strany vrcholového manažmentu, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa tento rozpočet spravoval a používal s ohľadom na najlepšie záujmy klientov obchodníka s cennými papiermi. Tieto kontrolné mechanizmy obsahujú jednoznačný kontrolný záznam v súvislosti s platbami uskutočnenými v prospech poskytovateľov investičných prieskumov a o tom, ako boli zaplatené sumy určené podľa kritérií kvality uvedených v odseku 10 písm. b) štvrtom bode. Obchodník s cennými papiermi nesmie rozpočet na investičné prieskumy a účet na prieskumy používať na financovanie vlastných investičných prieskumov.
(16)
Obchodník s cennými papiermi môže zveriť tretej osobe nakladanie s účtom na prieskumy, ak tento mechanizmus uľahčuje obstaranie investičných prieskumov uskutočňovaných tretími osobami a vykonávanie úhrad poskytovateľom investičných prieskumov v mene obchodníka s cennými papiermi a podľa pokynov obchodníka s cennými papiermi tak, aby nedochádzalo k neprimeranému oneskoreniu úhrad; tým nie je dotknutá zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 10 písm. b) tretieho bodu.
(17)
Pri posudzovaní kvality obstaraných investičných prieskumov podľa odseku 10 písm. b) štvrtého bodu obchodník s cennými papiermi je povinný určiť vo forme písomného dokumentu všetky nevyhnutné súčasti posudzovania kvality a poskytnúť tento dokument svojim klientom. V tomto dokumente je povinný uviesť do akej miery investičné prieskumy obstarané prostredníctvom účtu na prieskumy môžu byť využité na prospech portfólií klientov, a to aj pri zohľadnení investičných stratégií uplatniteľných na rozličné druhy portfólií, a uvedie aj prístup, ktorý obchodník s cennými papiermi uplatní pri rozdeľovaní takýchto nákladov spravodlivým spôsobom na jednotlivé portfóliá klientov.
(18)
Poskytovanie investičného prieskumu tretími osobami obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu riadenie portfólia alebo iné investičné služby alebo doplnkové služby klientom, sa považuje za plnenie povinností podľa odseku 1, ak
a)
pred vykonaním pokynov alebo poskytnutím prieskumných služieb bola uzavretá dohoda medzi obchodníkom s cennými papiermi a poskytovateľom investičného prieskumu, v ktorej sa určí, ktorá časť kombinovaných poplatkov alebo spoločných platieb za vykonanie pokynov a investičného prieskumu pripadá na investičný prieskum,
b)
obchodník s cennými papiermi informuje svojho klienta o spoločných platbách za vykonanie pokynov a investičný prieskum uhrádzaných poskytovateľom investičného prieskumu,
c)
investičný prieskum, za ktorý sa uhrádzajú kombinované poplatky alebo spoločné platby, sa vzťahuje na emitentov, ktorí nepresiahli trhovú kapitalizáciu vo výške 1 000 000 000 eur počas 36 mesiacov pred uskutočnením investičného prieskumu, vyjadrenú v koncoročných kotáciách za roky, v ktorých sú alebo boli kótované alebo vyjadrenú vlastným imaním za finančné roky, v ktorých nie sú alebo neboli kótované.
(19)
Na účely tohto paragrafu sa investičným prieskumom rozumie výskumný materiál alebo služby týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo iných aktív, alebo emitentov finančných nástrojov alebo potenciálnych emitentov finančných nástrojov alebo výskumný materiál alebo služby úzko súvisiace s konkrétnym odvetvím alebo príslušným trhom, ktorý informuje o finančných nástrojoch, aktívach alebo emitentoch v rámci konkrétneho odvetvia alebo príslušného trhu.
(20)
Investičný prieskum zahŕňa aj materiál alebo služby, ktoré priamo alebo nepriamo odporúčajú alebo navrhujú investičnú stratégiu a poskytujú opodstatnené stanoviská k súčasnej alebo budúcej hodnote alebo cene finančných nástrojov alebo aktív, alebo obsahujú pôvodné poznatky, analýzy a závery založené na nových alebo existujúcich informáciách, ktoré by sa mohli použiť na informovanie o investičnej stratégii a ktoré by boli relevantné a spôsobilé ovplyvniť rozhodnutia obchodníka s cennými papiermi v mene klientov, ktorí uhrádzajú poplatky za takýto investičný prieskum.
(21)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičnú službu vykonávania pokynov, je povinný určiť osobitne identifikovateľné poplatky za tieto služby tak, aby zohľadňovali výlučne náklady na vykonanie pokynov. Ak ten istý obchodník s cennými papiermi poskytuje akúkoľvek ďalšiu výhodu alebo službu iným obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorí sú usadení v členských štátoch, je povinný určiť osobitne identifikovateľný poplatok za takúto výhodu alebo službu; poskytovanie takýchto výhod alebo služieb a poplatky za ich poskytovanie nemôžu byť ovplyvňované ani podmieňované výškou platieb za vykonávanie pokynov.
(22)
Ak je investičná služba ponúkaná spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka služieb alebo ako podmienka v rámci tej istej dohody alebo toho istého balíka služieb, obchodník s cennými papiermi je povinný informovať klienta, či je možné kúpiť jednotlivo rôzne súčasti tohto balíka a je povinný poskytnúť doklad s osobitným uvedením nákladov a poplatkov pre každú súčasť tohto balíka. Ak je pravdepodobné, že riziká vyplývajúce z takej dohody alebo z takého balíka služieb ponúkaného neprofesionálnym klientom sú odlišné od rizík spojených s jednotlivými položkami dohody alebo súčasťami tohto balíka, obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť primeraný opis jednotlivých položiek dohody alebo súčastí tohto balíka a spôsobu, akým ich vzájomné pôsobenie mení riziká.
zobraziť paragraf
§ 73o

(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať dostatočné opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov získal najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu, vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy alebo iných kritérií, ktoré sa týkajú vykonania pokynu. Ak klient vydá konkrétnu inštrukciu týkajúcu sa pokynu alebo jeho špecifického charakteru, obchodník s cennými papiermi je povinný vykonať pokyn podľa tejto konkrétnej inštrukcie, pričom takéto konanie sa považuje za splnenie povinnosti získať najlepší možný výsledok pre svojho klienta.
(2)
Ak obchodník s cennými papiermi vykonáva pokyn na účet klienta, najlepší možný výsledok sa určí z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a náklady spojené s vykonaním pokynu, ktoré vznikli klientovi a ktoré sú priamo spojené s vykonaním pokynu, vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a akýchkoľvek poplatkov hradených tretím osobám zapojeným do vykonania pokynu. Ak existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu pokynu pre finančný nástroj, pri posudzovaní poskytnutia najlepšieho možného výsledku pre klienta sa prihliada na provízie a náklady obchodníka s cennými papiermi na vykonanie pokynu v každom mieste výkonu uvedenom v stratégii vykonávania pokynov a ktoré je dostupné na vykonanie pokynu.
(3)
Obchodník s cennými papiermi nesmie prijať žiadnu odmenu, zľavu ani nepeňažnú výhodu za smerovanie pokynov klientov na konkrétne obchodné miesto alebo miesto výkonu, čo by bolo v rozpore s požiadavkami konfliktu záujmov alebo prijímania a uhrádzania poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod.
(4)
Pri finančných nástrojoch, ktoré podliehajú obchodovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,58hf) každé obchodné miesto a systematický internalizátor, a pri ostatných finančných nástrojoch, každé miesto výkonu je povinné bezplatne sprístupniť verejnosti údaje o kvalite výkonu transakcií58hea) na príslušnom mieste, a to aspoň raz ročne. Obchodník s cennými papiermi je povinný po vykonaní pokynu alebo transakcie na účet klienta informovať klienta o tom, kde bol pokyn vykonaný. Pravidelné správy zahŕňajú podrobné údaje o cene, nákladoch, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu pri jednotlivých finančných nástrojoch.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný preukázať svojim klientom na ich žiadosť, že vykonal ich pokyny v súlade so stratégiou tohto obchodníka s cennými papiermi na ich vykonávanie, a preukázať Národnej banke Slovenska na požiadanie dodržanie tejto povinnosti.
zobraziť paragraf
§ 79a

(1)
Banky a zahraničné banky sú oprávnené na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, ak ich majú uvedené v bankovom povolení.
(2)
Ustanovenia § 61a ods. 1, 2, 4 až 9, § 71 až 71n, § 71p, 73 až 73u, 75, 76, 80 až 98, 104, 135, 135a a 144 a ustanovenia osobitného zákona60r) sa vzťahujú aj na banky a zahraničné banky, ktoré poskytujú jednu alebo viac investičných služieb, ak tento zákon neustanovuje inak. Na banky a zahraničné banky, ktoré poskytujú jednu investičnú službu alebo viac investičných služieb na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,60s) sa vzťahujú ustanovenia § 62 až 66, § 67 ods. 2 až 4, § 68, § 75, § 104, § 135, § 135a a 144 a osobitného predpisu.60r)
(3)
Práva slobodného poskytovania služieb v rámci európskeho hospodárskeho priestoru sa nevzťahujú na poskytovanie investičných služieb protistranou v obchodoch, ktoré vykonávajú verejné orgány poverené správou štátneho dlhu alebo členovia Európskeho systému centrálnych bánk vykonávajúci svoje činnosti podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie a štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, alebo na vykonávanie obdobných činností v súlade s právnymi predpismi členského štátu.
(4)
Ustanovenia § 8a, 71 až 71n, § 71p, 73b až 73u, § 76 ods. 7 a ustanovenia o organizovaní mnohostranného obchodného systému a o požiadavkách na transparentnosť obchodovania podľa osobitného predpisu58hc) sa vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi so sídlom v nečlenskom štáte pri výkone ich činnosti na území Slovenskej republiky.
(5)
Ak banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi predávajú alebo poskytujú poradenstvo klientom v súvislosti so štruktúrovanými vkladmi, vzťahujú sa na nich ustanovenia § 58, § 61a, § 63, § 71, § 71d až 71l, § 71p, § 73b až 73d, § 73f až 73i, § 73m, § 73p, § 73s, § 73u, § 75, § 81, § 135, § 137, § 144 a 146a a sú povinní prispievať za poskytnuté investičné služby vo vzťahu k štruktúrovaným vkladom do Garančného fondu investícií zriadeného podľa § 80.
zobraziť paragraf
§ 81

(1)
Klientskym majetkom sa na účely tohto zákona rozumejú peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta zverené obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v súvislosti s vykonaním investičnej služby alebo vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), a to vrátane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov získaných za tieto hodnoty, ak klientom je
a)
fyzická osoba vrátane fyzickej osoby podnikateľa,
b)
nadácia,62) neinvestičný fond,63) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,64) združenie občanov65) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,66)
c)
právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s výnimkou
1.
banky, poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne, správcovskej spoločnosti vrátane majetku v podielovom fonde, dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde,66a) obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, centrálneho depozitára, burzy cenných papierov, komoditnej burzy,67) pošty,68) právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry,69) Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,70)
2.
slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode1 alebo zahraničnej právnickej osoby, ktorá má čo len čiastočne rovnaký alebo obdobný predmet činnosti ako niektorá z právnických osôb uvedených v bode1,
3.
právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2, ktorá podľa osobitného zákona71) musí mať povinne účtovnú závierku overenú audítorom,
4.
štátu, štátnej rozpočtovej organizácie, štátnej príspevkovej organizácie, štátneho fondu, obce, vyššieho územného celku a orgánov verejnej moci,
5.
právnickej osoby zriadenej zákonom, na ktorú sa nevzťahujú body 1 až 4,
6.
právnickej osoby, ktorá ovláda obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo ktorá je ovládaná podľa § 138 obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, v ktorom alebo v ktorého pobočke je klientsky majetok vedený.
(2)
Za klientsky majetok podľa odseku1 sa považuje aj
a)
spoločný klientsky majetok, ktorým je podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, vedený pre viac klientov s rozsahom údajov o každom klientovi najmenej podľa odseku 5 písm. a),
b)
notárska úschova uložená u obchodníka s cennými papiermi alebo u zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak oprávneným príjemcom finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej klientsky majetok je chránený podľa tohto zákona, a ak pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi písomné oznámenie s údajmi o oprávnených príjemcoch najmenej v rozsahu podľa odseku 5 písm. a).
(3)
Klientsky majetok podľa odsekov 1 a 2 je chránený v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(4)
Klientskym majetkom nie sú peňažné prostriedky klienta prijaté obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi a vedené na účtoch chránených podľa osobitného zákona.72)
(5)
Za klientsky majetok sa na účely tohto zákona nepovažuje
a)
klientsky majetok, ktorý podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je vedený pre klienta najmenej v rozsahu údajov o klientovi, ktorými sú
1.
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a trvalý pobyt klienta v prípade fyzickej osoby,
2.
názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a sídlo klienta v prípade právnickej osoby, ktorého klientsky majetok je chránený týmto zákonom, ako aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,
b)
spoločný klientsky majetok, pri ktorom nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. a),
c)
notárska úschova, pri ktorej nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. b).
zobraziť paragraf
§ 83b

(1)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, sa za podmienok vymedzených týmto zákonom môže dobrovoľne zapojiť do systému ochrany klientov v Slovenskej republike na účel zabezpečenia zvýšenej ochrany klientov v rozsahu, v ktorom ochrana majetku klientov podľa pravidiel systému ochrany klientov v Slovenskej republike presahuje celkovú najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok podľa pravidiel systému ochrany klientov v členskom štáte, na území ktorého má príslušný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo (ďalej len „domovský systém ochrany klientov“).
(2)
Ak sa pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, dobrovoľne zapojí do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, tak predmetom platenia ročného príspevku alebo mimoriadneho príspevku do fondu a predmetom poskytovania náhrad zo systému ochrany klientov v Slovenskej republike je len klientsky majetok prijatý na území Slovenskej republiky a chránený týmto zákonom, a to len v rozsahu, v ktorom ochrana klientov podľa pravidiel systému ochrany klientov v Slovenskej republike presahuje najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok podľa pravidiel domovského systému ochrany klientov.
(3)
Ak sa klientsky majetok v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa dobrovoľne zapojil do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, stane nedostupným podľa pravidiel domovského systému ochrany klientov, tak klienti a iné oprávnené osoby na poskytnutie náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok, ktorý bol prijatý na území Slovenskej republiky, musia mať možnosť aj na území Slovenskej republiky si uplatňovať a preukazovať právo na náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok a na vyplácanie náhrad za nedostupný chránený klientsky majetok.
(4)
Na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb a ktorá sa dobrovoľne zapojila do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; táto pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku aj informácie o ochrane klientov podľa domovského systému ochrany klientov vrátane pravidiel domovského systému ochrany klientov o ochrane klientskeho majetku a o poskytovaní náhrad za nedostupný klientsky majetok.
(5)
Účasť pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike vzniká ku dňu uvedenému v oznámení fondu zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi o vzniku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi žiadajúceho o dobrovoľné zapojenie do systému ochrany klientov v Slovenskej republike. Dátum vzniku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike zverejní fond bezodkladne na svojom webovom sídle. Účasť pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike zaniká dňom uvedeným v oznámení fondu zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi o zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike. Do zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike musí byť uhradený aj ročný príspevok a mimoriadny príspevok do fondu vo výške podľa § 83a ods. 3 písm. c) a d). Fond zverejní na svojom webovom sídle dátum zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike po splnení všetkých povinností pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi vyplývajúcich z tohto zákona. Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorej zaniká dobrovoľná účasť v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike, je povinná zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o dátume zániku dobrovoľného zapojenia do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, ktorý bol zverejnený na webovom sídle fondu a oznámený zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, až do zániku jej účasti v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike.
(6)
Fond vyplatí náhradu vyplývajúcu z dobrovoľného zapojenia pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi do systému ochrany klientov v Slovenskej republike po vzniku nároku klientov pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na náhradu za ich nedostupný klientsky majetok.
(7)
Fond spolupracuje s domovským systémom ochrany klientov zahraničného obchodníka s cennými papiermi, aby sa zabezpečilo, že klienti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na území Slovenskej republiky, dostanú náhradu za nedostupný klientsky majetok bezodkladne a v správnej výške. V rámci tejto spolupráce sa dohodne, ako prípadné vzájomné pohľadávky, ktoré môžu byť dôvodom započítania v rámci iného systému ochrany klientov, ovplyvnia náhradu vyplatenú klientom pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
zobraziť paragraf
§ 85

(1)
Vstupný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť do 30 dní odo dňa zápisu povolených činností do obchodného registra. Uhradenie vstupného príspevku je podmienkou na začatie poskytovania povolených činností.
(2)
Ročný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť v pravidelných štvrťročných splátkach vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka s výnimkou prvej splátky, ktorú je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť najneskôr do 20. februára príslušného roka. Za rok, v ktorom bolo obchodníkovi s cennými papiermi udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb, je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť len alikvotnú čiastku ročného príspevku, ak tento zákon neustanovuje skoršiu splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.
(3)
Mimoriadne príspevky sú obchodníci s cennými papiermi povinní uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu.
(4)
Obchodníci s cennými papiermi uhrádzajú príspevky v eurách. Pri ochrane klientov za záväzky obchodníkov s cennými papiermi voči nim splatné v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na euro použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,60) ktorý je platný ku dňu, ku ktorému obchodníci s cennými papiermi vykazujú výšku záväzkov na účely zistenia priemerného stavu záväzkov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 84 ods. 6.
(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorého klientsky majetok sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je povinný hradiť fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po dni, keď sa tento klientsky majetok stal nedostupným.
(6)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil riadne a včas príspevok fondu, je povinný z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške podľa osobitného predpisu.74)
(7)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil príspevok do fondu v lehote podľa odsekov 2 a 3, nesmie od prvého dňa omeškania s platením tohto príspevku uzavierať nové zmluvy o poskytovaní investičných služieb. Národná banka Slovenska stanoví tomuto obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú lehotu na uhradenie príspevku do fondu, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 90 dní. Ak obchodník s cennými papiermi neuhradí príspevok v dodatočnej lehote, Národná banka Slovenska postupuje podľa § 156 ods. 1 písm. c).
zobraziť paragraf
§ 86

(1)
Ak obchodník s cennými papiermi z dôvodov spojených priamo s jeho finančnou situáciou nie je schopný plniť záväzky vyplývajúce z pohľadávok klientov z klientskeho majetku a nie je predpoklad, že ich splní do jedného roka, je povinný oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska a fondu; obchodník s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, je povinný oznámiť túto skutočnosť fondu, Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov.
(2)
Ak je zavedená nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, oznámenie podľa odseku 1 vykoná nútený správca obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „nútený správca“).
(3)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 Národná banka Slovenska vyhlási obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity obchodníka s cennými papiermi alebo ak sa preukáže nemožnosť odstránenia dočasného nedostatku likvidity. Národná banka Slovenska môže obchodníka s cennými papiermi vyhlásiť za neschopného uhrádzať záväzky aj z vlastného podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto odseku, bez oznámenia podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Na vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky voči klientom, sa nepoužijú ustanovenia odsekov 2 a 3. Pri vyhlásení obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky, sa postupuje podľa osobitného zákona.75) Vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky podľa osobitného zákona,75) sa považuje aj za vyhlásenie za neschopného plniť záväzky podľa tohto zákona; takéto vyhlásenie podľa osobitného zákona75) sa doručí aj fondu.
(5)
Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu20) o konaní pred Národnou bankou Slovenska ani správny poriadok; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom.76a) Na rozhodovanie podľa odseku 3 je príslušná Banková rada Národnej banky Slovenska.
(6)
Rozhodnutie o vyhlásení podľa odseku 3 Národná banka Slovenska doručí obchodníkovi s cennými papiermi a fondu.
(7)
Dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, sa až do skončenia vyplácania náhrad podľa § 88 ods. 1 a 2 pozastavuje nakladanie s finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami, ktoré tvoria nedostupný klientsky majetok, postupovanie pohľadávok voči obchodníkovi s cennými papiermi z nedostupného klientskeho majetku a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi obchodníkom s cennými papiermi a inými osobami. Na rovnaké obdobie sa obchodníkovi s cennými papiermi zakazuje poskytovať investičné služby alebo uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky obchodníka s cennými papiermi voči iným osobám.
(8)
Klient obchodníka s cennými papiermi je dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, oprávnený požiadať o vrátenie cenného papiera alebo finančného nástroja podľa § 82 ods. 2 a obchodník s cennými papiermi je povinný tejto požiadavke vyhovieť.
zobraziť paragraf
§ 91
Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu

(1)
Zdrojmi fondu sú
a)
príspevky podľa § 84,
b)
výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4 vrátane príjmov z predaja štátnych cenných papierov nakúpených podľa odseku 4 písm. a),
c)
úvery podľa odseku 3,
d)
prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré nadobudol fond podľa § 89,
e)
iné príjmy podľa osobitného predpisu.
(2)
Zdrojmi fondu môžu byť návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátnych finančných aktív v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi88a) a zákonom o štátnom rozpočte.
(3)
Fond môže požiadať Fond ochrany vkladov, Národnú banku Slovenska,88b) banky alebo pobočky zahraničných bánk o poskytnutie úveru.
(4)
Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska alebo na osobitných účtoch vedených v Štátnej pokladnici; peňažné prostriedky fondu, ktoré sú uložené na týchto osobitných účtoch, nepodliehajú výkonu rozhodnutia90a) a sú z neho vylúčené.
(5)
Fond môže zo svojich finančných prostriedkov vytvárať osobitný fond na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok. Peňažné prostriedky fondu možno použiť okrem poskytovania náhrad za finančné nástroje podľa § 87 aj na tieto účely:
a)
nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do desiatich rokov odo dňa nákupu,
b)
splátky úverov podľa odseku 3,
c)
splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 2,
d)
poskytnutie úveru Fondu ochrany vkladov, najviac do výšky 10 % prostriedkov fondu,
e)
úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu.
(6)
Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
(7)
Fond je povinný viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.59)
(8)
Účtovnú závierku fondu overuje audítor.
zobraziť paragraf
§ 107
Register emitenta

(1)
Centrálny depozitár zriadi na žiadosť emitenta register emitenta.
(2)
Centrálny depozitár vedie emitentovi iba jeden register emitenta.
(3)
Právny vzťah medzi emitentom a centrálnym depozitárom pri vedení registra sa spravuje týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(4)
Register emitenta obsahuje
a)
číselné označenie registra emitenta a dátum jeho založenia,
b)
tieto údaje o emitentovi:
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo, kód LEI a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou; ak ide o fyzickú osobu zapísanú v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, register emitenta obsahuje aj kód LEI,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch v rozsahu podľa § 105 ods. 1 písm. c) prvého a druhého bodu,
d)
dátum a čas vykonania príslušného zápisu v tomto registri emitenta.
(5)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta
a)
vždy pri vydaní, zmene alebo zrušení emisie cenného papiera, ak sa s emitentom nedohodol inak,
b)
vždy pri premene podoby cenného papiera,
c)
na žiadosť emitenta.
(6)
Emitent je v prípade podľa odseku 5 písm. c) oprávnený na účel vedenia zoznamu akcionárov89) splnomocniť centrálneho depozitára na zistenie názvu alebo mena, identifikačného čísla alebo rodného čísla, sídla alebo bydliska majiteľa emitentom vydaných cenných papierov a údajov o menovitej hodnote cenného papiera a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na meno na účtoch majiteľa v prípade účtov majiteľov vedených členom.
(7)
Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov, ktoré centrálny depozitár neeviduje v registri emitenta, upravuje prevádzkový poriadok.
(8)
Pri zaknihovaných akciách evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená centrálnym depozitárom podľa tohto zákona nahrádza zoznam akcionárov. Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov89) listinných akcií na meno je povinný vykonať zápis týkajúci sa zmeny akcionára v zozname akcionárov na základe pokynu emitenta. Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov akcií na meno nezapíše do ním vedeného zoznamu číselné označenie akcie.
(9)
Emitent listinných akcií na meno je povinný uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bezodkladne po vydaní listinných akcií na meno. Centrálny depozitár je povinný pri vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na žiadosť emitenta vydať mu zoznam akcionárov89) a na žiadosť akcionára vydať mu výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka.
(10)
Centrálny depozitár je povinný na žiadosť emitenta odovzdať mu zoznam majiteľov cenných papierov príslušného emitenta a ich záložných veriteľov. Tento zoznam sa nepovažuje za výpis z registra emitenta. Zoznam podľa prvej vety obsahuje údaje podľa odseku 6, pričom uvedené ustanovenie sa primerane použije aj pri cenných papieroch na doručiteľa. Ak centrálny depozitár vedie predmetné cenné papiere na účte majiteľa podľa § 164 a súčasne vedie cenné papiere na účte majiteľa podľa § 105, môže odovzdať centrálny depozitár emitentovi samostatne zoznam za majiteľov účtov podľa § 164 a samostatný zoznam za majiteľov účtov zriadených podľa § 105.
(11)
Centrálny depozitár môže na požiadanie poskytnúť žiadateľovi zoznam majiteľov cenných papierov emisie cenných papierov prijatej na regulovaný trh, ktorí majú 5 % a viac z danej emisie. Ak je majiteľom cenných papierov fyzická osoba, takýto zoznam neobsahuje rodné číslo.
(12)
Ak je záložný veriteľ zastupovaný podľa § 53a ods. 5 Národnou bankou Slovenska, centrálny depozitár je povinný o tom informovať emitenta.
(13)
Emitent môže požiadať o presun emisie cenných papierov z registra emitenta v evidencii centrálneho depozitára do registra emitenta v evidencii iného centrálneho depozitára. Centrálny depozitár, v ktorého evidencii je emisia cenných papierov zaregistrovaná, je povinný na základe zmluvy umožniť emitentovi presun emisie cenných papierov k inému centrálnemu depozitárovi, ktorý povedie pre emitenta evidenciu.
(14)
Presun emisie cenných papierov centrálni depozitári vykonajú tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv súvisiacich s cennými papiermi predmetnej emisie cenných papierov.
(15)
Emitent listinných akcií na meno môže požiadať o presun vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno centrálny depozitár, v ktorom má záujem o vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, a centrálny depozitár, v ktorom má vedený zoznam akcionárov listinných akcií na meno v čase podania tejto žiadosti. Centrálny depozitár, ktorý vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno, je povinný na základe zmluvy umožniť emitentovi zmenu centrálneho depozitára, ktorý povedie pre emitenta evidenciu akcionárov listinných akcií na meno.
(16)
Žiadosť podaná emitentom podľa odseku 15 sa vzťahuje na všetky zoznamy akcionárov listinných akcií na meno daného emitenta, ktoré boli v čase podania žiadosti vedené v evidencii zoznamov majiteľov listinných akcií na meno.
(17)
Za vedenie zoznamu majiteľov listinných akcií na meno zodpovedá ten centrálny depozitár, v ktorého evidencii je zoznam akcionárov listinných akcií na meno vedený podľa ustanovení tohto paragrafu, a to od prvého dňa vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno do dňa ukončenia vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno.
(18)
Centrálny depozitár je povinný v prevádzkovom poriadku upraviť podrobnejšie podmienky zmeny vedenia registra emitenta a zmeny vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno.
zobraziť paragraf
§ 118i
Právo výkupu

(1)
Navrhovateľ, ktorý uskutočnil ponuku na prevzatie, ktorá nebola čiastočná ani podmienená podľa § 116 ods. 2 písm. h), má právo požadovať, aby na neho prešli akcie všetkých zostávajúcich akcionárov tejto cieľovej spoločnosti za primerané protiplnenie (ďalej len „právo výkupu“), ak je majiteľom akcií, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej 95 % základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorým sú spojené hlasovacie práva a s ktorými je súčasne spojený najmenej 95 % podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti; za rovnakých podmienok má navrhovateľ právo výkupu aj voči právnym nástupcom zostávajúcich akcionárov cieľovej spoločnosti. Právo výkupu môže navrhovateľ uplatniť najneskôr v lehote troch mesiacov od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie vymedzenej v prvej vete, inak toto právo zaniká.
(2)
Pri výpočte podielu na hlasovacích právach podľa odseku 1 sa postupuje ako pri výpočte podielu na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na účely plnenia oznamovacej povinnosti.
(3)
Navrhovateľ, ktorý sa rozhodol, že uplatní právo výkupu, je povinný toto rozhodnutie vrátane skutočností, na základe ktorých mu toto právo vzniklo, bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, cieľovej spoločnosti a zverejniť spôsobom podľa § 115 ods. 1.
(4)
Právo výkupu je voči zostávajúcim akcionárom cieľovej spoločnosti účinné len po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska; rovnako je právo výkupu účinné aj voči právnym nástupcom zostávajúcich akcionárov cieľovej spoločnosti. Národná banka Slovenska udelí navrhovateľovi predchádzajúci súhlas, len ak sú splnené podmienky na uplatnenie práva výkupu. Na konanie o žiadosti o predchádzajúci súhlas na uplatnenie práva výkupu sa primerane použije ustanovenie § 117. K žiadosti navrhovateľ priloží podmienky, v ktorých uvedie spôsob uplatnenia práva výkupu voči akcionárom cieľovej spoločnosti (ďalej len „podmienky práva výkupu“), stanovisko predstavenstva a dozornej rady cieľovej spoločnosti k navrhnutému uplatneniu práva výkupu a k navrhnutým podmienkam práva výkupu, potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov podľa odseku 12 spolu s ďalšími dokladmi, ktoré Národná banka Slovenska požaduje na udelenie predchádzajúceho súhlasu, a znaleckým posudkom, ak je vyžadovaný podľa odseku 10. Podmienky práva výkupu priložené k žiadosti obsahujú najmä informácie podľa odseku 7 písm. b) až d).
(5)
Navrhovateľ je oprávnený požadovať, aby predstavenstvo cieľovej spoločnosti zvolalo valné zhromaždenie za účelom prijatia rozhodnutia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Navrhovateľ priloží k žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 4, navrhne výšku protiplnenia, ktoré nesmie byť nižšie ako protiplnenie určené podľa odseku 10, a priloží potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov určených na poskytnutie protiplnenia zostávajúcim akcionárom podľa odseku 12. Predstavenstvo cieľovej spoločnosti zvolá valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti navrhovateľa. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka aj
a)
údaje o výške protiplnenia v rozsahu podľa § 116 ods. 2 písm. i) vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia,
b)
vyjadrenie predstavenstva k primeranosti navrhovanej výšky protiplnenia,
c)
informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4.
(6)
Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa je potrebný súhlas najmenej 95 % hlasov všetkých akcionárov spoločnosti. O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotoví notárska zápisnica. Predstavenstvo cieľovej spoločnosti najneskôr do 30 dní od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia podľa prvej vety podá návrh na jeho zápis do obchodného registra. Súčasťou návrhu na zápis do obchodného registra je aj rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4 a potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov určených na poskytnutie protiplnenia zostávajúcim akcionárom podľa odseku 12. Rozhodnutím valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa sa právo výkupu považuje za uplatnené.
(7)
Navrhovateľ do desiatich dní po uskutočnení valného zhromaždenia písomne zašle všetkým zostávajúcim akcionárom a záložným veriteľom oznámenie o rozhodnutí valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Centrálny depozitár poskytne navrhovateľovi na jeho písomnú žiadosť na tento účel zoznam majiteľov cenných papierov príslušného emitenta a záložných veriteľov; ustanovenie § 107 ods. 10 sa použije primerane. Ak sa ponúka výmena akcií cieľovej spoločnosti za iné cenné papiere, uvedú sa aj informácie o výmene akcií za iné cenné papiere vrátane príslušného výmenného pomeru. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje najmä tieto skutočnosti:
a)
úplné znenie rozhodnutia valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti,
b)
údaje o výške protiplnenia v rozsahu podľa § 116 ods. 2 písm. i) vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia,
c)
čas a spôsob úhrady protiplnenia,
d)
lehotu a postup pri vykonaní prechodu cenných papierov,
e)
informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4,
f)
poučenie o možnosti zostávajúcich akcionárov namietať navrhovanú výšku protiplnenia.
(8)
Po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia valného zhromaždenia podľa odseku 6 do obchodného registra prechádzajú akcie cieľovej spoločnosti zo zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Prechod vlastníctva akcií podľa prvej vety je právnou skutočnosťou podľa § 18 ods. 1 a ku dňu tohto prechodu sa zaregistruje v zákonnej evidencii cenných papierov podľa § 18 na základe príkazu na registráciu prechodu podaného cieľovou spoločnosťou centrálnemu depozitárovi cenných papierov, ktorý vedie emisiu v registri emitenta. Podkladmi k príkazu na registráciu prechodu na základe práva výkupu je rozhodnutie valného zhromaždenia podľa odseku 6, predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4 a výpis z obchodného registra o cieľovej spoločnosti po zápise rozhodnutia valného zhromaždenia podľa odseku 6.
(9)
Protiplnenie pri uplatnení práva výkupu môže byť vo forme peňažného protiplnenia, vo forme cenných papierov alebo kombinácia týchto dvoch foriem. Ak navrhovateľ ponúka protiplnenie alebo časť protiplnenia vo forme cenných papierov, musí ako alternatívu ponúknuť aj peňažné protiplnenie v plnej výške primeraného protiplnenia.
(10)
Ponúkané protiplnenie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti. Pri povinnej ponuke na prevzatie predchádzajúcej uplatneniu práva výkupu sa protiplnenie považuje za primerané, ak nie je nižšie ako protiplnenie v tejto povinnej ponuke na prevzatie. Ak uplatneniu práva výkupu predchádza ponuka na prevzatie vyhlásená dobrovoľne, protiplnenie použité v tejto ponuke sa považuje za primerané vždy, ak navrhovateľ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej časti základného imania cieľovej spoločnosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie; ak navrhovateľ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nenadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej časti základného imania cieľovej spoločnosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie, určí sa výška protiplnenia podľa § 118g ods. 5 až 7, pričom znalecký posudok nesmie byť starší ako tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 3.
(11)
Výplatu protiplnenia vykoná osoba poverená navrhovateľom podľa odseku 13 do troch dní odo dňa prechodu akcií cieľovej spoločnosti zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa podľa odseku 8, pričom poverená osoba svoju činnosť vykonáva na náklady navrhovateľa. Poverenou osobou môže byť
a)
banka,
b)
obchodník s cennými papiermi,
c)
centrálny depozitár, alebo
d)
zahraničná osoba s oprávnením na výkon obdobných činností na území Slovenskej republiky ako osoby podľa písmen a) až c).
(12)
Navrhovateľ zloží u poverenej osoby peňažné prostriedky vo výške potrebnej na poskytnutie celého protiplnenia pred doručením žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na uplatnenie práva výkupu Národnej banke Slovenska podľa odseku 4. Poverená osoba môže použiť takto poskytnuté peňažné prostriedky výlučne na úhradu protiplnenia zostávajúcim akcionárom. Poskytnuté peňažné prostriedky nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov,100aa) nie sú súčasťou majetkovej podstaty poverenej osoby, ak dôjde k vyhláseniu konkurzu na jej majetok podľa osobitného predpisu,21) poverená osoba nesmie tieto peňažné prostriedky použiť na úhradu ani na zabezpečenie úhrady svojich nákladov alebo nákladov navrhovateľa súvisiacich s uplatneným právom výkupu a poverená osoba taktiež nie je oprávnená z poskytnutých peňažných prostriedkov uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúcich z osobitných predpisov.100ab) Poverená osoba je príslušná a povinná v mene navrhovateľa v Obchodnom vestníku zverejniť oznámenie o výplate protiplnenia za akcie, ktoré prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, pričom toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo cieľovej akciovej spoločnosti, ktorej akcie prešli na väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, identifikačné údaje väčšinového akcionára v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,100ac) ak ide o fyzickú osobu, dátum prechodu akcií na väčšinového akcionára, výšku protiplnenia pripadajúceho na jednu akciu a dátum splatnosti protiplnenia za akcie cieľovej akciovej spoločnosti, ktoré prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu.
(13)
Poverená osoba poskytne protiplnenie tomu akcionárovi, ktorý bol majiteľom akcií cieľovej spoločnosti v okamihu prechodu vlastníckeho práva k akciám na navrhovateľa podľa odseku 8 prvej vety. Ak v čase prechodu vlastníckeho práva k akciám na navrhovateľa podľa odseku 8 prvej vety je preukázaná existencia záložného práva k akciám, poskytne poverená osoba protiplnenie záložnému veriteľovi; to neplatí, ak zostávajúci akcionár preukáže, že z dohody so záložným veriteľom vyplýva niečo iné. Na účely poskytnutia protiplnenia sú zostávajúci akcionári a záložní veritelia povinní oznámiť poverenej osobe svoje platobné údaje. Záložné právo k akciám zanikne v celom rozsahu okamihom prechodu vlastníckeho práva k akciám na navrhovateľa podľa odseku 8 prvej vety a centrálny depozitár vykoná registráciu zániku tohto záložného práva v registri záložných práv aj bez príkazu. Ak došlo k omeškaniu s výplatou protiplnenia, akcionári, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, majú právo na úroky z omeškania vo výške podľa Občianskeho zákonníka alebo osobitného predpisu.74) Vyplatenie protiplnenia všetkým oprávneným osobám bezodkladne a preukázateľne oznámi poverená osoba cieľovej spoločnosti a navrhovateľovi.
(14)
Na účely uplatnenia práva výkupu akcií cieľovej spoločnosti je predstavenstvo cieľovej spoločnosti povinné poskytnúť navrhovateľovi primeranú súčinnosť.
(15)
Ak bol podaný návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií podľa odseku 6, nie je navrhovateľ oprávnený scudziť akcie ani použiť ako zábezpeku akcie, ktoré nadobudol uplatnením práva výkupu; takýto úkon je neplatný. Návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia, ktorým sa rozhodlo o prechode akcií tejto akciovej spoločnosti zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, pre jeho rozpor s právnym predpisom, spoločenskou zmluvou, stanovami alebo s dobrými mravmi, môže podať každý akcionár, člen predstavenstva alebo člen dozornej rady cieľovej spoločnosti alebo ten, kto na tom má záujem hodný právnej ochrany; právo podať takýto návrh na súd však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov odo dňa, keď sa o rozhodnutí valného zhromaždenia o prechode akcií podľa odseku 6 dozvedela alebo mohla dozvedieť, najneskôr však do jedného roka od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií podľa odseku 6, pričom týmto zánikom nie je dotknuté právo akcionára, ktorého akcie prešli na navrhovateľa cieľovej spoločnosti, na výplatu dorovnania na základe rozhodnutia súdu podľa odseku 17. Na tento návrh sa vzťahuje § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak tento odsek neustanovuje inak.
(16)
Akcionári, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, môžu u tohto navrhovateľa namietať neprimeranosť protiplnenia a tiež sa môžu voči navrhovateľovi domáhať, aby navrhovateľ dorovnal výšku protiplnenia. Toto právo domáhať sa dorovnania zaniká, ak námietka o neprimeranosti protiplnenia nie je žiadnou z oprávnených osôb uplatnená voči navrhovateľovi najneskôr v lehote troch mesiacov od dátumu splatnosti protiplnenia zverejneného v oznámení podľa odseku 12; ak sa navrhovateľ nevyjadrí k námietke o neprimeranosti protiplnenia do jedného mesiaca od jej doručenia navrhovateľovi alebo ak navrhovateľ nesúhlasí s požadovanou výškou dorovnania, akcionár, ktorého akcie prešli na navrhovateľa, požadujúci dorovnanie, je oprávnený v premlčacej lehote plynúcej od zverejneného dňa splatnosti protiplnenia domáhať sa na súde, aby súd rozhodol o výške dorovnania. Návrh akcionára, ktorého akcie prešli na navrhovateľa, na súdne preskúmanie primeranosti ponúkaného protiplnenia nemá vplyv na platnosť rozhodnutia valného zhromaždenia, ktorým sa rozhodlo o uplatnení práva výkupu. Primeranosť protiplnenia v súdnom konaní preukazuje ten, kto si uplatnil právo výkupu podľa odseku 6.
(17)
Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým sa rozhodlo o podaní podľa odseku 15 alebo ktorým bolo priznané právo na dorovnanie, je záväzné pre navrhovateľa vo vzťahu k všetkým akcionárom, ktorých akcie prešli na navrhovateľa; súdom priznané dorovnanie je navrhovateľ povinný vyplatiť všetkým oprávneným osobám, ktorých akcie prešli na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, a to v lehote určenej rozhodnutím súdu. Pre akcionára, ktorého akcie prešli na navrhovateľa a ktorý si voči navrhovateľovi neuplatnil právo domáhať sa dorovnania podľa odseku 16, plynie premlčacia lehota na uplatnenie práva na výplatu dorovnania nevyplateného navrhovateľom odo dňa zverejnenia rozhodnutia súdu o priznaní dorovnania podľa odseku 18. Ak si oprávnená osoba neprevezme dorovnanie v lehote určenej rozhodnutím súdu, navrhovateľ uloží peňažné prostriedky určené na dorovnanie do notárskej úschovy a písomne informuje všetky oprávnené osoby o tejto skutočnosti. Náklady spojené s notárskou úschovou hradí navrhovateľ a nemôžu byť hradené z finančných prostriedkov určených na vyplatenie dorovnania.
(18)
Cieľová spoločnosť zverejní rozhodnutie súdu o priznaní dorovnania, jeho výške a lehote na výplatu dorovnania spôsobom určeným na zvolanie valného zhromaždenia; cieľová spoločnosť rovnakým spôsobom zverejní aj rozhodnutie súdu o podaní podľa odseku 15.
(19)
Ustanovenie odseku 17 sa uplatňuje obdobne aj vtedy, ak navrhovateľ najmenej s jedným z akcionárov, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, uzavrel dohodu o vyplatení dorovnania.
zobraziť paragraf
§ 119

(1)
Ak valné zhromaždenie akcionárov emitenta kótovaných akcií rozhodne, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, je emitent povinný vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované, alebo ktorí sa tohto valného zhromaždenia nezúčastnili. V povinnej ponuke na prevzatie sa musí uviesť, že dôvodom vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie je rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti, že akcie prestanú byť kótované.
(2)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o tom, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, musí mať formu notárskej zápisnice. V notárskej zápisnici z valného zhromaždenia musia byť menovite uvedení akcionári, ktorí hlasovali za rozhodnutie, že akcie spoločnosti prestanú byť kótované.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa pokladá za splnenú, ak povinnú ponuku na prevzatie na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované, vyhlási za emitenta iná osoba ako emitent týchto akcií.
(4)
Predstavenstvo spoločnosti je povinné bezodkladne po prijatí rozhodnutia podľa odseku 1 valným zhromaždením oznámiť toto rozhodnutie Národnej banke Slovenska a burze cenných papierov, na ktorej trhu sa s akciami obchoduje. Toto oznámenie doloží notárskou zápisnicou o rozhodnutí valného zhromaždenia podľa odseku 1 a textom povinnej ponuky na prevzatie.
(5)
Burza cenných papierov je povinná skončiť obchodovanie s akciami na trhu kótovaných cenných papierov bezodkladne potom ako jej emitent oznámi splnenie svojich záväzkov z povinnej ponuky na prevzatie.
(6)
Povinná ponuka na prevzatie uskutočnená podľa odseku 1 a § 170 ods. 3 môže predchádzať uplatneniu práva výkupu podľa § 118i, len ak navrhovateľ tejto povinnej ponuky na prevzatie je osobou podľa odseku 3 a ak nebola čiastočnou ponukou na prevzatie a ani podmienenou ponukou na prevzatie podľa § 116 ods. 2 písm. h).
zobraziť paragraf
§ 135
Predmet dohľadu

(1)
Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou centrálneho depozitára, osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou, obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, poskytovateľa služieb vykazovania údajov, fondu, ratingovej agentúry, poskytovateľa služieb hromadného financovania, emitenta európskych zelených dlhopisov,107fa) navrhovateľa ponuky na prevzatie, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu; dohľad sa vykonáva tiež nad inými osobami, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s obchodníkmi s cennými papiermi, s pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, so sprostredkovateľmi investičných služieb, s centrálnym depozitárom, s poskytovateľmi služieb vykazovania údajov a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť emitenta cenného papiera, osoby s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoby s ňou spriaznenou, činnosť vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, činnosť osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu a činnosť ďalších osôb, ktorým tento zákon a osobitné predpisy107g) ukladá povinnosti. Dohľad sa vykonáva aj nad konsolidovanými celkami a subkonsolidovanými celkami (§ 138), ktorých súčasťou sú aj obchodníci s cennými papiermi alebo centrálny depozitár, a nad finančnými konglomerátmi podľa § 143j, nad osobami, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy týkajúce sa dôverných informácií, predaja nakrátko, swapov na úverové zlyhanie, mimoburzových derivátov, centrálnych protistrán, manipulácie s trhom a vypracúvania a rozširovania investičných odporúčaní, nad zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, investičnou holdingovou spoločnosťou a nad finančnou holdingovou spoločnosťou, na ktorú sa vzťahujú povinnosti podľa tohto zákona. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.108)
(2)
Predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska nad dohliadanými subjektmi uvedenými v odseku 1 je zisťovanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaných subjektov a ich činnosti; pritom Národná banka Slovenska v rámci tohto dohľadu zisťuje a vyhodnocuje aj informácie a podklady o dodržiavaní povolení a iných rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a osobitného zákona,20) o dodržiavaní ustanovení tohto zákona a o dodržiavaní ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,110e) ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, vrátane právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré súvisia s investičnými službami, investičnými činnosťami, vedľajšími službami, finančným sprostredkovaním alebo s inou činnosťou dohliadaných subjektov uvedených v odseku 1, ako aj informácie a podklady o rizikách a dostatočnom krytí rizík, ktorým sú alebo môžu byť vystavené dohliadané subjekty uvedené v odseku 1 alebo ktoré ohrozujú záujmy alebo môžu viesť k ohrozeniu záujmov klientov dohliadaných subjektov uvedených v odseku 1.
(3)
Dohľad podľa odseku 1 vykonáva Národná banka Slovenska.
(4)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a centrálny depozitár sú povinní umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní valného zhromaždenia obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, dozornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, alebo vedenia pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(5)
Doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi (ďalej len „doplňujúci dohľad") nenahrádza dohľad na konsolidovanom základe, dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do finančného konglomerátu a nenahrádza ani výkon dohľadu nad jednotlivými obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa tohto zákona, ani dohľad podľa osobitných predpisov.15)
(6)
Výkon dohľadu na konsolidovanom základe alebo výkon doplňujúceho dohľadu nezakladá povinnosť Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku, subkonsolidovaného celku alebo do finančného konglomerátu, ktoré nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska.
(7)
Národná banka Slovenska úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu subjektov, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, ku ktorej patria pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorým bolo udelené povolenie, s Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) s cieľom zabezpečiť, aby všetky činnosti tejto skupiny v Európskej únii podliehali ucelenému, jednotnému a účinnému dohľadu v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.110f)
(8)
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi preskúmava a hodnotí opatrenia, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených činností, pričom zohľadní veľkosť, rizikový profil a obchodný model obchodníka s cennými papiermi. S cieľom zabezpečiť riadenie a krytie rizík, Národná banka Slovenska pri hodnotení zohľadní
a)
riziká podľa § 71c,
b)
geografické umiestnenie expozícií obchodníka s cennými papiermi,
c)
obchodný model obchodníka s cennými papiermi,
d)
systémové riziko a meranie systémového rizika podľa osobitného predpisu,110fa)
e)
riziká pre bezpečnosť informačných sietí a systémov obchodníka s cennými papiermi s cieľom zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť ich procesov, údajov a aktív,
f)
expozíciu obchodníka s cennými papiermi voči úrokovému riziku vyplývajúcemu z činností zaznamenaných v neobchodnej knihe,
g)
organizáciu riadenia obchodníka s cennými papiermi a schopnosť členov predstavenstva plniť svoje povinnosti,
h)
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 71c ods. 4.
(9)
Národná banka Slovenska určí frekvenciu a intenzitu preskúmania a hodnotenia podľa odseku 8 primerane k veľkosti, povahe, rozsahu a zložitosti vykonávaných činností obchodníka s cennými papiermi, a ak je to opodstatnené, aj systémovému významu, pričom zohľadní zásadu proporcionality a právny poriadok štátu, ktorým sa riadi oddelenie peňažných prostriedkov v držbe klienta.
(10)
Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o vykonaní preskúmania a hodnotenia podľa odseku 8 u malého a neprepojeného obchodníka, ak to považuje za potrebné vzhľadom na veľkosť, povahu, rozsah a zložitosť vykonávaných činností malého a neprepojeného obchodníka.
(11)
Na účely preskúmania a hodnotenia podľa odseku 8 písm. g) je obchodník s cennými papiermi povinný sprístupniť Národnej banke Slovenska program, zápisnice a sprievodné dokumenty zo zasadnutí predstavenstva ako aj výborov zriadených predstavenstvom a výsledky interného alebo externého hodnotenia výkonnosti predstavenstva.
(12)
Podmienky, za ktorých bol obchodníkovi s cennými papiermi udelený predchádzajúci súhlas na používanie interných modelov podľa osobitného predpisu,110g) je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať počas celej doby platnosti predchádzajúceho súhlasu. Národná banka Slovenska preskúma aspoň každé tri kalendárne roky plnenie podmienok, za ktorých bol obchodníkovi s cennými papiermi udelený predchádzajúci súhlas na používanie interných modelov podľa osobitného predpisu110g) s prihliadnutím najmä na nové druhy obchodov, pričom posúdi správnosť, vhodnosť a aktuálnosť vypracovaných techník a postupov pre interné modely obchodníka s cennými papiermi.
(13)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v krytí rizika v rámci interných modelov obchodníka s cennými papiermi, uloží obchodníkovi s cennými papiermi opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo na zmiernenie ich následkov vrátane požiadavky navýšiť kapitál alebo navýšiť multiplikačné koeficienty.
(14)
Ak obchodník s cennými papiermi prekračuje viaceré hodnoty multiplikačného koeficientu110h) v takom rozsahu, že sú pochybnosti o presnosti interných modelov, Národná banka Slovenska môže obchodníkovi s cennými papiermi odobrať udelený predchádzajúci súhlas na používanie interných modelov alebo uložiť opatrenia na ich úpravu.
(15)
Ak obchodník s cennými papiermi nespĺňa podmienky, za ktorých mu bol udelený predchádzajúci súhlas na používanie interných modelov podľa osobitného predpisu,110g) Národná banka Slovenska požiada obchodníka s cennými papiermi, aby preukázal, že účinok nesplnenia podmienok je nepodstatný alebo aby predložil plán a určil primeranú lehotu na zosúladenie s podmienkami, za ktorých mu bol udelený predchádzajúci súhlas. Ak predložený plán nie je v súlade s podmienkami, za ktorých mu bol udelený predchádzajúci súhlas podľa prvej vety alebo ak určená lehota nie je dostatočná na zosúladenie s podmienkami, Národná banka Slovenska požiada o prepracovanie predloženého plánu.
(16)
Ak je predpoklad, že obchodník s cennými papiermi nesplní podmienky podľa odseku 15, Národná banka Slovenska odoberie udelený predchádzajúci súhlas na používanie interných modelov podľa osobitného predpisu110g) alebo udelený predchádzajúci súhlas obmedzí na oblasti, v ktorých obchodník s cennými papiermi spĺňa určené podmienky alebo obmedzí tento predchádzajúci súhlas na oblasti, v ktorých obchodník s cennými papiermi môže splniť určené podmienky v primeranej lehote.
(17)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia a odporúčania súvisiace s dohľadom nad finančným trhom vydané v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie uvedeným v prílohe bode 25.,
b)
spôsob uplatňovania národnej voľby v súvislosti s preberaním právne záväzných aktov Európskej únie a možností výberu, ktoré vyplývajú pre obchodníka s cennými papiermi z právne záväzného aktu Európskej únie uvedeného v prílohe bode 25. a podľa osobitného predpisu,50cb)
c)
všeobecné hodnotiace kritériá a metodiku, ktoré Národná banka Slovenska používa pri preskúmaní a hodnotení podľa odseku 8,
d)
súhrnné štatistické údaje podľa § 144 ods. 26.
(18)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle informácie podľa odseku 17 v jednotnom formáte podľa osobitného predpisu,110i) ktoré sú úplné, pravdivé a aktuálne.
zobraziť paragraf
§ 146a

(1)
Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu, člena dozornej rady alebo člena iného obdobného orgánu dohliadanej osoby podľa § 135, ktorý poskytol Národnej banke Slovenska akúkoľvek informáciu o nedostatkoch20) v činnosti dohliadanej osoby podľa § 135. Poskytnutie informácii podľa prvej vety sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti ani ochrany údajov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu41) a nie je možné uplatniť žiadnu zodpovednosť voči osobe podľa prvej vety za takéto poskytnutie informácií.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov, mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém, schválený mechanizmus zverejňovania (APA) a schválený mechanizmus podávania výkazov (ARM), ktorým v súlade s osobitným predpisom60u) udelila povolenie Národná banka Slovenska a banka pri poskytovaní investičnej služby, vedľajšej služby alebo pri vykonávaní investičnej činnosti sú povinní upraviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy pre svojich zamestnancov na interné nahlasovanie potenciálnych alebo skutočných porušení a určené spôsoby tohto nahlasovania prostredníctvom nezávislých, osobitných a samostatných prostriedkov.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a pobočky finančných inštitúcií z nečlenského štátu.
zobraziť paragraf
§ 156

(1)
Národná banka Slovenska je povinná odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb, ak
a)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi získal povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia,
b)
ide o pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi a tento zahraničný obchodník s cennými papiermi stratil v štáte svojho sídla oprávnenie na poskytovanie investičných služieb,
c)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi v lehote podľa § 85 ods. 7 neuhradí príspevok do fondu,
d)
bol obchodník s cennými papiermi vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom podľa § 86 ods. 3.
(2)
Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a pri porušovaní požiadaviek na podnikanie obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ak
a)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nezačne do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti alebo počas predchádzajúcich šiestich mesiacov neposkytoval investičné služby alebo nevykonával investičné činnosti,
b)
obchodník s cennými papiermi neplní podmienky podľa § 55 ods. 2 alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi neplní podmienky podľa § 56 ods. 2,
c)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi neplní povinnosti podľa § 83 až 85,
d)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nedodržiava pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom podľa tohto zákona,
e)
obchodník s cennými papiermi zmenil sídlo bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska,
f)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nesplnil podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení na poskytovanie investičných služieb,
g)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi opakovane alebo po uložení poriadkovej pokuty121a) marí výkon dohľadu,
h)
sankcie uložené podľa tohto zákona alebo osobitného zákona121aa) neviedli k náprave zistených nedostatkov,
i)
obchodník s cennými papiermi závažne a systematicky porušuje ustanovenia tohto zákona alebo osobitných predpisov.121ab)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 173zh
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2024

(1)
Záložné práva k akciám, ktoré prešli na navrhovateľa podľa § 118i ods. 8 prvej vety do 31. mája 2024, zaniknú v celom rozsahu 30. novembra 2024, ak do uplynutia tejto lehoty nezaniknú inak. Centrálny depozitár aj bez príkazu po uplynutí lehoty podľa prvej vety vykoná registráciu zániku týchto záložných práv v registri záložných práv. Centrálny depozitár, člen alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, sú povinní aj bez príkazu zaevidovať zánik týchto záložných práv na príslušnom účte alebo v evidencii podľa § 71h ods. 2.
(2)
Do uplynutia lehoty podľa odseku 1 pôsobí záložné právo k akciám, ktoré prešli na navrhovateľa podľa § 118i ods. 8 prvej vety do 31. mája 2024, voči navrhovateľovi len v rozsahu a do výšky protiplnenia za tieto akcie, pričom záložný veriteľ je oprávnený sa v rámci výkonu záložného práva k akciám uspokojiť len z tohto protiplnenia poskytnutého poverenou osobou.
(3)
Vo vzťahu k akciám, ktoré prešli na navrhovateľa podľa § 118i ods. 8 prvej vety do 31. mája 2024, sú zostávajúci akcionári a záložní veritelia povinní na účely poskytnutia protiplnenia oznámiť poverenej osobe svoje platobné údaje do 31. augusta 2024.
zobraziť paragraf
Poznámka
110ja)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2015/2365, nariadenie (EÚ) 2016/1011, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenie (ES) č. 1060/2009 a nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28. 12. 2017), nariadenie (EÚ) 2020/1503, nariadenie (EÚ) 2021/23, nariadenie (EÚ) 2023/2631 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
110m)
Napríklad čl. 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení, čl. 22 nariadenia (EÚ) 2015/2365, čl. 42 nariadenia (EÚ) 2016/1011, čl. 32 nariadenia (EÚ) 2017/2402, čl. 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2020/1503, čl. 82 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/23, čl. 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/2631 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
110n)
Napríklad čl. 30 ods. 2 a čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení, čl. 22 a 23 nariadenia (EÚ) 2015/2365, čl. 42 a 43 nariadenia (EÚ) 2016/1011, čl. 32 ods. 2 a 3 a čl. 33 nariadenia (EÚ) 2017/2402, čl. 39 ods. 2 a čl. 40 nariadenia (EÚ) 2020/1503, čl. 82 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/23, čl. 49 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2023/2631 v platnom znení.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 566/2001 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26. 3. 1997, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 2).

2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 03).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať (Ú. v. ES L 184, 6. 7. 2001, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6 /zv. 4) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES (Ú. v. EÚ L 96, 12. 4. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4), v znení smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 6).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 27. 6. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 10/zv. 3).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11. 2. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 6/zv. 4).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ L 142, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 17/zv. 2).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24. 3. 2005).

9.
Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2. 9. 2006).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 184/17, 14. 7. 2007).

11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10. 6. 2009).

12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/73/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 327, 11. 12. 2010).

13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).

14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013).

15.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).

16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa menia smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nariadenia (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 v súvislosti s právomocami európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014).

17.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013).

18.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení daného nariadenia príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2015).

19.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v znení nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) a smernice (EÚ) 2016/1034 (Ú. v. EÚ L 175, 30. 6. 2016).

20.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).

21.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov (Ú. v. EÚ L 132, 20. 5. 2017).

22.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu (Ú. v. EÚ L 150, 7. 6. 2019).

23.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES (Ú. v. EÚ L 150, 7. 6. 2019).

24.
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019).

25.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 z 18. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 334, 27. 12. 2019).

26.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1504 zo 7. októbra 2020, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 347, 20. 10. 2020).

27.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (Ú. v. EÚ L 68, 26. 2. 2021).

28.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1269 z 21. apríla 2021, ktorou sa mení delegovaná smernica (EÚ) 2017/593, pokiaľ ide o začlenenie faktorov udržateľnosti do povinností v oblasti riadenia produktov (Ú. v. EÚ L 277, 2. 8. 2021).

29.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 151, 2. 6. 2022).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore