Články k predpisu 563/2009

Svedok z miestneho zisťovania ako dôkaz v daňovom konaní

Abstrakt
Na základe Ústavy SR čl. 2 ods. 2 môžu štátne orgány konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
hodnotenie dôkazov správcom dane
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 3


Vydané: 16.02.2021
Autor: JUDr., Miroslav Buriánek, PhD.
Zdroj: Najprávo


Zobraziť všetky články autora JUDr., Miroslav Buriánek, PhD.

MIESTNE DANE S AKCENTOM NA ELEKTRONICKÝ SYSTÉM VEDENIA DAŇOVÉHO EXEKUČNÉHO KONANIA

Abstrakt
Miestne dane predstavujú jeden z imanentných príjmov rozpočtu obce. Súčasne tvoria aj značnú časť daňových nedoplatkov fyzických osôb a právnických osôb. Na účely zrýchlenia výberu daňových nedoplatkov v rámci daňového exekuč- ného konania sa obce postupne zapájajú do kreovaného systému elektronickej komunikácie, ktorý im umožňuje rýchlu a efektívnu komunikáciu s bankami.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daňové exekučné konanie
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 88-153


Vydané: 30.09.2020
Autor: Mgr., Michal Úradník
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Úradník

JEDNOTNÁ DIGITÁLNA BRÁNA A DANE[1]

Abstrakt
Autor vo svojom článku krížovou analýzou abstrahuje prínos zriadenia Jednotnej digitálnej brány z pohľadu daňových povinností. Zameriava sa na skúmanie funkcionalít Jednotnej digitálnej brány pri cezhraničných povinnostiach v rámci právneho priestoru EÚ.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
doručovanie písomností podľa daňového poriadku
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 30, 31, 32, 33, 34, 35


Vydané: 23.06.2020
Autor: Mgr., Martin Daňko, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Martin Daňko, PhD.

MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ PO 4 ROKOCH: NÁVRH NA ÚPRAVU [1] [2]

Abstrakt
Vkontexte veľkých investičných dlhov do infraštruktúry miestnych samospráv a nedokončenej fiškálnej decentralizácie bol pred 5 rokmi do slovenského právneho poriadku prijatý miestny poplatok za rozvoj. S jeho príchodom došlo k zvýšeniu finančných zdrojov obcí a miest na ich rozvoj, najmä v nadväznosti s novými developerskými projektami v meste. Poplatok však plní okrem alokačnej funkcie aj funkciu internalizácie nákladov spojených s potrebnou infraštruktúrou u developera, ktorého projekt má z tejto novej infraštruktúry ťažiť, čím umožňuje adresnejšie plnenie alokačnej funkcie. Cieľom príspevku je (i) poskytnúť ucelený pohľad na problematiku miestneho poplatku za rozvoj s prepojením na teoretický základ financovania infraštruktúrnych investícií, (ii) rámcovo zhodnotiť zákonné mechanizmy jeho fungovania a praktickú stránku jeho využitia, a v neposlednom rade (iii) načrtnúť riešenia identifikovaných nedostatkov. V príspevku ponúkame konceptuálny posun smerom k intenzívnejšej spolupráci samospráv s poplatníkmi pri využívaní poplatku za rozvoj, čo však naráža na aktuálne právne limity.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
určovanie dane podľa pomôcok
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 48, 49


Vydané: 23.06.2020
Autor: Mgr., Ján Mazúr, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ján Mazúr, PhD.

KVALIFIKOVANÉ ZASTUPOVANIE DAŇOVÝCH SUBJEKTOV PRI SPRÁVE DANÍ – PREDPOKLADY A REALITA1

Abstrakt
Autor v príspevku posudzuje rôzne možnosti zastupovania daňových subjektov daných platným a účinným znením zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zmysle sa autor zaoberá posudzovaním a špecifikovaním rôznych okruhov osôb, u ktorých je predpoklad kvalifikovaného výkonu zastupovania a hájenia práv a právom chránených záujmov daňových subjektov pri realizácii správy daní, ato zhľadiska zákonného apraktického. Vtomto zmysle možno hovoriť najmä o advokátovi a daňovom poradcovi. Následne skúma predpokladané rozdiely vznikajúce medzi týmito skupinami osôb s ohľadom na výkon ich činnosti a obsahové zameranie týchto činností, príslušnosti ku organizáciám združujúcich ich pôsobenie a vzhľadom na ich predpokladané dosiahnuté vzdelanie a prax v oblasti práva a ekonómie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
spôsob podania
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 13, 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Vydané: 06.02.2020
Autor: JUDr., Adrián Popovič
Zdroj: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Adrián Popovič

ŠTANDARDY HODNOTENIA DÔKAZOV A SPRÁVA DANÍ

Abstrakt
Tento článok sa zaoberá rozhodovaním za neistoty pri aplikácii daňovo-právnych noriem. Článok je rozdelený do dvoch častí. V prvej časti je vo všeobecnosti priblížený problém poznania a pravdy v práve. Druhá časť sa venuje konkrétnym procesným inštitútom hodnotenia dôkazov prítomných v daňovom práve Slovenskej republiky. Článok upozorňuje na aplikačné problémy pri ich použití.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
určovanie dane podľa pomôcok
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 48, 49


Vydané: 06.02.2020
Autor: JUDr., Jozef Sábo, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jozef Sábo, PhD.

FISKÁLNY ZÁUJEM ŠTÁTU A ADVOKÁT AKO OCHRANCA PRÁV DAŇOVÝCH SUBJEKTOV

Abstrakt
Dane (rovnako ako ďalšie druhy príjmov verejných rozpočtov) plnia viaceré funkcie. V zásade však platí, že historicky najstaršou a primárnou je ich fiskálna funkcia1, ktorá vyjadruje, že prostredníctvom daní dochádza k materializácii príjmovej stránky štátneho rozpočtu a ďalších článkov rozpočtovej sústavy štátu2. Pri priorizovaní fiskálnej funkcie daní, takto možno dane vnímať ako právom zakotvený nástroj na odnímanie určitej časti zdrojov tým osobám, nad ktorými štát vykonáva svoju moc. Odnímanie zdrojov prirodzene nie je samoúčelné, keďže na fiskálnu funkciu nadväzujú ďalšie funkcie daní, ako alokačná, redistribučná, stabilizačná, stimulačná či regulačná.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
základné zásady daňového konania
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 3
511/1992 paragrafy: 2


Vydané: 06.02.2020
Autor: JUDr., Martin Štrkolec, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Martin Štrkolec, PhD.

RIEŠENIE SPOROV TÝKAJÚCICH SA ZDANENIA

Abstrakt
Od 1.9.2019 je účinný zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Zákonom sa ustanovujú pravidlá riešenia sporov, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňovníkov. Zákon implementoval smernicu o mechanizme riešenia daňových sporov. Zákon, vychádza z platných pravidiel arbitrážneho procesu, ale zároveň rozširuje sa jeho pôsobnosť aj na oblasti, na ktoré sa doteraz pravidlá nevzťahovali. Predmetom tohto príspevku je zhodnotiť jednotlivé pravidlá a možnosti, kedy namiesto súdneho sporu je možné zdanenia daňovníka riešiť formou "medzinárodnej arbitráže".

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
protokol z daňovej kontroly
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 46


Vydané: 06.02.2020
Autor: Mgr., Andrej Choma
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Andrej Choma

ZAMYSLENIE SA NAD DAŇOVOU POLITIKOU (SLOVENSKA/EÚ) Z HĽADISKA JEJ VPLYVU NA DAŇOVÉ SUBJEKTY[1]

Abstrakt
V úvode autor poukazuje na celý rad príčin, okolností a skutočností, ktoré charakterizujú súčasné globálne spoločensko-ekonomické prostredie vo svete (deglobalizácia, BREXIT, nové trendy v automobilovom a strojárenskom priemysle, digitalizácia, automatizácia a robotizácia atď.). Na podklade podrobnejšej analýzy pritom konštatuje, že ide o nové výzvy, ktorým neunikne žiadny štát. Preto ani Slovensko, rovnako tak, ako EÚ nemôže ostať voči týmto výzvam ľahostajné a musí tomu prispôsobovať aj svoju daňovú politiku. EÚ preto vyvíja zvýšené úsilie o zmenu prístupu členských štátov k rozhodovaniu v oblasti zdaňovania, ktorá by viedla k nahradeniu systému jednomyseľného súhlasu s novými legislatívnymi návrhmi rozhodovaním na podklade kvalifikovanej väčšiny. Autor sa v ďalšom zamýšľa nad súčasnou daňovou politikou, a to nielen v slovenskom daňovom prostredí, ale svoju pozornosť sústreďuje aj na daňovú politiku EÚ. Konštatuje pritom, že každý štát ovplyvňuje podnikateľské prostredie v oblasti zdaňovania dvojakým spôsobom: (1) priamo a bezprostredne prostredníctvom svojej daňovo-právnej normotvorby a (2) nepriamo a sprostredkovane daňové zákonodarstvo štátu pôsobí aj na stav podnikania v iných štátoch. Prejavuje sa to napríklad tým, že štáty väčšinou reagujú na zásadnejšie zmeny v daňovom zákonodarstve iných štátov istými protiopatreniami hospodárskej a daňovej povahy (najmä na tie, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať úroveň ekonomického rozvoja ich krajiny), príp. ani aktívne nepristupujú k zmenám vo svojej daňovej normotvorbe, vychádzajúc z toho, že zmeny v daňových predpisoch iného štátu skôr pomôžu než uškodia vnútroštátnemu podnikateľskému prostrediu. Príspevok obsahuje celý rad príkladov pozitívneho, ale najmä negatívneho charakteru, ktoré na Slovensku ovplyvňujú konanie a správanie sa daňových subjektov v oblasti plnenia / neplnenia daňových povinností.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
daňový subjekt
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 59
511/1992 paragrafy: 5


Vydané: 25.10.2019
Autor: Prof. JUDr., Vladimár Babčák, CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Prof. JUDr., Vladimár Babčák, CSc.

ELEKTRONICKÉ DORUČOVANIE V SPRÁVNOM KONANÍ AKO PREDPOKLAD VYMOŽITEĽNOSTI PRÁVA [1]

Abstrakt
Príspevok sa venuje právnej úprave doručovania podľa nových pravidiel, ktoré sa týkajú povinného elektronického doručovania. Analyzuje právnu úpravu zákona o e-governmente vzťahujúcu sa na doručovanie. Príspevok danú problematiku analyzuje z pohľadu zvýšenia vymožiteľnosti práva prostredníctvom elektronického doručovania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
doručovanie písomností podľa daňového poriadku
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 30, 31, 32, 33, 34, 35


Vydané: 23.08.2019
Autor: doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.

VÝZNAM EUROKONFORMNÉHO VÝKLADU V OBLASTI DANE Z PRIDANEJ HODNOTY[1]

Abstrakt
Význam súdnych rozhodnutí erga omnes v súčasnom právnom systéme Slovenskej epubliky je nespochybniteľný. Súdy sú povinné rešpektovať nie len právne predpisy, ale aj iné rozhodnutia súdnych autorít týkajúce sa napríklad záväznosti a výkladu iných právnych noriem. Aplikáciou eurokonformného výkladu sa zaoberal Súdny dvor Európskej únie, ako aj národná judikatúra. Tieto rozhodnutia budú predmetom tohto článku. Okrem nich sa článok zaoberá aj princípom in dubio mitius.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
základné zásady daňového konania
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 3
511/1992 paragrafy: 2


Vydané: 12.08.2019
Autor: Mgr., Peter Rakovský
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Peter Rakovský

VYBRANÉ ASPEKTY PRÍPUSTNOSTI DÔKAZOV V SÚVISLOSTI S TRESTNÝMI ČINMI DAŇOVÝMI[1] [2]

Abstrakt
Článok reflektuje zmeny v spoločnosti, preto upriamuje pozornosť na využívanie technológií pri páchaní trestných činov daňových. Poukazuje na zaistenie dôkazov nachádzajúcich sa v emailovej komunikácii alebo na vzdialenom dátovom úložisku tzv. cloude. Článok sa tiež zameriava na problematiku prípustnosti a použiteľnosti dôkazov získaných v trestnom konaní a ich následné použitie v daňovom konaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
dokazovanie v daňovom konaní
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 24


Vydané: 11.08.2019
Autor: JUDr., Natália Hangáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Natália Hangáčová

DOKAZOVANIE V TRESTNOM A DAŇOVOM KONANÍ – KOMPARATÍVNY POHĽAD

Abstrakt
Autor sa v predkladanom príspevku venuje teoretickému rozboru problematiky dokazovania v trestnom a daňovom konaní v zmysle príslušných procesných kódexov. Pozornosť je venovaná predovšetkým otázkam zásad dokazovania a dôkazného bremena. Na základe komparácie sú formulované dôsledky pre aplikačnú prax.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
základné zásady daňového konania
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 3
511/1992 paragrafy: 2


Vydané: 11.08.2019
Autor: Mgr., Sebastián Janko
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Sebastián Janko

PRIMÁRNE DÔVODY OPODSTATŇUJÚCE SÚDNY PRIESKUM SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ V REŽIME JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU

Abstrakt
Táto štúdia je voľným pokračovaním (3/7) publikovaných štúdií na túto tému (od identického autora), a to najmä štúdie „Judicial Review v Anglicku – základné inštitúty v parciálnej komparácii s právnou úpravou Slovenskej republiky“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na tieto skôr publikované štúdie, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Kým v skôr publikovaných štúdiách sa autor venoval všeobecným otázkam správneho súdnictva v Anglicku a procesným podmienkam uplatnenia nástrojov judicial review, predkladaná štúdia skúma najmä materiálne dôvody pre úspešné uplatnenie inštitútu judicial review, ktoré by mohli byť vnímané aj ako potenciálne žalobné body/žalobné dôvody pre účely uplatnenia správnej žaloby (v podmienkach Slovenskej republiky). Tieto zahŕňajú najmä konanie orgánu verejnej moci ultra vires, ďalej nezákonnosť (rozpor s právom), tzv. iracionalitu rozhodnutiu a neproporcionalitu rozhodnutia, resp. čiastočne vzťahy (a prelínanie) sa týchto inštitútov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
daňová kontrola
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 46, 47, 44, 45
511/1992 paragrafy: 15


Vydané: 28.02.2019
Autor: doc. JUDr. PhDr., Peter Potasch, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. PhDr., Peter Potasch, PhD.

DORUČOVANIE V DAŇOVOM KONANÍ

Abstrakt
Doručovanie patrí ku kľúčovým inštitútom v správnom konaní. Má závažné procesné dôsledky na práva a povinnosti účastníkov konania. Okamih doručenia rozhodnutia účastníkovi konania má zásadný význam tak pre nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia ako aj pre vymedzenie plynutia zákonnej lehoty, v rámci ktorej môže účastník konania napadnúť takéto rozhodnutie odvolaním, resp. opravným prostriedkom. Daňové konanie predstavuje osobitný typ správneho konania, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov. Ukladať povinnosti alebo priznávať práva možno len rozhodnutím, ktoré musí byť doručené podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak tento neustanovuje inak. Platí tu osobitná (špeciálna) právna úprava doručovania, ktorú autor v príspevku analyzuje. Prezentuje niektoré problémy a dáva návrhy na ich riešenie s poukazom aj na českú právnu úpravu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
doručovanie verejnou vyhláškou
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy:
71/1967 paragrafy: 26, 18


Vydané: 26.10.2018
Autor: JUDr., Veronika Gembalová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Veronika Gembalová

ROZHODNUTIA O SPRÁVNYCH DAŇOVÝCH DELIKTOCH A PROBLÉMY S NIMI SPOJENÉ

Abstrakt
Autorka sa včlánku venuje vybraným otázkam súčasnej právnej úpravy postihovania daňových subjektov za správne daňové delikty, podľa ktorej sa o základe pre určenie výšky pokuty za spáchaný správny daňový delikt rozhoduje v inom daňovom konaní ako o samotnej výške pokuty. Autorka poukazuje na riziká a problémy aplikačnej praxe s tým spojené. Zároveň poukazuje na možnú spornosť zabezpečenia plnej jurisdikcie súdu v prípade rozhodovania o správnej žalobe vo veciach správneho trestania proti rozhodnutiam daňových orgánov o spáchaní správneho daňového deliktu a uložení sankcie, v prípadoch ak o základe pre výpočet sankcie rozhoduje súd v rámci iného konania o správnej žalobe, v ktorom však súd plnú jurisdikciu nemá.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
správne delikty zák. č. 563/2009
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 154
511/1992 paragrafy: 35


Vydané: 26.10.2018
Autor: JUDr., Ľubica Masárová, PhD.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ľubica Masárová, PhD.

Zabezpečenie záväzkov prepadnutím veci alebo práv v prospech veriteľa

Abstrakt
Zabezpečenie obchodnoprávnych záväzkov prostredníctvom samostatných inštitútov práva je oblasť, ktorá má pomerne dlhú históriu a v právnom poriadku Slovenskej republiky nejde o novú oblasť právnej úpravy. Tak je tomu aj v prípade zabezpečenia obchodno-právnych záväzkov prostredníctvom inštitútu záložného práva. Pri zabezpečovaní obchodnoprávnych záväzkov má inštitút záložného práva mimoriadne dôležité postavenie a v praxi je v oblasti podnikateľských vzťahoch pomerne často využívaným nástrojom na zabezpečenie pohľadávky. Pri uzatváraní zmluvy, treba byť vždy pripravený na to, čo ak druhá strana nebude natoľko solventná ako sa očakáva, a plniť z príslušnej zmluvy nebude ani riadne, ani včas. Pre tento účel slúži záložné právo ako zabezpečovací prostriedok, ktorý posilňuje právnu istotu nielen v obchodnoprávnych vzťahoch. Je potrebné však dbať na samo-vykonateľnosť záložného práva, ktorá je obmedzená zákazom dojednania prepadného zálohu pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
záložné právo
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 81
40/1964 paragrafy: 151a, 151b, 151c, 151d, 151e, 151f, 151g, 151h, 151i, 151j, 151k, 151l, 151m, 151ma, 151mb, 151mc, 151md, 151me


Vydané: 24.10.2018
Autor: Denisa Kiseľová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Denisa Kiseľová

EÚ A DAŇOVÉ RAJE I. (ZRODENIE DAŇOVÝCH RAJOV)[1]

Abstrakt
Autor sa vo svojom príspevku o daňových rajoch zamýšľa na úvod otázkami, ktoré s problematikou daňových rajov veľmi úzko súvisia. Je to predovšetkým všeobecná téma, ktorú predstavuje zneužívanie daňového systému / daňových systémov v globálnom prostredí. Za jednu z najzávažnejších otázok súčasnej vedy o daňovom práve v oblasti priameho zdaňovania považuje vymedzenie hraníc medzi stretom fiskálnych záujmov štátu a osobno-majetkovými záujmami daňových subjektov tak, aby tento potenciálny, často krát i skutočný konflikt nevytváral živnú pôdu pre rôzne formy zneužitia / zneužívania daňových systémov a celkovo daňového práva ako ich tvorcu a reprezentanta. Podľa autora súčasné daňové právo by jednoznačne malo medzi svoje základné funkcie zaradiť aj funkciu tvorcu / tvorby daňovej morálky a daňovej kultúry vôbec. V tejto súvislosti hľadá spojenie medzi daňovými rajmi a niektorými formami zneužívania daňového systému, najmä pokiaľ ide o daňové úniky a vyhýbanie sa daniam. V ďalšej časti venuje pozornosť charakteristike daňových rajov, ich členeniu (predovšetkým na onshore a offshore) a podmienkam pre ich vznik. V tomto zmysle prechádza istým historickým prierezom ich vzniku a postupného rozvoja až po súčasnosť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
daňový subjekt
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 59
511/1992 paragrafy: 5


Vydané: 24.10.2018
Autor: Prof. JUDr., Vladimár Babčák, CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Prof. JUDr., Vladimár Babčák, CSc.

SÚČASNÉ A MODERNÉ SPÔSOBY PÁCHANIA DAŇOVÝCH TRESTNÝCH ČINOV

Abstrakt
Právna úprava daňových trestných činov sa opiera o vymedzenie formálnych znakov jednotlivých z nich tak, ako ich obsahujú trestnoprávne normy. Je zrejmé, že do spôsobov páchania, teda tak do prípravy, ako aj do samotného páchania a v konečnom dôsledku aj do procesu utajovania ako parciálnej súčasti daňových trestných činov, sa premietajú najnovšie prvky rozvinutej informačnej spoločnosti. Okrem poukazu na formálne znaky daňových trestných činov, je dôležité poznať spôsoby, akými sú jednotlivé z nich páchané, keďže na tomto poznatku je možné stavať konkrétne postupy odhaľovania a v konečnom dôsledku aj konkrétne dôkazné prostriedky smerujúce k ich dokázaniu v trestnom konaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
nepodanie daňového priznania
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 15


Vydané: 24.10.2018
Autor: PhDr. JUDr. Ing., Marián Sabó
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora PhDr. JUDr. Ing., Marián Sabó

ODHAĽOVANIE DAŇOVÝCH TRESTNÝCH ČINOV NA ZÁKLADE PODNETOV

Abstrakt
Odhaľovanie daňovej trestnej činnosti predstavuje pomerne komplikovaný proces, ktorý je významne determinovaný osobitosťami počiatočných štádií a fáz. Je zaujímavé, že proces odhaľovania prebieha podstatne viac na podklade konkrétnych podnetov (informácií) od špecifického okruhu subjektov, ako na podklade trestných oznámení od fyzických osôb. Vzhľadom na povahu týchto podnetov a subjekty, od ktorých pochádzajú, výrazne sa od klasického postupu odhaľovania odlišujú následné kroky. Sú to podnety kontrolných, dozorných či iných osôb, ktoré v zmysle svojej zákonnej povinnosti disponujú podozrením, alebo priamo podkladmi o spáchaní trestného činu. Od tohto faktu sa odvíjajú typické následky úkony, ako aj úkony dokazovania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
správca dane a osoby zúčastnené na správe daní
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 4


Vydané: 24.10.2018
Autor: Barbora Lamošová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Barbora Lamošová
MENU
Hore