Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.01.2003 do 28.02.2003

Platnosť od: 26.09.2002
Účinnosť od: 01.01.2003
Účinnosť do: 28.02.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Štátna správa, Územná samospráva, Kontrolné orgány, Priestupkové konanie, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST38JUD23341DS36EUPP158ČL8

Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.01.2003 do 28.02.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 543/2002 s účinnosťou od 01.01.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane prírody a krajiny

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ochranu zložiek životného prostredia4) osobitné ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu

a)

poľnohospodárskych plodín a kultúr,6)

b)

hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat,7)

c)

rastlinných a živočíšnych škodcov vonkajšej a vnútornej karantény,8)

d)

rastlinných a živočíšnych pôvodcov nákaz a ochorení ľudí a zvierat.9)

§ 2
Základné pojmy
(1)

Ochranou prírody a krajiny podľa tohto zákona sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, ...

(2)

Na účely tohto zákona sa považuje za

a)

územný systém ekologickej stability taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ...

b)

zložky ekosystémov horniny a nerasty,11) reliéf, pôda, voda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíšstvo ...

c)

významný krajinný prvok taká časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo ...

d)

biocentrum ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, ...

e)

biokoridor priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu ...

f)

interakčný prvok určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä trvalá trávna ...

g)

mokraď územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda ...

h)

druh aj poddruh alebo nižšia taxonomická jednotka rastlín alebo živočíchov,

i)

voľne rastúcu rastlinu (ďalej len „rastlina") jedinec rastlinného druhu alebo druhu húb, ktorého ...

j)

voľne žijúceho živočícha (ďalej len „živočích") jedinec živočíšneho druhu, ktorého ...

k)

jedinca rastlina alebo živočích určitého druhu, živý alebo mŕtvy, všetky jeho časti a vývinové ...

l)

chov v ľudskej opatere držba živočíchov, ktorej výsledkom je rozmnožovanie živočícha,

m)

drevinu rastúcu mimo lesa (ďalej len „drevina") strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy ...

n)

genofond súbor dedičných vlastností rastlín a živočíchov,

o)

osobitne chránenú časť prírody a krajiny časť prírody a krajiny, ktorou sú chránené druhy ...

p)

sťahovavý druh druh, pre ktorého populáciu alebo jej časť platí, že väčší počet jej jedincov ...

q)

nepôvodný druh druh, ktorý sa vyskytuje mimo svojho prirodzeného areálu, ako aj mimo areálu v ...

r)

biotop miesto prirodzeného výskytu určitého druhu rastliny alebo živočícha, ich populácie alebo ...

s)

biotop európskeho významu biotop, ktorý je v Európe ohrozený vymiznutím alebo má malý prirodzený ...

t)

biotop národného významu biotop, ktorý nie je biotopom európskeho významu, ale je v Slovenskej ...

u)

prioritný biotop biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na ...

v)

stav biotopu súhrn vplyvov pôsobiacich na prírodné biotopy a ich typické druhy, ktoré ovplyvňujú ...

w)

biotop druhu biotop, v ktorom jedince tohto druhu majú prirodzené podmienky na život alebo na niektorú ...

x)

druh európskeho významu druh živočícha alebo rastliny, ktorý je v Európe

1.

ohrozený,

2.

zraniteľný, o ktorom sa predpokladá, že v blízkej budúcnosti bude ohrozený, ak naň budú naďalej ...

3.

vzácny, s málo početnou populáciou, ktorý nie je zatiaľ ohrozený alebo zraniteľný, ale ktorý ...

4.

endemický a vyžadujúci zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho biotopu alebo ...

5.

druhom vyžadujúcim si zvláštnu pozornosť z dôvodu vplyvu jeho využívania na jeho biotop alebo ...

y)

druh národného významu druh živočícha alebo rastliny, ktorý nie je druhom európskeho významu, ...

1.

ohrozený,

2.

zraniteľný, o ktorom sa predpokladá, že v blízkej budúcnosti bude ohrozený, ak naň budú naďalej ...

3.

vzácny, s málo početnou populáciou, ktorý nie je zatiaľ ohrozený alebo zraniteľný, ale ktorý ...

4.

endemický, reliktný a vyžadujúci zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho ...

z)

prioritný druh druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený ...

za) stav druhu súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušný druh, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobé ...

zb) lokalitu geograficky určené územie, ktorého hranice sú jasne vymedzené,

zc) vybrané domestikované živočíchy - kone, osly a ich krížence, dobytok, ošípané, ovce, kozy, ...

zd) živočícha, ktorý unikol, živočích držaný človekom, ktorý sa od svojho držiteľa svojvoľne ...

ze) uzatvorený objekt stavba alebo zariadenie, ktoré zabraňuje vybraným domestikovaným živočíchom ...

DRUHÁ ČASŤ

VŠEOBECNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

§ 3
Základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny
(1)

Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať ...

(2)

Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo ...

(3)

Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia14) ...

(4)

Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek ...

(5)

Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov ...

§ 4
Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov
(1)

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo ...

(2)

Ak činnosť uvedená v odseku 1 vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo ...

(3)

Zakazuje sa odchytávať a usmrcovať živočíchy na miestach ich prirodzeného výskytu. Tento zákaz ...

(4)

Každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť ...

(5)

Ak dochádza k preukázateľnému usmrcovaniu vtáctva na elektrických vedeniach alebo telekomunikačných ...

§ 5
Priaznivý stav druhu, priaznivý stav biotopu a priaznivý stav časti krajiny
(1)

Za priaznivý stav druhu z hľadiska jeho ochrany (ďalej len „priaznivý stav druhu") sa považuje ...

a)

údaje o populačnej dynamike druhu naznačujú, že sa dlhodobo udržuje ako životaschopný prvok ...

b)

prirodzený areál druhu sa nezmenšuje a

c)

existuje dostatok biotopov na dlhodobé zachovanie jeho populácie.

(2)

Za priaznivý stav biotopu z hľadiska jeho ochrany (ďalej len „priaznivý stav biotopu") sa považuje ...

a)

jeho prirodzený areál a plocha, ktorú v hodnotenej lokalite pokrýva, sú stabilné, alebo sa zväčšujú, ...

b)

jeho špecifická štruktúra a funkcie biotopu sú zachované a

c)

stav jeho typických druhov je priaznivý.

(3)

Za priaznivý stav osobitne chránenej časti prírody a krajiny, navrhovaného územia európskeho ...

(4)

Udržiavanie a dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny sú činnosti vykonávané vo verejnom ...

(5)

Vlastník (správca, nájomca) pozemku s osobitne chránenou časťou prírody a krajiny, v navrhovanom ...

(6)

Ak udržiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny podľa odseku 5 nemožno zabezpečiť ...

(7)

Ak vlastník (správca, nájomca) dotknutých pozemkov nezabezpečí ani po predchádzajúcom upozornení ...

§ 6
Ochrana biotopov
(1)

Každý, kto zasiahne do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je povinný ...

(2)

Orgán ochrany prírody určí podrobnosti o revitalizačných opatreniach alebo o finančnej náhrade ...

(3)

Zoznam biotopov európskeho významu a biotopov národného významu ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 7
Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
(1)

Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa

a)

reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov za hranicami zastavaného územia obce,19)

b)

sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia nepôvodných druhov,

c)

odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich ...

(2)

Invázne druhy je zakázané dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako ...

(3)

Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku spôsobmi ...

(4)

Orgán ochrany prírody nariadi vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom sa vyskytujú ...

(5)

V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode a krajine môže orgán ochrany ...

(6)

Na účel uvedený v odseku 5 orgán ochrany prírody a ním poverené osoby sú oprávnení vstupovať ...

(7)

Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 8
Preventívne a nápravné opatrenia orgánu ochrany prírody
(1)

Orgán ochrany prírody po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže až do odstránenia ...

(2)

Orgán ochrany prírody tomu, kto činnosťou nevyžadujúcou rozhodnutie orgánu ochrany prírody podľa ...

(3)

Orgán ochrany prírody obmedzí alebo zakáže činnosť tomu, kto nesplnil podmienky určené v rozhodnutí ...

§ 9
Vyjadrenie orgánu ochrany prírody
(1)

Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany ...

a)

schválenie alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie,22)

b)

vydanie územného rozhodnutia,23)

c)

vydanie stavebného povolenia na stavbu, zmenu stavby alebo udržiavacie práce,24)

d)

vydanie povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení,25)

e)

vydanie kolaudačného rozhodnutia26) na stavbu, zmenu stavby alebo udržiavacie práce, ku ktorým ...

f)

vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,27)

g)

vydanie rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby,28)

h)

vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení prieskumného územia,29)

i)

vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení chráneného ložiskového územia,30)

j)

vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru,31)

k)

vydanie povolenia banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,32)

l)

vydanie súhlasu na zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ovocný sad, vinicu, chmeľnicu, na ...

m)

vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov,34)

n)

schválenie alebo zmenu lesného hospodárskeho plánu,35)

o)

schválenie alebo zmenu projektu geologickej úlohy,36)

p)

schválenie alebo zmenu základného dokumentu podpory regionálneho rozvoja.37)

(2)

Orgán ochrany prírody ako dotknutý orgán uplatňuje záujmy ochrany prírody a krajiny najmä formou ...

(3)

Vyjadrenie sa vyžaduje v prípadoch uvedených v odseku 1.

§ 10
Súčinnosť s inými orgánmi

Orgán ochrany prírody je povinný ako dotknutý orgán poskytnúť potrebnú súčinnosť iným orgánom ...

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

PRVÁ HLAVA
ÚZEMNÁ OCHRANA

§ 11
Územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne
(1)

Územnou ochranou prírody a krajiny (ďalej len „územná ochrana") podľa tohto zákona sa rozumie ...

(2)

Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ...

§ 12
Prvý stupeň ochrany

Na území Slovenskej republiky, ktorému sa neposkytuje územná ochrana podľa § 17 až 31, platí ...

a)

vykonávanie činnosti meniacej stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä na ich úpravu, zasypávanie, ...

b)

rozšírenie nepôvodného druhu rastliny alebo živočícha za hranicami zastavaného územia obce ...

c)

umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného ...

d)

leteckú aplikáciu chemických látok a hnojív,

e)

vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka,

f)

likvidáciu geologického diela alebo geologického objektu,42)

g)

zasahovanie do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, ktorým sa môže biotop ...

h)

vyradenie ostatnej vodnej plochy a jej pridelenie do užívania na účely podnikania v osobitnom režime.43) ...

§ 13
Druhý stupeň ochrany
(1)

Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázaný

a)

vjazd a státie s motorovým vozidlom44) alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, ...

b)

vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, ...

(2)

Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na ...

a)

vykonávanie činností uvedených v § 12,

b)

likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov46) s výnimkou činnosti povoľovanej podľa ...

c)

výstavbu lesných ciest a zvážnic,

d)

oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného ...

e)

pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat48) na voľných ležoviskách, ...

f)

vykonávanie technických geologických prác,50) banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským ...

g)

umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia51) za hranicami zastavaného ...

h)

pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných ...

i)

budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej ...

j)

vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými ...

k)

organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí,53) ako aj iných ...

l)

umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia ...

m)

umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe ...

n)

použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, ...

(3)

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla55)

a)

slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, ...

b)

na miesta, ktoré orgán ochrany prírody vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ...

c)

ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu.56)

(4)

Súhlas podľa odseku 2 písm. e), k) a n) sa nevyžaduje na miestach vyhradených orgánom ochrany ...

§ 14
Tretí stupeň ochrany
(1)

Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané

a)

vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a); § 13 ods. 3 platí rovnako,

b)

vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, ...

c)

pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného ...

d)

táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať, ...

e)

organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné ...

f)

použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, ...

g)

rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov,

h)

zbierať rastliny vrátane ich plodov,

i)

organizovať spoločné poľovačky,

j)

vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.

(2)

Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na ...

a)

vykonávanie činností uvedených v § 12 písm. a), c) až h), § 13 ods. 2 písm. b) až e), i), ...

b)

umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia,51) ako aj akéhokoľvek iného ...

c)

pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, ...

d)

let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom,57) ktorých výška letu je ...

e)

osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb,

f)

vykonávanie technických geologických prác.

(3)

Zákaz podľa odseku 1 písm. c) neplatí na pohyb

a)

v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom rybárskeho ...

b)

na miestach, ktoré orgán ochrany prírody vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ...

(4)

Zákaz podľa odseku 1 písm. d) až h) neplatí na miestach vyhradených orgánom ochrany prírody ...

§ 15
Štvrtý stupeň ochrany
(1)

Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, je zakázané

a)

vykonávať činnosti uvedené v § 14 ods. 1; § 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 4 platia rovnako,

b)

ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,58)

c)

umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný ...

d)

aplikovať chemické látky a hnojivá,

e)

rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,

f)

zbierať nerasty alebo skameneliny,

g)

oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,

h)

umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,

i)

vykonávať geologické práce,

j)

umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného ...

k)

voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov59) (služobný ...

(2)

Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody ...

a)

vykonávanie činností uvedených v § 12 písm. a), c), e) až h), § 13 ods. 2 písm. c), i), j) ...

b)

pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako ...

c)

umiestnenie stavby.

§ 16
Piaty stupeň ochrany
(1)

Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, je zakázané

a)

vykonávať činnosti uvedené v § 15 ods. 1,

b)

zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt,

c)

stavať lesnú cestu alebo zvážnicu,

d)

zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie,

e)

osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál,

f)

rušiť pokoj a ticho,

g)

chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,

h)

meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním, odvodňovaním, ...

i)

umiestniť stavbu.

(2)

Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na ...

§ 17
Chránené územia a ich ochranné pásma
(1)

Lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu (§ ...

a)

chránená krajinná oblasť (§ 18),

b)

národný park (§ 19),

c)

chránený areál (§ 21),

d)

prírodná rezervácia (§ 22),

e)

prírodná pamiatka (§ 23),

f)

chránený krajinný prvok (§ 25),

g)

chránené vtáčie územie (§ 26).

(2)

Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu a druhov vtákov, na ktorých ochranu ...

(3)

Ak to vyžaduje záujem ochrany národného parku, chráneného areálu, prírodnej rezervácie alebo ...

(4)

Na území ochranného pásma chráneného územia s tretím stupňom ochrany platí druhý stupeň ...

(5)

Na území ochranného pásma chráneného územia so štvrtým stupňom ochrany platí tretí stupeň ...

(6)

Na území ochranného pásma chráneného územia s piatym stupňom ochrany platí štvrtý stupeň ...

(7)

Ak ochranné pásmo prírodnej rezervácie (§ 22) alebo ochranné pásmo národnej prírodnej rezervácie ...

(8)

Ak ochranné pásmo prírodnej pamiatky (§ 23) alebo ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky ...

(9)

Ak ochranné pásmo prírodnej rezervácie, ochranné pásmo prírodnej pamiatky, ochranné pásmo národnej ...

§ 18
Chránená krajinná oblasť
(1)

Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými ...

(2)

Na území chránenej krajinnej oblasti, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, platí druhý stupeň ...

(3)

Podrobnosti o územnej ochrane chránenej krajinnej oblasti vrátane ich územnej a časovej doby platnosti ...

§ 19
Národný park
(1)

Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ...

(2)

Na území národného parku, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platí tretí stupeň ochrany ...

(3)

V lesoch národných parkov sa určuje funkcia lesov podľa osobitných predpisov60) v súlade so zónami ...

(4)

Orgán ochrany prírody môže na území národného parku obmedziť rozsah a spôsob dopravy a vstup ...

(5)

Podrobnosti o územnej ochrane národného parku a jeho ochranného pásma vrátane ich územnej a časovej ...

§ 20
Návštevný poriadok národného parku
(1)

Orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode je najväčšia časť národného parku, po dohode ...

(2)

Orgán ochrany prírody oprávnený vydať návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného ...

§ 21
Chránený areál
(1)

Lokalitu, spravidla s výmerou do 1 000 ha, na ktorej sú biotopy európskeho významu alebo biotopy ...

(2)

Za chránený areál možno vyhlásiť aj územie s trvalejším výskytom chránených druhov živočíchov, ...

(3)

Na území chráneného areálu platí tretí (§ 14), štvrtý (§ 15) alebo piaty (§ 16) stupeň ...

(4)

Stupeň ochrany chráneného areálu, vymedzenie jeho hraníc a hraníc jeho ochranného pásma a podrobnosti ...

§ 22
Prírodná rezervácia
(1)

Lokalitu, spravidla s výmerou do 1 000 ha, ktorá predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou ...

(2)

Prírodnú rezerváciu, spravidla predstavujúcu nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnejšieho ...

(3)

Ak sa zistia nové skutočnosti, ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom zrušiť ...

(4)

Na území prírodnej rezervácie a národnej prírodnej rezervácie platí štvrtý (§ 15) alebo piaty ...

(5)

V prípade ohrozenia prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie návštevnosťou ...

(6)

Stupeň ochrany prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie, vymedzenie jej hraníc ...

§ 23
Prírodná pamiatka
(1)

Bodové, líniové alebo iné maloplošné ekosystémy, ich zložky alebo prvky, spravidla s výmerou ...

(2)

Jedinečnú prírodnú pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva ...

(3)

Ak sa zistia nové skutočnosti, ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom zrušiť ...

(4)

Na území prírodnej pamiatky a národnej prírodnej pamiatky platí štvrtý (§ 15) alebo piaty (§ ...

(5)

Stupeň ochrany prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky, vymedzenie jej hraníc a hraníc ...

§ 24
Jaskyňa a prírodný vodopád
(1)

Jaskyňou podľa tohto zákona je človeku prístupný a prírodnými procesmi vytvorený dutý podzemný ...

(2)

Prírodným vodopádom podľa tohto zákona je prírodný skalný útvar, cez ktorý vodný tok pôsobením ...

(3)

Jaskyne a prírodné vodopády sú prírodnými pamiatkami. Jedinečnú jaskyňu alebo prírodný vodopád, ...

(4)

V jaskyni je zakázané

a)

vstúpiť alebo inak preniknúť do nej; zákaz sa nevzťahuje na vstup alebo iný prienik v súvislosti ...

b)

poškodzovať a ničiť chemickú a mechanickú výplň jaskyne, biotopy živočíchov a ostatné zložky ...

c)

zbierať nerasty a skameneliny, archeologické nálezy, paleoantropologické nálezy a ich časti, chytať ...

d)

vykonávať činnosť meniacu stav vodných tokov, jazier a miest presakovania zrážkových vôd,

e)

vykonávať technické geologické práce, banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, ...

f)

skladovať alebo vyrábať priemyselné výrobky, poľnohospodárske produkty a iné materiály,

g)

táboriť, bivakovať alebo zakladať oheň,

h)

vpustiť alebo ustajniť hospodárske zvieratá alebo domáce zvieratá,

i)

organizovať telovýchovné, športové alebo kultúrno-výchovné podujatie, ako aj iné spoločenské ...

j)

znečisťovať podzemné priestory,

k)

rušiť pokoj a ticho,

l)

umiestniť stavbu,

m)

umiestniť reklamné alebo propagačné zariadenie, informačnú tabuľu neslúžiacu na ochranu jaskyne ...

(5)

V jaskyni sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na

a)

zriadenie výskumnej stacionárnej stanice alebo výskumnej plochy,

b)

sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne alebo jej časti na kultúrno-výchovné účely, liečebné ...

c)

vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi, ozbrojenými ...

d)

inštaláciu alebo použitie zariadenia na svetelné a hlukové efekty, najmä na ohňostroj, laserové ...

e)

nakrúcanie filmu.

(6)

V prírodnom vodopáde je zakázané

a)

vykonávať činnosť meniacu vodný tok alebo vodný režim nad prírodným vodopádom,

b)

poškodzovať, zasiahnuť alebo ničiť skalný útvar prírodného vodopádu,

c)

vykonávať skalolezeckú alebo lezeckú činnosť na skalných útvaroch prírodného vodopádu,

d)

kúpanie v toku v bezprostrednej blízkosti nad prírodným vodopádom alebo pod prírodným vodopádom. ...

(7)

V prírodnom vodopáde sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na

a)

umiestnenie zariadenia na vodnom toku nad prírodným vodopádom okrem zariadenia, ktoré slúži správe ...

b)

preháňanie a napájanie hospodárskych zvierat na vodnom toku nad prírodným vodopádom vo vzdialenosti ...

(8)

Ak si to vyžaduje záujem ochrany jaskyne alebo prírodného vodopádu, môže krajský úrad vyhlásiť ...

(9)

Na území ochranného pásma jaskyne je zakázané

a)

vykonávať činnosti uvedené v odseku 4 písm. d) až f) a l),

b)

vykonávať pozemnú a leteckú aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, ...

c)

ustajniť hospodárske zvieratá alebo umiestniť košiar,

d)

ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom,

e)

zakladať oheň mimo uzavretých stavieb.

(10)

V ochrannom pásme jaskyne sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na

a)

vykonávanie činností uvedených v odseku 5 písm. c),

b)

vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka,

c)

umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho správe vodného toku, ...

d)

likvidáciu geologického diela alebo geologického objektu,

e)

výstavbu lesnej cesty alebo zvážnice,

f)

rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov,

g)

táborenie, vykonávanie horolezeckých, skalolezeckých výstupov alebo skialpinizmu,

h)

vjazd a státie motorového vozidla alebo záprahového vozidla na pozemky za hranicami zastavaného ...

i)

organizovanie telovýchovného, športového alebo kultúrno-výchovného podujatia, ako aj iného verejnosti ...

(11)

V ochrannom pásme prírodného vodopádu je zakázané

a)

vykonávať činnosť bezprostredne meniacu vodný režim toku nad prírodným vodopádom,

b)

ťažiť riečny materiál z koryta vodného toku nad prírodným vodopádom,

c)

poškodzovať evorzné tvary vytvorené v mieste dopadu vody na dne toku pod prírodným vodopádom,

d)

umiestniť zariadenie na vodnom toku nad prírodným vodopádom okrem zariadenia, ktoré slúži správe ...

e)

vykonávať technické geologické práce, banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. ...

(12)

V ochrannom pásme prírodného vodopádu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

a)

umiestnenie stavby,

b)

ťažbu drevnej hmoty holorubným hospodárskym spôsobom,

c)

výstavbu lesnej cesty alebo zvážnice,

d)

likvidáciu geologického diela alebo geologického objektu,

e)

vykonávanie terénnych úprav, prác alebo zariadení,

f)

rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov.

(13)

Ak pri stavebných prácach, geologických prácach, banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej ...

(14)

Ak k objaveniu jaskyne alebo časti jaskyne dôjde pri prieskume a výskume vykonávanom na základe ...

(15)

Súhlas na sprístupnenie jaskyne alebo jej časti podľa odseku 5 písm. b) možno vydať pre jaskyne, ...

a)

degradácii alebo devastácii jej prírodných a kultúrnych hodnôt nadmerným zásahom do horninového ...

b)

poškodeniu biotopov vzácnych alebo ohrozených živočíchov, archeologických alebo paleoantropologických ...

c)

poškodeniu prírodných hodnôt na povrchu jaskyne.

(16)

Na sprístupnenie jaskyne dáva súhlas ten orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode je najväčšia ...

(17)

V sprístupnenej jaskyni alebo jej časti sa možno pohybovať len so sprievodcom po označených trasách, ...

(18)

Jaskyne alebo časti jaskýň, v ktorých nehrozí nebezpečenstvo poškodenia ich prírodných a kultúrnych ...

(19)

Orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode je najväčšia časť sprístupnenej jaskyne alebo ...

(20)

Jaskyne ako vlastníctvo Slovenskej republiky63) spravuje organizácia ochrany prírody zriadená ministerstvom. ...

(21)

Podrobnosti o územnej ochrane jaskyne alebo prírodného vodopádu vrátane ich územnej a časovej ...

(22)

Podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne a o sprístupňovaní jaskyne ...

§ 25
Chránený krajinný prvok
(1)

Významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä ...

(2)

Na území chráneného krajinného prvku platí druhý (§ 13), tretí (§ 14), štvrtý (§ 15) alebo ...

(3)

Stupeň ochrany chráneného krajinného prvku, vymedzenie jeho hraníc a podrobnosti o jeho územnej ...

§ 26
Chránené vtáčie územie
(1)

Biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno na účel ...

(2)

Ministerstvo obstaráva národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (ďalej len „zoznam ...

(3)

Zoznam vtáčích území, ktorý obsahuje názov lokality navrhovaného chráneného vtáčieho územia, ...

(4)

Pri posudzovaní vplyvov akejkoľvek činnosti na životné prostredie podľa osobitného predpisu,64) ...

(5)

V chránenom vtáčom území sa zakazuje vykonávať činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv ...

(6)

Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom vyhlási biotopy druhov vtákov európskeho významu ...

§ 27
Územie európskeho významu
(1)

Územím európskeho významu podľa tohto zákona sa rozumie územie v Slovenskej republike tvorené ...

a)

na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ...

b)

ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít obstaraným ministerstvom a prerokovaným ...

(2)

Do národného zoznamu môžu byť zaradené len lokality, pre ktoré bol vypracovaný návrh podľa ...

(3)

Ministerstvo prerokuje s vlastníkmi (správcami, nájomcami) pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou ...

(4)

Národný zoznam prerokúva vláda, ktorá ho po odsúhlasení zasiela Európskej komisii na schválenie. ...

(5)

Národný zoznam, ktorý obsahuje názov lokality navrhovaného územia európskeho významu, katastrálne ...

(6)

Národný zoznam sa priebežne aktualizuje, a to najmä na základe stanoviska Európskej komisie o ...

(7)

Navrhované územie európskeho významu uvedené v národnom zozname ustanovenom podľa odseku 5 sa ...

(8)

Navrhované územie európskeho významu sa môže nachádzať aj na chránenom území [§ 17 ods. ...

(9)

Vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku je povinný odo dňa účinnosti všeobecne záväzného ...

§ 28
Súvislá európska sústava chránených území
(1)

Chránené vtáčie územia a ostatné chránené územia a ich ochranné pásma a zóny podľa § 27 ...

(2)

Činnosť, ktorá môže mať vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie ...

(3)

Ak nie sú alternatívne riešenia pri negatívnom posúdení vplyvu, tak sa činnosť môže uskutočniť ...

(4)

Podnikateľ a právnická osoba vykonávajúci činnosť podľa odseku 3 sú povinní na vlastné náklady ...

(5)

Opatrenia podľa odseku 4 pozostávajú

a)

zo zabezpečenia výskumu smerujúceho k identifikácii nového územia porovnateľného s poškodenou ...

b)

z uskutočnenia činností smerujúcich k zabezpečeniu priaznivého stavu lokality s výskytom biotopov ...

(6)

Ak poškodená alebo zničená lokalita sa nachádza na pozemku vo vlastníctve štátu, opatrenie podľa ...

(7)

K spôsobu a podmienkam vykonania opatrení podľa odseku 4 je osoba uvedená v odseku 4 povinná vyžiadať ...

(8)

Ak na základe stanoviska ministerstva nemožno uskutočniť opatrenia podľa odseku 5, ministerstvo ...

(9)

Ak povinná osoba nevykoná opatrenia smerujúce k navráteniu poškodených alebo zničených biotopov ...

(10)

Zoznam prioritných biotopov a prioritných druhov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 29
Výnimky z podmienok ochrany chránených území
(1)

Zákaz činnosti v druhom až štvrtom stupni ochrany neplatí, ak

a)

sa činnosť vykonáva v súvislosti s výkonom štátneho dozoru alebo inej kontrolnej činnosti, alebo ...

b)

ide o činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o chránené územie alebo jeho ochranné ...

c)

orgán ochrany prírody, ktorý je príslušný na povolenie výnimky, vopred určí, že činnosť ...

d)

ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka, majetku alebo bezpečnosti Slovenskej ...

e)

sa činnosť vykonáva v súvislosti s ochranou štátnej hranice alebo jej správou.

(2)

Zákaz činnosti v piatom stupni ochrany neplatí v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), d) a ...

(3)

Súhlas na činnosť v prvom až piatom stupni ochrany sa nevyžaduje v prípadoch uvedených v odseku ...

§ 30
Zóny chránených území
(1)

Chránené územia možno na základe stavu biotopov členiť najviac na štyri zóny, ak je to potrebné ...

(2)

Vyhlásenie jednotlivých zón chránených území ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ...

§ 31
Súkromné chránené územie a jeho ochranné pásmo
(1)

Vlastník takého pozemku, ktorý spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom pre chránený areál ...

(2)

Ak pozemok spĺňa podmienky na vyhlásenie územnej ochrany podľa odseku 1, krajský úrad ho vyhlási ...

(3)

V súkromnom chránenom území a v jeho ochrannom pásme môže platiť len stupeň ochrany zodpovedajúci ...

(4)

Vlastník pozemku, na ktorom bolo vyhlásené súkromné chránené územie a jeho ochranné pásmo, ...

DRUHÁ HLAVA
DRUHOVÁ OCHRANA CHRÁNENÝCH RASTLÍN, CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, CHRÁNENÝCH NERASTOV A CHRÁNENÝCH SKAMENELÍN

§ 32
Druhová ochrana

Druhovou ochranou chránených rastlín, chránených živočíchov, chránených nerastov a chránených ...

§ 33
Chránené druhy
(1)

Druhy európskeho významu a druhy národného významu môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným ...

(2)

Nerasty a skameneliny významné z hľadiska ich zachovania, výskytu alebo vedeckého poznania môže ...

(3)

Za chránené živočíchy sa podľa tohto zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov ...

(4)

Za chránené rastliny a chránené živočíchy sa považujú aj rastliny a živočíchy, ak najmenej ...

(5)

Druhy podľa odsekov 1 a 2 sa považujú za chránené v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným ...

§ 34
Chránená rastlina
(1)

Chránenú rastlinu je zakázané

a)

poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať, vyrezávať, ako aj zbierať v jej prirodzenom areáli ...

b)

držať a pestovať mimo jej prirodzeného výskytu v biotope,

c)

premiestňovať alebo prepravovať,

d)

predávať, kupovať alebo vymieňať a ponúkať na účel predaja alebo výmeny,

e)

vyvážať.

(2)

Zakázané je aj poškodzovať a ničiť biotop chránenej rastliny.

(3)

Zákaz podľa odseku 1 písm. b) až d) sa nevzťahuje na chránenú rastlinu, ktorá nepochádza z ...

(4)

Zákaz podľa odseku 1 písm. e) neplatí na chránenú rastlinu, ktorej vývoz upravuje osobitný predpis.66) ...

(5)

Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na chránenú rastlinu v prípade, ak

a)

rastie prirodzene vo vnútri poľnohospodárskej alebo lesnej kultúry a je poškodzovaná alebo ničená ...

b)

ide o druh národného významu a ak jej držiteľ preukáže, že rastlina pochádza z dovozu.

(6)

Za bežné obhospodarovanie podľa odseku 5 písm. a) sa považujú zásahy, v dôsledku ktorých nemôže ...

a)

hydrologických pomerov, najmä odvodňovanie, zavlažovanie, zásah do vodného toku, manipulácia ...

b)

pôdneho povrchu, najmä všetky rozrušenia drnu, pôdneho horizontu, vypaľovanie a odstraňovanie ...

c)

chemických vlastností prostredia, najmä hnojenie organickými a priemyselnými hnojivami a používanie ...

(7)

Na nález chránenej rastliny v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa vzťahujú ...

(8)

Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 35
Chránený živočích
(1)

Chráneného živočícha je zakázané

a)

chytať, zraňovať alebo usmrtiť v jeho prirodzenom prostredí,

b)

rušiť v jeho prirodzenom vývine, najmä ho vyrušovať v dobe rozmnožovania, výchovy mláďat, ...

c)

ničiť a poškodzovať jeho biotop, najmä obydlie, hniezdo, miesto rozmnožovania, získavania potravy, ...

d)

ničiť jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane prázdnych vajec,

e)

zbierať jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane prázdnych vajec,

f)

držať vrátane držby prázdnych vajec z voľnej prírody,

g)

chovať v ľudskej opatere,

h)

predávať, kupovať alebo vymieňať a ponúkať s cieľom predaja alebo výmeny,

i)

premiestňovať alebo prepravovať,

j)

medzidruhovo krížiť,

k)

vyvážať.

(2)

Zákaz podľa odseku 1 písm. f) až i) sa nevzťahuje na chráneného živočícha, ktorý nepochádza ...

(3)

Zákaz podľa odseku 1 písm. a), f), g) a i) sa nevzťahuje na druhy vtákov, ktorých zoznam vydá ...

(4)

Zákaz podľa odseku 1 písm. a) a f) až i) sa nevzťahuje na jedince tých druhov vtákov, ktorých ...

(5)

Zákaz podľa odseku 1 písm. i) a k) sa nevzťahuje na chráneného živočícha, ktorého premiestňovanie, ...

(6)

Na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa vzťahujú ...

(7)

Kto nájde chorého, poraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v prírodnom ...

(8)

Úhyn chráneného živočícha vybraného druhu držaného v ľudskej opatere a príčinu jeho úhynu ...

(9)

Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených alebo inak ...

§ 36
Zakázané metódy a prostriedky odchytu a usmrcovania chráneného živočícha
(1)

Pri odchyte a usmrcovaní chráneného živočícha je zakázané používať

a)

metódy a nevýberové prostriedky, ktoré môžu spôsobiť miestne vymiznutie alebo ohrozenie populácií ...

b)

akékoľvek formy odchytu a zabíjania z dopravných prostriedkov.

(2)

Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov ustanoví ...

§ 37
Obmedzenie využívania vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov

V záujme zachovania priaznivého stavu vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, ...

§ 38
Chránený nerast a chránená skamenelina
(1)

Chránený nerast a chránenú skamenelinu je zakázané poškodzovať a ničiť.

(2)

Na zber a spracúvanie chráneného nerastu a chránenej skameneliny, ako aj na obchodovanie s nimi ...

(3)

Nález chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny je nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie ...

(4)

Orgán ochrany prírody, ktorému bol nález oznámený, vydá nálezcovi na jeho požiadanie potvrdenie ...

(5)

Ochrana sa zabezpečuje na mieste prirodzeného nálezu. Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia alebo ...

(6)

Odber podľa odseku 5 môžu vykonávať iba právnické osoby a fyzické osoby, ktorých činnosť ...

(7)

Ak chránenému nerastu alebo chránenej skameneline hrozí poškodenie, odcudzenie alebo zničenie, ...

(8)

Ak orgán ochrany prírody písomne neuplatní u nálezcu právo na vydanie nálezu v lehote troch mesiacov ...

(9)

Na nález chráneného nerastu a chránenej skameneliny v súvislosti s terénnymi úpravami alebo uskutočňovaním ...

(10)

Podrobnosti o ochrane a odbere chránených nerastov a chránených skamenelín a o ich spoločenskom ...

§ 39
Vývoz chráneného nerastu a chránenej skameneliny

Chránený nerast a chránenú skamenelinu možno vyviezť len so súhlasom ministerstva.

§ 40
Výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov ...
(1)

Zákaz činnosti vo vzťahu k chráneným druhom, vybraným druhom rastlín a vybraným druhom živočíchov ...

(2)

Orgán ochrany prírody môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z podmienok ochrany chránených ...

(3)

Výnimku podľa odseku 2 možno povoliť

a)

v záujme ochrany dotknutých druhov alebo ochrany prírodných biotopov,

b)

pri predchádzaní závažných škôd, najmä na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove ...

c)

v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov, bezpečnosti štátu alebo z iných dôležitých ...

d)

na účely výskumu a vzdelávania, navrátenia druhov do ich biotopov a na držbu, pestovanie alebo ...

(4)

Rozhodnutie o povolení výnimky podľa odseku 2 obsahuje

a)

určenie dotknutého druhu a množstva alebo počtu, pre ktorý platí,

b)

metódy, prostriedky a zariadenia povolené na odber, odchyt alebo usmrcovanie dotknutých druhov,

c)

určenie miesta a času, kedy možno vykonávať činnosť povolenú výnimkou,

d)

čas, na ktorý sa výnimka povoľuje,

e)

spôsob výkonu činnosti povolenej výnimkou,

f)

spôsob kontroly plnenia podmienok výnimky,

g)

ďalšie podmienky o spôsobe výkonu činnosti povolenej výnimkou určené v súlade s § 82 ods. ...

§ 41
Evidencia chránených rastlín a chránených živočíchov
(1)

Kto má v držbe chránené rastliny a chránené živočíchy, na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz ...

(2)

Evidenciu chránených rastlín, na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona, tvorí ...

a)

evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam"),

b)

písomný doklad preukazujúci spôsob nadobudnutia a pôvod chránených rastlín; obsahuje najmä

1.

obchodné meno podnikateľa, názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby a adresu ...

2.

vedecké meno druhu jedinca,

3.

počet nadobudnutých chránených rastlín a spôsob ich nadobudnutia,

4.

údaje preukazujúce pôvod chránených rastlín podľa § 42 ods. 1,

5.

dátum nadobudnutia jedinca chránenej rastliny, napríklad dátum, keď bol jedinec odobratý z voľnej ...

(3)

Evidenciu podľa odseku 2 písm. a) vedie ten, kto má v držbe živé jedince chránených rastlín. ...

(4)

Evidenciu podľa odseku 2 písm. b) vedú držitelia ostatných chránených rastlín.

(5)

Evidenciu živých chránených živočíchov, na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto ...

a)

druhová karta chráneného živočícha a jeho vývinových štádií (ďalej len „druhová karta"), ...

b)

kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (ďalej len „kniha chovu").

(6)

Evidenciu chránených živočíchov, na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona ...

a)

obchodné meno podnikateľa, názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby a adresu ...

b)

vedecké meno druhu jedinca,

c)

počet nadobudnutých chránených živočíchov a spôsob ich nadobudnutia,

d)

údaje preukazujúce pôvod chránených živočíchov podľa § 42 ods. 1,

e)

dátum nadobudnutia jedinca chráneného živočícha, napríklad dátum, keď bol jedinec odobratý ...

(7)

Evidenciu podľa odseku 5 písm. a) vedú o živých plazoch, vtákoch a cicavcoch ich držitelia; ak ...

(8)

Každú zmenu v druhovej karte oznamuje ten, kto ju vedie, okresnému úradu raz ročne do 31. januára ...

(9)

Evidenciu podľa odseku 5 písm. b) vedú o živých bezstavovcoch, rybách a obojživelníkoch ich ...

(10)

Múzeá s prírodovedným zameraním pri zbierkovej činnosti vedú evidenciu chránených rastlín ...

(11)

Botanické záhrady, arboréta, vysoké školy s prírodovedným zameraním a stredné školy s prírodovedným ...

a)

názov výskumnej úlohy, v ktorej rámci sa zber alebo odchyt chránených druhov uskutočnil,

b)

meno riešiteľa výskumnej úlohy,

c)

zoznam chránených druhov, ich počet, lokalitu, kde boli zbierané alebo odchytené,

d)

zoznam inak nadobudnutých jedincov chránených druhov.

(12)

Držiteľ chránených druhov, ktorý je povinný uviesť v evidencii podľa tohto zákona údaje o ...

(13)

Vedenie evidencie o chránených druhoch sa považuje za jej vedenie podľa tohto zákona, len ak sú ...

(14)

Kto má v držbe chránené druhy, na ktorých držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona, mimo ...

a)

na požiadanie orgánu ochrany prírody podľa § 65 až 68

1.

preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti,70)

2.

predložiť evidenciu o chránených druhoch podľa tohto zákona,

3.

umožniť mu vykonať podrobnú identifikáciu a označenie jedinca chránených druhov,

4.

preukázať spôsob nadobudnutia jedinca chránených druhov,

b)

uchovávať evidenciu po dobu piatich rokov od vykonania posledného zápisu.

(15)

Podrobnosti o vedení evidencie a obsah a vzory evidenčného zoznamu, druhovej karty a knihy chovu ...

§ 42
Preukázanie pôvodu chránených rastlín a chránených živočíchov
(1)

Kto má v držbe chránené rastliny alebo chránené živočíchy, na ktorých držbu sa nevzťahuje ...

a)

pochádza z voľnej prírody alebo

b)

je z potomstva prvej generácie, alebo

c)

je z potomstva druhej generácie a potomstva ďalších generácií, alebo

d)

je zaisteným, prepadnutým, zhabaným alebo nájdeným jedincom

(ďalej len „pôvod").

(2)

Držiteľ jedinca chráneného druhu, na ktorého držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona, ...

a)

výnimkou na získanie jedinca chráneného druhu z voľnej prírody podľa tohto zákona,

b)

preukazom o pôvode chráneného živočícha (ďalej len „preukaz o pôvode") alebo

c)

iným písomným dokladom, ktorý musí obsahovať najmenej náležitosti podľa § 41 ods. 2 písm. ...

(3)

Písomný doklad podľa odseku 2 písm. c) možno predložiť, iba ak sa na jedinca chráneného druhu ...

(4)

Držiteľ živých plazov, vtákov a cicavcov je povinný zabezpečiť a vyplniť preukaz o ich pôvode. ...

(5)

Evidenčné číslo v preukaze o pôvode určuje ministerstvom poverená organizácia ochrany prírody ...

(6)

Pôvod chráneného živočícha v preukaze o pôvode určuje okresný úrad na základe písomných ...

a)

po predložení

1.

výnimky ministerstva na odchyt alebo zber daného jedinca chráneného živočícha z voľnej prírody ...

2.

dokladu o tom, že chránený živočích sa stal vlastníctvom štátu, kódom „I", ktorý sa používa ...

b)

kódom „N", ak

1.

ide o chráneného živočícha, ktorý nebol chránený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona,

2.

držiteľ začal viesť o ňom evidenciu v lehote podľa § 104 ods. 6 a

3.

nemožno mu určiť pôvod podľa písmena a), c) a d),

c)

kódom „F", ak aspoň jeden z rodičov má v preukaze o pôvode vydanom v súlade s písm. a) uvedený ...

d)

kódom „C", ak ani jeden z rodičov nemá v preukaze o pôvode vydanom v súlade s písm. a) a b) ...

e)

kódom „N/F", ak jeden z rodičov má v preukaze o pôvode vydanom v súlade s písm. b) uvedený ...

f)

v súlade so stanoviskom ministerstva, ak držiteľ predloží iný písomný doklad, ako je uvedený ...

(7)

Okresný úrad určí pôvod do 30 dní od doručenia kompletných podkladov podľa odseku 6 písm. ...

(8)

Preukaz o pôvode je neplatný, ak

a)

nie je potvrdený odtlačkom pečiatky okresného úradu a podpisom zodpovedného zamestnanca alebo

b)

sa preukáže, že

1.

pôvod jedinca chráneného živočícha bol určený v rozpore s odsekom 6, alebo

2.

bol vydaný na základe nepravdivých údajov.

(9)

Držiteľ neplatného preukazu o pôvode je povinný bezodkladne odovzdať jeho originál na písomnú ...

(10)

Na akýkoľvek iný doklad, ktorý bol vydaný na základe neplatného preukazu o pôvode sa neprihliada. ...

(11)

Nový preukaz o pôvode jedincov chránených živočíchov, na ktoré už bol raz vydaný neplatný ...

(12)

Pri každom prevode jedinca chráneného živočícha je pôvodný držiteľ povinný odovzdať novému ...

(13)

Preukaz o pôvode potvrdený podľa odseku 7 je verejnou listinou.

(14)

Ustanovenia podľa odsekov 1 až 13 sa nevzťahujú na chránené rastliny a chránené živočíchy, ...

(15)

Obsah a vzor preukazu o pôvode a postup pri zabezpečovaní a vypĺňaní preukazu o pôvode ustanoví ...

§ 43
Nezameniteľné označenie chráneného živočícha
(1)

Držiteľ živého jedinca chráneného živočícha ustanoveného podľa odseku 5 je povinný ho nezameniteľne ...

(2)

Pri strate alebo znehodnotení nezameniteľného označenia je držiteľ jedinca chráneného živočícha ...

(3)

Nezameniteľné označenie uhynutého alebo usmrteného jedinca chráneného živočícha sa nesmie ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na chráneného živočícha, na ktorého sa vzťahuje povinnosť ...

(5)

Spôsoby nezameniteľného označovania, lehoty na označovanie, zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne ...

§ 44
Zoologická záhrada
(1)

Zoologická záhrada je stále zariadenie na držbu živočíchov a ich chov v ľudskej opatere na účel ...

a)

cirkusy a im podobné zariadenia,

b)

obchody so živočíchmi,

c)

akváriá ako zariadenia na chov rýb a ďalších vodných živočíchov nižších skupín, ak ich ...

d)

zariadenia na držbu živočíchov a ich chov v ľudskej opatere, v ktorých sa nevystavujú na verejnosti ...

e)

zariadenia na záchranu chránených živočíchov podľa § 45.

(2)

Na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody; súhlas ...

(3)

Názov „zoologická záhrada", „zoo", „zoopark", „zoosafari" alebo „delfinárium" môžu používať ...

(4)

Súhlas podľa odseku 2 vydáva orgán ochrany prírody na základe žiadosti žiadateľa, ktorým je ...

a)

identifikačné údaje žiadateľa, a to: obchodné meno podnikateľa, názov právnickej osoby alebo ...

b)

názov a umiestnenie zoologickej záhrady,

c)

právnu formu žiadateľa,

d)

označenie vlastníka (zriaďovateľa) zoologickej záhrady, ak nie je totožný so žiadateľom, a ...

e)

základné ekonomické údaje o zoologickej záhrade za tri prechádzajúce kalendárne roky, najmä ...

f)

zoznam živočíchov, ktoré sú alebo budú v zoologickej záhrade držané, spracovaný podľa jednotlivých ...

g)

prehľad účasti na aktivitách uvedených v odseku 5 písm. a) prvom a druhom bode; novozriaďované ...

h)

údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok na vydanie súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady, ...

(5)

Súhlas na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady možno vydať, len ak

a)

žiadateľ o vydanie súhlasu preukáže a orgán ochrany prírody miestnou ohliadkou overí, že žiadateľ ...

1.

sa zúčastňuje na výskume zameranom na ochranu druhov, odborných školeniach a tréningoch venovaných ...

2.

uskutočňuje výchovu verejnosti k ochrane prírody a biologickej rozmanitosti, a to najmä poskytovaním ...

3.

drží živočíchy v podmienkach, ktoré uspokojujú ich biologické, fyziologické a etologické potreby ...

4.

má pre držané živočíchy zabezpečený program preventívnej a liečebnej veterinárnej starostlivosti ...

5.

má zariadenie na držbu živočíchov zabezpečené pred ich únikom a proti vniknutiu vonkajších ...

6.

vedie o držaných chránených živočíchoch evidenciu podľa § 41,

b)

žiadateľ o vydanie súhlasu je dôveryhodnou osobou,

c)

vydanie súhlasu odporučí vo svojom stanovisku Komisia pre zoologické záhrady (ďalej len „komisia"). ...

(6)

Za dôveryhodnú osobu sa na účely odseku 5 písm. b) považuje žiadateľ,

a)

ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného ...

b)

ktorému nebola uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie povinností podľa tohto zákona alebo ...

(7)

Skutočnosti podľa odseku 6 písm. a) sa preukazujú výpisom z registra trestov nie starším ako ...

(8)

Úlohou komisie je

a)

preskúmavať a posudzovať obsah podaných žiadostí o vydanie súhlasu podľa odseku 2 z hľadiska ...

b)

pripravovať stanoviská ako odborný podklad na vydávanie súhlasu ministerstva podľa odseku 2,

c)

pripravovať stanoviská k uzavretiu zoologickej záhrady alebo jej časti podľa odseku 14,

a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva o ich vydanie.

(9)

Komisiu zriaďuje ministerstvo. Členov komisie vymenúva a odvoláva minister životného prostredia ...

(10)

Ak žiadateľ nemôže splniť niektorú z podmienok uvedených v odseku 5 písm. a) a ku dňu podania ...

(11)

Súhlas podľa odseku 2 obsahuje najmä

a)

názov a umiestnenie zoologickej záhrady,

b)

právnu formu žiadateľa,

c)

identifikačné údaje žiadateľa [odsek 4 písm. a)],

d)

identifikačné údaje zriaďovateľa [odsek 4 písm. a)] a jeho právnu formu, ak nie je totožný ...

e)

čas platnosti súhlasu,

f)

v prípade odkladu plnenia podmienok podľa odseku 10 lehotu, v ktorej má byť tá-ktorá podmienka ...

(12)

Prevádzkovateľ zoologickej záhrady musí spĺňať podmienky podľa odseku 5 písm. a) počas celej ...

(13)

Ak prevádzkovateľ zoologickej záhrady neplní podmienky podľa odseku 5 písm. a) alebo podmienky ...

(14)

Ak prevádzkovateľ zoologickej záhrady nesplní podmienky na jej zriadenie a prevádzkovanie, a to ...

(15)

Po uzavretí zoologickej záhrady alebo jej časti pre verejnosť má zriaďovateľ naďalej povinnosť ...

(16)

Na prevádzkovateľa zoologickej záhrady neplatí zákaz podľa § 35 ods. 1 písm. f) až i) a k), ...

(17)

Podrobnosti o podmienkach podľa odseku 5 písm. a) tretieho až piateho bodu ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 45
Zariadenia na záchranu chránených rastlín a chránených živočíchov
(1)

Zariadeniami na záchranu chránených rastlín a chránených živočíchov sú

a)

botanické záhrady,

b)

arboréta,

c)

chovné stanice,

d)

rehabilitačné stanice,

e)

záchytné strediská.

(2)

Na zriadenie a prevádzkovanie zariadení podľa odseku 1 písm. a) až c) a na prevádzkovanie rehabilitačnej ...

(3)

Botanické záhrady a arboréta sú zariadenia, ktoré

a)

sa špecializujú na pestovanie vybraných druhov ohrozených, zriedkavých, vzácnych alebo inak významných ...

1.

štúdium biologických vlastností a nárokov druhov s využitím výsledkov štúdií pri ochrane ...

2.

štúdium možností návratu pestovanej populácie do prírodného prostredia,

3.

tvorbu genofondových zbierok chránených rastlín,

4.

uchovanie existujúcich druhov v umelých podmienkach v prípade ich vyhynutia alebo vyhubenia v prírodnom ...

b)

získavajú semená a rastlinný materiál chránených rastlín,

c)

realizujú vzdelávanie a výchovu obyvateľstva so zameraním na ochranu chránených rastlín.

(4)

Súhlas na zriadenie a prevádzkovanie botanickej záhrady alebo arboréta možno vydať, ak v tomto ...

a)

je zamestnávaná aspoň jedna osoba s vysokoškolským vzdelaním príslušného odborného zamerania, ...

b)

sa držia rastliny získané v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.66)

(5)

Botanické záhrady a arboréta poskytujú odbornú pomoc orgánu ochrany prírody a iným orgánom ...

(6)

Chovné stanice sú zariadenia, ktoré

a)

sa zriaďujú na účel záchrany druhovej rozmanitosti, genetickej variability, obnovy a posilňovania ...

b)

slúžia aj na umiestnenie počas nevyhnutnej doby potrebnej na ošetrenie, ktorá nepresiahne tri mesiace ...

(7)

Rehabilitačné stanice sú zariadenia zriadené štátom podľa osobitného predpisu,74) ktoré

a)

sa zriaďujú na účel uvedený v odseku 6 písm. a),

b)

sú určené na umiestnenie živočíchov, ktorých zdravotný stav alebo poškodenie si vyžaduje dlhodobejšiu ...

(8)

Orgán ochrany prírody vydá súhlas na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice a súhlas na prevádzkovanie ...

a)

sú vhodné chovné priestory,73) najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré ...

b)

je zabezpečená veterinárna starostlivosť o živočíchy,75)

c)

je zamestnávaná aspoň jedna osoba so stredoškolským vzdelaním príslušného odboru, ktorá má ...

d)

sú splnené podmienky ustanovené osobitnými predpismi.76)

(9)

Po prvotnom veterinárnom ošetrení sa živočíchy umiestnené v chovnej stanici, ktoré sú schopné ...

(10)

Záchytné strediská sú zariadenia určené na umiestnenie zhabaných, prepadnutých alebo zaistených ...

(11)

Názov „botanická záhrada", „arborétum", „chovná stanica" alebo „rehabilitačná stanica" ...

(12)

Zariadenia, na ktorých zriadenie a prevádzkovanie je potrebný súhlas podľa odseku 2, musia spĺňať ...

(13)

Na zariadenia podľa odsekov 6, 7 a 10 neplatia zákazy podľa § 34 ods. 1 písm. b) a c) a § 35 ods. ...

TRETIA HLAVA
OCHRANA DREVÍN

Práva a povinnosti pri ochrane drevín
§ 46

Ustanovenia § 47 až 49 sa použijú, ak sa na drevinu nevzťahujú ustanovenia o chránených rastlinách ...

§ 47
(1)

Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

(2)

Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, ...

(3)

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

(4)

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

a)

na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou ...

b)

pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do ...

c)

pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody77) na majetku, alebo ...

d)

ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,78) alebo

e)

na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. ...

f)

ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť ...

g)

na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo ...

(6)

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a c) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť ...

(7)

Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. d) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť ...

a)

určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo

b)

výrub pozastaviť, obmedziť alebo zakázať, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených ...

(8)

Výrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení orgánom ochrany ...

(9)

Prepravca alebo nákupca dreva je povinný na požiadanie príslušníkov Policajného zboru, orgánov ...

(10)

Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach vydávania súhlasu na výrub ...

§ 48
Náhradná výsadba
(1)

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil ...

(2)

Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odseku 1 na pozemku, ktorý nie je ...

(3)

Obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode. ...

§ 49
Chránené stromy
(1)

Kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich ...

(2)

Na ochranu chránených stromov sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 46 a 47 ods. 1, 2, 3 (druhá veta), ...

(3)

Na výrub a spôsob ošetrovania chráneného stromu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. ...

(4)

Chránené stromy sa nevyhlasujú na území chránených krajinných prvkov, prírodných rezervácií ...

(5)

Ak to vyžaduje záujem ochrany chráneného stromu, orgán ochrany prírody vyhlási jeho ochranné ...

(6)

Ak ochranné pásmo nebolo vyhlásené podľa odseku 5, je ním územie okolo chráneného stromu v ...

(7)

Podrobnosti o ochrane chráneného stromu a jeho ochranného pásma a vymedzenie pozemku, na ktorom ...

ŠTVRTÁ HLAVA
VYHLASOVANIE, ZMENA A ZRUŠENIE OCHRANY OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY A ICH OZNAČENIE

§ 50
Vyhlasovanie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)

Zámer vyhlásiť chránený krajinný prvok, chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú ...

(2)

Obec je povinná do 15 dní od doručenia oznámenia zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom ...

(3)

Vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku, obec a dotknutý orgán štátnej správy má právo ...

(4)

Orgán ochrany prírody je povinný najneskôr do 30 dní pripomienky prerokovať s tým, kto ich podal. ...

(5)

Vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku je povinný odo dňa oznámenia zámeru až do vyhlásenie ...

(6)

Ak orgán ochrany prírody najneskôr do piatich rokov od oznámenia zámeru nevyhlási spôsobom upraveným ...

(7)

Ustanovenia odsekov 5 a 6 sa nevzťahujú na vyhlasovanie chránených území podľa § 27 ods. 10.

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na vyhlasovanie súkromného chráneného územia a jeho ...

(9)

Chránený krajinný prvok sa nevyhlasuje na ostatných chránených územiach a v ich ochranných pásmach. ...

§ 51
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam") vedie ...

(2)

Ministerstvo môže poveriť vedením štátneho zoznamu a vydávaním výpisov z neho podľa odseku ...

(3)

Orgán ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. c) a d), ktorý vyhlásil ochranu časti prírody ...

(4)

Ministerstvo zapíše osobitne chránené časti prírody a krajiny do štátneho zoznamu do 30 dní ...

(5)

Po vykonaní zápisu osobitne chránenej časti prírody a krajiny do štátneho zoznamu správa katastra ...

(6)

V prípade zrušenia ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny ministerstvo zápis zo štátneho ...

(7)

Štátny zoznam a výpisy z neho sú verejne prístupné.81)

(8)

Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. ...

§ 52
Označenie osobitne chránenej časti prírody a krajiny
(1)

Chránené územia (§ 17 ods. 1), ich zóny (§ 30 ods. 1) a chránené stromy (§ 49), ako aj ich ...

(2)

Označenie podľa odseku 1 zabezpečí orgán ochrany prírody, ktorý osobitne chránenú časť prírody ...

(3)

Chránené územia a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno označiť ...

(4)

Ak je to v záujme ochrany navrhovaného územia európskeho významu, možno takéto územie označiť ...

(5)

Podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny ustanoví ministerstvo všeobecne ...

§ 53
Zmena a zrušenie ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny
(1)

Zmena alebo zrušenie ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny sa vykoná, ak sa zistia ...

(2)

Na zmenu alebo zrušenie ochrany podľa odseku 1 sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 50 a 51. Na zrušenie ...

(3)

Orgán ochrany prírody na žiadosť vlastníka pozemku zruší súkromné chránené územie. Na zmenu ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY, PRÍSTUP DO KRAJINY, FINANČNÝ PRÍSPEVOK, OBMEDZENIA VLASTNÍCKYCH ...

§ 54
Dokumentácia ochrany prírody a krajiny
(1)

Na účely ochrany prírody a krajiny orgány ochrany prírody obstarávajú dokumentáciu, ktorá najmä ...

a)

určuje strategické ciele ochrany prírody a krajiny a opatrenia na ich dosiahnutie,

b)

vymedzuje chránené územia a ich ochranné pásma vrátane zón a stupňov ich ochrany, biotopy chránené ...

c)

posudzuje dôsledky zásahov do ekosystémov, ich zložiek a prvkov alebo do biotopov a navrhuje ich ...

d)

obsahuje návrh asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov do územia a ďalších ...

e)

určuje programové zámery a opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja83) a územného ...

f)

poskytuje súhrn poznatkov o základných prírodných zložkách ekosystémov chránených území, ...

g)

určuje vzácnosť, zriedkavosť a ohrozenosť chránených druhov vrátane prioritných druhov a prioritných ...

(2)

Dokumentáciu ochrany prírody a krajiny tvoria:

a)

koncepcia ochrany prírody a krajiny,

b)

dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného ...

c)

dokumenty územného systému ekologickej stability,

d)

dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny,

e)

dokumenty starostlivosti o dreviny.

(3)

Koncepcia ochrany prírody a krajiny sa vyhotovuje pre územie Slovenskej republiky najmä na účel ...

(4)

Dokumenty starostlivosti sa vyhotovujú najmä na účel uvedený v odseku 1 písm. b) až d) a tvoria ...

a)

programy starostlivosti o chránené územia a chránené stromy,

b)

programy starostlivosti o územia medzinárodného významu,

c)

programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny.

(5)

Programy starostlivosti podľa odseku 4 písm. a) a b) sú podkladom na zabezpečenie priebežnej starostlivosti ...

(6)

Programy záchrany podľa odseku 4 písm. c) sa vyhotovujú v prípade kritického ohrozenia chránených ...

(7)

Na zabezpečenie územného systému ekologickej stability sa vyhotovuje

a)

Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky ako dokument ...

b)

dokument regionálneho územného systému ekologickej stability ako dokument určený na ochranu rozmanitosti ...

c)

dokument miestneho územného systému ekologickej stability ako dokument určený na ochranu rozmanitosti ...

(8)

Na území chránenej krajinnej oblasti a národného parku a jeho ochranného pásma funkciu dokumentu ...

(9)

Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny sa vyhotovujú najmä na účel uvedený ...

a)

projekty ochrany chránených území a chránených stromov,

b)

návrhy chránených vtáčích území a návrhy území európskeho významu,

c)

výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny, ...

d)

rezervačné knihy chránených území a chránených stromov,

e)

národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov,

f)

národná databáza chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, ...

(10)

Projekty ochrany chránených území a chránených stromov podľa odseku 9 písm. a) sa vyhotovujú ...

(11)

Návrhy podľa odseku 9 písm. b) tvoria podklad na vypracovanie zoznamu vtáčích území (§ 26 ods. ...

(12)

Výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny ...

(13)

Rezervačné knihy chránených území a chránených stromov podľa odseku 9 písm. d) sú základnou ...

(14)

Národný červený zoznam podľa odseku 9 písm. e) predstavuje východiskový dokument ochrany druhov ...

(15)

Národná databáza podľa odseku 9 písm. f) je podkladom na

a)

sledovanie výskytu a vývoja populácií chránených živočíchov a chránených rastlín, rozšírenia ...

b)

evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných vodopádov.

(16)

Dokumenty starostlivosti o dreviny podľa odseku 2 písm. e) sú východiskovým dokumentom na zabezpečovanie ...

(17)

Koncepciu ochrany prírody a krajiny, programy starostlivosti o národné parky, programy starostlivosti ...

(18)

Orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ochrany prírody a krajiny obstaráva, je povinný pred ...

(19)

Občianske združenie podľa odseku 18 môže požiadať orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ...

(20)

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je podkladom na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie,84) ...

(21)

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je verejne prístupná.85)

(22)

Na schválenie dokumentácie ochrany prírody a krajiny vyhotovenej odborne spôsobilou osobou (§ 55) ...

(23)

Podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 55
Odborne spôsobilá osoba
(1)

Dokumentáciu ochrany prírody a krajiny podľa § 54 vyhotovuje organizácia ochrany prírody alebo ...

(2)

Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti zapísať do zoznamu fyzickú osobu alebo právnickú ...

a)

má na uvedenú činnosť kvalifikačné predpoklady,

b)

je bezúhonná.

(3)

Za kvalifikačné predpoklady podľa odseku 2 písm. a) sa považuje vysokoškolské vzdelanie s prírodovedným, ...

(4)

Za bezúhonnú sa na účel odseku 2 písm. b) považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená ...

(5)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu fyzickú osobu, ktorá

a)

prestala byť spôsobilá na právne úkony alebo

b)

bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia ...

c)

bola zapísaná do zoznamu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených dokladoch ...

d)

zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, alebo

e)

je v zozname zapísaná po dobu dlhšiu ako desať rokov, alebo

f)

požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.

(6)

Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu,

a)

ktorá bola zapísaná do zoznamu na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti, pripojených ...

b)

ktorej štatutárny orgán alebo jeho člen bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin ...

c)

ktorá zanikla bez právneho nástupcu, alebo

d)

ktorá je v zozname zapísaná po dobu dlhšiu ako desať rokov, alebo

e)

ktorá požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.

(7)

Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu odborne spôsobilú osobu, ktorá

a)

bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov uvedených v žiadosti a pripojených dokladoch alebo ...

b)

nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.

(8)

Osoba, ktorá bola zo zoznamu vyčiarknutá z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. e) alebo odseku 6 ...

(9)

Podrobnosti o zapisovaní do zoznamu podľa odseku 1 a o vedení tohto zoznamu ustanoví všeobecne ...

§ 56
Prieskum a výskum
(1)

Prieskum alebo výskum (ďalej len „výskum") prírody a krajiny, jej zložiek alebo prvkov je oprávnená ...

(2)

Oprávnená osoba je povinná pred začatím výskumu uzavrieť s vlastníkom (správcom, nájomcom) ...

(3)

Oprávnená osoba je povinná vopred oznámiť orgánu ochrany prírody začatie a ukončenie výskumu ...

a)

o ktorých osobitne chránených častiach prírody a krajiny údaje sprístupňuje alebo poskytuje ...

b)

o ktorých osobitne chránených častiach prírody a krajiny možno údaje sprístupňovať alebo poskytovať ...

c)

o ktorých osobitne chránených častiach prírody a krajiny možno údaje sprístupňovať alebo poskytovať ...

d)

finančné úhrady požadované za poskytované informácie,

e)

čas, počas ktorého platia obmedzujúce podmienky podľa písmen a) a b).

(4)

Pri vykonávaní výskumu je oprávnená osoba povinná rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka ...

(5)

Ak bezprostredne hrozí zánik biotopov alebo ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, môže orgán ...

(6)

Orgán ochrany prírody môže oprávnenej osobe zakázať vykonávanie výskumu, ak porušuje podmienky ...

(7)

Vzor správy podľa odseku 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. ...

§ 57
Prístup do krajiny
(1)

Každý má právo pri rekreácii, turistike a obdobnom užívaní prírody na voľný prechod cez pozemky ...

(2)

Právo podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zastavané pozemky alebo stavebné pozemky, dvory, záhrady, ...

(3)

Pri oplocovaní pozemku, ktorý nie je vylúčený z práva voľného prechodu podľa odseku 2, zabezpečí ...

§ 58
Vstupné do chráneného územia
(1)

Na účely regulácie využívania chráneného územia alebo jeho častí môže orgán ochrany prírody ...

(2)

Vstupné podľa odseku 1 neplatia fyzické osoby pracujúce v chránenom území, fyzické osoby, ktoré ...

(3)

Vstupné podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu s výnimkou vstupného do súkromného chráneného ...

§ 59
Vstup na pozemky
(1)

Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný

a)

umožniť zamestnancom orgánu ochrany prírody a ním poverenej osobe, ktorí sa pri výkone svojej ...

b)

strpieť označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny, umiestňovanie a udržiavanie ...

c)

strpieť vykonanie nevyhnutných opatrení orgánom ochrany prírody a ním poverenou osobou na účel ...

(2)

Zamestnanec orgánu ochrany prírody alebo ním poverená osoba sú povinní pri výkone činnosti podľa ...

(3)

Orgán ochrany prírody alebo ním poverená osoba vopred oznámi vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) ...

(4)

Nedotknuté zostávajú osobitné predpisy,87) podľa ktorých je vykonávanie činnosti podľa odseku ...

§ 60
Finančný príspevok
(1)

Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu je určený na

a)

udržiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny, ktorý nie je možné dosiahnuť len ...

b)

udržiavanie budovy alebo podzemného priestoru vytvoreného ľudskou činnosťou, ak sú tieto budovy ...

(2)

Finančný príspevok poskytuje orgán ochrany prírody na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi ...

(3)

Finančný príspevok sa môže poskytnúť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku na zabezpečenie ...

a)

v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, národnej prírodnej rezervácii, ...

b)

v navrhovanom území európskeho významu,

c)

v územiach medzinárodného významu,

d)

s chráneným stromom alebo

e)

s chránenými druhmi živočíchov a rastlín.

(4)

Výška finančného príspevku je vyjadrením nákladov vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutého ...

a)

náročnosti a rozsahu opatrení týkajúcich sa starostlivosti o pozemok, budovu alebo podzemný priestor, ...

b)

nákladov na opatrenia týkajúce sa starostlivosti o pozemok, budovu alebo podzemný priestor obvyklých ...

c)

rozdielu nákladov medzi bežným obhospodarovaním pozemku rovnakej bonity v mieste realizácie opatrení ...

(5)

Finančný príspevok možno poskytnúť až do výšky 100 % rozdielu nákladov podľa odseku 4 písm. ...

(6)

Finančný príspevok sa poskytuje pred realizáciou dohodnutých opatrení týkajúcich sa starostlivosti ...

(7)

Finančný príspevok možno použiť len na účel, na ktorý bol poskytnutý. Nepoužité prostriedky ...

(8)

Ak vlastník (nájomca, správca) dotknutého pozemku, budovy alebo podzemného priestoru použil finančný ...

(9)

Orgán ochrany prírody alebo ním poverená organizácia ochrany prírody je povinná zisťovať všetky ...

§ 61
Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania
(1)

Vlastník pozemku je povinný strpieť obmedzenia a opatrenia vyplývajúce zo zákazov a iných podmienok ...

(2)

Bežným obhospodarovaním sa rozumie

a)

využívanie poľnohospodárskeho pozemku v súlade s osobitným predpisom,89) ak sa tento pozemok takto ...

b)

hospodárenie na lesnom pozemku,90) ktoré zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení pre jednotky ...

c)

hospodárenie na inom pozemku, ako je uvedené v písmenách a) a b), ktoré je v súlade s podmienkami ...

(3)

Ak dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch počas platnosti lesného ...

(4)

Osobou oprávnenou na uplatnenie nároku podľa odseku 1 je vlastník pozemku, ktorého bežné obhospodarovanie ...

(5)

Nárok na náhradu podľa odseku 1 uplatňuje osoba oprávnená na uplatnenie nároku písomnou žiadosťou ...

a)

v prípade obmedzenia vyplývajúceho zo zákazov ustanovených týmto zákonom alebo z určenia podrobnejších ...

b)

v prípade obmedzenia vyplývajúceho z nevydania súhlasu alebo z určenia podrobnejších podmienok ...

(ďalej len „povinný orgán").

(6)

Náhradu podľa odseku 1 povinný orgán zníži o

a)

majetkovú ujmu alebo inú náhradu uhradenú podľa osobitných predpisov,93) ak ide o obmedzenie výkonu ...

b)

výšku dotácie alebo príspevku zo štátneho rozpočtu poskytnutých na úhradu zvýšených nákladov ...

(7)

Nárok na náhradu podľa odseku 1 možno uplatniť v trojročnej lehote, ktorá ak ide o obmedzenie ...

a)

lesných pozemkoch, začína plynúť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení alebo ...

b)

iných ako lesných pozemkoch, začína plynúť prvým dňom nasledujúceho roka po roku, za ktorý ...

(8)

Nárok na náhradu podľa odseku 1 zaniká:

a)

márnym uplynutím lehoty uvedenej v odseku 7, alebo

b)

ak odpadol dôvod na obmedzovanie bežného obhospodarovania podľa tohto zákona, alebo

c)

ak vlastník pozemku nedodržal obmedzenia bežného obhospodarovania, za ktoré mu bola náhrada poskytnutá, ...

d)

ak vlastník pozemku nezabezpečil bežné obhospodarovanie pozemku.

(9)

O nároku na náhradu podľa odseku 1 a o zániku tohto nároku podľa odseku 8 písm. b) a c) rozhoduje ...

(10)

Ak pred uplynutím obdobia, za ktoré sa poskytla náhrada podľa odseku 1, nárok na túto náhradu ...

(11)

Náhrada podľa odseku 1 je splatná do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ...

(12)

Podrobnosti o obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a spôsob ...

§ 62
Zákaz prevodu vlastníckeho práva
(1)

Vlastníctvo štátu k pozemkom a vodným plochám v územiach s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ...

(2)

Pri podielovom spoluvlastníctve sa zákaz podľa odseku 1 vzťahuje iba na podiel vo vlastníctve štátu. ...

§ 63
Predkupné právo štátu
(1)

K pozemkom nachádzajúcim sa za hranicami zastavaného územia obce v územiach s tretím, štvrtým ...

(2)

Ak sa vlastník pozemku uvedeného v odseku 1 rozhodne pozemok predať, je povinný prednostne písomne ...

(3)

Ak štát ponuku prijme, orgán ochrany prírody je povinný do dvoch mesiacov odo dňa prijatia ponuky ...

(4)

Ak štát zastúpený orgánom ochrany prírody ponuku písomne neprijme do dvoch mesiacov odo dňa ...

(5)

Predkupné právo podľa odseku 1 má prednosť pred predkupným právom dohodnutým zmluvou; prijatím ...

PIATA ČASŤ

ORGÁNY OCHRANY PRÍRODY, ICH PÔSOBNOSŤ A STRÁŽ PRÍRODY

§ 64
Orgány ochrany prírody
(1)

Štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona vykonáva

a)

ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,95)

b)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia"),96)

c)

krajský úrad,97)

d)

okresný úrad,97)

e)

obec.

(2)

Štátnu správu vo veciach ochrany prírody podľa tohto zákona vykonáva aj Štátna veterinárna ...

§ 65
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny a určuje hlavné ...

b)

plní funkciu hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 71 (ďalej ...

c)

obstaráva

1.

koncepciu ochrany prírody a krajiny,

2.

program starostlivosti o národný park, program starostlivosti a program záchrany o chránené územie ...

3.

Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky,

4.

projekt ochrany chránenej krajinnej oblasti, národného parku, národnej prírodnej rezervácie, národnej ...

5.

návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu,

d)

obstaráva a schvaľuje

1.

program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť, program záchrany zóny alebo časti zóny chránenej ...

2.

program záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov,

3.

národný červený zoznam vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov,

e)

vykonáva pôsobnosť podľa § 44 ods. 13, § 55, 60 a 63,

f)

vydáva vyjadrenie ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska [§ 9 ods. 1 písm. a)] a k Národnému ...

g)

vydáva súhlas podľa § 12 písm. b), § 39, § 44 ods. 2 a § 45 ods. 2 na zriadenie a prevádzku ...

h)

môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zakázaných činností, ak ide o územie patriace ...

i)

rozhoduje pri pochybnostiach, či ide o nepôvodný druh podľa § 2 ods. 2 písm. q),

j)

rozhoduje podľa § 44 ods. 14,

k)

zriaďuje a riadi organizácie ochrany prírody,74) najmä riaditeľstvá národných parkov, správy ...

1.

spracovávanie odborných stanovísk pre rozhodovaciu a inú činnosť orgánov ochrany prírody,

2.

účasť na konaniach a poradách, na ktorých sa zúčastňuje zástupca orgánu ochrany prírody, ...

3.

spracovávanie projektov ochrany chránených území a iných odborných podkladov a stanovísk pri ...

4.

obstarávanie a vedenie vybranej dokumentácie ochrany prírody a krajiny, poskytovanie informácií ...

5.

vedenie štátneho zoznamu,

6.

vykonávanie prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny,

7.

obstarávanie alebo zabezpečovanie starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane ...

8.

monitoring stavu a zmien prírodných ekosystémov v meniacich sa ekologických podmienkach a zabezpečovanie ...

9.

koordinácia činnosti členov stráže prírody,

10.

vytváranie, dopĺňanie a zabezpečovanie využívania informačného systému v ochrane prírody a ...

11.

zúčastňovanie sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov ...

12.

kultúrno-výchovná činnosť, propagačná činnosť a edičná činnosť,

13.

zabezpečovanie činností informačných stredísk ochrany prírody a krajiny a iných výchovných ...

14.

zabezpečenie zachovania života chránených rastlín a chránených živočíchov prostredníctvom ...

15.

plnenie funkcie záchytného strediska pre chránené živočíchy,

16.

plnenie úlohy chovnej stanice a rehabilitačnej stanice,

17.

vedenie evidencie osôb, ktoré majú v držbe chránené rastliny a chránené živočíchy mimo prirodzeného ...

18.

určovanie evidenčného čísla osobám uvedeným v bode 17; evidenčné číslo tvorí poradové číslo ...

19.

správa jaskýň a vybraných pozemkov v územiach (§ 63), ktoré sú vo vlastníctve štátu,

20.

vyberanie vstupného do chránených území (§ 58),

21.

uzatváranie dohody o finančnom príspevku (§ 60),

l)

v súčinnosti s okresným úradom, obcou a inšpekciou vedie pre potreby orgánov ochrany prírody ...

m)

zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov ...

n)

spolupracuje s Európskou komisiou pri plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov ...

o)

podáva správy a informácie v súlade s právom Európskeho spoločenstva,

p)

pri plnení úloh podľa tohto zákona spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi ...

q)

plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti ...

(2)

Evidencia podľa odseku 1 písm. k) bodu 17 a odseku 1 písm. l) obsahuje najmä

a)

meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno podnikateľa alebo názov právnickej osoby a ich evidenčné ...

b)

rodné číslo alebo identifikačné číslo (IČO),

c)

adresu trvalého pobytu fyzickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov ...

d)

adresu sídla alebo miesta podnikania podnikateľa alebo sídla právnickej osoby [názov ulice, orientačné ...

e)

číslo telefónu a faxu osôb uvedených v písmene a).

(3)

Evidencia podľa odseku 1 písm. l) obsahuje aj deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie ...

§ 66
Inšpekcia

Inšpekcia

a)

je orgánom štátneho dozoru, ktorého prostredníctvom ministerstvo vykonáva štátny dozor,

b)

ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona a ...

c)

nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

d)

môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, ...

e)

rozhoduje podľa § 44 ods. 14 a § 96,

f)

plní ďalšie úlohy podľa § 44 ods. 13 a § 47 ods. 9.

§ 67
Krajský úrad

Krajský úrad

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny v kraji,

b)

obstaráva

1.

projekt ochrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, chráneného stromu ...

2.

projekt ochrany ochranného pásma jaskyne a prírodného vodopádu,

c)

vyhlasuje, mení a zrušuje ochranu chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, ...

d)

obstaráva a schvaľuje

1.

program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú ...

2.

program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej ...

3.

na základe žiadosti vlastníka pozemku v súkromnom chránenom území program záchrany súkromného ...

e)

vykonáva krajské revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,

f)

vydáva súhlas podľa § 12 písm. a), e), f) a h), § 13 ods. 2 písm. c), f) a i), § 14 ods. 2 písm. ...

g)

vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, ...

h)

rozhoduje podľa § 19 ods. 4, § 22 ods. 5, § 24 ods. 13, § 56 ods. 2, 5 a 6 a § 96,

i)

môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku zo zakázaných činností v územiach s druhým, ...

j)

prijíma nahlásenia podľa § 24 ods. 13,

k)

prijíma oznámenia podľa § 56 ods. 3,

l)

vydáva návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma (§ 20) a jaskyne (§ 24),

m)

vyhlasuje verejne prístupné jaskyne (§ 24 ods. 18),

n)

koná vo vzťahu k chráneným stromom podľa § 47 ods. 2, 8 a 9,

o)

vydáva osobitné oprávnenie podľa § 38 ods. 6,

p)

môže uzatvoriť dohodu o finančnom príspevku (§ 60),

q)

vydáva všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach ochrany prírody a krajiny,99)

r)

nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

s)

môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, ...

t)

zriaďuje a riadi odborné organizácie74) zamerané najmä na starostlivosť o vybrané chránené ...

u)

vedie zoznam členov stráže prírody,

v)

bezprostredne riadi a koordinuje činnosť členov stráže prírody v obvode svojej pôsobnosti, ak ...

w)

spolu s organizáciou ochrany prírody sa stará o udržiavanie a zvyšovanie odbornej úrovne členov ...

x)

v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona môže poskytnúť členovi stráže prírody právne ...

y)

vykonáva štátny dozor,

z)

plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti ...

§ 68
Okresný úrad

Okresný úrad

a)

vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny v rozsahu ustanovenom ...

b)

obstaráva projekt ochrany chráneného krajinného prvku a vyhlasuje, mení a zrušuje jeho ochranu, ...

c)

obstaráva a schvaľuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability,

d)

vykonáva okresné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,

e)

vydáva súhlas podľa § 12 písm. d) a g), § 13 ods. 2 písm. b), d), e), g), h), j) až n), § 14 ...

f)

vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom ...

g)

rozhoduje podľa § 4 ods. 2 a 5, § 6 ods. 2, § 7 ods. 4, § 8 a 96,

h)

môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach podľa § 9 ods. 1 písm. m), § 12 písm. c), § 47 ...

i)

koná podľa § 7 ods. 5 a 6, § 38 ods. 2 a 8 a § 103 ods. 2,

j)

prijíma oznámenia podľa § 35 ods. 7, § 38 ods. 3, § 100 ods. 1 a § 104 ods. 10,

k)

vedie evidenciu o hláseniach podľa § 35 ods. 7,

l)

vydáva potvrdenie podľa § 38 ods. 4,

m)

za podmienok ustanovených osobitným predpisom100) uhrádza výdavky súvisiace s výkonom funkcie ...

n)

ukladá fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona a ...

o)

rozhoduje o nároku na náhradu škody podľa § 97 až 102,

p)

vydáva všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach ochrany prírody a krajiny,99)

q)

nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

r)

môže nariadiť vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, ...

s)

uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode a druhových kariet,

t)

vykonáva štátny dozor,

u)

plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti ...

§ 69
Obec
(1)

Obec

a)

vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, ...

b)

môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné ...

c)

dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. m),

d)

dáva súhlas podľa § 12 písm. c) a § 47 ods. 3,

e)

prijíma oznámenia podľa § 47 ods. 6 a 7,

f)

koná podľa § 47 ods. 7,

g)

vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8,

h)

v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu ...

i)

obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti ...

j)

vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto ...

k)

plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.

(2)

Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ...

§ 70
Štátna veterinárna a potravinová správa
a)

posudzuje, či

1.

podmienky na držbu živočíchov zodpovedajú ich biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám ...

2.

pre držané živočíchy je zabezpečený program preventívnej a liečebnej veterinárnej starostlivosti ...

3.

zariadenie na držbu živočíchov je zabezpečené pred ich únikom a proti vniknutiu vonkajších ...

b)

vykonáva štátny dozor podľa § 71 na účel kontroly dodržiavania podmienok uvedených v § 44 ...

c)

poskytuje ministerstvu informácie o uložených sankciách proti prevádzkovateľom zoologických záhrad ...

d)

poskytuje inšpekcii súčinnosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona.

§ 71
Výkon štátneho dozoru
(1)

Štátny dozor je zisťovanie, ako fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná ...

(2)

Zamestnanci orgánov ochrany prírody vykonávajúci štátny dozor (ďalej len „oprávnený zamestnanec") ...

a)

vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, obydlí používaných na podnikanie alebo na inú hospodársku ...

b)

vykonávať potrebné zisťovania,

c)

požadovať splnenie povinností podľa § 41 ods. 14 písm. a) a § 42 ods. 1 až 3,

d)

požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania ...

e)

požadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov predloženie prvopisov dokladov a iných písomností ...

f)

nazerať do príslušných dokladov,

g)

odobrať a odniesť aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iných písomností kontrolovanej ...

h)

odobrať potrebné vzorky,

i)

odobrať a odniesť aj mimo priestorov kontrolovanej osoby chránené druhy na účely zabezpečenia ...

j)

používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových ...

k)

vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby, a ak táto osoba zamestnáva zamestnancov, aj jej zamestnancov. ...

(3)

Kontrolovaná osoba, a ak zamestnáva zamestnancov, aj jej zamestnanci sú povinní

a)

oprávnenému zamestnancovi

1.

preukázať svoju totožnosť,

2.

umožniť vykonanie štátneho dozoru a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone štátneho dozoru, ...

3.

vytvoriť vhodné podmienky na výkon štátneho dozoru,

4.

odovzdať na jeho výzvu prvopisy dokladov a iných písomností,

5.

odovzdať na jeho výzvu chránené druhy, ak sa vyžadujú na zabezpečenie skutkového stavu veci ...

6.

umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie ...

b)

vykonať nariadenia orgánu ochrany prírody podľa odseku 5 písm. a) a b) a podať o nich a o ich ...

c)

zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil orgán ochrany prírody podľa odseku 5 písm. c). ...

(4)

Oprávnený zamestnanec je povinný

a)

oznámiť najneskôr v deň začatia výkonu štátneho dozoru kontrolovanej osobe alebo jej zamestnancom ...

b)

vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí prvopisov dokladov a iných písomností, ako aj chránených ...

c)

odovzdať kontrolovanej osobe odobraté doklady a iné písomnosti, ak nie sú potrebné na ďalšie ...

d)

odovzdať kontrolovanej osobe odobraté chránené druhy, ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o ...

e)

oboznámiť kontrolovanú osobu so zisteniami pri výkone štátneho dozoru,

f)

zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru, s výnimkou ...

(5)

Orgán ochrany prírody je oprávnený podľa závažnosti zistených skutočností písomne

a)

nariadiť zachovanie pôvodného stavu až do objasnenia veci alebo zdokumentovania stavu v čase výkonu ...

b)

nariadiť vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehote ním určenej ...

1.

nariadenia kontrolovanej osobe uviesť veci do pôvodného stavu, ak je to možné a účelné,

2.

zabezpečenia vykonania určitých opatrení na náklady kontrolovanej osoby, ak táto osoba nekonala ...

c)

zakázať alebo obmedziť vykonávanie určitej činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, všeobecne ...

(6)

Ak kontrolovaná osoba nesúhlasí so zisteniami pri výkone štátneho dozoru alebo s opatreniami podľa ...

(7)

Orgán ochrany prírody môže uložiť kontrolovanej osobe alebo jej zamestnancom za marenie alebo ...

(8)

Na plnenie konkrétnej úlohy v rámci výkonu štátneho dozoru môže orgán ochrany prírody prizvať ...

(9)

Prizvané osoby podľa odseku 8 môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia ...

(10)

Orgány ochrany prírody pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona spolupracujú s ostatnými ...

a)

štátne orgány sú povinné poskytnúť bezplatne požadované doklady, podklady a informácie, ktoré ...

b)

štátne kontrolné orgány majú povinnosť oznamovať orgánom ochrany prírody výsledky kontrol, ...

c)

vydavatelia tlače sú povinní na písomnú žiadosť orgánu ochrany prírody oznámiť identifikačné ...

d)

dopravcovia sú na písomnú žiadosť orgánu ochrany prírody povinní oznámiť najmä odosielateľov ...

e)

ozbrojené bezpečnostné zbory a iné ozbrojené zbory sú povinné v rámci svoje pôsobnosti poskytnúť ...

(11)

Fyzické osoby a právnické osoby sú povinné na výzvu orgánu ochrany prírody v lehote ním určenej ...

(12)

Orgán ochrany prírody je oprávnený osobu podľa odseku 11 alebo jej zástupcu predvolať na účel ...

(13)

Ak sa osoba na výzvu orgánu ochrany prírody nedostaví bez náležitého ospravedlnenia na podanie ...

(14)

Na predpojatosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný ...

(15)

Poriadková pokuta podľa odsekov 7 a 13 je príjmom štátneho rozpočtu.

Stráž prírody

§ 72
Spôsobilosť na výkon funkcie člena stráže prírody
(1)

Členom stráže prírody môže byť fyzická osoba, ktorá

a)

dosiahla vek najmenej 18 rokov,

b)

je občanom Slovenskej republiky,

c)

je bezúhonná,

d)

je úplne spôsobilá na právne úkony,

e)

je na výkon tejto funkcie zdravotne a fyzicky spôsobilá,

f)

je odborne spôsobilá,

g)

zložila sľub podľa odseku 8.

(2)

Za bezúhonnú sa na účel ustanovenia odseku 1 písm. c) považuje osoba, ktorá nebola právoplatne ...

(3)

Odborná spôsobilosť uchádzača za člena stráže prírody podľa odseku 1 písm. f) sa preukazuje ...

(4)

Obsahom skúšky podľa odseku 3 je preukázanie základných znalostí z trestného práva, právnej ...

(5)

Krajský úrad môže od povinnosti overenia odbornej spôsobilosti skúškou a zloženia sľubu upustiť, ...

(6)

Prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti podľa odsekov 3 a 4 zabezpečuje krajský úrad v spolupráci ...

(7)

Členom stráže prírody sa fyzická osoba stáva dňom zápisu do zoznamu členov stráže prírody, ...

(8)

Navrhovaný za člena stráže prírody skladá do rúk prednostu krajského úradu sľub v tomto znení: ...

(9)

Podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 73
Zoznam členov stráže prírody
(1)

Krajský úrad pre svoj územný obvod vedie zoznam členov stráže prírody na účel zabezpečenia ...

(2)

V zozname členov stráže prírody krajský úrad uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt člena stráže ...

(3)

Člena stráže prírody zapisuje do zoznamu krajský úrad po zložení skúšky podľa § 72 ods. ...

(4)

Po zapísaní člena stráže prírody do zoznamu a po zložení sľubu mu vydá krajský úrad do 30 ...

§ 74
Preukazovanie príslušnosti k stráži prírody
(1)

Člen stráže prírody sa preukazuje odznakom člena stráže prírody alebo rovnošatou člena stráže ...

(2)

Rovnošata musí byť označená slovami „STRÁŽ PRÍRODY" a nesmie byť zameniteľná s rovnošatou ...

(3)

Preukaz člena stráže prírody obsahuje najmä fotografiu, meno a priezvisko člena stráže prírody, ...

(4)

Vzor preukazu člena stráže prírody a vzor odznaku člena stráže prírody sú uvedené v prílohe. ...

(5)

Podrobnosti o rovnošate člena stráže prírody a jej súčastiach ustanoví všeobecne záväzný ...

Oprávnenia člena stráže prírody

§ 75
(1)

Člen stráže prírody je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený vo svojom obvode pôsobnosti ...

a)

sledovať a zbierať údaje o stave prírody a krajiny, jej zložiek a prvkov,

b)

kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho ...

c)

vstupovať na pozemky, do stavieb a zariadení, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných ...

d)

vykonávať potrebné zisťovania,

e)

požadovať potrebné vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania ...

f)

nazerať do príslušných dokladov,

g)

vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha ...

h)

obmedziť osobnú slobodu107) osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu, zisťovať jej totožnosť, ...

i)

zisťovať totožnosť osoby podozrivej zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu podľa ...

j)

odňať jedinca chráneného druhu (§ 33), ak je dôvodné podozrenie, že bol získaný v rozpore ...

k)

odňať inú vec ako uvedenú v písmene j), ak je dôvodné podozrenie, že bola získaná konaním ...

l)

používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových ...

m)

použiť donucovacie prostriedky,

n)

požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie svojich úloh zabezpečiť ...

o)

zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok, ktorý sa nachádza v chránenom území, na účel ...

p)

požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku; ...

q)

ukladať a vyberať za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny pokuty v blokovom konaní v rozsahu ...

r)

používať rovnošatu člena stráže prírody len pri výkone činnosti podľa tohto zákona,

s)

nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného predpisu,109) a použiť ...

1.

v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze,110)

2.

pri zneškodňovaní zvierat, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo chránených ...

3.

pri hrozbe namierenou zbraňou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením ...

4.

pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho jemu alebo inej osobe alebo ...

5.

pri varovnom výstrele pri úteku osoby, ktorú je člen stráže prírody oprávnený predviesť na ...

t)

pred predvedením osoby na útvar Policajného zboru podľa písmen h) a i) presvedčiť sa, či osoba ...

(2)

Prehliadka podľa odseku 1 písm. o) nesmie sledovať iný záujem, ako zistiť výskyt neoprávnene ...

(3)

Oprávnenia člena stráže prírody sa nevzťahujú na vstup a vykonávanie kontroly v súkromnom chránenom ...

§ 76
(1)

Donucovacími prostriedkami sú

a)

hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,

b)

slzotvorné prostriedky,

c)

obušok,

d)

putá,

e)

služobný pes.

(2)

Pred použitím donucovacích prostriedkov člen stráže prírody je povinný vyzvať osobu, proti ...

(3)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen stráže prírody podľa konkrétnej ...

(4)

Člen stráže prírody je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné ...

a)

zabrániť úmyselnému poškodzovaniu záujmov chránených týmto zákonom,

b)

zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, ...

c)

obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.

(5)

Člen stráže prírody je oprávnený použiť putá

a)

na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena stráže prírody alebo ...

b)

na vzájomné pripútanie osôb za podmienok uvedených v písmene a).

(6)

Člen stráže prírody je oprávnený použiť služobného psa s cieľom

a)

zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, ...

b)

zabrániť úteku osoby, ak má byť takejto osobe obmedzená osobná sloboda.

(7)

Člen stráže prírody používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne ...

(8)

Pri zákroku proti osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím a proti osobe mladšej ...

(9)

Rozsah vybavenia člena stráže prírody donucovacími prostriedkami určí krajský úrad.

(10)

Služobným psom na účel odsekov 1 až 9 je pes pracovného plemena, ktorý je vo vlastníctve člena ...

§ 77
Povinnosti člena stráže prírody
(1)

Člen stráže prírody je povinný

a)

sledovať dianie v prírode, ľudské zásahy do prírody a krajiny a ich vplyv na ňu,

b)

vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných ...

c)

nosiť pri plnení úloh podľa tohto zákona na viditeľnom mieste odznak člena stráže prírody ...

d)

spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru a obecnou políciou,

e)

oznamovať krajskému úradu alebo ním poverenej organizácii ochrany prírody nedostatky a udalosti ...

f)

predkladať raz za dva mesiace krajskému úradu alebo ním poverenej organizácii ochrany prírody ...

g)

upovedomiť príslušný krajský úrad o ohrození záujmov chránených týmto zákonom,

h)

vykonávať nevyhnutné opatrenia na odvrátenie ohrozenia záujmov chránených týmto zákonom a jeho ...

i)

odovzdať bezodkladne predvedenú osobu príslušnému útvaru Policajného zboru a odovzdať mu odobratú ...

j)

oznamovať priestupky a iné správne delikty a prispievať k ich objasňovaniu a oznamovať trestné ...

k)

zabezpečovať dôkazový materiál o konaní v rozpore s týmto zákonom,

l)

spisovať o odňatých veciach písomné záznamy a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe,

m)

odovzdať bezodkladne odňaté veci orgánu, ktorý rozhoduje o konaní v rozpore s týmto zákonom,

n)

umiestniť v prípade použitia motorového vozidla počas výkonu svojej funkcie na pravej polovici ...

o)

poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak to okolnosti dovolia, ak v súvislosti s použitím donucovacích ...

p)

spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bez zbytočného ...

q)

zachovávať pri plnení úloh podľa tohto zákona dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj ...

r)

chrániť preukaz člena stráže prírody, odznak člena stráže prírody a rovnošatu člena stráže ...

s)

nahradiť krajskému úradu vzniknutú škodu v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia preukazu ...

t)

zúčastňovať sa na odborno-zdokonaľovacom školení organizovanom krajským úradom alebo ním poverenou ...

u)

oznámiť krajskému úradu do 15 dní zmenu skutočností zapísaných v preukaze člena stráže prírody, ...

v)

predložiť krajskému úradu každoročne najneskôr do 15. januára preukaz člena stráže prírody ...

w)

odovzdať do 30 dní po vyškrtnutí zo zoznamu členov stráže prírody príslušnému krajskému ...

(2)

Pri použití zbrane je člen stráže prírody povinný

a)

zachovávať nevyhnutnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život osôb,

b)

čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej zákrok smeruje,

c)

zistiť priame následky použitia zbrane, len čo tak môže urobiť bez ohrozenia seba alebo inej ...

d)

o použití zbrane proti osobe bez zbytočného odkladu upovedomiť útvar Policajného zboru a krajský ...

§ 78
Vyškrtnutie člena stráže prírody zo zoznamu
(1)

Krajský úrad, ktorý člena stráže prírody zapísal do zoznamu, vyškrtne ho zo zoznamu členov ...

a)

nastanú okolnosti, ktoré bránia tomu, aby člen stráže prírody naďalej plnil svoju funkciu,

b)

člen stráže prírody prekročí svoje oprávnenia alebo inak poruší svoj sľub,

c)

člen stráže prírody napriek písomnému upozorneniu nevykonáva svoju funkciu podľa tohto zákona, ...

d)

člen stráže prírody prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 72 ods. 1,

e)

člen stráže prírody požiada o vyškrtnutie zo zoznamu členov stráže prírody,

f)

člen stráže prírody zomrie.

(2)

Činnosť člena stráže prírody sa končí dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov stráže prírody. ...

§ 79
Osoby, ktoré majú oprávnenia a povinnosti člena stráže prírody

Oprávnenia a povinnosti člena stráže prírody majú aj ministerstvom určení zamestnanci organizácií ...

§ 80
Rovnošata a označenie zamestnancov ochrany prírody a krajiny
(1)

Zamestnanci orgánov ochrany prírody a zamestnanci organizácií ochrany prírody môžu pri výkone ...

(2)

Podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov ochrany prírody a zamestnancov organizácií ochrany ...

ŠIESTA ČASŤ

KONANIE

§ 81
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,112) ak tento ...

(2)

Všeobecné predpisy o správnom konaní112) s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú ...

a)

vydanie vyjadrenia podľa § 9,

b)

vydanie súhlasu podľa § 24 ods. 20,

c)

určenie činnosti, ktorá sa môže považovať za činnosť preukázateľne nevyhnutnú na zabezpečenie ...

d)

určenie ďalšieho nakladania s chránenými živočíchmi podľa § 35 ods. 7,

e)

vydanie potvrdenia o oznámení nálezu chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny podľa § ...

f)

vydanie oprávnenia na odber chránených nerastov a chránených skamenelín podľa § 38 ods. 6,

g)

určenie lehoty podľa § 44 ods. 13,

h)

určenie záchytného strediska podľa § 45 ods. 10,

i)

vydanie súhlasu podľa § 52 ods. 3,

j)

konanie o zápise odborne spôsobilej osoby do zoznamu podľa § 55 a konanie o jej vyškrtnutí z tohto ...

k)

rozhodovanie v pochybnostiach, či ide o nepôvodný druh [§ 65 ods. 1 písm. i)],

l)

konanie podľa § 71 ods. 5,

m)

konanie o zápise člena stráže prírody do zoznamu členov stráže prírody podľa § 73 a konanie ...

n)

konanie o náhrade škody podľa § 97 až 102.

§ 82
(1)

Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akej činnosti sa týka ...

(2)

Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou ...

(3)

Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch uvedených v odseku ...

(4)

Účastníci konania sú v priebehu konania povinní bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody ...

(5)

Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť ...

(6)

Občianske združenie podľa odseku 3 môže písomne požiadať orgán ochrany prírody, aby ho písomne ...

(7)

Orgán ochrany prírody, ktorému žiadosť podľa odseku 6 bola doručená, je povinný písomne upovedomiť ...

(8)

Ustanovenia odseku 3 druhej vety a odsekov 6 a 7 sa nevzťahujú na konanie podľa § 44 ods. 2, konania ...

(9)

Orgán ochrany prírody konanie podľa tohto zákona zastaví, ak

a)

dôvod na konanie odpadol,

b)

účastník konania, na ktorého návrh sa konanie začalo, vzal návrh na začatie konania späť,

c)

účastník konania, na ktorého návrh sa konanie začalo, neodstránil v určenej lehote nedostatky ...

d)

jeden z účastníkov konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo ak zanikol bez právneho ...

e)

jediný účastník konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo ak zanikol bez právneho ...

f)

sa preukáže, že ten, kto podal žiadosť o vydanie rozhodnutia, nie je účastníkom konania a nejde ...

g)

po vykonaní úkonov voči účastníkovi konania zistí, že nie je príslušný na konanie,

h)

účastník konania vzal svoje odvolanie (rozklad) alebo návrh na obnovu konania späť,

i)

uplynula lehota na prejednanie iného správneho deliktu.

(10)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 9 písm. b), d), e), h) a i) nie je prípustné ...

(11)

Orgán ochrany prírody môže žiadosť zamietnuť, ak nie sú splnené podmienky na jeho vydanie podľa ...

(12)

V rozhodnutí vydanom podľa tohto zákona, ktorým sa dáva súhlas na výkon činnosti alebo ktorým ...

§ 83
Osobitné ustanovenie o vecnej a miestnej príslušnosti
(1)

Ak sa na vykonávanie určitej činnosti vyžaduje viacero rozhodnutí podľa tohto zákona a nevylučuje ...

(2)

Ak sa výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny má (§ 56) vykonávať v územných ...

(3)

Ak sa územie, ktoré má byť vyhlásené za chránené, nachádza na území viacerých krajov, príslušný ...

§ 84
Doručovanie
(1)

Orgán ochrany prírody doručuje písomnosti spravidla poštou. Orgán ochrany prírody však môže ...

(2)

Ak niet osôb oprávnených za štátny orgán alebo právnickú osobu prijímať písomnosti, písomnosť, ...

(3)

Písomnosti určené advokátovi môžu prijímať aj advokátski koncipienti alebo iní zamestnanci, ...

(4)

Účastníci konania alebo ich zástupcovia sú povinní bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody ...

(5)

Za doručenú sa považuje aj písomnosť vrátená poštou ako nedoručiteľná, ak nebolo možné ...

(6)

Ak by doručovanie písomností účastníkovi konania bolo spojené s ťažkosťami alebo s prieťahmi ...

§ 85
Lehota na rozhodnutie
(1)

Orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie do 60 dní odo dňa začatia konania; v prípade rozhodnutia ...

(2)

Ak sa konanie preruší, lehoty podľa odseku 1 neplynú.

§ 86
Podklady na rozhodnutie
(1)

Orgán ochrany prírody rozhoduje na základe zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov.

(2)

Fyzické osoby a právnické osoby sú povinné na základe žiadosti orgánu ochrany prírody podať ...

Odvolanie (rozklad)

§ 87
(1)

Na konanie o odvolaní (rozklade) sa primerane použijú ustanovenia § 82 ods. 4, 5, 9 a 10, § 84 ...

(2)

Odkladný účinok odvolania (rozkladu) je vylúčený v prípade rozhodovania podľa § 7 ods. 4, § ...

§ 88
(1)

Vzdať sa odvolania (rozkladu) proti rozhodnutiu možno na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie na prvom ...

(2)

Ak o odvolaní (rozklade) nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak účastník konania vzal odvolanie ...

(3)

Ak sa účastník konania vzdá odvolania (rozkladu) alebo vezme svoje odvolanie (rozklad) späť, rozhodnutie ...

§ 89
Zmena, zrušenie, predĺženie platnosti a strata platnosti rozhodnutia
(1)

Orgán ochrany prírody môže ním vydané rozhodnutie z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka ...

a)

zmeniť, ak

1.

dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia,

2.

to vyžadujú záujmy prírody a krajiny chránené týmto zákonom alebo

3.

sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí orgánu ochrany prírody,

b)

zrušiť, ak

1.

oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije rozhodnutie po čas dlhší ako jeden rok,

2.

ten, komu bolo rozhodnutie vydané, závažným spôsobom či opakovane porušuje ustanovenia tohto ...

3.

pri činnosti vykonávanej na základe rozhodnutia dochádza k porušovaniu ustanovení tohto zákona ...

4.

zistí, že rozhodnutie bolo vydané na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok ...

(2)

Výkon činnosti povolenej rozhodnutím, ktoré bolo vydané na dobu určitú, možno na návrh účastníka ...

a)

s tým súhlasia ostatní účastníci konania,

b)

nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia od vydania rozhodnutia alebo posledného ...

c)

účastník konania požiadal o predĺženie najneskôr 30 dní pred ukončením jeho platnosti,

d)

nie sú splnené podmienky na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia podľa odseku 1 a

e)

to nie je v rozpore so záujmami prírody a krajiny chránenými týmto zákonom.

(3)

Rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť

a)

dňom, keď sa orgán ochrany prírody dozvedel od účastníka konania o skončení vykonávania povolenej ...

b)

uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo

c)

smrťou účastníka konania, jeho vyhlásením za mŕtveho, pozbavením spôsobilosti na právne úkony ...

(4)

Ustanovenie odsekov 1 až 3 sa nevzťahuje na rozhodnutie o priestupku a inom správnom delikte podľa ...

SIEDMA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ NA ÚSEKU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Iné správne delikty a sankcie

§ 90
(1)

Orgán ochrany prírody môže uložiť pokutu do 300 000 Sk a prepadnutie veci podnikateľovi alebo ...

a)

vykonáva činnosť uvedenú v § 12 až 15, § 24 alebo § 38 ods. 2 bez súhlasu príslušného orgánu ...

b)

vykonáva činnosť zakázanú podľa § 7 ods. 2, § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 16 ods. ...

c)

nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyhlásený podľa § 4 ods. 2,

d)

porušuje podmienky vykonávania činnosti určené príslušným orgánom ochrany prírody v rozhodnutí ...

e)

porušuje návštevný poriadok národného parku alebo jaskyne (§ 20 a 24),

f)

neoznámi výrub dreviny (§ 47 ods. 6) alebo nález chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny ...

g)

nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany prírody podľa § 47 ods. 2,

h)

nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 50 ods. 5 alebo § 104 ods. 10,

i)

nevedie evidenciu o chránenom druhu (§ 41 ods. 1),

j)

vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny bez súhlasu orgánu ochrany prírody ...

k)

neumožní osobám oprávneným podľa § 59, 71, 73 a 79 vstup na pozemky alebo do iných nehnuteľností, ...

l)

nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 3, § 35 ods. 8, § 41 ods. 12 a 14, § 47 ods. 2 a 7, § 50 ods. ...

m)

uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa tohto zákona,

n)

použije falzifikované alebo neplatné rozhodnutie ako podklad na vydanie iného rozhodnutia alebo ...

o)

použije rozhodnutie, ktoré bolo zmenené, bez súhlasu vydávajúceho orgánu ochrany prírody ako ...

p)

sfalšuje alebo zmení rozhodnutie alebo si nechá vykonať neoprávnené zmeny v rozhodnutí vydanom ...

q)

neoznámi nález chráneného druhu živočícha (§ 35 ods. 7).

(2)

Pokutu do 700 000 Sk a prepadnutie veci môže orgán ochrany prírody uložiť podnikateľovi alebo ...

a)

odchytáva a usmrcuje živočíchy (§ 4 ods. 3),

b)

poškodzuje chránené nerasty a chránené skameneliny (§ 38 ods. 1) alebo dreviny (§ 47 ods. 1 a ...

c)

nedodržuje obmedzenie vyhlásené v národnom parku alebo jeho časti podľa § 19 ods. 4,

d)

nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyhlásený orgánom ochrany prírody podľa § 22 ods. 5 alebo ...

e)

vykonáva odber chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny bez osobitného oprávnenia alebo ...

f)

nesplní povinnosti uložené orgánom ochrany prírody v súhlase na výrub dreviny (§ 48 ods. 1 a ...

g)

zničí zariadenie určené na ochranu osobitne chránenej časti prírody a krajiny alebo označenie ...

h)

nevyžiada si predchádzajúci súhlas ministerstva podľa § 28 ods. 7,

i)

použije zakázané metódy a prostriedky odchytu alebo usmrcovania živočíchov (§ 36), ktoré nie ...

(3)

Pokutu do 1 000 000 Sk a prepadnutie veci môže orgán ochrany prírody uložiť podnikateľovi alebo ...

a)

vykonáva činnosť zakázanú podľa § 26 ods. 5, § 34 ods. 1 a 2 alebo § 35 ods. 1,

b)

ničí chránené nerasty a chránené skameneliny (§ 38 ods. 1) alebo dreviny (§ 47 ods. 1 a § 49 ...

c)

neuskutoční primerané náhradné revitalizačné opatrenia (§ 6 ods. 1 a 2),

d)

nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyslovený orgánom ochrany prírody podľa § 8 ods. 1 a 3,

e)

nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany prírody podľa § 8 ods. 2 alebo povinnosť uloženú ...

f)

nevykoná opatrenia podľa § 28 ods. 7 alebo ich vykoná v rozpore so súhlasom ministerstva,

g)

vyviezol chránené nerasty alebo chránené skameneliny bez súhlasu orgánu ochrany prírody podľa ...

h)

nepreukáže pôvod chránených rastlín alebo chránených živočíchov podľa § 42,

i)

nesprávne použije, sníme alebo sfalšuje nezameniteľné označenie chráneného živočícha okrem ...

j)

prevádzkuje zoologickú záhradu alebo vystavuje na verejnosti živočíchy viac ako sedem dní v roku ...

k)

používa názov „zoologická záhrada", „zoo", „zoopark", „zoosafari", „delfinárium", „botanická ...

l)

neplní povinnosti po uzavretí zoologickej záhrady podľa § 44 ods. 15,

m)

vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny (§ 47 ods. 3) alebo chráneného stromu ...

n)

koná v rozpore s podmienkami pozastavenia, obmedzenia alebo zákazu podľa § 47 ods. 7 písm. a) a ...

o)

neobnoví produkčné ovocné dreviny v stanovenej lehote [§ 47 ods. 4 písm. b)],

p)

nepreukáže oprávnenie na výrub súhlasom na výrub (§ 47 ods. 8) a pôvod prepravovaného dreva ...

q)

neposkytne súčinnosť pri výkone štátneho dozoru (§ 71),

r)

nevydá zaistenú vec (§ 93 ods. 5),

s)

neumožní odňatie veci (§ 93 ods. 6),

t)

koná v rozpore s nariadením orgánu ochrany prírody (§ 93 ods. 8).

(4)

Ak sa dopustí osoba iného správneho deliktu podľa odsekov 1 až 3 do dvoch rokov po tom, čo jej ...

§ 91
(1)

Pri určení výšky pokuty za iný správny delikt sa prihliadne na jeho závažnosť, najmä na spôsob ...

(2)

Prepadnutie veci možno uložiť vtedy, ak vec je vo vlastníctve porušovateľa a vec bola

a)

na spáchanie iného správneho deliktu použitá alebo určená alebo

b)

získaná iným správnym deliktom alebo bola nadobudnutá za vec získanú iným správnym deliktom. ...

(3)

Prepadnutie veci možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou. Prepadnutie veci nie je možné uložiť, ...

(4)

Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát.

(5)

Ak nebola za iný správny delikt uložená sankcia prepadnutia veci, orgán ochrany prírody môže ...

(6)

O zhabaní veci nemožno rozhodnúť, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynuli tri roky. ...

(7)

Orgán ochrany prírody môže v rozhodnutí o inom správnom delikte povinnému uložiť, aby v určenej ...

(8)

Sankciu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel príslušný ...

(9)

Účastníkovi konania, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na pojednávanie alebo inak sťažuje ...

(10)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ...

(11)

Výnosy z pokút uložených za iné správne delikty podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu. ...

(12)

Osoba, voči ktorej orgán ochrany prírody rozhodnutím vyslovil výrok o porušení tohto zákona, ...

(13)

Uhradené trovy konania podľa odseku 12 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(14)

Sankciu a trovy konania vymáha orgán, ktorý ich uložil.

§ 92
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)

pohybuje sa v sprístupnenej jaskyni bez sprievodcu (§ 24 ods. 17),

b)

pohybuje sa v sprístupnenej jaskyni mimo označených trás (§ 24 ods. 17),

c)

vykonáva činnosť uvedenú v § 12 až 15, § 24 alebo § 38 ods. 2 bez súhlasu príslušného orgánu ...

d)

vykonáva činnosť zakázanú podľa § 7 ods. 2, § 13 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, § 16 ods. ...

e)

nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyhlásený podľa § 4 ods. 2,

f)

porušuje podmienky vykonávania činnosti určené príslušným orgánom ochrany prírody v rozhodnutí ...

g)

porušuje návštevný poriadok národného parku alebo jaskyne (§ 20 a 24),

h)

neoznámi výrub dreviny (§ 47 ods. 6) alebo nález chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny ...

i)

nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany prírody podľa § 47 ods. 2,

j)

nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 50 ods. 5 alebo § 104 ods. 10,

k)

nevedie evidenciu o chránenom druhu (§ 41 ods. 1),

l)

vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny bez súhlasu orgánu ochrany prírody ...

m)

neumožní osobám oprávneným podľa § 59, 71, 73 a 79 vstup na pozemky alebo do iných nehnuteľností, ...

n)

nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 3, § 35 ods. 8, § 41 ods. 12 a 14, § 47 ods. 2 a 7, § 50 ods. ...

o)

uvedie nesprávne údaje v žiadosti o vydanie rozhodnutia podľa tohto zákona,

p)

použije falzifikované alebo neplatné rozhodnutie ako podklad na vydanie iného rozhodnutia alebo ...

q)

použije rozhodnutie, ktoré bolo zmenené bez súhlasu vydávajúceho orgánu ochrany prírody ako ...

r)

sfalšuje alebo zmení rozhodnutie alebo si nechá vykonať neoprávnené zmeny v rozhodnutí vydanom ...

s)

neoznámi nález chráneného druhu živočícha (§ 35 ods. 7),

t)

neodovzdá preukaz, odznak alebo rovnošatu člena stráže prírody v ustanovenej lehote [§ 77 písm. ...

u)

odchytáva a usmrcuje živočíchy (§ 4 ods. 3),

v)

poškodzuje chránené nerasty a chránené skameneliny (§ 38 ods. 1) alebo dreviny (§ 47 ods. 1 a ...

w)

nedodržuje obmedzenie vyhlásené v národnom parku alebo jeho časti podľa § 19 ods. 4,

x)

nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyhlásený orgánom ochrany prírody podľa § 22 ods. 5 alebo ...

y)

vykonáva odber chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny bez osobitného oprávnenia alebo ...

z)

nesplní povinnosti uložené orgánom ochrany prírody v súhlase na výrub dreviny (§ 48 ods. 1 a ...

za)

zničí zariadenie určené na ochranu osobitne chránenej časti prírody a krajiny alebo označenie ...

zb) nevyžiada si predchádzajúci súhlas ministerstva podľa § 28 ods. 7,

zc) použije zakázané metódy a prostriedky odchytu alebo usmrcovania živočíchov (§ 36), ktoré ...

zd) vykonáva činnosť zakázanú podľa § 26 ods. 5, § 34 ods. 1 a 2 alebo § 35 ods. 1,

ze)

ničí chránené nerasty a chránené skameneliny (§ 38 ods. 1) alebo dreviny (§ 47 ods. 1 a § 49 ...

zf) neuskutoční primerané náhradné revitalizačné opatrenia (§ 6 ods. 1 a 2),

zg) nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyslovený orgánom ochrany prírody podľa § 8 ods. 1 a 3,

zh) nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany prírody podľa § 8 ods. 2 alebo povinnosť uloženú ...

zi) nevykoná opatrenia podľa § 28 ods. 7 alebo ich vykoná v rozpore so súhlasom ministerstva,

zj) vyviezol chránené nerasty alebo chránené skameneliny bez súhlasu orgánu ochrany prírody podľa ...

zk) nepreukáže pôvod chránených rastlín alebo chránených živočíchov podľa § 42,

zl) nesprávne použije, sníme alebo sfalšuje nezameniteľné označenie chráneného živočícha ...

zm) prevádzkuje zoologickú záhradu alebo vystavuje na verejnosti živočíchy viac ako sedem dní ...

zn) používa názov „zoologická záhrada", „zoo", „zoopark", „zoosafari", „delfinárium", ...

zo) neplní povinnosti po uzavretí zoologickej záhrady podľa § 44 ods. 15,

zp) vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny (§ 47 ods. 3) alebo chráneného stromu ...

zq) koná v rozpore s podmienkami pozastavenia, obmedzenia alebo zákazu podľa § 47 ods. 7 písm. ...

zr) neobnoví produkčné ovocné dreviny v stanovenej lehote [§ 47 ods. 4 písm. b)],

zs) nepreukáže oprávnenie na výrub súhlasom na výrub (§ 47 ods. 8) a pôvod prepravovaného dreva ...

zt) neposkytne súčinnosť pri výkone štátneho dozoru (§ 71),

zu) nevydá zaistenú vec (§ 93 ods. 5),

zv) neumožní odňatie veci (§ 93 ods. 6),

zw) koná v rozpore s nariadením orgánu ochrany prírody (§ 93 ods. 8).

(2)

Za priestupok podľa

a)

odseku 1 písm. a), b) a t) možno uložiť pokarhanie alebo pokutu do 10 000 Sk,

b)

odseku 1 písm. c) až s) možno uložiť pokarhanie, pokutu do 100 000 Sk a prepadnutie veci,

c)

odseku 1 písm. u) až zc) možno uložiť pokutu do 200 000 Sk a prepadnutie veci,

d)

odseku 1 písm. zd) až zw) možno uložiť pokutu do 300 000 Sk a prepadnutie veci.

(3)

Prepadnutie veci možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

(4)

Ak sa dopustí osoba priestupku podľa odseku 1 do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký priestupok ...

(5)

V blokovom konaní za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 2 000 Sk.

(6)

Orgán ochrany prírody môže v rozhodnutí o priestupku povinnému uložiť, aby v určenej lehote ...

(7)

Účastníkovi konania, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na pojednávanie alebo inak sťažuje ...

(8)

Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ...

(9)

Výnosy pokút uložených za priestupky podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.

(10)

Sankciu vymáha orgán, ktorý ju uložil.

(11)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov,108) ...

§ 93
Zaistenie veci
(1)

Orgán ochrany prírody môže na prerokovanie priestupku alebo iného správneho deliktu zaistiť vec, ...

a)

priestupku použila alebo sa priestupkom získala, alebo bola nadobudnutá za vec priestupkom získanú, ...

b)

iného správneho deliktu použila alebo sa iným správnym deliktom získala, alebo bola nadobudnutá ...

(2)

Orgán ochrany prírody môže vec zaistiť podľa odseku 1 bez ohľadu na práva tretích osôb.

(3)

Orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie o zaistení veci a doručí ho do vlastných rúk osobe, ktorej ...

(4)

V rozhodnutí o zaistení veci sa uvedú dôvody, v ktorých dôsledku sa vec zaisťuje, a poučenie ...

(5)

Osoba, ktorej bolo doručené alebo ústne oznámené rozhodnutie o zaistení veci podľa odseku 3, ...

(6)

Ak nie je orgánu ochrany prírody zaistená vec vydaná, možno ju osobe, ktorá ju má v držbe, odňať. ...

(7)

O vydaní alebo odňatí zaistenej veci sa vyhotoví úradný záznam, v ktorom je uvedený najmä opis ...

(8)

Ak orgán ochrany prírody vec, ktorú možno podľa odseku 1 zaistiť, osobe ponechá, súčasne nariadi, ...

(9)

Ak zaistená vec už nie je potrebná na ďalšie konanie podľa tohto zákona alebo ak sa neuplatní ...

(10)

Zaistiť možno aj jedinca chráneného druhu na zistenie skutkového stavu veci, vykonanie dôkazov ...

(11)

Orgán ochrany prírody, ktorý zaistí živého jedinca chráneného druhu, je povinný zabezpečiť ...

§ 94
Správa vybraných chránených druhov a správa vybraných chránených častí krajiny
(1)

Ministerstvo vykonáva správu chránených druhov, ktoré sa stali majetkom štátu na základe

a)

rozhodnutia, ktorým bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktorým bol chránený druh zhabaný v konaní ...

b)

rozhodnutia súdu, ktorým bolo vyslovené prepadnutie veci alebo ktorým bol chránený druh zhabaný ...

(2)

Ministerstvo môže poveriť správou majetku štátu uvedeného v odseku 1 ním zriadenú organizáciu ...

(3)

Chránené druhy vo vlastníctve štátu možno

a)

navrátiť do voľnej prírody, ak je to možné alebo účelné,

b)

umiestniť v zariadeniach na záchranu chránených rastlín a chránených živočíchov,

c)

použiť na plnenie úloh vyplývajúcich zo schváleného programu záchrany chráneného druhu,

d)

použiť na výskum zameraný na ochranu a zachovanie daného druhu,

e)

použiť na zbierkotvornú a výchovnú činnosť múzeí, vedeckých inštitúcií a vysokých škôl, ...

f)

použiť na vzdelávacie účely orgánov ochrany prírody,

g)

previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu v súlade s odsekom 4,

h)

zlikvidovať, ak neživé jedince nemožno použiť inak,

i)

použiť iným spôsobom podľa stanoviska ministerstva.

(4)

Zakazuje sa akýkoľvek prevod jedincov chráneného druhu podľa odseku 1, ako aj akákoľvek zmena ...

a)

na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej boli zhabané alebo ktorá sa dopustila protiprávneho ...

b)

na neštátny subjekt, ak to zakazuje osobitný predpis.66)

(5)

Na nakladanie s majetkom štátu uvedeným v odseku 1 a § 24 ods. 20 platia ustanovenia osobitného ...

§ 95
Spoločenská hodnota chránených druhov, drevín a biotopov
(1)

Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, drevín, biotopov európskeho ...

(2)

Spoločenská hodnota chránených nerastov a chránených skamenelín vyjadruje najmä ich vedeckú, ...

(3)

Spoločenská hodnota podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňuje najmä pri

a)

posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení ...

b)

vypracúvaní znaleckých posudkov,118)

c)

rozhodovaní o rozsahu finančnej náhrady podľa § 6 ods. 1,

d)

určovaní nálezného podľa § 38 ods. 8 a § 103 ods. 2,

e)

rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa ...

(4)

Štát v konaniach o náhrade škody, ktorá bola spáchaná na osobitne chránených častiach prírody ...

(5)

Spoločenskú hodnotu chránených rastlín, chránených živočíchov, chránených nerastov, chránených ...

§ 96
Zhabanie jedincov chránených druhov
(1)

Orgán ochrany prírody môže zhabať jedinca chráneného druhu, ak

a)

držiteľ nevedie o ňom evidenciu podľa § 41 alebo

b)

držiteľ nepreukáže jeho pôvod v súlade s § 42, alebo

c)

sa s ním nakladá v rozpore s nariadením podľa § 71 ods. 5.

(2)

Vlastníkom zhabaného jedinca chráneného druhu sa stáva dňom právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní ...

(3)

Orgán ochrany prírody, ktorý rozhodol o zhabaní jedinca chráneného druhu, oznámi to bezodkladne ...

(4)

Osoba, ktorej bol živý jedinec chráneného druhu zhabaný, je povinná uhradiť náklady spojené ...

a)

odobratím, zaistením a so zhabaním jedinca chráneného druhu a s jeho následnou starostlivosťou ...

b)

premiestnením zhabaného živého jedinca chráneného druhu do záchytného strediska v cudzine alebo ...

(5)

Povinnosť uhradenia nákladov podľa odseku 4 sa ukladá rozhodnutím; uhradené náklady sú príjmom ...

ÔSMA ČASŤ

NÁHRADA ŠKODY SPÔSOBENÁ ŽIVOČÍCHMI

§ 97
Predmet náhrady škody
(1)

Štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom za škodu spôsobenú ...

a)

živote a zdraví fyzickej osoby,

b)

vybraných domestikovaných živočíchoch,

c)

psoch používaných na stráženie vybraných domestikovaných živočíchov pred útokmi šeliem, ...

d)

rybách chovaných na hospodársky účel v rybníkoch alebo rybochovných zariadeniach (ďalej len ...

e)

včelstvách a včelárskych zariadeniach,

f)

nepozberaných poľných plodinách,

g)

drevinách alebo lesných porastoch alebo

h)

poľovnej raticovej zveri v oblastiach s celoročnou druhovou ochranou určených živočíchov.

(2)

Štát nezodpovedá podľa tohto zákona za škodu

a)

spôsobenú určeným živočíchom držaným alebo chovaným v ľudskej opatere alebo živočíchom, ...

b)

spôsobenú určeným živočíchom, ak vznikla fyzickej osobe pri plnení pracovných úloh alebo v ...

c)

vzniknutú lovcovi pri love určeného živočícha, ktorý škodu podľa odseku 1 spôsobil.

§ 98
Podmienky nároku na náhradu škody
(1)

Náhradu škody na vybraných domestikovaných živočíchoch možno poskytnúť, ak

a)

kôň, osol a ich krížence, dobytok, ovca, koza alebo ošípaná boli v čase rozhodujúcej udalosti ...

b)

hydina bola v čase rozhodujúcej udalosti umiestnená v uzatvorenom objekte,

c)

králiky a kožušinové živočíchy boli v čase rozhodujúcej udalosti umiestnené v uzatvorenom ...

(2)

Náhradu škody na rybách možno poskytnúť, ak škoda bola spôsobená určeným živočíchom, ktorý ...

(3)

Náhradu škody na poľných plodinách nemožno poskytnúť, ak neboli pozbierané v agrotechnickom ...

(4)

Náhradu škody nemožno poskytnúť, ak škoda bola spôsobená

a)

určeným živočíchom mimo doby jeho druhovej ochrany podľa tohto zákona alebo

b)

na území, pre ktoré bola povolená výnimka zo zákazu podľa § 35 ods. 1 písm. a).

§ 99
Rozsah náhrady škody
(1)

Pri škode na živote fyzickej osoby spôsobenej určeným živočíchom sa poskytne

a)

jednorazové odškodnenie manželovi (druhovi) usmrteného a každému jeho maloletému dieťaťu, voči ...

b)

náhrada primeraných nákladov spojených s pohrebom a náhrada účelne a preukázateľne vynaložených ...

(2)

Pri škode na zdraví fyzickej osoby sa poškodenému poskytne odškodnenie za bolesť a sťažené ...

(3)

Pri škode na majetku sa uhradí skutočná škoda.

(4)

Na preukázanie rozsahu škody podľa tohto zákona možno použiť znalecké posudky;118) rozsah škody ...

(5)

Ak bola náhrada škody poskytnutá podľa osobitného predpisu,121) náhrada škody podľa tohto zákona ...

Uplatnenie nároku na náhradu škody

§ 100
(1)

Poškodený alebo pozostalá osoba (ďalej len „poškodený") písomne oznámi vzniknutú škodu podľa ...

(2)

Právo na náhradu škody musí poškodený uplatniť písomnou žiadosťou doloženou dokladmi a podkladmi ...

a)

živote alebo zdraví, najneskôr do dvoch rokov od vzniku škody,

b)

vybraných domestikovaných živočíchoch, pastierskych psoch, rybách, včelstvách a včelárskych ...

(3)

Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo v lehotách uvedených v odseku 2.

(4)

Žiadosť o náhradu škody sa považuje za predloženú dňom, keď orgánu ochrany prírody, v ktorého ...

(5)

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo nie sú k žiadosti pripojené predpísané ...

(6)

Orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, môže na preukázanie času rozhodujúcej ...

(7)

Ak žiadosť poškodeného neobsahuje predpísané údaje, neboli k nej pripojené požadované doklady ...

§ 101
(1)

Orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, po ohlásení škody (§ 100 ods. ...

(2)

Skutočnosti nevyhnutné na posúdenie nároku na náhradu škody posúdi orgán ochrany prírody, v ...

(3)

Ak orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, zistí, že škodu spôsobil ...

§ 102
(1)

Ak orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, nezaplatí náhradu škody ...

(2)

Na právne vzťahy o náhrade škody spôsobenej určenými živočíchmi upravené v tomto zákone ...

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 103
Spoločné ustanovenia
(1)

Výkon štátneho dozoru podľa § 71 a konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie vykonáva ...

(2)

Každý, kto nájde živého jedinca chráneného druhu rastlín a živočíchov, je povinný vydať ...

(3)

Podľa odseku 2 sa nepostupuje, ak živý jedinec chráneného druhu rastlín a živočíchov je exemplárom ...

(4)

Chránené rastliny a chránené živočíchy, ktoré boli z miesta ich prirodzeného výskytu odobraté ...

(5)

Na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu64) sa ochranné ...

(6)

Orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany ...

(7)

Rozhodnutím o vydaní súhlasu, povolení výnimky, nevydaní súhlasu alebo nepovolení výnimky podľa ...

(8)

Okresné úrady vopred prerokujú so správcami vodných tokov zásady pravidelnej údržby vodných ...

§ 104
Prechodné ustanovenia
(1)

Ten, kto ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva činnosť, na ktorú nebola do 1. januára 2003 ...

(2)

Konania, ktoré neboli dokončené do dňa účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa doterajšieho ...

(3)

Lehoty, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa až do ich uplynutia ...

(4)

Na ukladanie sankcií za porušenie ustanovení tohto zákona, ku ktorému došlo pred nadobudnutím ...

(5)

Ten, kto vedie evidenciu o chránených druhoch podľa doterajších predpisov, je povinný uviesť ...

(6)

Ten, kto ku dňu účinnosti tohto zákona má v držbe chránené druhy, o ktorých sa vedie evidencia ...

(7)

Ten, kto ku dňu účinnosti tohto zákona má v držbe neživé chránené rastliny a chránené živočíchy, ...

(8)

Ten, kto drží chránené živočíchy nezameniteľne označené podľa doterajších predpisov, je ...

(9)

Ten, kto ku dňu účinnosti tohto zákona má v držbe chránené živočíchy, ktoré sa nezameniteľne ...

(10)

Zákazy podľa § 34 ods. 1 písm. b), c) a d) a § 35 ods. 1 písm. f) a g) sa nevzťahujú na chránené ...

(11)

Podľa tohto zákona sa poskytuje náhrada škody podľa § 97 až 102 vzniknutá po dni nadobudnutia ...

(12)

Botanická záhrada, arborétum, chovná stanica a rehabilitačná stanica zriadené do účinnosti ...

(13)

Zoologická záhrada zriadená do účinnosti tohto zákona je povinná požiadať o vydanie súhlasu ...

(14)

Ten, kto prevádzkuje zariadenie, v ktorom vystavuje na verejnosti živočíchy viac ako sedem dní ...

(15)

V prípadoch uvedených v odsekoch 13 a 14 rozhodne orgán ochrany prírody do jedného roka od podania ...

(16)

Krajský úrad do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona overí, či členovia stráže ...

(17)

Platnosť preukazu člena stráže prírody a odznaku člena stráže prírody vydaných podľa doterajších ...

(18)

Chránené územia vyhlásené do účinnosti tohto zákona sa považujú za chránené územia vyhlásené ...

(19)

Chránené stromy vyhlásené do účinnosti tohto zákona sa považujú za chránené stromy vyhlásené ...

(20)

Ministerstvo do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona vydá všeobecne záväzný ...

(21)

Zákaz ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom58) podľa tretej časti tohto zákona ...

(22)

Nárok na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania možno v prípade lesných hospodárskych ...

(23)

Nárok na náhradu majetkovej ujmy podľa doterajších predpisov uplatnený ku dňu účinnosti tohto ...

(24)

Vláda do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona vydá nariadenie, ktoré ustanoví ...

§ 105
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení ...

2.

položky č. 74 až 90 prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii ...

5.

body 3 a 105 v prílohe k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 ...

6.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 295/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

7.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 218/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

8.

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených ...

9.

výnos Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1162/1988-32 z 30. júna 1988 o ...

10.

ustanovenia výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1160/1988-32 z 30. ...

11.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 9150/1979-OP z 30. novembra 1979 ...

12.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 806/1980-32 z 29. februára 1980 ...

13.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 2652/1981-32 z 30. apríla 1981 ...

14.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 2660/1981-32 z 30. apríla 1981 ...

15.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 3258/1981-32 z 30. júna 1981 ...

16.

úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1566/1983-32 z 31. marca 1983 ...

§ 106
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou § 27 ods. 10, ktorý nadobúda účinnosť ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 543/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor preukazu a odznaku ...

Poznámky

 • 1)  § 7 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 2)  Čl. 2 Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie Federálneho ...
 • 3)  § 4 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 4)  § 2 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 5)  Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 ...
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v ...
 • 7)  Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších ...
 • 8)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 3 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 11)  § 2 zákona č. 44/1988 Zb.
 • 12)  § 2 zákona č. 61/1977 Zb.
 • 13)  § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 14)  § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • 15)  Napríklad § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení zákona č. 83/2000 Z. z. ...
 • 16)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. v znení neskorších ...
 • 17)  Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej ...
 • 18)  Napríklad Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva ...
 • 19)  § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov ...
 • 20)  § 415 až 450 Občianskeho zákonníka.
 • 21)  § 9 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej ...
 • 22)  § 8 ods. 2 a § 20 až 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 58 až 70, § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 71 až 74 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 79 až 82 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 88, 88a, 89 a 90 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 19, 20 a 24 zákona č. 313/1999 Z. z.
 • 30)  § 17 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 27 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Napríklad § 9 až 13 a § 17 až 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona ...
 • 33)  § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení zákona č. 83/2000 Z. z.
 • 34)  Napríklad § 14 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ...
 • 35)  § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe ...
 • 36)  § 11 zákona č. 313/1999 Z. z.§ 13 až 21 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...
 • 37)  § 5 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
 • 38)  Napríklad § 14 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, § 126 ods. 1 zákona ...
 • 39)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb., § 29 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb., zákon Slovenskej národnej ...
 • 40)  Zákon č. 184/2002 Z. z.
 • 41)  § 9 písm. b) až e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 42)  § 28 zákona č. 313/1999 Z. z.
 • 43)  § 34 ods. 4 zákona č. 139/2002 Z. z.
 • 44)  § 2 písm. x) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...
 • 45)  § 1 ods. 2 až 4 zákona č. 135/1961 Zb.
 • 46)  Bod A.1. 6 písm. a) až c) prílohy č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej ...
 • 47)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 3 písm. b) zákona č. 337/1998 Z. z.
 • 49)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. januára 2002 č. 3485/1/2001-100, ...
 • 50)  § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 313/1999 Z. z.
 • 51)  § 71 ods. 1 písm. c) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
 • 53)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických ...
 • 54)  § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 55)  § 2 písm. ar) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 56)  § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
 • 57)  § 2 písm. b) a c) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 58)  § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.§ 6 a 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva ...
 • 59)  Napríklad § 25 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 53 zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 60)  § 23 zákona č. 61/1977 Zb.
 • 61)  § 2 ods. 1 a § 2 ods. 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...
 • 62)  Úprava Slovenského banského úradu č. 3000/1975, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane ...
 • 63)  Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
 • 64)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...
 • 65)  § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 ...
 • 66)  Zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich ...
 • 67)  § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
 • 68)  Napríklad zákon č. 237/2002 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ...
 • 69)  Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej ...
 • 70)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v ...
 • 71)  § 8 zákona č. 337/1998 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
 • 72)  § 181b Trestného zákona.
 • 73)  Napríklad vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/1998 Z. z. o chove ...
 • 74)  § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v ...
 • 75)  Zákon č. 337/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 76)  Napríklad zákon č. 337/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 77)  § 89 ods. 13 Trestného zákona.
 • 78)  Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 79)  Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...
 • 80)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 81)  Čl. 45 a 51 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
 • 82)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 83)  § 6 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 84)  § 7a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 86)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 87)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z., zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej ...
 • 88)  § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 89)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení zákona č. 83/2000 Z. z.
 • 90)  § 2 zákona č. 61/1977 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.
 • 91)  § 3, 4 a 12 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z.
 • 92)  Napríklad § 13, 32, 33, 39, 39b, 39c a 40 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ...
 • 93)  Napríklad § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení zákona č. 83/2000 Z. z. ...
 • 94)  Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení ...
 • 95)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. ...
 • 96)  § 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie. ...
 • 97)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 98)  § 8 ods. 4 písm. i) zákona č. 337/1998 Z. z.
 • 99)  Čl. V zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve ...
 • 100)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 101)  Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z., Trestný poriadok.
 • 102)  Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 103)  § 39 zákona č. 241/2001 Z. z.
 • 104)  § 136 a 138 Zákonníka práce.§ 149 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 105)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 106)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 107)  § 76 ods. 2 Trestného poriadku.
 • 108)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 109)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších ...
 • 110)  § 13 a 14 Trestného zákona.
 • 111)  Napríklad § 52 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ...
 • 112)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 113)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 114)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 115)  Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.Zákon ...
 • 116)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 117)  § 89 ods. 13 a 14 Trestného zákona.
 • 118)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
 • 119)  Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
 • 120)  § 420 až 450 Občianskeho zákonníka.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho ...
 • 121)  Napríklad § 27 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore