Články k predpisu 543/2002

PRECHOD STRÁŽE PRÍRODY DO 21. STOROČIA VPLYVOM ELEKTRONIZÁCIE[1][2]

Abstrakt
Predmetom príspevku je priblíženie systému fungovania Informačného systému Stráž prírody, ktorý spravuje Slovenská inšpekcia životného prostredia. V príspevku sa zaoberáme aktuálnou právnou úpravou upravujúcu pôsobnosť Stráže prírody. Informačný systém má za úlohu uľahčiť prácu inšpektorov a efektívne a hospodárne nakladať s verejnými zdrojmi financií. Hlavným prínosom systému je prechod administratívy z papierovej do elektronickej formy. Príspevok tiež približuje systém fungovania informačného systému ako aj komunikáciu medzi zmienenými subjektami.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
povinnosti člena stráže
Priradené k predpisu:
543/2002 paragrafy: 77


Vydané: 19.05.2023
Autor: Mgr., Branislav Mráz
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Branislav Mráz

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ÚZEMNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY1

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou vzťahu územného plánovania a z neho vyplývajúcich ďalších postupov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a aj inými spôsobmi ochrany životného prostredia..

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne
Priradené k predpisu:
543/2002 paragrafy: 11


Vydané: 23.06.2020
Autor: Mgr., Ľudovít Máčaj
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ľudovít Máčaj

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ÚROVNI OBECNEJ SAMOSPRÁVY[1]

Abstrakt
Ochrana životného prostredia je problematika, o ktorej sa čoraz viac diskutuje. Nutnosť ochrany sa tak prejavuje nielen na územnej úrovni, ale aj na štátnej či medzinárodnej úrovni. Autorka sa rozhodla spracovať problematiku životného prostredia z pozície obce, ktorá nesie zodpovednosť za jej dodržiavanie ako územná jednotka.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
ochrana drevín
Priradené k predpisu:
543/2002 paragrafy: 46, 47


Vydané: 26.09.2019
Autor: JUDr., Ingrida Papáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Ingrida Papáčová

CHRÁNENÉ ÚZEMIA NA SLOVENSKU A ÚLOHA SPRÁVNEHO SÚDNICTVA PRI ICH OCHRANE

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou ochrany životného prostredia v chránených územiach na Slovensku. Práve na týchto lokalitách dochádza v mnohých prípadoch ku stretom záujmu na ochranu životného prostredia a na druhej strane súkromných záujmov ich užívateľov, týkajúcich sa napríklad lesného hospodárstva, alebo iného využívania týchto pozemkov. Príspevok poukazuje na prípady, v ktorých došlo ku konfliktu medzi prístupmi k využívaniu týchto pozemkov, a to ohľadom rôznych záležitostí a práve správe súdnictvo malo zabezpečiť dostatočnú a efektívnu územnú ochranu pri vyvažovaní týchto jednotlivých záujmov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
územná ochrana prírody a krajiny a jej stupne
Priradené k predpisu:
543/2002 paragrafy: 11


Vydané: 21.08.2019
Autor: Mgr., Ľudovít Máčaj
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ľudovít Máčaj

PRÁVA A POVINNOSTI VÝROBNÝCH PODNIKOV VO VZŤAHU K ODPADOVÉMU HOSPODÁRSTVU

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na riešenie práv a povinnosti podnikov vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu. Podnik ako prirodzený producent odpadu rieši otázku množstva záležitostí v rámci odpadového hospodárstva, ktoré vyplývajú z príslušnej legislatívy a z potreby efektívne riešiť procesy odpadového hospodárstva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
ochrana prírody a krajiny
Priradené k predpisu:
543/2002 paragrafy: 2


Vydané: 09.09.2017
Autor: Mgr., Ivana Hapčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ivana Hapčová

DELIKTUÁLNA ZODPOVEDNOSŤ NA ÚSEKU OCHRANY PRÍRODY A BIODIVERZITY

Abstrakt
Biodiverzita predstavuje mimoriadnu rozmanitosť ekosystémov, biotopov a druhov, ktoré nás obklopujú. Poskytuje nám potravu, čerstvú vodu a čistý vzduch, prístrešie a liečivá, zmierňuje prírodné katastrofy, skazy spôsobené škodcami a ochorenia a prispieva k regulovaniu podnebia. Biodiverzita teda tvorí náš prírodný kapitál, pričom poskytuje ekosystémové služby, ktoré podporujú naše hospodárstvo. S ohľadom na narastajúci význam biodiverzity je preto stále viac a viac aktuálne vhodné nastavenie právneho systému deliktuálnej zodpovednosti za správne a súdne delikty na úseku ochrany tejto zložky životného prostredia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
zoologická záhrada
Priradené k predpisu:
543/2002 paragrafy: 44


Vydané: 01.01.2017
Autor: JUDr., Róbert Ružička
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora JUDr., Róbert Ružička

ZNIČENIE HNIEZD BELORÍTOK OBYČAJNÝCH Z POHĽADU VEREJNOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI

Abstrakt
Predmetom príspevku je aktuálna problematika z oblasti ochrany životného prostredia. Autorka sa v piatich kapitolách venuje právnemu posúdeniu konania spočívajúceho v zničení hniezd chráneného živočícha v čase hniezdenia. Predmetnú otázku skúma z pohľadu administratívnoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti, pričom podmienky zodpovednosti skúma vo vzťahu k fyzickej aj právnickej osobe. V závere poukazuje na prax správnych.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov
Priradené k predpisu:
543/2002 paragrafy: 40


Vydané: 01.01.2017
Autor: JUDr., Mária Havelková, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora JUDr., Mária Havelková, PhD.

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO

Abstrakt
Ochrana prírody a krajiny je osobitne významným predmetom právnej úpravy práva životného prostredia. Oblasť právnej regulácie ochrany prírody a krajiny je tak dôležitá, že ju v mnohých krajinách zaraďujú do samostatného právneho odvetvia, a to do tzv. vidieckeho práva. Cieľom predkladaného príspevku je analýza, rozbor a komparácia inštitútu ochrany prírody a krajiny, a to najmä inštitútu územnej ochrany ako subsystému integrálnej právnej úpravy ochrany prírody a krajiny, tak v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v podmienkach Spolkovej republiky Nemecko. Autor porovnáva vývoj vymedzených inštitútov, sústavu chránených území, environmentálne subjekty a predovšetkým právne úpravy ochrany prírody a starostlivosti o krajinu v podmienkach oboch porovnávaných štátov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
ochrana prírody a krajiny
Priradené k predpisu:
543/2002 paragrafy: 2


Vydané: 05.10.2009
Autor: doc. JUDr., Jozef Tekeli, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Jozef Tekeli, PhD.
MENU
Hore