Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 495/2013 účinný od 01.07.2015

Platnosť od: 31.12.2013
Účinnosť od: 01.07.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim, Orgány ochrany práva, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 495/2013 účinný od 01.07.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 495/2013 s účinnosťou od 01.07.2015 na základe 180/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. ...

1.

V § 4 ods. 2, § 6 ods. 2, § 27 ods. 2, § 27c ods. 1 a § 36 ods. 3 sa za slová „v jazyku, o ktorom sa“ ...

2.

V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Dieťa narodené na území Slovenskej republiky žiadateľke, azylantke alebo cudzinke, ktorej sa poskytla ...

3.

V § 4 ods. 6 sa vypúšťajú slová „z členského štátu Európskej únie“.

4.

V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo „rokov“ vkladajú slová „alebo osobe, ktorej bol zverený do osobnej ...

5.

V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „o jeho žiadosti“.

6.

V § 12 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem rozhodnutia podľa ...

7.

V § 13 ods. 4 písm. a) sa slová „,a môže sa vrátiť do oblasti, kde je taká ochrana alebo pomoc poskytovaná“ ...

8.

V § 13 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) žiadateľ nemá opodstatnenú obavu z prenasledovania v inej časti krajiny pôvodu alebo má v nej prístup ...

9.

V § 13a sa vypúšťajú slová „ktorému neudelilo azyl,“.

10.

V § 13b ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobe, ktorej bol zverený do osobnej ...

11.

V § 13c ods. 4 písmeno b) znie:

„b) nie je vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia v inej časti krajiny pôvodu alebo má v nej prístup ...

12.

V § 13c ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „je dôvodne podozrivý, že“.

13.

V § 14 odsek 4 znie:

„(4) Azyl udelený podľa § 9 alebo § 10 zaniká aj vtedy, ak sa azylantovi udelí a) iný azyl podľa tohto ...

14.

V § 15 ods. 2 písm. d) sa slovo „preukáže“ nahrádza slovom „uvedie“.

15.

V § 15 ods. 2 písm. e) sa slová „preukáže dôvody predchádzajúceho prenasledovania“ nahrádzajú slovami ...

16.

V § 15 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „3, alebo ak je dôvod podľa § 13 ods. 4 písm. ...

17.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak sa začalo konanie o odňatie azylu, azyl trvá až do rozhodnutia o jeho odňatí.“.

18.

§ 15a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Doplnková ochrana poskytnutá podľa § 13b zaniká aj poskytnutím doplnkovej ochrany podľa § 13a.“. ...

19.

V § 15b ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

20.

V § 15b ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 2 a 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 3 a ods. 4 písm. ...

21.

§ 15b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa začalo konanie o zrušenie doplnkovej ochrany, doplnková ochrana trvá až do rozhodnutia o ...

22.

V § 17a ods. 1 sa za bodkočiarku vkladá slovo „iným“.

23.

V § 19a ods. 2 sa slová „vážnemu bezpráviu“ nahrádzajú slovami „vážneho bezprávia“.

24.

V § 19a ods. 3 písmeno d) znie:

„d) žiadateľ požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany bezodkladne po vstupe ...

25.

V § 19a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Na účely určenia príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zisťovania charakteristík takejto ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

26.

V § 19a ods. 7 sa za slovo „bezprávie“ vkladá čiarka a slová „pričom táto ochrana je účinná a nie je ...

27.

Nadpis § 20 sa vypúšťa.

28.

V § 20 ods. 2 tretej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „azyl ...

29.

V § 20 ods. 3 prvej vete sa slová „o jeden rok“ nahrádzajú slovami „o dva roky“, slovo „13b“ za slovom ...

30.

V § 20 ods. 3 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „doplnková ...

31.

V § 20 ods. 4 text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak sa rozhodne o neudelení azylu a cudzinec už ...

32.

V § 21 ods. 1 sa za slovo „doručenia“ vkladá čiarka a slová „ak tento odsek neustanovuje inak“ a na ...

33.

V § 22 ods. 1 sa slová „počas konania o udelenie azylu“ nahrádzajú slovami „do rozhodnutia o žiadosti ...

34.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Na povolenie pobytu podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.

35.

V § 23 ods. 2 sa za slovo „tábora“ vkladajú slová „alebo pobytového tábora“ a slová „podrobiť sa fotografovaniu ...

36.

V § 23 ods. 4 písm. i) sa slová „pobytu v azylovom zariadení“ nahrádzajú slovami „konania o udelenie ...

37.

V § 23c sa slová „§ 19 ods. 1 písm. f), g)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6, § 19 ods. 1 písm. a), f)“. ...

38.

Doterajší text § 23c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak je žiadateľom cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt alebo ...

39.

V § 27a odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo môže cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, na základe jeho písomnej žiadosti ...

40.

§ 27a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo sa podieľa na vytváraní možností na začlenenie cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ...

41.

V § 27b sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

42.

V § 27b písmeno e) znie:

„e)
dodržiavať vnútorný poriadok počas pobytu v pobytovom tábore,“.

43.

Za siedmu časť sa vkladá nová ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ÔSMA ČASŤ KONANIE O ODOVZDANÍ DO INÉHO ŠTÁTU § 46a (1) Na konanie o odovzdaní cudzinca, ktorý má na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

„20b) Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na ...

Doterajšia ôsma časť sa označuje ako deviata časť.

44.

V § 48 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
osobné údaje a informácie o cudzincoch uvedených v § 46a ods. 1.“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

45.

V § 48 ods. 1 písm. g) sa slová „písmenách a) až e)“ nahrádzajú slovami „písmenách a) až f)“.

46.

V § 48 ods. 1 písm. h) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a cudzincov ...

47.

Nadpis § 50 sa vypúšťa.

48.

V § 50 písmeno c) znie:

„c)
odmeny tlmočníka v konaní podľa tohto zákona,“.

49.

V § 53a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.

50.

V § 53b ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev;22a)“ nahrádzajú slovami „Európskej únie;20b)“.

51.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

„22b)
Čl. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 604/2013.“.

52.

Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 Konanie o azyle začaté pred 1. januárom ...

53.

V prílohe č. 2 sa v bode 42 vypúšťajú slová „alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany“.

54.

V prílohe č. 2 sa na konci dopĺňa táto veta: „Poznámka: Ak sa zisťuje, či je iný štát príslušný na konanie ...

55.

Nadpis prílohy č. 5 znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

56.

V prílohe č. 5 sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

57.

Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych ...

Čl. III

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore ...

2.

V § 2 ods. 2 sa slová „štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.

3.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Členský štát Európskej únie na účely tohto zákona je členský štát Európskej únie okrem Slovenskej ...

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie na účely tohto zákona je jeho a) manžel, b) priamy ...

5.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá má záujem prijať do zamestnania ...

6.

V § 6 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 30 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov ...

8.

V § 12 písm. o) sa slovo „vydávať“ nahrádza slovami „vydať a zrušiť“ a vypúšťajú sa slová „(ďalej len ...

9.

V § 12 písm. w) sa slovo „zamestnanosti“ nahrádza slovom „nezamestnanosti“.

10.

V § 12 písm. z) tretí bod znie:

„3. vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...

11.

V § 12 písm. z) štvrtom bode sa slová „§ 23a ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 23b ods. 3, 4 a 6 až ...

12.

V § 13 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a udeľovať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie ...

13.

V § 13 ods. 3 písm. c) sa za slovo „obsadenia“ vkladá slovo „voľného“.

14.

V § 13 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) vydať a zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udeliť a odňať povolenie ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

15.

V § 13 ods. 3 písm. e) tretí bod znie:

„3. vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udelených a odňatých ...

16.

V § 13 ods. 3 písm. e) štvrtom bode sa slová „§ 23a ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 23b ods. 3 a 6 ...

17.

V § 13 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) oznamovať ústrediu údaje podľa písmena e) za vykazovaný kalendárny mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho ...

18.

§ 21 a 21a vrátane nadpisov znejú:

„§ 21 Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a, 22b, 22c, 22ca, 22d, 22da, 22e, 22f, 22g a 22h znejú:

„22a) § 37 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z. 22b) § 23 ods. 1 zákona č. 404/2011 ...

19.

Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21b Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (1) Úrad vydá potvrdenie o možnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22i až 22k znejú:

„22i) § 31 a 32 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 22j) § 6 až 14 zákona č. 151/2010 ...

20.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Povolenie na zamestnanie (1) Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22l a 23 znejú:

„22l) Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa, 27a, 27b a 27c sa vypúšťajú.

21.

V § 23 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

„d) zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo zánikom prechodného ...

22.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má ...

23.

V § 23 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môže odňať povolenie na zamestnanie, ak bolo kontrolnou ...

24.

V § 23 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na tom istom pracovnom mieste“.

25.

V § 23 ods. 5 druhej vete sa slová „príslušnému úradu najneskôr do“ nahrádzajú slovami „úradu najskôr ...

26.

V § 23 sa vypúšťa odsek 6.

27.

§ 23a znie:

„§ 23a (1) Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, a) ktorý má udelený trvalý ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a, 24, 24a, 24b, 24c, 25, 26, 27, 28a až 28g znejú:

„23a) § 30 zákona č. 404/2011 Z. z. 24) § 24 zákona č. 404/2011 Z. z. 24a) § 26 zákona č. 404/2011 ...

28.

Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23b Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 29 a 30 znejú:

„29) Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších ...

29.

V § 24 celom texte sa slová „článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) Čl. 1 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode ...

30.

V § 29 ods. 1 uvádzacej vete sa odkaz „35)“ nahrádza odkazom „22e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.

31.

V § 32 ods. 8 sa za slovom „únie“ vypúšťa čiarka a slová „občana štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody ...

32.

V § 32 ods. 9 sa za slovo „azyl“ vkladá čiarka a slová „ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana“.

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 38 sa citácia „Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a ...

34.

V § 44 ods. 5 sa odkaz „45b)“ nahrádza odkazom „30)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45b sa vypúšťa.

35.

V § 50 ods. 7, § 50j ods. 6 a § 50k ods. 5 sa odkaz „35)“ nahrádza odkazom „22e)“.

36.

V § 53d ods. 1 sa odkaz „59ab)“ nahrádza odkazom „28b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59ab sa vypúšťa.

37.

V poznámke pod čiarou k odkazu 59aba sa citácia „§ 10 ods. 4 zákona č. 561/2007 Z. z. v znení zákona ...

38.

V § 67 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na tlačivách vydávaných ústredím podľa tohto zákona možno ...

39.

V § 70 ods. 9 sa odkaz „59ab)“ nahrádza odkazom „28b)“.

40.

Za § 72t sa vkladá § 72u, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72u Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 (1) Potvrdenie o možnosti obsadenia ...

41.

V prílohe č. 1 písm. D sa písmeno a) dopĺňa dvanástym bodom a trinástym bodom, ktoré znejú:

„12.
dosiahnutý stupeň vzdelania,

13.
výška mesačnej mzdy.“.

42.

V prílohe č. 1 písm. D sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail).“.

43.

Príloha č. 4 sa dopĺňa desiatym bodom až trinástym bodom, ktoré znejú:

„10. Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích ...

Čl. IV

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

V nadpise pod § 14 sa slová „agendou zaistenia“ nahrádzajú slovami „cudzineckou agendou“.

2.

V § 14 sa slová „o azyle podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „podľa predpisov o azyle“ a vypúšťajú ...

Čl. V

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 2 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného ...

Čl. VI

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 4 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
cudzinec v konaní o odovzdaní do iného štátu,1da)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1da znie:

„1da)
§ 46a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.

2.

V § 5a ods. 2 druhá veta znie: „Členmi rady sú zástupca Slovenskej advokátskej komory, zástupca Ministerstva ...

3.

V § 5a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na účel vymenovania zástupcov navrhne predseda Slovenskej ...

4.

V § 5b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu podľa prvej vety sa advokát nemôže odvolať; ...

5.

V § 5b ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu podľa prvej vety sa mediátor nemôže ...

6.

V § 5d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o zmene v osobe advokáta alebo mediátora ...

7.

V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Centrum rozhodne o žiadosti do 30 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa odseku ...

8.

V § 14 ods. 2, § 18 ods. 4 a § 20 ods. 2 sa slová „možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia ...

9.

V § 24a sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
o odovzdaní do iného štátu.“.

10.

V § 24b ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v konaní o odovzdaní do iného štátu“. ...

11.

V § 24b ods. 1 a ods. 4 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

12.

Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 Konania začaté pred 1. januárom 2014 ...

Čl. VII

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 23 odsek 1 znie:

„(1) Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účel zamestnania udelí policajný útvar, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44)
§ 21b zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Prechodný pobyt na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 44a a 45 znejú:

„44a) § 22 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 45) § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. v ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

3.

V § 23 ods. 5 písm. c) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

4.

§ 23 odsek 5 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

„50a) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa slová „ods. 6 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

6.

V § 29 ods. 1 sa slová „§ 33 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 7“.

7.

V § 31 ods. 6 a § 37 ods. 4 písm. f) sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 4“.

8.

V § 32 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. ...

9.

V § 32 ods. 4 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“ a slová „odseku 5 písm. n) p) a q)“ ...

10.

V § 32 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) predložením podnikateľského zámeru vo forme podľa osobitného predpisu,58) osvedčenia o živnostenskom ...

11.

V § 32 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania ...

Doterajšie písmená b) až q) sa označujú ako c) až r).

Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie:

„62) § 2 písm. a) a § 24 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona 81/2013 ...

12.

V § 32 ods. 5 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „ods. 2,“.

13.

V § 32 ods. 5 písm. r) sa slová „písm. d) až m)“ nahrádzajú slovami „písm. e) až n)“.

14.

V § 32 ods. 6 písm. e) sa slová „odseku 5 písm. h) alebo písm. i)“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. ...

15.

V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Policajný útvar si pri udeľovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne od príslušného úradu ...

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

16.

V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Policajný útvar môže prerušiť konanie o udelení prechodného pobytu podľa § 27, ak štátny príslušník ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

17.

Slová „§ 33 ods. 4“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 6“.

18.

V § 33 ods. 6 písm. g) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

19.

V § 33 ods. 6 písm. h) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

20.

V § 33 sa odsek 6 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením ...

21.

V § 33 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

22.

V § 33 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Policajný útvar rozhodne o udelení prechodného pobytu s neskorším dátumom začiatku udeleného pobytu, ...

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

23.

V § 34 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za štátneho príslušníka tretej krajiny ...

24.

V § 34 ods. 3 písm. d) bode 3 sa za slová „§ 26“ vkladajú slová „alebo § 29“.

25.

V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Policajný útvar pri obnovovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne od príslušného úradu práce, ...

Doterajšie odseky 4 až 15 sa označujú ako odseky 5 až 16.

26.

V § 34 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Štátny príslušník tretej krajiny môže preukázať zabezpečenie ...

27.

V § 34 ods. 12, § 120 ods. 2 písm. a) a § 125 ods. 4 sa slová „§ 33 ods. 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami ...

28.

V § 34 ods. 14 sa slová „§ 33 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 8“.

29.

V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 33 ods. 4 alebo ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 6 alebo ods. ...

30.

V § 36 ods. 1 písm. d) a § 39 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

31.

V § 36 ods. 1 písm. e) a § 39 ods. 1 písm. e) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo ...

32.

V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zruší potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.61aa)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:

„61aa)
§ 21b ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.

33.

V § 36 ods. 3 písm. c) sa za slová „§ 24“ vkladá čiarka a slová „§ 25 ods. 1 písm. e)“.

34.

V § 37 ods. 3 druhá veta znie: „Vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom ...

35.

V § 37 ods. 4 písm. k) a v § 52 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 23 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. ...

36.

V § 38 odsek 5 znie:

„(5) K žiadosti o vydanie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný ...

37.

V § 38 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Policajný útvar si pri udeľovaní modrej karty vyžiada písomne od ústredia práce potvrdenie o možnosti ...

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 13.

38.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ústredie práce vydá potvrdenie podľa § 38 ods. 10, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného ...

39.

V § 40 odsek 5 znie:

„(5) K žiadosti o obnovenie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný ...

40.

V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Policajný útvar pri obnovovaní modrej karty si vyžiada písomne od ústredia práce potvrdenie o možnosti ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

41.

V § 41 odsek 3 znie:

„(3) Ak si držiteľ modrej karty počas obdobia nezamestnanosti, ktoré nepresiahne tri mesiace, nájde ...

42.

V § 47 ods. 6 sa za slová „v Slovenskej republike,“ vkladajú slová „jeho manžela“.

43.

V § 61 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) štátny príslušník tretej krajiny podľa § 58 ods. 2 písm. b), c) alebo odseku 3 ohrozuje bezpečnosť ...

44.

V § 73 ods. 3 sa za slovo „predpise“ vkladajú slová „a slová „oprávnenie pracovať“, ak ide o prechodný ...

45.

V § 73 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Policajný útvar uvedie v doklade o pobyte v položke „poznámky“ ...

46.

V § 73 ods. 11 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „dva roky“.

47.

§ 73 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 23 ods. 1 spolu s dokladom ...

48.

V § 77 ods. 1 sa za slová „ktorejkoľvek tretej krajiny,“ vkladajú slová „do ktorej sa štátny príslušník ...

49.

V § 82 odsek 1 znie:

„(1) Policajný útvar administratívne vyhostí štátneho príslušníka tretej krajiny, ak a) neoprávnene ...

50.

V § 82 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak a) predstavuje ...

Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.

51.

V § 82 odsek 3 znie:

„(3) Policajný útvar môže v rozhodnutí o administratívnom vyhostení uložiť zákaz vstupu a) podľa odseku ...

52.

V § 82 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

53.

V § 82 ods. 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

54.

V § 82 ods. 8 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

55.

V § 82 ods. 9 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „1 písm. b)“.

56.

V § 82 ods. 13 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

57.

V § 83 ods. 1 a v § 84 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

58.

V § 83 ods. 4 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“ a za slová „ods. 1“ sa vkladajú slová „a ...

59.

V § 83 ods. 7, § 89 ods. 2 a § 120 ods. 2 písm. i) sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

60.

§ 84 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Kontrola výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkonu trestu vyhostenia (ďalej len ...

61.

V § 87 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Policajný útvar zaznamená údaje o občanovi Únie alebo rodinnom príslušníkovi občana Únie, o čase ...

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

62.

V § 88 ods. 1 písm. c) znie:

„c) na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu jeho prevozu podľa osobitného predpisu,85) ak existuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 85 znie:

„85) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá ...

63.

V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

64.

V § 88 odsek 4 znie:

„(4) Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac na šesť ...

65.

V § 88 sa vypúšťa odsek 12.

66.

Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 88a Zaistenie žiadateľa o udelenie azylu (1) Policajt je oprávnený zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ...

67.

V § 96 odsek 2 znie:

„(2) Štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 15 rokov má právo na prístup a) k vzdelávaniu, ak zaistenie ...

68.

V § 111 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) oznámiť do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu údajov v doklade podľa § 73 ods. 17 prvej ...

69.

V § 111 ods. 2 písm. a) sa slovo „uňho“ nahrádza slovami „od neho“.

70.

V § 111 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“.

71.

V § 115 odsek 1 znie:

„(1) Ústredie práce informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky policajný útvar o zrušení ...

72.

V § 115 ods. 9 sa slová „§ 34 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 11“.

73.

V § 118 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „,a na cudzinca, ktorý požiadal o asistovaný dobrovoľný ...

74.

V § 122 písm. b) sa vypúšťa slovo „overená“.

75.

V § 122 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo“.

76.

V § 122 písm. d) sa vypúšťa slovo „overené“ a na konci slovo „alebo“.

77.

V § 122 sa vypúšťa písmeno e).

78.

V § 125 ods. 2 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

79.

V § 125 ods. 4 sa slová „§ 34 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 12“ a slová „§ 82 ods. 1“ sa nahrádzajú ...

80.

V § 125 ods. 5 sa slová „§ 34 ods. 11 alebo ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 12 alebo ods. 13“. ...

81.

V § 125 odsek 10 znie:

„(10) Policajný útvar informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky a) ústredie práce ...

82.

V § 125 ods. 11 sa slová „§ 33 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 11“ a slová „§ 38 ods. 11“ sa nahrádzajú ...

83.

V § 125 ods. 12 sa slová „§ 33 ods. 6, § 34 ods. 13, § 38 ods. 10, § 40 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ ...

84.

V § 126 odsek 1 znie:

„(1) Cudzinec môže vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným ...

85.

Za § 131a sa vkladá § 131b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 131b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 (1) Konania podľa tohto zákona začaté ...

86.

Príloha č. 2 sa dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:

„15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore