Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 495/2013 účinný od 01.07.2015


Platnosť od: 31.12.2013
Účinnosť od: 01.07.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim, Orgány ochrany práva, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 495/2013 účinný od 01.07.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 495/2013 s účinnosťou od 01.07.2015 na základe 180/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. ...

1.

V § 4 ods. 2, § 6 ods. 2, § 27 ods. 2, § 27c ods. 1 a § 36 ods. 3 sa za slová „v jazyku, o ktorom sa“ ...

2.

V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Dieťa narodené na území Slovenskej republiky žiadateľke, azylantke alebo cudzinke, ktorej sa poskytla ...

3.

V § 4 ods. 6 sa vypúšťajú slová „z členského štátu Európskej únie“.

4.

V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo „rokov“ vkladajú slová „alebo osobe, ktorej bol zverený do osobnej ...

5.

V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „o jeho žiadosti“.

6.

V § 12 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem rozhodnutia podľa ...

7.

V § 13 ods. 4 písm. a) sa slová „,a môže sa vrátiť do oblasti, kde je taká ochrana alebo pomoc poskytovaná“ ...

8.

V § 13 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) žiadateľ nemá opodstatnenú obavu z prenasledovania v inej časti krajiny pôvodu alebo má v nej prístup ...

9.

V § 13a sa vypúšťajú slová „ktorému neudelilo azyl,“.

10.

V § 13b ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobe, ktorej bol zverený do osobnej ...

11.

V § 13c ods. 4 písmeno b) znie:

„b) nie je vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia v inej časti krajiny pôvodu alebo má v nej prístup ...

12.

V § 13c ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „je dôvodne podozrivý, že“.

13.

V § 14 odsek 4 znie:

„(4) Azyl udelený podľa § 9 alebo § 10 zaniká aj vtedy, ak sa azylantovi udelí a) iný azyl podľa tohto ...

14.

V § 15 ods. 2 písm. d) sa slovo „preukáže“ nahrádza slovom „uvedie“.

15.

V § 15 ods. 2 písm. e) sa slová „preukáže dôvody predchádzajúceho prenasledovania“ nahrádzajú slovami ...

16.

V § 15 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „3, alebo ak je dôvod podľa § 13 ods. 4 písm. ...

17.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Ak sa začalo konanie o odňatie azylu, azyl trvá až do rozhodnutia o jeho odňatí.“.

18.

§ 15a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Doplnková ochrana poskytnutá podľa § 13b zaniká aj poskytnutím doplnkovej ochrany podľa § 13a.“. ...

19.

V § 15b ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

20.

V § 15b ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 2 a 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 3 a ods. 4 písm. ...

21.

§ 15b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa začalo konanie o zrušenie doplnkovej ochrany, doplnková ochrana trvá až do rozhodnutia o ...

22.

V § 17a ods. 1 sa za bodkočiarku vkladá slovo „iným“.

23.

V § 19a ods. 2 sa slová „vážnemu bezpráviu“ nahrádzajú slovami „vážneho bezprávia“.

24.

V § 19a ods. 3 písmeno d) znie:

„d) žiadateľ požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany bezodkladne po vstupe ...

25.

V § 19a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Na účely určenia príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zisťovania charakteristík takejto ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

26.

V § 19a ods. 7 sa za slovo „bezprávie“ vkladá čiarka a slová „pričom táto ochrana je účinná a nie je ...

27.

Nadpis § 20 sa vypúšťa.

28.

V § 20 ods. 2 tretej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „azyl ...

29.

V § 20 ods. 3 prvej vete sa slová „o jeden rok“ nahrádzajú slovami „o dva roky“, slovo „13b“ za slovom ...

30.

V § 20 ods. 3 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „doplnková ...

31.

V § 20 ods. 4 text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak sa rozhodne o neudelení azylu a cudzinec už ...

32.

V § 21 ods. 1 sa za slovo „doručenia“ vkladá čiarka a slová „ak tento odsek neustanovuje inak“ a na ...

33.

V § 22 ods. 1 sa slová „počas konania o udelenie azylu“ nahrádzajú slovami „do rozhodnutia o žiadosti ...

34.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Na povolenie pobytu podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.

35.

V § 23 ods. 2 sa za slovo „tábora“ vkladajú slová „alebo pobytového tábora“ a slová „podrobiť sa fotografovaniu ...

36.

V § 23 ods. 4 písm. i) sa slová „pobytu v azylovom zariadení“ nahrádzajú slovami „konania o udelenie ...

37.

V § 23c sa slová „§ 19 ods. 1 písm. f), g)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6, § 19 ods. 1 písm. a), f)“. ...

38.

Doterajší text § 23c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak je žiadateľom cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt alebo ...

39.

V § 27a odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo môže cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, na základe jeho písomnej žiadosti ...

40.

§ 27a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo sa podieľa na vytváraní možností na začlenenie cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ...

41.

V § 27b sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

42.

V § 27b písmeno e) znie:

„e)
dodržiavať vnútorný poriadok počas pobytu v pobytovom tábore,“.

43.

Za siedmu časť sa vkladá nová ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ÔSMA ČASŤ KONANIE O ODOVZDANÍ DO INÉHO ŠTÁTU § 46a (1) Na konanie o odovzdaní cudzinca, ktorý má na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

„20b) Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na ...

Doterajšia ôsma časť sa označuje ako deviata časť.

44.

V § 48 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
osobné údaje a informácie o cudzincoch uvedených v § 46a ods. 1.“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

45.

V § 48 ods. 1 písm. g) sa slová „písmenách a) až e)“ nahrádzajú slovami „písmenách a) až f)“.

46.

V § 48 ods. 1 písm. h) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a cudzincov ...

47.

Nadpis § 50 sa vypúšťa.

48.

V § 50 písmeno c) znie:

„c)
odmeny tlmočníka v konaní podľa tohto zákona,“.

49.

V § 53a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.

50.

V § 53b ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev;22a)“ nahrádzajú slovami „Európskej únie;20b)“.

51.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

„22b)
Čl. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 604/2013.“.

52.

Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 Konanie o azyle začaté pred 1. januárom ...

53.

V prílohe č. 2 sa v bode 42 vypúšťajú slová „alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany“.

54.

V prílohe č. 2 sa na konci dopĺňa táto veta: „Poznámka: Ak sa zisťuje, či je iný štát príslušný na konanie ...

55.

Nadpis prílohy č. 5 znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

56.

V prílohe č. 5 sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

57.

Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych ...

Čl. III

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore ...

2.

V § 2 ods. 2 sa slová „štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.

3.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Členský štát Európskej únie na účely tohto zákona je členský štát Európskej únie okrem Slovenskej ...

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie na účely tohto zákona je jeho a) manžel, b) priamy ...

5.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá má záujem prijať do zamestnania ...

6.

V § 6 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 30 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov ...

8.

V § 12 písm. o) sa slovo „vydávať“ nahrádza slovami „vydať a zrušiť“ a vypúšťajú sa slová „(ďalej len ...

9.

V § 12 písm. w) sa slovo „zamestnanosti“ nahrádza slovom „nezamestnanosti“.

10.

V § 12 písm. z) tretí bod znie:

„3. vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému ...

11.

V § 12 písm. z) štvrtom bode sa slová „§ 23a ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 23b ods. 3, 4 a 6 až ...

12.

V § 13 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a udeľovať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie ...

13.

V § 13 ods. 3 písm. c) sa za slovo „obsadenia“ vkladá slovo „voľného“.

14.

V § 13 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) vydať a zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udeliť a odňať povolenie ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

15.

V § 13 ods. 3 písm. e) tretí bod znie:

„3. vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udelených a odňatých ...

16.

V § 13 ods. 3 písm. e) štvrtom bode sa slová „§ 23a ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 23b ods. 3 a 6 ...

17.

V § 13 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) oznamovať ústrediu údaje podľa písmena e) za vykazovaný kalendárny mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho ...

18.

§ 21 a 21a vrátane nadpisov znejú:

„§ 21 Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a, 22b, 22c, 22ca, 22d, 22da, 22e, 22f, 22g a 22h znejú:

„22a) § 37 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z. 22b) § 23 ods. 1 zákona č. 404/2011 ...

19.

Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21b Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (1) Úrad vydá potvrdenie o možnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22i až 22k znejú:

„22i) § 31 a 32 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 22j) § 6 až 14 zákona č. 151/2010 ...

20.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Povolenie na zamestnanie (1) Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22l a 23 znejú:

„22l) Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa, 27a, 27b a 27c sa vypúšťajú.

21.

V § 23 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

„d) zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo zánikom prechodného ...

22.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má ...

23.

V § 23 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môže odňať povolenie na zamestnanie, ak bolo kontrolnou ...

24.

V § 23 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na tom istom pracovnom mieste“.

25.

V § 23 ods. 5 druhej vete sa slová „príslušnému úradu najneskôr do“ nahrádzajú slovami „úradu najskôr ...

26.

V § 23 sa vypúšťa odsek 6.

27.

§ 23a znie:

„§ 23a (1) Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, a) ktorý má udelený trvalý ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a, 24, 24a, 24b, 24c, 25, 26, 27, 28a až 28g znejú:

„23a) § 30 zákona č. 404/2011 Z. z. 24) § 24 zákona č. 404/2011 Z. z. 24a) § 26 zákona č. 404/2011 ...

28.

Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23b Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 29 a 30 znejú:

„29) Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších ...

29.

V § 24 celom texte sa slová „článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) Čl. 1 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode ...

30.

V § 29 ods. 1 uvádzacej vete sa odkaz „35)“ nahrádza odkazom „22e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.

31.

V § 32 ods. 8 sa za slovom „únie“ vypúšťa čiarka a slová „občana štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody ...

32.

V § 32 ods. 9 sa za slovo „azyl“ vkladá čiarka a slová „ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana“.

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 38 sa citácia „Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a ...

34.

V § 44 ods. 5 sa odkaz „45b)“ nahrádza odkazom „30)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45b sa vypúšťa.

35.

V § 50 ods. 7, § 50j ods. 6 a § 50k ods. 5 sa odkaz „35)“ nahrádza odkazom „22e)“.

36.

V § 53d ods. 1 sa odkaz „59ab)“ nahrádza odkazom „28b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59ab sa vypúšťa.

37.

V poznámke pod čiarou k odkazu 59aba sa citácia „§ 10 ods. 4 zákona č. 561/2007 Z. z. v znení zákona ...

38.

V § 67 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na tlačivách vydávaných ústredím podľa tohto zákona možno ...

39.

V § 70 ods. 9 sa odkaz „59ab)“ nahrádza odkazom „28b)“.

40.

Za § 72t sa vkladá § 72u, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72u Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 (1) Potvrdenie o možnosti obsadenia ...

41.

V prílohe č. 1 písm. D sa písmeno a) dopĺňa dvanástym bodom a trinástym bodom, ktoré znejú:

„12.
dosiahnutý stupeň vzdelania,

13.
výška mesačnej mzdy.“.

42.

V prílohe č. 1 písm. D sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail).“.

43.

Príloha č. 4 sa dopĺňa desiatym bodom až trinástym bodom, ktoré znejú:

„10. Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích ...

Čl. IV

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

V nadpise pod § 14 sa slová „agendou zaistenia“ nahrádzajú slovami „cudzineckou agendou“.

2.

V § 14 sa slová „o azyle podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „podľa predpisov o azyle“ a vypúšťajú ...

Čl. V

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 2 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného ...

Čl. VI

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 4 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
cudzinec v konaní o odovzdaní do iného štátu,1da)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1da znie:

„1da)
§ 46a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.

2.

V § 5a ods. 2 druhá veta znie: „Členmi rady sú zástupca Slovenskej advokátskej komory, zástupca Ministerstva ...

3.

V § 5a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na účel vymenovania zástupcov navrhne predseda Slovenskej ...

4.

V § 5b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu podľa prvej vety sa advokát nemôže odvolať; ...

5.

V § 5b ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu podľa prvej vety sa mediátor nemôže ...

6.

V § 5d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o zmene v osobe advokáta alebo mediátora ...

7.

V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Centrum rozhodne o žiadosti do 30 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa odseku ...

8.

V § 14 ods. 2, § 18 ods. 4 a § 20 ods. 2 sa slová „možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia ...

9.

V § 24a sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
o odovzdaní do iného štátu.“.

10.

V § 24b ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v konaní o odovzdaní do iného štátu“. ...

11.

V § 24b ods. 1 a ods. 4 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

12.

Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 Konania začaté pred 1. januárom 2014 ...

Čl. VII

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 23 odsek 1 znie:

„(1) Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účel zamestnania udelí policajný útvar, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44)
§ 21b zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Prechodný pobyt na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 44a a 45 znejú:

„44a) § 22 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 45) § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. v ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

3.

V § 23 ods. 5 písm. c) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

4.

§ 23 odsek 5 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

„50a) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa slová „ods. 6 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

6.

V § 29 ods. 1 sa slová „§ 33 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 7“.

7.

V § 31 ods. 6 a § 37 ods. 4 písm. f) sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 4“.

8.

V § 32 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. ...

9.

V § 32 ods. 4 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“ a slová „odseku 5 písm. n) p) a q)“ ...

10.

V § 32 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) predložením podnikateľského zámeru vo forme podľa osobitného predpisu,58) osvedčenia o živnostenskom ...

11.

V § 32 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania ...

Doterajšie písmená b) až q) sa označujú ako c) až r).

Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie:

„62) § 2 písm. a) a § 24 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona 81/2013 ...

12.

V § 32 ods. 5 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „ods. 2,“.

13.

V § 32 ods. 5 písm. r) sa slová „písm. d) až m)“ nahrádzajú slovami „písm. e) až n)“.

14.

V § 32 ods. 6 písm. e) sa slová „odseku 5 písm. h) alebo písm. i)“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. ...

15.

V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Policajný útvar si pri udeľovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne od príslušného úradu ...

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

16.

V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Policajný útvar môže prerušiť konanie o udelení prechodného pobytu podľa § 27, ak štátny príslušník ...

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

17.

Slová „§ 33 ods. 4“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 6“.

18.

V § 33 ods. 6 písm. g) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

19.

V § 33 ods. 6 písm. h) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

20.

V § 33 sa odsek 6 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením ...

21.

V § 33 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

22.

V § 33 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Policajný útvar rozhodne o udelení prechodného pobytu s neskorším dátumom začiatku udeleného pobytu, ...

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

23.

V § 34 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za štátneho príslušníka tretej krajiny ...

24.

V § 34 ods. 3 písm. d) bode 3 sa za slová „§ 26“ vkladajú slová „alebo § 29“.

25.

V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Policajný útvar pri obnovovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne od príslušného úradu práce, ...

Doterajšie odseky 4 až 15 sa označujú ako odseky 5 až 16.

26.

V § 34 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Štátny príslušník tretej krajiny môže preukázať zabezpečenie ...

27.

V § 34 ods. 12, § 120 ods. 2 písm. a) a § 125 ods. 4 sa slová „§ 33 ods. 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami ...

28.

V § 34 ods. 14 sa slová „§ 33 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 8“.

29.

V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 33 ods. 4 alebo ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 6 alebo ods. ...

30.

V § 36 ods. 1 písm. d) a § 39 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

31.

V § 36 ods. 1 písm. e) a § 39 ods. 1 písm. e) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo ...

32.

V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zruší potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.61aa)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:

„61aa)
§ 21b ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.

33.

V § 36 ods. 3 písm. c) sa za slová „§ 24“ vkladá čiarka a slová „§ 25 ods. 1 písm. e)“.

34.

V § 37 ods. 3 druhá veta znie: „Vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom ...

35.

V § 37 ods. 4 písm. k) a v § 52 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 23 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. ...

36.

V § 38 odsek 5 znie:

„(5) K žiadosti o vydanie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný ...

37.

V § 38 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Policajný útvar si pri udeľovaní modrej karty vyžiada písomne od ústredia práce potvrdenie o možnosti ...

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 13.

38.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ústredie práce vydá potvrdenie podľa § 38 ods. 10, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného ...

39.

V § 40 odsek 5 znie:

„(5) K žiadosti o obnovenie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný ...

40.

V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Policajný útvar pri obnovovaní modrej karty si vyžiada písomne od ústredia práce potvrdenie o možnosti ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

41.

V § 41 odsek 3 znie:

„(3) Ak si držiteľ modrej karty počas obdobia nezamestnanosti, ktoré nepresiahne tri mesiace, nájde ...

42.

V § 47 ods. 6 sa za slová „v Slovenskej republike,“ vkladajú slová „jeho manžela“.

43.

V § 61 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) štátny príslušník tretej krajiny podľa § 58 ods. 2 písm. b), c) alebo odseku 3 ohrozuje bezpečnosť ...

44.

V § 73 ods. 3 sa za slovo „predpise“ vkladajú slová „a slová „oprávnenie pracovať“, ak ide o prechodný ...

45.

V § 73 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Policajný útvar uvedie v doklade o pobyte v položke „poznámky“ ...

46.

V § 73 ods. 11 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „dva roky“.

47.

§ 73 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 23 ods. 1 spolu s dokladom ...

48.

V § 77 ods. 1 sa za slová „ktorejkoľvek tretej krajiny,“ vkladajú slová „do ktorej sa štátny príslušník ...

49.

V § 82 odsek 1 znie:

„(1) Policajný útvar administratívne vyhostí štátneho príslušníka tretej krajiny, ak a) neoprávnene ...

50.

V § 82 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak a) predstavuje ...

Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.

51.

V § 82 odsek 3 znie:

„(3) Policajný útvar môže v rozhodnutí o administratívnom vyhostení uložiť zákaz vstupu a) podľa odseku ...

52.

V § 82 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

53.

V § 82 ods. 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

54.

V § 82 ods. 8 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

55.

V § 82 ods. 9 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „1 písm. b)“.

56.

V § 82 ods. 13 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

57.

V § 83 ods. 1 a v § 84 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

58.

V § 83 ods. 4 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“ a za slová „ods. 1“ sa vkladajú slová „a ...

59.

V § 83 ods. 7, § 89 ods. 2 a § 120 ods. 2 písm. i) sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

60.

§ 84 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Kontrola výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkonu trestu vyhostenia (ďalej len ...

61.

V § 87 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Policajný útvar zaznamená údaje o občanovi Únie alebo rodinnom príslušníkovi občana Únie, o čase ...

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

62.

V § 88 ods. 1 písm. c) znie:

„c) na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu jeho prevozu podľa osobitného predpisu,85) ak existuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 85 znie:

„85) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá ...

63.

V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

64.

V § 88 odsek 4 znie:

„(4) Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac na šesť ...

65.

V § 88 sa vypúšťa odsek 12.

66.

Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 88a Zaistenie žiadateľa o udelenie azylu (1) Policajt je oprávnený zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ...

67.

V § 96 odsek 2 znie:

„(2) Štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 15 rokov má právo na prístup a) k vzdelávaniu, ak zaistenie ...

68.

V § 111 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) oznámiť do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu údajov v doklade podľa § 73 ods. 17 prvej ...

69.

V § 111 ods. 2 písm. a) sa slovo „uňho“ nahrádza slovami „od neho“.

70.

V § 111 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“.

71.

V § 115 odsek 1 znie:

„(1) Ústredie práce informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky policajný útvar o zrušení ...

72.

V § 115 ods. 9 sa slová „§ 34 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 11“.

73.

V § 118 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „,a na cudzinca, ktorý požiadal o asistovaný dobrovoľný ...

74.

V § 122 písm. b) sa vypúšťa slovo „overená“.

75.

V § 122 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo“.

76.

V § 122 písm. d) sa vypúšťa slovo „overené“ a na konci slovo „alebo“.

77.

V § 122 sa vypúšťa písmeno e).

78.

V § 125 ods. 2 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

79.

V § 125 ods. 4 sa slová „§ 34 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 12“ a slová „§ 82 ods. 1“ sa nahrádzajú ...

80.

V § 125 ods. 5 sa slová „§ 34 ods. 11 alebo ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 12 alebo ods. 13“. ...

81.

V § 125 odsek 10 znie:

„(10) Policajný útvar informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky a) ústredie práce ...

82.

V § 125 ods. 11 sa slová „§ 33 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 11“ a slová „§ 38 ods. 11“ sa nahrádzajú ...

83.

V § 125 ods. 12 sa slová „§ 33 ods. 6, § 34 ods. 13, § 38 ods. 10, § 40 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ ...

84.

V § 126 odsek 1 znie:

„(1) Cudzinec môže vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným ...

85.

Za § 131a sa vkladá § 131b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 131b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 (1) Konania podľa tohto zákona začaté ...

86.

Príloha č. 2 sa dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:

„15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore