Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 28.12.2013
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD DS6 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 488/2013 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 149/2019

Legislatívny proces k zákonu 149/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 149/2019, dátum vydania: 03.06.2019

DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

Návrh zákona sa zameriava na zníženie pokút udelených v rámci rozkazného konania za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke, pričom dôjde k nedoplatku mýta. Návrhom sa ďalej reaguje na potrebu úpravy elektromobilov v oblasti výberu mýta a to tak, že tieto vozidlá sa zaraďujú do najekologickejšej (najnižšej) mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Na úseku výberu úhrady diaľničnej známky sa zrušujú všetky obsolentné ustanovenia súvisiace s papierovou nálepkou a v správnom konaní sa vypúšťa možnosť nahlásenia údajov o vodičovi, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. Návrh zákona tiež upravuje niektoré ustanovenia na základe požiadaviek a skúseností z aplikačnej praxe.
Predpokladané vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana sú vyjadrené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR a nálezmi Ústavného súdu SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Návrh zákona sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyMateriál nelegislatívnej povahyMateriál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiáluTranspozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*
November 2018

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Marec 2019


2.Definovanie problému

Návrh zákona sa zameriava na úpravu správnych deliktov, konkrétne na zníženie výšky pokuty za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke. Vozidlá s čisto alebo čiastočne elektrickým pohonom sa zaraďujú do najekologickejšej (najnižšej) mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien.

3.Ciele a výsledný stav

Cieľom je úprava správnych deliktov na úseku výberu mýta: zníženie výšky pokuty pri dvoch správnych deliktoch (neúhrada mýta, nesprávne nastavenie počtu náprav v palubnej jednotke), a to z 1 500 eur na 1 050 eur, resp. zo 480 eur na 180 eur. Pri oboch deliktoch je tiež cieľom zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.

4.Dotknuté subjekty

Podnikateľské prostredie vo všeobecnosti, užívatelia vymedzených úsekov ciest.

5.Alternatívne riešenia

Nepredkladajú sa.

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

☒ Áno

☐ Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
-Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
488/2013 Z. z.
o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.

7.Transpozícia práva EÚ

Žiadna.


8.Preskúmanie účelnosti**


* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné


9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky
Návrh zákona sa zameriava na úpravu správnych deliktov, zníženie výšky pokuty za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke. Návrhom zákona síce dochádza k zníženiu výšky pokút, nepredpokladá sa však negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrhom zákona sa predpokladá, že sa zvýši percento úhrady pokút a následne sa zvýši disciplína prevádzkovateľov vozidiel. Naviac, pri oboch deliktoch je tiež cieľom zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.

11.Kontakt na spracovateľa

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii – Mgr. Tomáš Pšenka, tel. č. 02/59494635, Mgr. Peter Považan, tel. č. 02/59494347

12.Zdroje


13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve:
•v čl. 4 a čl. 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve:
•smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) – gestor MDV SR,
•rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov [oznámené pod číslom K(2009) 7547](Ú. v. EÚ L 268, 13. 10. 2009) – gestor MDV SR,
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
- bezpredmetné
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie:
•smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. mája 2004,
•smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 10. júna 2008,
•smernicu Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. januára 2007,
•smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 16. októbra 2013,
•smernicu Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky bola Slovenská republika povinná transponovať do 1. júla 2013.
b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie , alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
- bezpredmetné
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej únie prebrané spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
1.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5.Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na tunely v cestnej sieti
6.Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.
7.Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
8.Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov
9.Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10.Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne
B. Osobitná časť
K čl. I
Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K čl. I bodu 1

Do zákona sa vkladá slovné spojenie „najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť“, keďže toto spojenie sa používa aj v iných predpisoch, čím sa navrhuje zjednotenie terminológie v právnom poriadku SR (napr. zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla).
K čl. I bodu 2

Navrhuje sa úprava kategórii vozidiel v súvislosti s prijatím nového zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K čl. I bodu 3

Gramatická úprava.
K čl. I bodu 4

Ustanovenie určuje, že vozidlá zahraničných záchranných zložiek sú dočasne oslobodené od povinnosti úhrady mýta za predpokladu, že svoju činnosť vykonávajú výlučne pri plnení služobných úloh a na základe žiadosti príslušného orgánu, vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo rovnocenného orgánu iného štátu za účelom vykonávania záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach, humanitárnej pomoci alebo pri účasti na medzinárodných cvičeniach civilnej ochrany. Registráciu do elektronického mýtneho systému vykonáva príslušný pozývajúci (žiadajúci) orgán.
K čl. I bodom 5, 13, 17 a 19

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom 4.
K čl. I bodu 6

Precizuje sa, že vozidlá údržby sú oslobodené od úhrady mýta len pri samotnom výkone údržby vymedzených úsekov ciest. Odsekom 4 sa odstraňujú pochybnosti o tom, či odťahované vozidlo podlieha úhrade mýta. Berúc na zreteľ účel zákona je zrejmé, že takéto vozidlá by mali byť vyňaté zo spoplatnenia, t. j. nepodliehajú úhrade mýta. Vlečené vozidlo musí mať v čase odťahovania palubnú jednotku vypnutú; v opačnom prípade podlieha úhrade mýta. Obdobnú právnu úpravu tejto problematiky možno nájsť v rakúskom Mýtnom poriadku.
K čl. I bodu 7

Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 - II).
K čl. I bodu 8

Vypúšťa sa zákonná povinnosť každoročne upravovať sadzby mýta o harmonizovaný index spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý zverejňuje Štatistický úrad SR. Legislatívne upravovať každoročne sadzby mýta sa javí ako neprimerané, a to predovšetkým z toho dôvodu, že ide o nepatrné zvýšenie/zníženie jednotlivých sadzieb o stotiny eurocentov, pričom náklady na implementáciu zmien prevyšujú výnosy z výberu mýta aj v prípadoch, ak dochádza k zvýšeniu sadzieb. K valorizácii mýtnych sadzieb môže v budúcnosti dôjsť, avšak len v prípade, ak sa preukáže jej ekonomická opodstatnenosť.
K čl. I bodu 9

Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby aj vtedy, ak došlo k nedoplatku mýta, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 - II).
K čl. I bodu 10

Výslovne sa dopĺňa povinnosť registrovať do mýtneho systému evidenčné číslo vozidla, keďže zmluva o užívaní vymedzených úsekov medzi prevádzkovateľom vozidla a poskytovateľom služby výberu mýta je viazaná na evidenčné číslo vozidla. Zároveň sa navrhuje upraviť odkaz na platný zákon (zákon č. 106/2018 Z. z.).
K čl. I bodom 11 a 21

Ustanovuje sa oprávnenie osoby poverenej výkonom kontroly vydať pokyn prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla na výmenu palubnej jednotky, ak pri kontrole palubnej jednotky je zistené, že palubná jednotka nefunguje správne. Zároveň sa prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi ukladá povinnosť vymeniť palubnú jednotku v zmysle tohto pokynu.
K čl. I bodu 12

Do zákona sa vkladá, aby vozidlá údržby oslobodené od úhrady mýta podľa § 3 zákona disponovali palubnou jednotkou z dôvodu zabezpečenia výberu mýta vtedy, ak vozidlo opustí vymedzené územie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie, keďže vozidlá údržby sú oslobodené spravidla na území jednotlivých samosprávnych krajov.
K čl. I bodu 14

Ustanovuje sa, že palubná jednotka je priradená k evidenčnému číslu vozidla, pretože zmluva o užívaní vymedzených úsekov medzi prevádzkovateľom vozidla a poskytovateľom služby výberu mýta je viazaná na evidenčné číslo vozidla.
K čl. I bodu 15

Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby aj vtedy, ak v dokladoch vozidla absentuje emisná trieda, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 - II).
K čl. I bodu 16

Ustanovuje sa, že Národná diaľničná spoločnosť, a. s. ako správca výberu úhrady mýta môže disponovať údajmi podľa odseku 5 aj na účely § 12 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č.
135/1961 Zb.
o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (napr. dopravno-inžinierske posúdenie pri príprave projektov stavieb diaľnic a rýchlostných ciest).
K čl. I bodu 18

Navrhuje sa upraviť súčasný názov Ministerstva dopravy a výstavby SR.
K čl. I bodu 20

Vypúšťa sa uvádzanie osobných údajov na preukaze osoby poverenej výkonom kontroly z dôvodu prijatia nariadenia (EÚ) 2016/679 v platnom znení (GDPR).
K čl. I bodu 22

V súvislosti so znením § 27 ods. 1 písm. a) zákona, podľa ktorého k naplneniu znakov priestupku dochádza neuhradením mýta a nie vznikom nedoplatku mýta, sa navrhuje potrebná úprava znenia ustanovenia § 27 ods. 3 zákona.
K čl. I bodu 23

Znižuje sa výška pokuty uloženej v správnom konaní (aj v rozkaznom konaní) za správny delikt neúhrady mýta z 1 500 na 1 050 eur. Dôvodom je ustanovenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní (v prípade úhrady 2/3 z jej výšky do 15 dní od doručenia rozkazu by to bola suma 700 eur; pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške) ako je maximálna výška pokuty uložená v blokovom konaní (700 eur). Cieľom je zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.
K čl. I bodom 24 až 26

Znižuje sa výška pokuty uloženej v správnom konaní (vrátane rozkazného konania) za správny delikt nesprávneho zadanie počtu náprav do palubnej jednotky, ak tým vznikne nedoplatok mýta, zo 480 na 180 eur. Dôvodom je ustanovenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní (v prípade úhrady 2/3 z jej výšky do 15 dní od doručenia rozkazu by to bola suma 120 eur; pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške) ako je výška pokuty uložená v blokovom konaní (120 eur). Cieľom je zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom.
K čl. I bodu 27

Navrhuje sa doplnenie chýbajúceho slovného spojenia.
K čl. I bodu 28

Legislatívno-technická úprava.
K čl. I bodu 29

V nadväznosti na vypustenie § 4 ods. 4 zákona sa navrhuje nové znenie ustanovenia.
K čl. I bodu 30

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie, ktoré súvisí s úpravou správnych deliktov. Správne konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019. Pre uloženie výšky sankcie sa použije právna úprava v znení účinnom od 1. júla 2019, ak je to páchateľa priaznivejšie.
K čl. II
Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K čl. II bodu 1

Ustanovuje, že diaľničná známka je časovým poplatkom vyberaným za užívanie vymedzených úsekov ciest.
K čl. II bodu 2

Dopĺňa sa, že pri úhrade diaľničnej známky pre jazdnú súpravu nad 3,5 t (povinnosť úhrady druhej diaľničnej známky pre jazdnú súpravu nad 3,5 t) musí byť jazdná súprava tvorená prípojným vozidlom kategórie O1 alebo O2. Zároveň sa navrhuje úprava kategórii vozidiel v súvislosti s prijatím nového zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovuje sa, že diaľničná známka má len elektronickú podobu.
K čl. II bodu 3

Navrhuje sa upraviť súčasný názov Ministerstva dopravy a výstavby SR.
K čl. II bodu 4

Vypúšťa sa nadbytočný nadpis.
K čl. II bodu 5

Vypúšťa sa nadbytočné slovné spojenie.
K čl. II bodom 6 až 8 a 13

Legislatívne úpravy v súvislosti s novým § 2 odsekom 1. Keďže v prípade diaľničnej známky ide o úhradu časového poplatku, je potrebné upraviť súvisiace ustanovenia.
K čl. II bodu 9

Vypúšťajú sa obsolentné ustanovenia o úhrade diaľničnej známky v podobe papierovej nálepky.
K čl. II bodu 10

Dopĺňajú sa potrebné odkazy na právne predpisy v súvislosti s oslobodením vozidiel od úhrady diaľničnej známky.
K čl. II bodu 11

Ustanovenie určuje, že vozidlá zahraničných záchranných zložiek sú dočasne oslobodené od povinnosti úhrady diaľničnej známky za predpokladu, že svoju činnosť vykonávajú výlučne pri plnení služobných úloh a na základe pozvania alebo žiadosti príslušného orgánu, vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo rovnocenného orgánu iného štátu za účelom vykonávania záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach, humanitárnej pomoci alebo pri účasti na medzinárodných cvičeniach civilnej ochrany. Registráciu v systéme správcu výberu úhrady vykonáva príslušný pozývajúci (žiadajúci) orgán.
K čl. II bodom 12 a 14

Potrebná úprava v súvislosti s bodom 11.
K čl. II bodu 15

Vypúšťa sa uvádzanie osobných údajov na preukaze osoby poverenej výkonom kontroly z dôvodu prijatia nariadenia (EÚ) 2016/679 v platnom znení (GDPR).
K čl. II bodu 16

Navrhuje sa potrebná legislatívna úprava v súvislosti s bodom 2.
K čl. II bodom 17 a 18

Navrhuje sa potrebná úprava priestupkov na úseku úhrady diaľničnej známky v súvislosti s vypustením ustanovení o papierovej nálepke.
K čl. II bodom 19 a 20

Vypúšťajú sa nadbytočné slovné spojenia o kontrole vykonávanej Policajným zborom, pretože v zmysle § 9 ods. 10 zákona smie kontrolu na účely rozkazného konania vykonávať len správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 zákona alebo osoba poverená výkonom kontroly vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami.
K čl. II bodu 21

Potrebná legislatívna úprava v súvislosti so zmenou § 13.
K čl. II bodom 22 až 26

V rámci pokutovania správnych deliktov v rozkaznom konaní sa vypúšťa možnosť prevádzkovateľa vozidla v odpore uviesť údaje vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. V rámci aplikačnej praxe sa zistilo, že tento inštitút zbytočne predlžuje konanie o delikte, pričom v mnohých prípadoch nie je možné priestupok prejednať. Okresné úrady sú takýmto postupom neprimerane zaťažované, keďže v konečnom dôsledku sa vo veci opätovne koná s prevádzkovateľom vozidla, ktorému je pokuta udelená.
K čl. II bodu 27

Ustanovuje sa prechodné ustanovenie, ktoré súvisí s úpravou správnych deliktov. Správne konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019.
K čl. III
Tento článok predloženého návrhu zákona obsahuje návrh novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
K čl. III bodu 1

Navrhuje sa spresnenie ustanovenia, pretože mýtom sú spoplatňované diaľnice a cesty, t. j. rýchlostné cesty, cesty I. triedy, cesty II. triedy a cesty III. triedy. Zároveň sa upravuje povinnosť vlastníka diaľnice, cesty a vlastníka dotknutého pozemku strpieť právo správcu výberu mýta a úhrady diaľničnej známky alebo ním poverenej osoby na umiestnenie, údržbu a správu zariadení na kontrolu výberu mýta a úhrady diaľničnej známky.
K čl. III bodu 2

Navrhuje sa spresnenie ustanovenia, pretože mýtom sú spoplatňované diaľnice a cesty, t. j. rýchlostné cesty, cesty I. triedy, cesty II. triedy a cesty III. triedy.
K čl. III bodu 3

Navrhuje sa vypustiť poznámky pod čiarou k niektorým odkazom.
K čl. IV
Ustanovuje sa účinnosť zákona 1. júla 2019.
Bratislava 6. marca 2019
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Arpád Érsek, v. r.
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

K predpisu 488/2013, dátum vydania: 28.12.2013

5

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo dopravy, výstavby a regioná lneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len 'ministerstvo') vypracovalo návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zá konov (ďalej len 'návrh zákona') ako iniciatívny materiál.

Návrh zákona nahrádza v súč asnosti platné znenie § 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Vo všeobecnosti návrh zákona zavádza elektronizáciu systému predaja diaľ ničných nálepiek, a teda elektronickú podobu diaľnič nej nálepky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest motorovými vozidlami do 3,5 t. Cieľom návrhu zákona je postupné nahradenie papierovej nálepky jej elektronickou podobou, preto je vhodnejš ie nahradiť zaužívaný pojem 'diaľničná nálepka' pojmom 'diaľničná známka'.

Systém papierových nálepiek, ktorý na Slovensku funguje od roku 1996 sa pri zohľadnení stúpajúceho počtu vozidiel a súčasných požiadaviek javí z dlhodobého hľadiska ako neudržateľný a prekonaný. V súčasnom systé me existuje niekoľko problémov ako napr. povinnosť umiestnenia nálepky na prednom skle vozidla, a s tým spojený vizuálny spôsob kontroly príslušníkmi Policajného zboru, obmedzené možnosti predaja nálepky, n áklady spojené s výrobou a distribúciou a rovnako falšovanie, prípadne krádeže nálepiek, ktorých eliminovanie, alebo odstránenie podstatne zefektívni systém spoplatnenia všeobecného užívania vymedzen ých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Navrhovaný elektronický systém predaja diaľničných známok zabezpečí užívateľom spoplatnených úsekov komfortnejší a širší spôsob nákupu diaľničnej zn ámky, zároveň nebude dochádzať k ich obmedzovaniu z dôvodu vizuálnej kontroly (napr. spomaľovanie dopravy a tvorba kolón), rovnako návrh zákona ráta so zefektívnením kontroly ako aj so zavedením objektí vnej zodpovednosti.

Z hľadiska bližšieho vymedzenia právnej regulácie mož no zhrnúť predmet navrhovanej právnej úpravy nasledovne:

-z cestného zákona sa preberajú kategórie vozidiel, ktorých všeobecné užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest podlieha spoplatneniu,

-upravuje sa označovanie vymedzených úsekov diaľnic a r ýchlostných ciest, platnosť diaľničnej známky, spôsoby jej úhrady, náležitosti potvrdenia o úhrade diaľničnej známky,

-precizuje sa oslobodenie od úhrady diaľničnej známky, zavadzajú sa pravidlá pre registráciu prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky,

-upravujú sa práva a povinnosti správcu výberu úhrady diaľničnej známky,

-z dôvodu zlepšenia vymáhateľnosti pokút uložený ch za porušenie povinnosti stanovených v návrhu zákona zavádza sa inštitút objektívnej zodpovednosti, upravuje sa rozkazné konanie a vylučuje sa súbeh postihu vodiča za priestupok a prevádzkovateľ a vozidla alebo jazdnej súpravy za správny delikt,

-zavádza sa povinnosť okresných úradov evidovať spr ávne delikty v evidencii správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav a poskytovať informácie z tejto evidencie v rozsahu stanovenom v návrhu zákona.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktor ými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskej únie.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o diaľničnej zn ámke a o zmene niektorých zákonov

A.2. Vplyvy:

Pozitívne* Žiadne*Negatívne*1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

xx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochá dza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

-sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosťx4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

-

A.4. Alternatívne riešenia

-

A.5. Stanovisko gestorov

2.Vplyvy na verejné financie:

2.1Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)2013201420152016Príjmy verejnej správy celkom*002 100 000 1 890 000 v tom: Ministerstvo vnú tra SR0 02 100 000 1 890 000 z toho: - vplyv na ŠR*002 100 0001 890 000- vplyv na územnú samosprávu0000Výdavky verejnej správy celkom0000v tom: 000 0z toho:

-Výdavky z fondov EÚ000 0 -Výdavky zo ŠR 0000-vplyv na územnú samosprávu0000Celková zamestnanosť0000- z toho vplyv na ŠR 000 0Financovanie zabezpečené v rozpočte 0

000* vzhľadom na to, ž e sa jedná o príjmy z pokút v oblasti mýta, tieto sú príjmom kapitoly Ministerstva vnútra SR. Predpokladáme, že sa bude riešiť cca 20% zistených priestupkov, t.j. cca 7 000 priestupkov ročne.

2.2Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpoč et verejnej správy (v eurách)2013201420152016Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - pr íjmy, + výdavky)00-2 100 000-1 890 000 z toho vplyv na ŠR00-2 100 000-1 890 000 financovanie zabezpečené v rozpočte0000 ostatné zdroje financovania0000Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora 00-2 100 000-1 890 000* predpokladáme, že sa bude riešiť cca 20% zistených priestupkov, t.j. cca 7 000 priestupkov ročne.

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej spr ávy:

Predkladaný návrh zákona predpokladá zvýšené príjmy štátneho rozpočtu v kapitole Ministerstva vnútra SR, čo predstavuje pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2014 až 2016.

2.3Popis a charakteristika návrhu

2.3.1Popis ná vrhu:

Návrh zákona nahrádza v súčasnosti platné znenie § 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom návrhu zákona je zavedenie elektronickej formy diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest motorovými vozidlami do 3,5 t. Nespornou výhodou nové ho systému je oveľa efektívnejšia kontrola zaplatenia úhrady prostredníctvom stacionárnych alebo mobilných elektronických zariadení uplatnením inštitútu objektívnej zodpovednosti.

2.3.2Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

x iné

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3

Objem aktivítOdhadované objemyrr + 1r + 2r + 3Indikátor ABCIndikátor KLMIndikátor XYZ

2.3.4V ýpočty vplyvov na verejné financie

Vplyvy návrhu zákona na verejné financie sa týkajú zvýš ených príjmov štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra SR prostredníctvom zvýšeného výberu pokút v súvislosti so zavedením objektívnej zodpovednosti.

Náklady súvisiace s prechodom na systém elektronickej diaľničnej známky budú hradené z vlastných zdrojov NDS.

19

Ministerstvo vnútra SR Tabuľka č.4

Príjmy (v eurách)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámka2013201420152016Daňové príjmy (100)1 0 0 0 0 Nedaňové príjmy (200)1 00 2 100 000 1 890 000 Granty a transfery (300)*10000 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 00 0 0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 00 0 0 Dopad na príjmy verejnej správy celkom00 2 100 000 1 890 000

z toho vplyv na ŠR--199 993199 993

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Elektronický systém predaja bude mať široké pokrytie a dostupnosť, čo je možné považova ť za čiastočnú elimináciu administratívnej záťaže a prípadných nákladov s ňou spojených.

Vplyvy na podnikateľské prostredie3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?Aplikáciou návrhu budú ovplyvnení drž itelia vozidiel do 3,5 tony, ktorí ich využívajú na podnikateľskú činnosť, či už sa jedná o väčšie spoločnosti alebo drobných živnostníkov. Jedná sa o tisíce subjektov/vozidiel.3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?Držiteľom vozidiel do 3,5 t, ktorí ich využívajú na podnikateľskú č innosť sa môžu zvýšiť náklady na pokuty v súvislosti so zavedením inštitútu objektívnej zodpovednosti v pr ípade, že sa budú dopúšťať priestupkov

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?Aplikácia návrhu nevytvára podnikateľským subjektom žiadne nové administratívne ná klady. Zlepšením komfortu pri platbe úhrady aj prostredníctvom internetu sa administratíva zníži. Avšak úspory z administratívnych nákladov budú zanedbateľné.

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)Ná vrh neupravuje podmienky pre vstup na trh, podmienky pre správanie sa na trhu neupravuje ani podmienky, ktoré by viedli k zmenám v štruktúre trhu.

3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?Schválenie predkladaného materiálu nebude mať žiadne negatívne vplyvy na zamestnanos ť a nenastane po jeho schválení žiadne hromadné prepúšťanie.

Zavedením nového spôsobu kontroly nebude dochádzať k spomaľovaniu dopravy a tvorbe kolón spôsobovanej v súčasnosti vizuálnou kontrolou nálepiek. Urýchli sa tým doprava a zároveň sa zníž i spotreba paliva.

Tieto vplyvy nie je možné exaktne vyčísliť.

-

Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, soci álnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť

Návrh môže mať negatívny vplyv na držiteľ ov vozidiel do 3,5 tony, ktorým sa môžu zvýšiť náklady na pokuty, v prípade ak sa budú dopúšťať priestupkov, ktoré súvisia so zavedením objektívnej zodpovednosti.

V prípade osôb ťažko zdravotne postihnutých oslobodenie od zaplatenia úhrady už nie je viazané na poskytovanie peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobn ého motorového vozidla, ale na udelenie parkovacieho preukazu.

Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.Návrh má vplyv na domácnosti a držiteľov vozidiel využívajúcich spoplatnenú sieť diaľnic a rýchlostných ciest.

Prijatie návrhu môže mať minimálny vplyv na hospodárenie dom ácností v súvislosti so zavedením objektívnej zodpovednosti.

Zmenou pravidiel pre oslobodenie pre osoby ZP sa predpokladá zvýšenie počtu oslobodených.

Kvantifikujte:

- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa

- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností

- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálomZmenou pravidiel pre oslobodenie pre osoby ZP sa predpokladá nárast oslobodených o cca 3 000. Tieto vplyvy nie je možné exaktne vyčísliť.

Návrh môže mať negatívny vplyv na držiteľov vozidiel do 3,5 tony, ktorým sa môžu zvýšiť náklady na pokuty, v prípade ak sa budú dopúšťať priestupkov, ktoré súvisia so zavedením objekt ívnej zodpovednosti.

Zmenou pravidiel pre oslobodenie pre osoby ZP je možné predpokladať úsporu výdavkov pre osoby dotknuté novými pravidlami oslobodenia.

Inak nemá návrh žiadny vplyv na rast alebo pokles príjmov/výdavkov jednotlivcov a domácností.

4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.Návrh vytvára efektívnejší prístup k platbe úhrady za používanie vymedzených komunikácií.

Aplikácia návrhu nemá žiadny ďalší vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám.

Zavedením nového spôsobu kontroly nebude dochádzať k spomaľovaniu dopravy a tvorbe kolón spôsobovanej v súčasnosti vizuálnou kontrolou nálepiek. Urý chli sa tým doprava a zároveň sa zníži spotreba paliva.

4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí: Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.Návrh neovplyvňuje oblasť diskriminácie na zá klade pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie.4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?

Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?

Hrozív prípadeschváleniapredkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?

Predkladaný materiál nemá vplyv na zamestnanosť.

Vplyvy na životné prostredie

Životné prostredie

5.1. Ktoré zložky ž ivotného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú návrhom ovplyvnené a aký bude ich vplyv (pozitívny alebo negatívny)?Aplikácia návrhu bude mať mierne pozitívny vplyv na životné prostredie súvisiaci so zavedení m efektívnejšie systému kontroly zaplatenia úhrady prostredníctvom stacionárnych alebo mobilných elektronických zariadení uplatnením inštitútu objektívnej zodpovednosti.

Trvalé pozitívne vplyvy:

·Zavedením nového spôsobu kontroly nebude dochádzať k spomaľovaniu dopravy a tvorbe kolón spôsobovanej v súčasnosti vizuálnou kontrolou ná lepiek. Urýchli sa tým doprava a zároveň sa zníži spotreba paliva a produkcia emisií.

5.2. Bude mať navrhovaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno aký?Aplikácia návrhu nebude mať vplyv na chránené územia.5.3. Bude mať návrh vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice?Nakoľko návrh zá kona bude aplikovaný na území Slovenska, tak sa nepredpokladá vplyv na životné prostredie presahujúci štá tne hranice.

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácieObsah6.1. Rozširujú alebo inovujúsa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby? Aplikáciou návrhu sa rozširujú elektronické služby pre konečných užívateľov, nakoľko predstavuje komfortné a bezproblémový spôsob predaja prostredníctvom internetu a iných kanálov.6.2.Vytvárajúsapodmienkypresémantickú interoperabilitu?

Návrh má pozitívny vplyv na prístup k elektronickým službám.¼udia6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?

Návrh nemá vplyv na vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozš irovanie vedomostí o IKT.6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?

Návrh nemá vplyv na zabezpečenie rozvoja elektronického vzdelávania.6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameran á na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?

Návrh nemá vplyv na zabezpečenie podporných a propagačných aktivít na zvyš ovanie povedomia o informatizácii a IKT.6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?

Návrh nemá vplyv na prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spolo čnosti.Infraštruktúra6.7. Roz širuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?Evidencia správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel bude zabezpečená prostredníctvom informačného systému ministerstva pre evidenciu vozidiel.6.8 . Rozširuje sa prístupnosť k internetu?

Návrh nemá vplyv na rozširovanie prístupnosti k internetu.6.9 . Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?

Aplikáciou návrhu sa rozširujú elektronické služby pre konečných užívate ľov, nakoľko predstavuje komfortné a bezproblémový spôsob predaja prostredníctvom internetu a iných kanálov.6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?

Návrh nemá vplyv na technickú interoperabilitu.6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?

Návrh nemá vplyv na bezpečnosť IT.6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?

Návrh nemá vplyv na rozširovanie technickej infraštruktúry.Riadenie procesu informatizácie6.13.Predpokladajúsazmenyv riadeníprocesu informatizácie?

Návrh nemá vplyv na riadenie procesu informatizácie.Financovanie procesu informatizácie6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

Návrh nemá vplyv na financovanie procesu informatizácie.Legislatívne prostredie procesu informatizácie6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?

Bezpredmetné.

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskej únie

- v primárnom

·v čl. 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

- v sekundárnom práve (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - do 30. novembra 2009),

·v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13 mája 2013.

- v sekundárnom práve (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dop ĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembra 2009),

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia:

·smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladný mi vozidlami bola Slovenska republika povinná transponovať do 30. apríla 2004,

·smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺň a smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 10. júna 2008,

·smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/E Ú z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami je Slovenská republika povinná transponovať do 16. októbra 2013.

b) lehota určená na predloženie n ávrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzn ých právnych predpisov:

·smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladný mi vozidlami bola Slovenska republika povinná transponovať do 30. apríla 2004,

·smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺň a smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 10. marca 2008,

·smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/E Ú z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami je Slovenská republika povinná transponovať do 15. septembra 2013.

c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:

- bezpredmetné

d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice spolu s uvedení m rozsahu tohto prebratia:

1.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

2.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov

3.Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciá ch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

4.Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5.Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

6.Zákon č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov

7.Návrh zákona o výbere mýta a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'Návrh zákona' )

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

a) úplný

6.Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky - spolugestor

B. Osobitná časť

K Èl. I

K § 1

V úvodnom ustanovení sa vymedzuje predmet zákonnej úpravy.

K § 2

Základné ustanovenia sa preberajú a precizujú z doteraz platného § 6 cestného zákona. Návrhom zákona sa má umožni ť spoplatnenie vozidiel do 3,5 t dvojakým systémom, a to elektronicky alebo doteraz platnou podobou papierovej nálepky, pričom vždy môže byť v prevádzke len jeden z nich. To znamená, že do zavedenia elektronického systému a spustenia predaja elektronickej diaľničnej známky, bude možná úhrada diaľničnej známky len v podobe papierovej nálepky.

K § 3

Platnosť diaľničnej známky ostáva rovnaká ako v súčasnosti platnej legislatíve.

K § 4

Ná vrhom ustanovenia sa definuje povinnosť vodiča zaplatiť úhradu diaľničnej známky a zároveň sa zavádza objektívna zodpovednosť prevádzkovateľ a vozidla alebo jazdnej súpravy za porušenie povinnosti užívať vymedzený úseky diaľnic a rýchlostn ých ciest len po zaplatení úhrady diaľničnej známky. V prípade, ak za porušenie povinnosti nie je preukázateľ ne zodpovedný vodič, za podmienok stanovených v § 11 až 14 návrhu zákona, okresný úrad je oprávnený vydať rozkaz alebo v prípade podania odporu proti rozkladu začať konanie o sprá vnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy.

K § 5

V odseku 1 sa upravujú údaje, ktoré je vodič alebo prevádzkovateľ povinný zadať do systému pri úhrade diaľničnej zná mky v elektronickej podobe. Predaj týchto diaľničných známok bude zabezpečený na predajných miestach (čerpacie stanice), prostredníctvom internetového port álu a pod.

Odsek 3 obsahuje výpočet náležitostí potvrdenia, ktoré sa vydá po úhrade diaľničnej zn ámky v elektronickej podobe.

K § 6

Ustanovenie vymedzuje povinnosti vodiča vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý úhradu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest preukazuje diaľničnou známkou v podobe papierovej nálepky a splnomocňovacie ustanovenie pre vydanie všeobecne záväzného predpisu, ktorý upraví vzor papierovej nálepky, jej rozmery a spôsob umiestnenia na vozidle. Rovnako ako pri elektronických známkach aj tu sa ukladá vodičovi alebo prevádzkovateľovi povinnosť zadať zákonom stanovené ú daje do systému pri kúpe, čím sa má zabezpečiť efektívny výkon kontroly.

K § 7

Vymedzuje sa okruh subjektov oslobodených od platenia úhrady diaľničnej známky. Precizuje sa úprava v prí pade osôb ťažko zdravotne postihnutých v súvislosti so zavedením objektívnej zodpovednosti a zabezpečením výkonu kontroly, kde už nie je možné viazať oslobodenie od úhrady diaľničnej známky na poskytovanie peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ale na udelenie parkovacieho preukazu podľa § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažn ých príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky je možné na jeden parkovací preukaz zaregistrovať len jedno vozidlo, ktoré bude oslobodené od spoplatnenia vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

V odseku 3 sa upravujú údaje, ktoré je potrebné zadať pri registrá cii vozidiel alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky. Odsek 5 upravuje odlišný rozsah údajov v prí pade vozidiel a jazdných súprav ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností z dôvodu, že v tomto prípade nie je možné poskytnúť údaje požadované v odseku 3.

K § 8

Pod ľa § 6 ods. 9 cestného zákona a podľa § 8 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zá kon) v znení neskorších predpisov, výber poplatkov za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ktorá môže výkonom činnosti upravených v návrhu zá kona poveriť inú osobu.

Povinnosťou správcu výberu úhrady diaľničnej známky je zabezpečiť p redajné miesta, na ktorých je možné vykonať úhradu diaľničnej známky.

Odseky 3 a 4 riešia požiadavky na zhromažďovanie, spracovávanie, využívanie, uschovávanie údajov potrebných pre úhradu diaľničnej známky v elektronickej podobe a pre registráciu prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky pri dodržiavaní ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Odsek 5 rieši ďalšie povinnosti správcu výberu úhrady diaľničnej známky a to umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným elektronickým zariadeniami slúžiacimi na výber úhrady diaľničnej známky Policajnému zboru najmä na účely odhaľovania trestnej činnosti alebo priestupkov, ako aj Slovenskej informačnej službe, finančnej správe a Vojenskému spravodajstvu na plnenie úloh podľa osobitné ho predpisu.

K § 9

Kompetencie na vykonávanie kontroly dodržiavania ustanovení zá kona majú kontrolou poverené osoby v spolupráci s útvarmi Policajného zboru. V prípade novo zavádzanej objektívnej zodpovednosti môže kontrolu vykonávať aj správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo n ím poverená osoba samostatne.

Poverenými osobami sú zamestnanci správcu výberu úhrady diaľničnej známky alebo zamestnanci osoby poverenej správcom výberu úhrady diaľničnej známky.

Osoba poverená výkonom kontroly získava údaje o úhrade diaľničnej zn ámky na platobných miestach a elektronickou kontrolou na stacioná rnych kontrolných miestach a mobilnou kontrolou. Na základe týchto údajov je možné vyhodnotiť porušenie ustanovení n ávrhu zákona a všeobecných záväzných predpisov na jeho vykonanie.

Osoby poverené výkonom kontroly sú povinné sa pri vý kone kontroly na požiadanie preukazovať preukazom, obsahujúcim údaje o totožnosti a vymedzenie poverenia. Vydanie a evidenciu preukazov poverených osôb má v kompetencii ministerstvo.

Odsek 5 bližšie ustanovuje oprávnenia poverených osôb pri výkone kontroly vozidiel, u ktorých bolo zistené porušenie návrhu zákona. Automatickými stacionárnymi a mobilnými elektronickými zariadeniami sú z digitálnych záznamov a automatizovanej identifikácie vozidla a zistenia totožnosti majiteľa alebo prevá dzkovateľa vozidla vypracované podklady pre objasňovanie a prejednávanie priestupku.

Oprávnenia osôb poverených výkonom kontroly umožňujú pri výkone kontroly vyžadovať vysvetlenie ako i preukázanie úhrady diaľničnej známky. Podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov útvary Policajného zboru pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosť ou cestnej premávky plnia aj iné úlohy, ak tak ustanovujú osobitné zákony. Okruh oprávnení príslušníka Policajného zboru je pre plnenie úloh na úseku kontroly diaľničných známok postačujúci a je v súlade s poslaním Policajného zboru. Útvary Policajného zboru spolupracujú pri výkone kontroly usmer ňovaním vozidiel, u ktorých bolo zistené porušenie ustanovení návrhu zákona, za účelom zastavenia a nasmerovania na kontrolné miesta. V prípade nepreukázania úhrady diaľničnej známky za kontrolované vozidlo, sú oprávnení uložiť zákaz ďalšej jazdy alebo prikázať smer jazdy.

V prípade neprejednania priestupku v blokovom konaní sú poverené osoby povinné vyhotoviť doklad o kontrole a zabezpečiť oznámenie zisteného priestupku na predpísanom tlačive a predpísaným postupom na prejednávanie v správnom konaní.

V rámci riešenia objektívnej zodpovednosti sa v odseku 11 definujú práva a povinnosti správcu výberu úhrady diaľničnej známky alebo ním poverenej osoby pri výkone kontroly, ktoré sú prispôsobené na elektronicky vykonávanú kontrolu, bez potreby zastavenia vozidla.

K § 10

Upravuje sa priestupok vodiča, ktorý užíva vymedzený úsek dia ľnice alebo rýchlostnej cesty bez zaplatenia úhrady diaľničnej známky.

Oproti doterajšej úprave sa novo zavádza dolná hranica výšky pokuty pre uloženej v blokovom a v priestupkovom konaní .

Priestupky, ktoré neboli prejednané v blokovom konaní budú ako doteraz prejednávať okresné úrady. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon Slovenskej ná rodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Odsek 7 ustanovuje, že výnosy z pokút uložených za priestupky s ú príjmom štátneho rozpočtu.

K § 11

Hlavným účelom zavádzania objektí vnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy za spáchanie správneho deliktu je dodržiavanie povinnosti zaplatiť úhradu diaľničnou známkou za užívanie vymedzený ch úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Ustanovuje sa pevná výš ka pokuty 300 eur za spáchanie správneho deliktu, ktorú však možno zvýšiť o 100 eur tomu, kto sa do jedného roka opakovane dopustí správneho deliktu.

Umožňuje sa upustiť od zaplatenia časti pokuty v prípade ak sa v lehote na podanie odporu uhradia 2/3 pokuty (pozitívna motivácia).

Pokutu bude prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy povinný uhradiť na príslušný platobný účet; platba v hotovosti je vylúčená zo systémových dôvodov.

Výnosy z pokút uložených za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.

K § 12

Niektoré protiprávne skutky z rôznych dôvodov, ako napr. znečisten á, neexistujúca, nečitateľná tabuľka s evidenčným číslom alebo rozmazaný, nekvalitný záznam (snímok) a pod., bude okresný úrad odkladať záznamom z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť skutoč nosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba – prevádzkovateľ vozidla.

Odloženie veci z dôvodu zániku zodpovednosti za porušenie povinností prichádza do úvahy napr. pri úmrtí prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy (fyzická osoba) alebo jeho zániku (právnická osoba) alebo po uplynutí troch rokov od spáchania správneho deliktu.

O odložení veci záznamom v spise nie je potrebné upovedomovať účastníka konania, s poukazom na základnú zásadu všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 3 ods. 3 správneho poriadku); ak nemá prevá dzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy vedomosť o možnom konaní voči nemu, z rozumového dô vodu nie je potrebné mu oznamovať odloženie veci.

K § 13

Na zabezpečenie požiadavky vyplývajúcej z § 3 ods. 3 sprá vneho poriadku vybaviť vec včas a bez zbytočných prieťahov, ako aj použiť najvhodnejšie prostriedky na dosiahnutie účelu, pričom sa má dbať na hospodárny priebeh konania, bez zbytočného zaťažovania os ôb, sa navrhuje rozhodovať o správnom delikte zjednodušenou formou konania – aplikáciou inštitútu rozkazného konania, ktoré v súčasnej dobe pozná zákon o priestupkoch. Jeho jednoznačnou a poprednou vý hodou je jeho rýchlosť a výrazná hospodárnosť; nevzniká tu potreba doručovania najprv upovedomenia o začatí konania s prípadným nariadením ústneho pojednávania vo veci, ktorého výsledkom by malo byť vydanie rozhodnutia.

Pri riešení správneho deliktu prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy sa vo väčšine prí padov nepredpokladá náročné dokazovanie tohto skutku, nakoľko samotným vyhotovením dôkazu, overením dôkazov a následnou lustráciou prevádzkovateľa v informačných systémoch je dokazovanie ukončené.

Ak je nepochybne zistené, že správny delikt bol spáchaný vozidlom alebo jazdnou súpravou konkrétneho prev ádzkovateľa, okresný úrad bez ďalšieho konania bezodkladne vydá rozkaz o uložení pokuty za správny delikt (ďalej len 'rozkaz"), na ktorého obsahové náležitosti sa bude primerane vzťahovať § 47 spr ávneho poriadku. Na konanie o správnom delikte sa nevzťahuje ani subsidiárne zákon o priestupkoch, t. j. záväzný je len všeobecný predpis o správnom konaní.

Z dôvodu objektivity konania a zaručenia právnej istoty sa navrhuje možnosť podať odpor. Dôvodom podania odporu môže byť akákoľvek námietka. Účastník konania však v prípade neúspechu v ďalš om konaní o správnom delikte po podaní odporu, bude musieť uhradiť aj paušálne trovy konania vo výške 30 eur.

Podaný odpor teda zrušuje rozkaz, a ak odpor obsahuje také skutočnosti, príp. doložené relevantné dôkazy, ktoré

a) odôvodňujú zastavenie konania podľa odseku 6, okresný úrad konanie zastaví,

b) umožňujú ďalej konať vo veci iného prevádzkovateľa (nesprávne stotožnený prevádzkovateľ), konanie o správnom delikte voči konkrétnemu prevádzkovateľovi sa zastavuje a v prípade dostatoč ne zisteného stavu veci sa vydá rozkaz voči inému prevádzkovateľovi,

c) nepreukázali nedostatočne zistený stav veci alebo inú nezákonnosť, či nesprávnosť rozkazu, okresný úrad postúpi vec príslušnému orgánu na prejednanie správneho deliktu toho istého prevádzkovate ľa,

d) označujú vodiča v požadovanom rozsahu, okresný úrad konanie o správnom delikte preruší a začne konanie o priestupku vodiča.

Konanie o správnom delikte sa zastaví až na základe rozhodnutia okresného úradu o uznaní viny vodiča za porušenie povinnosti podľa § 10 návrhu zákona. Ak však konanie o skutku vodiča bude zastavené z dôvodov uvedených v odseku 7, rozhodnutie o zastavení priestupkového konania má za následok pokračovanie v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy.

Vzhľadom na efektívne využívanie systému a rýchlosť konania sa navrhuje najmä pri vydávaní rozkazov upustiť od niektorých náležitostí rozhodnutia podľa správneho poriadku, a to od odtlačku ú radnej pečiatky a podpisu oprávnenej osoby. Keďže sa predpokladá čo najviac zautomatizované vydávanie rozkazov, umožňuje sa, aby tieto náležitosti boli nahradené jednak už predtlačeným odtlačkom peč iatky a jednak aj faksimile podpisu oprávnenej osoby.

K § 14

Upravujú sa základné pravidlá súbehu konania o priestupku vodi ča a konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla a dodržania zásady 'Ne bis idem'.

K § 15

Návrh zákona ustanovuje evidenciu správnych deliktov prevádzkovate ľov vozidiel alebo jazdných súprav, ktorú vedie ministerstvo. Evidencia správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav obsahuje všetky dostupné vopred zadefinované údaje o správnom delikte a jeho páchateľovi. Okrem samotnej evidencie správnych deliktov sa upravujú podmienky poskytovania údajov z tejto evidencie.

K § 16

Upravuje sa vzťah k správnemu poriadku.

K § 17

Toto ustanovenie obsahuje odkaz na transpozičnú prílohu.

K § 18

Zrušuje sa doterajšia právna úprava týkajúca sa výš ky úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, spôsobu označovania týchto úsekov, vzoru nálepky a spôsobu jej umiestnenia na vozidle.

K Èl. II

K bodu 1

Navrhovaná zmena súvisí prevzatím úpravy § 6 cestn ého zákona do návrhu zákona. Cestný zákon generálne ustanovuje, že všeobecné užívanie vymedzených úsekov ciest podlieha spoplatneniu a to buď úhradou mýta alebo diaľničnej známky.

K bodu 2

Vypúšťa sa z dôvodu úpravy tohto priestupku v návrhu zákona.

K Èl. III

Navrhovaná zmena súvisí so zmenou pojmu 'diaľničná nálepka' na 'diaľničná známka'.

K Èl. IV

Navrhovaná zmena súvisí so zmenou pojmu 'diaľničná n álepka' na 'diaľničná známka'.

K Èl. V

Účinnos ť návrhu zákona je navrhnutá dňom 1. januára 2015. Z dôvodu zabezpečenia elektronickej evidencie predmetné ustanovenia nadobudnú ú činnosť už 1.12.2014 nakoľko vtedy sa začína s predajom diaľničných známok na nasledujúci rok.

Bratislava 26. septembra 2013

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján Počiatek v. r.

minister dopravy, výstavby a regionálneho

rozvoja Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore