Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 28.12.2013
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD DS5 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 488/2013 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 149/2019

Legislatívny proces k zákonu 149/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na výber mýta podľa osobitného predpisu.1)

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Diaľničná známka je časový poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest.

(2)

Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej ...

a)
dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými ...
b)
dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1,2) N12) a prípojným ...
(3)

Pri jazdnej súprave sa výška úhrady diaľničnej známky určí z najväčšej technicky prípustnej ...

(4)

Úhrada diaľničnej známky sa platí na kalendárny rok, na 30 dní alebo na 10 dní bez ohľadu na ...

(5)

Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ ...

(6)

Finančné prostriedky získané z výberu úhrady diaľničnej známky sú príjmom Národnej diaľničnej ...

(7)

Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením výšku úhrady diaľničnej známky za užívanie ...

(8)

Spôsob označenia vymedzených úsekov ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade diaľničnej známky ...

§ 3
Platnosť diaľničnej známky
(1)

Diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka ...

(2)

Diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa určeného užívateľom ...

(3)

Diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane dňa určeného užívateľom ...

(4)

Ak bola diaľničná známka s mesačnou platnosťou alebo diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou ...

Úhrada diaľničnej známky
§ 4
(1)

Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy (ďalej len ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom ...

§ 5
(1)

Pri úhrade diaľničnej známky sa do elektronického systému správne a úplne zadajú tieto údaje ...

a)
krajina registrácie vozidla,
b)
evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
c)
typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
d)
platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti.
(2)

Diaľničnú známku možno uhradiť

a)
na miestach určených na úhradu v hotovosti, platobnou kartou alebo s použitím iných platobných ...
b)
prostredníctvom internetového portálu platobnou kartou alebo s použitím iných platobných prostriedkov, ...
c)
ďalšími spôsobmi, ktoré určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných obchodných ...
(3)

O úhrade diaľničnej známky sa vydá potvrdenie, ktoré obsahuje

a)
miesto a čas úhrady diaľničnej známky,
b)
krajinu registrácie vozidla,
c)
evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
d)
typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
e)
platnosť diaľničnej známky, začiatok a koniec jej platnosti,
f)
názov a sídlo správcu výberu úhrady diaľničnej známky.
(4)

Podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy ...

§ 7
Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky
(1)

Od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy

a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených ...
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) vrátane rozpočtových ...
c)
ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy,
d)
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,9) ...
e)
základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,9a) dobrovoľných hasičských ...
f)
zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov
1.
Slovenskej republiky na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach9e) alebo podieľajúcich ...
2.
iného štátu na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach,9e) na humanitárnej pomoci9g) ...
g)
správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
h)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
i)
ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu,10)
j)
ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa ...
k)
ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa ...
l)
cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti, ...
m)
historické,14)
n)
finančnej správy,15)
o)
Národného bezpečnostného úradu,
p)
Slovenskej informačnej služby.
(2)

Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku ...

(3)

Vozidlá alebo jazdné súpravy oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. e) ...

(4)

Pri registrácii podľa odseku 3 poskytne prevádzkovateľ vozidla najmä tieto údaje:

a)
obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba podnikateľ; ...
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo alebo jazdná súprava registrované,
d)
kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla, najmä kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a ...
(5)

Ministerstvo obrany je povinné zaregistrovať u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred ...

(6)

Pri registrácii podľa odseku 5 poskytne ministerstvo obrany tieto údaje:

a)
plánovanú trasu,
b)
miesto a čas vstupu na územie Slovenskej republiky a miesto a čas opustenia územia Slovenskej republiky, ...
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované.
(7)

Ak bezprostredne pred začatím užívania alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom ...

(8)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje správcovi výberu úhrady diaľničnej známky ...

§ 8
Správca výberu úhrady diaľničnej známky
(1)

Správcom výberu úhrady diaľničnej známky je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Správca ...

(2)

Správca výberu úhrady diaľničnej známky je povinný zabezpečiť miesta na úhradu diaľničnej ...

(3)

Na účely tohto zákona a osobitného predpisu16) správca výberu úhrady diaľničnej známky v elektronickej ...

(4)

Správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo ním poverená osoba podľa odseku 1 nie sú oprávnení ...

(5)

Správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená podľa odseku 1 sú povinní Policajnému ...

(6)

Správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená podľa odseku 1 sú povinní na požiadanie ...

§ 9
Kontrola
(1)

Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona vykonávajú ...

(2)

Osobami poverenými výkonom kontroly sú

a)
zamestnanci správcu výberu úhrady diaľničnej známky,
b)
zamestnanci osoby poverenej správcom výberu úhrady diaľničnej známky podľa § 8 ods. 1.
(3)

Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom. ...

(4)

Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom kontroly vedie ministerstvo. Na účely vedenia evidencie ...

(5)

Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená na účel kontroly dodržiavania tohto zákona

a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo ...
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným ...
c)
požadovať od vodiča vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých ...
(6)

Ak vodič pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť ...

(7)

Príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly je oprávnený

a)
usmerňovať vozidlá a jazdné súpravy na kontrolné miesta,
b)
zakázať vodičovi pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo ...
c)
prikázať vodičovi jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval ...
d)
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
e)
požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla alebo prípojného vozidla, technický preukaz ...
(8)

Oprávnenia príslušníka Policajného zboru podľa odseku 7 sa nevzťahujú na vodiča, ktorý plní ...

(9)

Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť doklad o kontrole.

(10)

Na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 môže správca výberu úhrady diaľničnej známky ...

(11)

Na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo ...

a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo ...
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným ...
(12)

Dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť ...

§ 10
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur ...

(3)

Priestupok podľa odseku 1 prejednáva príslušný okresný úrad a v blokovom konaní orgán Policajného ...

(4)

O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o priestupku podľa odseku 1 rozhoduje príslušný ...

(5)

Na priestupok a jeho prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch22) okrem rozkazného ...

(6)

Pokuty uložené za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 10a
Správny delikt
(1)

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosť podľa § 4 ...

(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 150 eur do 500 eur.

(3)

Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných tým ...

(4)

O viacerých správnych deliktoch podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných ...

(5)

Správne delikty podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ ...

(6)

O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o správnom delikte podľa odseku 1 rozhoduje príslušný ...

(7)

V konaní o správnom delikte podľa odseku 1 po zrušení rozkazu o uložení pokuty podľa § 13 ods. ...

(8)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení ...

(9)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(10)

Pokuty uložené za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Osobitné ustanovenia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla
§ 11
(1)

Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu ...

(2)

Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 možno prejednať a uložiť zaňho pokutu ...

(3)

Za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných ...

(4)

O viacerých správnych deliktoch podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných ...

(5)

Na rozkazné konanie o správnom delikte je miestne príslušný okresný úrad, v obvode ktorého má ...

(6)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení ...

(7)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do ...

(8)

Pokuta podľa odseku 1 a trovy konania podľa § 13 ods. 7 sa musia uhradiť formou platby na platobný ...

(9)

Výnos pokút uložených za správne delikty podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 12
(1)

Okresný úrad vec odloží, ak

a)
nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla,
b)
bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2,
c)
zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 zanikla,
d)
bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2 vozidlo alebo jazdná súprava odcudzené alebo ...
e)
ide o vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa § 7.
f)
prevádzkovateľovi vozidla bola už v predchádzajúcich 12 mesiacoch uložená pokuta za porušenie ...
(2)

Rozhodnutie o odložení veci podľa odseku 1 písm. a) až e) sa nevydáva. O odložení veci podľa ...

§ 13
(1)

Rozkaz vydaný podľa § 11 ods. 1 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 8 neustanovuje ...

(2)

Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému ...

(3)

Okresný úrad odmietne odpor, ak

a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 2 a podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, ...
b)
bola pokuta už uhradená.
(4)

Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. ...

(5)

Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu ...

(6)

Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 12 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu ...

(7)

Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny ...

(8)

Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu podľa odseku 4, a rozhodnutie o zastavení ...

§ 14
Vylúčenie súbežných konaní
(1)

Po začatí konania o priestupku vodiča podľa § 10 nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa ...

(2)

Po začatí konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a alebo § 11 nemožno ...

(3)

Po právoplatnosti rozhodnutia o priestupku vodiča podľa § 10 nemožno začať konanie o správnom ...

(4)

Po právoplatnosti rozhodnutia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a alebo § ...

§ 16
Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,26) ak tento zákon ...

§ 16a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom ...

§ 16b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. novembra 2016
(1)

Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. novembrom ...

(2)

Za všetky správne delikty toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchané tým istým vozidlom alebo ...

§ 16c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017

Osoba poverená podľa § 8 ods. 1 je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora ...

§ 16d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019

Konania o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia ...

§ 17
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 18
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za ...

2.

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2011 ...

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., ...

1.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Všeobecné užívanie (1) Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy; ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2e až 2h znejú:

„2e) Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...

2.

V § 22c ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).

3.

V § 22c ods. 2 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

4.

V § 22c ods. 3 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

5.

V § 22c sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

6.

V § 22c ods. 4 sa vypúšťajú slová „s tým, že priestupok podľa odseku 1 písm. g) v blokovom ...

7.

V § 24 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

8.

V § 24 sa vypúšťa písmeno l).

Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako l) až n).

Čl. III

Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 ...

1.

V § 8 ods. 1 sa slová „výrobu, distribúciu a predaj nálepiek“ nahrádzajú slovami „výber ...

2.

V § 8 ods. 2 slová „z predaja nálepiek“ nahrádzajú slovami „z vybraných úhrad diaľničných ...

Čl. IV

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 71 ods. 1 a 3 a § 107 ods. 2 písm. e) sa slová „za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest ...

2.

V § 72 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40)
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 488/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EÚROPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií ...
 • 2)  § 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  § 12 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení ...
 • 9)  Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 9a)  § 8 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. ...
 • 9b)  § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • 9c)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. ...
 • 9d)  Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža ...
 • 9e)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 9f)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 252/2001 Z. ...
 • 9g)  § 2 písm. b) zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 10)  § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 11)  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 12)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...
 • 14)  § 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 2 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva ...
 • 15a)  Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Zákon č.122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 18)  § 111 ods. 2 a § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 19a)  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 20)  Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, ...
 • 21)  Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 22)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 23)  § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a o doplnení niektorých ...
 • 24)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 26)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore