Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019

Platnosť od: 28.12.2013
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD1DS7EUPP2ČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 488/2013 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 149/2019

Legislatívny proces k zákonu 149/2019§ 2
Základné ustanovenia

(1)
Diaľničná známka je časový poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest.
(2)
Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie
a)
dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M12) bez ohľadu na ich najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej len „vozidlo“),
b)
dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1,2) N12) a prípojným vozidlom kategórie O12) a O2,2) ak súčet najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla je nad 3,5 t (ďalej len „jazdná súprava“).
(3)
Pri jazdnej súprave sa výška úhrady diaľničnej známky určí z najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla.
(4)
Úhrada diaľničnej známky sa platí na kalendárny rok, na 30 dní alebo na 10 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd. Diaľničná známka má elektronickú podobu.
(5)
Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Finančné prostriedky získané z výberu úhrady diaľničnej známky sú príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá je povinná použiť tieto finančné prostriedky na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.6)
(7)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením výšku úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest.
(8)
Spôsob označenia vymedzených úsekov ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade diaľničnej známky dopravnými značkami ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
zobraziť paragraf
§ 5

(1)
Pri úhrade diaľničnej známky sa do elektronického systému správne a úplne zadajú tieto údaje
a)
krajina registrácie vozidla,
b)
evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
c)
typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
d)
platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti.
(2)
Diaľničnú známku možno uhradiť
a)
na miestach určených na úhradu v hotovosti, platobnou kartou alebo s použitím iných platobných prostriedkov, ktoré prijíma správca výberu úhrady diaľničnej známky,
b)
prostredníctvom internetového portálu platobnou kartou alebo s použitím iných platobných prostriedkov, ktoré prijíma správca výberu úhrady diaľničnej známky,
c)
ďalšími spôsobmi, ktoré určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných obchodných podmienkach.
(3)
O úhrade diaľničnej známky sa vydá potvrdenie, ktoré obsahuje
a)
miesto a čas úhrady diaľničnej známky,
b)
krajinu registrácie vozidla,
c)
evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2,
d)
typ vozidla a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
e)
platnosť diaľničnej známky, začiatok a koniec jej platnosti,
f)
názov a sídlo správcu výberu úhrady diaľničnej známky.
(4)
Podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy údajov zadaných do elektronického systému podľa odseku 1 určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky.
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 7
Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky

(1)
Od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy
a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených ministerstvom obrany,
c)
ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy,
d)
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,9)
e)
základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,9a) dobrovoľných hasičských zborov obcí,9b) obecnej polície9c) a Slovenského červeného kríža,9d)
f)
zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov
1.
Slovenskej republiky na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach9e) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu9f) na území Slovenskej republiky,
2.
iného štátu na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach,9e) na humanitárnej pomoci9g) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu9f) mimo územia Slovenskej republiky,
g)
správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
h)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
i)
ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu,10)
j)
ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu11) a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu,12)
k)
ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,13)
l)
cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
m)
historické,14)
n)
finančnej správy,15)
o)
Národného bezpečnostného úradu,
p)
Slovenskej informačnej služby.
(2)
Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. e) až g), i) až n), len ak sú tieto vozidlá zaregistrované v systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky podľa odseku 3. Ak vozidlá podľa odseku 1 písm. e) až g), i) až n), nie sú zaregistrované u správcu výberu úhrady diaľničnej známky podľa odseku 3, vzťahuje sa na prevádzkovateľa vozidla a vodiča povinnosť podľa § 4.
(3)
Vozidlá alebo jazdné súpravy oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. e) až g), i) až n) sa zaregistrujú u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest. Pri registrácii predloží prevádzkovateľ vozidla doklady preukazujúce osobu prevádzkovateľa vozidla a doklady preukazujúce dôvod oslobodenia. Ak je oslobodenie vozidla alebo jazdnej súpravy od úhrady diaľničnej známky časovo obmedzené, prevádzkovateľ vozidla uvedie čas, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie vozidla alebo jazdnej súpravy od úhrady diaľničnej známky. Držiteľ parkovacieho preukazu môže mať v rovnakom čase oslobodené len jedno vozidlo alebo jazdnú súpravu.
(4)
Pri registrácii podľa odseku 3 poskytne prevádzkovateľ vozidla najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba podnikateľ; ak je prevádzkovateľom vozidla iná fyzická osoba, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo alebo jazdná súprava registrované,
d)
kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla, najmä kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má.
(5)
Ministerstvo obrany je povinné zaregistrovať u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. d). Na účely tohto zákona sa ministerstvo obrany považuje za prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. d).
(6)
Pri registrácii podľa odseku 5 poskytne ministerstvo obrany tieto údaje:
a)
plánovanú trasu,
b)
miesto a čas vstupu na územie Slovenskej republiky a miesto a čas opustenia územia Slovenskej republiky,
c)
evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované.
(7)
Ak bezprostredne pred začatím užívania alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou oslobodenou podľa odseku 1 písm. d) dôjde k zmene niektorého z údajov zaregistrovaných podľa odseku 6, ministerstvo obrany je povinné poskytnúť zmenený údaj na zaregistrovanie správcovi výberu úhrady diaľničnej známky do piatich dní odo dňa vzniku zmeny.
(8)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje správcovi výberu úhrady diaľničnej známky elektronicky na účely registrácie a kontroly registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. h) údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu. Údaje sa poskytujú v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo parkovacieho preukazu a dátum vydania parkovacieho preukazu.
zobraziť paragraf
§ 8
Správca výberu úhrady diaľničnej známky

(1)
Správcom výberu úhrady diaľničnej známky je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Správca výberu úhrady diaľničnej známky je oprávnený výkonom činností podľa tohto zákona poveriť inú osobu; táto osoba musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora,15a) inak správca výberu úhrady diaľničnej známky poverenie zruší.
(2)
Správca výberu úhrady diaľničnej známky je povinný zabezpečiť miesta na úhradu diaľničnej známky, ktoré musia byť prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím.
(3)
Na účely tohto zákona a osobitného predpisu16) správca výberu úhrady diaľničnej známky v elektronickej podobe elektronickým zariadením zhromažďuje, spracúva, využíva a uchováva údaje podľa § 5 až 7, fotografické zobrazenie vozidla alebo jazdnej súpravy a spracúva podľa osobitného predpisu17) údaje o prevádzkovateľovi vozidla.18)
(4)
Správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo ním poverená osoba podľa odseku 1 nie sú oprávnení zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať údaje podľa odseku 3 o vozidlách alebo jazdných súpravách oslobodených od úhrady diaľničnej známky podľa § 7 ods. 1 písm. a), b), c), h), o) a p) a o ich prevádzkovateľoch.
(5)
Správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená podľa odseku 1 sú povinní Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, finančnej správe a Vojenskému spravodajstvu na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov19) umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným elektronickým zariadením podľa odseku 3.
(6)
Správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená podľa odseku 1 sú povinní na požiadanie poskytnúť ministerstvu a okresným úradom informácie zhromaždené elektronickým zariadením podľa odseku 3 na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov.19a)
zobraziť paragraf
§ 9
Kontrola

(1)
Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
(2)
Osobami poverenými výkonom kontroly sú
a)
zamestnanci správcu výberu úhrady diaľničnej známky,
b)
zamestnanci osoby poverenej správcom výberu úhrady diaľničnej známky podľa § 8 ods. 1.
(3)
Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom. Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o preukaze osoby poverenej výkonom kontroly a vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly.
(4)
Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom kontroly vedie ministerstvo. Na účely vedenia evidencie preukazov osôb poverených výkonom kontroly je ministerstvo oprávnené spracúvať podľa osobitného predpisu17) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu.
(5)
Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená na účel kontroly dodržiavania tohto zákona
a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom a orgánom Policajného zboru na účely konaní podľa § 10 až 13,
c)
požadovať od vodiča vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu.
(6)
Ak vodič pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu20), osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená od vodiča vyžadovať len evidenčné číslo služobného preukazu.
(7)
Príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly je oprávnený
a)
usmerňovať vozidlá a jazdné súpravy na kontrolné miesta,
b)
zakázať vodičovi pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo alebo jazdnú súpravu zaplatená úhrada diaľničnej známky,
c)
prikázať vodičovi jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom alebo jazdnou súpravou na určenom mieste,
d)
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
e)
požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla alebo prípojného vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla a najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť vozidla a najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla.
(8)
Oprávnenia príslušníka Policajného zboru podľa odseku 7 sa nevzťahujú na vodiča, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, obrany a bezpečnosti štátu.21)
(9)
Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť doklad o kontrole.
(10)
Na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 môže správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami správcu výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoby poverenej podľa § 8 ods. 1 bez zastavenia vozidla a jazdnej súpravy aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.
(11)
Na účely rozkazného konania podľa § 11 až 13 správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 je oprávnená
a)
získavať a zaznamenávať údaje podľa § 8 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b)
zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom.
(12)
Dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť aj pri rozhodovaní v konaní o priestupku podľa § 10 alebo v konaní o správnom delikte podľa § 10a.
zobraziť paragraf
§ 10
Priestupky

(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur.
(3)
Priestupok podľa odseku 1 prejednáva príslušný okresný úrad a v blokovom konaní orgán Policajného zboru. Ak je páchateľom priestupku osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o priestupku podľa odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k zisteniu porušenia povinnosti podľa tohto zákona.
(4)
O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o priestupku podľa odseku 1 rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o priestupku podľa odseku 1 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.
(5)
Na priestupok a jeho prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch22) okrem rozkazného konania podľa § 87.
(6)
Pokuty uložené za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 11

(1)
Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 12 ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur.
(2)
Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 možno prejednať a uložiť zaňho pokutu len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly.
(3)
Za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa odseku 1. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.
(4)
O viacerých správnych deliktoch podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca rôznymi vozidlami alebo rôznymi jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca viacerými vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(5)
Na rozkazné konanie o správnom delikte je miestne príslušný okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania, alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na rozkazné konanie o správnom delikte je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2 spáchaného v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.
(6)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(7)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.
(8)
Pokuta podľa odseku 1 a trovy konania podľa § 13 ods. 7 sa musia uhradiť formou platby na platobný účet.23)
(9)
Výnos pokút uložených za správne delikty podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 13

(1)
Rozkaz vydaný podľa § 11 ods. 1 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 8 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovateľovi vozidla zašle aj fotografia o porušení povinnosti podľa § 4 ods. 2 a záznam o kontrole. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní sa nepoužije.
(3)
Okresný úrad odmietne odpor, ak
a)
neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 2 a podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,
b)
bola pokuta už uhradená.
(4)
Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.
(5)
Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.
(6)
Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 12 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.
(7)
Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 10a ods. 1, okresný úrad uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.
(8)
Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu podľa odseku 4, a rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 6 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 16d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019


Konania o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2)  § 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore